KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

Size: px
Start display at page:

Download "KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN"

Transcription

1 v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden yang terdiri daripada 53 orang lelaki dan 78 orang perempuan. Kajian ini berbentuk korelasi dan menggunakan instrumen soal selidik dengan skala Likert bagi mengukur sikap dari tiga aspek. Tiga aspek tersebut ialah komitmen, emosi serta berwawasan. Nilai pekali Alpha Cronbach untuk kajian ini adalah Dapatan kajian mendapati sikap dari ketiga-tiga aspek tersebut mencatatkan nilai min melebihi 3.5 iatu komitmen dengan nilai min 3.714, sikap emosi dengan nilai min 3.87 serta sikap berwawasan dengan nilai minnya Keseluruhannya, pelajar PKPG mempunyai sikap komitmen, emosi serta berwawasan yang baik terhadap pembelajaran. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan sikap di antara pelajar perempuan dan lelaki PKPG. Pelajar perempuan menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran. Namun, hasil daripada analisis t-test menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara jantina dengan ketiga-tiga aspek sikap. Kajian juga telah menemui bahawa sikap komitmen dan berwawasan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar PKPG, tetapi sebaliknya bagi sikap emosi. Di samping itu, dikemukakan juga cadangan kajian untuk meningkatkan lagi pencapaian akademik pelajar PKPG.

2 vi ABSTRACT The study examines the relationship between attitude (Comittment, Emotion, and Vision) and academic achievement among the final year PKPG students (SPT, SPN, SPH) in UTM, Skudai. The respondents comprised 53 male and 78 female students. The study employed a set of questionnaire measuring on three PKPG students attitudes towards learning using Likert scale. The three attitudes are comittment, emotion and vision. The Cronbach Alpha coefficient for the instrument is The result showed that the overall average mean of students attitudes were greater than 3.5, which showed comittment with overall mean 3.714, emotion with 3.87, and vision with Generally, the students attitudes were positive towards learning. The result also shown that there were difference in attitudes between male and female PKPG students. However, the t-tests showed that the difference of the result were not significant. It is also found that comittment and vision have significant relation with the academic achievement but not for emotion which do not have a significant relation with academic achievement. Finally, several recommendations were given to enhance students teaching and learning effectiveness.

3 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xi xiii xiv xv BAB I PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Batasan Kajian Definisi Istilah Sikap Komitmen Emosi 13

4 viii Berwawasan Pencapaian akademik Pelajar PKPG Kepentingan Kajian Penutup 15 BAB II SOROTAN KAJIAN 2.0 Pendahuluan Kajian Sikap Kajian Sikap Dari Aspek Komitmen Kajian Sikap Dari Aspek Emosi Kajian Sikap Dari Aspek Berwawasan Kajian Sikap Pelajar Dewasa Pembelajaran Orang Dewasa ( Cross,K.P.) Andragogi ( Knowles,M.) Pembelajaran Melalui Pengalaman ( Rogers,C.) Kajian Perbandingan Pelajar Dewasa Dan Bukan Dewasa Kajian Hubungan Sikap Dengan Pencapaian Akademik Penutup 32 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Tempat Kajian Sampel Kajian Instrumen Kajian Keesahan dan Kebolehpercayaan 39

5 ix 3.6 Prosedur Kajian Analisa kajian Penutup 41 BAB IV DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Analisis Faktor Demografi Terpilih Responden Analisis Dapatan Kajian Bahagian B Analisis Sikap Pelajar PKPG Terhadap Pembelajaran Analisis Sikap (Komitmen) Pelajar PKPG Terhadap Pembelajaran Analisis Sikap (Emosi) Pelajar PKPG Terhadap Pembelajaran Analisis Sikap (Berwawasan) Pelajar PKPG Terhadap Pembelajaran Analisis Data Bagi Perbezaan Sikap Di Antara Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan PKPG Analisis diskriptif ( min) Bagi Perbezaan Sikap Di Antara Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan PKPG Analisis inferensi ( t-test ) Bagi Perbezaan Sikap Di Antara Pelajar Lelaki Dengan Pelajar Perempuan PKPG Analisa Data Bagi Hubungan Antara Sikap (Komitmen, Emosi, Dan Berwawasan) Dengan Pencapaian Akademik 58

6 x 4.3 Penutup 60 BABV PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 5.0 Pendahuluan Rumusan Perbincangan Sikap pelajar PKPG terhadap Pembelajaran Sikap pelajar PKPG dari aspek komitmen terhadap pembelajaran Sikap pelajar PKPG dari aspek emosi terhadap pembelajaran Sikap pelajar PKPG dari aspek berwawasan terhadap pembelajaran Perbezaan sikap pelajar lelaki dan perempuan PKPG Hubungan sikap (komitmen,emosi, berwawasan) pelajar PKPG dengan pencapaian akademik Cadangan Cadangan Lanjutan Penutup 70 RUJUKAN 72 LAMPIRAN 80

7 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKASURAT 2.1 Hasil Kajian Yang Menghubungkan Antara Sikap dan Perilaku Taburan Bilangan Dan Peratusan Pelajar PKPG di Tahun Akhir Mengikut Kursus Taburan Bilangan Dan Peratusan Sampel Pelajar PKPG di Tahun Akhir Mengikut Kursus Jadual Skala Likert Bilangan Item Mengikut Bahagian Jenis Ujian Statistik Mengikut Bahagian Kekuatan Hubungan dalam Kaedah Korelasi Taburan Kekerapan Responden Mengikut Umur Taburan Kekerapan Responden Mengikut Jantina Taburan Kekerapan Responden Mengikut CGPA Taburan Min, Nilai Minimum dan Nilai Maksimum Responden mengikut umur dan CGPA Taburan Kekerapan dan Min Sikap (Komitmen) Responden Taburan Kekerapan Dan Min Sikap (Emosi) Responden Taburan Kekerapan Dan Min Sikap (Berwawasan) Responden Taburan Min Responden Mengikut Jantina untuk Setiap Item Taburan Min Sikap ( Komitmen, Emosi dan Berwawasan) Secara Keseluruhan Mengikut Jantina Hasil Analisis (t-test) Perbezaan Sikap (Komitmen) Pelajar Perempuan dan Lelaki PKPG Hasil Analisis (t-test) Perbezaan Sikap (Emosi) Pelajar Perempuan dan Lelaki PKPG Hasil Analisis (t-test) Perbezaan Sikap (Berwawasan)

8 xii Pelajar Perempuan dan Lelaki PKPG Korelasi di antara Sikap (Komiitmen,Emosi dan Berwawasan) dengan C.G.P.A. 59

9 xiii SENARAI RAJAH NO.RAJAH TAJUK MUKASURAT 2.1 Model Proses Pendidikan 29

10 xiv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKASURAT A Borang Soal Selidik 80 B Analisis Kebolehpercayaan Instrumen 85 C Analisis Statistik Deskriptif dan Inferensi 88

11 xv SENARAI SINGKATAN UTM - Universiti Teknologi Malaysia PKPG - Program Khas Pensiswazahan Guru IPTA - Institut Pengajian Tinggi Awam IPT - Institut Pengajian Tinggi CAL - Characteristics of Adults as Learners RM - Rancangan Malaysia UPSI - Universiti Perguruan Sultan Idris EPS - Education Participation Scale

12 BAB I PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Sikap atau attitude ádalah suatu konsep paling penting dalam psikologi sosial. Banyak kajian dilakukan untuk merumuskan pengertian sikap, proses terbentuknya sikap, mahupun proses perubahannya, tidak kurang juga penelitian yang telah dilakukan terhadap sikap untuk mengetahui kesan dan peranannya baik sebagai pembolehubah bersandar mahupun pembolehubah bebas. Menurut ahli psikologi sikap boleh dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu afektif, perilaku (behavioral), dan kognitif (Rajecki,1989). Komponen afektif menjurus kepada perasaan terhadap sesuatu objek, manakala komponen perilaku pula ialah kecenderungan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait dengan sikap kita. Komponen kognitif pula merujuk kepada pengetahuan dan kepercayaan seseorang individu terhadap suatu objek. Walaupun sikap dapat dibahagikan kepada tiga komponen, namun ketiga-tiga komponen tersebut saling berkait rapat dalam pembentukan dan pemantapan sikap seseorang individu. Terdapat beberapa teori mengenai sikap (Mann,1969 ; Secord and Backman, 1966) antaranya adalah teori keseimbangan ( balance theory) oleh Heyder; teori kesesuaian ( Congruity principle ) dari Tannenbaum; teori desonansi kognitif (Cognitive dissonance ) yang dikemukakan oleh Festinger mahupun teori afektifkognitif dari Rossenberg, serta beberapa teori lain.

13 2 Walau bagaimanapun, sikap itu sendiri tidak boleh dilihat terus, tetapi ianya boleh diukur dengan menggunakan alat pengukur yang sesuai. Hasil ukuran amat bergantung kepada kesahihan (validity) dan kepercayaan ( realibility) alat pengukur yang digunakan. Selain itu sikap itu tidak bererti selagi sikap positif menjanjikan ganjaran atau keuntungan manakala untuk sikap negatif pula hanya membawa kepada hukuman atau kerugian (Bohner, 2002). Sikap juga membantu dalam mengkategorikan golongan manusia, di mana manusia dapat dikategorikan mengikut sikap mereka yang berbeza (contohnya konservatif atau feminis; lihat Hymes,1986). Sikap juga bukan hanya mempengaruhi tingkah laku dan sikap orang lain, tetapi menunjukkan bagaimana kita memproses maklumat berhubung dengan sikap terhadap objek ( Pratkanis, 1989). Dalam dunia teknologi kini, faktor psikologi seperti sikap ini semakin dilupakan, namun dengan adanya kajian terhadap sikap, sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa sikap masih memainkan peranan yang penting. Dalam konteks kajian ini, pencapaian akademik menjadi ukuran untuk melihat sejauh mana sikap memainkan peranannya. Namun harus diingat, walaupun sikap setiap individu adalah berbeza, tetapi individu masih boleh dikategorikan mengikut sikap yang hampir sama berlandaskan beberapa faktor antaranya, pekerjaan, baka, serta umur. Berbicara tentang umur dan sikap, ianya sejajar dengan tajuk kajian ini iaitu melihat hubungan sikap dengan pencapaian akademik pelajar PKPG (Program Khas Pensiswazahan Guru), yang juga boleh dikategorikan sebagai pelajar dewasa. Pelajar PKPG tahun akhir di Fakulti Pendidikan, UTM ini adalah guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Mereka adalah antara guru-guru yang telah menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan profesionalisme perguruan di negara ini. Program ini adalah bagi memenuhi keperluan guru sizwazah menjelang 2010 kerana pada tahun 2010 dijangkakan kesemua guru di sekolah menengah manakala 50 peratus guru siswazah di sekolah rendah adalah guru siswazah ( Rancangan Malaysia ke 9, 2006 ). Ciri-ciri pelajar PKPG ini, memang menepati ciri-ciri pelajar dewasa ( Terry, 1992 ). Terdapat banyak kajian mengenai pelajar dewasa yang berlandaskan kepada

14 3 teori pembelajaran dewasa. Teori pembelajaran dewasa telah dikenalpasti seawal 1930-an oleh Edward C. Lindeman. Diikuti konsep moden pembelajaran dewasa yang telah dikaji oleh beberapa orang penulis termasuk Stephen Brookfield, Patricia Cross, J.R. Kidd, and Malcolm Knowles. Walau bagaimanapun teori Lindeman tetap dijadikan landasan kajian mereka. Antara konsep asas yang dinyatakan oleh beliau ialah orang dewasa bermotivasi untuk belajar, mereka life centered, pengalaman merupakan sumber utama pembelajaran, terarah kendiri dan akhir sekali ialah perbezaan individu berkadar langsung dengan umur. Ini bermaksud semakin meningkat umur seseorang maka perbezaan antara individu juga semakin ketara. Knowles (1998) juga telah mengemukakan konsep yang hampir sama dengan mengenalpasti perbezaan di antara pembelajaran orang dewasa dengan kanak-kanak. Andaian asas mengenai pembelajaran dewasa telah dibuat oleh beberapa pengkaji, yang juga dikenali sebagai andragogi. Andragogi ialah sebuah teori pembelajaran yang sukar didefinasikan ( Cross,1981). Beliau dalam huraiannya mengatakan: Adults at higher level of ego, moral, or cognitive development are able to assume increasing responsibility for the direction of their learning activities because they have reached higher levels of developmental maturity. (Cross, 1981). Pengaruh terarah kendiri dan kognitif ini akan memberi kesan terhadap faktor lain seperti penyelesaian masalah dalam persekitaran pembelajaran dewasa. Penyelesaian masalah dalam konteks pembelajaran dewasa ini merujuk kepada usaha seseorang untuk mencapai goal dimana mereka tidak mempunyai cara automatik ( Schunk, 1991). Berdasarkan pernyataan itu, bolehlah dirumuskan bahawa sikap pelajar dewasa mempunyai pengaruh terhadap usaha mereka dalam mencapai pencapaian akademik yang baik. Oleh itu di dalam kajian ini, akan dilihat adakah terdapat

15 4 hubungan yang signifikan diantara ketiga-tiga sikap iatu komitmen, emosi dan wawasan dengan pencapaian akademik pelajar PKPG ini. Hasil kajian ini nanti boleh dijadikan rujukan oleh pendidik pelajar dewasa. Ini adalah kerana dengan memahami sikap pelajar adalah mudah untuk pendidik menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih berkesan lagi. Selain itu sekiranya sikap memainkan peranan yang penting dalam pencapaian akademik seseorang individu, maka persediaan awal dalam pembentukan sikap yang diingini dapat dibuat oleh pihak institusi pendidikan untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggi yakni mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang. 1.1 Latar belakang masalah PKPG ( Pogram Khas Pensiswazahan Guru ) merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memperkasakan sistem pendidikan di negara ini. Program ini ditaja oleh Bahagian Pendidikan Guru di bawah naungan Kementerian Pelajaran Malaysia. Objektif program ini adalah untuk memenuhi keperluan guru sizwazah menjelang tahun 2010, di mana 100 peratus di sekolah menengah dan 50 peratus di sekolah rendah (Laporan Rancangan Malaysia ke-9). Berdasarkan kajian Nor Azah Samot (2005) terhadap pelajar-pelajar yang mengikuti Kursus Teori Statistik di UPSI, di mana seramai 55 orang pelajar PKPG dipilih sebagai responden, telah menunjukkan prestasi yang kurang memberansangkan di dalam kursus tersebut. Daripada jumlah tersebut, 27.3% lulus lemah, 25% lulus, sementara 30.9% kepujian berbanding hanya 16.4% sahaja yang memperoleh keputusan yang cemerlang. Di sini, boleh dibuat kesimpulan bahawa lebih daripada 50% pelajar PKPG tersebut hanya sekadar lulus sahaja dalam Kursus Teori Statistik ini. Walaupun ini hanyalah perangkaan untuk Kursus Teori Statistik di UPSI, namun ini harus dilihat serius memandangkan pelajar PKPG adalah guru-guru yang bakal pulang ke sekolah untuk mengajar, dan berkemungkinan besar mengajar di sekolah menengah.

16 5 Persoalannya di sini adakah program ini berjaya menghasilkan produk yang berkualiti tinggi sejajar dengan keperluan sistem pendidikan negara yang semakin mencabar kini. Pelajar PKPG yang kini berada di tahun akhir sepatutnya mempunyai keputusan yang baik, sekurang-kurangnya C.G.P.A dan ke atas. Keputusan ini diandaikan keputusan yang baik kerana ada dinyatakan didalam syarat-syarat Tawaran Pinjaman Pelajaran Program PKPG di IPTA (2006): c) syarat-syarat pembayaran balik 25% daripada jumlah pembayaran sebenar ialah; i)lulus cemerlang dengan pencapaian akademik CGPA 2.75 ke atas Sekiranya pada akhir pengajian nanti, guru-guru siswazah yang bakal pulang ke sekolah ini hanya berbekalkan C.G.P.A. kurang daripada 2.50, adakah ini memadai dengan sistem pendidikan di negara kita yang semakin mencabar?. Adakah guru-guru dengan pencapaian akademik yang sederhana memadai untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah menengah dan rendah kelak? Persoalanpersoalan ini pastinya dapat dielakkan sekiranya faktor kecemerlangan dan kelemahan segelintir pelajar PKPG dapat dikenalpasti. Dalam kajian ini hanya permasalahan hubungan sikap dengan pencapaian akademik sahaja dikaji. Pencapaian akademik merupakan ukuran untuk menentukan samada seseorang itu berjaya atau tidak. Di universiti, pencapaian C.G.P.A. menentukan sama ada cemerlang atau sebaliknya seseorang graduan itu. Namun, terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi pencapaian akademik seseorang pelajar. Satu kajian yang dijalankan oleh Alias Baba (1989) mengenalpasti sikap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian dalam mata pelajaran kimia. Ajzen dan Fisbien (1980) juga berpendapat bahawa membuat kajian terhadap sikap adalah penting kerana ia mampu meramal respon individual terhadap suatu objek. Malah, kajian Centra and Potter (1980) mengatakan antara faktor paling penting yang mempengaruhi kecemerlangan akademik pelajar adalah sikap pelajar itu sendiri. Selain itu, ada juga yang mengatakan sikap ádalah panduan kepada

17 tingkahlaku, sikap yang disukai mendapat respon yang positif dan sebaliknya jika sikap yang tidak disukai ( Ajzen and Fishben,1980). 6 Hasil daripada kajian-kajian lepas juga menunjukkan terdapat dua pendapat iaitu satu kelompok mengatakan sikap pelajar terhadap pencapaian mata pelajaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaiannya dan satu lagi kelompok mengatakan bahawa tiadanya hubungan jelas di antara sikap dengan pencapaian pelajar. Contohnya kajian yang dilaksanakan oleh Osmani Hj. Abdullah (1995), di mana beliau mendapati terdapatnya hubungan yang positif di antara tahap penguasaan kemahiran asas matematik dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran elektif Prinsip Akaun. Hasil kajiannya juga telah menunjukkan wujudnya hubungan yang positif di antara pencapaian pelajar di dalam mata pelajaran Prinsip Akaun dengan setiap dimensi sikap iaitu minat, keyakinan dan pendirian pelajar. Hasil kajian Md Saipuanuar bin Shamsuddin (2000) juga, telah menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan di antara sikap pelajar secara keseluruhan dengan pencapaian akademik. Beliau yang telah menjalankan kajian terhadap 154 orang pelajar tingkatan 4 di empat buah sekolah di daerah Lipis, Pahang mendapati bahawa sikap pelajar merupakan faktor yang memberi kesan kepada pencapaian akademik. Tetapi, berbeza pula dengan kajian Mohd Noor Abdullah (1987) yang mendapati bahawa pelajar-pelajar tahun tiga (Diploma, Integrasi dan Ijazah) di UTM Jalan Gurney pada sesi 1986/1987 mempunyai sikap positif yang sederhana terhadap kursus PPK dan Kursus Utama. Namun, tidak wujudnya hubungan (korelasi) yang signifikan di antara pencapaian akademik pada peringkat SPM dan universiti dengan sikap terhadap kedua-dua kursus tersebut.

18 7 Hasil kajian Adnan Khamis (1986) pula menunjukkan wujudnya hubungan yang lemah di antara sikap dan pencapaian matematik. Antara kemungkinan sebab yang membawa kepada hasil kajian tersebut adalah tahap kemampuan pelajar untuk mendapat skor yang baik adalah terhad walaupun menyedari akan kepentingan mata pelajaran matematik. Selain daripada itu, kemungkinan terdapatnya ketidakjelasan dalam membuat ukuran sikap dan ujian pencapaian yang telah membawa kepada penemuan hubungan yang tidak jelas di antara dua pembolehubah di dalam kajian ini. Namun begitu keadaannya pasti lebih menarik apabila sampel yang dipilih merupakan pelajar PKPG di mana kebanyakan daripada mereka mempunyai ciri-ciri seperti berumur 25 tahun ke atas, komited dengan apa yang dilakukan, terarah kendiri, berpengalaman dalam bidang perguruan dan belajar dengan tujuan untuk memperbaiki diri. Ciri-ciri ini juga ada dinyatakan sebagai ciri-ciri pelajar dewasa (Terry, 1992). Ini bermakna pelajar PKPG boleh dikategorikan sebagai pelajar dewasa. Kajian ini juga dibatasi hanya di kalangan pelajar PKPG kerana dipercayai terdapatnya perbezaan diantara pelajar tradisional (perdana) dengan pelajar nontradisional (PKPG). Kenyataan ini disokong oleh Terry (1992) : Using the Education Participation Scale (EPS), Wolfgang and Dowling s research showed nontraditional students scoring significantly higher ( at the 0.01 level) than traditional students on the motivational factor of cognitive interest. The nontraditional students higher scores on the motivational factors of To learn for the sake of learning and To seek knowledge for its own sake indicated that the older adult students had an internal drive for knowlegde that set them apart from younger students. (Terry, 1992)

19 8 Kenyataan ini sudah cukup jelas untuk mengatakan bahawa pelajar PKPG adalah satu sampel yang unik dan menarik untuk dijadikan bahan kajian. Tambahan juga daripada tinjauan, didapati masih terdapat pelajar-pelajar PKPG yang mengalami keciciran dari segi pencapaian akademik (C.G.P.A.), di kala kebanyakan pelajar PKPG lain berlumba-lumba mengejar kecemerlangan akademik mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Odell (1998) bahawa sikap boleh digunakan untuk meramalkan gred atau pencapaian pelajar, kemungkinan daripada sikap yang dapat dikenalpasti satu ramalan pencapaian akademik dapat dibuat. Jika ramalan pencapaian akademik tersebut tidak seperti yang dikehendaki, maka satu anjakan paradigma sikap pelajar boleh dilakukan oleh pihak pendidik di universiti. Bagi melahirkan bakal guru yang berkualiti dari segi ilmu pengetahuan, maka perlunya kajian ini dan dengan adanya kajian ini dapat dilihat sejauh mana sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) mempengaruhi pencapaian akademik (C.G.P.A.) pelajar PKPG (pelajar dewasa) di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai ini. 1.2 Pernyataan masalah Kajian yang dijalankan ini ialah untuk melihat adakah wujud hubungan yang signifikan diantara sikap dengan pencapaian akademik pelajar tahun akhir di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Sikap berkenaan akan dilihat dari aspek komitmen iaitu penglibatan pelajar secara aktif atau tidak dalam pembelajaran di universiti, aspek emosi di mana perasaan pelajar sama ada suka atau tidak dengan pembelajaran di universiti, dan aspek berwawasan iaitu pelajar bersifat inisiatif atau tidak dengan pembelajaran di universiti. Ketiga-tiga aspek ini kemudian dihubungkan dengan pencapaian C.G.P.A. terkini pelajar PKPG tahun akhir yang terdiri daripada kursus SPT, SPN, dan SPH untuk melihat pertalian antara pembolehubah-pembolehubah berkenaan.

20 9 1.3 Objektif kajian Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan sikap yang difokuskan hanya kepada komitmen, emosi dan wawasan dengan pencapaian akademik pelajar PKPG iaitu C.G.P.A. terkini. Kajian ini dijalankan berasaskan beberapa objektif yang telah dikenapasti. Objektif kajian ini ialah: i) Mengenalpasti sikap pelajar PKPG di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai, terhadap pembelajaran. ii) iii) Mengenalpasti perbezaan sikap di antara pelajar lelaki PKPG dengan pelajar perempuan PKPG di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. Mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai. 1.4 Persoalan kajian Kajian ini adalah bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang berikut: i) Apakah sikap pelajar PKPG di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai terhadap pembelajaran? ii) iii) Apakah perbezaan sikap di antara pelajar lelaki PKPG dengan pelajar perempuan PKPG di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai? Adakah terdapat hubungan antara sikap (komitmen, emosi, dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG di Fakulti Pendidikan, UTM Skudai.?

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY CHAI FOONG TENG FPP 2013 30 RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Jurnal Teknologi Full paper Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Siti Aisyah Panatik a, Siti Khadijah Zainal Badri a a Jabatan Pembangunan Sumber

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE COLIN WONG KOH KING FEP 2010 13 IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA INDERBIR KAUR A/P SHAMSHER SINGH FBMK 1995 2 KESALABAN BAHASA KELAYU DI

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 900 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN Yahya Buntat Rozali Omar Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Fakulti Pendidikan Universiti

More information

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ZALI@ZALAY ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: 02-04-16-06 BATSYA

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA HALIJAH BINTI YUSOH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS MOHAMED TAHA ALI HASSAN FBMK 2011 24 ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS By MOHAMED TAHA ALI HASSAN Thesis

More information

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin cydsam@hotmail.com ZuridaHajilsmail zurida@usm.my Abstrak It is assumed that proficiency

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI 1 Che Nidzam Che Ahmad, 2 Saidatul Ainoor Shaharim, 3 Asmayati

More information

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) FATHIAH BINTI.MUSTAFFA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS . UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS FUNG PAU LING T FBMK 2008 19 GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION

More information

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK.

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. VIRGINY ANAK JOHN BURUNG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PENGESAHAN PEMBIMBING Saya

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI SESI PENGAJIAN : 2005/2006

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah ABSTRAK Kajian ini menyelidik penggunaan kohesi dan koheren dalam karangan bahasa Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif.

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY 153 KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Nurul Faisza Mohammad (Pengarang Penghubung) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, Malaysia

More information

Jurnal Psikologi Malaysia 31 (2) (2017): 1-11 ISSN

Jurnal Psikologi Malaysia 31 (2) (2017): 1-11 ISSN Jurnal Psikologi Malaysia 31 (2) (2017): 1-11 ISSN-2289-8174 1 PERBANDINGAN TINGKAH LAKU SOSIAL BERDASARKAN GENDER ANTARA GENERASI MUDA TINGGAL DI KAWASAN TERPINGGIR DAN ARUS PERDANA DI MALAYSIA (COMPARATIVE

More information

Novi Riani, Anas Yasin, M. Zaim Language Education Program, State University of Padang

Novi Riani, Anas Yasin, M. Zaim Language Education Program, State University of Padang THE EFFECT OF USING GIST (GENERATING INTERACTION BETWEEN SCHEMATA AND TEXT) AND STUDENTS READING INTEREST TOWARD STUDENTS READING COMPREHENSION AT FIFTH SEMESTER STKIP YPM BANGKO Novi Riani, Anas Yasin,

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENGENALAN Pentaksiran sekolah adalah proses pengumpulan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

KEKUATAN HUBUNGAN MOTIF, SIKAP DAN LATIHAN PERGURUAN DENGAN PROFESIONALISME KEGURUAN PELAJAR TAHUN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN IPTA

KEKUATAN HUBUNGAN MOTIF, SIKAP DAN LATIHAN PERGURUAN DENGAN PROFESIONALISME KEGURUAN PELAJAR TAHUN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN IPTA KEKUATAN HUBUNGAN MOTIF, SIKAP DAN LATIHAN PERGURUAN DENGAN PROFESIONALISME KEGURUAN PELAJAR TAHUN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN IPTA Mohd Yusof Abdullah, Salleh Abd Rashid dan Zulkifli Mohamed Sekolah Pendidikan

More information

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh:

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh: PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA Oleh: Sidek Mohd Noah, Abdul Malek Abdul Karim, W.Marzuki W.Jaafar, Nabilah Abdullah, Munirah Ghazali,

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS KATHERINE KALAIVANI FPP 2011 43 EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA

More information

THE ROLE OF ENGLISH TEACHERS ON HELPING PASSIVE LEARNERS IN CLASSROOM (A Study at The Ninth Grade Students of SMP N 31 Andalas Padang)

THE ROLE OF ENGLISH TEACHERS ON HELPING PASSIVE LEARNERS IN CLASSROOM (A Study at The Ninth Grade Students of SMP N 31 Andalas Padang) THE ROLE OF ENGLISH TEACHERS ON HELPING PASSIVE LEARNERS IN CLASSROOM (A Study at The Ninth Grade Students of SMP N 31 Andalas Padang) Wewen Muthia *) (Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP PGRI Sumatera Barat,

More information

TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i >

TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i > TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i > KOLEJ UNTVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP KECENDERUNGAN CALON SPM TERHADAP PROGRAM LATIHAN KERJAYA PI INSTTTUT LATD-LAN KEMAHIRAN

More information

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING 1 ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING By: AA. ISTRI GINA WINDRAHANNY WIDIARTA ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS UDAYANA UNIVERSITY ABSTRAK Bahasa

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about 30 CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY A. Research Type and Design This research applies descriptive qualitative method. Qualitative research is all about exploring issues, understanding phenomena, and answering

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN BAB 4 METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini menerangkan tentang pemilihan lokasi kajian, sampel kajian, teknik pengutipan data, penganalisisan data, ujian rintis dan reka bentuk kajian. Keesahan dan

More information

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING Rachda Adilla English Education, Languages and Arts Faculty, State University of Surabaya rachdaadilla@gmail.com Prof. Dr. Susanto, M. Pd. English

More information

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Jurnal Teknologi Full paper Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Yap Wei Li a*, Neo Mai b, Neo Tse-Kian b

More information

Dian Wahyu Susanti English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, Surakarta ABSTRACT

Dian Wahyu Susanti English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, Surakarta ABSTRACT IMPROVING STUDENTS READING COMPREHENSION THROUGH LITERATURE CIRCLES STRATEGY FOR THE ELEVENTH GRADE OF SMK NEGERI 8 SURAKARTA IN 2015/2016 ACADEMIC YEAR Dian Wahyu Susanti English Education Department

More information

MEJAR AHMAD SAMSUL ARIFIN BIN JALAL

MEJAR AHMAD SAMSUL ARIFIN BIN JALAL KEPERLUAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI DALAM ARTILERI PERTAHANAN UDARA SEJAJAR DENGAN PEMILIKAN PERALATAN BERTEKNOLOGI TINGGI MEJAR AHMAD SAMSUL ARIFIN BIN JALAL FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN

More information

Hubungan antara Trait Personaliti dengan Tingkah Laku Kepimpinan. Nurul Hudani Md. Nawi *, Ma'rof Redzuan, Hanina Hamsan, Mohd Ibrani Adam Asim

Hubungan antara Trait Personaliti dengan Tingkah Laku Kepimpinan. Nurul Hudani Md. Nawi *, Ma'rof Redzuan, Hanina Hamsan, Mohd Ibrani Adam Asim Full paper Sains Humanika Hubungan antara Trait Personaliti dengan Tingkah Laku Kepimpinan Nurul Hudani Md. Nawi *, Ma'rof Redzuan, Hanina Hamsan, Mohd Ibrani Adam Asim Fakulti Ekologi Manusia, Universiti

More information