PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Size: px
Start display at page:

Download "PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA"

Transcription

1 PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II SESI PENGAJIAN : 2009/2010 Saya : AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Hakmilik tesis adalah dibawah nama penulis melainkan penulisan sebagai projek bersama dan dibiayai oleh UTM, hakmiliknya adalah kepunyaan UTM. 2. Naskah salinan di dalam bentuk kertas atau mikro hanya boleh dibuat dengan kebenaran bertulis daripada penulis. 3. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian mereka. 4. Tesis hanya boleh diterbitkan dengan kebenaran penulis. Bayaran royalti adalah mengikut kadar yang dipersetujui kelak. 5.*Saya membenarkan/tidak membenarkan Perpustakaan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran di antara institusi pengajian tinggi. 6. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentinganmalaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap : D0-15, P/PURI SEERI MESRA TAMAN WAWASAN, (TANDATANGAN PENYELIA) PM. DR. ZALEHA BT. ISMAIL (NAMA PENYELIA) HULU LANGAT, SELANGOR Tarikh : Tarikh : CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika Tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

3 ii PENGAKUAN PENYELIA Saya/kami akui bahawa telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Tandatangan: Nama Penyelia: Tarikh:... PM. DR. ZALEHA BT. ISMAIL

4 iii PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :... Nama Pelajar : AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN Tarikh :...

5 iv DEDIKASI Jutaan Terima Kasih Kepada Ayahanda, Abd Rahman B Jupri Bonda, Tosilah Bte Marmin Serta Adinda-adinda Di Atas Kasih Sayang, Tunjuk Ajar Dan Doa

6 v PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-nya dapat saya siapkan laporan ini selengkapnya. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya daripada Allah S.W.T. dan segala keburukan, kekurangan dan kesilapan yang berlaku adalah hasil daripada kelemahan diri saya sendiri selaku hamba yang lemah. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih ditujukan kepada PM. Dr. Zaleha Bt. Ismail atas kerjasama, tunjuk ajar, bimbingan, toleransi serta kepercayaan yang tidak berbelah bagi yang diberikan beliau kepada saya sepanjang proses penyediaan laporan ini. Tunjuk ajar beliau serta komen-komen membina yang beliau berikan banyak membantu dalam meningkatkan lagi kualiti laporan saya supaya memenuhi kehendak-kehendak yang disasarkan untuk PSM ini. Tidak lupa kepada ibu bapa yang dikasihi yang banyak memberikan bantuan, dorongan serta semangat kepada saya untuk meneruskan perjuangan saya sebagai seorang pelajar. Kepada rakan-rakan, Kak Ikin, Aina dan Kak Zida, Kakak semoga jasa baik kalian dibalas dengan ganjaran yang setimpal oleh Allah S.W.T. Akhir sekali, saya sudahi dengan salam takzim penuh penghormatan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan kajian ini. Sekian. Terima Kasih.

7 vi ABSTRAK Pemikiran statistik adalah strategi pemikiran yang melibatkan perwakilan, penyiasatan empirik berulang, gabungan konteks dalam statistik, kepelbagaian, pengenalan bagi keperluan data serta penaakulan terhadap model. Pemikiran ini selaras dengan objektif pembelajaran matematik KBSM yang menekankan penaakulan matematik. Walaupun KBSM memfokuskan kepada pemikiran kreatif dan kritis, penaakulan dan penyelesaian masalah, namun di peringkat perlaksanaan lazimnya penumpuan terbatas kepada kemahiran prosedur sahaja. Di samping itu, pembelajaran berasaskan web adalah satu alternatif yang berkesan dalam pendidikan kerana kaedah ini mampu mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar yang menyokong pembelajaran kendiri. Sekarang ini, pembelajaran menggunakan e- pembelajaran banyak diterapkan di sekolah di mana kebanyakan sekolah yang melanggani beberapa web portal yang sedia ada hanya menekankan pembelajaran berasaskan peperiksaan semata-mata. Kebanyakkan sekolah yang melanggan adalah untuk pelajar-pelajar mereka yang akan menduduki peperiksaan seperti UPSR, PMR atau SPM. Namun, berbeza dengan web portal sedia ada, web portal yang dibangunkan ini lebih memfokuskan kepada strategi pemikiran statistik yang menjangkau isi kandungan statistik di sekolah. Bagi membangunkan Web Portal Pemikiran Statistik II ini, perisian sistem pengurusan kursus yang dikenali sebagai MOODLE dipilih. MOODLE mempunyai ciri-ciri interaktif dan mesra pengguna disamping reka bentuknya yang menyokong prinsip konstruktivisme sosial. Bagi memastikan pembangunan dilakukan dengan sistematik, model ADDIE yang merangkumi lima fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian telah digunakan. Bahan E-Pembelajaran yang terdapat dalam Web Portal Pemikiran Algebra ini menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik dan interaktif seperti kuiz yang pelbagai format, tugasan, forum, chat dan jurnal. Selain itu, persekitaran pembelajaran web portal ini turut disertakan dengan grafik, audio, video dan animasi yang menarik.

8 vii ABSTRACT Statistical thinking is a thinking strategy that involves representation, empirical enquiry cycle, integrating contextual with statistical, variation, recognition of the need for data and also reasoning with model. This strategy is paralleled with the objective of mathematics education in KBSM which emphasize on mathematical reasoning. In the recent learning of practice, the statistic concentrated only on procedure skills in spite of KBSM that emphasize on creative thinking, reasoning and problem solving. Alternatively, Web-based learning is observed as an efficient means of conveying courses in education as well as this method can sustain studentcentered learning. At the present time, numerous schools persuade their students to learn through e-learning which they subscribed the web portal in the marketplace. Unfortunately, these web portals are too focusing on exam oriented. These are for those students who are going to sit for the upcoming UPSR, PMR or SPM. Different from the others web portal in market, this web portal focuses on statistical thinking strategies. The Web Portal Statistic II was constructing on course management system software called MOODLE. MOODLE is interactive and user-friendly while supporting the principles of social constructivism. To ensure the development is systematic, ADDIE s model which comprises of five phases namely analysis, design, development, implementation and evaluation are adopted. This web portal provides a lot of interactive activities likes quiz of various formatting, lesson, assignment, forum, chat and journal. Besides that, the learning environment is enhanced with an interactive graphics, audio, video and animations.

9 viii ISI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN ii iii iv v vi vii xii xiii xvi xvii 1 PENDAHULUAN Pengenalan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Projek Kepentingan Projek Pelajar Guru Sekolah Ibu Bapa Dan Masyarakat Skop dan Batasan Kajian Kerangka Teori 11

10 ix 1.8 Definisi Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Pelajar Web Portal Pendidikan E-Pembelajaran Sistem Sokongan Kendiri Atas Talian Pengajaran Pembelajaran Penutup 14 2 TINJAUAN PENULISAN Pengenalan E-Pembelajaran Definisi E-Pembelajaran Kelebihan E-Pembelajaran Portal Pendidikan Kelebihan Portal Pendidikan Portal Pendidikan di Malaysia Score A Cikgu.Net Portal Pendidikan Utusan Guru.net Portal Pendidikan Luar Negara CoolMath.com LMS (Learning Management System) MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) Kelebihan MOODLE sebagai LMS Pilihan MOODLE Sebagai Bahan Bantu Mengajar Teori Pembelajaran yang disokong MOODLE : Teori Konstruktivisme Sosial Pemahaman Konsep dan Penyelesaian

11 x berasaskan masalah bagi topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga Miskonsepsi dalam Topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga KBSM Pemikiran Statistik Definisi Pemikiran Statistik Penutup 42 3 PROSEDUR PEMBANGUNAN Pengenalan Kaedah Pelaksanaan Analisis ( analysis ) Pengguna Persekitaran Pembelajaran Matlamat Pelajaran Aras Soalan Miskonsepsi Berkaitan Topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga KBSM Perbandingan Ciri-Ciri yang Dimiliki dengan Web Portal Pendidikan Sedia Ada Reka bentuk ( design ) Pembentukan Objektif Pembinaan Item Teori Pemilihan Strategi Pembangunan (development) Nota Pengajaran Guru (Teacher s Note) Nota Pembelajaran Pelajar (Student s Note) Kuiz (Quiz) Tugasan (Assignment) Forum 56

12 xi Chat Jurnal Implementasi (Implementation) Penilaian (evaluation) Penutup 58 4 HASIL PEMBANGUNAN Pengenalan Sistem Sokongan Kendiri Atas Talian (Online Self Study Support System) Skrin akses Daftar Masuk Login Penstrukturan dalam penyampaian bahan E-Pembelajaran Hasil Projek bahan E-Pembelajaran bertajuk Statistics II Nota Pembelajaran dan Latihan (Learn & Practice) Kuiz (Test Yourself) Nota Guru (Lecture Note) Tugasan Offline (Do it Offline) Forum (Which one is the average?) Forum Perbualan (Chat) Jurnal (Journal) Pengujian Penutup 75 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN Pengenalan Perbincangan Kelebihan Web Portal 78

13 xii Kelemahan Web Portal Masalah-masalah yang Dihadapi Semasa Pembangunan Projek Kepakaran Yang Terhad Capaian Internet Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran Cadangan Kesimpulan Penutup 83 RUJUKAN 85 Lampiran 89-97

14 xiii SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Jadual Item Soalan, Jawapan dan Maklumbalas Bagi Kuiz Statistics II Jadual Objektif Pembelajaran dan Hasil Pembelajaran mengikut sukatan matapelajaran Statistics II Tingkatan Tiga 52

15 xiv SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.1 Kerangka Teoari Projek Laman Utama Portal Pendidikan Score A Laman Utama Portal Pendidikan CikguNet Laman Utama Portal Pendidikan Utusan Laman Utama Portal Pendidikan Guru.net Laman Utama Portal CoolMath.com Dimensi 1 : Kitaran Penyiasatan bagi Rangka Kerja Statistical Thinking Aliran Kerja Berdasarkan Model ADDIE Aras Soalan Dalam Domain Kognitif Bloom (1956) Skrin Daftar Masuk(Login) Skrin Create new account 61

16 xv 4.3 Skrin Pilihan Topik Skrin Main Menu topik Statistics II Skrin yang menunjukkan penggunaan butang navigasi Skrin latihan dan maklumbalas dalam nota pembelajaran dan latihan Skrin maklumbalas bagi jawapan yang salah bagi topik Statistics II Skrin maklumbalas bagi jawapan yang betul bagi topik Statistics II Skrin paparan markah Skrin pilihan untuk menyimpan nota Slaid yang terus dimainkan dalam mode skrin penuh Skrin learning outcome bagi subtopik Pie Charts Skrin tugasan bagi topik Statistics II Skrin forum yang memberi arahan untuk aktiviti Statistical Thinking Skrin yang menunjukkan pelajar perlu untuk menekan Reply untuk memberikan pandangan Skrin Discussion forum untuk membincangkan masalah pelajar 72

17 xvi 4.17 Skrin aktiviti Chat Skrin journal bagi topik Statistics II 73

18 xvii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A ITEM MAKLUMBALAS 89 B ANALISIS ITEM MAKLUMBALAS 92

19 xviii SENARAI SINGKATAN CD ROM - Compact Disc Read Only Memory CMS - Course Management System DVD - Digital Video Disc FTP - File Transfer Protocol HTML - Hyper Text Markup Language ICT - Information and communication technologies IPTA - Institusi Pengajian Tinggi Awam IT - Information Technology KBSM - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KPM - Kementerian Pelajaran Tinggi LAN - Local Area Network LMS - Learning Management System MMLS - Multimedia Learning System

20 xix MMU - Multimedia University MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment MSC - Multimedia Super Corridor MyLMS - My Learning Management System NITA - National Information Technology Agenda NITC - National Information Technology Council ORB - Object Request Broker OUM - Open University of Malaysia OSSS - Online Self-Study Support System P&P - Pengajaran dan Pembelajaran PIPP - Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PMR - Penilaian Menengah Rendah SPM - Sijil Penilaian Menengah UPSR - Ujian Penilaian Sekolah Rendah UTM - Universiti Teknologi Malaysia WAN - World Area Network

21 2 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dengan melihat dunia pada masa kini, hampir boleh dikatakan telah tercabar dengan kemajuan sistem teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang serba canggih dan moden kerana perkembangannya yang pesat dan membangun di mana ianya sejajar dengan perjalanan masa sebagai pengaruh apabila ciptaan baru boleh ditemui pada setiap hari. Sumber maklumat pada masa ini amat mudah diperolehi jika hendak dibandingkan dengan masa lampau kerana ianya tidak terhad pada satusatu sumber sahaja contohnya seperti surat khabar, televisyen malah radio di antaranya. Sumber-sember maklumat kini boleh didapati di dalam pelbagai bentuk medium di mana salah satu antaranya yang paling popular iaitu pencarian dan mendapatkan maklumat melalui jaringan internet. Segalanya kini menjadi mudah hanya berhadapan dengan monitor, menaip dan menekan tetikus sahaja. Sesuai dengan perbandingan bahasa yang bermaksud dunia hanya berada di hujung jari. Sumber yang diperolehi adalah sangat tidak terhad. Kaedah pencarian maklumat berubah seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Revolusi maklumat yang seterusnya mewujudkan era maklumat yang akan membawa perubahan yang menyeluruh kepada cara hidup masyarakat baru yang lebih celik ICT (Baharuddin, 2003). Maka dengan ini, masyarakat kini yang

22 2 terbentuk kesan daripada perubahan ini adalah lebih berupaya dan berilmu pengetahuan selari dengan perkembangan teknologi maklumat. Penerimaan yang diperolehi ini boleh dikatakan memberi impak yang cukup besar terutamanya dari aspek pendidikan di mana apabila kita melihat kepada pendidikan itu sendiri ianya membawa maksud proses penerimaan dan pemberian maklumat melalui komunikasi diantara pendidik dan pelajar, secara tidak langsung proses penyampaian dalam pendidikan mengalami perubahan yang amat ketara kerana melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Kini dengan hanya berhubung melalui jaringan internet, seseorang itu boleh mendapatkan maklumat hanya di hujung jari. Berbalik semula kaitan antara teknolgi maklumat dengan pendidikan, gaya pembelajaran yang baru kini dikenali sebagai E- Pembelajaran. E-Pembelajaran walaupun bukanlah sebagai penyelesaian yang menyeluruh akan tetapi ianya dilihat sebagai pilihan yang terbaik bagi merealisasikan pengajaran dan pembelajaran untuk menggantikan kaedah tradisi chalk and talk. Modul E-Pembelajaran Interaktif yang diperkenalkan ini merupakan suatu alternatif kepada gaya pengajaran dan pembelajaran yang lama, iaitu bagaimana sesetengah sumber maklumat itu boleh digarap untuk disampaikan secara elektronik kepada ramai orang. Laman web E-Pembelajaran ini dapat merealisasikan segala kemungkinan yang tidak dapat dinyatakan di dalam kelas kerana ianya merupakan sesuatu yang tidak terbatas kepada pengajaran secara lisan, namun melibatkan pemvisualan dan lebih penting ianya adalah interaktif di mana dapat menjadikan suasana persekitaran pembelajaran lebih bermakna. Apa yang dapat diertikan dengan E-Pembelajaran Interaktif ini adalah modul penyediaan bahan bantu mengajar secara elektronik atau yang lebih tepat melalui teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Modul dan kertas cadangan ini secara tidak langsung akan dapat membincangkan kepentingannya dalam proses pembelajaran dan membantu guru-guru di dalam proses pengajaran. Walaubagaimanapun ia bukanlah penyelesai bagi proses pengajaran dan pembelajaran akan tetapi salah satu strategi alternatif dalam membawa perubahan bagi proses pembelajaran dan pengajaran dalam pada masa yang sama dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam satu-satu subjek yang mungkin sukar. E-Pembelajaran ataupun dikenali sebagai E-Learning ini

23 3 merupakan kaedah pembelajaran secara elektronik dan digital. Ianya telah lama diketengahkan oleh intelektual pendidikan dunia dan Malaysia sendiri. Melalui modul ini juga, segala pengajaran dapat di tambah dan dibaiki dalam peringkat pelaksanaan. Melalui E-Pembelajaran ini juga yang merupakan modul pembelajaran tidak terhad di dalam kelas dan di luar kelas, pelajar tidak hanya memperolehi maklumat melalui buku teks dan rujukan sahaja akan tetapi terus dengan mengakses laman web yang berkenaan secara tidak langsung. Bagaimana pun, maklumat ini juga boleh diperolehi melalui CD (Compact Disc-Read Only Memory) dan keduaduanya dipersembahkan secara interaktif yang mengabungkan elemen-elemen multimedia. Persembahan secara animasi dibantu juga dengan bunyi dan suara memungkinkan pembelajaran berlaku secara lebih menyeronokan di mana ianya dapat meringankan beban guru sekaligus membolehkan para guru dapat memfokuskan lebih kepada pengajaran. Kaedah ini juga membantu guru menyelesaikan masalah penyampaian konsep dalam matematik dengan lebih berkesan kerana murid memperolehi gambaran langsung tentang sesuatu permasalahan itu. Dengan ini, laman web seperti E-Pembelajaran ini dapat mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik kelas secara lebih berkesan dan sistematik dengan pengertian yang lebih interaktif apsbila ianya diselitkan dengan penggunaan elemen-elemen multimedia. Selain itu, ianya juga dapat menyediakan bahan bantu mengajar yang relevan dan selaras dengan kemajuan teknologi pada hari ini. Sumber maklumat dan rujukan untuk pengajaran dan pembelajaran keseluruhannya kini hampir dapat dicapai di mana-mana sahaja dengan cara yang lebih mudah dan berkesan. Penyampaian konsep pembelajaran melalui strategi ini juga dapat dilaksanakan dengan mudah. Seharusnya, E-Pembelajaran mengurangkan beban guru dalam penyediaan bahan bantu mengajar dan cara penyampaian. Hari ini, pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT tidak lagi dalam terhad kepada aspek dan sektor ekonomi semata akan tetapi ia berperanan besar dalam bidang pendidikan dalam melahirkan generasi yang intelektual dan berilmu pengetahuan serta tidak buta IT (Information Technology). Perkongsian maklumat dapat berlaku dengan berkesan melalui teknologi ini dalam aspek pendidikan secara terus-menerus. Sekaligus memungkinkan untuk pelajar menjadi lebih berjaya dalam aspek pembelajaran.

24 4 1.2 Latar Belakang Masalah Akhir ini acapkali didengari rungutan pelajar yang tidak memahami sesuatu subjek disebabkan oleh penyampaian konsep yang mungkin tidak sistematik, terutamanya di dalam subjek matematik itu sendiri. Maka berlakulah kesalahan konsep di mana ianya nampak ketara di dalam topik statistik. Kesalahan konsep selalunya di definisasikan sebagai sesuatu yang lebih kepada keadaan yang terbatas atau kongkongan, seperti ketidakfahaman yang berlaku dalam memberikan arahan terutamanya, penegasan berkenaan perbezaan konsep yang alternatif adalah berdasarkan daripada pengalaman dan kehidupan biasa (Guzzetti et al., 1993). Pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang di dasarkan melalui pendekatan secara tradisional adalah tidak lagi sesuai dan relevan pada masa kini, seiring dengan perubahan arus masa, ianya kini dianggap lapuk dan ketinggalan zaman. Sistem pembelajaran kini yang berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata melumpuhkan tujuan utama pembelajaran itu sendiri di mana ianya adalah pembelajaran sepanjang hayat yang tidak terhad. Tambahan pula, orientasi ini lebih kepada kandungan yang menjadikan pelajar berasa amat bosan dan tidak suka untuk mengikuti kelas yang dijalankan (Esah, 2003). Jika dibandingkan dengan teknik dan kaedah penyampaian lalu, E-Pembelajaran mampu mengaplikaikan konsep-konsep yang diterapkan dan bersesuaian dengan maksud pembelajaran sepanjang hayat apabila Matematik itu dapat digunakan di dalam kehidupan seharian. Menurut Mat Jizat (2006), dalam proses pembelajaran pelajar perlu dan berkemahiran untuk melakukan aktiviti dan berkreativiti untuk mendapatkan ilmu. Rentetan itu, bermulalah perubahan sedikit demi sedikit dalam kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar seperti kaedah berkumpulan, inkuiri penemuan, perbincangan, penyoalan, penyelesaian masalah, permainan (games), simulasi dan lain-lain kerana pelajar masa kini dilihat lebih cenderung kearah pembelajaran yang disifatkan sebagai menyeronokkan keran ianya aktif dan berpusatkan pelajar itu sendiri. Razali Ismail (2002) berpendapat bahawa pengajaran secara tradisional memberi penekanan kepada mengingati konsep-konsep dan istilah-istilah saintifik atau matematik secara terasing yang mana akhirnya akan dilupai. Ini secara tidak langsung membuatkan pelajar menjadi lebih tertekan dengan

25 5 menjadikan subjek matematik tu sendiri adalah sukar. Guru juga tidak mampu untuk menyelia kelas dengan baik kerana kekangan masa dan bilangan pelajar yang ramai sekiranya kaedah tradisional ini masih lagi digunakan. Pembelajaran yang diklasifikasikan sebagi berjaya kebanyakkannya juga bergantung kepada usaha samada guru dan juga pelajar pelajar itu sendiri. Kaedah tradisional yang melibatkan kaedah ataupun teori sperti behaviorisme dan sebagainya. Modul pengajaran hanya bergantung kepada buku teks mengakibatkan pengetahuan pelajar menjadi tersekat kepada pengetahuan di dalam buku teks itu sahaja. Selain itu, sekiranya pelajar tidak faham di dalam kelas dan malu bertanya maka pelajar tersebut akan kekal tidak memahami isi pelajaran yang diajar. Perhatian guru menjadi lebih terhad ditambah beban lain sekiranya guru itu adalah seorang yang aktif di sekolah. Penyampaian isi pelajaran dan konsep pembelajaran adalah bergantung kepada guru yang kreatif untuk mewujudkan persekitaran belajar yang menarik dan menyeronokkan. Sehingga ke hari ini, pengajaran dan pembelajaran (P&P) hanya dapat dijalankan secara formal terhad di dalam bilik darjah sahaja. Jika dibandingkan dengan E-Pembelajaran, matlamat utama memfokuskan kepada pelajar kerana bersifat berpusatkan pelajar. Pelajar lebih aktif dalam mencari dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan cara yang lebih menyeronokkan. Persekitaran pembelajaran E-Pembelajaran dapat membuka pelajar untuk membuat perancangan dan mencari bahan atau maklumat dengan daya usaha dan inisiatif sendiri (Jaya Kumar, 2001). Di samping ianya dapat membina daya pemikiran statistik pelajar dalam mencari ilmu matematik berkenaan statistik, pelajar itu sendiri berupaya berfikir secara kritis dan kreatif di mana tidak tertumpu kepada silibus sekolah sahaja. Pemerolehan ilmu tanpa penerokaan hanyalah untuk kepentingan pada markah sahaja apabila ianya berpusatkan untuk peperiksaan semata. Soalan-soalan yang diberikan kebiasannya lebih menekankan kepada kemahiran untuk menjawab soalan rutin, menggunakan formula dan prosedur bagi menjawab soalan. Bertepatan dengan Ben- Zvi (2006), menyatakan bahawa pelajar kini lebih kepada kaedah penghafalan fakta tertentu dan juga prosedur, di mana ianya tidak lagi menekankan pada penyelesaian masalah statistik.

26 6 Melalui kaedah pembelajaran E-pembelajaran ini, pelajar dapat menerima dan memahami konsep serta berfikiran kritis dengan lebih berkesan kerana elemen multimedia yang diketengahkan, seharusnya pelajar itu dapat merancang gaya pembelajarannya yang tersendiri. Teori pembelajaran masteri ini yang melibatkan pelajar itu meneroka sendiri mengenai apakah yang menjadi pertanyaan sambil dipantau oleh guru dapat secara tidak langsung dapat menyelesaikan sesuatu permasalahan yang dihadapi di mana akhirnya berlaku proses pengaplikasian konsep dalam suasana kehidupan hariannya. Penggunaan sumber ICT yang terancang, menarik dan isi pelajaran yang berkesan seperti E-Pembelajaran menurut Yahya dan Wahyu (2006),akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap pelajarannya 2. Pelajar yang boleh menentukan keperluan bahan untuk pembelajarannya 3. Pelajar yang bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan, tahap pencapaian dan pengetahuan 4. Pelajar yang dapat membina pengetahuan baru berasaskan kepada carian maklumat, komunikasi dua hala dan penemuan kendiri. Dengan E-Pembelajaran, pelajar tidak perlu berasa malu untuk mengulangi topik pembelajaran yang sama untuk mencapai tahap kepuasan pemahaman konsep mereka sebelum beralih ke topik pembelajaran yang lain. Kemudahan capaian internet yang lebih mudah dan meluas kini dapat menjadikannya fleksibel dan sekaligus mengurangkan beban pelajar dalam mempelajari kandungan ataupun pembelajaran berdasarkan penyelesaian masalah.

27 7 1.3 Penyataan Masalah E-pembelajaran merupakan alternatif utama dalam membantu pelajar mempelajari ilmu pengetahuan dalam proses-proses kerja selaras dengan kehendak organisasi sekarang iaitu mengiktiraf bahawa pembelajaran bukanlah semata-mata berlaku hanya di dalam bilik darjah. Selain itu, kita juga dapat lihat kurangnya pembangunan bahan E-Pembelajaran yang berasaskan sumber terbuka pada masa kini. Melalui penganalisisan yang dilakukan terhadap pelajar, kita juga dapat mengagak trend pembelajaran pada masa kini adalah lebih berpusatkan pelajar berbanding pembelajaran bersifat konvensional. Selaras dengan itu, satu projek web portal dilaksanakan bagi menghasilkan produk yang berkualiti untuk para pelajar dalam menghadapi globalisasi pendidikan Matematik kini. Web Portal yang dihasilkan adalah untuk mata pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Tiga topik Statistics II. Pembangunan Web Portal ini dihasilkan bagi menerapkan lagi pemikiran statistik dikalangan pelajar sekolah bagi memenuhi kehendak dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang menekankan kepada penggunaan ICT di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1.4 Objektif Projek Objektif bagi projek pembangunan E-Pembelajaran ini yang berasaskan MOODLE ini ialah untuk membangunkan sebuah web portal dengan menggunakan Learning Management System (LMS) bagi topik Statistics II dalam mata pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Tiga. Ia merangkumi:

28 8 1. Sumber Pembelajaran Pelajar yang merangkumi nota untuk pemahaman konsep stastistik dan latihan (Student s Lesson) 2. Sumber Pengajaran Guru yang dapat digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar di dalam kelas (Teacher s Lesson) 3. Kuiz pengukuhan mengikut subtopik (Quiz with reinforcement) 4. Ruangan Pemikiran Statistik yang menggalakkan pelajar menganalisis, membanding serta berfikir secara kreatif dan kritis (Statistical Thinking) 5. Forum dan Perbualan (Forum and Chatting) 1.5 Kepentingan Projek Projek ini dibangunkan bagi kepentingan individu atau golongan tertentu dalam peringkat yang berbeza Pelajar Tujuan utama bagi kajian ini adalah diharapkan agar bahan pembelajaran seperti E-Pembelajaran ini dapat melicinkan dan memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran(P&P) sama ada di dalam kelas mahupun di luar bilik darjah. Dengan wujudnya web portal ini, para pelajar dapat mengembangkan lagi pengetahuan serta menambah ilmu sedia ada di sambil dapat memanfaatkan segala bahan rujukan yang ada. Ini adalah sebagai nilai tambah kepada para pelajar supaya dapat menjadikan bahan bantu mengajar ini sebagai medium untuk mengulang kaji pelajaran di rumah kerana ia dapat dicapai pada bila-bila masa dan di mana jua serta ianya dapat digunakan semaksimum yang mungkin. Malah corak pembelajaran adalah lebih berbentuk konstruktif dan menarik minat pelajar untuk melakukan eksplorasi dalam

29 9 mendalami dan mencari ilmu pengetahuan. Dalam konteks pengajaran pula, ICT boleh diguna sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi (KPM, 2001) Guru Semenjak akhir ini, pergerakan dan tugas seorang guru tidaklah terhad untuk pengajaran di dalam bilik darjah sahaja, akan tetapi perlu untuk guru mempersiapkan diri dengan ilmu dan kepakaran dalam mengendalikan sistem teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) bagi memungkinkan segala kesulitan untuk menghadapi dunia baru yang serba canggih dan moden. Jurnal IPDA (2004), guru-guru seharusnya peka dengan perkembangan teknologi maklumat yang semakin berkembang pesat ke arah peningkatan diri dan profesionalisme. Dilihat apabila adanya web portal ini, beban guru sekaligus dapat dikurangkan memandangkan isi pelajaran yang disediakan adalah mengikut silibus Kemeterian Pelajaran Malaysia (KPM) dan ia boleh ditambah dan diperbaharui dari masa ke semasa Sekolah Projek E-Pembelajaran ini amatlah penting kerana ia dapat membantu meringankan beban guru dan pada masa yang sama dapat membantu dalam memudahkan pengurusan akademik di sekolah.

30 Ibu Bapa dan Masyarakat Projek ini adalah sangat penting dalam mewujudkan spersekitaran dan suasana masyarakat Malaysia yang celik ICT dan mampu bersaing bagi merapatkan lagi jurang digital dan teknologi antara negara Malaysia dengan negara-negara yang lain. Selain itu, para penjaga dan ibu bapa pelajar mempunyai lebih peluang untuk membuat pemantauan prestasi anak-anak mereka di dalam pelajaran melalui MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Pada waktu yang sama sekaligus dapat memberi perhatian dan menjadi lebih prihatin terhadap anak-anak mereka di dalam pelajaran. 1.6 Skop dan Batasan Projek Skop projek ini adalah dalam menyediakan: 1. Resource (Sumber) 2. Lesson (Nota Pembelajaran) 3. Assignment (Tugasan) 4. Quiz (Kuiz) 5. Exercise (Latihan) 6. Journal (Jurnal) 7. Forum (Forum) 8. Kepelbagaian Batasan projek ini adalah untuk menyediakan bahan pembelajaran bagi satu tajuk lengkap Statistics II sahaja dan ia merupakan tajuk pertama dalam sukatan mata pelajaran Matematik KBSM Tngkatan Tiga. Projek ini juga terbatas kerana berfungsi secara atas talian (online) sahaja. Tanpa perkhidmatan internet, web portal ini tidak dapat dilayari.

31 Kerangka Teori KONSTRUKTIVISME Setiap individu membentuk perwakilan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman yang dialami Pembelajaran berlaku jika terdapat ketidakseimbangan antara kerangka terkini dengan pengalaman baru Pembelajaran berlaku dalam konteks sosial, interaksi antara rakan adalah bahagian penting pembelajaran Konstruktivisme sosial Pembelajaran bersifat sosial secara semulajadi, aktif, kolaboratif dan menekankan persekitaran penemuan. Pembelajaran konseptual - pemikiran statistik Moodle Dikenali sebagai sistem pengurusan kursus (Learning Management System) Model ADDIE Rajah 1.1 Kerangka Teori Projek 1.8 Definisi Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Teknologi Maklumat dan Komunikasi bermaksud modaliti multimedia interaktif dan sumbangannya melalui saluran pantas seperti broadband dan aplikasi perdananya.

32 Pelajar Pelajar dalam konteks penulisan ini merujuk kepada pelajar Tingkatan Tiga yang mengambil mata pelajaran Matematik Web Portal Pendidikan Web portal pendidikan bermaksud pintu gerbang yang menyediakan pelbagai bentuk kandungan pendidikan di alam maya seperti bahan pengajaran, latihan, rancangan mengajar, maklumat dan berita terkini, mesej, forum, e-mel dan sebagainya E-pembelajaran Jamaludin (2000) menakrifkan E-Pembelajaran sebagai pendekatan pembelajaran yang mana pendidikan, latihan dan maklumat yang berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer melalui internet khususnya web atau cakera keras, CD ROM, storan mudahalih berkeupayaan tinggi seperti ORB (Object Request Broker) atau Iomega Zip ataupun melalui sistem jaringan organisasi. Secara ringkas, E-Pembelajaran ialah penyampaian pendidikan atau latihan melalui internet dengan menggunakan komputer.

33 Sistem Sokongan Kendiri Atas Talian (Online Study Support System, OSSS) OSSS menggunakan ciri-ciri teknologi terkini yang menyediakan sumbersumber dan aktiviti bagi pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan guru-guru tempatan mahupun luar negara, pelajar dan juga ibu bapa. Tidak seperti pakej pembelajaran tambahan yang konvensional, sistem ini dapat menyokong pembelajaran yang aktif dengan memberikan perhatian yang khusus tentang kesesuaian pengguna dan suasana kolaboratif. Secara umumnya, aktiviti yang terdapat dalam OSSS adalah merangkumi kuiz, ruangan sembang, tugasan, forum, dan juga soal selidik. OSSS ini telah dibangunkan oleh pelajar-pelajar projek sarjana muda di bawah penyeliaan PM Dr Zaleha Ismail pada tahun 2008 sebagai penyatuan projek-projek sebelumnya di bawah satu bumbung. Sehingga kini, sebanyak 31 topik Matematik sekolah menengah dan 15 topik Biologi telah dikumpul Pengajaran Mengikut Kamus Dewan (1998), pengajaran membawa maksud segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar Pembelajaran Kamus Dewan Edisi (2002) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses (kegiatan) belajar. Menurut Ragbir Kaur (2005), proses pembelajaran didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku tetap yang dihasilkan melalui pengalaman. Menurut

34 14 Ee Ah Meng (1995), pembelajaran bermaksud perubahan tingkah laku yang agak kekal dan ia berlaku kerana pengalaman atau latihan yang diteguhkan. 1.9 Penutup Web portal pendidikan merupakan satu usaha yang cuba dibangunkan untuk dimanfaatkan oleh murid-murid, guru-guru tempatan dan luar negara. Pembelajaran berteraskan web portal ini diharapkan dapat mempermudahkan dan mempertingkatkan proses P&P di sekolah sekaligus mengharungi dunia teknologi maklumat dan komunikasi dalam merealisasikan cita-cita negara iaitu Wawasan Web portal ini menyediakan aktiviti yang tidak dapat ditawarkan di dalam kelas yang biasa seperti chat, forum, permainan dan pentaksiran komputer.

35 2 BAB 2 TINJAUAN PENULISAN 2.1 Pengenalan Perkembangan ICT ataupun Sistem Teknologi Maklumat dan Komunikasi pada masa kini menekan dan memaksa bagi setiap pembangun untuk arif serta peka dengan keadaan semasa di mana bagi setiap perisian yang wujud berkembang dan seringkali berubah mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Maka, pendekatan di dalam mengendalikan ICT perlulah untuk umum mengetahuinya bagi menjadikan sesuatu perisian pembangunan menjadi lebih berinovasi dan interaktif. Bab ini bertujuan bagi membincangkan dengan lebih teliti lagi berkait rapat dengan pembangunan laman E-Pembelajaran ini yang berbentuk web portal dengan menggunakan MOODLE sebagai pelantar bagi topik Matematik Tingkatan Tiga Statistics II. Penekanan terhadap E-Pembelajaran turut diselitkan tambahan aspek komponen Learning Management System (LMS), MOODLE, Kelebihan MOODLE sebagai LMS pilihan, teori pembelajaran yang disokong MOODLE iaitu teori konstruktivisme sosial, pembelajaran berasaskan kepada penyelesaian masalah, pemahaman konsep dan miskonsepsi iaitu pola kesilapan dan kesukaran di dalam topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga serta pemikiran statistik yang diterapkan.

36 E-Pembelajaran Definisi E-Pembelajaran Menurut Rosmah, Rasidah, Nor Liza, dan Rohayu (2003), E-Pembelajaran ini membolehkan pembelajaran paling canggih dilaksanakan dan membolehkan pencapaian ke atas lebih ramai pelajar tanpa mengira jarak sama ada jauh di samping membolehkan pembelajaran berlangsung secara berterusan. Oleh sebab E- Pembelajaran ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan internet sebagai saluran atau teknologi portal yang menggabungkan sistem data dengan sistem maklumat yang lain, maka ia berupaya menyampaikan teori, metodologi ataupun kaedah dan amalan yang telah diterbitkan kepada audien yang lebih besar dan lebih menarik. Selain itu E-Pembelajaran juga merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyelesaian mendapatkan maklumat ke arah mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan keupayaan. E-Pembelajaran tidak hanya memperkenalkan penggunaan teknologi dari segi perkakasan dan perisian tetapi membuka ruang kepada cara pemikiran yang baru ke arah mewujudkan keberkesanan penyampaian ilmu dalam arus perdana ini. The next big killer application for the Internet is going to be education (John Chambers, CEO, Cisco Systems) Definisi E-Pembelajaran atau pembelajaran elektronik seringkali berubahubah selaras dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Ia juga seringkali disalah tafsirkan dalam iklan-iklan promosi pendidikan. Menurut Wahyu dan Yahya (2006), secara umumnya, E-Pembelajaran adalah sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN atau internet) untuk penyampaian isi kandungan, interaksi atau pemudahcaraan. Internet, intranet, satelit, pita audio atau video, televisyen interaktif dan CD ROM adalah sebahagian media elektronik yang dimaksudkan di dalam kategori ini. Pengajaran boleh dijalankan

37 17 secara synchronously (pada waktu yang sama) atau asynchronously (pada waktu yang berbeza). Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai ciri-ciri multimedia seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Ia juga harus menyediakan kemudahan untuk perbincangan kumpulan serta membolehkan bimbingan dijalankan dalam talian atau online (Learnframe, 2001). E-Pembelajaran merujuk kepada penggunaan teknologi internet untuk menyampaikan penyelesaian yang luas yang meningkatkan pengetahuan dan prestasi menurut Rosenberg (2001). Ia berasaskan tiga kriteria utama iaitu: 1. E-Pembelajaran adalah berangkaian, yang membuatnya berupaya untuk melakukan pengemaskinian, menyimpan atau mendapatkan kembali, menyebar dan berkongsi pengajaran atau maklumat dengan pantas. Keupayaan ini sangat penting yang mana ia menjadi keperluan mutlak bagi E-Pembelajaran. CD-ROM dan DVD (Digital Video Disc) digunakan untuk penyampaian pengajaran dan maklumat, terutamanya untuk simulasi berasaskan media yang banyak, tetapi ia kurang keupayaan dari segi rangkaian yang membolehkan maklumat dan pengajaran disebarkan dan dikemaskinikan dengan pantas. Sungguhpun CD-ROM suatu sistem pembelajaran berasaskan teknologi, ia tidak sepatutnya diklasifikasikan sebagai E-Pembelajaran. 2. Ia disampaikan kepada pengguna akhir melalui komputer menggunakan teknologi internet yang berpiawai. 3. Ia memfokus terhadap pandangan yang luas terhadap pembelajaran dan penyelesaian pembelajaran yang melampaui paradigma latihan tradisional. Melihat kepada keadaan ini, E-Pembelajaran telah meluaskan skop pembelajaran tidak lagi seperti suatu masa dahulu yang acapkali membincangkan tentang keberkesanan bantuan pembelajaran berasaskan komputer yang statik sahaja tidak terhad kepada penggunaan internet sebagai medium pengajaran. E- Pembelajaran bukan sekadar penggunaan powerpoint untuk pengajaran dan pembelajaran, tetapi ia suatu pendekatan di mana interaksi pelajar dan guru dengan

38 18 sistem serta pelajar diberikan tumpuan. Dalam menggunakan laman web portal seperti ini, elemen interaktiviti amatlah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran di mana maklum balas sewajarnya dan pelajar dapat memberikan respon yang menggalakkan. Dalam projek ini, pembangun akan membina sebuah E- Pembelajaran yang merujuk kepada sebuah web portal pendidikan yang menggunakan rangkaian elektronik iaitu internet untuk berfungsi dan dilayari. Kata lainnya, E-Pembelajaran ini berfungsi secara atas talian (online). Pengajaran dan pembelajaran (P&P) boleh dijalankan secara pada waktu yang sama (synchronously) atau pada waktu yang berbeza (asynchronously). Elemen-elemen multimedia seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video diselitkan dalam bahan pengajaran ini. Ia juga mempunyai kemudahan untuk perbincangan kumpulan. E-Pembelajaran yang dibangunkan juga mempunyai kriteria-kriteria yang telah disebut oleh Rosenberg (2001) dan seperti yang telah ditakrifkan oleh O Leary et al. (2003) Kelebihan E-Pembelajaran Melihat kepada perkembangan pantas terarah pembelajaran teknologi dan elektronik jelas dimotivasikan oleh pelbagai faedah yang ditawarkan.diyakini bahawa, teknologi yang semakin canggih ini tidak akan menghapuskan keadah pembelajaran yang ada tetapi sebaliknya dapat membaiki sistem lama yang sedia ada agar ianya menjadi lebih berkesan. Tidak dapat dinafikan, secanggih mana pun teknologi, pengajar yang menghubungkan manusia secara dekat dan berhadapan juga mempunyai kelebihan. Cuma, kemajuan teknologi ini akan menjadi sangat penting sekiranya terdapat kekangan untuk menerima pembelajaran secara muka ke muka. Beberapa kelebihan dalam menggunakan E-Pembelajaran telah disenaraikan oleh Kevin Kruse (2006). Penulisannya adalah lebih memfokuskan kepada organisasi atau pelatih, namun ianya juga bersesuaian untuk tujuan bagi pengajaran dan pembelajaran. Antara kelebihannya ialah:

39 19 1. Pengurangan Kos Bahan perbelanjaan pengangkutan, bahan-bahan seperti kertas dapat di kurangkan. 2. Pengurangan Masa Pembelajaran masa pembelajaran yang dapat di singkatkan memandangkan pelajar tidak perlu bergerak ke kelas dan hanya berada di bilik atau di mana-mana sahaja untuk menerima pembelajaran. 3. Penyampaian konsisten kandungan yang disampaikan adalah konsisten kepada setiap pengguna 4. Pengetahuan pakar dalam menggunakan E-Pembelajaran, pengguna boleh merujuk pakar-pakar yang menyampaikan isi kandungan (hasil tulisan / kerja yang telah dimasukkan dalam web atau boleh juga menghantar menanyakan pendapat mereka.) 5. Bukti penyiapan dan pensijilan apa yang disampaikan di dalam internet boleh direkod dan disimpankan. Menurut Wahyu dan Yahya (2006), E-Pembelajaran membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan. Ini kerana bahan pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan E-Pembelajaran ini telah dirancang, disediakan secara profesional dan baik. Untuk menyampaikan kandungan pelajaran yang berkesan dan menarik, elemen multimedia di adun dalam pembangunan isi pengajaran. Pelajar juga boleh memilih masa, kandungan serta mengikut kesesuaian mereka. Tambahan pula, pelajar tidak perlu rasa malu untuk bertanya dan berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman mereka tercapai. Sebarang persoalan yang timbul boleh diajukan dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. E-Pembelajaran yang dirancang dan diuruskan dengan baik mampu untuk menyimpan rekod pembelajaran pelajar dengan sistematik agar memberikan kesan yang baik untuk dijadikan rujukan pelajar, guru, ibu bapa atau sesiapa sahaja yang menjadi pemantau kepada pembelajaran mereka.

40 20 Menurut Wahyu dan Yahya (2006) lagi, penggunaaan sumber ICT yang terancang, menarik dan isi pelajaran yang berkesan akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Pelajar yang lebih bertanggungjawap terhadap pelajarannya 2. Pelajar yang boleh menentukan keperluan bahan untuk pembelajarannya 3. Pelajar yang bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan, tahap pencapaian dan pengetahuan 4. Pelajar yang dapat membina pengetahuan baru berasaskan kepada carian maklumat, komunikasi dua hala dan penemuan kendiri. Ciri-ciri menarik yang ada pada E-Pembelajaran ini menjadikan pelajar berminat untuk membina pengetahuan mereka dengan mengaplikasikan bahan-bahan di internet. Maka sampailah masanya E-Pembelajaran ini digunakan dengan meluas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula kejayaan agenda IT kebangsaan (NITA) banyak bergantung kepada perlaksanaan ICT di sekolah. Sekiranya pelajar dapat dibimbing untuk menggunakan e-learning dengan cara berfaedah maka ianya akan dapat membantu mengurangkan penggunaan elemen negatif yang lain semasa mengakses internet. 2.3 Portal Pendidikan Mengimbas kembali bahawa sejarah portal ini telah bermula pada tahun 1993 apabila Jerry Yang dan Filo iaitu pelajar lepasan universiti mengkaji mengenai pelayaran web bagi mendapatkan maklumat yang dikategorikan mengikut topik tertentu (Noor Diyana, 2008). Rentetan daripada kajian mereka, Jerry Yang s Directory to the WWW iaitu sebuah direktori web telah dibangunkan. Seterusnya usaha mereka menghasilkan enjin carian Yahoo!. Penciptaan enjin carian Yahoo! ini

41 21 melambangkan permulaan kepada perkembangan portal dalam bidang teknologi maklumat. Pada ketika ini, diyakini bahawa institusi pendidikan sama ada sekolah mahupun universiti mempunyai laman portal tersendiri. Bermula pada tahun 2000, beberapa buah institusi Pengajian Tinggi Awam telah membangunkan portal untuk tujuan pembelajaran. Tetapi kini, hampir semua Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia mempunyai portal termasuk Universiti Teknologi Malaysia. Menurut Noor Diyana (2008) lagi, sehingga kini hampir kesemua IPTA di Malaysia beralih kepada portal yang bersifat lebih dinamik untuk memudahkan warganya memperolehi dan bertukar maklumat Kelebihan Portal Pendidikan Beberapa implikasi positif dari pelbagai aspek penggunaan portal dalam dunia pendidikan telah dirumuskan oleh Aslina (2005). Antaranya ialah : 1. Komunikasi dan kolaborasi 2. Penciptaan dan perkongsian maklumat dan pengetahuan 3. Mewujudkan social-capital di kalangan ahli komuniti 4. Capaian ke atas repositori pengetahuan

42 Portal Pendidikan di Malaysia Di Malaysia, terdapat beberapa web portal yang umum diketahui dikalangan pelajar-pelajar dan guru-guru sekolah untuk mendapatkan maklumat. Antaranya ialah Score A, web portal Utusan, Cikgu.net, dan Guru.net Score A ( Score A adalah satu program interaktif yang komprehensif untuk membantu para pelajar bersiap sedia dalam menghadapi peperiksaan dan mencapai kecemerlangan. Score A dibangunkan oleh Kenshido International. Web portal mula dibangunkan pada tahun Antara bahan yang disediakan dalam web portal ini adalah e-notes, e-past Year Exam, e-topic, e-progress, e-trial Exam, e-assessment dan e-report card. Rajah 2.1: Laman utama Portal Pendidikan Score A

43 Cikgu.Net ( Portal Cikgu.Net diperkenalkan untuk mewujudkan kolaborasi di kalangan mereka yang terlibat dan berminat di dalam bidang pendidikan. Portal ini boleh diakses di URL Ia merupakan usaha bersepadu dalam penyediaan platform antara pihak pembekal bahan kandungan, penyelia teknologi dan ahli akademik bagi berpadu kepakaran untuk membantu pendidik merealisasikan usaha ini. Cikgu.Net menyediakan kemudahan seperti forum, edisi khas, senarai artikel, radio online, bank soalan interaktif, permainan, e-mel, e-kelas, chat, kad ucapan, kalendar dan pengurusan web serta profail. Portal ini tidak hanya tertumpu kepada bidang pengajaran dan pembelajaran tetapi turut memuatkan ruangan pendapat, Info Sihat, Hari Ini Dalam Sejarah, Undian Pendidikan dan carian. Berita dan peristiwa turut dimuatkan mengikut taksonomi tertentu manakala fungsi carian disediakan untuk memudahkan pencarian maklumat di dalam portal CikguNet. Rajah 2.2 : Laman utama Portal Pendidikan CikguNet

44 Web Portal Pendidikan Utusan ( Portal Pendidikan Utusan merupakan salah satu usaha pihak syarikat Utusan Melayu (Malaysia) Berhad untuk menyediakan bahan pendidikan yang boleh dicapai oleh semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Walaupun usaha tersebut telah disediakan dalam bentuk cetakan di ruangan pendidikan akhbar Utusan Malaysia sebelum ini, namun disebabkan keterbatasan ruang dan ketidak upayaan semua pembaca mendapatkan cetakan di setiap keluaran, maka langkah menyediakannya dalam bentuk Internet dianggap satu langkah terbaik. Kumpulan sasaran bagi portal pendidikan ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu: 1) Pelajar - Ia menyediakan bahan pembelajaran yang lebih berstruktur, nota lengkap dan ringkas, papan diskusi, bank soalan, latih tubi, contoh-contoh soalan dan lain-lain yang melibatkan pelbagai subjek teras. Antaranya ialah subjek Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. 2) Guru - Membantu guru menyediakan rancangan mengajar, aktiviti pembelajaran, latihan, sumber rujukan serta bank soalan bagi setiap waktu pembelajaran mengikut mingguan dan bulanan. 3) Penjaga/ ibu-bapa - Membolehkan penjaga memantau, menyemak rancangan atau turut serta menjadi pembimbing kepada anak-anak dengan cara menggunakan bahan yang disediakan sebagai satu sokongan pembelajaran di rumah (Tutor, 2004). Pelbagai aplikasi kolaboratif disediakan di dalam portal ini. Antaranya ialah e-tuisyen, sembang maya, forum pelajar, motivasi dan e- kaunseling.

45 25 Rajah 2.3: Laman utama web Portal Pendidikan Utusan Guru.net ( Berita Harian telah memperluaskan fungsinya dalam pendidikan. Pendidikan dalam akhbar ini berkembang sejajar dengan perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi. Pelajar boleh layari portal pendidikan berita harian tetapi, bermula pada tahun 2009, portal pendidikan ini telah berubah url dan tema penyampaian menjadi guru.net yang boleh dilayari di url Web Sekolah Pendidikan Harian mempunyai halaman pendidikan tersendiri, Sebelum ini, akhbar sisipan setiap Selasa-Didik, setiap Rabu-Minda pelajar, setiap Khamis-Skor, Buku Soalan Latihan (UPSR dan PMR), Buku Bimbingan Cemerlang, Seminar peperiksaan dan Keluaran Khas Skor di masukkan dalam portal. Namun kini, setelah di naik taraf menjadi Guru.net, pelbagai medium interaktif dimasukkan di dalam web portal ini.

46 26 Rajah 2.4: Laman utama Portal Pendidikan Guru.net Portal Pendidikan Luar Negara Terdapat juga web portal pembelajaran luar negara yang menarik dan boleh digunakan dalam pengajaran di sekolah. Apabila diperhatikan, sedikit perbezaan yang dapat dilihat antara web portal luar negara di mana ianya tidak tertumpu hanya peperiksaan semata-mata CoolMath.com CoolMath.com ialah web yang dibangunkan untuk pelajar yang merasakan matematik itu membosankan, penuh kekeliruan, dan mengecewakan. Laman web ini menyediakan pembelajaran yang menyeronokkan tetapi masih dapat memenuhi

47 27 objektif pembelajaran. Terdapat banyak pembelajaran dan permainan yang melibatkan matematik yang menyeronokkan. Rajah 2.5: Laman utama Coolmath.com 2.4 LMS (Learning Management System) Pembangunan laman web portal seperti ini haruslah sentiasa berada dalam keadaan berwaspada dan peka dengan pembangunan persekitaran di mana di dalam proses penyelenggaraan E Pembelajaran, maka sebuah Learning Management System (LMS) diperlukan (Muhammad Adri, 2008),. LMS berfungsi untuk mengatur tata laksana penyelenggaraan pembelajaran di dalam model E Pembelajaran. LMS juga turut dikenali sebagai CMS (Course Management System). Umumnya, LMS dibangun berasaskan web yang akan berfungsi pada sebuah web server dan dapat dimasuk (access) oleh penggunanya melalui pelayar web atau web browser (web client). Server biasanya ditempatkan di universiti atau suatu organisasi dan dapat dilayari dari mana pun oleh penggunanya dengan memanfaatkan rangkaian internet. Menurut Muhammad Adri (2008) lagi, secara dasarnya LMS menyediakan sebuah

48 28 alat (tool) bagi pengajar, guru atau pendidik untuk membuat laman web pendidikan dan mengatur kawalan masuk (access control), sehingga hanya pengguna yang berdaftar sahaja yang dapat masuk (access) dan melayarinya. Selain menyediakan pengawalan, LMS juga menyediakan pelbagai alat (tools) yang menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti menyediakan layanan untuk mempermudahkan kerja memuat naik (upload) dan berkongsi bahan P&P, perbincangan atas talian (online discussion), perbualan (chatting), penyelenggaraan kuiz, soal selidik (survey), laporan (report) dan sebagainya. Cole (2005) mengungkapkan secara umum, antara fungsi fungsi lain yang harus terdapat pada sebuah LMS ialah: 1. Memuat naik (upload) dan berkongsi bahan Umumnya LMS menyediakan layanan untuk mempermudah proses menerbitkan isi kandungan (content publishing). LMS menerbitkan isi kandungan dengan menggunakan editor HTML, kemudian mengirim dokumen melalui FTP server, dan dengan demikian memudahkan guru untuk menempatkan bahan P&P sesuai dengan silabus yang mereka buat. Guru boleh memuat naik silibus perkuliahan, catatan bahan, penilaian dan artikel artikel pelajaran tidak kira masa dan di mana pun mereka berada. 2. Forum dan perbualan (chat) Forum online dan chatting menyediakan layanan komunikasi dua arah antara guru dengan pelajarnya atau sesama pelajar sendiri, baik dilakukan secara synchronously (chat) atau asynchronously (forum dan emel). Dengan kemudahan ini, pelajar berpeluang untuk menulis tanggapannya dan berbincang dengan rakan-rakan yang lain. 3. Kuiz dan soal selidik Kuiz dan soal selidik secara atas talian (online) dapat digunakan untuk memberikan gred secara serta merta kepada pelajar. Kemudahan ini merupakan alat (tool) yang sangat baik digunakan untuk mendapatkan maklum balas (feedback) langsung daripada pelajar. Proses ini dapat juga dilakukan dengan membangunkan sebuah bank soalan dan kemudian semua

49 29 soalan tersebut dapat dijanakan secara serentak untuk muncul sebagai kuiz atau soal selidik. 4. Mengumpul dan mengulas tugasan Proses pemberian gred atau markah kepada pelajar dapat juga dilakukan secara online dengan bantuan LMS. 5. Merekod gred Fungsi LMS yang lain adalah melakukan perekodan data gred pelajar secara automatik. Ia disesuaikan melalui konfigurasi dan pengaturan yang dilakukan oleh guru dari awal perkuliahan dilaksanakan. Antara contoh-contoh LMS adalah WebCT, Blackboard, MOODLE, Claroline, Ilias, Atutor dan macammacam lagi. Fazidah Nishtar dan Azizah Abdul Rahman (2006) menyatakan contoh LMS boleh dijumpai di dan Menurut mereka, sistem sistem ini merupakan contoh sistem komersial yang berskala besar dan beroperasi sepenuhnya. Contohcontoh LMS yang digunakan oleh universiti-universiti swasta menurut Marlia Puteh dan Supyan Hussin (2007): The software package used in the delivery of e-learning at Malaysia Multimedia University (MMU) is the Multimedia Learning System (MMLS) E-learning at Open University of Malaysia (OUM) is managed by a homegrown web-based system called MyLMS (My Learning Management System) Seterusnya, dalam pembangunan ini, pembangun akan menggunakan MOODLE iaitu selari dengan LMS atau CMS sebagai pelantar untuk membangunkan laman web portal berbentuk web portal sebagai bahan pengajaran dan Pembelajaran E-Pembelajaran. Subjudul seterusnya akan membincangkan tentang MOODLE dan kelebihan MOODLE sehingga dipilih oleh pembangun untuk membangunkan projek ini.

50 MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) Menurut Muhammad Adri (2008), MOODLE diperkenalkan pertama kali oleh Martin Dougiamas, seorang ahli sains komputer dan pendidik, yang menghabiskan sebahagian waktunya untuk mengembangkan sebuah Learning Management System di salah sebuah institut perguruan tinggi di kota Perth, Australia. Nama MOODLE memberikan suatu inspirasi bagi perkembangan E Pembelajaran. Dari dokumentasi rasmi MOODLE, MOODLE dijelaskan sebagai berikut: The word Moodle was originally an acronym for Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, which is mostly useful to programmers and education theorists. It's also a verb that describes the process of lazily meandering through something, doing things as it occurs to you to do them, an enjoyable tinkering that often leads to insight and creativity. As such it applies both to the way Moodle was developed, and to the way a student or teacher might approach studying or teaching an online course. Anyone who uses Moodle is a Moodler ( MOODLE merupakan sebuah LMS yang berasas atau bernaung di bawah Open Source Software yang saat ini digunakan oleh universiti, lembaga pendidikan, K 12 School, perniagaan dan instruktur individu yang ingin menggunakan teknologi web untuk pengelolaan kursus mereka (Cole, 2005). Pada saat ini, MOODLE dipakai oleh lebih dari 2000 organisasi pendidikan di seluruh dunia untuk menjalankan online courses dan sebagai tambahan (supplement) kepada traditional face to face courses. Lebih jauh, Rice (2006) menjelaskan tentang MOODLE sebagai berikut: Moodle is a free learning management system that enables you to create powerful, flexible, and engaging online learning experiences. I use the phrase "online learning experiences" instead of "online courses" deliberately. The phrase "online course" often connotes a sequential series of web pages, some images, maybe a few animations, and a quiz put online. There might be some or bulletin board communication between the

51 31 teacher and students. However, online learning can be much more engaging than that. MOODLE tersedia secara meluas di web ( Sesiapa sahaja dapat memuatturun (download) dan memasang (install) MOODLE. MOODLE telah diterjemahkan ke dalam lebih 100 bahasa di dunia dan mempermudah kita untuk mengembangkan aplikasi E Pembelajaran dalam kehidupan kita. 2.6 Kelebihan MOODLE Sebagai LMS Pilihan Terdapat beberapa alasan yang kukuh dan kuat, sehingga menjadikan MOODLE sebagai salah satu LMS atau CMS yang popular digunakan oleh banyak institusi pendidikan. Menurut Muhammad Adri (2008) antaranya ialah: 1. Percuma dan sumber terbuka MOODLE bernaung di bawah bendera Open Source Software, di mana semua orang dapat mengubahsuainya mengikut keperluan institusi yang ingin menggunakannya. MOODLE disebarkan secara meluas, sehingga tidak memerlukan sedikitpun dana untuk membeli aplikasinya, kecuali dana yang diperlukan untuk membayar bandwidth yang dipakai untuk memuat turun (download) 17 MB master MOODLE. 2. Ukuran kecil, kemampuan maksimum Dengan ukuran yang kecil (sekitar 17 MB untuk versi MOODLE 1.9), namun ia mampu mengelola aktiviti kegiatan akademik dan pembelajaran hingga seukuran sebuah universiti dengan jumlah mahasiswa sebanyak orang. 3. Dilandasi oleh falsafah pendidikan

52 32 MOODLE bukan sahaja dibangunkan oleh seorang ahli sains komputer murni, tetapi ia juga dibangun berdasarkan kepada pengalaman dan latar belakang pendidikan dalam bidang ilmu pendidikan. MOODLE mampu menampung hampir semua keperluan pendidikan konvensional yang dipindah dan diwujudkan sebagai pembelajaran atas talian (online learning). 4. Mempunyai komuniti yang besar dan saling berkongsi Komuniti pengguna MOODLE berkumpul dalam satu organisasi di laman web portal rasminya iaitu Perkara yang sama disokong oleh Ining (2008). Menurut beliau the university chose Moodle as its next LMS because the software is based on the constructivist theory of learning Moodle also has a large community of users and developers. Berdasarkan pada kajian yang dijalankan oleh Marlia Puteh (2007), salah seorang responden dalam kajian beliau amat berpuas hati dengan Moodle. Responden bernama Chong adalah seorang pensyarah di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Chong telah menggunakan e pembelajaran semenjak pertama kali E- Pembelajaran diperkenalkan di UTM pada Chong telah menggunakan WebCT dan Moodle dalam pengajarannya. Chong menyatakan bahawa: I made comparisons between Moodle and WebCT. We used WebCT as an introduction for UTM s first application of the e-learning platform But WebCT was very complicated. Moodle originated from Australia. The person who created Moodle originally worked with WebCT. WebCT was so complicated and not user friendly, especially for non-technical people. Some people refer to Moodle as the Open Source Learning Management System. I find Moodle easy to use and that is why I put all my effort to use Moodle for my teaching. Berdasarkan alasan-alasan yang kuat ini, pembangun dengan yakin menggunakan MOODLE sebagai LMS untuk membangunkan projek ini. Pembangun yakin MOODLE adalah LMS yang paling tepat dalam menjayakan projek ini.

53 MOODLE sebagai bahan bantu mengajar Kita mengetahui bahawa setiap pengajaran dan pembelajaran yang berlaku sama ada di dalam atau di luar kelas memerlukan suatu sumber rujukan agar pemahaman konsep bagi sesebuah topik lebih mudah diterima dengan tahap pemikiran pelajar yang sesuai. Maka, dijadikan bahawa laman web pembelajaran E- Pembelajaran seumpama ini dapat untuk menjadi bahan bantu mengajar bagi guruguru untuk menambah baik dan mengubah gaya pengajaran. Umum ketahui di mana bahan bantu mengajar secara tepat dan efektif dapat memberikan bukti yang kukuh bagi sesebuah pendapat atau ilmu yang subjektif tidak dapat ditafsirkan secara lisan. Secara tidak langsung, ianya dapat mengaitkan idea baru dengan pengalaman lepas atau idea yang telah dipelajari. Keadaan ini seterusnya dapat menjadikan penyertaan pelajar lebih aktif di dalam aktiviti pembelajaran dan kemudian dapat menyumbang dan memberikan semangat tambahan untuk pelajar mempelajari matematik terutamanya topik statistics yang memerlukan pelajar bermain dengan elemen gambar. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti E-Pembelajaran ini, dapat menumpukan sepenuhnya perhatian terhadap penggunaan konsep yang terlibat dan seterusnya dapat menjanakan rasa ingin tahu serta menarik pelajar untuk memahami konsep tersebut. Selain itu, ianya dapat membantu dan mengajar pelajar bagaiman untuk menyelesaikan masalah dan mencari idea atau pendapat baru untuk di jelajah dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan penguasaan komunikasi di antara guru dan pelajar. Maka, aktiviti bilik darjah dapat di pelbagai dengan penggunaan bahan bantu mengajar seperti ini. Tidak dinafikan bahawa dalam E-Pembelajaran dapat memberikan dan menjadi seperti sebuah program pengkayaan ilmu dan juga bertindak sebagai pemangkin bagi individu pelajar.

54 Teori Pembelajaran yang disokong MOODLE: Teori Konstruktivisme Sosial Teori pembelajaran apabila dijadikan asas kepada rekabentuk program pembelajaran berupaya mendorong pelajar untuk belajar dan berubah. Pemahaman tentang teori pembelajaran akan membantu kejayaan program pembelajaran. Dalam menentukan kejayaan program pembelajaran, keupayaan menggabungjalinkan pelbagai teori dapat memberi impak kepada setiap individu yang melalui proses tersebut. Oleh itu, pemilihan pendekatan pembelajaran yang bersesuaian dengan pelbagai kerenah pelajar dan cara mereka belajar sangatlah penting di samping dilaksanakan oleh pengajar yang profesional (Schuman, 1996). Dari dokumentasi rasmi MOODLE ( dijelaskan bahawa rekabentuk dan pembangunan MOODLE berpandukan pedagogi social constructionist. Pedagogi ini dijelaskan berdasarkan empat konsep utama dibelakangnya iaitu Constructivism, Constructionism, Social Constructivism dan Connected and Separate. Secara ringkasnya, pedagogi ini menerangkan bahawa setiap peserta dalam sesuatu kursus boleh menjadi guru mahupun pelajar. Terdapat lima hujah yang digunakan oleh Martin Dougiamas sebagai rujukan di bawah pedagogi social constructionism dan menjadi asas kepada pembangunan MOODLE. Lima hujah tersebut dinyatakan oleh beliau di dalam dokumentasi rasmi MOODLE ( Lima hujah tersebut adalah: 1. Kita semua berpotensi menjadi guru mahupun pelajar. Dalam situasi usaha sama (collaborative) yang sebenar, kita merupakan guru dan pelajar. Dalam situasi pembelajaran, guru harus membenarkan pelajar-pelajarnya berkongsi idea mereka kepada keseluruhan kelas termasuklah guru. Guru haruslah mengambil perhatian, mendengar dan bertanya soalan yang lebih baik berbanding orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. 2. Kita belajar dengan baik terutamanya melalui tindakan membina dan menunjukkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain. Secara ringkasnya, hujah ini bermaksud belajar melalui perbuatan (learning by doing). Pelajar belajar

55 35 melalui pengalaman yang dialami atau yang diberikan kepada mereka. Pembelajaran paling berkesan apabila pelajar menyampaikan dan mempersembahkan pengumuman (posts), projek, tugasan (assignments), pembinaan (constructions) dan lain-lain untuk dilihat oleh orang lain. 3. Kita banyak belajar dengan melihat aktiviti yang dilakukan oleh rakan kita. Pada dasarnya hal ini adalah berkaitan dengan budaya kelas (classroom culture) atau pembelajaran secara penyerapan (learning by osmosis). Sebagai contoh, jika kita berada di dalam kelas yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang suka bertanya, secara tidak langsung kita akan berasa lebih bebas untuk melakukan perkara yang sama. Dengan itu, kita akan belajar bukan sahaja berdasarkan kepada soalan yang kita tanya sendiri malahan kita belajar kerana mendengar perbincangan dan soalan daripada orang lain. 4. Dengan memahami keadaan orang lain, kita boleh mengajar dengan cara yang lebih fleksibel dan terubah. Apabila kita berbual dengan orang yang kita ketahui latar belakangnya, secara tidak langsung kita akan menyesuaikan bahasa dan konsep penyampaian kita dengan orang tersebut. Begitu juga dalam pembelajaran, sesuatu ilmu itu akan lebih mudah difahami oleh pelajar tersebut apabila kita tahu cara yang sesuai untuk disampaikan kepada pelajar tersebut. Begitu juga sebagai pendengar, kebiasaannya nasihat daripada mentor atau rakan iaitu orang yang kita kenali adalah dirasakan lebih baik dan bermakna berbanding daripada orang yang tidak kita kenali. 5. Persekitaran pembelajaran haruslah fleksibel dan boleh diubah suai, supaya ia dapat memenuhi keperluan peserta-pesertanya. Persekitaran yang fleksibel dari segi waktu dan ruang akan menggalakkan pelajar untuk berkongsi idea, bertanya soalan dan menyampaikan pengetahuan mereka. Maka, aktiviti yang asynchronous sangat berguna. Melalui aktiviti seperti ini, guru dan pelajar boleh bekerja bersama walaupun dalam waktu yang berbeza. Hal ini juga memberi kemudahan kepada pelajar yang berada di zon waktu yang berbeza atau pelajar berada di zon waktu yang sama tetapi mempunyai waktu lapang yang berbeza. Keupayaan MOODLE untuk berfungsi di bawah pedagogi social constructionism memberi satu bonus kepada pembangun dalam usaha

56 36 untuk membangunkan suatu web portal yang berteraskan Teori Sosial Konstruktivisme. Pembangun berharap dengan adanya pendekatan teori pembelajaran ini akan membantu kepada kejayaan dan keberkesanan pembelajaran pelajar melalui web portal ini. 2.9 Pemahaman Konsep dan penyelesaian berasaskan masalah bagi topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga Penerapan konsep yang betul seharusnya membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah dengan jayanya. konsep adalah asas bagi keperluan pelajar untuk memahami sesuatu perkara. Namun, strategi pengajaran yang sesuai dan tepat diperlukan dalam menerapkan konsep-konsep di dalam matematik. Berdasarkan daripada pengalaman, pemasalahan yang berlaku turut dikaitkan dengan konsep. Bagi pelajar, untuk menjadikan konsep itu adalah betul, penyelesaian berdasarkan masalah diperlukan dalam mengukuhkan konsep-konsep matematik tersebut. Masalah didefinisikan sebagai sesuatu situasi, kuantitatif dan sebaliknya, di mana mengekang individu atau sekumpulan individu, yang memerlukan penyelesaian dan bagi individu yang tidak melihat atau menampakkan maksud untuk mendapatkan penyelesaian (Krulik dan Ridnick, 1989). Maka, masalah perlulah mempunyai kriteria seperti penerimaan, halangan dan penjelajahan. Turut juga didefinisikan bahawa penyelesaian masalah itu menurut (Krulick dan Ridnick, 1989) adalah bermaksud individu menggunakan pengetahuan, kemahiran dan pemahaman yang dahulu atau lepas untuk memenuhi kehendak situasi yang tidak menjadi kebiasaan. Kemudiannya menjadikan penyelesaian masalah itu adalah kemuncak di dalam pembelajaran matematik di mana setiap aspek kehidupan dihadapi oleh pelajar seperti pengetahuan, kemahiran, nilai dan pengalaman digunakan sebagai tindakan bagi menyelesaikan masalah. Guru perlulah

57 37 menjadi pembimbing untuk mengajar bagaimana mencari penyelesaian sesuatu masalah itu, bukanlah dengan memberi penyelesaiannya. Implikasi daripada keadaan ini membolehkan aktiviti pemikiran dan kemahiran untuk merasionalkan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah sebagai peranan yang besar. Seterusnya apabila setiap kejayaan yang diperolehi dalam penyelesaian menjadi motivasi dan peggalak bagi pelajar dalam mempelajari matematik Miskonsepsi dalam Topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga KBSM Sedia umum dimaklumkan bahawa di dalam pembelajaran matematik memerlukan seseorang pelajar mempelajari asas konsep bagi sesebuah topik. Ini kerana disebabkan oleh tahap pemikiran yang tidak dapat menerima sekaligus berlaku kesalahan-kesalahan yan cukup kecil terhadap terma-terma dan penggunaan formula itu sendiri. Pelaez et al. (2005) menyatakan idea terdahulu pelajar mampu menyulitkan pembelajaran apabila idea-idea tersebut mempunyai konflik dengan kandungan yang diajar kepada tersebut. Idea yang menghalang pembelajaran ini dikenali sebagai miskonsepsi. Miskonsepsi didefinisikan sebagai kekaburan dan tidak kesempurnaan atau salah kefahaman tentang sesuatu. Ia sering berlaku oleh pelajar dan sukar untuk disingkirkan serta berbeza dengan pengetahuan saintifik semasa. Miskonsepsi boleh terbit daripada pengalaman terdahulu pelajar, sistem kepercayaan alternatif, penggunaan analogi oleh guru dan pelajar, serta kekeliruan di antara maksud istilah saintifik dengan maksud kebiasaannya. Kesilapan yang mengganggu pembelajaran juga digambarkan sebagai kepercayaan naif, prakonsepsi, idea yang tidak sempurna dan model kesilapan mental. Di dalam topik Statistics ini, pelajar seringkali melakukan kesilapan kecil akibat daripada kurangnya pemahaman dan asas konsep dalam topik ini menjadikan

58 38 kesilapan seperti ini sebagai suatu masalah yang tidak dapat dielakkan. Maka, strategi pengajaran perlulah diubah sebagai refleksi bagi menungkatkan mutu pemahaman konsep bagi pelajar adalah sesuatu yang mudah diterima pakai. Contohnya dalam subtopik bagi penggunaan min, median dan mod, pelajar perlu memahami konsep di mana guru menyediakan pengajaran yang berkesan bagi membantu pelajar dalam menerima konsep asas yang subjektif ini dalam persekitaran lebih menarik dan menyeronokkan. Seringkali kesalahan yang berlaku apabila pelajar diberikan suatu permasalahan untuk diselesaikan seperti menentukan median bagi suatu siri data. Sebagai contoh: 5, 2, 4, 8, 2, 3, 1 Penyelesaian bagi penentuan median untuk siri data tersebut adalah dengan menyusun semula siri tersebut menjadikan 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8 Maka, 3 adalah median bagi set data tersebut. Namun, kesilapan biasa yang dilakukan oleh pelajar adalah pelajar tidak menyusun semula set data tersebut dan membuat kesimpulan akhir bahawa jawapan bagi penyelesaian tersebut adalah 8. Ini menjadikan kesalahan yang kecil berulang sehingga pelajar telah memahami konsep sebenar adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Selain itu, bagi konsep mod pula, kesalahan umum yang sering berlaku sebagai contoh: Markah Kekerapan Penyelesaian mod bagi set data terkumpul adalah markah 4 kerana mempunyai kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 5. Akan tetapi, yang sering menjadi kesalahan apabila pelajar membuat kesilapan di mana nilai tiga

59 39 tersebut telah berulang sebanyak dua kali menjadikan mod bagi set data tersebut adalah 3. Selain itu, penentuan min bagi suatu data juga terdapat kesalahan umum atau miskonsepsi seperti contoh: Markah Kekerapan Nilai min bagi data tersebut adalah di mana penyelesaiannya seperti berikut: Mean = = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = 50 = 2.6 Antara miskonsepsi yang berlkau adalah apabila pelajar salah anggap dan berfikir bahawa nilai data adalah 5 di mana hanya terdapat 5 petak lajur. = ( ) (2x6) ( ) ( ) ( ) = 10.4 Didapati kesalahan konsep atau miskonsepsi ini terjadi akibat daripada strategi pengajaran yang dilihat kurang berkesan. Maka kewujudan laman web portal seperti ini E-Pebelajaran ini dapat membantu guru dalam menyelesaikan situasi permasalahan berikut. Guru dapat menambah baik lagi strategi pengajaran dan pada masa yang sama guru juga dapat mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran yang digunakan tidak terhad kepada gaya engajaran yang tradisional sahaja.

60 Pemikiran Statistik Definisi Pemikiran Statistik Melihat kepada defini, pemikiran statistik adalah gaya pemikiran yang mengandungi kedua-dua penaakulan logikal dan analitikal di mana ianya menilai keseluruhan masalah hampir seperti bahagian-bahagian komponennya; dari cubaan untuk mentaksirkan kesan terhadap keseluruhan perubahan bagi satu atau lebih pembolehubah yang terlibat, dan cubaan untuk memahami bukan sahaja masalah dan penyelesaiannya, tetapi proses yang terlibat (Beth, 2002). Namun, terdapat juga beberapa pakar mendefinisikan pemikiran statistik sebagai : 1. Untuk memasukkan kemahiran mengenalpasti masalah 2. Proses penaakulan 3. Perkarangan persolan yang timbul, kesimpulan dan data 4. Penyelesaian masalah, dan 5. Penerangan kepada masalah, penyelesaiannya dan juga proses yang terlibat Pemikiran statistik adalah satu falsafah pembelajaran dan berdasarkan tindakan yang mengikuti beberapa prinsip asas iaitu; 1. Semua kerja berlaku dalam satu system merupakan proses yang saling berkait 2. Perbezaan wujud dalam semua proses 3. Pemahaman dan usaha untuk mengurangkan perbezaan adalah kunci kepada penyelesaian. Menurut Wild dan Pfannkuch, (1999) rangka kerja pemikiran statistik mempunyai 4 dimensi. Dimensi pertama adalah pusingan penyiasatan (Investigating cycle) yang melibatkan kitaran masalah, perencangan, data, analisis, kesimpulan. Rujuk rajah 2.6.

61 41 Rajah 2.6: Dimensi 1: Kitaran Penyiasatan Bagi Rangka Kerja Statistical Thinking Dimensi ke 2 adalah jenis-jenis pemikiran (Type of thinking). Secara umumnya, dimensi 2 ini menekankan strategi dalam merancang penyelesaian masalah, memberi penerangan, memodelkan, dan mengaplikasikan teknik. Lima jenis pemikiran dikenalpasti oleh mereka sebagai elemen asas dalam pemikiran statistik iaitu 1. Pengenalan kepada keperluan data 2. Kepelbagaian dalam persembahan data 3. Mengambil kira situasi yang lain dari permasalahan biasa 4. Penakulan terhadap model statistik 5. Mengintegrasikan statistik dengan pemikiran Dan ditekankan disini bahawa sekiranya tanpa proses pemikiran statistik di dalam pembelajaran statistik ini, pengurusan dan proses penambahbaikan adalah cacat, ianya diibaratkan seperti membuat sesutau kajian itu tanpa pengukuran.

62 Penutup Teknologi masa kini yang dilihat semakin hari semakin maju dalam konteksnya pasti akan dapat memberikan impak yang besar dalam dunia pendidikan. Melalui E-Pembelajaran, kesan positif berlaku apabila ianya menjadi satu strategi baru dalam pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran, ianya dapat menarik perhatian khususnya pelajar dengan elemen-elemen multimedia yang diselitkan. Melalui E-Pembelajaran juga, dengan penerapan pemikiran statistik di dalam bahan pengajarannya, ianya mampu untuk meningkatkan tahap pemikiran pelajar agar lebih kreatif dan kritis. Sekiranya proses ini dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efisyen, selaras dengan falsafah pendidikan Malaysia, dapat melahirkan satu generasi baru yang bukan sahaja mahir dalam pengendalian pengurusan maklumat, malahan pengaplikasian maklumat berupaya untuk diterapkan dalam aspek kehidupan harian dengan lebih efektif.

63 43 BAB 3 PROSEDUR PEMBANGUNAN 3.1 Pengenalan Di dalam bab ini, kita akan membincangkan langkah-langkah dan prosedur pembangunan yang diperlukan bagi mereka bentuk bahan E-Pembelajaran berasaskan MOODLE bagi tajuk Statistics II Tingkatan Tiga dan seterusnya membangunkan web portal yang interaktif menggunakan MOODLE. 3.2 Kaedah Pelaksanaan Di dalam membangunkan sesebuah web portal, proses pemilihan pembangunan sesebuah perisian adalah dilihat sebagai langkah yang amat penting. Ini kerana, untuk membina media pengajaran dan pembelajaran ia mempunyai hubungan yang rapat dalam proses merancang sesuatu topik untuk menentukan keberkesanannya. Topik yang akan dibangunkan perisiannya adalah Statistics II Tingkatan Tiga. Membangunkan bahan E-Pembelajaran adalah bukan satu proses yang mudah. Ianya memerlukan ketelitian dan menuntut kesabaran yang tinggi.

64 44 Pembangun perlulah menganalisis dan mereka bentuk media pengajaran selaras dengan keperluan guru-guru, pelajar dan masyarakat. Apa yang kita telah sedia maklum, terdapat pelbagai pendekatan atau model yang boleh diikuti di dalam proses pembangunan web portal ini. Di antara modelmodel reka bentuk instruksi bersistem dan pembangunan multimedia adalah seperti model ADDIE, model ASSURE, model Hannafin & Peck, model Robert Glasea, model Waterfall, model Rapid Prototyping, model Jerold Kemp, model Gerlach & Ely, model Branson, model Diamond, model Smith & Ragan, model Gentry, model Reiser & Dick, model Van Pattern dan model Leishin Pollock & Reigeluth ( Jamaluddin et al, 2001 ). Di dalam proses membangunkan E-Pembelajaran berasaskan MOODLE, media pengajaran yang dipilih ialah Model ADDIE oleh Rossett (1987) yang digunakan sebagai panduan untuk membangunkan web portal ini. Di antara sebab dan faktor pembangun memilih model ADDIE adalah model ni model reka bentuk instruksi yang bersistem dan membantu pembangun dalam melaksanakan tugas untuk mereka bentuk dan membangunkan E-Pembelajaran berasaskan MOODLE bagi tajuk Statistics II Tingkatan Tiga. Selain itu ia juga mempunyai ciri-ciri kesesuaian dari segi reka bentuk dan pelaksanaannya ke dalam suasana bilik darjah bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Menurut (Jamalludin et al., 2001) terdapat lima elemen pada model ADDIE yang akan diaplikasikan untuk membangunkan membangunkan web portal iaitu: Analisis (Analysis), Reka bentuk (Design), Pembangunan (Development), Pelaksanaan (Implimentation) dan Penilaian (Evaluation). Di samping itu, pembangun perlulah sentiasa melakukan proses penilaian dan penyemakan serta pengulangan secara berterusan bagi setiap elemen yang dinyatakan di atas untuk memastikan keperluan pengguna sentiasa di utamakan. Selain itu, kaedah ini dapat menjamin kualiti dan mutu produk yang dihasilkan dari semasa ke semasa. Rajah 3.1 menunjukkan aliran kerja berdasarkan Model ADDIE.

65 45 Analisis ( analysis ) Reka bentuk ( design ) Pembangunan ( development ) Penilaian ( evaluation ) Perlaksanaan ( implementation ) Rajah 3.1 Aliran Kerja berdasarkan Model ADDIE Analisis ( analysis ) Dalam fasa analisis, latar belakang, gaya pembelajaran dan pencapaian pengguna adalah merupakan elemen yang utama yang perlu dikaji dan dititikberatkan. Pembangun juga telah menjalankan analisis terhadap pelajar dengan mengenal pasti pengetahuan sedia ada yang seharusnya dikuasai pelajar. Perkaraperkara yang dianalisis oleh pembangun ialah pengguna web portal, persekitaran pembelajaran web portal, matlamat pelajaran web portal dan miskonsepsi dalam topik pelajaran.. Bagi topik Statistics, pelajar hanya perlu untuk mengulangkaji topik tersebut untuk menjawab soalan-soalan ujian.

66 Pengguna Sasaran utama pengguna web portal ini ialah guru dan pelajar Tingkatan Tiga yang mengambil subjek Matematik. Oleh itu, isi kandungan pelajaran dalam web portal ini hendaklah memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Selain itu, pembangun telah melakukan analisis terhadap kandungan pelajaran di mana kandungan pelajaran perlu mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Persekitaran Pembelajaran Seterusnya, pembangun turut menganalisis persekitaran pembelajaran bagi pelajar dan guru. Asas persekitaran pembelajaran untuk menggunakan web portal ini adalah penggunaan komputer dan internet. Secara formal, guru boleh mengajar di kelas dengan menggunakan web portal ini sama ada di makmal komputer, makmal sains, makmal biologi, mahupun bilik darjah, asalkan terdapatnya kemudahan komputer dan internet. Di luar waktu persekolahan, proses P&P juga boleh dilaksanakan secara tidak formal melalui web portal ini. Guru dan pelajar boleh melalui proses P&P secara synchronously (pada waktu yang sama) atau asynchronously (pada waktu yang berbeza) di rumah dan kafe siber. Malah dengan adanya komputer riba dan perkhidmatan internet secara broadband dan wi-fi, guru dan pelajar boleh melayari web portal ini di mana sahaja seperti di taman rekreasi, restoran dan lain-lain lagi.

67 Matlamat Pelajaran Selain daripada itu, pembangun turut menganalisis matlamat bagi topic Statistics. Bagi topic Statistics memahami konsep dan membina carta pai serta melakukan cerapan maklumat dalam menyelasaikan masalah matematik (Represent and interpret data in pie chart to solve problem), memahami dan mengunakan konsep mod bagi data terkumpul (Understand and use the concept of mode of grouped data), memahami dan mengunakan konsep min dan purata bagi data terkumpul (Understand and use the concept of mean of grouped data), memahami dan mengunakan konsep median bagi data terkumpul (Understand and use the concept of median of grouped data) Aras Soalan Sebagai tambahan, pembangun membuat analisis aras soalan berdasarkan aras-aras domain kognitif daripada Taksonomi Bloom. Aras-aras soalan kognitif adalah penting dalam memahami dan menentukan kemahiran berfikir seseorang pelajar itu sendiri. Bloom (1956) mengemukakan enam aras soalan dalam domain kognitif iaitu soalan aras pengetahuan, soalan aras kefahaman, soalan aras aplikasi, soalan aras analisis, soalan aras sintesis dan soalan aras penilaian. Aras-aras soalan domain kognitif ini diklasifikasikan sebagai aras rendah dan aras tinggi. Soalan aras pengetahuan, kefahaman dan aplikasi diklasifikasikan sebagai aras rendah. Manakala, soalan aras analisis, sintesis dan penilaian diklasifikasikan sebagai aras tinggi. Rajah berikut menggambarkan aras-aras soalan mengikut ketinggian.

68 48 Rajah 3.2 Aras soalan dalam domain kognitif Bloom (1956) Maka dalam membangunkan projek E-Pembelajaran ini, item-item soalan kuiz akan dibina dengan mengaplikasikan aras soalan domain kognitif Bloom. Penyoalan berstruktur adalah penting untuk menghasilkan serta melahirkan pelajar yang mempunyai pemikiran minda yang tajam, kritis, kreatif dan reflektif Miskonsepsi Berkaitan Topik Statistics II Matematik Tingkatan Tiga KBSM Seterusnya, pembangun melakukan analisis terhadap miskonsepsi yang berlaku dalam topik Staatistics II ini. Terdapat banyak miskonsepsi berkaitan dengan topik Statistics II dalam matapelajaran Matematik Tingkatan Tiga. Oleh itu, itemitem soalan kuiz yang berbentuk aneka pilihan dibina berdasarkan miskonsepsi dan juga kesilapan umum yang telah dianalisis tersebut. Melalui soalan kuiz berbentuk aneka pilihan, pengganggu (distractor) memainkan peranan yang penting dalam penyediaan jawapan. Jadual berikut menunjukkan dua item soalan yang telah dibina serta maklumbalas untuk setiap jawapan.

69 49 Jadual 3.1 Jadual yang terdiri daripada item-item soalan, jawapan dan maklumbalas bagi kuiz ( Statistics ) Item soalan beraneka jenis 1. No.of Height Studen (cm) t Jawapan Maklumbalas Miskonsepsi A.154 Oh! Incorrect. It s OK. Let me help you. check The class interval for median is class interval frequency = ( ) = = 154 ( so it wrong ) Well done! It s so easy ah, recheck your method Mean =Σ Students misundersta nding about the concept of mean and median. Find the mean of height. A. 154 B C. 50 D B f = frequency x = midpoint N = total frequency (cm) f x fx

70 50 C N ΣN = 50 Σfx = 8118 Mean = 8118 /50 = Oh! You have done it wrongly. Check out this: 50 is a total frequency of the height (cm). (so it s wrong) Students misundersta nding about mean and N (total frequency) D Oh! You have done it wrongly. Check out this: The value of the 8118 is the: Mean =Σ Σfx = 8118 (so it s wrong) Students misundersta nding of the concept of mean.

71 Perbandingan Ciri-Ciri yang Dimiliki dengan Web Portal Pendidikan Sedia Ada Pembangun juga membuat analisis terhadap ciri-ciri web portal yang dibangunkan ini dengan web portal pendidikan sedia ada yang terdapat di internet. Terdapat banyak kelebihan dari segi ciri-ciri web portal yang dibangunkan oleh pembangun berbanding web portal pendidikan sedia ada. Hal ini membawa kepada satu peningkatan dan sumbangan yang baik terhadap dunia pendidikan. Jadual berikut menunjukkan perbandingan ciri-ciri web portal ini berbanding web portal pendidikan iaitu Portal Pendidikan Utusan ( dan Web Sekolah Berita Harian ( Reka bentuk ( design ) Sebelum bermulanya fasa kedua iaitu Reka Bentuk ini, pembangun haruslah telah selesai melakukan proses analisis keperluan kepenggunaan, persekitaran pembelajaran dan matlamat pembelajaran. Ianya sekali gus memberikan pandangan keseluruhan mengenai rupa bentuk, struktur, pendekatan pengajaran, teori pembelajaran, jenis media dan teknologi yang akan terlibat dalam fasa reka bentuk ini Pembentukan Objektif Selain daripada itu, perlulah untuk pembangun bagi mendapatkan objektif pengajaran yang sesuai dan tepat serta boleh dicapai oleh pelajar apabila berjaya

72 52 menamatkan pembelajaran menerusi web portal yang dibangunkan ini. Objektif pembelajaran dibina berdasarkan sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan diukur berasaskan tingkah laku pelajar. Objektif pembelajaran merangkumi tajuk, topik yang akan disampaikan, prestasi yang ingin dicapai dan keadaan pembelajaran. Jadual 3.2 menunjukkan objektif-objektif dan hasil pembelajaran yang perlu dicapai pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik Matematik StatisticsII Tingkatan Tiga. Jadual 3.2 Jadual Objektif Pembelajaran dan Hasil Pembelajaran mengikut sukatan matapelajaran Matematik Tingkatan Tiga bagi topik Statistics II Objektif Pembelajaran 4.1 memahami konsep dan melukis carta pai serta melakukan cerapan maklumat dalam menyelasaikan masalah matematik. Hasil Pembelajaran i. Memperoleh maklumat dan melakukan cerapan maklumat daripada carta pai. ii. Membina carta pai untuk menunjukkan data. iii. Menyyelesaikan masalah melibatkan carta pai. 4.2 Memahami serta menggunakan konsep mod, median dan min dalam menyelesaikan masalah melibatkan matematik. iv. Menentukan persembahan dan perolehan data yang sesuai. i. Menetukan mod bagi: a) suatu siri data. b) Data yang diberi di dalam jadual kekerapan. ii. Menentukan mod dan kekerapan tertentu daripada piktograf, carta

73 53 palang, graf garis dan carta pai. iii. Menentukan median bagi sutau siri data. iv. Menentukan median bagi data di dalam jadual kekerapan. v. Mengira min bagi: a) suatu siri data b) data di dalam jadual kekerapan vi. Menyelesaikan masalah melibatkan mod, median dan min Pembinaan Item Teori Bagi melengkapkan web portal sebagai sebuah web pembelajaran, teori amat diperlukan. Teori Konstruktivisme Sosial digunakan oleh pembangun dalam pembangunan web portal ini. Pemilihan Teori Konstruktivisme Sosial adalah disebabkan pembelajaran yang berlaku adalah bersifat sosial dan ianya berlaku secara semula jadi, aktif (kolaboratif) serta menekankan pemikiran persekitaran penemuan berdasarkan pengalaman pelajar. Pelajar akan belajar secara sosial antara rakan-rakan di mana guru bertindak sebagai fasilitator yang akan membimbing pelajar. Ini dapat memperkembangkan pengetahuan pelajar kerana mereka saling bertukar pendapat dan idea sesama sendiri. Selain itu, penerapan tentang pemikiran statistik di kalangan pelajar juga turut ditekankan di mana pelajar perlu berfikir secara kreatif, kritis melalui statistik untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan.

74 Pemilihan Strategi Strategi pembangunan laman web E-Pembelajaran yang menggunakan perisian MOODLE berdasarkan Learning Management System (LMS) digunakan untuk pembelajaran Matematik Tingkatan Tiga dalam tajuk Statistics II Pembangunan (development) Setelah melalui fasa analisis dan fasa reka bentuk, web portal E-Pembelajaran dibangunkan mengikut perancangan. Web portal E-Pembelajaran dibangunkan dengan menggunakan Learning Manageent System (LMS) daripada aplikasi MOODLE. Satu kursus (course) bagi topik Matematik Statistics II diwujudkan oleh pentadbir. Berikut merupakan fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam Moodle untuk membangunkan web portal ini: i. Nota Pengajaran Guru (Teacher s Note) ii. Bahan Pembelajaran Pelajar (Student s Lesson) iii. Kuiz (Quiz) iv. Tugasan (Assignment) v. Forum vi. Perbualan (Chat) vii. Glosari (Glossary)

75 Nota Pengajaran Guru (Teacher s Note) Nota pengajaran guru (Teacher s Note) adalah nota yang disediakan oleh pembangun untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan ia juga boleh digunakan oleh pelajar sebagai bahan tambahan pembelajaran selain daripada bahan pelajaran pelajar Nota Pembelajaran Pelajar (Student s Note) Sumber atau bahan rujukan yang disediakan oleh pembangun untuk kegunaan pelajar sebagai langkah untuk memberi kefahaman dalam menentukan konsep sesebuah topik di dalam pembelajaran pelajar. Penekanan terhadap pemahaman konsep dilakukan berdasarkan persembahan nota yang diselang selikan dengan aktiviti soalan Kuiz (Quiz) Pembinaan item kuiz dibina berdasarkan sukatan mata pelajaran yang sesuai mengikut tahap kefahaman pelajar dengan penekanan terhadap tahap daya pemikiran pelajar bagi membolehkan pelajar dapat memahami konsep sesuatu topik itu dengan mudah dan menyeronokkan tanpa menyebabkan tekanan. Bagi setiap item di dalam kuiz disediakan berdasarkan analisis miskonsepsi yang telah dilakukan pembangun di fasa analisis. Kuiz disediakan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap setiap objektif pembelajaran. Keputusan daripada kuiz ini juga dapat dipantau dan dianalisis oleh guru itu sendiri sebagai rujukan dan juga refleksi kendiri.

76 Tugasan (Assignment) Untuk slot Assignment pembangun menggunakan add an activity. Pelajar perlu menghantar Assignment pada tempoh masa yang ditetapkan Forum Slot Forum boleh berlangsung samada yang hanya boleh dianggotai oleh guru-guru sahaja (teacher-only), ahli-ahli kursus sahaja (course news), atau terbuka untuk semua (open-to-all). Berikut adalah langkah-langkah pembinaan Forum Chat Slot Chat pula membenarkan interaksi sesama pengguna dan guru. Pelajar akan dimaklumkan terlebih dahulu waktu chat berlangsung. Melalui slot ini, pelajar dapat berhubung dengan guru tidak kira di mana jua berada Jurnal Slot Jurnal pula adalah peribadi antara pelajar dan guru, bertujuan untuk membantu pelajar yang bermasalah tentang pelajaran. Berikut adalah langkah-

77 57 langkah pembinaan Journal. Melalui ruang ini, pelajar dapat berinteraksi dengan guru secara tidak berhadapan sekiranya malu untuk bertanya Implementasi (Implementation) Setelah laman web siap dibina, fail-fail akan di upload ke internet. Sasaran utama dalam Model ADDIE ini ialah penglibatan daripada pelajar. Media pengajaran yang baik membolehkan penyertaan dan respons pelajar berinteraksi serta mendapat maklum balas. Ia boleh berlaku sama ada secara individu atau secara berkumpulan. Ia juga harus bersesuaian dengan aktiviti serta teknik pengajaran yang dilaksanakan. Di dalam MOODLE ini, pelajar diberi kebebasan untuk mempelajari apa yang ingin dipelajarinya. Mereka juga diberi kemudahan berkomunikasi dengan rakan sebaya serta guru di ruangan Chat dan Forum yang disediakan. Dengan adanya perkhidmatan yang disediakan, segala permasalahan pelajar dapat dikongsi dan diatasi bersama-sama. Mana-mana individu boleh turut terlibat dalam menggunakan modul ini kerana ia adalah percuma dan mudah dilayari Penilaian (evaluation) Penilaian terhadap E-Pembelajaran perlu bagi sesebuah pembangunan laman web, dan bagi kajian ini, pnilaian telah dilakukan oleh Mohd Fadzilah Mat Radzi (2009) di sekolah yang terletak di daerah Johor Bahru yang disertai oleh 65 orang pelajar. Mohd Fadzilah telah membangunkan E-Pembelajaran yang ciri-cirinya juga

78 58 adalah sama dengan pembangunan E-Pembelajaran ini. Kajian beliau menunjukkan pelajar menunjukkan bahawa bahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh E- Pembelajaran dari tujuh aspek adalah agak memuaskan antaranya aspek isi kandungan, antara muka pengguna, komuniti pembelajaran, pembelajaran kendiri, penilaian dan maklum balas, pedagogi, dan juga aspek navigasi. Tambahan lagi, satu kajian atau penilaian mengenai pembelajaran melalui E- Pembelajaran telah dilakukan oleh Zaidatun et al. (2005). Kajian dilakukan terhadap pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Data kualitatif dikumpul dan analisis data menunjukkan persepsi pelajar terhadap pembelajaran melalui E- Pembelajaran adalah positif dari sudut Releven (min = 4.19), Pemikiran Reflektif (min = 3.69), Interaktif (min = 3.26), Sokongan Tutor (min = 3.87), Sokongan Rakan (min = 3.24) dan Tafsiran (min = 3.59). 3.3 Penutup Pembangunan E-Pembelajaran berbentuk web portal dapat dibangunkan dengan menarik dan berkesan berikutan model yang dijadikan panduan iaitu Model ADDIE menekankan fasa analisis, rekabentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Pemilihan model yang bersesuaian dapat menghasilkan satu pembangunan yang menarik serta mencapai objektif yang dikehendaki. Selain mengikuti proses model yang dipilih, pembangun juga perlu peka dan arif tentang keadaan semasa dan persekitaran pada kurikulum semasa agar web portal yang dibangunkan menepati kandungan kurikulum dan memenuhi kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

79 59 BAB 4 HASIL PEMBANGUNAN 4.1 Pengenalan Web portal bagi tajuk satisitics II Tingkatan Tiga KBSM di bawah pembangunan sistem sokongan kendiri atas talian yang telah siap dibangunkan ini merangkumi aktiviti pembelajaran yang interaktif berasaskan MOODLE. Bahanbahan yang dibangunkan meliputi pempelajaran untuk pelajar yang mengandungi seperti nota pembelajaran dan latihan (Learn and Practice); kuiz (Test Yourself); nota guru (Lecture Note) yang berteraskan slide pengajaran yang boleh dimuat turun ke komputer pengguna; forum pemikiran statistik (Which one show the average?); Tugasan (Do it Offline); Forum, Chat dan Journal yang menyokong penerapan pedagogi konstruktivisme sosial; Glossary; video panduan menggunakan spreadsheet, muzik bagi tujuan memudahkan pemikiran mengenai statistik bagi topik mean, median dan mode dan permainan. Penyusunan bahan E-Pembelajaran mengikut topik menjadikan web ini bersistematik, berstruktur dan memudahkan pengguna mengunakan web ini.

80 Sistem Sokongan Kendiri Atas Talian (Online Self Study Support System) Web portal E-Pembelajaran yang bertajuk Statistic II merupakan satu laman web yang menyediakan pembelajaran kendiri menggunakan pemikiran statistik untuk pelajar. Ianya dibangunkan dengan menggunakan pelantar MOODLE yang dapat berfungsi dalam pelbagai pelayar web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Nestcape Explorer, Google Chrome, Safari, Opera dan sebagainya Skrin akses Daftar Masuk Login Bagi mengakses masuk laman web Statistic II, pengguna boleh melayari URL Pengguna perlu mendaftar (login) terlebih dahulu dengan mengunakan username dan password masing-masing supaya dapat memasuki laman web MathEd seperti Rajah 4.1. Jika pengguna belum membuat akaun sendiri, pengguna digalakkan membuat akaun dengan memilih Create New Account. Pengguna juga boleh memasuki web ini dengan menekan login as guest tetapi penerokaan pengguna menjadi terhad. Untuk membuat akaun baru, butiran diri seperti Rajah 4.2 perlu dilengkapkan. pengesahan akan dihantar ke pengguna. Selepas login pengguna perlu memilih Statistic seperti tertera pada Rajah 4.3.

81 61 Rajah 4.1: Skrin Daftar Masuk(Login) Rajah 4.2: Skrin Create new account Rajah 4.3 : Skrin pilihan topik

82 Penstrukturan dalam penyampaian bahan E-Pembelajaran Bahan-bahan yang terdapat di dalam isi kandungan bagi web portal E- Pembelajaran ini adalah mengikut garis panduan silibus sukatan Statistics II Tingkatan Tiga KBSM berasaskan MOODLE. Penyusunan isi kandungan turut melibatkan penambahan bagi ruangan pemikiran statistik untuk menggalakkan lagi pelajar berdaya fikir kreatif, kritis dan interaktif di mana terdapat aktiviti-aktiviti yang disediakan merangkumi aspuk-aspek yang ditekankan. Di dalam sukatan sebenar terdapat dua bahagian, namun dipecahkan menjadi empat bahagian berasingan yang mempunyai Pengajaran(Lesson) dan juga Nota guru (Teacher s note). Selain itu, terdapat juga elemen-elemen multimedia bagi menarik lebih perhatian pelajar untuk melayari web portal E-Pembelajaran ini antaranya mengandungi video, ruangan sembang (chat), permainan, kuiz, forum, glosari serta maklumbalas untuk penambahbaikan pada masa hadapan. 4.3 Hasil Projek bahan E-Pembelajaran bertajuk Statistics II Struktur penyusunan bahan E-Pembelajaran bertajuk Statistic II mengikut subtopik berdasarkan sukatan Matematik KBSM dan setiap subtopik dilengkapi dengan aktiviti interaktif disediakan seperti nota pelajar menggunakan Lesson (Learn & Practice), kuiz (Test Yourself), nota guru (Lecture Note) yang menggunakan sumber Resource dan berformat power point, Crossword Puzzle yang menggunakan perisian Hot Potatoes, Assignment, forum, Chat dan Journal. Sila rujuk Rajah 4.4.

83 63 Rajah 4.4 : Skrin Main Menu topik Statistics II Nota Pembelajaran dan Latihan (Learn & Practice) Modul pembelajaran dan latihan (Learn & Practice) ini merupakan modul yang merupakan aktiviti yang berbentuk interaktif dalam web StatisticsII ini. Nota pelajar yang menggunakn format Lesson yang telah disediakan oleh MOODLE. Butang navigasi seperti Next, Previous dan End disediakan bagi memudahkan penerokaan pelajar seperti dalam Rajah 4.5. Sepanjang pembelajaran,

84 64 latihan akan diselitkan bagi menguji pemahaman pelajar tentang pembelajaran yang sebelumnya. Rajah 4.6 menunjukkan paparan latihan serta maklumbalas. Pelajar mesti menjawab dengan betul untuk meneruskan pembelajaran mereka. Di sini pelajar boleh menilai tahap kefahaman, kemampuan dan memperbaiki kelemahan mereka dalam subtopik yang dibincangkan. Rajah 4.5 : Skrin yang menunjukkan penggunaan butang navigasi Rajah 4.6 : Skrin latihan dan maklumbalas dalam nota pembelajaran dan latihan Kuiz (Test Yourself)

85 65 Lima hingga sepuluh soalan ringkas beraneka pilihan atau jawapan pendek disediakan bagi setiap subtopik dalam topik Statistics II ini. Soalan yang di berikan akan melibatkan pemahaman konsep, kemahiran dan penyelesaian masalah. Urutan jawapan juga berubah secara rawak bagi setiap kali percubaan untuk mengelakkan peniruan, penghafalan jawapan dan menguji tahap kefahaman pelajar. Setelah selesai menjawab soalan, pelajar perlu menekan submit untuk mendapatkan maklum balas. Setiap jawapan yang betul dan salah akan terpapar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.7 dan Rajah 4.8. Rajah 4.7 :Skrin maklumbalas bagi jawapan yang salah bagi topik Statistics II Rajah 4.8 :Skrin maklumbalas bagi jawapan yang betul bagi topik Statistics II Bagi jawapan yang salah, pelajar akan diberi peluang untuk menjawab kali kedua. Pembayang akan diberikan agar mereka akan menjawab dengan betul. Pelajar

86 66 diberi kata penggalak dan berunsur motivasi bagi setiap jawapan yang betul atau salah. Sistem pengkalan data dalam kuiz ini dapat memberikan gambaran prestasi pelajar. Masa, hari, tarikh, markah dan gred akan dipaparkan mengikut setiap percubaan yang dilakukan seperti Rajah 4.9. Rajah 4.9 : Skrin paparan markah Nota Guru (Lecture Note) Nota Guru (Lecture Note) dalam modul Statistics II ini merupakan sumber yang boleh dimuat turun dan boleh di edit sekiranya menggunakan Open Office. Walaubagaimanapun, nota guru yang disimpan dalam bentuk slide presentation ini hanya boleh dimainkan oleh Microsoft Power Point tetapi tidak boleh diedit. Fungsinya utamanya adalah memberi kemudahan kepada guru-guru untuk menjadikan bahan bantu mengajar dalam kelas. Sumbernya disediakan berpandukan objektif pembelajaran dalam sukatan Matematik KBSM namun di terapkan unsur pemikiran statistik. Ini juga akan memudahkan pelajar memuat turun nota ini untuk pembelajaran mereka tanpa bergantung sepenuhnya terhadap talian internet sepanjang masa untuk mengulang kaji. Sekiranya pengguna klik pada sebarang Nota Guru (Lecture Note), tetingkap Oppening Subtopic akan keluar dan pengguna boleh memilih untuk simpan fail atau membuka terus bahan pembelajaran menggunakan Microsoft Office Power Point seperti seperti Rajah 4.10.

87 67 Rajah 4.10 : Skrin pilihan untuk menyimpan nota Untuk terus membuka bahan, pilih Open with dan memilih aplikasi yang sesuai untuk membuka bahan yang disediakan. Klik OK dan fail akan di muat turun dan terus dimainkan secara automatik di skrin komputer pengguna seperti Rajah Rajah 4.11: Slaid yang terus dimainkan dalam mode skrin penuh

88 68 Paparan nota guru yang disediakan ini juga ringkas, padat, dan menarik. Walaupun menggunakan isi kandungan mengikut KBSM, contoh-contoh yang menunjukkan data yang diperolah dapat di tukarkan dalam pelbagai bentuk rajah. Situasi melibatkan kehidupan seharian mereka akan memudahkan mereka untuk memahami isi kandungan pelajaran. Pada setiap nota guru yang disediakan, hasil pembelajaran (Learning Outcome) yang mesti dicapai dipamerkan terlebih dahulu bagi memudahkan mereka menekankan pembelajaran mereka seperti rajah Rajah 4.12 : Skrin learning outcome bagi subtopik Pie Charts Tugasan Offline (Do it Offline) Tugasan yang disediakan adalah untuk menggalakkan pelajar menggunakan software seperti Open Office Spreadsheet, Microsoft Excel atau mana-mana software yang membolehkan mereka membina carta palang atau graf garis. Tugasan offline ini berada di bawah modul pemikiran statistik. Berdasarkan Rajah 4.13, arahan yang jelas disediakan kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan dan mereka perlu memuat

89 69 naik fail tersebut untuk semakan oleh guru. Selain itu, tugasan ini menerapkan unsurunsur pemikiran statistik kerana ianya melibatkan penerangan data dan mereka perlu mempelbagaikan bentuk penyampaian dengan satu set data yang diberikan. Rajah 4.13 : Skrin tugasan bagi topik Statistics II Forum (Which one is the average?) Aktiviti forum dibawah modul pemikiran statistik ini mengutarakan satu permasalahan. Pelajar perlu mengadakan diskusi tentang masalah yang di utarakan. Aktiviti ini akan melibatkan kolaborasi pelajar dalam pembelajaran. Pelajar akan dapat menyatakan pandangan masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang di utarakan. Arahan diberikan untuk mengikuti diskusi ini seperti yang dilihat dalam Rajah Pelajar dikehendaki menekan Reply pada tugasan yang diberikan seperti yang dapat dilihat dalam Rajah Ini membolehkan pelajar membaca pandangan pelajar-pelajar lain dan mengutarakan pendapat mereka pula.

90 70 Rajah 4.14 : Skrin forum yang memberi arahan untuk aktiviti Statistical Thinking Rajah 4.15 : Skrin yang menunjukkan pelajar perlu untuk menekan Reply untuk memberikan pandangan Forum

91 71 Terdapat juga forum yang membincangkan permasaalahan mereka sepanjang mempelajari topik statistik ini. Mana-mana bahagian yang tidak jelas diutarakan dan guru dan pelajar akan cuba menyelesaikan masalah bersama-sama seperti Rajah 4.16 Rajah 4.16: Skrin Discussion forum untuk membincangkan masalah pelajar Perbualan (Chat) Aktiviti Chat seperti Rajah 4.17 ini membolehkan pelajar dan guru saling berinteraksi pada masa yang sama dan pelbagai kemusykilan dan soalan boleh diajukan dan dibincangkan. Untuk memudahkan lagi pelajar, waktu yang spesifik dimaklumkan agar pelajar dapat mengekses pada waktu yang sama dengan guru mereka bagi menanyakan persoalan-persoalan yang timbul sewaktu proses pembelajaran kendiri.

92 72 Rajah 4.17 : Skrin aktiviti Chat Jurnal (Journal) Pelajar boleh menulis refleksi tentang pembelajaran mereka dalam jurnal yang disediakan dan pada sebarang masa juga berkenaan topik statistik yang dipelajari. Sila rujuk pada Rajah Rajah 4.18 : Skrin journal bagi topik Statistics II

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK PHOTOSYNTHESIS TINGKATAN DUA Ismail bin Khailani & Nurjannah binti Berhannudin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC i.earning mudi.hi:: for iethnology-based. it mm. SVlViA t i s AI IIMS. i u»y I tuwv!...

DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC i.earning mudi.hi:: for iethnology-based. it mm. SVlViA t i s AI IIMS. i u»y I tuwv!... DFVBCPIft-m ASD (VALUATION OF A FIBRE OPTIC mmmm i.earning mudi.hi:: for iethnology-based it mm SVlViA t i s AI IIMS IvUiJ 1/h'jvMwth j j. rviw.'t. vui i u»y I tuwv!...; \n\i\ 3 0000 00071147 KOLEJ UNIVERSITI

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin cydsam@hotmail.com ZuridaHajilsmail zurida@usm.my Abstrak It is assumed that proficiency

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

"66O "8 '

66O 8 ' ; i. V>. V'i v. j I Vi V ; ; c. :.1 v "!' t- «.. % -v.: ii. : % Wi. : V i» : > i V. «..i > '.is I V;«* s v 3 0006 "66O71 137 "8 ' KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENGENALAN Pentaksiran sekolah adalah proses pengumpulan

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4

MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4 MEMBINA DAN MENILAI PERISIAN MENGENAI PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA BAGI BIOLOGI TINGKATAN 4 ANGELA BT. JOSEPH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Saya / kami* akui bahawa saya

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Laporan Piagam Januari Februari 2017 CCAR-16-12 08.03.2017 1/5 Ringkasan Peratusan Piagam Januari hingga Februari 2017 No 1 Kursus dan Latihan 92 2 Khidmat Rundingan 97 3 Pasport Keselamatan 85 4 Peperiksaan

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA HALIJAH BINTI YUSOH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI SESI PENGAJIAN : 2005/2006

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ZALI@ZALAY ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: 02-04-16-06 BATSYA

More information

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah hanita75harun@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi meninjau keberkesanan aktiviti SIFU dalam proses pembelajaran dalam pengajaran

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) FATHIAH BINTI.MUSTAFFA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY

KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY 153 KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Nurul Faisza Mohammad (Pengarang Penghubung) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, Malaysia

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Vinogharri Muniandy, Johari Surif dan Nor Hasniza Ibrahim Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 81310

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Jurnal Teknologi Full paper Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Yap Wei Li a*, Neo Mai b, Neo Tse-Kian b

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden

More information

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES NIK AIDA MUSNIE BT NIK MAHMOOD LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah

ABSTRAK. Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah ABSTRAK Kajian ini menyelidik penggunaan kohesi dan koheren dalam karangan bahasa Tamil pelajar Tingkatan 6. Pendekatan penyelidikan yang digunakan ialah kaedah campuran iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif.

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE COLIN WONG KOH KING FEP 2010 13 IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

More information

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK.

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. VIRGINY ANAK JOHN BURUNG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PENGESAHAN PEMBIMBING Saya

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY CHAI FOONG TENG FPP 2013 30 RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES

More information

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Khairul Anuar Abdul Rahman khairulanuar.abdulrahman@gmail.com Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan,

More information

Faculty Of Information and Communication Technology

Faculty Of Information and Communication Technology Faculty Of Information and Communication Technology INTERNSHIP SUPERVISOR SELECTION USING GENETIC ALGORITHMS Junaida binti Karim Master of Computer Science (Software Engineering and Intelligence) 2015

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/07) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS Nama Penulis : RUSMARIA BINTI AB RAHMAN Tarikh Lahir : 05 MEI 1983 Judul : UNI AKTIF : PEMBINAAN SISTEM PENGURUSAN PANGKALAN

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP PENGARUH GAYA HIDUP DI ASRAMA DALAM MEMBENTUK DISIPLIN PELAJAR: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

More information

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about 30 CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY A. Research Type and Design This research applies descriptive qualitative method. Qualitative research is all about exploring issues, understanding phenomena, and answering

More information

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI 1 Che Nidzam Che Ahmad, 2 Saidatul Ainoor Shaharim, 3 Asmayati

More information

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Jurnal Teknologi Full paper Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Siti Aisyah Panatik a, Siti Khadijah Zainal Badri a a Jabatan Pembangunan Sumber

More information

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN BAB 4 METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini menerangkan tentang pemilihan lokasi kajian, sampel kajian, teknik pengutipan data, penganalisisan data, ujian rintis dan reka bentuk kajian. Keesahan dan

More information

REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL

REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL 1 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL SITI ROSSULIANA BT. MD SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2 3 4 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND

More information

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 900 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN Yahya Buntat Rozali Omar Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Fakulti Pendidikan Universiti

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS MOHAMED TAHA ALI HASSAN FBMK 2011 24 ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS By MOHAMED TAHA ALI HASSAN Thesis

More information