Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Size: px
Start display at page:

Download "Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains"

Transcription

1 Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin ZuridaHajilsmail Abstrak It is assumed that proficiency in the language particularly scientific terms as the main barrier to learning science. Hence, the lack of understanding of the non-technical terms that is considered the basic requirement in the learning of science is frequently ignored. This article discusses the findings from a study with the aim of investigating the understanding of non-scientific terms identified to cause problems in science learning (mxong students of English as a second language. The sample consisted of 100 form 2 students. They were requested to give responses to a questionnaire consisting of 30 non-scientific items in four different contexts. Facility values were calculated for each item and the findings showed that most students had dfficulty in understanding the meanings of the non-technica terms in the scientific context. Pengenalan Perubahan dalamkurikulum sains danmatematikdilaksanakan atas pertimbanganbahawa pengetahuan dan maklumat dalam bidang sains dan teknologi telah berkembang dengan pesat, disebarkan secara meluas dan cepat dalam bahasa Inggeris melalui kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Oleh itu, pendedahan awal kepada disiplin sains dan matematik dalam bahasa Inggeris memberi peluang kepada pelajar untuk mengukuhkan asas pembelajaran bagi mengakses maklumat terkini dalam disiplin sains dan maternatik. Pengajaran sains dalam bahasa Inggeris melibatkan perubahan komponen organisasi pengajaran dalam kurikulum sains. Perubahan tersebut ialah pertukaran bahasa pengantar daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris dan penggunaan alatan ICT seperti komputer bimbit dan bahan-bahan interaktif multimedia sebagai bahan bantu mengajar (BBM). Kedua-dua perubahan ini dalam komponen organisasi pengajaran sains menuntut perubahanbesar dan drastik daripadaguru-guru selaku agenpelaksanaperubahankurikulum di sekolah. Guru-guru perlu berubah daripada segi tingkah laku, kebiasaan, dan amalan pengajaran dalam melaksanakan perubahan kurikulum (omstein & Hunkins, 1998). Bagi memastikan guru-guru bersedia melaksanakan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, Kementerian Pelajaran bersama Pusat Pengajaran Bahasa Inggeris, Malaysia melaksanakan program peningkatan penguasaan bahasa Inggeris yang dinamai English for Teaching of Mathematic and Science atau ringkasnya ETeMS. Matlamat ETeMS secara keseluruhannya ialah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris guru-guru sains dan matematik bagi membolehkan pengajaran yang efektif dengan penggunaan bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. 32

2 DP Jilid 4, Bil. 1/2004 Bahasa Inggeris yang merupakan tool of learning bersifat sebagai bahasa berasaskan isi kandungan mata pelajaran. Namun, konteks bahasanya telah diperhalus untuk memberikan makna khusus dalam pembelajaran sains. Penguasaan bahasa diperoleh semasa sesuatu konteks diperkenalkan bersama-sama. Dalam hal ini diharapkan pelajar menguasai kemahiran berbahasa dan pada masa yang sama menguasai isi pelajaran. Lightbrown dan Spada (1993) menyatakan pemerolehan bahasa kedua seperti bahasa Inggeris akan meningkat jika peng ajaran menggunakan bahasa berasaskan konteks. Hal ini kerana pendekatan pembelajaran bahasa adalah paling baik melalui penekanan yang relevan dan isi kandungan yang bermakna daripada belajar bahasa secara berasingan. Manusia tidak belajar bahasa dan menggunakannya selepas itu, tetapi mereka belajar berbahasa semasa menggunakannya. walau bagaimanapun, kedua-dua bahasa dan makna sangat penting dan tidak boleh dipisahkan semasa pembelajaran dan pemerolehan bahasa (Lightbrown & Spada, 1993; Met, 1991; Wells,l9g4). Pembelajaran Sains dalam Bahasa Kedua Sains adalah cabang kajian yang mementingkan sama ada kaedah untuk menunjuk sesuatu kebenaran atau penyiasatan sesuatu fakta secara sistematik dengan melibatkan kaedah yang boleh dipercayai. Sains merupakan suatu sistem yang terdiri daripadajaringan teori yang ditegaskan melalui bahasa. Teori terangkum dalam istilah entiti nama khirsus seperti masa, ruang, tenaga, elektron, medan, galaksi, oksigen dan lain-lain. Teori merumuskan sesuatu hukum sains, dan biasanya melibatkan simbol matematik untuk mengaitkan antara satu cabang entiti dengan yang lain. Saintis lazimnyaberkomunikasi menggunakan simbol dan makna sesuatu perkataan. Secara amnya, sains melibatkan komunikasi tetapi dalam bentuk yang tertentu dan khusus dan berbeza daripada komunikasi biasa. Bahasa merupakan keperluan asas dalam kaedah penyelidikan saintifik. Bahasa dalam sains ialah cara komuniti sains berkomunikasi, bertukar idea, melapor penyelidikan, membentuk atau membina sesuatu teori, dan secara umum membentuk kerangka untuk proses penyiasatan dan penyelidikan. Apakah keistimewaan yang dapat dijelaskan tentang peranan bahasa dalam sains? Jelasnya di sini ialah cara bahasa yang digunakan dalam sains berkemampuan menyatupadukan kefahaman tentang kebenaran kesan sebab-akibat struktur alam, dan membenarkan kefahaman tentang struktur ini dipinda serta diperturunkan dari satu generasi saintis ke generasi selepasnya., Bahasa berperanan memberikan nama baru sesuatu entiti (positron, gen) atau untuk mengaitkan keputusan suatu penemuan baru dengan nama sesuatu entiti yang telah sedia ada. Bahasa dalam sains boleh diperluaskan atau pun dikhususkan untuk meliputi ruang yang betbeza berkenaan pengalaman saintifik. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains, pembinaan makna oleh pelajar amat penting dan kejayaan proses ini bergantung kepada penguasaan berbahasa pelajar. Pembelajaran melibatkan proses pembangunan kognitif. Apabila sains diajar dalam bahasa kedua, terdapat hubungan erat antara peranan bahasa dengan fungsi kognitif. Bahasa yang bergantung kepada kognitif telah dikenal pasti memberikan kesukaran kepada pengguna bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua (Cummin, 1980). Antara kesukaran yang dikenal pasti ialah berkaitan dengan keupayaan JJ

3 Sains Dp Jitid 4, Bit. r/2004 untuk membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Selain kurang kebiasaan menggunakan bahasa Inggeris, pelajar yang belajar sains dalam bahasa Inggeris menghadapi kesukaran kerana struktur, gaya bahasa dan corak persembahan bahasa saintifik adalah berbeza dengan bahasa Inggeris komunikasi yang dipelajari. Kesukaran ini bukan sahaja dihadapi oleh pengguna bahasa kedua, malah turut dialami oleh pelajar yang bahasa ibunda adalah bahasa Inggeris, tetapi kesan yang lebih besar akan dihadapi oleh pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Busic Interpersonal Communication Skills (BICS) dan Cognitive Academic-Innguage Proficiency (CALP) Menurut Cummins (1980), terdapat dua tahap kemahiran berbahasa: iaitu Basic Int e rp ers onal Communic ation skill s ( B I cs) dan co gnitiv e Academic -Languag e Proficiency(CALP).BICSialah konsepyangmewakilipenguasaanbahasabiasaseca.ra lazim yang digunakan oleh para pelajar semasa perhubungan seharian melibatkan perbincangan tentang situasi secara konkrit. Situasi konkrit yang dimaksudkan oleh Cummins (1982,1991) ialah situasi melibatkan konteks yang mengandungi petunjukpetunjuk yang membolehkan pemahaman tidak bergantung sepenuhnya kepada hubungan lisan semata-mata. Cummins (1980) merujuk kebolehan perbualan harian ini sebagai context embedded atat contextualized. Rosenthal (1986) mendapati komunikasi berdasarkan context embedded atau contextualized adalah komunikasi yang melibatkan peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara seharian yang membolehkan pelajar memberikan reaksi dan tindak balas antara satu sama lain. CALP ialah sejenis kemahiran bahasa yang diperlukan untuk membaca buku-buku teks, penyertaaan dalam dialog dan perdebatan, dan keperluan untuk menjawab soalan-soalan ujian (cummins 1980, 1981; Krashen & Biber, 1987; Rosenthal, 1986 dan Spurlin, 1995). CALP ialah konsep yang berkaitan dengan kemahiran berbahasa pada peringkat tinggi dan proses kognitif bagi membina penguasaan bahasa yang diperlukan bertujuan untuk memastikan kejayaan dan pencapaian akademik di sekolah. Pelajar yang tidak menguasai CALP, menurut para penyelidik, boleh menyebabkan mereka menghadapi masalah dalam pembelajaran sains atau mata pelajaran akademik yang lain. Sains sering dianggap oleh pelajar sebagai mata pelajaran yang sukar, tidak menarik, abstrak dan mengurangkan peluang untuk mendapatkan pencapaian akademik yang baik. Kebanyakan pelajar sains mungkin sentiasa menghadapi keadaan yang sukar semasa mempelajari sains. Kesukaran ini bukan sahaja daripada penggunaan simbol yang menerangkan sesuatu konsep tetapi juga bahasa yang perlu dikuasai oleh mereka. Pencapaian akademik pelajar yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua sangat bergantung kepada keupayaan penguasaan duajenis bahasa iaitu bahasa saintifik yang dikenali sebagai Cognitive Academic Language Proficiency atau CALP (Chamont & O'Malley, 1987) dan bahasa yang lebih mudah dikuasai iaitu BICS. Kajian terhadap penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua membawa kepada pendekatan Second Language Acquisition Theory yang diperkenalkan oleh Stephen Krashen (1981). Menurut Krashen, agar pembelajaran mencapai tujuannya, guru perlu melibatkan pengajaran bertema yang mendedahkan pelajar kepada topik, konsep, dan 34

4 DP Jilid 4, Bil. t/2004 Sains perbendaharaan kata berkaitan sepanjang tempoh masa persekolahan supaya pelajar berpeluang untuk berbicara, mendengar, dan menulis topik berkenaan. Secara khususnya bahasa dalam pembelajaran sains terdiri daripada perkataan saintifik dan perkataan biasa bukan saintifik. Bahasa saintifik iaitu bahasa yang digunakan dalam pembelajaran sains dianggap susah dan sukar difahami, sekalipun di kalangan pengguna bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama. Bahasa saintifik ini memerlukan penerangan )'ang setepat mungkin serta berhati-hati bagi memastikan makna yang ingin disampaikan dapat dikongsi bersama antara guru dengan pelajar. Perkataan biasa bukan saintifik merujuk kepada perkataanyangmempunyai satu makna atau lebih dalam bahasa harian biasa tetapi mempunyai makna yang khusus dan berbeza dalam konteks sains (Cassel & Johnstone ). Kajian oleh Cassel dan Johnstone (1983, 1985) menunjukkan kesukaran terhadap perkataan saintifik yang dihadapi oleh pelajar hanya bersifat sementara kerana mereka tidak biasa dengan perkataan tersebut. Kesukaran ini lama kelamaan akan dapat diatasi dan pelajar dapat menguasainya. Masalah yang lebih meruncing dalam pengajaran dan pembelajaran sains dalam bahasa Inggeris ialah penggunaan perkataan harian biasa dalam bahasa Inggeris yang memberikan makna yang spesifik,berbeza dan berubahubah bergantung kepada sesuatu konteks atau keadaan. Sebagai contoh, petkataanmatter vang membawa maksud yang berbeza-beza bergantung kepada situasi dan konteks penggunaannya. Perkara ini mungkin terlepas pandang atau tidak diberikan perhatian dalam proses pengajaran dan guru beranggapan pelajar berkongsi makna yang sama berkenaan sesuatu perkataan dengannya. Johnstone dan Selepeng (2001) dalam kajian yang melibatkan orang pelajar di United Kingdom berjaya mengesan 95 kosa kata yang mengelirukan dalam konteks bahasa harian dan bahasa saintifik. Mereka mendapati pelajar bahasa kedua kebanyakannya mempunyai masalah untuk memahami perkataan tersebut berdasarkan konteks. Child dan O'Farrel (2003) mendapati perkataaan biasa bukan saintifik juga merupakan suatu masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains di kalangan pelajar bahasa kedua yang terdiri dari pelbagai bangsa dan jantina. Perkataan biasa bukan saintifik mempunyai lebih daripada satu makna dalam konteks harian tetapi mempunyai pengertian khusus dalam konteks sains dan mempunyai makna y angberbeza berbanding dengan bahasa harian. Pelajar yang mempunyai penguasaan perkataan berkenaan akan menganjur kepada kefahaman tentang proses saintifik yang lebih mendalam. Bagi guru pula, apabila makna dan simbol telah dikongsi bersama, isu-isu mendatang yang lebih kompleks akan dapat diatasi dengan penuh keyakinan. Justeru, kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengkaji kefahaman perkataan biasa bukan saintifi k dalam pembelaj aran sains. \Ietodologi Reka bentuk kajian ini merupakan kajian tinjauan deskriptif menggunakan pendekatan l'-uantitatif. Data kuantitatif dipungut menggunakan soal selidik daripada responden. Seramai 100 pelajar tingkatan dua yang terdiri daripada 50 orang pelajar lelaki dan 50 pelajar perempuan dari dua buah sekolah menengah kebangsaan dipilih sebagai sampel 35

5 Sains DP. Jilid 4, Bil. 1/2004 kajian. Sekolah A merupakan sekolah harian biasa manakala sekolah B ialah sekolah berasrama penuh yang kemasukan pelajar dikawal. AlatUkurKajian Instrumen soal selidik kajian ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian I: Latar,belakang responden. Dalam bahagian ini butiran maklumat tentang nama, keturunan, jantina, tingkatan, dan pencapaian sains dan bahasa Inggeris dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Peperiksaan Akhfu Tahun 2003 dan Peperiksaan Semester Satu Bahagian II: Bahagian ini mengandungi item yang dibina untuk menguji kefahaman perkataan bukan saintifik responden. Item-item ini dipilih daripada senarai 90 perkataan yang dikenal pasti oleh Cassels & Johnstone (1980, 1985) yang sering menimbulkan kesukaran dalam pembelaj aran sains. Tiga puluh perkataan yang terdapat dalam buku teks sains tingkatan satu yang digunakan di sbkolah menengah di Malaysia dipilih untuk tujuan kajian. Pemilihan perkataan dibuat dengan bantuan guru sains dan bahasa Inggeris. Perkataan-perkataan yang dipilih ialah pbrkataan yang digunakan oleh guru sains secara lazim dan menjadi kebiasaan dalam pengajaran dengan menganggap para pelajar akan memahaminya. Tiga puluh perkataan tersebut dikelaskan mengikut empat format utama iaitu: Format 1 : Perkataan sinonim tanpa sebarang konteks ( 1 1, 19, 2I, 22, 25, 29 dan 30) Format2: Perkataan berdasarkan empat situasi harian dan hanya satu perkataan yang betul (3, 4,5, 12,13,18 dan27) Format 3: Perkataan yang terdapat dalam stem konteks sains (9, 10, 14, 15, r'7, 23, 24 dan 28). Format 4: Perkataan yang terdapat dalam stem bukan konteks sains (r, 2, 6, 7, 8, 16, 20 dan 26) Analisis Data Penganalisisan data statistik deskriptif menggunakan program komputer Statitiscal Programe for Social Science (SPSS) versi Tahap kefahaman penguasaan perkataan biasa bukan saintifik ditentukan dengan mengttafacility values iaitu bilangan responden yang memberikan jawapan yang betul. Dapatan dan Perbincangan Jadual 1 menunjukkan taburan frekuensi responden menjawab dengan betul 30 item perkataan biasa bukan saintifik secara keseluruhan. Min pencapaian responden ialah 13. Jadual 1 juga memaparkan bahawa hanya 48Vo pelajar dapat menjawab sekurangkurangnya 14 item dengan betul. Tiada pelajar dapat menjawab semua soalan dengan betul. Dua orang pelajar dapat menjawab paling banyak betul iaitu 21 soalan (item) dan nilai minimum betul ialah 5 item. 36

6 DP J;lid 4, Bil. 1/2004 Sains Jadual 1: Taburan frekuensi bilangan jawapan yang betul Bilan Betul Frekuensi Peratus Peratus Kumulatif O r I4 8 7 t2 8 5 I t , secara keseluruhan, dapatan kajian ke atas 100 pelajar menunjukkan tahap penguasaan ket'ahaman pelajar adalah rendah. Minfacility values iaiaho.43 berbanding O.1s Aagi pelajar berbahasa ibunda bahasa Inggeris dan 0.56 bagi pelajar bahasa kedua, iaitu min.i,tcilid' values yang dilaporkan dalam kajian Johnstone dan seleping (2001) dengan nrelibatkan 52 responden berumur antara tahun. Sememangnya tidak wajar uniuk membuat perbandingan dapatan kedua-dua kajian ini. Namun begitu, dapatan kajian ini rrenunjukkan pelajar bahasa ibunda dan bahasa kedua menghadapi masalah untuk rnen-quasai perkataan biasa bukan saintifik. Dapatan ini menunjutkan Uatrawa terdapat :erbezaan penguasaan kefahaman perkataan antara pengguna bahasa ibunda denjan pen-s-suna bahasa kedua tetapi kesannya lebih besar terhadap pengguna bahasa kedua. Justeru, penekanan dan perhatian khusus perlu diberi dari segi perkembangan bahasa.lalam pembelajaran dan pengajaran sains di bilik darjah. Jadual 2 menunjukkanfacility values (nisbah pilihan yang betul) atau Indeks Kesukaran It't perkataan biasa bukan saintifik. Dapatan daripada Jadual 2 menunjuk an perbezaan r en-s ketara dalam aspek penguasaan kefahaman antara perkataan biasa bukan saintifik. )rin faciliry values (FV) yang diperoleh dalam kajian ini ialah Hanya empar perkataan dikategorikan mempunyai FV tinggi iaitu perkataan classify (0.g6), compiex t0.79), external (0,72) daninterpret (0.70). Manakala 12perkataanmempunyai nilai "rcci/in t'alues rendah iaitu di bawah Perkataan sukar difahami dan rendah tahap penguasaan kefahaman responden ialah partial (0.09) estimate (0.17), reyerence t$.171, contract (0.18), composition (0.21), random (0.21), conve,rse- (0.2s), efficient (0.26), correspond (0.30), immerse (0.30), excess (0.35), dan diikuti dengan perkataan concept (0.36). sebanyak 14 perkataan yang lain mempunyai nilai FV unt*u r-l J0 hin,ega 0.69 dan dikategorikan sederhana tahap penguasaannya di kalangan pelajar. 37

7 DP Jilid 4, Bil. 1/2004 Daripada 30 itemperkataan biasabukan saintifikyang diuji, itemyang mudahbagi pelajar ialah perkataan classify dan complex. Kedua-dua perkataan ini merupakan perkataan Inggeris yang diserap ke dalam bahasa Melayu tanpa mengubah makna dan nahu. Oleh itu pelajar telah biasa dengan kefahaman dan penggunaan dua perkataan ini. Empat perkataan yang memperoleh nilai FV paling rendah ialah partial, estimate, reference dan corytracr. Malah terdapat I2lagi item yang berada pada tahap kesukaran yang tinggi bagi pelajar dengan nllaifacility values kurang dari Dapatan ini agak membimbangkan kerana perkataan-perkataan ini sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains. Pelajar akan menghadapi kesukaran untuk memahami penerangan guru, perbincangan dan pembacaan teks. Kesukaran ini akan turut menjejaskan pembelajaran sains dan literasi sains di kalangan pelajar. Jadual 2: Facility values perkataan biasa bukan saintifik Nornbor Soalan Perkataan Bilangan Betul Vo Facility Values s.01 s.02 s.03 s.04 s.05 s.06 s.07 s.08 s.09 s.10 s.11 s.12 s.13 s.14 s.15 s.16 s.17 s.18 s.19 s.20 s.21 s.22 s.23 S.:A s.25 s.:26 s.n s.28 s.29 s.30 converse diversity characteristic source displaced effect influence random devices complex illustrate constituent extemal estimate classify efficient correspond excess valid interpret generate system immerse composition partial reference contract concept essential phenomenon? I 44 & 49 2l '72 l7 86 ' n 4I fi ,K ,18.0 M.0 & t.o t ' O O M.O o.& o : o.4t o.2r 0.09 o.r o.m o.a Jadual 3 menunjukkan facility value"s perkataan tanpa sebarang konteks. Secara keseluruhannya, tahap penguasaan perkataan tanpa sebarang konteks adalah sederhana. Min facility values ialah Perkataan yang paling ramai menjawab dengan betul 38

8 DP Jilid 4, Bit. 1/2004 Sains ialah valid dengan nilai FV 0.67 sahaja. Perkataan partiat (0.0g) adalah perkataan yang paling rendah tahap penguasaan kefahaman. Hal ini bermakna hanya 9 orang responden sahaja yang memahami makna perkataan partiat dan menjawab dengan betul Jadual 3; Facility values perkataan tanpa konteks NomborSoalan Perkataan Bilangan Betul Vo FacilityValues sl1 s19 s21 s22 s25 s29 s30 illustrate valid generate system partial essential phenomenon t a t.o Jadual 4 menunjukkan penguasaan perkataan dalam situasi harian. Purata peratusan yang menjawab dengan betul makna perkataan dalam soalan situasi harian adalah sederhana' Min facility values iaiah0.46.perkataan yang paling tinggi tahap penguasaan ialah external (0.72) dan perkata an contract (0.15) ialah perkataan yang paling lemah dari segi penguasaan makna oleh responden. Kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam perkataan tanpa konteks adalah disebabkan pelajar mempunyai penguasaan perbendaharaan kata bahasa Inggeris yang terhad. Kelemahan dalam perkataan biasa dalam konteks harian (Jadual +j-"nu"3ottan pola yang sama dengan dapatan Childs & O'Farrel (2003). Kelemahan ini disebabkan peia.lar yang bahasa ibunda bukan bahasa Inggeris memahami makna sesuatu perkataarrdalam konteks sains dan konteks harian. Akan tetapi jika konteks tidak dinyatakan dengan jelas mereka sukar untuk memahami makna sesuatu perkataan tersebut. Justeru, konteks memainkan peranan penting bagi menetapkan aktiviti mental dan menentukan arah pemprosesan ingatan untuk mengenal pasti makna serta penggunaan sesuatu perkataan itu dengan betul. ladual 4: Facility valtes perkataan situasi harian NomborSoalan Perkataan BilanganBetul Vo FacilityValues s03 s04 s05 s12 s13 s18 SN characteristic source displaced constituent extemal excess contract 49,E O Jadual 5 menunjukkan min bagi facitity values perkataan dalam konteks sains ialah 0.44.Perkataan classify (0.s6) merupakan perkataan yang mempwyaifacility values 39

9 Sains DP Jilid 4, Bil. 1/2004 paling tinggi manakala perkataan estimate (0.17) paling rendah tahap penguasaan kefahaman dan hanya ltvo sahala responden yang menjawab dengan betul. Jadual 5; Facility values perkataan dalam konteks sains NomborSoalan Perkataan BilanganBetul Vo FacilityValues S09 S10 S14 St5 S17 S23 S24 S28 devices complex estimate classify correspond immerse composition concept t I,K 49.0 ' o.2l 0.36 Jadual 6 menunjukan facility value s pe*ataan biasa bukan saintifik bukan dalam konteks sains. Min penguasaan perkataan biasa bukan saintifikberdasarkan bukan konteks sains adal'ah paling rendah iaittr 42.4Eo. Perkataan interpret (0.70) paling ramai menjawab dengan betul manakala perkataan reference (0.17) paling rendah tahap penguasaan di kdlangan responden. Jadual 6: Facility values perkataan bukan konteks sains NomborSoalan Perkataan Bilangan Betul 7o FacilityValues s01 s02 s06 s07 s08 s16 s20 s26 converse diversity effect influence random efficient interpret reference & 49 2l,x 70 n & r.o ' l'7.0 o & t 0.: o.r7 Perkataan dalam konteks sains dan perkataan bukan dalam konteks sains merupakan format yang paling sukar. Dapatan ini tidaklah menghairankan kerana perkataan dalam konteks sains telah dipermudahkan. Kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam perkataan bukan dalam konteks sains pula mungkin disebabkan pendedahan yang terhad dalam kepelbagaian penggunaan bahasa. Dapatan ini didapati selaras dengan idea Cummins (1980), berkaitan dengan kesukaran penguasaan Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) dan Cognitive Academic Language Proficiency (CALP). Implikasi Terhadap Pengajaran Sains Hasil kajianini menunjukkan terdapatmasalahpenguasaan dan kefahaman bahasalnggeris di kalangan pelajar. Torres danzeidler (2002) mendapati penguasaan bahasa Inggeris merupakan salah satu penyumbang kepada perbezaan pencapaian akademik para pelajar Hispanic di Amerika Syarikat. Bahasa merupakan suatu alat budaya. Sains pula merupakan 40

10 DP Jilid 4, Bit. 1/2004 Sains suatu bentuk budaya. Bagi kebanyakan pelajar, perkara yang dipelajari dalam pelajaran sains merupakan sesuatu yang baru dan asing serta berbeza dari segi amalan UuOaya mereka. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran sains menambahkan lagi kesukaran mereka untuk menguasai sains kerana mempunyai budaya yangberbeza. Pelajar akan menghadapi masalah dalam pembelajaran sains dalam bahasa Inggeris, jika bahasa Inggeris bukan bahasa ibunda (Pollnicks & Rutherford, lgg3). Bagi memenuhi kepelbagaian budaya pelajar dan perbezaan penguasaan kefahaman berbahasa kebanyakan pelajar, strategi pengajaran yang berkesan dan sesuai seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti berikut: i Direka bentuk agar relevan dengan metafora budaya dan imej yang menghubungkan pengetahuan sedia ada dengan pembinaan konsep baru. ii Menetapkan jangkaan kejayaan yang tinggi iii Mewujudkan iklim psikologi bilik darjah yang positif iv Menyedari kewujudan kepelbagaian budaya pelajar di dalam bilik darjah v Memahami corak atau gayapembelajaran setiap pelajar di dalam bilik darjah vi Menyediakan aktiviti pengajaran dan pembel ajaran yang relevan dan bermakna kepada para pelajar. Kaedah inkuiri sains dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan penguasaan dan literasi bahasa Inggeris di kalangan pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua melalui arahan dalam isi kandungan mata pelajaran sains (Fradd & Okhee, lggg).bahan pengajaran seharusnya dipersembahkan dalam bentuk yang membolehkan pelajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua berpeluang membina pengetahuan melalui pengalaman konkrit seperti aktiviti pembelajaran secara koperatif, penulisan interaktif, membina bank perkataan dan glosari perbendaharaan kata sains. Semasa memberikan arahan, guru seharusnya memberi penekanan bukan sahaja kepada perkataan saintifik tetapi juga perkataan biasa bukan saintifik. Bagi meningkatkan kefahaman dan interpretu.i pul, arahan perlu diberikan menggunakan pelbagai visual atau multimedia seperti: ' Melukis dan melakardiagramdan gambaruntukmembantu penerangan lisan ' Menulis arahan di atas manila kad, papan hitam. ohp atau projektor komputer. Menyediakan contoh set amali sebagai rujukan dan panduan. Menggunakan literasi komputer secara aktif ' Menggunakan gestures dan realia untuk menerangkan sesuatu perkataan yang sukar difahami. Penutup Dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan tahap penguasaan kefahaman perkataan biasa bukan saintifik yang rendah. Sejumlah 60Va pelajar dapat menjawab kurang daripada 15 soalan dengan betul. Kegagalan pelajar untuk menguasai pembelajaran sains dalam bahasa Inggeris akan menjurus kepada dua kesan utama iaitu (i) p"tu1* akan berasa kecewa dan menjauhkan diri dari mempelajari sains dan (ii) p.-utruun Telahan Membina Kendiri iaitu anggapan bahawa sains adalah sesuatu yang sukar untuk dipelajari. Kesan jangka panjang ialah semakin ramai pelajar akan mempunyai sikap negatif terhadap sains dan bahasa Inggeris. Mereka akan menjauhi sains jan 41

11 Sains DP Jilid 4, Bil. 1/2004 matlamat untuk membentuk masyarakat literasi sains dan mencapai taraf negara maju menjelang 2020 mungkin tidak akan tercapai. Maka itu, adalah penting bagi para pendidik untuk terus berusaha mencuba pelbagai kaedah dan teknik pengajaran yang boleh membantu para pelajar menguasai isi kandungan sains dan sekali gus meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris. Rujukan Cassel, J & Johnstoie, A. (1983). Meaning of words and the teaching of chemistry. Educqtion in Chemistry,20(1), 10-n. Cassel, J & Johnstone, A. (1985). Word that matter in science.london: Royal Society of Chemistry. Childs, P.E. & O'Farrel, J. (2003). Learning Science Through English: An Investigation of rhe Vocabulary Skills of Native and Non-native English Speakers in Intemational Schools. Chemistry Education: Research and Practice. 2003, 4, 3, 23-2'1. Cummins,J.(1980). Thecross-lingualdimensionsoflanguageproficiency: Implicationforbilingual education and the optimal age issue. TESOLQuarterly, 14, l' Cummins, J. (1981). The Role of primary language development in promoting educational success " for language minorityitudents. I; Cahfornia State Department of Education (Ed.) Schooling language minority students: Atheoretical rationale (pp. 3-a9). Los Angeles, CA: California State University. Ctrmmins, J. (1982). Interdependence and bicultural ambivalence: Regarding the pedagogical rational for bilingual education. Rosslyn, VA: National Clearinghouse for Bilingual Education. cummins, J. (1991). Language development and academic leaming (pp. 16l-17s).In L.M. Malave & G. Duquette (Eds.). ktnguage, Culture and Cognition. Clevedon, England: Multilingual Matters, Ltd. Fradd, S. H. & Okhee, O. (1999). Teachers role in promoting science inquiry with students from diverse language background. Educational Researcher, 28(6), Johnstone, A.H. & Selepeng, D. (2001). A language problem revisited. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2(l), Krashen, S. (1981). Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford, England: Pergamon Press. Krashen, s. and Biber, D. (i987). on course. Los Angeles: california State University. Lightbrown, P.M. & Spada, N. (1993). How language are learned. NY: Oxford University Press. Met, M. (1991). Learning language through content: Learning content through lan gtage. Foreign ktnguage Annuals, 24(4 ), Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. (1998). Curriculum Foundations, principles, and Issues (3d ed). Boston: Allyn and Bacon. 42

12 DP Jilid 4, Bil. 1/2004 Pollnick, M. & Rutherord, M. (1993). The use of a conceptual change model and mixed language strategy for remediating misconceptions in air pressure. International Journal of Science Education, I 5, Rosenthal, J.W. (1936). Teaching science to language minority student.england: Multilingual Matters Ltd. Spurlin, Q. (1995). Making science comprehensible for language minority students, Journal of Science Teacher Education, 6(2 ), 7 l-j 8. Torres, H.N. & Zeidler, D.N (2002). The Effects of English Language Proficiency and Scientific Reasoning Skills on theacquisition of Science Content Knowledge by Hispanic English Language Learners and Native English Language Speakitg Students. Electronic Journal of Science Education, ISSN Vol. 6 - No. 3 - March homepage/crowther/ej s e/torre szeidler.pdf Wells, G (1994). The complementary contributions of Halliday and Vygotsky ro a "language-base theory of learning." Linguistics and education, 6, r i{,

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS MOHAMED TAHA ALI HASSAN FBMK 2011 24 ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS By MOHAMED TAHA ALI HASSAN Thesis

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY CHAI FOONG TENG FPP 2013 30 RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah hanita75harun@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi meninjau keberkesanan aktiviti SIFU dalam proses pembelajaran dalam pengajaran

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENGENALAN Pentaksiran sekolah adalah proses pengumpulan

More information

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI 1 Che Nidzam Che Ahmad, 2 Saidatul Ainoor Shaharim, 3 Asmayati

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ZALI@ZALAY ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: 02-04-16-06 BATSYA

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll

More information

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Jurnal Teknologi Full paper Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Siti Aisyah Panatik a, Siti Khadijah Zainal Badri a a Jabatan Pembangunan Sumber

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE COLIN WONG KOH KING FEP 2010 13 IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING 1 ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING By: AA. ISTRI GINA WINDRAHANNY WIDIARTA ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS UDAYANA UNIVERSITY ABSTRAK Bahasa

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES NIK AIDA MUSNIE BT NIK MAHMOOD LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA

More information

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY 153 KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Nurul Faisza Mohammad (Pengarang Penghubung) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, Malaysia

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK PHOTOSYNTHESIS TINGKATAN DUA Ismail bin Khailani & Nurjannah binti Berhannudin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 900 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN Yahya Buntat Rozali Omar Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Fakulti Pendidikan Universiti

More information

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Vinogharri Muniandy, Johari Surif dan Nor Hasniza Ibrahim Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 81310

More information

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Laporan Piagam Januari Februari 2017 CCAR-16-12 08.03.2017 1/5 Ringkasan Peratusan Piagam Januari hingga Februari 2017 No 1 Kursus dan Latihan 92 2 Khidmat Rundingan 97 3 Pasport Keselamatan 85 4 Peperiksaan

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS . UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS FUNG PAU LING T FBMK 2008 19 GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA INDERBIR KAUR A/P SHAMSHER SINGH FBMK 1995 2 KESALABAN BAHASA KELAYU DI

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah ABSTRAK Kajian ini menyelidik penggunaan kohesi dan koheren dalam karangan bahasa Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif.

More information

EXTENSIVE READING AND ITS IMPACT ON STUDENTS COMPREHENSION, VOCABULARY AND READING ATTITUDE

EXTENSIVE READING AND ITS IMPACT ON STUDENTS COMPREHENSION, VOCABULARY AND READING ATTITUDE EXTENSIVE READING AND ITS IMPACT ON STUDENTS COMPREHENSION, VOCABULARY AND READING ATTITUDE SHAMINI A/P A.BALAKRISHNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/07)

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

More information

Novi Riani, Anas Yasin, M. Zaim Language Education Program, State University of Padang

Novi Riani, Anas Yasin, M. Zaim Language Education Program, State University of Padang THE EFFECT OF USING GIST (GENERATING INTERACTION BETWEEN SCHEMATA AND TEXT) AND STUDENTS READING INTEREST TOWARD STUDENTS READING COMPREHENSION AT FIFTH SEMESTER STKIP YPM BANGKO Novi Riani, Anas Yasin,

More information

THE ROLES OF INTEGRATING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN TEACHING SPEAKING AT THE FIRST SEMESTER OF ENGLISH STUDENTS OF FKIP UIR

THE ROLES OF INTEGRATING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN TEACHING SPEAKING AT THE FIRST SEMESTER OF ENGLISH STUDENTS OF FKIP UIR THE ROLES OF INTEGRATING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) IN TEACHING SPEAKING AT THE FIRST SEMESTER OF ENGLISH STUDENTS OF FKIP UIR Betty Sailun 1), Andi Idayani 2) *1)*2) Universitas Islam

More information

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh:

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh: PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA Oleh: Sidek Mohd Noah, Abdul Malek Abdul Karim, W.Marzuki W.Jaafar, Nabilah Abdullah, Munirah Ghazali,

More information

IMPROVING STUDENTS SPEAKING ABILITY THROUGH SHOW AND TELL TECHNIQUE TO THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 PADEMAWU-PAMEKASAN

IMPROVING STUDENTS SPEAKING ABILITY THROUGH SHOW AND TELL TECHNIQUE TO THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 PADEMAWU-PAMEKASAN IMPROVING STUDENTS SPEAKING ABILITY THROUGH SHOW AND TELL TECHNIQUE TO THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 PADEMAWU-PAMEKASAN M. Darrin Zuhri Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan E-mail Address : darentzuhri@gmail.com

More information

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Khairul Anuar Abdul Rahman khairulanuar.abdulrahman@gmail.com Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan,

More information

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN BAB 4 METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini menerangkan tentang pemilihan lokasi kajian, sampel kajian, teknik pengutipan data, penganalisisan data, ujian rintis dan reka bentuk kajian. Keesahan dan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI SESI PENGAJIAN : 2005/2006

More information

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat : PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC i.earning mudi.hi:: for iethnology-based. it mm. SVlViA t i s AI IIMS. i u»y I tuwv!...

DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC i.earning mudi.hi:: for iethnology-based. it mm. SVlViA t i s AI IIMS. i u»y I tuwv!... DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC mmmm i.earning mudi.hi:: for iethnology-based it mm SVlViA t i s AI IIMS IvUiJ 1/h'jvMwth j j. rviw.'t. vui i u»y I tuwv!...; \n\i\ 3 0000 00071147 KOLEJ UNIVERSITI

More information

Dian Wahyu Susanti English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, Surakarta ABSTRACT

Dian Wahyu Susanti English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, Surakarta ABSTRACT IMPROVING STUDENTS READING COMPREHENSION THROUGH LITERATURE CIRCLES STRATEGY FOR THE ELEVENTH GRADE OF SMK NEGERI 8 SURAKARTA IN 2015/2016 ACADEMIC YEAR Dian Wahyu Susanti English Education Department

More information