UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

Size: px
Start display at page:

Download "UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA"

Transcription

1 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll Saya NORASIilKIN BTE ABD JALIL (HURUFBESAR) Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut; L Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sabagai perfukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ({ ) E E E SULIT TERHAD TIDAK TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdaq'ah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSTA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi,/badan di mana penyelidikan dijalankan) Disahkan Oleh (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: 105-S. FELDA TAIB ANDAK. 81OOO KULAIJAYA. JOHOR. (TANDATANGAN PENYELIA) TN HJ MUSLIM BIN JONID Nama penyelia Tarikh: 13 Mei 2011 Tarikh: 13 Mei 201I CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD' I Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

2 "Saya akui bahawa saya telatr membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia)" Nama Penyelia : TUAN HAJI MUSLIM BIN JONID Tarikh : t3 MEI2oI l

3 PEMBANGUNAN E-PETA MINDA BERTAJUK BERASASKAN MULTIPLY REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA NORASHIKIN BTE ABD JALIL Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Kimia) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia MEI, 2011

4 "Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah sayo jelaskan sumbernya." Nama Penulis : NORASHIKIN BTE ABD JALIL Tarilft : 13 MEI201I -] '*

5 DEDIKASI Alhamdulillah. Ku panjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana memberi kekuatan kepada diriku dalam menyiapkan e-peta Minda ini.. Terima kasih jua ku ucapkan buat keluarga tercinta terutama ayahanda dan bonda, kakanda, serta adindaku yang sentiasa menyokong perjuanganku dan sentiasa mendoakan kesejahteraan ku.. Untuk pensyarah yang dihormati terima kasih atas segala ilmu yang diberikan.. Semoga Allah membalas segala jasa dan bakti yang dicurahkan... Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku yang sentiasa memberi sokongan dan dorongan.pahit manis yang kita harungi bersama akan kusemat di hati selamanya..semoga kejayaan milik kita bersama..

6 PENGHARGAAN Segala puji syukur diberi kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi Maha Setia. Dengan izin dan limpah kurnia-nya telah memberikan saya kekuatan, ilham dan kelapangan sehingga kajian ini dapat selamat disempurnakan dan dihasilkan dalam jangka masa yang ditetapkan. Sekalung terima kasih kepada penyelia Tuan Haji Muslim Bin Jonid atas bimbingan dan nasihat yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan tesis ini. Beliau telah banyak memberi bimbingan, teguran, dorongan, nasihat dan cadangn kepada saya terutamanya dalam bidang penggunaan software sepanjang perancangan projek ini. Ribuan terima kasih atas penyeliaan beliau yang professional dan sistematik, motivasi dan galakan yang berterusan, ketabahan serta kesabaran sehingga kajian ini berjaya disempurnakan. Tidak lupa juga penghargaan kepada ibu bapa dan adik beradik yang turut memberi sokongan dan dorongan kepada saya. Penghargaan juga diberikan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan penyempurnaan projek sarjana muda ini. Akhir sekali, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua saudara saudari yang tersayang atas sokongan, doa dan bantuan mereka yang setia dan berterusan. Semoga Allah S.W.T membalas jas anda semua. Sesungguhnya yang baik dari Allah S.W.T dan yang kurang adalah dari kelemahan diri saya sendiri.

7 ABSTRAK Pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah menggunakan peta minda. Oleh itu, satu projek pembangunan bahan bantu mengajar berasaskan e-peta Minda yang bertajuk Redox Reaction in Electrolytic Cell and Chemical Cell untuk matapelajaran Kimia tingkatan Lima ini telah dibangunkan berasaskan perisian Mindmapper 2008 Professional Edition. Modul e-peta Minda ini telah dihasilkan dengan lebih menarik, lengkap dan mesra pengguna. Modul e- Peta Minda ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Powerpoint 2007 sebagai platform utama dan disokong dengan perisian Adobe Photoshop CS3, Ulead Cool 3D, Sony Sound Forge 8.0,Windows Movie Maker 2.6, Ulead Gif Animator 5.0, dan Hot Potatoes. Selain itu, gabungan elemen-elemen teks, grafik, audio, video dan animasi dalam modul dapat menarik minat dan mengukuhkan pemahaman pengguna. Pengukuhan konsep-konsep yang abstrak dan sukar menjadi tujuan utama pembanguan projek ini. Projek ini dibangunkan berteraskan model ADDIE dan menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme di mana pelajar boleh berinteraksi dengan sistem melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan seperti Quiz, Lesson, dan Game yang melibatkan pembelajaran yang aktif. Beberapa cadangan telah dikemukakan sebagai rujukan untuk pembangunan masa depan.

8 ABTRACT Teaching and learning process can be implemented easily using a mind map. Therefore, a development project based teaching aids e-mind Map in Redox Reaction in Electrolytic Cell Chemical for Chemistry subject in Form Five was developed based on software Mindmapper 2008 Professional Edition. e-mind Map module has been produced with more attractive, comprehensive and user friendly. e- Mind Map module was developed using Microsoft PowerPoint 2007 as the main platform and supported by Adobe Photoshop CS3, Ulead Cool 3D, Sony Sound Forge 8.0, Windows Movie Maker 2.6, Ulead Gif Animator 5.0, and Hot Potatoes. In addition, the combination of elements such as text, graphics, audio, video and animation in the module can attract users and enhance understanding. This strengthens the concepts those are abstract and difficult to be the main goal of development of this project. This project is based on the ADDIE model and the constructivist theory of learning in which students can interact with the system through the activities provided, such as Quiz, Lesson and Game that involves active learning. Several recommendations were given as a guide to the builders of the future developers.

9 vii ISI KANDUNGAN s BAB PERKARA HALAMAN PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xii xiii xiv xvi 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Rasional Pemilihan Tajuk Kepentingan Projek Guru 11

10 viii Pelajar Skop dan Batasan Objek Definisi istilah Peta Minda Pembelajaran Berbantukan Komputer Bahan Bantu Mengajar Perisian Multimedia Pengajaran dan Pembelajaran Penutup 19 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Pengajaran Berbantukan Komputer(PBK) Kelebihan PBK Kelemahan PBK Bahan Bantu Mengajar (BBM) Kepentingan BBM Masalah yang dihadapi oleh guru dalam Menyediakan BBM Pendekatan PBK Tutorial Latih tubi Permainan Pendidikan Simulasi MindMapper 2008 Professional Edition 28

11 ix 2.6 Peta Minda Elemen yang terdapat dalam peta minda Kelebihan peta minda Teori pengajaran dan pembelajaran Teori Behaviourisme Teori Kognitif Penutup 35 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Pemilihan Rekabentuk Model Pembangunan Fasa Analisis (Analysis) Fasa Rekabentuk (Design) Fasa Pembangun (Development) Fasa Perlaksanaaan (Implementation) Fasa Penilaian (Evaluation) Prosedur Pembinaan Perisian Penentuan Tajuk dan Skop Objektif Pengajaran Kumpulan Sasaran Pemilihan dan Pengumpulan Bahan Senarai Isi Kandungan Pelajaran Pemilihan Perisian Pembangunan Pemilihan Perisian Multimedia Adobe Photoshop CS Sony Sound Forge Ulead Cool 3D

12 x Ulead Gif Animator Windows Movie Maker Ulead Cool 3D Production Studio Windows Sound Recorder Hot Potatoes Pemilihan Perkakasan Spesifikasi Perkakasan Cadangan Kepada Pengguna Penutup 52 4 HASIL PEMBANGUNAN 4.1 Pengenalan e-peta Minda Struktur-struktur e-peta Minda Ikon Permulaan Permulaan Modul Multimedia Skrin Menu Utama Bahagian Introduction Bahagian Learning Outcome Bahagian Lesson Bahagian Quiz Bahagian Video Bahagian Games Bahagian Glossary Bahagian Links Penilaian oleh Pakar Isi Kandungan Penutup 70

13 xi 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Masalah-masalah yang dihadapi semasa Pembangunan Projek Masalah Teknikal Masalah Masa Masalah Penggunaan PowerPoint Masalah Kepakaran Cadangan Refleksi Penutup 77 RUJUKAN 79 LAMPIRAN 82

14 xii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN 4.1 Data Analisis 69

15 xiii SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK HALAMAN 4.1 Shortcut dan Skrin permulaan MindMapper 2008 Professional Edition Paparan e-peta Minda Skrin Menu Utama Skrin Introduction Chemical Cell Skrin Introduction Electrolytic Cell Skrin Learning Outcome Skrin Lesson Contoh video yang dihasilkan menggunakan Gif Animator Penilaian formatif dalam quiz Penilaian sumatif dalam quiz Video yang dihasilkan menggunakan Microsoft Movie Maker Video yang diedit daripada Youtube Crossword Choose the correct answer Chem Fortune Scroll Box Contoh glossary dalam pembelajaran 67

16 xiv SENARAI SINGKATAN AVI - Audio Video Interleave ACM - Audio Compression Manager BBM - Bahan Bantu Mengajar CAI - Computer Assisted Instruction CD - Compact Disk CD-ROM - Compact Disk-Read Only Memory DVD - Digital Versatile Disc GIF - Graphic Interchange Format HTML - Hyper Text Markup Language ICT - Teknologi Maklumat dan Komunikasi IT - Information Technology (Teknologi Maklumat) JPEG - Joint Photographic Experts Group KBKK - Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis KBSM - Kurikulum Baru Sekolah Menengah KPM - Kementerian Pendidikan Malaysia MIMOS - Malaysia Institute of Microelectronic System MP3 - MPEG-1 Audio Layer 3 MPEG - Moving Pivture Experts Group MSC - Multimedia Super Corridor PBK - Pembelajaran Berbantukan Komputer PDA - Pembantu Digital Peribadi PDF - Portable Document Format PHP - Hyper Prepocessor PICC - Putrajaya International Convention Centre PIPP - Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

17 xv PNG P&P PPS PSD RAM TIFF WAN WMV - Portable Network Graphic - Pengajaran Dan Pembelajaran - Powerpoint Show - Photoshop Document - Random Access Memory - Tagged Image File Format - Wide Area Network - Window Media Video

18 xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK HALAMAN A Borang Analisa Kesesuaian tajuk Pemilihan Tajuk sarjana Muda 82 B Surat kebenaran daripada pihak Fakulti 86 Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia C Borang Senarai Semak Untuk Guru 87

19 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam mengejar arus kemodenan, guru-guru Matematik dan Sains kerap kali menghadapi masalah dalam pengajaran dan pembelajaran kerana pelajar kurang memahami konsep tentang sesuatu isi pelajaran yang disampaikan. Faktor tersebut mengakibatkan pencapaian dalam mata pelajaran yang dianggap penting ini kurang memberansangkan jika dibandingkan dengan mata pelajaran lain di sekolah. Guru-guru Sains dan Matematik menyatakan mereka menghadapi masalah dan kesukaran dalam menyempurnakan tugas disebabkan faktor-faktor seperti kekurangan bahan bantu mengajar, murid-murid kurang berdisiplin, kurang ketrampilan semasa belajar, kurang memahami konsep-konsep asas, tidak membuat latihan dan guru kurang berpengetahuan dalam mata pelajaran yang diajar. Raja Permaisuri Perak, Tuanku Bainun pernah bertitah, bahawa tugas guru-guru masa kini semakin mencabar, di mana pembelajaran secara konvensional telah mengalami anjakan paradigma dengan wujudnya pembelajaran yang dilengkapkan

20 2 dengan kemudahan komputer. Hal ini menunjukkan sistem pendidikan tradisional sudah tidak sesuai (Richard L. Measelle & Morton Egol). Walau bagaimanapun, tugas dan tanggungjawab daripada guru masih diperlukan sebagai perantara antara murid dengan mata pelajaran.(harian Metro, Selasa, 3 Julai 001:A5). Sekolah mempunyai peranan penting untuk melahirkan individu yang cemerlang ke arah pembentukan negara yang cemerlang (Wan Zahid 1994). Walaupun begitu, terdapat sekumpulan pelajar di sekolah yang kurang berupaya untuk mencapai kecemerlangan akademik. Kumpulan pelajar ini sentiasa mendapat markah rendah dan gagal dalam peperiksaan (Mohd Said 1994). Kegagalan seumpama ini melahirkan perasaan hampa di kalangan guru. Pihak sekolah pula menganggap ini sebagai satu pembaziran masa dan tenaga (Pierce 1994). Kajiankajian yang telah dijalankan oleh Swanson dan Ransby (1994), Hulme dan Mackenzie (1992) membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajarpelajar berpencapaian akademik rendah ialah untuk mengingat kembali maklumat yang penting. Menurut Tony Buzan dengan memanfaatkan gambar dan teks ketika seseorang mencatat atau mengeluarkan sesuatu idea yang ada di dalam fikiran, pelajar telah menggunakan dua bahagian otak secara aktif. Hasil kajian Roger Sperry (Ahli Biologi pemenang hadiah nobel dalam bidang fisiologi dan kedoktoran tahun 1981) menunjukkan bahawa otak memiliki dua belahan yang masing-masing bekerja secara berbeza. Pada dasarnya otak kiri bersifat rasional, dan otak kanan lebih emosional. Dalam penelitian, otak akan memberi tindak balas baik terhadap kata-kata kunci, gambar, warna, serta adanya penyatuan secara langsung. Tokoh-tokoh genius seperti Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Pablo Picasso dan Winston Churcill ternyata menggunakan gambar-gambar yang seakanakan suatu susunan cara berfikir dalam catatan mereka waktu bersekolah. Bermula dari situ, Tony Buzan menjadi perintis kepada peta minda mempelajari bahawa dalam menyerap maklumat, orang-orang genius memanfaatkan kedua-dua bahagian otaknya dengan menggunakan gambar-gambar atau apa yang disebut dengan memori fotografi.

21 3 Kepelbagaian kaedah penyampaian pengajaran merupakan komponen yang penting untuk memotivasikan minat pelajar-pelajar terhadap pelajarannya (Moores 1987). Azma,(1990) mendapati guru-guru didapati tidak berinisiatif mengeksploitasikan penggunaan teknologi dan inovasi bahan bantu mengajar untuk menyampaikan pengajrannya. Penggunaan bahan bantu mengajar di bilik darjah semakin kurang diamalkan oleh guru-guru akibat keinginan guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran demi menghadapi tekanan peperiksaan. Hasil kajian Eee Ah Ming (1997) menunjukkan pengajaran tradisional bertunjangkan kepada kaedah kuliah dalam bentuk penyampaian maklumat dan penerangan idea atau prinsip secara lisan dan abstrak oleh guru kepada pelajar melalui komunikasi satu hala dan peranan pelajar sebagai penerima adalah pasif. Berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mencapai matlamat pendidikan di Malaysia dan hala tuju Wawasan 2020, satu anjakan pradigma telah dilakukan terutama sekali penggunaan teknologi di sekolah. Seawal tahun 1996, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan konsep Sekolah Bestari yang bermula Januari Pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia telah membekalkan kemudahan komputer kepada 90% sekolah di seluruh negara dalam proses mewujudkan Sekolah Bestari. Strategi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah banyak digunakan oleh institusi pendidikan terutamanya di institusi pengajian tinggi (Yusup Hashim, 1994). Pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Sains yang dijalankan dengan menggunakan komputer bukan sahaja untuk tujuan pengajaran asas tapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi tentang situasi makmal (Fred & Henry, 1994). Mengikut Sander (1987), pembelajaran berbantukan komputer (PBK) ialah satu situasi pembelajaran di mana pelajar-pelajar berinteraksi dan dibimbing komputer melalui satu proses pembelajaran terancang yang bertujuan untuk mencapai matlamat pembelajaran tertentu. Moursund (1980) pula menyatakan

22 4 bahawa PBK merupakan penggunaan komputer untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar, iaitu interaksi antara sistem komputer dengan pelajar-pelajar untuk membantu mereka tentang bahan yang telah dipelajari. Berbeza dengan Rao et al. (1991), beliau menyatakan penggunaan komputer dengan satu program yang sistematik dan teratur oleh pelajar dan guru untuk sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan satu interaksi yang aktif antara pelajar dengan komputer. Pelajar-pelajar di tahap pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer. Hizamnuddin Awang (1997) dalam Fazilah (1998) tertarik dengan peribahasa Cina yang berbunyi, saya dengar, saya akan lupa, saya lihat, saya akan ingat, dan apabila saya lakukan, saya akan faham. Mengikut seorang penulis Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk "Superbrain", melalui pemetaan minda seseorang itu dapat... "learn MORE, remember MORE, use LESS paper, invest LESS effort..." yang membawa maksud penggunaan e-peta minda dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang lebih banyak, mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak kertas serta tenaga. Kefahaman di dalam proses pengajaran dan pembelajaran apa yang telah mereka pelajari. Pelajar-pelajar mengalami masalah pembelajaran terutamanya pada tahap rendah kerana kecekapan untuk mengingati fakta dan formula adalah kurang, tidak pandai mengaplikasi fakta dan formula yang sesuai kepada masalah yang diberi dan sering bersikap pasif akibat daripada kelemahan dalam berkomunikasi (Rao, Roa, Zoraini dan Wan Fauzy, 1991).

23 5 Lee Sau Lan (1986), pernah menyarankan pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu kaedah pembelajaran yang berguna dan ia digunakan untuk tujuan berikut: (i). Melengkapkan kaedah pengajran di bilik darjah (ii). Mengajar matapelajaran tertentu di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru terlatih yang mencukupi untuk mnegajar mata pelajaran itu. (iii). Membantu para guru dari segi membuat persediaan mengajar lantas mengurangkan beban kerjanya. (iv). Membekalkan satu persekitaran yang baru kepada pelajar-pelajar. 1.2 Latar Belakang Masalah Mata pelajaran Kimia merupakan mata pelajaran elektif yang wajib diambil oleh pelajar aliran Sains bagi tingkatan empat dan lima di peringkat sekolah menengah atas. Mata pelajaran Kimia merupakan mata pelajaran penting bagi pelajar aliran Sains baik di sekolah mahupun di Institusi Pengajian Tinggi. Minat pelajar-pelajar Sains di sekolah menengah terhadap mata pelajaran Kimia bergantung kepada kebijaksanaan dan kebolehan guru Kimia. Jika kaedah pengajaran yang diterima oleh para pelajar menarik dan berkesan, maka berminatlah pelajar mengambil mata pelajaran Kimia dan melangkah ke menara gading sebagai siswa/siswi alairan Sains. Sebaliknya berlaku kepada pelajar yang hanya berbekalkan konsep asas kimia yang rapuh, mereka akan melangkah ke menara gading sebagai siswa/siswi aliran Sastera. Contohnya, kimia merupakan suatu disiplin dalam sains yang mengkaji tentang jirim secara makroskopik (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001) tetapi pelajar menganggap kimia itu sebagai satu pembelajaran tentang bahan kimia.

24 6 Sejak mencapai kemerdekaan, kurikulum kimia (Sains) di sekolah menengah negara kita telah mengalami pelbagai perubahan. Meskipun melalui transformasi ini pendidikan kimia menjadi semakin kompleks dan sukar, tetapi apa yang penting ianya menjadi semakin menarik. Penekanan proses pengajaran-pembelajaran sains masa kini adalah terhadap belajar melalui pengalaman, dengan penerapan kemahiran saintifik, kemahiran berfikir serta penyelesaian masalah, melalui pendekatan pembelajaran berfikrah. Di Malaysia, Sains diajar melalui pendekatan inkuiri terpimpin - sebagai proses, bukannya hasil akhir. Sehubungan dengan ini, pelajar perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran-pembelajaran serta diberi peluang untuk melakukan penyelidikan bagi menyelesaikan sesuatu masalah; bukan secara mendemonstrasi atau mengesahkan sesuatu teori, konsep, prinsip, atau maklumat (Abu Hassan, 1999). Setelah lebih dari satu dekad kurikulum Kimia KBSM perkenalkan di sekolah, namun kaedah perlaksanaannya masih berada di takuk lama sebagaimana pendekatan dalam pengajaran-pembelajaran (kimia) tradisi. Pengajaran bagi mata pelajaran Kimia biasanya lebih mengutamakan percakapan, transparensi serta penggunaan kapur tulis dan papan hijau. Kaedah pengajaran secara tradisional iaitu kapur tulis dan tutur menjadikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Kimia menjadi kurang menarik disebabkan kaedah penyampaian lebih bersifat abstrak dan sukar digambarkan. Hal ini telah menyebabkan para pelajar mahupun ibu bapa beranggapan bahwa bidang mata pelajaran Sains adalah sukar. Mata pelajaran Sains dianggap sukar difahami kerana kelemahan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pencapaian palajar dalam bidang sains dan teknologi membuktikan sejauh mana pengajaran guru tercapai atau sebaliknya (Robiah Sidin, 2003).

25 7 Selain itu, Carter & Brickhouse (1989,p.223), "Many students say that chemistry is difficult. These perceived difficulties are part of the context in which these students develop chemical concepts and problem-solving skills. Pengajaran guru amat penting dalam membentuk pemahaman pelajar dalam meningkatkan kefahaman dalam konsep kima dan kaedah penyelesaian masalah. Dengan wujudnya e-peta minda, pembelajaran berbantukan komputer menjadi lebih mudah untuk disampaikan oleh guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam erti kata lain, e-peta minda merupakan sebuah jalan pintas yang boleh membantu sesiapa sahaja untuk mempercepatkan waktu sampai untuk menyelesaikan aktiviti apa sahaja dan ketika belajar matapelajaran apa sekalipun. Otak bertindak balas dengan baik terhadap kata kunci, gambar, warna, serta adanya hubungan secara langsung. e-peta minda ini dapat membantu pelajar menyukai mata pelajaran terutamanya Sains. Penggunaannya yang lebih sistematik dan lebih mudah untuk difahami. Menurut Peter Kline, pelajar dapat belajar dengan lebih efektif dalam suasana yang menyenangkan. Dengan menguasai e-peta minda yang telah dihasilkan, guru mendapat bekalan yang sangat berguna untuk masa depan. Selain itu, guru boleh mencetak peta minda yang dihasilkan itu dan dapat diberikan kepada pelajar tanpa pelajar itu membuat peta minda sendiri untuk setiap subtopik. Elemen-elemen yang terdapat di dalamnya seperti grafik, animasi, teks, audio dan video. Pengalaman pelajar dapat merangsang minat dan meningkatkan pemahaman dan daya ingatan mereka terhadap sesuatu topik.

26 8 1.3 Pernyataan Masalah Dalam mencapai arus kemodenan ini, untuk merealisasikan hasrat Malaysia, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) digalakkan di sekolah untuk mengubah kaedah tradisional kepada kaedah bestari. Hasil pemerhatian, tajuk Redox Reaction in Electrolytic Cell and Chemical Cell dalam rangka mata pelajaran Kimia tingkatan lima memerlukan pemahaman tinggi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Masalah sering dihadapi apabila pelajar sering tertukar proses redoks antara sel elektrolisis dan sel kimia. Oleh itu, terdapat beberapa kelemahan dalam kaedah pengajaran secara tradisional terutamanya bagi subjek Sains sehingga gagal menarik minat pelajar terhadap bidang tersebut. Kelemahan mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya: (i). (ii). (iii). (iv). (v). (vi). (vii). (viii). (ix). Kekurangan kemudahan dan bahan bantu mengajar yang tidak menarik. Kesukaran untuk mendapatkan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk guru-guru dan pelajar Kelemahan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan guru dan pelajar. Tiada komunikasi dua hala di dalam kelas. Sumber rujukan pelajar terhad kepada buku teks sahaja. Guru tidak kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran. Sukar memahami konsep asas dengan mantap Penerangan yang terlalu abstrak dan memerlukan daya imaginasi yang tinggi daripada pelajar. Penggunaan bahan bantu mengajar berasakan peta minda masih terhad.

27 9 1.4 Objektif Kajian Di antara objektif kajian ini adalah: i. Membangunkan satu perisian modul bahan bantu mengajar menggunakan e- peta minda untuk topik Redox Reaction in Electrolytic Cell and Chemical Cell, Kimia Tingkatan 5 (KBSM). ii. Menghasilkan bahan bantu mengajar berasaskan e-peta minda yang menggabungkan unsur-unsur multimedia seperti teks, grafik, animasi, audio dan video. iii. Menggunakan platform Microsoft Office Power Point 2007 beserta perisian lain seperti Adobe Photoshop CS3, Sony Sound Forge 8.0, Windows Movie Maker 2.6, Ulead Cool 3D 3.5, Ulead Cool 3D Production Studio, Ulead Gif Animator 5.0, Windows Sound Recorder, dan Windows Mind Mapper 2008 Professional Edition dalam pembangunan e-peta minda ini. 1.5 Rasional Pemilihan Tajuk Bahan bantu mengajar berasaskan e-peta minda ini dibangunkan adalah sebagai satu platform untuk memudahkan pembelajaran bagi topik yang sukar difahami. Tajuk Redox Reaction in Electrolytic Cell and Chemical Cell ini memerlukan banyak penerangan beserta dengan gambar rajah dan animasi semasa disampaikan oleh para guru bagi memudahkan pelajar memahami topik tersebut. Kaedah penyampaian yang kreatif dan pelbagai dalam bahan bantu mengajar secara

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4

MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4 MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4 ANGELA BT. JOSEPH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Saya / kami* akui bahawa saya

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC i.earning mudi.hi:: for iethnology-based. it mm. SVlViA t i s AI IIMS. i u»y I tuwv!...

DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC i.earning mudi.hi:: for iethnology-based. it mm. SVlViA t i s AI IIMS. i u»y I tuwv!... DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC mmmm i.earning mudi.hi:: for iethnology-based it mm SVlViA t i s AI IIMS IvUiJ 1/h'jvMwth j j. rviw.'t. vui i u»y I tuwv!...; \n\i\ 3 0000 00071147 KOLEJ UNIVERSITI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin cydsam@hotmail.com ZuridaHajilsmail zurida@usm.my Abstrak It is assumed that proficiency

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

"66O "8 '

66O 8 ' ; i. V>. V'i v. j I Vi V ; ; c. :.1 v "!' t- «.. % -v.: ii. : % Wi. : V i» : > i V. «..i > '.is I V;«* s v 3 0006 "66O71 137 "8 ' KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENGENALAN Pentaksiran sekolah adalah proses pengumpulan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK PHOTOSYNTHESIS TINGKATAN DUA Ismail bin Khailani & Nurjannah binti Berhannudin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah hanita75harun@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi meninjau keberkesanan aktiviti SIFU dalam proses pembelajaran dalam pengajaran

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI SESI PENGAJIAN : 2005/2006

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING 1 ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING By: AA. ISTRI GINA WINDRAHANNY WIDIARTA ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS UDAYANA UNIVERSITY ABSTRAK Bahasa

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK.

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. VIRGINY ANAK JOHN BURUNG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PENGESAHAN PEMBIMBING Saya

More information

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Vinogharri Muniandy, Johari Surif dan Nor Hasniza Ibrahim Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 81310

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penulis : RUSMARIA BINTI AB RAHMAN Tarikh Lahir : 05 MEI 1983 Judul : UNI AKTIF : PEMBINAAN SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN

More information

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) FATHIAH BINTI.MUSTAFFA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA HALIJAH BINTI YUSOH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ZALI@ZALAY ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: 02-04-16-06 BATSYA

More information

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES NIK AIDA MUSNIE BT NIK MAHMOOD LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Laporan Piagam Januari Februari 2017 CCAR-16-12 08.03.2017 1/5 Ringkasan Peratusan Piagam Januari hingga Februari 2017 No 1 Kursus dan Latihan 92 2 Khidmat Rundingan 97 3 Pasport Keselamatan 85 4 Peperiksaan

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY CHAI FOONG TENG FPP 2013 30 RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY 153 KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Nurul Faisza Mohammad (Pengarang Penghubung) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, Malaysia

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP PENGARUH GAYA HIDUP DI ASRAMA DALAM MEMBENTUK DISIPLIN PELAJAR: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

More information

Faculty Of Information and Communication Technology

Faculty Of Information and Communication Technology Faculty Of Information and Communication Technology INTERNSHIP SUPERVISOR SELECTION USING GENETIC ALGORITHMS Junaida binti Karim Master of Computer Science (Software Engineering and Intelligence) 2015

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Jurnal Teknologi Full paper Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Yap Wei Li a*, Neo Mai b, Neo Tse-Kian b

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS KATHERINE KALAIVANI FPP 2011 43 EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA

More information

TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i >

TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i > TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i > KOLEJ UNTVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP KECENDERUNGAN CALON SPM TERHADAP PROGRAM LATIHAN KERJAYA PI INSTTTUT LATD-LAN KEMAHIRAN

More information

REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL

REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL 1 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL SITI ROSSULIANA BT. MD SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2 3 4 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND

More information

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Khairul Anuar Abdul Rahman khairulanuar.abdulrahman@gmail.com Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan,

More information

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about 30 CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY A. Research Type and Design This research applies descriptive qualitative method. Qualitative research is all about exploring issues, understanding phenomena, and answering

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING Rachda Adilla English Education, Languages and Arts Faculty, State University of Surabaya rachdaadilla@gmail.com Prof. Dr. Susanto, M. Pd. English

More information

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah ABSTRAK Kajian ini menyelidik penggunaan kohesi dan koheren dalam karangan bahasa Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif.

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN BAB 4 METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini menerangkan tentang pemilihan lokasi kajian, sampel kajian, teknik pengutipan data, penganalisisan data, ujian rintis dan reka bentuk kajian. Keesahan dan

More information

KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK

KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK Softie Balqis Bernard AbduUah @ Sophy Bernard Sarjana Seni (Pengurusan Seni) 2013 P.KHIDMAT MAKLUMAT

More information

NOORHASNI BINTI HASAN

NOORHASNI BINTI HASAN PERBEZAAN HASIL KERJA KURSUS AMALI DI KALANGAN PELAJAR RENDAH PENCAPAIAN DAN PELAJAR TINGGI PENCAPAIAN TERHADAP MATAPELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH NOORHASNI BINTI HASAN UNIVERSITI

More information