PERSEPSI TERHADAP KOMPETENSI GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PENGAJARAN SATU KAJLAN DI SEKOLAH RENDAH

Size: px
Start display at page:

Download "PERSEPSI TERHADAP KOMPETENSI GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PENGAJARAN SATU KAJLAN DI SEKOLAH RENDAH"

Transcription

1 PERSEPSI TERHADAP KOMPETENSI GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PENGAJARAN SATU KAJLAN DI SEKOLAH RENDAH OLEH HAMINAH BT. HAJI SUHAIBO Kertas Tesis Untuk Memenuhi Sebahagian Keperluan Pengijazahan Sarjana Sains akulti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia mrsity MALAYSIA SARAWAK July 1997

2 Lembaga Perneriksa yang telah bersidang pada 18 JuLai 1997 bagi rnelaksanakan pernenksaan lisan (viva) bagi calon Haminah Bt. Hai i Suhaibo unau& ijazah MSc ) yang tesisnya bertajuk: Persepsi Terhadap Kompetensi Cum Besar Sebagai Pemimpin Pengaf aran : Satu Ka j ian Di Sekolah Rendah dengan ini tefah bersetuju mengesahkan bahawa tesis tersebut adalah sempuma bagi memenuhi sebahagian daripada syarat memperolehi ijazah MSc >. PernePiksa Luar:?*of. Mc3dya Dr. &riffin iff. 1Lit3; Dr. Peter Sonqzn : -b

3 Dengan ini diperakui penerirnaan tesis bertajuk 'Persepsi Terhadap Kompetensi Guru Besar Sebagai Pemimpin Pengajaran: Satu kajian Di Sekolah Wendah' yang disedia dan diserahkan oleh Haminah bt Hj Suhaibs sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pernbangunan Sumber Manusia) Disahkan oleh: Prof ~ d d Dr ~ Napsiah a Mahfoz (Peny elia) Faktliti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak Kota Samarahan, Sarawak Haribulan:

4 Adalah diperakukan bahawa tesis ini adalah hasil karya penyelidik sendiri dan tiada bahagian telah dikemukakan untuk menyakong sesuatu permohonan urntuk mendapatkan sesuatu kelayakan ijazah di arn-iversiti ini atau rnana-mana institusi pendidikan tinggi yang lain.

5 PENG GLEAN Pcnghargaan yang tidak terhingga saya rakarnlcan kepada Prof. Madya. Dr. Napsialz Mahfoz yang telah banyak membantu, membirnbing dan mexlgorbankan masa sehingga terhasilnya frajian ini. Tesis ini tidak akan terhasil tanpa bantuan dan sumbangan rnereka yang berikut: Dr. Abang Ahmad Ridzuan Abang Awet, Penyeiaras Kursus Program Ken1 bar IAB-UNINPAS; Semua Guru Besar yang terlibat dalam kajian ini; Seinua pensyarah program kembar IAB-UNIT/SAS N-ohort 1; Dr. Waji Adi Badiozaman Tuah; Dr. Razali Abon; Puan Norzalihah Pandak; Endik Bujang Hadi Sulaiman; Sernuh kalcitangan IAB dan Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIMAS; Sekalung penghasgaan dan terima kasih banyak. Semoga anda semua diberlrati Tuhan! Penghargaan dan jutaan terimakasih juga dirakamkan kepada yang beriliut: Encik Jerah Britten (Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak) l3ncik Yusuf Mustanir (Jabatan Pendidikan Bahagian Kuching) Encik 3eli Bohari Riha (Syarikat Shell Bhd.) Eneik Nong Ean Sam (FSXZPM, UNfMAS) Encik Saadi Ken (Jemaah Nazis Persekutuan, Sarawak) Punn Rajemah Othman (Malrtab Perguruan Batu Lintang) Terima kasih dan penghargaan juga dirakamkan kepada semua kawan selcnliah kliususnya lzepada Cik Siti Zohara Yassin dan Cik Kl~adijah I3j. Tornpang yang sentiasa membantu dan mendorong serta sama-sama ~nenghadapi dugaan bcrkursus, Walau bagaimanapun kejayaan ini tidak akan berhasil tanpa restu dan doa ibu, Hajjah Maimunah Waji I-Iussein. Semoga Allah memberkaki Ireliidupannya. Kepada arwali ayah, yang meninggal sclnasa saya sedang mengikuti kursus ini, saya doakan semoga dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman. AMIN. Akhir sekali kepada semua ahli keiuarga yang sentiasa rnemberi semangat untuk terus berjaya, saya rakamkan rasa terhutang budi dan jutaan terima kasih. Tanpa Rahmat dari Allah s.w.t. semua ini tidak akan berhasil. Syukur lsjta kepadanya. 4 I

6 Kajian ini berlujuan untuk meninjau keperluan dan tahap kompetensi yang dimiliki oleh Guru Besar Sekolah Rendah sebagai pemimpin pengajaran. Kajian ini juga melihat perbezaan tahap kornpetensi berdasarkan ciri-ciri latarbelakang dan hubungan antara tahap dengan keperluan kornpetensi. Keutamaan kompetensi mengikut persepsi b Guru Besar bagi menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran juga dilihat. Pengurnpulan data dilakukan dengan menggunakan soal selidik ke atas 136 orang Guru Besar Sekolah Rendah daerah Kuching. Kompetensi yang dikenalpasti meliputi enam bidang iaitu lrurikulurn dan pengajaran, penyeliaan dan penilaian pengajaran, pernbangunan staf, hubungan interpersonal, motivasi staf dan pengurusan sekolah. Kaedali deskriptif (kekerapan dan min) serta inferential ( ujian-t, Anova Sehala dan korelasi Pearson) t;elah digunakan untuk menganalis data. Hasil kajian menunjukkan: (a) sebahagian besar responden memerlukan kompetensi dalam lima daripada enam kategori kompetensi yang disenaraikan iaitu kurikulum, penyeliaan, hubungan interpersonal, motivasi sataf dan pengurusan sekolah; (b) sebahagian besar responden menganggap mereka memiliki tahap kompetensi tinggi sebagai pemimpin pengajaran. Hasil kajian juga menunjukkan hubungan \, yang signifikan antara pengalaman mengajar dengan tahap kon~petensi dalan~ hubungan interpersonal dan hubungan yang signifikan tetapi rendah antara tahap dan keperluan kolnpetensi pada kategori, hubungan interpersonal, motivasi staf dan pembangunan staf. Pengurusan sekolah

7 p oleh responden sebagai kompetensi yang paling utama untuk alanlran tugas sebagai pemimpin pengajaran. Ini diikuti oleh bidang an pengajamn, rnotivasi staf, penyeliaan dan penilaian, n staf dan hubungan interpersonal. Kajian mencadangkan dan latihan khususnya dala~n bidang pernbangunan staf kepada Guru Besar supaya kompetensi dapat

8 ABSTRACT ectiues of this study are to identify the perceived competency levels ncy needs of primary scl?,ool heads as instructional leaders, to between levels of competencies and the respondents' characteristics, to examine the relationship between competency needs, and to analyse the respondents' competencies. A questionnaire was used to collect data for competencies were identified in the questionnaire: curriculu~n nd teaching, supervision and evaluation of teaching, staff deuelopment, ierpersonal relations, staff motivation and school management. escriptiue statistics (frequency and mean) and inferential statistics(t-test, e-way Anova and Pearson Correlation) were used to analyse the data. aiysis revealed 5 major f ndings: i) the majority of the respondents expressed the need to posses five of the six categories of competencies ified, that is, curriculum and teaching, supervision and eualuation of teaching, interpersonal relations, staff motivation and school ma~zagement, majority of the respondent$ perceived themselves as having u high level of competertcy in performing their role as instructional leaders, iii) a cant relationship exists between teaching experience and level of comp~iency in interpersonal relationship, id there is a low level of correlation between the respondents' competency needs and competency levels in areas relating to interpersona.l relationship, staff motivation. and

9 development, and v) 'school management' is perceived as the most needed by the Head Teachers to perfirm their role as zal leaders in school. This is followed by competencies related to d teaching, staff motivation, supervision and evaluation, t and interpersonal relation. Tlu! study cortcludcs that roue their co~npetencies by giving them courses needs especially in aspects related to staff 5 v

10 ISI KANIPUNGAN IS1 IIWGAN MUKA SURAT Penghargaan... i.. Abstrak Abstract... iv Isi Kandungan... vi Senarai Jadual ix Senarai Rajah... x BAB X PENGENM 1.0 Pendahuluan Latarbelakang Kajian Pernyataan Masalah Objektif Kajian BatasanKajian Eefinisi Operasional BABlf KAJ SEMULA PENULISAN 2.0 Pengenalan Kompetensi I Maksud dan Perbincangan Pendidikan Berasaskan Kompetensi... 2."13 Kepentingan Kornpetensi 2.2 Peranan Guru Besar Sebagai Pemimpin Pengajaran Karnpetensi Guru Besar Kerangka Konsep Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi dan Persampelan instrurnentasi Pembentukan Instrumen Soalselidik Kajian Rintis Ujian Kebolehpercayaan Pengumpulan Data Penganalisaan Data...

11 4.0 Pengenalan Latarbelakamg Responden Ciri-Ciri Demografi Kelulusan Akademik dan Iktisas Pengalaman ILEengajar, Pengalaman Sebagai Guru Besar dan Latihan Pentadbiran Lokasi dan Jenis Sekolah Persepsi Keperluan dan Tahap Kompetensi Persepsi Tentang Keperluan dan Tahap Kompetensi Dalam Kurikulum dan Pengajaran Persepsi Tentang Keperluan dan Tahap Kornpetensi Dalam Penyeliaan Persepsi Tentang Keperluan dan Tabap Kompetensi Dalam.Pembangunan Staf Persepsi Tentang Keperluan dan Tahap Kompetensi Dalam Hubungan Interpersonal Persepsi Tentang Keperluan cian Tahap Kompetensi Dalam Motivasi Staf Persepsi Tentang Keperluan dan )t Tahap Kompetensi Dalam Pengurusan Sekolah Perbezaan Tahap Kompetensi Dengan Ciri- Ciri Latarbelakang Perbezaan Tahap Kompetensi Berdasarkan Jantina, Latihan Pentadbiran dan Jenis Sekolah Perbezaan Tahap Kompetensi Berdasarkan Umur, Akademik, Pengalaman Sebagai Guru Besar dan pengalaman Mengajar Wubungan Keperluan Dengan Tahap Kompetensi Keutamaan Kompetensi Mengikut Persepsi Guru Besar Rumusan Hasil Kajian vii

12 Senarai Jadual Bil. Jadual Keterangan Jadual Muka Surat 1. Jadua13.1 Pekali Kebolehpercayaan Untuk Skala-Skala 43 Dalam Soal selidik Persepsi Guru Besar Terhadap Kompetensi 2. Jadua14.1 Taburan Responden Mengikut Umur Dan 46 Jantina 3. Jadua14.2 Taburan Responden Mengikut Jantina, 48 Kelayakan Akademik Dan Kelayakan Ikhtisas Dan Umur 4. Jadua14.3 Taburan Responden Mengikut Jenis Sekolah 50 Dan Saiz Sekolah 5. Jadua14.4 Taburan Responden Mengikut Keperluan 52 Dan Tahap Kompetensi Dalam Kurikulum Dan Pengaj aran 6. Jadua14.5 Taburan Responden Mengrkut Keperluan 56 Dan Tahap Kompetensi Dalam Penyeliaan Dan Penilaian Pengajaran 7. Jadua14.6 Taburan Responden Mengikut Keperluan 60 Dan Tahap Kompetensi Dalam Pembangunan Staf 8. Jadua14.7 Taburan Responden Mengikut Keperluan 63 Dan Tahap Kompetensi Dalam Hubungan Interpersonal 9. Jadua14.8 Taburan Responden Mengikut Keperluan 65 Dan Tahap Kompetensi Dalam Motivasi Staf 10. Jadua14.9 Taburan Responden Mengikut Keperluan 68 Dan Tahap Kompetensi Dalam Pengurusan Sekolah 11. Jadua14.10 Nilai T Antara La-tarbelakang (Jantina, 70 Latihan Pentadbiran Dan Jenis Sekolah) Dengan Tahap Kompetensi

13 12. Jadua14.11 Nilai F Antara Akademik,. Umur, Pengalaman Mengajar Dan Pengalaman Sebagai Guru Besar Dengan Kornpetensi (ANOVA Sehala) 13. Jadua14.12 Ujian Scheffe Bagi Tahap Kompetensi Dalam 72 Hubungan Interpersonal Berdasarkan Pengalaman Mengajar 14. Jadual 4.13 Indeks Davis Jadual4.14 Pekali Korelasi R Antara Keperluan Dengan 74 Tabap Kompetensi 16. Jadua14.15 Keutamaan Kompetensi Mengikut Persepsi 75 Responden

14 Senarai Rajah Bil Rajah Keterangan Rajah Muka Surat 1 Rajah 2.1 Kerangka Konsep Kajian 35 2 Rajah 3.1 Model Proses Kompetensi 39

15 Peranan Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran di sekolah memang dak dapat dinafikan. Sebagai ketua, beliau mengepalai seluruh anak buahnya untuk menghadapi cabaran pendidikan masa kini. Oleh itu ajian ini cuba mengenalpasti tanggapan keperluan dan tahap kompetensi mereka bagi menjalankan tugas sebagai pemimpin 1.1 Latarbelakang Kajian Pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perubahan yang besar, aitu perubahan dalam struktur organisasi pengurusan pendidikan, peranan dan fungsinya di setiap bahagian dan peringkat, baik di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah mahupun di peringkat sekolah. Perubahan ini mewpakan salah satu strategi ke arah menyediakan insfkastrutur yang engkap dan terkini bagi menghadapi cabaran masa hadapan yang semakin rumit dan rencam.

16 Kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987), telah menunjukkan bahawa kepemimpinan memainkan peranan yang penting untuk menentukan kelicinan, kecekapan, dan keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah. Sekolah telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulum, kaedah pengajaran, dan kegiatan ko-kurikulum, dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan negara yang semaktn mencabar. Antara perubahan dan refomasi dalam pendidikan ialah pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988, ref~rmasi dasar penbrgunaan bahasa dan pengwujudan Falsafah Pendidikan Negara. Masyarakat sendiri menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi sosial, ekonomi mahupun politik. Semua ini menyebabkan Guru Besar, sebagai pengurus sekolah, menghadapi cabaran yang lebih besar yang memaksa rnereka sentiasa peka, kreatif, dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah pengurusan harian mereka. Navarro (1986) melihat betapa pentingnya kepemimpinan Guru Besar dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Dalam usaha mengejar dan mencapai kecemerlangan pendidikan, sama ada di negara membangun, mahupun di negara-negara maju y ang lain, kepimpinan Guru Besar sering dilihat sebagai teraju utama. Guru Besar merupakan

17 pelakon utama dalam menentukan halatuju sekolah dalam menghadapi kerencaman masa hadapan. Dapatan-dapatan yang ditemui dalam penyelidikan tentang keberkesanan sekolah menunjukkan bahawa penentu paling utama bagi kejayaan sesebuah sekolah adalah kepemimpinan seorang Guru Besar dalam bidang pengaj aran iaitu kepemimpinan pengaj aran (Hussein Mahmood, 1993). Peranan kepemimpinan pengaj aran ini berkait rapat dengan usaha memajukan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Seringkali proses ini melibatkan pelaksanaan inovasi program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan lagi prestasi para pelajar. Di negara kita, Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di sekolah- sekolah, telah melaporkan bahawa para Guru Besar bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar di sekolah mereka. Menurut Jawatankuasa tersebut, Guru Besar perlulah cekap;... dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelaj aran di sekolah-sekolah, mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan, bertindak sebagai pakar runding, penasihat dan koordinator bagi programprogram pengajaran dan pembelajaran di sekolah,dan perlu menghabiskan masa yang lebih dalam aktiviti-aktiviti profesional guru dan pelajar, dan jangan hanya beke j a semata-mata sebagai pentabdir yang berkurung di biliknya mengeluarkan arahan dan surat-surat siaran. (Kementerian Pendidikan Malaysia,1982:6)

18 Ternyata wujud peralihan tugas utama Guru Besar daripada hanya menekankan pentadbiran sekolah kepada kepemimpinan pengajaran. Perubahan peranan Guru Besar ini ditegaskan lagi apabila Kementerian Pendidikan mengeluarkan satu garis panduan pada tahun 1985 yang menyenaraikan tugas Guru Besar. Ini termasuk: a. mengelola pentadbiran sekolah; b. menyelia pelaksanaan kurikulum sekolah selaras dengan dasar pelajaran kebangsaan; C. menyelia pelaksanaan program pendidikan tambahan dan juga perkhidmatan sokongan; d. mernberi kepemimpinan profesional kepada semua guru di sekolahnya; dan e. mempereratkan ke rjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat melalui organisasi seperti Persatuan Tou Bapa dan Guru dan pihak pengelola/pengurus. Sebagai pemimpin atau pengurus sekolah, Guru Besar di harapkan memainkan peranan termasuk memberi galakan (kewangan dan fizikal), menyebarkan maklumat, mengadakan aktiviti pembangunan staf dan membina perhubungan baik antara sekolah dengan masyarakat serta membina suasana sekolah yang ceria yang dapat menerima, memupuk dan menyokong perubahan dari luar (Ibrahim, 1988). Peranan Guru Besar dilihat sebagai penentu kejayaan dan kegagalan dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah khususnya dari segi

19 jniv~~siti MXLAY JN" '7'' kepemimpinan pengajaran (Berman & Mc Laughlin, 1976; Fullan & et, 1982). talah bahawa peranan Guru Besar yang hanya menjalankan entadbiran sekolah kini tidak lagi dianggap sesuai bagi mencapai mat pendidikan seperti yang diharapkan, lebih-lebih lagi dalam onteks Wawasan 2020, yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor endidikan. Guru Besar telah dikenalpasti sebagai orang yang amat nting di sekolah dan sebagai pembolehubah utama bagi menentukan 'ayaan atau kegagalan sesuatu inovasi pendldikan di sekolah. Jelaslah Sergiovanni (1984) menyatakan bahawa untuk kejayaan sesebuah sekolah, Guru Besar mestilah seorang pengurus yang kompeten. Beliau merumuskan lima peranan utama Guru Besar yang kompeten iaitu; a. Pemimpin Teknikal; b. Pemimpin Manusia; c. Pemimpin Pendidikan; d. Pemimpin Simbo1ik;dan

20 Pentingnya kompetensi bagi Guru Besar dalam menghadapi tugas dan tanggungjawabnya telah dikaji oleh Hussein Mahmood (1989) dalarn disertasinya bertajuk 'A Study Of Principal's Perception Of Their Competency And Competency Needs In Instructional Leadership'. Beliau merurnuskan empat kategori kompetensi Guru Besar berasaskan peranan dan tanggunglawab mereka iaitu; a. Matlamat Sekolah; b. Kurikulum Sekolah; c. Pengurusan Sekolah; d. Hubungan Kemanusiaan Dan Komunikasi. Sebagai rurnusan, peranan Guru Besar adalah kritikal untuk mencapai kejayaan dalam sistem pendidikan. Guru Besar dilihat sebagai 'key person' dan pembolehubah yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan perlaksanaan inovasi pendidikan. Oleh itu, Guru Besar perlu mempunyai kompetensi khusus bagi menangani semua cabaran ini. Tahap kompetensi yang perlu dimiliki juga harus dinyatakan dengan jelas agar mereka dapat rnenjalankan tugas dengan baik dan berkesan.

21 1.2 Pernyatsan Masalah Cabaran utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan ialah menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan seterusnya menghasilkan 'output' tenaga manusia yang berkemahiran dan berketrampilan sesuai dengan kehendak pembangunan negara. Sumber manusia yang dilahirkan perlu mempunyai keeekapan dan kompetensi khusus bagi membolehkan mereka menjalankan fungsi dan peranan mereka. Pembangunan sumber manusia sebagai penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup menjadi teras utama dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (RM 7). Kerajaan membuat beberapa perubahan besar dalam sistem pendidikan dan latihan bagi memperkukuh dan memperbaiki kualiti dm menarnbah kuantiti keluaran bagi memenuhi keperluan tenaga manusia dalam pembangunan negara. Tan Sri Datuk Dr. Wan Zahid Mohd. Nordin, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, dalam kertas ke rja beliau yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke 21 (1993) rnengatakan, usaha untuk mencapai tahap negara dinamik dan progresif berasaskan kemampuan dalam sains dan teknologi memerlukan kumpulan kritikal sumber manusia yang lengkap dan mampu untuk berubah dan melakukan penyesuaian dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah

22 dan kehendak indus-tri yang dinamik. Jelaslah dalarn usaha mencapai Wawasan 2020 dan menangani segala cabaran ke arah negara maju, Malaysia bergantung kepada tenaga manusia yang versatile yang mampu bersaing dan berdaya tahan, Mereka adaiah penentu kepada pencapaian matlamat ini. Kompetensi yang rnereka rniliki penting dilihat sebagai asas kepada pencapaian matlamat ini. Untuk mencapai matlamat di atas, Guru Besar sebagai pengurus sekolah perlu peka kepada kehendak Wawasan pendichkan dan Rancangan Malaysia ke 7 bagi melahirkan sumber manusia yang versatile, dinamik dan inovatif. Apakah kompetensi yang perlu ada pada Guru Besar bagi membolehkannya menjalankan tugas sebagai pemimpin pengaj man di sekofah? Setakat manakah kompetensi yang mereka miliki bagi rnenjalankan tugas mencabar berkenaan? Apakah tahap kompetensi ada mereka miliki bagi mernbolehkan mereka menjalankan tugas dan menyahut cabaran sistem pendichkan? 8

23 1.3 Objektif Kajian Berdasarkan masallah yang telah dikemukakan tadi, kajian ini bertujuan mengenalpasti persepsi keperluan dan tahap kompetensi Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran pembelajaran secara efektif. Khususnya kajian ini bertujuan untuk: a mengenalpasti kompetensi yang diperlukan mengikut persepsi Guru Besar untuk rnenjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran di sekolah; b. mengenalpasti tahap kompetensi yang ada mengikut persepsi Guru Besar dalam menjalankan tugas sebagai pernimpin pengajaran; c. nelihat perbezaan tahap kompetensi berdasarkan ciri-ciri latarbelakang Guru Besar; d. melihat hubungan antara kompetensi yang diperlukan dan tahap kompetensi yang ada pada Guru Besar; dan e. melihat keutamaan kompetensi rnengikut persepsi Guru Besar Kepentingan Kajian Perlantikan Guru Besar adalah satu usaha pemantapan pengumsan. Sebagai pengwrus pendi n, mereka bertangangjawab dalam menentukan ha1 sumber manusia h dan seterusnya ke arah melahirkan an oleh negara dalam mencapai wawasan 9

24 negara. Dengan mengenalpasti peranan dan tanggungjawab mereka kita dapat mengkaji kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi menjayakan cabaran pendidikan. Mengkaji tahap kornpetensi yang ereka ada membolehkan kita mencari ruang bag5 memperbaiki program pembangunan untuk Guru Besar. Kajian ini juga diharapkan dapat. mernbantu pihak berkenaan mengenalpasti sumber manusia yang kompeten bagi membantu pihak kementerian. Batasan Kajian Kajian ini menggunakan responden dari sekitar Daerah Kuching sahaja. Hanya pembolehubah-pembolehubah seperti umur, kelayakan akademik, jantina, pengalaman mengajar dan pengalaman sebagai Guru Besar, jenis sekolah, kedudukan sekolah serta latihan pentadbiran yang diterima dikaji. Oleh itu, dapatan mungkin sukar untuk dibuat generalisasi tentang kompetensi serta tahap kompetensi yang ada dm yang diperlukan oleh kesemua Guru Besar di Malaysia. 1.6 Definisi Operasional.6.1 Kompetensi petensi adalah kecekapan seseorang Guru Besar dalam laksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran. Namun demikian, ecekapan ini perlu dilengkapi oleh pengetahuan, kemahiran dan sikap 10

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH MULTI-VARIABLE DATA SETS SITI HASRINAFASYA BINTI CHE HASSAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SIMILARITY MEASURE FOR RETRIEVAL OF QUESTION ITEMS WITH

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN PELAJAR MENGIKUTI MATA PELAJARAN VOKASIONAL (MPV) DI SEKOLAH- SEKOLAH AKADEMIK DI DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA HALIJAH BINTI YUSOH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS ACADEMIC ESSAYS AND THEIR PERCEIVED USEFULNESS TEE PEI LENG @ KELLY FBMK 2011 37 TYPES OF WRITTEN FEEDBACK ON ESL STUDENT WRITERS

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH FAKTOR-FAKTOR YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI PERLAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN TAULAN DALAM MEMBANTU GURU SAINS MENGUASAI BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH Azin Bin Nordin & Norlela Binti A. Kahar Fakulti Pendidikan,

More information

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB

HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB HUBUNGAN ANTARA KUALITI GURU BAHASA ARAB DAN KECENDERUNGAN MINAT PELAJAR DALAM BAHASA ARAB Oleh: Mohammad Abdillah Samsuiman kalamhamba85@yahoo.com Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS IN A MALAYSIAN UNIVERSITY CHAI FOONG TENG FPP 2013 30 RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON INTRA-ASEAN TRADE COLIN WONG KOH KING FEP 2010 13 IMPACT OF ASEAN FREE TRADE AREA AND ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

More information

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM

TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM TAHAP KEFAHAMAN PELAJAR TINGKATAN 4 TENTANG PENGGUNAAN KONSEP SAINS DALAM KEHIDUPAN FASEEHA BINTI SHAIK IBRAHIM Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH ZON BANDAR DAERAH SEGAMAT, JOHOR RAJA ROZITA BINTI RAJA ARIFF SHAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS

More information

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU

PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU PENGAMALAN KERJA BERPASUKAN DALAM PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU GO SEOW ANN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

More information

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES

KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES KEMAHIRAN EMPLOYABILITY:TANGGAPAN GURU TERHADAP PENERAPANNYA DI SEKOLAH SATU KAJIAN KES Yahya bin Buntat, Zakaria Mohd. Yusof & Meor Ibrahim Kamaruddin Universiti Teknologi Malaysia Abstrak Penulisan ini

More information

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG

AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG AMALAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL (LDP) DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH MANJUNG Noor Lela bt Ahmad Faculty of Management and Economic, UPSI noor.lela@fpe.upsi.edu.my Hariyaty bt Ab Wahid Faculty

More information

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT GOH GEOK POH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGETAHUAN DAN TAHAP KEPUASAN GURU TERHADAP

More information

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH

BODJIT KAUR A/P RAM SINGH THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM INSTRUCTIONS AND ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE (ESL) ACHIEVEMENT AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS, GENDER AND ETHNIC GROUPS: A CASE

More information

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains UiTM/Asasi Undang-Undang UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya SYARAT KEMASUKAN PROGRAM IJAZAH PERTAMA UKM SESI AKADEMIK 2016-2017 (FAKULTI TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT) (CALON LEPASAN STPM, MATRIKULASI, ASASI, DIPLOMA/SETARAF) SYARAT AM UNIVERSITI Lulus Sijil Pelajaran

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 66 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) PENDEKATAN PENGAJARAN SECARA BERKUMPULAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU (Group Teaching Approach in the Malay

More information

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION

AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION AN INVESTIGATION INTO THE FACTORS AFFECTING SECOND LANGUAGE LEARNERS CLASSROOM PARTICIPATION Faizah Mohamad Nor & Liew Hui Choo Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRACT: This study was

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM LUKISAN KEJURUTERAAN DI SEKOLAH AKADEMIK : SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GUNTONG DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MANIR, KUALA

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS HAMIDEH POURTAHERIAN FS 2012 71 SKEW ARMENDARIZ RINGS AND THEIR RELATIONS By HAMIDEH POURTAHERIAN Thesis Submitted to the School of Graduate

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT PENGAKUAN PELAJAR PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN SENARAI SINGKATAN v ABSTRAK Kajian ini mengkaji hubungan sikap (komitmen, emosi dan berwawasan) dengan pencapaian akademik pelajar PKPG tahun akhir (SPT, SPN, SPH) di UTM, Skudai. Kajian ini melibatkan 131 orang responden

More information

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED

STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED STUDENTS SATISFACTION LEVEL TOWARDS THE GENERIC SKILLS APPLIED IN THE CO-CURRICULUM SUBJECT IN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA NUR HANI BT MOHAMED AN ACADEMIC EXERCISE INPARTIAL FULFILMENT FOR THE DEGREE

More information

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP

KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP i KESEDIAAN PENGAJAR DAN PELAJAR TERHADAP PROGRAM KOUZA MEETING DI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA BERANANG NURIMAN BIN YUSOP Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK.

STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. STRES DI KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI DAERAH KOTA SAMARAHAN, SARAWAK. VIRGINY ANAK JOHN BURUNG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i PENGESAHAN PEMBIMBING Saya

More information

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR HIDAYAH BINTI ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGGUNAAN GAMBAR RAJAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GERAKAN LINEAR SITI NOR

More information

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN

FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR MELAYU SEKOLAH MENENGAH AGAMA DAERAH PONTIAN MOHD FAIZAL BIN MAZALAN Projek kajian ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : KEBERKESANAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD UNTUK TAJUK PEMBINAAN GEOMETRI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

More information

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH

KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH KESAN DASAR PENGAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DALAM BAHASA INGGERIS Dl SEKOLAH RENDAH PROFESOR EMERITUS DATO' ISAHAK HARON (KETUA) PROF. MADYA DR. ABDUL LAT1F HJ, GAPOR DR. MD IMASIR BIN MASRAN ENCIK ABDUL

More information

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK

TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT TERHADAP KOMPONEN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK) DALAM MATAPELAJARAN MATEMATIK FATTIMA ZAHARA BINTI ZABA Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH

HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH HUBUNGAN ANTARA KEBIMBANGAN TERHADAP MATEMATIK DENGAN PENCAPAIAN DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH Syed Azman Syed Ismail 1, Siti Mistima Maat 2 1 IPG Kampus Raja Melewar, syed.azman@ipgm.edu.my 2

More information

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN

PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN PEMBANGUNAN DAN PENGESAHAN INSTRUMEN UJIAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI FIZIK BAGI TAJUK DAYA DAN GERAKAN ROHANA BINTI AMIN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2015 iv ABSTRAK Kajian kuantitatif ini bertujuan

More information

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN

GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN BAGI POTONGAN PERBELANJAAN DI BAWAH PERENGGAN 34(6)(m) DAN 34(6)(ma) AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 BAGI MAKSUD PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN 1. Objektif Garis panduan ini

More information

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN

KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 9002 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN KESAN PENGIKTIRAFAN MS ISO 900 TERHADAP PSIKOLOGI DAN SITUASI KERJA GURU-GURUDAN KAKITANGAN SEKOLAH: SATU TINJAUAN Yahya Buntat Rozali Omar Syed Mohamad Shafeq Syed Mansor Fakulti Pendidikan Universiti

More information

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI

TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHAP PERANCANGAN BAHAN SUMBER, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PENGAJARAN DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN JASMANI LEVEL OF THE PLANNING OF RESOURCES MATERIALS, EQUIPMENT AND FACILITIES OF TEACHING AMONG PHYSICAL

More information

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM (UniAMS) CHE FUZIAH BINTI CHE ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUNE 2006 i UNIVERSITY ASSET MANAGEMENT SYSTEM CHE FUZIAH BINTI CHE ALI A thesis submitted in partial

More information

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor

Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor Journal of Technical, Vocational & Engineering Educational Volume 3 September 2011, Pages 67-78 /ISSN: 2231-7376 Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 11 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF TERHADAP PENCAPAIAN DAN MOTIVASI MURID SEKOLAH MENENGAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

More information

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA

KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL STAD TERHADAP PENCAPAIAN TAJUK PEPEJAL GEOMETRI DAN MOTIVASI MURID BERPENCAPAIAN SEDERHANA JAYA MALA A/P P.KUPUSAMY DISERTASI DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT

More information

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014

Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Agenda 4.2: LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2014 Tujuan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2014 dikemukakan bagi mendapatkan perhatian dan pertimbangan Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan

More information

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES

DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK DI SEKOLAH RENDAH: SATU KAJIAN KES NIK AIDA MUSNIE BT NIK MAHMOOD LAPORAN PROJEK DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor

HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING. Fazlina Binti. Abd Rahiman. Aniza Suriati Binti Abdul Shukor HUBUNGAN MINAT DAN SIKAP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS DPA3043 AUDITING Fazlina Binti. Abd Rahiman Aniza Suriati Binti Abdul Shukor ABSTRAK Minat yang mendalam perlu hadir dalam diri pelajar

More information

KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK

KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK KEPERLUAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH MENENGAH UNTUK GURU-GURU SENI DISARAWAK Softie Balqis Bernard AbduUah @ Sophy Bernard Sarjana Seni (Pengurusan Seni) 2013 P.KHIDMAT MAKLUMAT

More information

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN GAYA KEPIMPINAN PENGETUA WANITA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI JOHOR BAHRU KASTHURI A/P KRISHNAN Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah Sarjana Pendidikan

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI

PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI PENGGUNAAN PERISIAN PAINTER DALAM PEMBELAJARAN ASAS LUKISAN DIKALANGAN PELAJAR FSM, UPSI ADNAN BIN ABD AZIZ ABDUL AZIZ BIN ZALI@ZALAY ABDUL RAZAK BIN HJ ABDUL JABBAR KOD PENYELIDIKAN: 02-04-16-06 BATSYA

More information

MEJAR AHMAD SAMSUL ARIFIN BIN JALAL

MEJAR AHMAD SAMSUL ARIFIN BIN JALAL KEPERLUAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN DI DALAM ARTILERI PERTAHANAN UDARA SEJAJAR DENGAN PEMILIKAN PERALATAN BERTEKNOLOGI TINGGI MEJAR AHMAD SAMSUL ARIFIN BIN JALAL FAKULTI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN

More information

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH 179 PENGGUNAAN BAHAN ILUSTRASI OBJEK PADANAN ABJAD (IOAP) BAGI MENINGKATKAN KEUPAYAAN MENGECAM HURUF KANAK-KANAK PRASEKOLAH Mohd Firdaus Razlan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600

More information

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only.

INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer FOUR (4) questions only. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. QUESTION

More information

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH

KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 23, 49 67, 2008 KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH (QUALITY OF BEGINNING TEACHERS OF A TEACHER

More information

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER

PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER PEMBINAAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN MODUL PENGAJARAN KENDIRI PERMODELAN OBJEK PADU MATA PELAJARAN REKABENTUK BERBANTU KOMPUTER Muhammad Sukri B.Saud & Lee Wan Ki Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH

TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH TINJAUAN TENTANG AMALAN KOMUNIKASI GURU MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH 1 Sazwani Suhaimi, 2 Noor Shah Saad, 3 Sazelli Ab Ghani 1, 3 Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik 2 Jabatan Pengajian Pendidikan,

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KESALAHAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MAHASISWA FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA INDERBIR KAUR A/P SHAMSHER SINGH FBMK 1995 2 KESALABAN BAHASA KELAYU DI

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA NAJMEH MALEKMOHAMMADI IPM 2010 17 DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR TARGET SETTING WITH IMPRECISE DATA By NAJMEH MALEKMOHAMMADI

More information

KEKUATAN HUBUNGAN MOTIF, SIKAP DAN LATIHAN PERGURUAN DENGAN PROFESIONALISME KEGURUAN PELAJAR TAHUN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN IPTA

KEKUATAN HUBUNGAN MOTIF, SIKAP DAN LATIHAN PERGURUAN DENGAN PROFESIONALISME KEGURUAN PELAJAR TAHUN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN IPTA KEKUATAN HUBUNGAN MOTIF, SIKAP DAN LATIHAN PERGURUAN DENGAN PROFESIONALISME KEGURUAN PELAJAR TAHUN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN IPTA Mohd Yusof Abdullah, Salleh Abd Rashid dan Zulkifli Mohamed Sekolah Pendidikan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19:16 (Pind. 1/97) JUDUL : TAHAP PENGGUNAAN MATEMATIK DALAM KURSUS TEKNIKAL YANG DIJALANKAN DI KOLEJ KOMUNITI SESI PENGAJIAN : 2005/2006

More information

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI SECARA BERKESAN DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM) FATHIAH BINTI.MUSTAFFA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PZS

More information

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK

SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah ABSTRAK SIFU Oleh: HANITA LADJAHARUN SMK Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah hanita75harun@yahoo.com ABSTRAK Kajian ini dijalankan bagi meninjau keberkesanan aktiviti SIFU dalam proses pembelajaran dalam pengajaran

More information

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK

PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR ABSTRAK PROGRAM I SEE YOU ; APLIKASI PEMBELAJARAN MASTERI DALAM MATAPELAJARAN SAINS PMR DI SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM, BATU PAHAT, JOHOR 1 Irrinna Shakinah Bt Subawi@Fendi, 2 Haslina Bt. Mohd. Ismail, 3 Hafiza

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP SAINTIS DAN KEFAHAMAN PELAJAR DALAM SAINS (SEKOLAH MENENGAH) GHANDISWARI A/P PANIANDI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii Saya mengesahkan bahawa saya telah membaca tesis ini dan

More information

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR

ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR ISU KRITIKAL PENGGUNAAN TULISAN JAWI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH: PANDANGAN PAKAR Norhazliana Mohd Hasan Abdullah Saedah Siraj Zaharah Hussin Norlidah Alias

More information

Faculty Of Information and Communication Technology

Faculty Of Information and Communication Technology Faculty Of Information and Communication Technology INTERNSHIP SUPERVISOR SELECTION USING GENETIC ALGORITHMS Junaida binti Karim Master of Computer Science (Software Engineering and Intelligence) 2015

More information

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI PENERAPAN STRATEGI PENGUTARAAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI Vinogharri Muniandy, Johari Surif dan Nor Hasniza Ibrahim Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia 81310

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP PENGARUH GAYA HIDUP DI ASRAMA DALAM MEMBENTUK DISIPLIN PELAJAR: SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

More information

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON

KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON KEBOLEHAN PENULISAN KANAK-KANAK BERUMUR 6 HINGGA 9 TAHUN SURAYAH BINTI ZAIDON TESIS DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PUSAT PENYELIDIKAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS o JUDUL: PEMBANGIINAN E-PETA MINDA BERTAJUK REDOX REACTION IN ELECTROLYTIC CELL AND CHEMICAL CELL KIMIA TINGKATAN LIMA SESI PENGAJIAN: 20l0l20ll

More information

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING

COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING COOPERATIVE LEARNING TIME TOKEN IN THE TEACHING OF SPEAKING Rachda Adilla English Education, Languages and Arts Faculty, State University of Surabaya rachdaadilla@gmail.com Prof. Dr. Susanto, M. Pd. English

More information

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI

MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI MINAT MEMBACA DALAM KALANGAN GURU PELATIH TAHUN DUA FAKULTI PENDIDIKAN UTM SKUDAI MD ZAKI BIN MD GHAZALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia

Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Kementerian Pendidikan Malaysia KEBERKESANAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN BAHASA MURID (The Effectiveness of the Contextual Approach in Improving the Language Skills of Students) Noor Chahaya Ngosman Sekolah Kebangsaan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS MOHAMED TAHA ALI HASSAN FBMK 2011 24 ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES BY L1 ARABIC SPEAKERS By MOHAMED TAHA ALI HASSAN Thesis

More information

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains

Abstrak. Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains Sains DP lilid 4, Bit. 1/2004 Masalah Pembelajaran Bahasa bukan Saintifik dalam Pembelajaran Sains SaidiSamsudin cydsam@hotmail.com ZuridaHajilsmail zurida@usm.my Abstrak It is assumed that proficiency

More information

REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL

REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL 1 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL SITI ROSSULIANA BT. MD SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2 3 4 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND

More information

TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i >

TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i > TTHO -J 01 c $ 3 OOUU uu i > KOLEJ UNTVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : TAHAP KECENDERUNGAN CALON SPM TERHADAP PROGRAM LATIHAN KERJAYA PI INSTTTUT LATD-LAN KEMAHIRAN

More information

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) 24 Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM (Malay Language Education Journal MyLEJ) SIKAP DAN MOTIVASI MURID BAJAU DALAM MEMPELAJARI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEDUA (Attitude and Motivation Students Bajau

More information

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar

Abstrak. Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid. Khuraisah Mohd Abthar 24 Penerapan Rutin Berfikir dalam Membina Penguasaan Kosa Kata Murid Khuraisah Mohd Abthar khuraisah_mohamed_abthar@moe.edu.sg Salamah Massa id salamah_massaid@moe.edu.sg Sekolah Rendah Junyuan Abstrak

More information

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MANIPULATIF DI KALANGAN GURU PELATIH KIMIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA FATHIAH BT MOHAMED @ MOHD ZAMANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

CABARAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL GURU BESAR DI SEKOLAH KURANG MURID (Head School s Instructional Leadership Challenges in Small School)

CABARAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL GURU BESAR DI SEKOLAH KURANG MURID (Head School s Instructional Leadership Challenges in Small School) CABARAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL GURU BESAR DI SEKOLAH KURANG MURID (Head School s Instructional Leadership Challenges in Small School) Nitce Isa Medina Machmudi Isa 1, Azlin Norhaini Mansor 2 dan Jamalul

More information

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN. Nama: Rosnah binti Ishak (No. Kad Pengenalan: )

UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN. Nama: Rosnah binti Ishak (No. Kad Pengenalan: ) UNIVERSITI MALAYA PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: Rosnah binti Ishak (No. Kad Pengenalan: 721219-02-5430) No. Pendaftaran/Matrik: PHA 100001 Nama Ijazah: Ijazah Doktor Falsafah Tajuk Disertasi ( Hasil

More information

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL

TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHING WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY COMBINING BRAINSTORMING AND Y CHART STRATEGIES AT JUNIOR HIGH SCHOOL By: Rini Asrial *) **) Herfyna Asty, M.Pd Staff Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

More information

"66O "8 '

66O 8 ' ; i. V>. V'i v. j I Vi V ; ; c. :.1 v "!' t- «.. % -v.: ii. : % Wi. : V i» : > i V. «..i > '.is I V;«* s v 3 0006 "66O71 137 "8 ' KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR

PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY OF MALAYA KUALA LUMPUR 2012 PROBLEMS IN ADJUNCT CARTOGRAPHY: A CASE STUDY NG PEI FANG SUBMITTED

More information

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG

KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI BANDAR PENAWAR DAN KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG YUSRIZAL BIN YUSOF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KECENDERUNGAN KEUSAHAWANAN DIKALANGAN PELAJAR

More information

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional

Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Masalah dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi Kursus Teknologi Elektrik di Kolej Vokasional Khairul Anuar Abdul Rahman khairulanuar.abdulrahman@gmail.com Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan,

More information

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru

Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Jurnal Teknologi Full paper Konflik Kerja-keluarga, Kesihatan Mental dan Kecenderungan Tukar Ganti Kerja dalam Kalangan Guru Siti Aisyah Panatik a, Siti Khadijah Zainal Badri a a Jabatan Pembangunan Sumber

More information

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBANGUNAN SISTEM SOKONGAN PEMBELAJARAN KENDIRI ATAS TALIAN BAGI TAJUK STATISTIK II AMIRUDIN BIN ABD RAHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT AND VALIDATION OF TEACHER CURRICULUM PARADIGM AND ACTUAL CURRICULUM DEVELOPMENT PRACTICE INSTRUMENTS FOR MALAYSIAN TEACHER CURRICULUM PARADIGM MODEL LIEW YON FOI IPM

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Laporan Piagam Januari Februari 2017 CCAR-16-12 08.03.2017 1/5 Ringkasan Peratusan Piagam Januari hingga Februari 2017 No 1 Kursus dan Latihan 92 2 Khidmat Rundingan 97 3 Pasport Keselamatan 85 4 Peperiksaan

More information

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK

PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK PEMBELAJARAN MOBILE BAGI KURSUS JAVA DI POLITEKNIK Mohd Fadli Bin Ahdon Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia, Universiti Sains Malaysia. fadli187@yahoo.com ABSTRAK M-Learning (mobile learning) membolehkan

More information

HUBUNGAN ANTARA TINGKAH LAKU ASERTIF DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM KALANGAN STAF SOKONGAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) HAWA OMAR

HUBUNGAN ANTARA TINGKAH LAKU ASERTIF DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM KALANGAN STAF SOKONGAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) HAWA OMAR HUBUNGAN ANTARA TINGKAH LAKU ASERTIF DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM KALANGAN STAF SOKONGAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) HAWA OMAR Disertasi ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASALAH PONTENG KELAS DI KALANGAN PELAJAR DI KOLEJ KEMAHIRAN BELIA NASIONAL, PONTIAN NORAINIZA BT SAINI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information