Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti

Size: px
Start display at page:

Download "Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti"

Transcription

1 Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti Dace Namsone

2 ZINĀŠANAS PRASMES ATTIEKSMES REĀLĀS DZĪVES SITUĀCIJAS = KOMPETENCE PĀRNESUMS

3 Informāci ja PARADIGMAS MAIŅA Tradicionālais mācīšanas modelis Dziļas mācīšanās modelis TEORĒTISKAIS MODELIS SKOLOT ĀJS REZULTĀTS Dziļa izpratne, jēga TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS Mācīšana un mācīšanās SKOLĒN S SKOLĒ NS SKOLĒ NS SKOLĒ NS SKOLĒ NS Kognitīvās darbības dziļums «mācīšanās kā zināšanu konstruēšana» Attīstīt prasmes, kompetences KOMPETENCES KONTEKSTI (ikdienas situācijas, variatīvi starp mācību priekšmetiem) Metakognitīvie rīki Skolēna mācīšanās mērķi Atgriezeniskā saite «Ziņa» (idea) Kognitīvie rīki IT rīki KOPĀ AR CITIEM Sadarbība Komunikācija

4 1. un 3. uzdevums 1. Pētījums par skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā, tās ieviešanas iespējām. 3. Pētījumos balstīti ieteikumi izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem: skolēnu sasniegumu vērtēšana kompetenču pieejā balstīta satura apguvei STEM priekšmetos. (Tiks turpināts 2017.gadā.)

5 Kāda ir situācija valsts līmeņa pārbaudes darbos, uzsākot reformas (pēc 2006.) gadā? Kādas tendences vērojamas dažādu tipu skolās?

6 Comparison of the levels of cognitive demand Level of cognitive demand PISA level Nationa l testing Lesson observatio n SOLO taxonomy High 5, 6 High 3 Extended abstract; relational Medium 3,4 Medium 2 Multi-structural Low 1a, 2 Low 1 Non-structural Under low 1b 0 Pre-structural

7 Kategoriju salīdzinājums mācību satura reformās Izvēlēti mācību satura aspekti 2006* Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts Caurviju kompetences 2016 Mācīšanās mācīties Izvēlēti kritēriji (skolēns, mācīšanās) Mācīšanās mērķi Atgriezeniskā saite Analītiski kritiskais aspekts Problēmrisināšana, analītiskā un kritiskā domāšana Kognitīvās darbības līmenis Pašizpausmes un radošais aspekts Sociālais un sadarbības aspekts Ideju, inovatīvu risinājumu radīšana Sadarbība un līdzdalība Sadarbības iespējas Matemātiskais Digitālā kompetence Informācijas tehnoloģiju

8 Diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs un matemātikā 2015., gadā Kognitīvā darbība, tās dziļums. Prasmes darbā ar informāciju: prasmes darbā ar informāciju; prasme skaidrot; prasme lietot specifisko valodu. Pētnieciskās darbības prasmes.

9 Diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs un matemātikā 2015., gadā Rezultātu datu kopa: kl. skolēnu 2015.g., skolēnu 2016.g.; kl. skolēnu 2015.g., skolēnu 2016.g. Skolēnu darbu padziļināta analīze (8 sk.)/243 (9 sk.). Datu analīzei izmatoti: Iteman Test Analysis Program; IRT analīzes programma WinSteps; jautājuma atbildes teorijas Raša modelis. Centralizētais eksāmens ķīmijā ( ). Mācību stundu vērojumi.

10 Prasmes darbā ar informāciju DZ g. 38 % ; DZ g. 25% no visiem testelementiem Atrast tekstā: atsevišķa elementāra prasme atrast (atpazīt) tekstā (vienlaidus, vizuālā) konkrētu informāciju, atrast datus tabulā, 60-75%; teksts komplicētāks, satur lieku informāciju, jāinterpretē, jāsaista ar pieredzi, 20-45%; vienlaikus dažāda veida informācija vārdisks teksts, attēls, shēma, grafiks u.c %. Grafiska informācija grafiks, diagramma, shēma: elementāra situācija (piem., nolasīt punktu no vienkārša grafika), 70-80%; kompleksā situācija 25-50%; pašiem jārada 30-50%.

11 Kognitīvā darbība Kognitīvās prasmju mērīšanas līmeņi darbos (DZ g.): - zema līmeņa (atsevišķu terminu atcerēšanās; elementāras prasmes) - 30% uzdevumu; - augsta līmeņa - 8% uzdevumu. Skolēnu rezultāti: 16 36% spēj izpildīt uzdevumus, kuros nepieciešama augstāka līmeņa domāšana.

12 PIEMĒRS: PILOT- EKSĀMENS ĶĪMIJA 12.KL. Vērtēšanas kritērijs: izmantojot tabulā doto informāciju, uzraksta vienu iemeslu, kāpēc aprikozēs, kuras tiek konservētas pēc sēra dedzināšanas metodes, bieži tiek pārsniegta sēra(iv) oksīda pieļaujamā norma. (52%) Iespējas: pamatot, kāpēc ar šo metodi tiek pārsniegta pieļaujamā norma izveidot apgalvojumu, kas ietver to faktoru analīzi, no kā ir atkarīgs rezultāts. Faktori atrodami esošajā tekstā, tie pamatoti faktos. 0 Nesatur faktus no dotās informācijas. Ir ar būtiskām nepilnībām, t.i., atrasti tekstā fakti; atrasts tekstā viens 1 faktors, apgalvojums nav izveidots. 2 Ir apgalvojums; satur 1-2 tekstā atrastus faktorus, kas ietekmē. Apgalvojums ir pilnīgs un pamatots satur 1-2 tekstā atrastus faktorus, 3 kas pamatojas faktos (virsmas laukums cik biezi saliktas ; laiks cik stundas turētas; koncentrācija; kas vēl papildus tiek darīts...). 4 Apgalvojums ir pilnīgs un pamatots ietverts, cik biezi saliktas, cik stundas turētas, koncentrācija, kas vēl papildus tiek darīts... Tas ir sasaistīts ar zināšanām par SO2 relatīvo blīvumu pret gaisu u.c.

13 PIEMĒRS: EKSĀMENS LATVIJAS VĒSTURĒ 9.KL.

14 DD dabaszinātnēs 9.klasei 2015./16. PRASMES DARBĀ AR INFORMĀCIJU INFORMĀCIJAS NOLASĪŠANA (teksts, tabula, shēma) 60 80% INFORMĀCIJAS LIETOŠANA (secinājumi, avotu analīze) 20 50% TEKSTĀ ATRAST PĒTĀMO JAUTĀJUMU 75% PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS PRASMES IZVĒLĒTIES LIELUMU VIENĀDU APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAI EKSPERIMENTĀ IEDZIĻINĀTIES DATOS UN EKSPERIMENTA NOSACĪJUMOS 55 % 30%

15 DD dabaszinātnēs 9.klasei 2015./16. UZDEVUMI 12 no 37 PĀRBAUDA ZEMĀKĀ LĪMEŅA IZZIŅAS DARBĪBU (atsevišķu jēdzienu, procedūru atcerēšanos) 3 no 37 PĀRBAUDA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA IZZIŅAS DARBĪBU SPĒJ IZPILDĪT 16% 25% 36%

16 Sākotnējie secinājumi (1) Skolēnu sniegums ir labs (70 un vairāk %) uzdevumos, kuros mēra elementāras zināšanas vai prasmes. Valsts līmeņa pārbaudes darbos pamatā tiek mērīta zema līmeņa kognitīva darbība. Rezultātā uz skolu tiek raidītas divas pretrunīgas informācijas plūsmas (standarti un pārbaudes darbi).

17 Sākotnējie secinājumi (2) Piedāvātie pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji, analīzes teksti u.c. (līdzīgi kā mācību stundās) identificē problēmu, ka jaunās paradigmas elementi tiek darbināti vecajā modelī (rakstot, ka tiek mērīta prasme, bet faktiski vai apgalvojums ir pareizs/nepareizs u.c.)

18 Kāds atbalsts skolotājiem ir nepieciešams, lai mācītu skolēniem domāt dziļāk?

19 2. uzdevums Uz pētījumu bāzes radīto labās prakses piemēru un vērtēšanas paraugu aprobācija izmēģinājumskolās.

20 Skolotāji Kopā 13 skolu komandas, kuras iesaistītas valsts pētījumu programmā (2 sākumskolas skolotāji un koordinators). Izvēlētajai apakškompetencei piesaistītas 2-3 skolu komandas. Skolas komanda ir piedalījusies 1. mācību ciklā par efektīvu mācīšanu.

21 Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis Piemērs pēc parauga (stundas plāns) Uzdevumi Aktivitāšu apraksts Formatīvā vērtēšana Izstrādāto piemēru aprobācija Aprobēšanas instrumentu izstrāde piemēriem Aprobēšana (klasē ilgākā periodā) Skolēnu rezultātu analīze (skolēnu darbi, uzlabojums) Skolotāju mācības Ekspertu mācības Refleksija, analīze Skolu vadības refleksija Skolotāju refleksija Anketas pirms/pēc aprobācijas Pirms/pēc dati, rezultāti

22 Aprobācijas shēma Skolotājs Iepazīst, analizē Rada pēc modeļa Paraugs, plāns, teorētiskā bāze Jauns nodarbības plāns Pārliecinās, salīdzina Īsteno Skolēnu darbi, dati Iegūst Nodarbība Vēro Ekspertu fokusgrupa Ārējais vērotājs Vēro, izmantojot vērošanas rubriku Atgriezeniskā saite Atgriezeniskā saite Skolotāju fokusgrupa Sākuma dati (darba sākums) Beigu dati (darba beigas)

23 2. uzdevuma rādītāji Turpināts iepriekšējā periodā uzsāktais, kopā ar 51 skolotāju izveidoti 28 moduļi. Turpinās ieviešana 13 izmēģinājumskolās (39 dalībnieki, kl. skolotāju un koordinatoru komandas), izvērtēšana. Veikta iegūto datu analīze ietekmes izpētei. Notikuši 8 aprobācijas semināri. Noticis 1 mācību seminārs ekspertiem. Izdots pieredzes materiālu krājums: 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem Rosināsim skolotājus iedziļināties! un 17 izvērsti piemēri interneta vietnē

24 Skolotāju mācīšanās modelis Stundas efektivitāte Lasītprasme IT prasmes Jaunā pieredze Saskati Sadarbība Kopiena Atbalsts Uzticēšanās Runā Raksti Domā Refleksija

25 SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA ĶĪMIJAS STUNDĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES KOMPETENCES SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANĀ SKOLOTĀJU ZINĀŠANU, ATTIEKSMES, UZSKATU UN MĀCĪŠANAS PRAKSES TEORĒTISKAIS MODELIS (WILKINS, 2008) PROFESIONĀLĀ DARBĪBA KOMPETENCES PLĀNOŠANA MĀCĪBU PROCESA VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANA METOŽU IZMANTOŠANA SADARBĪBAS ORGANIZĒŠANA SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA MOTIVĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA PRIEKŠMETA SATURS ĶĪMIJAS PRIEKŠMETA SATURS PAŠREGULĀCIJA UZSKATI REFLEKTĒŠANA PROBLĒMU RISINĀŠANA SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA ATTIEKSME GRIBA MAINĪTIES

26 Prot izvēlēties izvirzītajam mērķim atbilstošus mācību paņēmienus. Prot veidot produktīvas mācību aktivitātes. Prot panākt, ka ikkatrs skolēns iesaistās sarunā, diskusijā. Prot iesaistīt skolēnus jēgpilnā IKT rīku izmantošanā. Prot īstenot formatīvās vērtēšanas paņēmienus, nodrošināt atgriezenisko saiti. Prot... Prot nodrošināt atgriezenisko saiti mācību procesā. Prot analizēt savu novadīto stundu. Prot analizēt savu un citu kolēģu darbu un pastāstīt par to. Prot... Prot organizēt sadarbību starp skolēniem klasē. Iesaistās skolotāju ilgtermiņa mācībās sadarbojoties. Sadarbojas ar kolēģiem skolā un ārpus skolas. Sadarbojas ar vecākiem. Prot...

27 Skolotāja kompetences Es zinu, es daru (PCK) Apakškompetences (kategorijas) Mācību priekšmeta saturā MĀCĪŠANA (teorija, pieejas, prasmes darīt tehnika...) ES (Hattie) Prasmes darbībā (snieguma kritēriji) 0.74 PRODUKTĪVAS MĀCĪBU AKTIVITĀTES KATRA SKOLĒNS IESAISTĀS 0.67 SKOLĒNU METAKOGNITĪVĀS STRATĒĢIJAS DARBINĀŠANA SKOLĒNU IESAISTE IT RĪKU IZMANTOŠANĀ

28 Skolotāju prasmes iespējams novērtēt Komunicēšana par sasniedzamo rezultātu Skolotājs nedara zināmu stundas sasniedzamo rezultātu vai tas notiek formāli, skolēniem nesaprotami. Skolotājs izvirza labi noformulētu mērķi, bet nepārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolotājs izvirza mērķi skolēniem saprotamā valodā un pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolotājs izvirza mērķi un skaidrus snieguma kritērijus, pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolēni iesaistās mērķu formulēšanā, precizēšanā, koriģēšanā.

29 Kādam būtu jābūt profesionālās pilnveides mērķim, ieviešot dziļās mācīšanās pieeju?

30 Model for teacher change (Guskey, 2002) PROFESSIONAL DEVELOPMENT Change in TEACHERS CLASSROOM PRACTICES Change in STUDENT LEARNING OUTCOMES Change in TEACHERS BELIEFS & ATTITUDES New materials, curricula, teaching methods Evidence

31 SKOLĀ TIEK IEVIESTAS PĀRMAIŅAS Pārmaiņu Iniciatori Skola kā mācīšanās kopiena Skolas vadītājs kā pārmaiņu līderis Analizē situāciju un saprot vajadzības. Formulē mērķus un uzdevumus. Iesaista skolas skolotājus, skolēnus, vecākus. Kopā mācās. Stundās iet cits pie cita. Kopā plāno, analīzē stundas. Savā starpā nodrošina atgriezenisko saiti. Izvirza sasniedzamus mērķus. Organizē pieredzes apmaiņu. Organizē sadarbību visos līmeņos. Sniedz atbalstu. Iesaistās kopīgajās mācībās.

32 Kā pētījumu rezultāti tiek nodoti sabiedrībai?

33 Uzdevums Rekomendāciju izstrāde izglītības politikas veidotājiem un tautsaimniecības partneriem.

34

35 Pieredzes materiālu krājums, piemērs

36 Publikācijas un konferenču tēzes Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp ). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: Dudareva, I., Namsone D. (iesniegts). TEACHERS` CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND USAGE OF ICT IN TEACHING/LEARNING PROCESS. Accepted for publication Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. (iesniegts). Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21 st Century Skills. Proceedings of the ICERI2016, Seviļja, Spānija Volkinsteine, J., Namsone, D. (iesniegts). Science Teachers Learning Team for the Action Research as a Way to improve Inquiry Teaching Practice. Proceedings of ICERI 2016, Seviļja, Spānija Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders. 3rd HOPE Annual Forum. Konstanta, Rumānija Butkēviča, A., Zobena, A. (iesniegts). Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion. 10th International Scientific Conference ''Rural Environment, Education, Personality'', 2017 (Latvia, Jelgava).

37 Publikācijas un konferenču tēzes France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp.51-65). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: Volkinsteine, J., Namsone, D. (2016). Acquisition of Students Scientific Inquire Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp ). Rēzekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburga, Vācija

38 Uzstāšanās konferencēs, kongresos Namsone, D. Ko rāda 9.klases diagnosticējošā darba rezultāti? LU 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija Prezentācija pieejama: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Volkinsteine, J., Namsone, D. Acquisition of Student Scientific Inquiry Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science: Experience from Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburga, Vācija

39 Uzstāšanās konferencēs, kongresos France, I., Sarceviča-Kalviške, D. Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? LU 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija Prezentācija pieejama: D. Sarceviča-Kalviške. Pēcstundas diskusija dabaszinātņu skolotāja refleksijas prasmju pilnveidei. Latvijas Universitātes 74. konference, Dudareva, I., Namsone D. (2016). How to Develop Next Stage Teacher Countinuous Professional Development Model: ICT in Science and Math Teaching/Learning Process. 58th International Scientific Conference of Daugavpils University, Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dudareva I. Workshop for Science and Math Teachers as Lab for a Teacher Leaders. 3rd HOPE Annual Forum 2016, Konstanta, Rumānija, Volkinšteine J., Namsone D. Latvian Science Teacher Experience in Learning Team for Improvement of Inquiry Teaching Practice. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Sevilla, Spain Namsone, D. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21 st Century Skills. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Sevilla, Spain

40

41 Seminārs: Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē (24.07)

42 Aktivitātes g. ERAF Praktiskas ievirzes pētījums sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju. Nosaukums: Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai. Mērķis: analizēt skolotāju kompetenču pārvaldības procesu un tā ietekmi uz skolas mērķu sasniegšanu.

43 Uzdevumi g. Monogrāfijas ar pagaidu nosaukumu Kā mācīt iedziļinoties? pirmvarianta nodošana recenzēšanai. Pētījuma rezultātu publiskošana. Rezultātu izplatīšana skolās starp skolotājiem.

44 Paldies par uzmanību!

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS Promocijas darba kopsavilkums

More information

PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI

PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. May 25 th -26 th, 2012. ISSN 1691-5887 PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI Evaluation Criteria and Indicators of

More information

LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām

LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām 06.03.2015. Kāpēc izvēlēties LEAN? Kā radās LEAN Kas ir LEAN "5 Kāpēc?" metode LEAN uzturēšana un pilnveidošana LEAN domāšana Kāpēc

More information

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION DOI: 10.21277/sw.v2i6.257 INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION Rezekne Academy of Technologies, Latvia Abstract The paper is focused on the analysis

More information

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts. Anna Laizāne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts. Anna Laizāne Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Anna Laizāne LATVIJAS LAUKU SKOLU IZGLĪTĪBAS VIDES MAINĪBAS UN DAUDZVEIDĪBAS IZVĒRTĒŠANA Promocijas darba kopsavilkums Pedagoģijas

More information

E-LEARNING A CONTEMPORARY TERTIARY EDUCATION SOLUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION

E-LEARNING A CONTEMPORARY TERTIARY EDUCATION SOLUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION E-LEARNING A CONTEMPORARY TERTIARY EDUCATION SOLUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION Mag. phil. Anita Emse Mag. sc. comp. Sundars Vaidesvarans School of Business Administration Turība, Latvia Graudu street

More information

SUMMER SCHOOL GEODESY AND GLOBAL WARMING VASARAS SKOLA ĂEODĒZIJA UN GLOBĀLĀ SASILŠANA

SUMMER SCHOOL GEODESY AND GLOBAL WARMING VASARAS SKOLA ĂEODĒZIJA UN GLOBĀLĀ SASILŠANA ISSN 1691-4341 GEOMATICS ĂEOMĀTIKA 2008-4341 SUMMER SCHOOL GEODESY AND GLOBAL WARMING VASARAS SKOLA ĂEODĒZIJA UN GLOBĀLĀ SASILŠANA Ivars Aleksejenko Laboratory asistant of Geomatic department, Bc.sc. ing,

More information

ZINĀTNISKIE RAKSTI DATORTEHNOLOĢIJAS VĒSTURES AVOTU REPREZENTĀCIJĀ, EDĪCIJĀ UN AVOTPĒTNIECISKAJĀ KRITIKĀ. Aleksandrs Ivanovs

ZINĀTNISKIE RAKSTI DATORTEHNOLOĢIJAS VĒSTURES AVOTU REPREZENTĀCIJĀ, EDĪCIJĀ UN AVOTPĒTNIECISKAJĀ KRITIKĀ. Aleksandrs Ivanovs ZINĀTNISKIE RAKSTI 5 DATORTEHNOLOĢIJAS VĒSTURES AVOTU REPREZENTĀCIJĀ, EDĪCIJĀ UN AVOTPĒTNIECISKAJĀ KRITIKĀ Aleksandrs Ivanovs Dr. hist., Daugavpils Universitātes profesors, Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas

More information

LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE MAREKS NIKLASS PROMOCIJAS DARBS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE MAREKS NIKLASS PROMOCIJAS DARBS LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE MAREKS NIKLASS JAUNIEŠU AR ZEMU IZGLĪTĪBU IEKĻAUŠANĀS DARBA TIRGŪ LATVIJĀ PROMOCIJAS DARBS Doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē Apakšnozare: lietišķā

More information

Digital resources and mathematics teachers documents

Digital resources and mathematics teachers documents Digital resources and mathematics teachers documents Ghislaine Gueudet (IUFM de Bretagne-UBO, CREAD) with the contribution of Luc Trouche, INRP 5th JEM Workshop Outline 1. Digital teaching resources 2.

More information

Nordplus Adult - Interim report 2014

Nordplus Adult - Interim report 2014 Nordplus Adult - Interim report 2014 1.Start - Basic information 1.1. Project information Project title Raising Adults Cultural Awareness and Expression through Cultural Heritage Project number 1.2. Access

More information

TEACHING MATHEMATICS: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVES

TEACHING MATHEMATICS: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVES 8. starptautiskā konference MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANA: VĒSTURE UN PERSPEKTĪVAS RAKSTU KRĀJUMS 2007.gada 10.-11. maijs, Rīga VIII International conference TEACHING MATHEMATICS: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVES

More information

LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS. Nr. 15. LNB Bibliogrāfijas institūts augusts INFORMATĪVS BIĻETENS. Iznāk kopš 1983.

LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS. Nr. 15. LNB Bibliogrāfijas institūts augusts INFORMATĪVS BIĻETENS. Iznāk kopš 1983. LNB Bibliogrāfijas institūts LATVIJAS JAUNĀKĀS GRĀMATAS INFORMATĪVS BIĻETENS Nr. 15 ISSN 2255-9523 2016 1. 15. augusts 0 VISPĀRĪGĀ NODAĻA 003 Rakstības sistēmas un raksti Švanka, Inguna. Mandalas : krāsojamā

More information

THE IMPACT OF STATE-WIDE NUMERACY TESTING ON THE TEACHING OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS

THE IMPACT OF STATE-WIDE NUMERACY TESTING ON THE TEACHING OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS THE IMPACT OF STATE-WIDE NUMERACY TESTING ON THE TEACHING OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS Steven Nisbet Griffith University This paper reports on teachers views of the effects of compulsory numeracy

More information

Silent video tasks. Bjarnheiður Kristinsdóttir (Bea) University of Iceland

Silent video tasks. Bjarnheiður Kristinsdóttir (Bea) University of Iceland Silent video tasks Bjarnheiður Kristinsdóttir (Bea) University of Iceland Bea s backgrounds B.Sc. in mathematics, University of Iceland Dipl.-Math. in applied mathematics, TU Bergakademie Freiberg Upper

More information

PPSC Headmaster / Dy. Headmaster test Solved ( First Time) Visit Hired. Pk for Further Preparation Material

PPSC Headmaster / Dy. Headmaster test Solved ( First Time) Visit Hired. Pk for Further Preparation Material PPSC Headmaster / Dy. Headmaster test Solved ( First Time) Visit Hired. Pk for Further Preparation Material Teacher State And Perform In (Demonstration Method) 2. Motivation In Which Done Something For

More information

PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND TRAINING

PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND TRAINING COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Commission staff working document PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND TRAINING Indicators and benchmarks 2008 This publication is based on document

More information

Understanding and improving professional development for college mathematics instructors: An exploratory study

Understanding and improving professional development for college mathematics instructors: An exploratory study Understanding and improving professional development for college mathematics instructors: An exploratory study Natasha M. Speer & Jon R. Star Michigan State University The past two decades have seen increased

More information

What, Why and How? Past, Present and Future! Gudrun Wicander

What, Why and How? Past, Present and Future! Gudrun Wicander What, Why and How? Past, Present and Future! Past, Present & Future Dentist for 20 years B.A. in IS Information Systems B.A. in BA Business Administration Economics, Intercultural communication, Development

More information

Croatian Portal of Schools

Croatian Portal of Schools Croatian Portal of Schools http://skole.hinet.hr A proposal of collaboration and cooperation model among teachers and pupils, using currently available web technologies Summary 1. The Virtual Team who

More information

Topic Study Group No. 25: The Role of History of Mathematics in Mathematics Education

Topic Study Group No. 25: The Role of History of Mathematics in Mathematics Education Topic Study Group No. 25: The Role of History of Mathematics in Mathematics Education Constantinos Tzanakis, Xiaoqin Wang, Kathleen Clark, Tinne Hoff Kjeldsen and Sebastian Schorcht Aim TSG 25 aimed to

More information

Science Clubs as a Vehicle to Enhance Science Teaching and Learning in Schools

Science Clubs as a Vehicle to Enhance Science Teaching and Learning in Schools 2014 4th International Conference on Education, Research and Innovation IPEDR vol.81 (2014) (2014) IACSIT Press, Singapore DOI: 10.7763/IPEDR.2014.V81.26 Science Clubs as a Vehicle to Enhance Science Teaching

More information

Providing Effective Student Feedback. Webinar February 13, 2017

Providing Effective Student Feedback. Webinar February 13, 2017 Providing Effective Student Feedback Webinar February 13, 2017 Susan Rent Introduction Cathy-Jo Swain Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

More information

PSIWORLD ª University of Bucharest, Bd. M. Kogalniceanu 36-46, Sector 5, Bucharest, , Romania

PSIWORLD ª University of Bucharest, Bd. M. Kogalniceanu 36-46, Sector 5, Bucharest, , Romania Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Scienc es 127 ( 2014 ) 801 806 PSIWORLD 2013 Importance of the lifelong learning for professional development of

More information

PhD project description. <Working title of the dissertation>

PhD project description. <Working title of the dissertation> PhD project description PhD student: University of Agder (UiA) Faculty of Engineering and Science Department

More information

EXECUTIVE SUMMARY. TIMSS 1999 International Science Report

EXECUTIVE SUMMARY. TIMSS 1999 International Science Report EXECUTIVE SUMMARY TIMSS 1999 International Science Report S S Executive Summary In 1999, the Third International Mathematics and Science Study (timss) was replicated at the eighth grade. Involving 41 countries

More information

DG 17: The changing nature and roles of mathematics textbooks: Form, use, access

DG 17: The changing nature and roles of mathematics textbooks: Form, use, access DG 17: The changing nature and roles of mathematics textbooks: Form, use, access Team Chairs: Berinderjeet Kaur, Nanyang Technological University, Singapore berinderjeet.kaur@nie.edu.sg Kristina-Reiss,

More information

News from Nordic mathematics education

News from Nordic mathematics education News from Nordic mathematics education In this issue of Nomad, the NoRME column reports on some activities within the field of mathematics education research in the Nordic region. Readers having information

More information

Transferable Indigenous Knowledge (TIK): Education Process and Policy

Transferable Indigenous Knowledge (TIK): Education Process and Policy Transferable Indigenous Knowledge (TIK): Education Process and Policy Rajib Shaw E-mail: shaw@global.mbox.media.kyoto-u.ac.jp Web: http://www.iedm.ges.kyoto-u.ac.jp/ Defining TIK Idea Workshop 2007 Indigenous

More information

To link to this article: PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

To link to this article:  PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE This article was downloaded by: [Dr Brian Winkel] On: 19 November 2014, At: 04:59 Publisher: Taylor & Francis Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954 Registered office: Mortimer

More information

The role of professional societies in promoting radiation protection education and training

The role of professional societies in promoting radiation protection education and training International Radiation Protection Association The role of professional societies in promoting radiation protection education and training Eduardo GALLEGO Universidad Politécnica de Madrid (UPM) IRPA Executive

More information

Executive Summary. Palencia Elementary

Executive Summary. Palencia Elementary Saint Johns County School District Mr. Don Campbell, Principal 355 Palencia Village Drive Saint Augustine, FL 32095 Document Generated On March 6, 2013 TABLE OF CONTENTS Introduction 1 Description of the

More information

Developing ICT-rich lifelong learning opportunities through EU-projects DECTUG case study

Developing ICT-rich lifelong learning opportunities through EU-projects DECTUG case study Developing ICT-rich lifelong learning opportunities through EU-projects DECTUG case study 1997-2003 Anna Grabowska Head of Distance Education Centre at Gdansk University of Technology, G. Narutowicza 11/12,

More information

Active Ingredients of Instructional Coaching Results from a qualitative strand embedded in a randomized control trial

Active Ingredients of Instructional Coaching Results from a qualitative strand embedded in a randomized control trial Active Ingredients of Instructional Coaching Results from a qualitative strand embedded in a randomized control trial International Congress of Qualitative Inquiry May 2015, Champaign, IL Drew White, Michelle

More information

Published in: The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education

Published in: The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education Mathematical Literacy Niss, Mogens Allan Published in: The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education DOI: 10.1007/978-3-319-12688-3_31 Publication date: 2015 Document Version

More information

ESTONIA. spotlight on VET. Education and training in figures. spotlight on VET

ESTONIA. spotlight on VET. Education and training in figures. spotlight on VET Education and training in figures Upper secondary students (ISCED 11 level 3) enrolled in vocational and general % of all students in upper secondary education, 14 GERAL VOCATIONAL 1 8 26.6 29.6 6.3 2.6

More information

OCW Global Conference 2009 MONTERREY, MEXICO BY GARY W. MATKIN DEAN, CONTINUING EDUCATION LARRY COOPERMAN DIRECTOR, UC IRVINE OCW

OCW Global Conference 2009 MONTERREY, MEXICO BY GARY W. MATKIN DEAN, CONTINUING EDUCATION LARRY COOPERMAN DIRECTOR, UC IRVINE OCW OCW Global Conference 2009 MONTERREY, MEXICO BY GARY W. MATKIN DEAN, CONTINUING EDUCATION LARRY COOPERMAN DIRECTOR, UC IRVINE OCW 200 institutional members in the OCWC Over 8,200 courses posted Over 130

More information

SOCRATES PROGRAMME GUIDELINES FOR APPLICANTS

SOCRATES PROGRAMME GUIDELINES FOR APPLICANTS SOCRATES PROGRAMME GUIDELINES FOR APPLICANTS The present document contains a description of the financial support available under all parts of the Community action programme in the field of education,

More information

ATENEA UPC AND THE NEW "Activity Stream" or "WALL" FEATURE Jesus Alcober 1, Oriol Sánchez 2, Javier Otero 3, Ramon Martí 4

ATENEA UPC AND THE NEW Activity Stream or WALL FEATURE Jesus Alcober 1, Oriol Sánchez 2, Javier Otero 3, Ramon Martí 4 ATENEA UPC AND THE NEW "Activity Stream" or "WALL" FEATURE Jesus Alcober 1, Oriol Sánchez 2, Javier Otero 3, Ramon Martí 4 1 Universitat Politècnica de Catalunya (Spain) 2 UPCnet (Spain) 3 UPCnet (Spain)

More information

University of Toronto Mississauga Degree Level Expectations. Preamble

University of Toronto Mississauga Degree Level Expectations. Preamble University of Toronto Mississauga Degree Level Expectations Preamble In December, 2005, the Council of Ontario Universities issued a set of degree level expectations (drafted by the Ontario Council of

More information

Plattsburgh City School District SIP Building Goals

Plattsburgh City School District SIP Building Goals Goal Statement 1: To develop and implement universal benchmarking assessments for all core subject areas. 1. To develop common understandings about the scope and sequence for core courses taught in the

More information

Community Based Participatory Action Research Partnership Protocol

Community Based Participatory Action Research Partnership Protocol Community Based Participatory Action Research Partnership Protocol Community Based Participatory Action Research (CBPAR) is a way of doing research in which community members and academic researchers are

More information

The Socially Structured Possibility to Pilot One s Transition by Paul Bélanger, Elaine Biron, Pierre Doray, Simon Cloutier, Olivier Meyer

The Socially Structured Possibility to Pilot One s Transition by Paul Bélanger, Elaine Biron, Pierre Doray, Simon Cloutier, Olivier Meyer The Socially Structured Possibility to Pilot One s by Paul Bélanger, Elaine Biron, Pierre Doray, Simon Cloutier, Olivier Meyer Toronto, June 2006 1 s, either professional or personal, are understood here

More information

ICT Strategy of Universities

ICT Strategy of Universities ICT Strategy of Universities Neven Pintari University of Zadar Department of Economy Mihovila Pavlinovia 2, 23000 Zadar, Croatia neven.pintaric@unizd.hr Abstract. The strategy of an organization defines

More information

DEVELOPMENT OF WORKSHEET STUDENTS ORIENTED SCIENTIFIC APPROACH AT SUBJECT OF BIOLOGY

DEVELOPMENT OF WORKSHEET STUDENTS ORIENTED SCIENTIFIC APPROACH AT SUBJECT OF BIOLOGY Man In India, 95 (4) : 917-925 Serials Publications DEVELOPMENT OF WORKSHEET STUDENTS ORIENTED SCIENTIFIC APPROACH AT SUBJECT OF BIOLOGY Muhammad Khalifah Mustami and Gufran Darma Dirawan This study is

More information

Lecturing for Deeper Learning Effective, Efficient, Research-based Strategies

Lecturing for Deeper Learning Effective, Efficient, Research-based Strategies Lecturing for Deeper Learning Effective, Efficient, Research-based Strategies An Invited Session at the 4 th Annual Celebration of Teaching Excellence at Cornell 1:30-3:00 PM on Monday 13 January 2014

More information

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Technology, Pedagogy and Education This paper has been peer-reviewed but does not

More information

ROLE OF TEACHERS IN CURRICULUM DEVELOPMENT FOR TEACHER EDUCATION

ROLE OF TEACHERS IN CURRICULUM DEVELOPMENT FOR TEACHER EDUCATION ROLE OF TEACHERS IN CURRICULUM DEVELOPMENT FOR TEACHER EDUCATION Presented by Ms. Megha Sahebrao Jadhav 1 Dr.(Ms) Pratibha S Patankar 2 Golden Jubilee DRF, Assistant Professor, Department of Education,

More information

2001 MPhil in Information Science Teaching, from Department of Primary Education, University of Crete.

2001 MPhil in Information Science Teaching, from Department of Primary Education, University of Crete. Athanasia K. Margetousaki Nikolaou Plastira 100, Vassilika Vouton GR 700 13 Heraklion, Crete Greece Phone. +302810391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr STUDIES 1995

More information

Abstract. Janaka Jayalath Director / Information Systems, Tertiary and Vocational Education Commission, Sri Lanka.

Abstract. Janaka Jayalath Director / Information Systems, Tertiary and Vocational Education Commission, Sri Lanka. FEASIBILITY OF USING ELEARNING IN CAPACITY BUILDING OF ICT TRAINERS AND DELIVERY OF TECHNICAL, VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET) COURSES IN SRI LANKA Janaka Jayalath Director / Information Systems,

More information

STUDENT LEARNING ASSESSMENT REPORT

STUDENT LEARNING ASSESSMENT REPORT STUDENT LEARNING ASSESSMENT REPORT PROGRAM: Sociology SUBMITTED BY: Janine DeWitt DATE: August 2016 BRIEFLY DESCRIBE WHERE AND HOW ARE DATA AND DOCUMENTS USED TO GENERATE THIS REPORT BEING STORED: The

More information

The European Higher Education Area in 2012:

The European Higher Education Area in 2012: PRESS BRIEFING The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report EURYDI CE CONTEXT The Bologna Process Implementation Report is the result of a joint effort by Eurostat,

More information

CREATIONS: Developing an Engaging Science Classroom

CREATIONS: Developing an Engaging Science Classroom CREATIONS: Developing an Engaging Science Classroom Ioannis Alexopoulos 1, Sofoklis Sotiriou 1, Zacharoula Smyrnaiou 2 Menelaos Sotiriou 2, Franz Bogner 3 1 Ellinogermaniki Agogi, Greece, 2 Faculty of

More information

Accreditation in Europe. Zürcher Fachhochschule

Accreditation in Europe. Zürcher Fachhochschule Accreditation in Europe The Bologna Process & The European Higher Education Area The Bologna Process & The European Higher Education Area The goals of the Bologna Process are to increase Mobility of teaching

More information

Designing Propagation Plans to Promote Sustained Adoption of Educational Innovations

Designing Propagation Plans to Promote Sustained Adoption of Educational Innovations Designing Propagation Plans to Promote Sustained Adoption of Educational Innovations Jeffrey E. Froyd froyd.1@osu.edu Professor, Department of Engineering Education The Ohio State University Increase the

More information

Research Design & Analysis Made Easy! Brainstorming Worksheet

Research Design & Analysis Made Easy! Brainstorming Worksheet Brainstorming Worksheet 1) Choose a Topic a) What are you passionate about? b) What are your library s strengths? c) What are your library s weaknesses? d) What is a hot topic in the field right now that

More information

Strategic Plan SJI Strategic Plan 2016.indd 1 4/14/16 9:43 AM

Strategic Plan SJI Strategic Plan 2016.indd 1 4/14/16 9:43 AM Strategic Plan SJI Strategic Plan 2016.indd 1 Plan Process The Social Justice Institute held a retreat in December 2014, guided by Starfish Practice. Starfish Practice used an Appreciative Inquiry approach

More information

INQUIRE: International Collaborations for Inquiry Based Science Education

INQUIRE: International Collaborations for Inquiry Based Science Education INQUIRE: International Collaborations for Inquiry Based Science Education Alla Andreeva, Costantino Bonomi, Serena Dorigotti and Suzanne Kapelari M.V. Lomonosov Moscow State University Botanic Garden MUSE,

More information

The city Light Rail Transit (LRT) network connects the College to all suburban areas of KL.

The city Light Rail Transit (LRT) network connects the College to all suburban areas of KL. The HELP College of Arts and Technology (HELP CAT) campus at Fraser Business Park, Sungai Besi, is part of the multi-campus development of the HELP Group. Located within the city of Kuala Lumpur (KL),

More information

Organising ROSE (The Relevance of Science Education) survey in Finland

Organising ROSE (The Relevance of Science Education) survey in Finland 25.02.2004 1 Organising ROSE (The Relevance of Science Education) survey in Finland Researchers and support The Survey was organised by the following researchers at the Department of Teacher Education,

More information

Sagor s Model: The Action Research Cycle (Sagor, 2005)

Sagor s Model: The Action Research Cycle (Sagor, 2005) Dr. Richard Sagor, Educational Consultant, Author; Educational Leadership Program Director and Professor, Lewis and Clark College in Portland, Oregon, USA; Founder of the Institute for the Study of Inquiry

More information

Session 2B From understanding perspectives to informing public policy the potential and challenges for Q findings to inform survey design

Session 2B From understanding perspectives to informing public policy the potential and challenges for Q findings to inform survey design Session 2B From understanding perspectives to informing public policy the potential and challenges for Q findings to inform survey design Paper #3 Five Q-to-survey approaches: did they work? Job van Exel

More information

Out of the heart springs life

Out of the heart springs life Exam Results & Student Destinations 2016 Ex Corde Vita Out of the heart springs life The pattern of King Alfred School may, I think, be likened to the valley of a river. The width and length of this valley

More information

The Search for Strategies to Prevent Persistent Misconceptions

The Search for Strategies to Prevent Persistent Misconceptions Paper ID #7251 The Search for Strategies to Prevent Persistent Misconceptions Dr. Dazhi Yang, Boise State Univeristy Dr. Dazhi Yang is an assistant professor in the Educational Technology Department at

More information

Innovation and new technologies

Innovation and new technologies Innovation and new technologies in education Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile, October 23th 2015 Jari Lavonen, Department of Teacher Education, University of Helsinki, Finland Jari.Lavonen@Helsinki.Fi

More information

THE WEB 2.0 AS A PLATFORM FOR THE ACQUISITION OF SKILLS, IMPROVE ACADEMIC PERFORMANCE AND DESIGNER CAREER PROMOTION IN THE UNIVERSITY

THE WEB 2.0 AS A PLATFORM FOR THE ACQUISITION OF SKILLS, IMPROVE ACADEMIC PERFORMANCE AND DESIGNER CAREER PROMOTION IN THE UNIVERSITY THE WEB 2.0 AS A PLATFORM FOR THE ACQUISITION OF SKILLS, IMPROVE ACADEMIC PERFORMANCE AND DESIGNER CAREER PROMOTION IN THE UNIVERSITY F. Felip Miralles, S. Martín Martín, Mª L. García Martínez, J.L. Navarro

More information

Statewide Strategic Plan for e-learning in California s Child Welfare Training System

Statewide Strategic Plan for e-learning in California s Child Welfare Training System Statewide Strategic Plan for e-learning in California s Child Welfare Training System Decision Point Outline December 14, 2009 Vision CalSWEC, the schools of social work, the regional training academies,

More information

Valoda da du kult ru kontekst

Valoda da du kult ru kontekst DAUGAVPILS UNIVERSIT TE HUMANIT R FAKULT TE VALODA ñ 2010 Valoda da du kult ru kontekst Zin tnisko rakstu kr jums XX DAUGAVPILS UNIVERSIT TES AKAD«MISKAIS APG DS ìsauleî 2010 VALODA ñ 2010. Valoda da du

More information

May To print or download your own copies of this document visit Name Date Eurovision Numeracy Assignment

May To print or download your own copies of this document visit  Name Date Eurovision Numeracy Assignment 1. An estimated one hundred and twenty five million people across the world watch the Eurovision Song Contest every year. Write this number in figures. 2. Complete the table below. 2004 2005 2006 2007

More information

Teachers response to unexplained answers

Teachers response to unexplained answers Teachers response to unexplained answers Ove Gunnar Drageset To cite this version: Ove Gunnar Drageset. Teachers response to unexplained answers. Konrad Krainer; Naďa Vondrová. CERME 9 - Ninth Congress

More information

HIGHLIGHTS OF FINDINGS FROM MAJOR INTERNATIONAL STUDY ON PEDAGOGY AND ICT USE IN SCHOOLS

HIGHLIGHTS OF FINDINGS FROM MAJOR INTERNATIONAL STUDY ON PEDAGOGY AND ICT USE IN SCHOOLS HIGHLIGHTS OF FINDINGS FROM MAJOR INTERNATIONAL STUDY ON PEDAGOGY AND ICT USE IN SCHOOLS Hans Wagemaker Executive Director, IEA Nancy Law Director, CITE, University of Hong Kong SITES 2006 International

More information

MAKERERE S EXPERIENCE WITH TESSA

MAKERERE S EXPERIENCE WITH TESSA MAKERERE S EXPERIENCE WITH TESSA DR. JESSICA N. AGUTI DIRECTOR Institute of Adult and Continuing Education Makerere University aguti@iace.mak.ac.ug 1 RATIONALE FOR TESSA Africa has a number of challenges

More information

JiED EARLY ACCESS: Under final review by author(s). NOTE: PAGE NUMBERS AND MEDIA PLACEMENT ARE NOT FINAL

JiED EARLY ACCESS: Under final review by author(s). NOTE: PAGE NUMBERS AND MEDIA PLACEMENT ARE NOT FINAL JiED EARLY ACCESS: Under final review by author(s). NOTE: PAGE NUMBERS AND MEDIA PLACEMENT ARE NOT FINAL Category: Presentation The 10 Cube Challenge: Using Virtual Worlds to Foster Creative Thinking Affiliations:

More information

STAGE-STE PROJECT Presentation of University of Seville (Partner 44)

STAGE-STE PROJECT Presentation of University of Seville (Partner 44) STAGE-STE PROJECT Presentation of University of Seville (Partner 44) Scientific and Technological Alliance for Guaranteeing the European Excellence in Concentrating Solar Thermal Energy FP7 Grant Agreement

More information

Growth of empowerment in career science teachers: Implications for professional development

Growth of empowerment in career science teachers: Implications for professional development Growth of empowerment in career science teachers: Implications for professional development Presented at the International Conference of the Association for Science Teacher Education (ASTE) in Hartford,

More information

Decision Support System for Integrated Lake Basin Management

Decision Support System for Integrated Lake Basin Management Decision Support System for Integrated Lake Basin Management Mohammad Fikry Abdullah 1, Bashirah Mohd Fazli 2, Ir. Lee Hin Lee 3 & Khairul Anam Musa @ Mahmud 4 1 ational Hydraulic Research Institute of

More information

The Characteristics of Programs of Information

The Characteristics of Programs of Information ACRL stards guidelines Characteristics of programs of information literacy that illustrate best practices: A guideline by the ACRL Information Literacy Best Practices Committee Approved by the ACRL Board

More information

SSTATE SYSIP STEMIC IMPROVEMENT PL A N APRIL 2016

SSTATE SYSIP STEMIC IMPROVEMENT PL A N APRIL 2016 SSIP S TATE S Y S TEM I C I M P R O V EM EN T PL A N APRIL 2016 CONTENTS Acronym List... 2 Executive Summary... 3 Infrastructure Development... 5 1(a) Specify improvements that will be made to the State

More information

A Finnish Academic Libraries Perspective on the Information Literacy Framework

A Finnish Academic Libraries Perspective on the Information Literacy Framework A Finnish Academic Libraries Perspective on the Information Literacy Framework European Conference on Information Literacy (ECIL) 2017, Saint-Malo, France Kati Syvälahti, Helsinki University Library, Finland

More information

User education in libraries

User education in libraries International Journal of Library and Information Science Vol. 1(1) pp. 001-005 June, 2009 Available online http://www.academicjournals.org/ijlis 2009 Academic Journals Review User education in libraries

More information

2015 Academic Program Review. School of Natural Resources University of Nebraska Lincoln

2015 Academic Program Review. School of Natural Resources University of Nebraska Lincoln 2015 Academic Program Review School of Natural Resources University of Nebraska Lincoln R Executive Summary Natural resources include everything used or valued by humans and not created by humans. As a

More information

Analyzing the Usage of IT in SMEs

Analyzing the Usage of IT in SMEs IBIMA Publishing Communications of the IBIMA http://www.ibimapublishing.com/journals/cibima/cibima.html Vol. 2010 (2010), Article ID 208609, 10 pages DOI: 10.5171/2010.208609 Analyzing the Usage of IT

More information

Importance of a Good Questionnaire. Developing a Questionnaire for Field Work. Developing a Questionnaire. Who Should Fill These Questionnaires?

Importance of a Good Questionnaire. Developing a Questionnaire for Field Work. Developing a Questionnaire. Who Should Fill These Questionnaires? Importance of a Good Questionnaire Developing a Questionnaire for Field Work Dr. K. A. Korb 29 November 2013 ECWA Theological Seminary, Kagoro Conclusions in a study are only as good as the data that is

More information

CHAPTER V: CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE RESEARCH

CHAPTER V: CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE RESEARCH CHAPTER V: CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS, AND FUTURE RESEARCH Employees resistance can be a significant deterrent to effective organizational change and it s important to consider the individual when bringing

More information

Learn & Grow. Lead & Show

Learn & Grow. Lead & Show Learn & Grow Lead & Show LAKE WINDWARD ELEMENTARY STRATEGIC PLAN SY 2015/16 SY 2017/18 APPROVED AUGUST 2015 SECTION I. Strategic Planning Background and Approach In May 2012, the Georgia Board of Education

More information

Primary Years Programme. Arts scope and sequence

Primary Years Programme. Arts scope and sequence Primary Years Programme Arts scope and sequence Primary Years Programme Arts scope and sequence Primary Years Programme Arts scope and sequence Published November 2009 International Baccalaureate Peterson

More information

THE DEVELOPMENT OF FUNGI CONCEPT MODUL USING BASED PROBLEM LEARNING AS A GUIDE FOR TEACHERS AND STUDENTS

THE DEVELOPMENT OF FUNGI CONCEPT MODUL USING BASED PROBLEM LEARNING AS A GUIDE FOR TEACHERS AND STUDENTS DOI : 10.18843/rwjasc/v7i3/04 DOI URL : http://dx.doi.org/10.18843/rwjasc/v7i3/04 THE DEVELOPMENT OF FUNGI CONCEPT MODUL USING BASED PROBLEM LEARNING AS A GUIDE FOR TEACHERS AND STUDENTS Musriadi, Lecturer,

More information

Building a Sovereignty Curriculum

Building a Sovereignty Curriculum Building a Sovereignty Curriculum A Conversation with Denny Hurtado (Skokomish) Interviewed by Se-ah-dom Edmo (Shoshone-Bannock, Nez Perce, and Yakama) - N 2005, THE. Washington state legislature approved

More information

The ELA/ELD Framework Companion: a guide to assist in navigating the Framework

The ELA/ELD Framework Companion: a guide to assist in navigating the Framework The ELA/ELD Framework Companion: a guide to assist in navigating the Framework Chapter & Broad Topics Content (page) Notes Introduction Broadly Literate Capacities of a Literate Individual Guiding Principles

More information

Self Awareness, evaluation and motivation system Enhancing learning and integration and contrast ELS and NEET

Self Awareness, evaluation and motivation system Enhancing learning and integration and contrast ELS and NEET Self Awareness, evaluation and motivation system Enhancing learning and integration and contrast ELS and NEET ERASMUS + 2014 Strategic Partnership Project SAVE project Self Awareness, evaluation and Motivation

More information

CALL FOR PARTICIPANTS

CALL FOR PARTICIPANTS CALL FOR PARTICIPANTS TRAINING OF TRAINERS FOR EUROPEAN ERASMUS+: YOUTH IN ACTION PROJECTS 2017/18 CALL FOR PARTICIPANTS YOU HAVE...already gained experience as a trainer within the field of Non-Formal

More information

Nanotechnology STEM Program via Research Experience for High School Teachers

Nanotechnology STEM Program via Research Experience for High School Teachers Nanotechnology STEM Program via Research Experience for High School Teachers Mangilal Agarwal 1,*, Qurat-ul-Ann Mirza 3, 7, Joseph Bondi 3, 7, Brandon Sorge 3, Maher Rizkalla 1,4, Richard Ward 2, Corbin

More information

SECTION 2 APPENDICES 2A, 2B & 2C. Bachelor of Dental Surgery

SECTION 2 APPENDICES 2A, 2B & 2C. Bachelor of Dental Surgery Cardiff University College of Biomedical and Life Sciences School of Dentistry Entry 2017 SECTION 2 APPENDICES 2A, 2B & 2C Bachelor of Dental Surgery Admissions Policy for Undergraduate Courses Entry 2017

More information

Developing and Supporting Summer Programs for Engineering Students

Developing and Supporting Summer Programs for Engineering Students Galyna Melnychuk Research Associate and Int l Programs Coordinator Bagley College of Engineering Mississippi State University Developing and Supporting Summer Programs for Engineering Students By the Numbers

More information

New Jersey Department of Education World Languages Model Program Application Guidance Document

New Jersey Department of Education World Languages Model Program Application Guidance Document New Jersey Department of Education 2018-2020 World Languages Model Program Application Guidance Document Please use this guidance document to help you prepare for your district s application submission

More information

PIRLS. International Achievement in the Processes of Reading Comprehension Results from PIRLS 2001 in 35 Countries

PIRLS. International Achievement in the Processes of Reading Comprehension Results from PIRLS 2001 in 35 Countries Ina V.S. Mullis Michael O. Martin Eugenio J. Gonzalez PIRLS International Achievement in the Processes of Reading Comprehension Results from PIRLS 2001 in 35 Countries International Study Center International

More information

Observing Teachers: The Mathematics Pedagogy of Quebec Francophone and Anglophone Teachers

Observing Teachers: The Mathematics Pedagogy of Quebec Francophone and Anglophone Teachers Observing Teachers: The Mathematics Pedagogy of Quebec Francophone and Anglophone Teachers Dominic Manuel, McGill University, Canada Annie Savard, McGill University, Canada David Reid, Acadia University,

More information

IMPROVING ICT SKILLS OF STUDENTS VIA ONLINE COURSES. Rozita Tsoni, Jenny Pange University of Ioannina Greece

IMPROVING ICT SKILLS OF STUDENTS VIA ONLINE COURSES. Rozita Tsoni, Jenny Pange University of Ioannina Greece ICICTE 2014 Proceedings 335 IMPROVING ICT SKILLS OF STUDENTS VIA ONLINE COURSES Rozita Tsoni, Jenny Pange University of Ioannina Greece Abstract Prior knowledge and ICT literacy are very important factors

More information

CIT Annual Update for

CIT Annual Update for CIT Annual Update for 2007-08 In 2007-08, the Center for Instructional Technology expanded its outreach to faculty and departments, supported faculty innovation with mobile and web-based instructional

More information

Executive Summary. Mt. Mourne School - An IBO World School

Executive Summary. Mt. Mourne School - An IBO World School Iredell Statesville Schools Dr. Boen Nutting, Principal 1431 Mecklenburg Hwy Mooresville, NC 28115-7841 Document Generated On March 24, 2016 TABLE OF CONTENTS Introduction 1 Description of the School 2

More information