KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY

Size: px
Start display at page:

Download "KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY"

Transcription

1 153 KOLABORASI DALAM PEMBELAJARAAN BERASASKAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN LESSON STUDY Nurul Faisza Mohammad (Pengarang Penghubung) Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia Zanaton H. Iksan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia ABSTRAK Kajian kualitatif ini meneroka perlaksanaan Lesson Study dalam meningkatkan pemahaman pelajar mengenai topik litar bersiri dan selari Sains Tahun 5. Kajian ini bertujuan menjawab tiga persoalan kajian: (i) meneroka bagaimana guru-guru mengintegrasikan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) semasa merancang, (ii) memerhati pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa perlaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan dan (iii) memerhati pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa refleksi. Peserta kajian ini melibatkan empat orang guru Sains dan 20 orang pelajar di sebuah sekolah kebangsaan di Cheras. Dalam setiap kitaran lesson study, guru-guru dikehendaki secara kolaborasi merancang, berbincang, mengajar, membuat pemerhatian dan refleksi terhadap suatu pengajaran yang khusus. Data penglibatan pelajar semasa sesi pembelajaran dikumpulkan melalui catatan pemerhatian oleh guru-guru, dokumentasi, rakaman audio dan video dan seterusnya dibuat transkrip. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pendekatan lesson study memberi peluang dan ruang yang menggalakkan guru-guru berkolaborasi, berbincang, berkongsi pengetahuan dan pengalaman mengajar mereka. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid yang dijalankan memberi impak positif dari segi kerjasama di dalam kumpulan. Namun begitu, kekangan masa dan kurang pendedahan mengenai PBM menjadi faktor utama murid tidak berjaya melaksanakan sepenuhnya strategi PBM. Walau bagaimana pun, refleksi dijalankan oleh guruguru bagi meningkatkan lagi mutu pengajaran dan pembelajaran serta mengambil kira kekangan yang dihadapi. Kata kunci: Lesson study; pembelajaran berasaskan masalah; kolaborasi ABSTRACT This qualitative study is to explore the implementation of "Lesson Study" to improve students' understanding of the topic of serial and parallel circuits of Science Year 5. This study aims to answer three research questions: (i) explore how teachers integrate problem-based learning (PBL) during planning, (ii) observes the integration of implementation of problem-based learning and during the learning facilitation and (ii) observing the integration of problem-based learning strategies during reflection. There were four science teacher and 20 students in a primary school in Cheras involve in this study. In each cycle of lesson study, teachers are required for collaborative planning, discussing, teaching, observation and reflection on a specific lesson. Student participation data collected during the study session by posting observations by teachers, documentation, video and audio recordings and transcripts were made. The results showed that lesson study approach provides the opportunity and space to encourage teachers to collaborate, discuss and share their knowledge and teaching experience. Student-centered teaching and learning are ongoing positive impact in terms of cooperation within the group. However, time constraints and less exposure of PBL strategy became a major factor of why the strategy was not successfully implemented. However, the reflection carried out by teachers to improve the quality of teaching and learning as well as taking into account the constraints faced. Keywords: Lesson study; problem-based learning; collaboration PENGENALAN Untuk memetik artikel ini: Mohammad, N., F., & Iksan, Z. (2017). Kolaborasi dalam pembelajaran berasaskan masalah melalui pendekatan lesson study. Simposium Pendidikan diperibadikan: Perspektif Risalah An-Nur (SPRiN2017).

2 154 Satu kolaborasi guru dibentuk bagi merancang perancangan harian yang mengintegrasikan pembelajaran berasaskan masalah (PBM) semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Amalan yang dinamakan lesson study ini mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2011 dengan penglibatan secara langsung oleh 289 sekolah (Zanaton'H, 2016). Amalan lesson study di Malaysia masih muda berbanding negara jiran seperti Singapura dan Indonesia. Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan perlaksanaan secara berperingkat di sekolah. Sedang Malaysia masih dalam peringkat awal perlaksanaan, Jepun telah menjadikan pendekatan ini sebagai satu amalan turun-temurun sehingga sebati dalam sistem pengajaran di sekolah. Pendekatan lesson study merupakan satu program pembangunan profesional guru yang membentuk sebuah komuniti belajar secara konsisten dan sistematik dalam kalangan guru dalam usaha meningkatkan potensi diri individu dan anggota kumpulan (Copriady (2013). Program ini digunakan untuk merancang pengajaran harian menggunakan pendekatan PBM bagi topik Sains Tahun 5 iaitu litar selari dan bersiri. Pendekatan ini mampu membantu membangunkan kemahiran termasuklah keupayaan berfikir secara kritis dan kreatif, menganalisis dan menyelesaikan sesuatu yang kompleks (Groh and Allen (2001) Kajian ini memilih subtopik litar bersiri dan selari kerana ini ialah topik asas sebelum pelajar belajar dengan lebih mendalam di sekolah menengah (SM). Konsep fizik di peringkat rendah perlu disampaikan dengan berhati-hati supaya murid mempunyai konseps yang betul sebelum belajar mengenainya di peringkat yang lebih tinggi. Kerangka alternatif atau salah konseps jika berlaku akan mempengaruhi kefahaman baru pelajar terhadap konsepkonsep baru yang diajar pada peringkat yang lebih tinggi. Maka perlu dipastikan ia tidak bercanggah dan menimbulkan konflik kognitif dengan kefahaman mereka yang sedia ada (Osborne, Bell, and Gilbert (1983). Ketika pembelajaran litar elektrik, pelajar sukar memahami konsep elektrik yang bersifat abstrak di mana pelajar tidak boleh melihat pergerakan cas elektrik (elektron) tersebut di dalam wayar elektrik (Korganci, Miron, Dafinei, and Antohe (2015). Kaedah PBM dijalankan untuk membantu mengatasi masalah kekeliruan perbezaan litar di samping mengenal pasti kelebihan dan kekurangan setiap jenis litar. Satu kajian telah dibuat terhadap penggunaan kaedah PBM dalam topik elektrik. Mustapha and Rahim (2012) telah mengkaji keberkesanan kaedah PBM terhadap pencapaian pelajar dari gred C kepada gred B malah meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat gred A. Dapatan kajian ini juga berpadanan dengan satu kajian yang lain yang mana menggunakan pendekatan PBM untuk mengetahui kesan penggunaannya terhadap pencapaian pelajar dalam subjek Biologi berbanding kaedah pengajaran konvensional. Dapatan kajian ini menunjukkan pencapaian murid yang mengikut sesi pengajaran yang mengamalkan pembelajaran berasaskan masalah lebih tinggi daripada murid yang mengikuti kaedah pengajaran sedia ada (Razali, Talib, and Othman (2016). Secara umum, lesson study atau kajian pengajaran ialah satu penterjemahan perkataan yang dipanggil Jugyokenkyu dalam bahasa Jepun. Jugyo membawa erti ajaran dan kenkyu membawa erti kajian. Berdasarkan definisi lesson study yang diberikan oleh beberapa para penyelidik, dapat disimpulkan lesson study merupakan satu amalan di mana guru-guru berkolaborasi secara sistematik untuk merancang rancangan mengajar (lesson plan), membuat pemerhatian/pencerapan terhadap pengajaran guru, membuat refleksi pengajaran dan seterusnya mengubah suai dan menambah baik rancangan mengajar. Selain itu juga, lesson study merupakan salah satu penyelidikan yang digunakan untuk memantau proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah agar strategi pengajaran yang digunakan oleh guru sesuai dengan bentuk pengajaran yang disampaikan. Lesson Study merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk meneroka perkembangan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah (Fernandez, 2002). Bukan itu sahaja melalui pendekatan ini juga, guru-guru sekolah secara kolaboratif berusaha menghasilkan rancangan pengajaran harian yang berfokus kepada pembelajaran murid (Zanaton H 2016). Oleh itu terdapat beberapa proses dalam lesson study yang melibatkan proses perbincangan dan dan perjumpaan sekumpulan guru yang mampu untuk perkembangan idea, pembinaan strategi pengajaran yang kreatif dan kreativiti individu untuk mengembangkan ilmu dalam proses pembinaan rancangan pengajaran harian. Secara umum, proses lesson study melibatkan lima langkah yang dilaksanakan secara berterusan seperti yang ditunjukkan seperti Rajah 2, menentukan matlamat, membangunkan / merancang pengajaran, melaksanakan dan menilai pengajaran (pemerhatian) dan akhir sekali membuat penambahbaikan (Stepanek, Appel, Leong, Mangan,

3 155 and Mitchell (2006). Tentukan Matlamat Pengajaran Membuat Penambahbaikan Merancang Pengajaran Refleksi Memerhati dan Menilai Pengajaran Rajah 2: Model Lesson Study ((Groh & Allen, 2001); Iksan, Nor, Mahmud, and Zakaria (2014) Lesson study merupakan satu proses yang melibatkan beberapa orang guru di mana mereka akan bekerjasama untuk mencapai sesuatu objektif pengajaran. Langkah pertama dalam proses lesson study ini adalah para guru haruslah menentukan matlamat atau objektif pengajaran yang harus pelajar capai. Objektif pengajaran haruslah sesuai dengan keupayaan pelajar agar mereka akan lebih memahami konsep dan guru dapat mengajar dengan berkesan (Hj Iksan et al. 2014). Langkah yang kedua adalah sekumpulan guru haruslah bekerjasama dan berbincang untuk menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang lengkap. Bukan itu sahaja rancangan yang dihasilkan haruslah berdasarkan andaian jangka panjang bagi pembelajaran pelajar (C. C. Lewis, Perry, and Hurd (2009). Selain itu juga, rancangan mengajar yang dihasilkan haruslah mengandungi maklumat yang teperinci tentang setiap aktiviti yang hendak dilakukan di dalam kelas (Fernandez 2002). Perubahan tingkah laku pelajar yang dijangka akan terjadi sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran juga hendaklah diambil kira untuk menghasilkan satu rancangan pengajaran yang efektif (Zanaton H 2016). Seterusnya adalah langkah yang ketiga iaitu seorang guru akan mengajar di dalam bilik darjah dan melakukan simulasi berasaskan cadangan pada rancangan pengajaran dan guru yang lain akan memantau dan menilai pembelajaran yang dijalankan (C. Lewis, Perry, & Murata, 2006). Dalam langkah ini guru yang mengajar dan guru memerhati haruslah faham dengan pengajaran yang hendak disampaikan kerana mereka yang telah membangunkan rancangan mengajar bersama (Iksan, Zakaria & Daud 2014). Oleh itu, di akhir pengajaran guru pemerhati haruslah membuat refleksi tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku. Langkah yang keempat adalah menilai hasil refleksi daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Tujuan sesi ini dilakukan adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran (Zanaton H 2016). Bukan itu sahaja, dalam sesi ini para guru haruslah berbincang dan bekerjasama menyumbangkan idea yang kreatif untuk membuat penambahbaikan ke atas rancangan pengajaran untuk sesi pengajaran yang lebih efektif pada masa akan datang. Akhir sekali sesi pengajaran boleh dilakukan untuk kali ke dua dengan mengikut rancangan pengajaran yang telah diubahsuai dan dibuat penambaikan. Secara kesimpulannya, dapat dijelaskan di sini bahawa proses lesson study merupakan satu proses yang perlu dilaksanakan secara sistematik dan tersusun agar guru dapat memberi impak yang sewajarnya. Bukan itu sahaja,

4 156 proses ini juga akan menghasilkan satu rancangan pengajaran yang berkualiti yang boleh diguna pakai pada masa hadapan. Pembelajaran berasaskan masalah merupakan satu pendekatan pedagogi yang diperkenalkan dalam 1960an di Sekolah Perubatan, McMaster Universiti di Ontario, Kanada oleh Howard Barrows. Pendekatan ini adalah untuk menstruktur semula pendidikan perubatan dan merangsang pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan saintifik mereka dalam masalah-masalah teknikal. Bukan itu sahaja menurut Sage and Torp (2002) pembelajaran berasaskan masalah berfokus kepada pengalaman pembelajaran yang melibatkan mind-on dan hands-on yang disediakan melalui penyiasatan dan keputusan daripada masalah yang sebenar. Para pelajar diberikan suatu masalah atau situasi yang sebenar dan dikehendaki menyelesaikannya dengan mencari input-input daripada buku, jurnal, surat khabar, risalah, internet dan organisasi-organisasi yang terlibat (Aris, & Shakinaz binti Desa 2012). Justeru itu dalam pembelajaran ini, guru memainkan peranan sebagai pembimbing atau penggerak kepada murid untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Pembelajaran berasaskan masalah juga tertumpu kepada pembelajaran berasaskan pengalaman di sekeliling pelajar dan masalah dunia yang sebenar (Wirkala and Kuhn (2011). Bukan itu sahaja, pelajar bukan sahaja disuruh untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi pelajar disuruh untuk mengenal pasti sebab masalah itu berlaku dan keadaan yang sesuai untuk menyelesaikannya dengan proses yang baik. Oleh yang demikian, tujuan utama kajian ini adalah untuk meneroka bagaimana guru-guru mengintegrasikan strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa merancang, memerhati pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran dan memerhati pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa refleksi. METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian yang dijalankan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan model lesson study. Pemerhatian dijalankan dan direkodkan pada setiap fasa iaitu menentukan matlamat, merancang pengajaran, memerhati dan menilai pengajaran dan refleksi yakni ahli pasukan lesson study akan melihat kekuatan dan kelemahan yang berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta membuat penambahbaikan. Elemen yang terkandung sepanjang fasa tersebut ialah peringkat kaedah pembelajaran berasaskan masalah iaitu mengenal pasti masalah, mencari maklumat, membuat hipotesis, menguji hipotesis serta menilai dan membuat rumusan. Proses pengumpulan data bermula daripada fasa merancang pengajaran di mana guru-guru berkongsi idea bagaimana untuk merancang rancangan pengajaran harian yang menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Seterusnya pemerhatian direkodkan semasa kelas terbuka yang dijalankan terhadap 20 murid tahun 5. Fasa akhir ialah menjalankan refleksi setelah semua fasa diselesaikan. Aspek yang ditekankan ialah berkaitan dengan i) perancangan mengintegrasikan strategi pembelajaran berasaskan masalah oleh guru-guru ii) pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran iii) pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa menjalankan refleksi keseluruhan. Kajian ini menggunakan perakam video dan audio sebagai instrumen. Perakam audio diletakkan dalam setiap kumpulan supaya penyelidik dapat meneroka bagaimana murid-murid menyelesaikan masalah yang disediakan. Ahli pasukan lesson study yang bersama-sama membina rancangan pengajaran akan memerhatikan interaksi di dalam 4 kumpulan murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Triangulasi digunakan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan bagi kajian ini. Triangulasi merupakan teknik kesahan silang kualitatif yang digunakan untuk menilai dan mentaksir sama ada data yang diperoleh mencukupi melalui pemusatan maklumat ke arah dapatan umum yang dipersetujui bersama (Idris (2013). Data yang dikumpul melalui pemerhatian di dalam bilik darjah disilang periksa dengan hasil dapatan daripada rakaman audio yang telah diletakkan pada setiap kumpulan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran serta disilang dengan hasil kerja pelajar. Data yang diperoleh dianalisis mengikut komponen tertentu seperti pengumpulan, penguncupan, pengolahan dan kesimpulan. Pada peringkat pengumpulan, semua data daripada sumber pemerhatian guru, rakaman audio dan video dibuat transkrip. Peringkat penguncupan data berlaku apabila data yang sama digabungkan bagi mendapatkan tema dan sub-tema untuk dianalisis. Tema dan sub-tema digunakan untuk menyusun atur teks bagi membuat interpretasi. Langkah ini dianggap pembersihan/penapisan data yang sama dan berulang kali di samping memastikan maklumat

5 157 yang didapati bersesuaian dengan fokus kajian. Ini diikuti pengolahan semula data untuk menjawab persoalan kajian yang telah ditentukan. Akhir sekali, rumusan dibuat sebagai kesimpulan kepada hasil penyelidikan. DAPATAN DAN PERBINCANGAN Mengintegrasikan strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa merancang Bagi menjayakan lesson study, lima orang guru termasuk pengkaji telah terlibat secara langsung bermula dari peringkat pertama sehingga peringkat kelima. Kesemua guru yang terlibat terdiri daripada tiga orang guru Sains Tahun Enam, seorang guru Sains Tahun Lima (pengkaji) dan seorang guru Sains Tahun Empat. Semua guru yang terlibat mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Sains tidak kurang dari lapan tahun. Pendekatan lesson study masih belum dijalankan secara terperinci oleh guru-guru di sekolah ini. Pelaksanaannya masih di peringkat awal yang mana hanya beberapa guru yang terlibat mampu memahami konsep sebenar lesson study. Pengkaji perlu menerangkan sedikit sebanyak mengenai lesson study serta merangka perjalanan kajian bagi memudahkan guruguru memberi pandangan semasa perbincangan. (i) Mengenal pasti masalah Perbincangan ahli pasukan lesson study berkisar bagaimana mengintegrasikan strategi pembelajaran berasaskan masalah dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan murid. Bermula dengan pemilihan masalah yang dikemukakan kepada murid, kenyataan masalah yang dipilih adalah sekitar persekitaran murid iaitu di dalam kelas mereka sendiri. Jangkaan guru ialah murid dapat menyelesaikan masalah atau kerja rumah yang diberi bersamasama ibu bapa atau ahli keluarga yang lain. Selain daripada itu, murid dapat melayari internet atau pun pembacaan tambahan sebagai rujukan semasa menyelesaikan masalah yang diberi. Guru juga menjangkakan murid dapat menerangkan perbezaan litar dengan yakin memandangkan kerja rumah yang diberi telah diselesaikan di luar waktu sekolah. Tempoh masa seminggu diberi kepada murid dirasakan cukup memandangkan soalan yang disediakan berkisar persekitaran sendiri. (ii) Mencari maklumat Berdasarkan gambar rajah litar yang dilukis oleh murid setelah mengenal pasti masalah, murid akan dapat mencari pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas melalui perbezaan litar. Guru merangsang pemikiran berdasarkan soalan-soalan yang membantu murid ke arah menentukan pemboleh ubah. Kita boleh meminta murid menyatakan PM dan PB. Contoh soalan begini, sekarang awak keluarkan pembolehubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. (Guru A) Murid mesti akan cakap...tak tahu cikgu! (Guru B) Takpe, kita terangkan. Cuba cari apa yang tidak sama di sini? Itulah PM. Apa hasil yang awak dapat atau apa yang awak nak tengok? Itulah PB. Takpe, kat sini, kita bimbing dia. (Guru A) (iii) Membuat hipotesis Pada kebanyakan sesi pembelajaran dan pemudahcaraan, guru membantu murid secara terus bagaimana membuat hipotesis. Namun begitu, daripada perbincangan, ahli lesson study menetapkan untuk membiarkan murid berbincang di dalam kumpulan. Yang ni kita guna teori konstruktivisme kan? Rasanya kalau teori konstruktivisme ni, cikgu tak boleh beri apa-apa penerangan, murid yang akan menerangkan. Cikgu bagi soalan yang membantu murid memberi penerangan kat depan. Sebab murid dah ada pengetahuan awal, sebab tu kita tak boleh menerangkan. Ni, kena murid sendiri terangkan sebab kita bagi dia kerja rumah, dan dia dah buat kerja rumah. Jadi dia sendiri akan kenal pasti litar bersiri atau litar selari. Dia kena bentangkan hasil kerja dia tapi kita tak boleh terangkan. Kita sebagai observer je. ( Guru C) (iv) Menguji hipotesis Fasa seterusnya ialah menguji hipotesis di mana guru akan membimbing murid untuk membina litar bagi menguji hipotesis yang dibina. Pada peringkat ini, guru mengharapkan murid teruja dan dapat membina litar mengikut kenyataan masalah yang telah diberi.

6 158 Kita boleh bagi arahan, tetapi semua murid jalankan sendiri. Kita minta mereka lukis kat depan, tapi bukan semuanya litar akan sama sebab bersangkutan dengan litar yang dibina. Dia kena tahu simbol setiap komponen untuk lukis gambar rajah litar. Jadi di situ boleh tanya banyak soalan untuk bantu dia buat. Lagipun mereka memang dah bersiap sedia sebab dah buat kerja rumah. Kita bimbing dia ke arah membina litar daripada gambar rajah litar yang dilukis. (Guru A) (v) Menilai dan membuat rumusan Semua ahli pasukan lesson study bersetuju untuk membimbing murid membuat kesimpulan daripada penyiasatan yang dijalankan. Walaupun sesi pembelajaran ini lebih kepada untuk memberi peluang kepada murid untuk menyelesaikan sendiri penyiasatan yang dijalankan, namun pada bahagian rumusan, guru tidak yakin murid dapat membuat rumusan dengan baik tanpa panduan. Guru juga mengandaikan murid sukar untuk menjana idea yang banyak walaupun berbincang di dalam kumpulan dengan masa sesi pembelajaran yang dianggarkan lebih kurang satu jam. Bahagian penutup, guru minta murid nilai balik hipotesis, betul tak hipotesis tadi. (Guru D). Guru bolehlah tanya, sama tak dengan hipotesis tadi, boleh diterima tak hipotesis tadi. (Guru C). Pada peringkat ini, murid akan memberi maklum balas terhadap kerja kumpulan, kerja individu, penjanaan pengetahuan, penyelesaian masalah dan juga peranan fasilitator. Seterusnya perbincangan akan dilakukan dalam kumpulan masing-masing. Pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa perlaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) Sebagai set induksi, tugasan berbentuk kumpulan dirangka bagi memerhati bagaimana pelajar dapat bekerjasama dalam kumpulan. Selain itu, kendiri murid sebagai peminpin akan terserlah apabila wujud murid yang bertindak sebagai perancang di dalam kumpulan. Melalui aktiviti kumpulan, murid yang mempunyai keupayaan memimpin akan kelihatan lebih menonjol. Perbincangan di hadapan bermula dengan seorang murid menerangkan mengenai litar yang telah dibina. Terdapat sedikit kesalahan apabila murid tersebut tersilap menamakan litar dengan mengatakan litar itu ialah litar bersiri sedangkan litar itu ialah litar selari. Guru memerhati ada murid yang berbisik sesama sendiri membincangkan kesilapan tersebut namun tiada siapa yang berani menyuarakan pendapat. Di sini, guru memainkan peranan dengan menjemput murid tersebut meluahkan apa pendapatnya bagi menggalakkan murid berani tampil untuk menyatakan sesuatu yang dirasakan salah. Terdapat kumpulan yang agak keliru dengan tugasan set induksi yang diberi. Masih terdapat ahli dalam kumpulan yang tidak pandai untuk berkerjasama menyiapkan tugasan sehingga mengakibatkan semua ahli kumpulan membina litar dengan sendiri sedangkan komponen yang disediakan agak terhad. Kumpulan ini juga merupakan kumpulan terakhir yang membentangkan hasil perbincangan disebabkan pembetulan dibuat setelah mendapat sedikit ilham apabila memerhati kumpulan lain mempersembahkan hasil kerja kumpulan mereka. (i) Mengenal pasti masalah Dapat diperhatikan di sini, murid yang berjaya menyelesaikan kerja di rumah sama ada melalui perbincangan bersama keluarga atau pun pembacaan sendiri, berjaya memberikan pendapat yang lebih bernas berbanding murid lain. Namun begitu, dengan sedikit nota yang ditulis, murid tersebut agak sukar menceritakan kembali bagaimana masalah yang diberi berjaya diselesaikan. Apabila hanya terdapat seorang murid yang telah membuat kerja rumah di rumah, perbincangan menjadi kurang rancak kerana semua bergantung harap pada hasil kerja murid tersebut. Ini dapat dilihat apabila sesi pembelajaran sampai ke fasa ini. Sepatutnya pada fasa ini, murid dapat bersama-sama menganalisis hasil usaha yang telah dibuat di rumah tetapi perbincangan menjadi pasif kerana tiada hasil kerja lain yang boleh menjadi perbandingan. Maka ahli kumpulan yang lain bersetuju menggunakan jawapan yang sedia ada sahaja. Terdapat juga tiada seorang pun di dalam kumpulan yang menyelesaikan masalah yang diberi di rumah. Maka, sesi perbincangan kumpulan itu menjadi kritis kerana memikirkan bersama-sama bagaimana menyelesaikan kenyataan

7 159 masalah yang diberi. Keadaan ini menyebabkan masa pembelajaran menjadi lebih lama kerana perjalanan masa sebenar melebihi peruntukan masa yang dirangka. Satu kerugian apabila murid gagal menyelesaikan masalah yang diberi di rumah ialah idea yang mampu mereka tonjolkan seakan sama kerana keupayaan berfikir dan pengetahuan sedia ada berada di paras yang agak sama. Faktor ini antara penyebab masa pembelajaran menjadi lebih lama. Kekangan murid tidak dapat menyelesaikan kerja di rumah mungkin disebabkan ibu bapa sibuk, jadual aktiviti di rumah agak padat, pulang ke kampung, tiada banyak rujukan di rumah seperti internet dan kekurangan buku. Sungguhpun begitu, murid sepatutnya boleh berbincang bersama rakan-rakan pada waktu senggang. Malangnya budaya ini kurang dipupuk menyebabkan murid tidak terfikir untuk mengadakan perbincangan di luar waktu belajar. (ii) Mencari maklumat Daripada penyelesaian masalah, murid telah melakar dua gambar rajah litar yang berbeza. Namun begitu, murid masih tidak dapat mengenal pasti maklumat. Alasan yang diberikan mereka tidak nampak perbezaan. Hasil pemerhatian ahli lesson study mendapati, bermula daripada fasa ini murid tidak dapat bertindak sendiri. Guru memulakan rentak sesi pembelajaran dengan penyoalan terus iaitu, Sekarang kita mula mencari maklumat. Apa pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan daripada masalah yang kita selesaikan tadi. Terdapat kumpulan yang dibantu fasilitator memandangkan masa yang diambil terlalu lama pada fasa ini. Ada juga beberapa kumpulan yang lain tidak membincangkan bahagian mencari pemboleh ubah kerana masih leka menyelesaikan masalah yang diberi. (iii) Membuat hipotesis Masa yang diambil agak lama untuk tiba di fasa membuat hipotesis. Memandangkan maklumat tidak mampu difikirkan, murid tidak berjaya melalui fasa ini. (iv) Menguji hipotesis Murid terus membina litar berdasarkan gambar rajah litar yang telah dirangka pada fasa mengenal pasti masalah. Setelah litar yang dibina menyala, murid mula membuat kesimpulan. Tiada lagi hipotesis pada peringkat ini memandangkan litar tersebut telah diuji. (v) Menilai dan membuat rumusan Sesi rumusan dan penutup adalah sesi terakhir dalam proses pengajaran. Walaupun perancangan guru adalah terperinci bermula daripada mengenal pasti masalah, murid tidak berjaya merumuskan keseluruhan pengajaran dalam minit-minit terakhir sesi pembelajaran dan pemudahcaraan. Kekangan masa menyebabkan guru terus melontarkan soalan berbentuk refleksi secara terbuka tanpa berfokus kepada setiap kumpulan. Pengintegrasian strategi pembelajaran berasaskan masalah semasa refleksi? Semasa menjalankan sesi refleksi, pengkaji sebagai guru yang mengajar meluahkan rasa sedikit kesal kerana walaupun objektif pembelajaran bagi sesi pembelajaran ini tercapai, namun murid tidak dapat menguasai sepenuhnya strategi pembelajaran berasaskan masalah ini. Antara faktor kelemahan ini ialah kebanyakan murid tidak mampu menyelesaikan masalah yang telah diberi di luar waktu sekolah. Kebanyakan murid mengatakan ibu bapa tidak dapat membantu menyiapkan kerja yang diberi atas faktor kesibukan serta tidak mempunyai kesungguhan dalam mencari maklumat melalui internet. Budaya menimba ilmu masih belum berjaya diterapkan dalam diri murid. Cikgu Azlina berpendapat, sebagai penambah baikan, guru yang mengajar boleh menyediakan sedikit imbuhan bagi menambah semangat dan mencetus minat murid untuk menyiapkan kerja rumah yang diberi. Ini berikutan daripada hasil dapatan beliau, murid yang aktif sepanjang sesi pembelajaran ialah murid yang berjaya menyiapkan kerja rumah yang diberi. Di sini, dapat diperhatikan kesungguhan dan keyakinan murid itu untuk menjawab segala soalan dan arahan guru kerana merasakan dirinya mempunyai sesuatu yang murid lain tiada. Bagi murid sekolah rendah, kepuasan dan kebanggaan menyelesaikan kerja rumah adalah suatu pencapaian yang tertinggi walaupun hasil kerjanya belum tentu menepati kehendak guru. Namun begitu, sekurang-kurangnya sifat kesungguhan dan keyakinan yang muncul disebabkan oleh keberjayaan menyelesaikan kerja rumah perlu diwujudkan dalam diri murid lain bagi merangsang mereka untuk melibatkan diri secara aktif sepanjang sesi pembelajaran.

8 160 Setelah murid berjaya mengenal pasti masalah, hanya dua kumpulan yang melalui perbincangan kritikal untuk mencari pemboleh ubah dan sangat rajin bertanya guru untuk membantu mereka mengenal pasti pemboleh ubah. Dua kumpulan yang lain agak pasif dengan banyak bergantung kepada murid aktif di dalam kumpulan tersebut. Bagi membantu murid mencari pemboleh ubah, guru mengutarakan beberapa soalan yang dapat membantu murid berfikir sekali gus mencetus idea mengenal pasti pemboleh ubah. Soalan yang dikemukakan agak mudah dan ringkas dan dituju kepada semua murid supaya kumpulan murid yang kurang aktif dapat bersama-sama mencari pemboleh ubah. Hipotesis jarang ditekankan semasa sesi pembelajaran sebelum ini menyebabkan murid tidak dapat membuat hipotesis dengan betul. Murid lebih selesa terus menggunakan pemboleh ubah yang telah ditentukan untuk membina litar dan mendapatkan kesimpulan. Cikgu Junainah mencadangkan, penambah baikan perlu dibuat pada fasa ini dengan memberi lebih banyak penerangan mengenai hipotesis sama ada semasa sesi pembelajaran yang lain atau pun semasa bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan kepada murid. Apabila murid dapat memahami apa itu hipotesis, murid dapat menyelesaikan fasa yang seterusnya kerana perkaitan sesama pemboleh ubah lebih mudah difahami. Cikgu Marlini melaporkan, murid dapat menyatakan hipotesis setelah membina litar mengikut lakaran awal. Ini menunjukkan murid masih tidak faham perbezaan hipotesis dan kesimpulan sedangkan hipotesis yang berjaya mereka kenal pasti telah menjadi kesimpulan bagi penyiasatan yang dijalankan. Secara amnya, bagi subjek Sains sekolah rendah, hipotesis dan kesimpulan hendaklah sama kerana hipotesis yang dibuat di awal penyiasatan adalah untuk menguji sejauh mana penguasaan murid terhadap topik itu. Bermula dari sini, guru dapat menguji pengetahuan asas / sedia ada murid. Dijangka seandainya murid berjaya menguasai topik tersebut atau pengetahuan sedia ada murid kukuh, hipotesis yang dirangka sepatutnya tidak akan berbeza dengan kesimpulan penyiasatan. Fasa paling diminati murid ialah apabila menguji hipotesis. Mengikut konteks sesi pembelajaran yang berlangsung pada waktu itu, menguji hipotesis bersamaan menjalankan aktiviti utama. Murid terus membina litar tanpa menentukan hipotesis. Sungguh pun begitu, kerjasama dalam kumpulan tampak teratur apabila kesemua murid mengambil bahagian pada fasa ini. Ini kerana semua murid mempunyai asas yang kukuh mengenai litar ringkas menyebabkan mereka mampu untuk mengutarakan idea sendiri. KESIMPULAN Pembelajaran berasaskan masalah bukanlah sesuatu yang baru dilaksanakan di sekolah. Namun demikian, perlaksanaan strategi ini di sekolah tidak mengikut peringkatnya secara teratur. Guru kurang mendapat pendedahan mengenai strategi ini yang menyebabkan guru tidak dapat melaksanakan sesi pembelajaran seperti yang dirancang dengan jayanya. Amalan strategi ini belum diterapkan dengan baik kepada murid memandangkan sebelum ini guru lebih banyak menggunakan teknik pengajaran konvensional. Walaupun begitu, wujud peningkatan pada teknik penyoalan guru kepada murid dari segi soalan yang dikemukakan. Soalan yang dikemukakan sangat menjurus kepada topik dan mampu menarik minat murid untuk menjawab. Sekurang-kurangnya masalah murid pemalu dapat dikurangkan kerana mereka berminat untuk bersama turut serta menjawab soalan. Pengetahuan asas yang kukuh membantu murid lebih yakin dan semangat untuk belajar. Semua guru dari peringkat pertama memainkan peranan penting dalam memastikan murid dapat memperkukuh ilmu asas agar minat untuk mempelajari atau menceburi bidang Sains kekal subur dan seterusnya menyahut seruan kerajaan untuk mewujudkan 60:40 rakyat Malaysia yang menceburi bidang Sains. RUJUKAN Aris, N. F. binti & Shakinaz binti Desa KEBERKESANAN PENGGUNAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH TERHADAP PEROLEHAN KEMAHIRAN MENGINFERENS DALAM TOPIK NUTRISI. Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari, hlm Copriady, J. (2013). The implementation of lesson study programme for developing professionalism in teaching profession. Asian Social Science, 9(12), 176. Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development the case of lesson study. Journal of teacher education, 53(5),

9 161 Groh, S., & Allen, D. (2001). Why problem-based learning: a case study of institutional change in undergraduate education. The Power of Problem-Based Learning: A Practical How To for Teaching Undergraduate Courses in Any Discipline. Stylus Publishers, Sterling, Virginia. Idris, N. (2013). Penyelidikan Dalam Pendidikan: McGrew-Hill Education (Malaysia) Sdn. Bhd. Iksan, Z. H., Nor, S. N. A. M., Mahmud, S. N., & Zakaria, E. (2014). Applying the principle of" Lesson Study" in teaching science. Asian Social Science, 10(4), 108. Korganci, N., Miron, C., Dafinei, A., & Antohe, S. (2015). The Importance of Inquiry-Based Learning on Electric Circuit Models for Conceptual Understanding. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, Lewis, C., Perry, R., & Murata, A. (2006). How should research contribute to instructional improvement? The case of lesson study. Educational researcher, 35(3), Lewis, C. C., Perry, R. R., & Hurd, J. (2009). Improving mathematics instruction through lesson study: A theoretical model and North American case. Journal of Mathematics Teacher Education, 12(4), Mustapha, R., & Rahim, Z. L. A. (2012). Pembelajaran berasaskan masalah bagi mata pelajaran elektronik: Satu kajian tindakan di sekolah menengah teknik. Jurnal Teknologi, 49(1), Osborne, R. J., Bell, B. F., & Gilbert, J. K. (1983). Science teaching and children's views of the world. European Journal of Science Education, 5(1), Razali, F. B., Talib, O. B., & Othman, A. B. (2016). APLIKASI KEMAHIRAN PROSES SAINS DALAM PEMBELAJARAN BERASASKAN MASALAH UNTUK MATA PELAJARAN BIOLOGI. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 4(3). Sage, S., & Torp, L. (2002). Problem As Possibilities: Problem-Based Learning for K-16 Education. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision and Curriculum Development. Stepanek, J., Appel, G., Leong, M., Mangan, M. T., & Mitchell, M. (2006). Leading lesson study: A practical guide for teachers and facilitators: Corwin Press. Wirkala, C., & Kuhn, D. (2011). Problem-Based Learning in K 12 Education Is it Effective and How Does it Achieve its Effects? American Educational Research Journal, 48(5), Zanaton'H, I. (2016). PERBANDINGAN KELAS TERBUKA DAN SESI REFLEKSI DALAM PELAKSANAAN LESSON STUDY DI ANTARA JEPUN DAN MALAYSIA. Paper presented at the Proceeding 7th International Seminar on Regional Education.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SAINS PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH UNIT SAINS MENENGAH SEKTOR SAINS DAN MATEMATIK BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM PENGENALAN Pentaksiran sekolah adalah proses pengumpulan

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah hanita75harun@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi meninjau keberkesanan aktiviti SIFU dalam proses pembelajaran dalam pengajaran

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin cydsam@hotmail.com ZuridaHajilsmail zurida@usm.my Abstrak It is assumed that proficiency

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Khairul Anuar Abdul Rahman khairulanuar.abdulrahman@gmail.com Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan,

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Vinogharri Muniandy, Johari Surif dan Nor Hasniza Ibrahim Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 81310

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ZALI@ZALAY ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: 02-04-16-06 BATSYA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE COLIN WONG KOH KING FEP 2010 13 IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Laporan Piagam Januari Februari 2017 CCAR-16-12 08.03.2017 1/5 Ringkasan Peratusan Piagam Januari hingga Februari 2017 No 1 Kursus dan Latihan 92 2 Khidmat Rundingan 97 3 Pasport Keselamatan 85 4 Peperiksaan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING Rachda Adilla English Education, Languages and Arts Faculty, State University of Surabaya rachdaadilla@gmail.com Prof. Dr. Susanto, M. Pd. English

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Jurnal Teknologi Full paper Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Siti Aisyah Panatik a, Siti Khadijah Zainal Badri a a Jabatan Pembangunan Sumber

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 900 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN Yahya Buntat Rozali Omar Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Fakulti Pendidikan Universiti

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll

More information

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN

Katakunci : E-learning, MOODLE, Photosynthesis, KBSM PENGENALAN MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK PHOTOSYNTHESIS TINGKATAN DUA Ismail bin Khailani & Nurjannah binti Berhannudin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK

More information

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI

KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI KESESUAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN, INTERAKSI GURU-PELAJAR, KOMITMEN BELAJAR DAN KESELESAAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN PELAJAR BIOLOGI 1 Che Nidzam Che Ahmad, 2 Saidatul Ainoor Shaharim, 3 Asmayati

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN

BAB 4 METODOLOGI KAJIAN BAB 4 METODOLOGI KAJIAN 4.0 Pengenalan Bab ini menerangkan tentang pemilihan lokasi kajian, sampel kajian, teknik pengutipan data, penganalisisan data, ujian rintis dan reka bentuk kajian. Keesahan dan

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES NIK AIDA MUSNIE BT NIK MAHMOOD LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

IMPROVING STUDENTS SPEAKING ABILITY THROUGH SHOW AND TELL TECHNIQUE TO THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 PADEMAWU-PAMEKASAN

IMPROVING STUDENTS SPEAKING ABILITY THROUGH SHOW AND TELL TECHNIQUE TO THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 PADEMAWU-PAMEKASAN IMPROVING STUDENTS SPEAKING ABILITY THROUGH SHOW AND TELL TECHNIQUE TO THE EIGHTH GRADE OF SMPN 1 PADEMAWU-PAMEKASAN M. Darrin Zuhri Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan E-mail Address : darentzuhri@gmail.com

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS MOHAMED TAHA ALI HASSAN FBMK 2011 24 ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS By MOHAMED TAHA ALI HASSAN Thesis

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

Dian Wahyu Susanti English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, Surakarta ABSTRACT

Dian Wahyu Susanti English Education Department Teacher Training and Education Faculty. Slamet Riyadi University, Surakarta ABSTRACT IMPROVING STUDENTS READING COMPREHENSION THROUGH LITERATURE CIRCLES STRATEGY FOR THE ELEVENTH GRADE OF SMK NEGERI 8 SURAKARTA IN 2015/2016 ACADEMIC YEAR Dian Wahyu Susanti English Education Department

More information

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh:

PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA. Oleh: PENDEKATAN P-P FIT DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM DI MALAYSIA Oleh: Sidek Mohd Noah, Abdul Malek Abdul Karim, W.Marzuki W.Jaafar, Nabilah Abdullah, Munirah Ghazali,

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat : PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu berperanan

More information

CADANGAN PELAKSANAAN ASSESSMENT CENTRE 1GUNASAMA

CADANGAN PELAKSANAAN ASSESSMENT CENTRE 1GUNASAMA CADANGAN PELAKSANAAN ASSESSMENT CENTRE 1GUNASAMA Mohd Mahyuddin bin Yahya ABSTRACT In the Malaysian Civil Service, Assessment Centre has been accepted as one of the important tools in recruitment and selection

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA AMONG FORM FOUR STUDENTS KATHERINE KALAIVANI FPP 2011 43 EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING - TEACHING ALGEBRA

More information

THE ROLE OF ENGLISH TEACHERS ON HELPING PASSIVE LEARNERS IN CLASSROOM (A Study at The Ninth Grade Students of SMP N 31 Andalas Padang)

THE ROLE OF ENGLISH TEACHERS ON HELPING PASSIVE LEARNERS IN CLASSROOM (A Study at The Ninth Grade Students of SMP N 31 Andalas Padang) THE ROLE OF ENGLISH TEACHERS ON HELPING PASSIVE LEARNERS IN CLASSROOM (A Study at The Ninth Grade Students of SMP N 31 Andalas Padang) Wewen Muthia *) (Pendidikan Bahasa Inggris, STKIP PGRI Sumatera Barat,

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about

CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY. A. Research Type and Design. questions. As stated by Moleong (2006: 6) who makes the synthesis about 30 CHAPTER III RESEARCH METHODOLOGY A. Research Type and Design This research applies descriptive qualitative method. Qualitative research is all about exploring issues, understanding phenomena, and answering

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT AND VALIDATION OF TEACHER CURRICULUM PARADIGM AND ACTUAL CURRICULUM DEVELOPMENT PRACTICE INSTRUMENTS FOR MALAYSIAN TEACHER CURRICULUM PARADIGM MODEL LIEW YON FOI IPM

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA HALIJAH BINTI YUSOH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience

Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Jurnal Teknologi Full paper Impact of Learner-Centred Teaching Environment with the Use of Multimedia-mediated Learning Modules in Improving Learning Experience Yap Wei Li a*, Neo Mai b, Neo Tse-Kian b

More information

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

THE EFFECT OF USING SILENT CARD SHUFFLE STRATEGY TOWARD STUDENTS WRITING ACHIEVEMENT A

THE EFFECT OF USING SILENT CARD SHUFFLE STRATEGY TOWARD STUDENTS WRITING ACHIEVEMENT A THE EFFECT OF USING SILENT CARD SHUFFLE STRATEGY TOWARD STUDENTS WRITING ACHIEVEMENT A Study at Eight Grade Students of SMP N 10 Padang By : Heni Safitri*) Advisors : **) Riny Dwitya Sani dan M. Khairi

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN. Nama: Rosnah binti Ishak (No. Kad Pengenalan: )

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN. Nama: Rosnah binti Ishak (No. Kad Pengenalan: ) UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: Rosnah binti Ishak (No. Kad Pengenalan: 721219-02-5430) No. Pendaftaran/Matrik: PHA 100001 Nama Ijazah: Ijazah Doktor Falsafah Tajuk Disertasi ( Hasil

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

Faculty Of Information and Communication Technology

Faculty Of Information and Communication Technology Faculty Of Information and Communication Technology INTERNSHIP SUPERVISOR SELECTION USING GENETIC ALGORITHMS Junaida binti Karim Master of Computer Science (Software Engineering and Intelligence) 2015

More information

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION BIBLIOGRAPHIC INFORMATION Title Source Author 1 Author 2 Author 3 Publication/Conference Edition Document Type CPI Primary Subject Science Explorace : Satu Kaedah Meningkatkan Minat 50 Pelajar Tingkatan

More information