PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

Size: px
Start display at page:

Download "PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI"

Transcription

1 PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: BATSYA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2008

2 PENGAKUAN Saya mengaku Laporan Akhir Penyelidikan ini adalah hasil kajian kaini Adnan Bin Abd. Aziz, Abdul Aziz Bin ; dan Abdul Razak Bin Abdul Jabbar kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya kanii jelaskan sumbernya. Tarikh

3 PENGHARGAAN Syukui AJJaamdulillah, dengan rahmat dan keizinaiinya, dapatlah saya menyempuxnakan penulisan penyelidikan ini. Ucapan terima kasib ditujukan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan penj'elidikan ini teratamanya pihak Research Management Center (RMC), dan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang menyediakan dana bagi membolehkan penyelidikan ini dijalankan dengan sempuma. Terima kasih juga kepada Pengarah Pusat Penguxusan Penyelidikan, Profesor Dr. Sabeti binothman, serta kakitangannya, Dekan Fakulti Seni dan Muzik, Dr Mohd Hassan bin Abdullah, Timbalan Dekan, Dr Abdul Halim bin Husain, Ketua Jabatan Seni, Dr Mobd Johari bin Abdul Hamid, mantan dekan, Dr Ahmad Suhaimi bin Mohd Nor, mantan Timbalan Dekan Pasca Siswazah dan Penyelidikan, Prof. Madya Ramli bin Buyong Kahar, serta rakan-rakan sepeijuangan yang telah banyak member! bantuan dan sokongan sepanjang tempoh penyelidikan ini.

4 ii ABSTRAK Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk meninjau persepsi pelajar Tahun Dua di Fakulti Seni Dan Muzik (FSM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) terhadap penggunaan perisian Painter V.7 dalam proses pengajaran dan pembelajaraxi asas lukisan. Kajian ini juga bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar dengan satu sistem Pembelajaran Bantuan Komputer yang menggunakan perisian Painter V.7, untuk mengenal pasti tahap pencapaian pelajar dari aspek kemahiran psikomotor dalam pembelajaran asas lukisan setelah menggunakan kaedah Pembelajaran Bantuan Komputer. Reka bentuk penyelidikan adalah bercorak kajian tinjauan yang mengkaji hasil penggunaan perisian Painter V.7 terhadap proses pengajaran dan pembelajaran asas lukisan. Seramai 35 orang pelajar telah dipilih daripada jumlah keseluruhan iaitu 171 orang pelajar dari Program Pendidikan Seni, FSM? UP SI. Data diperoleh dengan menggunakan soal selidik dan refleksi. Data dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 11 dan EXCEL. Penyelidik menggunakan kaedah statistik inferens (ANOVA dan ujian t) dan statistik deskriptif (frekuensi, peratusan dan min). Dapatan kajian menunjukkan pada aras keyakinan 95% tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pencapaian pelajar dari aspek kognitif dan psikomotor dengan faktor jantina, bangsa dan pemilikan komputer. Bagaimanapun, terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian pelajar antara pra ujian dan pasca ujian dari kedua-dua aspek iaitu aspek kognitif dan psikomotor. Pencapaian pelajar dari aspek kognitif dan psikomotor telah menunjukkan peningkatan berbanding dengan hanya menggunakan kaedah konvensional sahaja. Manakala, dalam refleksi terhadap penggunaan perisian Painter V.7 dalam pembelajaran, secara keseluruhannya hanya satu item dalam aspek kemahiran sahaja yang mendapat reaksi negatif mengatasi reaksi positif. Manakala, sembilan aspek yang lain adalah positif. Secara keseluruhannya, secara majoriti refleksi pelajar mencerminkan reaksi positif berbanding negatif. Pensyarah juga perlu bersedia untuk memberikan latihan yang seimbang iaitu antara pembelajaran lukisan secara konvensional dan juga PBK.

5 ABSTRACT This research main purpose is to study year two student's perception in Fakulti Seni Dan Muzik (FSM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) on lesson and learning in drawing using Painter V.7 software. This study also aims to introduce to students about one system computer aided learning which use Painter V.7 software, to identify student's achievement level from a psychomotor skill aspect in drawing learning a process after used computer aided learning method. Research design is surveying research study which used result from drawing practice using Painter V.7 software. 35 samples were selected from 171 year two students from Program Seni, Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Data analyse by using SPSS's software version 11 and EXCEL. Researcher use inference statistical method (ANOVA and t-test) and descriptive statistics (frequency, percentage and rnin). Finding showed in confidence level 95%, there were no significant difference between student achievement from cognitive aspects and psychomotor with gender factors, race and computer ownership. However, there are significant difference in student achievement between pre a test and post test from both aspects namely cognitive aspects and psychomotor. Student achievement from cognitive aspects and psychomotor had pointed out increase compared with only used conventional method only. While, in reflection on Painter V.7 software's use in learning, only one item in skill aspect only those get negative reaction overcome positive reaction. While, nine different aspects are positive. In overall, by reflection, majority student reflected positive reaction compared negative. Lecturer also needs prepares to give away balanced training between drawing oonventionally approach and PBK.

6 iv KANDUNGAN Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah ii iii iv vi vii BAB 1 PENGENALAN 1.0 Latar Belakang Kajian Integrasi perisian Lukisan Dengan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Asas Lukisan Pemyataan Masalah Objektif Kajian Objektif Khusus Hipotesis Kajian Kepentingan Kaj ian Batasan Kajian Kerangka Teori Kerangka Konseptual Kesimpulan 12

7 vii BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan Kesediaan Belajar Kajian-Kajian Terhadap Pembelajaran Bantuan Komputer Kajian LuarNegara Kajian Dalam Negara Kesimpulan 24 BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Reka Bentuk Penyelidikan Populasi Kajian Alat Kajian Model Pembelajaran Kesimpulan 23 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengenalan Analisis Responden Kajian Pengujian Hipotesis Hipotesis Hipotesis Hipotesis Hipotesis Hipotesis Hipotesis Refleksi Pelajar Kesimpulan Dapatan Kajian 38

8 viii BAB 5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Ringkasan Kaj ian Perbincangan dan Dapatan Kajian H 03 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pencapaian Pelajar Dengan Jantina H 04 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pencapaian Pelajar Dengan Bangsa H 06 Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar berdasarkan faktor pemilikan komputer Ho 5 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Terhadap Skor Pra Ujian Dan Pasca Ujian Di Kalangan Pelajar Yang Menerima Rawatan H 02 Tidak Terdapat Perbezaan Min Yang Signifikan Antara Pembelajaran Bantuan Komputer Dengan Pembelajaran Konvensional H 05. Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar dari aspek kognitif dan psikomotor berdasarkan faktor umur Rumusan Dapatan Kajian Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Untuk Melaksanakan Pembelajaran Bantuan Komputer Yang Berkesan Memperkenalkan Pembelajaran Bantuan Komputer Kepada Pelajar Pengajaran Pensyarah Dan Bahan Bantu Mengajar Pembelajaran di Sekolah Cadangan Kajian Lanjutan Kesimpulan 57 RUJUKAN

9 vii SENARAI JADUAL Jadual Muka surat 4.1 Jantina Responden Bangsa Responden Umur Responden Kategori Umur Responden Kelulusan Akademik Gred Pendidikan Seni SPM Memiliki Komputer Peribadi Keyakinan Peningkatan Prestasi Pembelajaran Dengan Menggunakan Komputer Latihan Penggunaan Komputer Ujian -1 Perbezaan Skor Pra Ujian dan Pasca Ujian dari aspek kognitif dan psikomotor Ujian -1 Perbezaan Pembelajaran Bantuan Komputer dengan Pembelajaran Konvensional Ujian -1 Perbezaan Pencapaian Pelajar dan Jantina dari aspek kognitif dan psikomotor Analisis Varian (ANOVA Sehala) di antara pencapaian pelajar dengan bangsa dari aspek kognitif dan psikomotor Ujian -1 Perbezaan Pencapaian Pelajar dari aspek kognitif dan psikomotor dan Faktor Umur Ujian -1 Perbezaan Pencapaian Pelajar dari aspek kemahiran kognitif dan psikomotor dan Faktor Pemilikan Komputer Refleksi Pelajar 38

10 SENARAI RAJAH Rajah Muka suxat 1.1 Kerangka Konseptual Kajian Gred Pendidikan Seni SPM 29

11 BAB SATU PENGENALAN 1.0 Latar Belakang Kajian Istilah 'Drawing' atau lukisan berasal daripada gabungan bahasa Jerman dan Latin. Kata kerja 'to draw' atau melukis diperoleh dari perkataan Old English iaitu 'Dragon' 'to drag' yang bermaksud aktiviti yang melibatkan fizikal (Bowen, 1992). Oleh itu, ia bermaksud suatu tanda yang dihasilkan dari penggerakan dalam ruang dua dimensi dengan menggunakan peralatan, perkakasan atau bahan oleh pelukis dan biasanya kelihatan jelas kerana ia sering bersifat kontras dari segi nilai dengan latar persekitarannya dan ia merupakan ciri asas dalam lukisan (Betty dan Sale, 1997, Otto et al., 2001). Sejarah permulaan lukisan tidak diketahui dengan tepat tetapi ban yak pendapat ia bermula sekitar era Paleolitik (Zaman Batu Lama; 35,000-8,000 s.m.) (Mohamad Khalil dan Muliyadi, 1993). Beberapa lukisan dan lorekan pra sejarah ditemui di dindingdinding gua di Lascaux, Perancis, Altamira di Sepanyol dan Adjefou di Algeria dipercayai bertarikh sekitar 15,000-10,000 s.m. Ia dilukis bagi tujuan memburu dan upacara magis. Tanda, garis dan titik-titik merupakan identiti utama lukisan zaman

12 2 Paleolitik. Lukisan-lukisan pra sejarah ini dilukis dengan menggunakan teknik contengan, semburan dan lorekan dengan menggunakan arang, darah, tanah dan batu. Subjek utamanya ialah binatang buruan bersaiz besar seperti seladang, gajah dan rusa. Terdapat juga imej-imej burung, ikan dan Iain-lain serta lukisan figura manusia yang dipercayai bertindak sebagai ketua upacara ritual atau 'shaman'. Oleh itu, lukisan boleh dikatakan merupakan satu cara yang tertua untuk menghasilkan sesuatu imej. Bagaimanapun, ilmu lukisan mula dianggap nadi kepada semua disiplin seni seperti seni bina, area, catan dan cetakan pada zaman Renaissance ( m). Pada abad ke-19, perkembangan ilmu lukisan semakin diterima di Eropah apabila Turner ( ) dan Constable ( ) di England, Delacroix ( ) dan Ingres ( ) di Perancis mula menggunakan pensel grafit ketika menghasilkan lakaran dan lukisan dalam buku lakaran mereka (Horton, 1994). Kepentingan lukisan perlu dijelaskan di peringkat awal proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) yang melibatkan Seni Visual Ini kerana lukisan adalah inti pati kepada semua disiplin seni seperti catan, area, cetakan dan juga seni persembahan. Pengetahuan dan pemahaman lukisan boleh dianggap sebagai pra syarat sebelum penghasilan seni visual 2D dan 3D (Betty dan Sale, 1997, Salleh, 2000). Beliau berpendapat bahawa proses melukis menjadi kriteria dalam menentukan kualiti, ketepatan dan ciri-ciri estetik dalam sesuatu penghasilan karya. Apabila pelajar telah mempunyai kemahiran dan kefahaman tentang lukisan, pelbagai kepincangan dan kelemahan, kecacatan, ketidaktepatan sesuatu imej atau objek akan dapat dikesan dan diperbaiki di peringkat awal lagi seperti kesilapan perspektif, rupa, bentuk, ton, struktur, ruang dan sebagainya. Penghasilan karya juga dapat dirancang dengan baik melalui lukisan termasuk dari aspek komposisi dan prinsip seni reka. Aktiviti melukis merupakan aktiviti kemahiran melukis dan kognitif dan psikomotor, pelajar seharusnya didedahkan dengan sistem latihan dan pembelajaran yang sistematik serta berterusan. Lukisan juga didapati mampu merangsang pemikiran kreatif. Aktiviti-aktiviti lukisan membantu pelajar belajar melihat dan memahami melalui lukisan,

13 3 meningkatkan daya kesedaran (<awareness% daya sensitiviti, daya pengamatan (perception) dan bacaan visual (visual literacy) semasa membuat pemerhatian (observation) (Bowen, 1992). Latihan yang berterusan dan sistematik akan dapat membantu pelajar meningkatkan keyakinan dan kemahiran dalam penghasilan karya dan apabila seseorang membuat banyak latihan untuk meningkatkan kemahiran melukis, secara tidak langsung ia akan meningkatkan kualiti karyanya (Dillard, 1989 dan Wade, 1993). Pelajar juga tidak seharusnya bergantung kepada proses pengajaran dan pembelajaran di studio semata-mata. Oleh itu, gabungan atau integrasi di antara aplikasi perisian Painter V.7 dalam proses pembelajaran dan pengajaran asas lukisan merupakan satu peluang kepada pelajarpelajar untuk mempelajari asas lukisan mengikut kemampuan individu. Pembelajaran Bantuan Komputer adalah satu pendekatan yang menggunakan komputer untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Bantuan Komputer boleh berbentuk menggunakan komputer untuk mempelajari sesuatu secara langkah demi langkah iaitu program terancang atau menggunakan komputer untuk proses pengajaran dan pembelajaran secara penemuan yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk meneroka maklumat melalui komputer (Baharuddin et al., 2001). Pada tahun 1959, IBM telah memperkenalkan penggunaan PBK kepada pelajar sekolah di New York. Universiti of Illinois pula telah memperkenalkan projek PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operation) di institusi-institusi pengajian tinggi. Projek ini telah membuktikan keupayaan PBK dan kejayaan yang boleh dicapai dalam situasi pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanapun bahawa penggunaan alat media "audio-visual aids" dalam pendidikan bermula lebih awal lagi di Amerika Syarikat iaitu pada tahun 1920an. Alat media tersebut berfungsi sebagai bahan bantuan mengajar (S.Nasution, M.A: 1988) Jika dibandingkan dengan pengajaran konvensional, pelajar akan dapat belajar dengan lebih cepat apabila dibantu oleh komputer (S. Nasution M.A.: 1995 ). Alessi dan

14 4 Trollip ( 1985 ) pula berpendapat PBK ialah suatu situasi apabila komputer digunakan untuk mengajar atau mengasah sesuatu kemahiran. Mereka mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat, membimbing, melatih dan menilai prestasi pelajar, samada kesemuanya sekali atau sebahagiannya sahaja. Perisian Painter V.7 merupakan perisian untuk grafik berkomputer yang dapat membantu pelajar mengintergrasikan kemahiran melukis dan kreativiti yang sedia ada untuk menghasilkan karya dengan lebih baik, menarik dan kreatif. Chastain (1999) menyatakan pakej perisian grafik adalah amat berkesan sebagai alat alternatif bagi menggantikan peralatan melukis dan mewama secara konvensional. Amat jelas dapat dilihat bahawa perisian mutimedia ini sememangnya dapat menggantikan kaedah konvensional dalam menghasilkan reka bentuk grafik. Penggunaan 'peralatan' (tool) yang terdapat dalam perisian ini dapat membantu pelajar untuk melorek, melakar, mewama, membesar dan mengecilkan imej serta memadam bahagian-bahagian yang dikehendaki. Perisian Painter V.7 ini juga menawarkan pelbagai aplikasi Seni Halus seperti cat air, cat minyak, akrilik, media kering seperti pastel, pensel dan crayon. Penggunaan perisian seumpama ini mempermudahkan proses melukis dan mewama dan mereka bentuk sebarang karya visual grafik. Perisian ini juga menggabungkan gubahan artistik dan teks (Geisert & Futrell, 1995). Dengan bantuan aplikasi perisian Painter V.7 ini, pelajar dapat memanipulasi imej yang mudah menjadi lebih kompleks ataupun sebaliknya. Manakala penggunaan tablet pen adalah sangat membantu kerana selain berfungsi sebagai tetikus, ia juga berbentuk seperti pen. Oleh itu, pelajar tidak akan janggal untuk melukis di komputer kerana kebiasaan melukis secara konvensional juga menggunakan gaya pegangan yang sama dengan tablet pen. Penggunaannya juga dapat memberikan pengalaman yang baik untuk meningkatkan lagi kemahiran melukis dikalangan pelajar. Dengan menekan butang tablet pen pada 'peralatan' (tool) yang terdapat pada paparan kanvas skrin komputer, pelajar boleh memilih alat-alat seperti pen, pensil, berus dan sebagainya untuk membolehkan sesebuah karya reka bentuk grafik atau

15 5 catan terhasil. Ia juga memberikan pilihan kepada pengguna untuk menggunakan pelbagai jenis kertas dan canvas yang turut memberikan kesan jalinan yang sebenar. Karya juga boleh dibuat dengan pelbagai aplikasi media seperti arang, dakwat, cat air, cat minyak, pastel, semburan warn a dan arcrylic. Mathew (1993) juga menyatakan kesilapan dan kelemahan dalam membuat sapuan berus dan pemilihan warna boleh diperbaiki pada masa itu juga dan boleh dilakukan berulangkali berbanding dengan cara konvensional. Kesalahan melukis atau mewarna dapat dipadamkan segera dan digantikan dengan hasil yang baru. Tidak akan ada kesan comot pada paparan komputer, sebagaimana yang berlaku pada kaedah konvensional Peralatan melukis dan mewama dalam perisian ini adalah setanding dengan peralatan konvensional (Erdos,1996). Pelajar boleh menggunakan pen atau marker digital tanpa perlu memikirkan tumpahan dakwat dan kesan sapuan yang akan mencomotkan kertas. Terdapat ratusan warna yang dapat menampung keperluan pelajar dalam menghasilkan karya. Pelajar boleh menggunakan simulasi media kering atau media basah dengan hanya klik sahaja pada butang tetikus. 1.1 Integrasi perisian Lukisan Dengan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Asas Lukisan Penggunaan teknologi perisian lukisan Painter V.7 merupakan titian dari cara penyampaian studio konvensional kepada model baru pengajaran dan pembelajaran berasaskan penglibatan pelajar. Perisian dan peralatan ini merupakan satu kaedah Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) di mana pendidik menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran berpusatkan penggunaan komputer. Fisher (1994) menyatakan melalui PBK akan mewujudkan satu konsep interaktif yang lebih menarik berbanding dengan sistem pengajaran dan pembelajaran tradisi. Gabungan antara subjek sedia ada dengan penggunaan komputer (perisian) merupakan satu integrasi dan inovasi

16 6 dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Wan Hanizah (1994) menyatakan ciri-ciri subjek yang mengintegrasikan komputer adalah seperti berikut: i. Menggunakan keupayaan komputer untuk menyampaikan pelajaran. Penggunaan komputer perlu apabila penggunaannya boleh meningkatkan pencapaian yang lebih baik daripada kaedah tradisional. Tenaga pengajar harus mempunyai kemahiran mengenal pasti bahagian subjek yang bersesuaian di mana komputer boleh mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Komputer juga dapat menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran yang mungkin tidak dapat diselesaikan secara tradisional. ii. Integrasi bermula bukan dengan komputer, tetapi dengan mata pelajaran dan subjek. Ini bermakna seseorang pelajar tidak mempelajari tentang komputer tetapi dengan menggunakan komputer. Pencapaian objektif sedia ada diharapkan dapat dipertingkatkan dengan penggunaan komputer. iii. Integrasi ini menganggap komputer hanya sebagai alat bantuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sahaja. Berdasarkan kepada pendekatan integrasi ini, penggunaan komputer serta isu-isu yang berkaitan dengan literasi komputer diserapkan dalam subjek sedia ada. 1.2 Pernyataan Masalah Berdasarkan pada penyeliaan, pemantauan dan penilaian mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah-sekolah menengah dan pusat-pusat latihan dan pengajian yang ada hubungannya dengan Seni Visual oleh Salleh (2000), temu bual dengan pakar-pakar dalam pengajaran seni lukis di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim (MPSAH) serta pelajar-pelajar yang terlibat secara langsung dengan seni visual seperti dari Program Seni, Fakulti Seni dan Muzik, Universiti

17 7 Pendidikan Sultan Idris dan Institut Kraf tangan Negara (IKN) di Rawang, maka dapat dirumuskan bahawa pelajar-pelajar dalam bidang seni visual menghadapi beberapa masalah asas dalam penghasilan seni visual seperti tidak memahami konsep garisan, perspektif, prinsip rekaan dan lukisan serta tidak tahu fungsi media, teknik dan bahan yang digunakan. Dwyer (1971) menyatakan ramai penyelidik membuat kajian mengenai keberkesanan PBK dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun bagi meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran perspektif melalui PBK yang dianggap dapat membantu meyelesaikan masalah kefahaman dan konsep kandungan isi pelajaran masih belum dapat dipastikan lagi. Oleh itu, kajian ini ingin meninjau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran perspektif melalui PBK dan kesannya terhadap pencapaian pelajar. 1.3 Objektif Kajian Penyelidikan ini secara umumnya adalah untuk meninjau hubungan antara metodologi pengajaran dan pembelajaran asas lukisan berasaskan komputer dengan pencapaian dikalangan pelajar yang terpilih. Penyelidikan ini juga bertujuan untuk meninjau keberkesanan PBK dalam konteks pembelajaran berkaitan dengan asas lukisan Objektif Khusus Penyelidikan ini secara khususnya adalah untuk: i. Meninjau persepsi pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran asas lukisan secara konvensional dan setelah diintegrasikan dengan Pembelajaran Bantuan Komputer.

18 8 ii. Mendedahkan kepada pelajar dengan satu sistem Pembelajaran Bantuan Komputer yang menggunakan perisian Painter V.7. iii. Meninjau pencapaian pelajar dari aspek kemahiran psikomotor dalam pembelajaran asas lukisan setelah menggunakan kaedah Pembelajaran Bantuan Komputer. iv. Meninjau persepsi pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran konvensional dan kaedah Pembelajaran Bantuan Komputer. v. Mengenal pasti dan menilai keberkesanan integrasi kaedah Pembelajaran Bantuan Komputer dengan pembelajaran asas lukisan. vi. Mengenal pasti pengaruh jantina, bangsa, umur, kelulusan akademik tertinggi dan gred lukisan dalam SPM serta aspek penggunaan komputer terhadap pencapaian pelajar. 1.4 Hipothesis Kajian Berdasarkan kepada tujuan sesebuah kajian maka penyelidik telah mempertimbangkan beberapa hipothesis kajian: i. H o1 Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan terhadap skor pra ujian dan pasca ujian di kalangan pelajar yang menerima rawatan ii. H 02 Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pembelajaran bantuan komputer dengan pembelajaran konvensional iii. H 0 3 Tdak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar dengan jantina iv. H 04 Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar dengan bangsa v. H 05. Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar dari aspek kognitif dan psikomotor berdasarkan faktor umur. vi. H 06 Tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara pencapaian pelajar berdasarkan faktor pemilikan komputer.

19 1.5 Kepentingan Kajian Boleh dirumuskan bahawa kerajaan Malaysia hari ini adalah memberi keutamaan untuk membentuk masyarakat bermaklumat dan berilmu menerusi penggunaan teknologi perkomputeran secara meluas dan menyeluruh. Namun usaha kerajaan ini tidak akan berjaya jika anggota masyarakat tidak dibudayakan sepenuhnya akan penggunaan teknologi perkomputeran ini. Pengalaman di negara maju menunjukkan empat keperluan perlu ada jika kerajaan dan masyarakat ingin meningkatkan pendedahan dan penerimaan masyarakat kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Keperluan-keperluan itu ialah sikap penduduk dan pelajar mestilah positif dan bersedia untuk berubah, prasarana komputer dan rangkaian komunikasi mestilah lengkap dan mencukupi, tenaga yang terlibat untuk memperkenal dan memperluaskan teknologi maklumat mestilah mahir. Keperluan tentang aplikasi perisian multimedia dengan pembelajaran berkomputer dalam pendidikan agak meluas, meliputi pelbagai aspek pendidikan termasuk dari segi afektif, kognitif dan psikomotor dan psikomotor. Crook (1994) meninjau penggunaan komputer dari aspek pendekatan psikologi kepada pembelajaran dan kognitif dan psikomotor. Menurutnya secara implisit, terdapat strategi langsung dalam hubungkait dengan pembelajaran berkomputer. Beliau menekankan pembelajaran berkomputer mampu meningkatkan pengalaman sosial pembelajaran disamping membolehkan pelajar memaksimumkan kualiti dalam pembelajaran multimedia, ianya juga lebih menjurus kepada penggunaan komputer dengan pengalaman pembelajaran bersifat kolaboratif. Secara amnya, kajian ini akan dapat mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi semasa yang boleh dimanfaatkan dalam bidang mereka. Secara khususnya, dapatan kajian ini dijangka akan membantu pensyarah dalam usaha meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian juga dijangka akan membantu pelajar memahami konsep abstrak dalam lukisan dan dijangka akan dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang Pendidikan Seni Visual secara keseluruhannya.

20 Batasan Kajian Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar tahun dua, Program Seni, Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak Jumlah sampel pelajar di UPSI ialah 35 orang dari jumlah populasi 171 orang. Pencapaian (skor) yang diperoleh daripada rawatan ini hanya digunakan sebagai panduan analisis data penyelidikan ini sahaja dan tidak akan mempengaruhi keputusan akhir semua pelajar yang terlibat. 1.7 Kerangka Teori Ada pendapat aktiviti melukis adalah perkara yang mudah tetapi bagaimana hendak bermula sering menjadikannya sukar (Cathy, 1995). Pendapat tersebut juga disokong oleh Horton (1994) yang menyatakan tiada yang misteri terhadap mekanikal lukisan dan sesiapa sahaja boleh mempelajarinya sekiranya mempunyai kemahuan dan ingin menjadi yang terbaik. Lukisan juga bergantung kepada tahap sensitiviti seseorang terhadap deria yang dapat dirasakan dan pengalaman visual yang dilaluinya. Wade (1993) pula berpendapat apabila seseorang membuat banyak latihan, ia akan dapat meningkatkan kemahiran melukis serta dapat meningkatkan kualiti karya kerana lukisan merupakan asas kepada semua karya yang baik. Oleh itu, satu reka bentuk pengajaran asas lukisan perspektif yang sistematik, fleksibel dan teratur perlu diwujudkan. Reka bentuk pengajaran adalah satu proses yang sistematik yang dapat merangka prinsip-prinsip pengajaran (Smith dan Ragan, 1993). Tujuan diadakan aktiviti reka bentuk pengajaran ialah untuk mengesyorkan kaedah pengajaran yang optimum yang boleh mengubah pengetahuan pelajar, kemahiran dan

21 11 afektif pelajar (Reiguluth, 1983, Reiguluth et al, 1978). Salah satu cara yang sesuai untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menggunakan aplikasi komputer sebagai saluran untuk memberi motivasi kepada pelajar (Abdul Rahim, 1996). Penggunaan visual grafik di dalam sesuatu aktiviti multimedia pula dianggap akan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efisien kerana ia memberi implikasi yang dinamik dan suasana yang realistik (Dede, 1993). Oleh itu, komputer merupakan alat yang berpotensi untuk membantu meningkatkan prestasi pelajar (Zoraini Wati, 1993). 1.8 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual yang diilustrasikan juga menunjukkan perhubungan antara pemboleh ubah yang membentuk keseluruhan konsep dan formasi kajian. Ia merujuk kepada bagaimana faktor-faktor pemboleh ubah bersandar mempengaruhi pemboleh ubah tidak bersandar. Rajah 1.1: Kerangka Konseptual Kajian

22 Kesimpulan Kesirnpulannya bab ini merumuskan tujuan kajian penyelidikan ini secara khususnya adalah untuk mendedahkan kepada pelajar dengan satu sistem Pembelajaran Bantuan Komputer yang menggunakan perisian Painter V.7. la bertujuan untuk meninjau tahap pencapaian pelajar dari aspek kemahiran kognitif dan psikomotor dalam asas lukisan setelah menggunakan kaedah Pembelajaran Bantuan Komputer dan meninjau serta menilai keberkesanan integrasi kaedah Pembelajaran Bantuan Komputer dengan pembelajaran asas lukisan.

23 13 BAB DUA TINJAUAN LITERATURE 2.1 Pengenalan Bab ini membincangkan berkaitan tinjauan penggunaan perisian Painter V.7 serta pencapaian pelajar-pelajar yang terlibat dengan asas lukisan. Selaras dengan era komunikasi abad ke-21 terhadap dunia pendidikan global, sistem pendidikan negara turut memainkan peranan yang penting bagi mencapai tujuan tersebut. Sistem pendidikan negara juga perlu berubah dari kaedah pembelajaran konvensional kepada kaedah pembelajaran berteknologi komputer. Penggunaan dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), haruslah diberi keutamaan, agar sistem pendidikan negara dapat bersaing di peringkat antarabangsa. Akibat dari ledakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem politik negara, serta kemajuan teknologi global dan Koridor Raya Multimedia ( MSC ), ianya telah menuntut kemajuan sistem pendidikan negara yang bereirikan saintifik dan teknologi (Norhayati, 2000 ).

24 14 22 Kesediaan Belajar Kesediaan belajar merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mempunyai kebolehan dan bersedia untuk menerima sesuatu yang baru dalam pembelajaran. Pemperolehan idea baru dan tingkah laku baru merupakan sesuatu pengalaman baru. Ini bermakna seseorang yang mempunyai pencapaian belajar, ia akan rela dan mudah menerima pengalaman dan pembelajaran baru, termasuklah bidang yang baru baginya. Boon dan Ragbir (1998). Terdapat tiga jenis pencapaian belajar yang telah diperjelaskan oleh Mok (2002), iaitu: Kesediaan dari segi kognitif dan psikomotor, afektif dan pencapaian psikomotor. Kesediaan kognitif dan psikomotor merujuk kepada pencapaian mental seseorang untuk mempelajari sesuatu. Kesediaan afektif merujuk kepada sikap, keinginan, semangat, ketekunan, perasaan dan minat seseorang untuk melakukan sesuatu aktiviti pembelajaran. Psikomotor pula merujuk kepada seseorang yang mempunyai potensi diri dan bersedia untuk melakukan sesuatu proses pembelajaran yang baru. Kesediaan merupakan faktor penting bagi pelajar untuk menjalankan aktiviti pembelajaran dengan lebih mudah dan menyeronokkan serta berkesan. Edward L. Thorndike dalam Lee (1988), mengemukakan tiga perkara dalam Miukum pencapaian' (1913) yang merumuskan seperti berikut: i. Kepuasan dalam sesuatu tindakan akan hadir dalam diri seseorang apabila seseorang itu bersedia untuk melakukan sesuatu tindakan dan berjaya melakukannya. ii. Kekecewaan akan hadir dalam diri, sekiranya seseorang itu gagal melakukan sesuatu tindakan. iii. Paksaan dalam melakukan sesuatu tindakan akan menyebabkan seseorang akan merasa duka cita walaupun telah menjalankan tindakan tersebut. Menurut Blair, et. al. (1994) pula, faktor yang menentukan pencapaian belajar terdiri daripada faktor kematangan, pengalaman, kesesuaian bahan, kesesuaian kaedah

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Laporan Piagam Januari Februari 2017 CCAR-16-12 08.03.2017 1/5 Ringkasan Peratusan Piagam Januari hingga Februari 2017 No 1 Kursus dan Latihan 92 2 Khidmat Rundingan 97 3 Pasport Keselamatan 85 4 Peperiksaan

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin cydsam@hotmail.com ZuridaHajilsmail zurida@usm.my Abstrak It is assumed that proficiency

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS MOHAMED TAHA ALI HASSAN FBMK 2011 24 ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS By MOHAMED TAHA ALI HASSAN Thesis

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY CHAI FOONG TENG FPP 2013 30 RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE COLIN WONG KOH KING FEP 2010 13 IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA INDERBIR KAUR A/P SHAMSHER SINGH FBMK 1995 2 KESALABAN BAHASA KELAYU DI

More information

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI 1 Che Nidzam Che Ahmad, 2 Saidatul Ainoor Shaharim, 3 Asmayati

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES NIK AIDA MUSNIE BT NIK MAHMOOD LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENGENALAN Pentaksiran sekolah adalah proses pengumpulan

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA HALIJAH BINTI YUSOH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK PHOTOSYNTHESIS TINGKATAN DUA Ismail bin Khailani & Nurjannah binti Berhannudin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK

More information

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY 153 KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Nurul Faisza Mohammad (Pengarang Penghubung) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, Malaysia

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK

KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK Softie Balqis Bernard AbduUah @ Sophy Bernard Sarjana Seni (Pengurusan Seni) 2013 P.KHIDMAT MAKLUMAT

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 900 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN Yahya Buntat Rozali Omar Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Jurnal Teknologi Full paper Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Yap Wei Li a*, Neo Mai b, Neo Tse-Kian b

More information

Novi Riani, Anas Yasin, M. Zaim Language Education Program, State University of Padang

Novi Riani, Anas Yasin, M. Zaim Language Education Program, State University of Padang THE EFFECT OF USING GIST (GENERATING INTERACTION BETWEEN SCHEMATA AND TEXT) AND STUDENTS READING INTEREST TOWARD STUDENTS READING COMPREHENSION AT FIFTH SEMESTER STKIP YPM BANGKO Novi Riani, Anas Yasin,

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh:

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh: PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA Oleh: Sidek Mohd Noah, Abdul Malek Abdul Karim, W.Marzuki W.Jaafar, Nabilah Abdullah, Munirah Ghazali,

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah hanita75harun@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi meninjau keberkesanan aktiviti SIFU dalam proses pembelajaran dalam pengajaran

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

"66O "8 '

66O 8 ' ; i. V>. V'i v. j I Vi V ; ; c. :.1 v "!' t- «.. % -v.: ii. : % Wi. : V i» : > i V. «..i > '.is I V;«* s v 3 0006 "66O71 137 "8 ' KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Jurnal Teknologi Full paper Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Siti Aisyah Panatik a, Siti Khadijah Zainal Badri a a Jabatan Pembangunan Sumber

More information

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK.

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. VIRGINY ANAK JOHN BURUNG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PENGESAHAN PEMBIMBING Saya

More information

REKACIPTA INSTRUMEN PUZZLE HEKSAGON KIT BAGI UJIAN KETANGKASAN AHMAD SYUKRI BIN MUHAMMAD

REKACIPTA INSTRUMEN PUZZLE HEKSAGON KIT BAGI UJIAN KETANGKASAN AHMAD SYUKRI BIN MUHAMMAD REKACIPTA INSTRUMEN PUZZLE HEKSAGON KIT BAGI UJIAN KETANGKASAN AHMAD SYUKRI BIN MUHAMMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS . UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION AMONG ESL LEARNERS FUNG PAU LING T FBMK 2008 19 GENDER, PASSAGE CONTENT AND TEXT TYPES IN READING COMPREHENSION

More information

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah ABSTRAK Kajian ini menyelidik penggunaan kohesi dan koheren dalam karangan bahasa Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif.

More information

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Vinogharri Muniandy, Johari Surif dan Nor Hasniza Ibrahim Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 81310

More information

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING

ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING 1 ILLOCUTIONARY ACTS FOUND IN HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE BY JOANNE KATHLEEN ROWLING By: AA. ISTRI GINA WINDRAHANNY WIDIARTA ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS UDAYANA UNIVERSITY ABSTRAK Bahasa

More information

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI SESI PENGAJIAN : 2005/2006

More information

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) FATHIAH BINTI.MUSTAFFA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS

More information

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Khairul Anuar Abdul Rahman khairulanuar.abdulrahman@gmail.com Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan,

More information

MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4

MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4 MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4 ANGELA BT. JOSEPH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Saya / kami* akui bahawa saya

More information