okf"kzd fjiksvz Annual Report

Size: px
Start display at page:

Download "okf"kzd fjiksvz Annual Report"

Transcription

1

2 okf"kzd fjiksvz Annual Report dsuæh; fo ky; laxbu] ubz fnyyh 18] lalfkkxr {ks=] 'kghn thr flag ekxz] ubz fnyyh & Kendriya Vidyalaya Sangathan 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi Website :

3 eq[; lja{kd Chief Patron % Jh larks"k dqekj eyy] Hkk-iz-ls-] vk;qä : Shri Santosh Kumar Mall, IAS, Commissioner eq[; laiknd % Jh ;w-,u- [kokm+s] vij vk;qä ¼'kSf{kd½ Chief Editor : Sh. U. N. Khaware, Additional Commissioner(Acad ) laiknd Editors % MkW- kph dkar] la;qä vk;qä ¼izf k{k.k½] dsfola ¼eq-½ : Dr. Shachi Kant, Joint Commissioner (Trg.), KVS (Hqrs) MkW- fot;y{eh] la;qä vk;qä ¼ ksf{kd½] dsfola ¼eq-½ Dr. Vijayalakshmi, Joint Commissioner (Acad.), KVS (Hqrs) lgk;d laiknd % Jherh vfurk Çlg] lgk;d f k{kk vf/kdkjh] dsfola ¼eq-½ izdk ku izhkkjh Production In charge % Jherh bunq] lgk;d laikfndk] dsfola ¼eq-½ : Ms. Indu, Asstt. Editor, KVS (Hqrs.) izwq jhmj Proof Reader % Jh usxiky Çlg] dsfola ¼eq-½ : Sh. Negpal Singh, KVS (Hqrs.) Çgnh vuqokn Hindi Translation % Çgnh vuqhkkx] dsfola ¼eq-½ : Hindi Section, KVS (Hq) Published by : Addl. Commissioner (Acad.), KVS (Hqrs.), New Delhi Printed by : Dolphin Printo-Graphics, 4E/7, 1 st Floor, Pabla Building, Jhandewalan Extn., New Delhi Ph. : /42; dolphinprinto2011@gmail.com; Website :

4 dsuæh; fo ky; laxbu fo"k; lwph / CONTENTS v/;k; la- v/;k; i`"b la- Chapter No. Title Page No. lkj&la{ksi 5 1 izlrkouk 6 2 laxbukred lajpuk 7 3 laxbu dk fodkl 11 4 ksf{kd ifjn` ; 4 ¼d½ % fo kæfk;ksa dk ukekadu 20 4 ¼[k½ % fo kfkhz gekjs dsaæ Çcnq % mr "Vrk dh vksj 26 4 ¼x½ % dezpkfj;ksa dk fooj.k 70 4 ¼?k½ % f k{kdksa dks izksrlkgu 75 4 ¼³½ % fo ky; fujh{k.k 80 5 izf k{k.k % pquksfr;ksa dk lkeuk djus gsrq l kfädj.k 85 6 vkj{k.k uhfr dk dk;kzuo;u 90 7 jkthkk"kk uhfr dk dk;kzuo;u 91 8 volajpuk 93 9 ctv,oa ys[kk 97 ifjf k"v 99&118 Synopsis Introduction Organizational Set-up Growth of the Organization Academic Panorama 4(a) : Enrolment of Students 133 4(b) : Child in Focus : Towards Excellence 139 4(d) : Incentives to Teachers 193 4(e) : Vidyalaya Supervision Training : Empowering to Meet the Challenges Implementation of Reservation Policy Infrastructure Budget & Accounts 217 Appendices okf"kzd fjiksvz

5 dsuæh; fo ky; laxbu ifjf'k"v / Appendices Ø- la- ifjf'k"v i`"b la- Sl. No. Appendices Page No. I) dsfola ds vf/k kklh eamy dk xbu 99 II) f k{kk lykgdkj lfefr 101 III) foÿk lfefr 102 IV) iz kklu,oa LFkkiuk lfefr 103 V) dk;z lfefr 104 VI) thv~l gsrq dsfola lykgdkj lfefr 105 VII) thv lykgdkj lfefr 106 VIII) {ks=h; lykgdkj lfefr 107 IX) fo ky; izca/ku lfefr 108 X) rd u, izos k 109 XI) fo kfkhz&dai;wvj vuqikr] fo kfkhz&f k{kd vuqikr] Çyx vuqikr 115 XII) laf{kfir;k 118 I) Composition of Board of Governors of KVS 219 II) Academic Advisory Committee 221 III) Finance Committee 222 IV) Administration & Establishment Committee 223 V) Works Committee 224 VI) KVS Advisory Committee for ZIETs 225 VII) ZIET Advisory Committee 226 VIII) Regional Advisory Committee 227 IX) Vidyalaya Management Committee 228 X) New Admissions upto XI) Student-Computer Ratio, Student-Teacher Ratio, Gender Ratio 235 XII) Abbreviations okf"kzd fjiksvz

6 dsuæh; fo ky; laxbu lkj&la{ksi v/;k;&1 ¼izLrkouk½ bl v/;k; esa dsfola dh ;kstuk] eq[; mìs ;,oa izeq[k fo ks"krk, 'kkfey gsaa v/;k;&2 ¼laxBukRed lajpuk½ bl v/;k; esa dsfola ¼eq-½] tsm-vkbz-bz-vh-] {ks=h; dk;kzy;ksa vksj dsaæh; fo ky;ksa dk izca/ku vksj mudh dk;z iz.kkyh] vf/k kklh eamy vksj fofhkuuk iz kklfud lfefr;ksa dk xbu rfkk muds ;ksxnku ds laca/k esa tkudkjh nh xbz gsa v/;k;&3 ¼laxBu dk fodkl½ bl v/;k; esa 20 fo ky;ksa ls izkjahk gksdj 1103 dsaæh; fo ky;ksa rd dh gekjh yach ;k=k] jkt; {ks=okj dsaæh; fo ky;ksa ds laca/k esa laf{kir tkudkjh] u, dsaæh; fo ky; [kksyus ds fy, fu;e vksj 'krs±] dsaæh; fo ky;ksa dk {ks=okj fooj.k] 2014&15 ds nksjku fd, x, dsaæh; fo ky;] nwljh ikyh rfkk Nk=kokl lqfo/kkvksa okys dsaæh; fo ky; rfkk dfbu o vfr dfbu LFkkuksa ij flfkr dsaæh; fo ky;ksa ds ckjs esa folr`r fooj.k fn;k x;k gsa v/;k;&4 ¼ ksf{kd ifjn` ;½ 4¼d½ % ¼fo kæfk;ksa dk ukekadu½ bl v/;k; esa dh flfkfr ds vuqlkj fo kæfk;ksa dk dqy Js.khokj ukekadu vksj dsaæh; fo ky;ksa esa fnukad rd {ks=okj@d{kkokj ukekadu dh tkudkjh nh xbz gsa 4¼[k½ % ¼fo kfkhz dsuæ fcunq% mr "Vrk dh vksj½ bl v/;k; esa lh-,e-ih-] bd;w;wvkbzih] lexz fodkl] dsfola jk"vªh; lkekftd fokku izn kzuh] jk"vªh; cky fokku dkaxzsl] izksrlkgu iqjldkj] xf.kr vksyfei;km dk;zøe] ;qok laln] 'kkjhfjd,oa LokLF; f k{kk] jk"vªh; [ksydwn izfrli/kkz 2014&15] izksrlkgu] LdkmV,oa xkbm xfrfof/k;k ],u- lh- lh- izf k{k.k] euksjatu@lkgfld xfrfof/k;k ] fd kksjkolfkk f k{kk dk;zøe ¼,-bZ-ih-½ lfeefyr gsaa dsfola }kjk viukbz xbz ;kstukvksa vksj mr "Vrk ds fy, fd, tk jgs iz;klksa vfkkzr vkbz-lh-vh] vksjsdy] bz&davsuv] dsaæh; fo ky;ksa esa dai;wvjksa dh la[;k vksj bavjusv dh lqfo/kk lfgr dai;wvj izf k{k.k iz;ksx kkyk, vksj f k{kk esa uohurk gsrq vksjsdy ds lkfk ds-fo-la- dh igy br;kfn dh tkudkjh nh xbz gsa ijh{kk ifj.kke fo ys"k.k ¼ ksf{kd fu"iknu&2015½ esa o"kz 2015 esa dsaæh; fo ky;ksa dh d{kk X ¼ek/;fed½,oa d{kk XII ¼mPPrj ek/;fed½ ds ijh{kk ifj.kke] d{kk X,oa d{kk XII ds xzsçmx ij vk/kkfjr {ks=okj mÿkh.kz izfr kr] dsfola dk vu; laxbuksa ds lkfk finys 5 o"kks± dk rqyukred ifj.kke] o"kz 2014 vksj 2015 ds ifj.kkeksa dh rqyuk] ds-fo-la- vkslr ls Åij,oa uhps ds ifj.kke okys {ks=h; dk;kzy;ksa vksj 2015 esa dsfola esa VkWilZ dh lwph dh tkudkjh nh xbz gsa 4¼x½ % ¼deZpkfj;ksa dk fooj.k½ bl v/;k; esa dsfo ds dezpkfj;ksa dh finys 20 o"kksz dh la[;k] dsfola ds dezpkfj;ksa dk Js.khokj fooj.k rfkk fo ky;ksa esa f k{kdksa ds p;u dh izfø;k dh tkudkjh 'kkfey gsa v/;k;&4¼?k½ % ¼f k{kdksa dks iqjldkj½ bl v/;k; esa fotsrk f k{kdksa ds fy, jk"vªh;,oa dsfola izksrlkgu iqjldkjksa dh tkudkjh vksj f k{kd vknku&iznku dk;zøe lacaèkh tkudkjh 'kkfey gsa v/;k;&4¼³½ % ¼fo ky; fujh{k.k½ bl v/;k; esa fujh{k.k fjiksvz ds vk/kkj ij o"kz 2014&15 esa dsfola }kjk fn, x, xzsm ds vuqlkj {ks=okj lesfdr fooj.k fn;k x;k gsa v/;k;&5 izf k{k.k% pquksfr;ksa dk lkeuk djus gsrq l kfädj.k bl v/;k; esa f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkkuksa] izf'k{k.k dk;zøeksa] f k{kdksa] izkpk;ks±] lgk;d vk;qäksa] mik;qäksa br;kfn ds lsokdkyhu izf k{k.k@iqu Pk;kZ ikb~ køe@vfèkxe ikb~ køe lfeefyr gsaa v/;k;&6 ¼vkj{k.k uhfr dk dk;kzuo;u½ bl v/;k; esa Hkkjr ljdkj ds fu;eksa ds vuqlkj lkeku;] vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr] vu; finm+s oxks±] 'kkjhfjd :i ls fodykax rfkk vu; Jsf.k;ksa ds vkj{k.k dh uhfr ds ckjs esa tkudkjh nh xbz gs A v/;k;&7 ¼jktHkk"kk uhfr dk dk;kzuou½ bl v/;k; esa izdk kuksa] Çgnh izksrlkgu ;kstukvksa] dk;kzy;ksa@ dsaæh; fo ky;ksa esa fgunh i[kokm+s dk vk;kstu rfkk Hkkjr ljdkj ds jkti= esa vf/klwfpr dk;kzy;ksa ls lacaf/kr tkudkjh nh xbz gsa v/;k;&8 ¼volajpuk½ bl v/;k; esa o"kz 2014&15 ds nksjku laloh r@iw.kz fd, x, fo ky; Hkouksa ds fuekz.k rfkk LVkQ DokVjksa dk fooj.k fn;k x;k gsa v/;k;&9 ¼ctV rfkk ys[kk½ bl v/;k; esa o"kz 2014&15 ds fy, ctv izkddyu rfkk la kksfèkr izkddyu dk fooj.k 'kkfey gsa ifjf k"v bl v/;k; esa vf/k kklh eamy ds lnl;ksa dh lwph] f k{kk lykgdkj lfefr] foÿk lfefr] dk;z lfefr] iz kklu,oa LFkkiuk lfefr] tsm-vkbz-bz-vh- gsrq dsfola lykgdkj lfefr] tsm-vkbz-bz- Vh- lykgdkj lfefr] {ks=h; lykgdkj lfefr] fo ky; izca/k lfefr br;kfn ds xbu,oa dsaæh; fo ky;ksa esa u, izos k] fo kfkhz&dei;wvj vuqikr] fo kfkhz&f k{kd vuqikr,oa Çyx vuqikr rfkk laf{kfir;ksa dk myys[k fd;k x;k gsa okf"kzd fjiksvz

7 dsuæh; fo ky; laxbu 1- izlrkouk Hkkjr ljdkj }kjk nwljs dsuæh; osru vk;ksx dh flqkfj kksa ds vk/kkj ij dsaæh; fo ky;ksa ¼lsUVªy Ldwy½ dh ;kstuk dk vuqeksnu uoacj 1962 esa fd;k x;ka osru vk;ksx }kjk ;g flqkfj k dh xbz fd ljdkj dks dksbz,slh ;kstuk cukuh pkfg, ftlls fd dsuæh; ljdkj ds LFkkukarj.kh; dezpkfj;ksa ds cppksa dh f k{kk esa O;o/kku mriuuk u gksa ifj.kkelo:i Hkkjr ljdkj ds f k{kk ea=ky; ¼vc ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;½ dh,d ;wfuv ds :i esa lsuvªy Ldwy vkxszukbts ku dh 'kq#vkr dh xbza izkjahk esa f k{kk o"kz 1963&64 ds nksjku lqj{kk dæe;ksa dh l?kurk okys LFkkuksa ij pyk, tk jgs 20 jsthesavy fo ky;ksa dks dsaæh; fo ky;ksa ds :i esa fy;k x;ka 15 fnlacj] 1965 dks lkslk;vh iathdj.k vf/kfu;e ¼1860 ds xxi½ ds varxzr,d lkslk;vh ds :i esa dsaæh; fo ky; laxbu dk iathdj.k fd;k x;ka dsfola dk izeq[k mìs ; ns k rfkk fons kksa esa LFkkfir lsavªy Ldwyksa ¼dsaæh; fo ky;ksa½ dks lk/ku laiuuk djuk] mudk j[k&j[kko] fu;a=.k rfkk izca/k djuk gsa laxbu dk laiw.kz ¼ kr izfr kr½ foÿk iks"k.k Hkkjr ljdkj }kjk fd;k tkrk gsa o"kz nj o"kz dsaæh; fo ky;ksa dh la[;k esa o`f) gks jgh gs vksj rd budh la[;k 1103 gks xbza dsaæh; fo ky;ksa ds izeq[k pkj fe ku bl izdkj gsa% 1- dsaæh; ljdkj ds LFkkukarj.kh; dezpkfj;ksa] ftuesa j{kk rfkk v/kzlsfud cyksa ds dehz Hkh 'kkfey gsa] ds cppksa dks f k{kk ds,d leku ikb~ køe ds rgr f k{kk iznku dj mudh 'ksf{kd vko ;drkvksa dks iwjk djuk] 2- fo ky;h f k{kk dks mr "Vrk ds f k[kj ij igq pkuk] 3- dsaæh; ek/;fed f k{kk cksmz ¼lh-ch-,l-bZ½] jk"vªh; 'ksf{kd vuqla/kku,oa izf k{k.k ifj"kn ¼,u-lh-bZ-vkj-Vh-½ tsls vu; 'ksf{kd fudk;ksa ds lg;ksx ls f k{kk esa iz;ksxkredrk rfkk uokpkjksa dks izkjahk djuk vksj mugsa c<+kuk] rfkk 4- cppksa esa jk"vªh;,drk vksj Hkkjrh;rk dh Hkkouk fodflr djuka mi;qzä mís ;ksa ds vuqikyu gsrq dsaæh; fo ky; iz.kkyh dh fo ks"krk, vksj ekun.m fueufyf[kr gsa % 1- lhkh dsaæh; fo ky;ksa ds fy,,d tslh ikb~;iqlrdsa rfkk f k{k.k dk ek/;e f}hkk"kh ¼Çgnh rfkk vaxzsth½ gsa 2- lhkh dsaæh; fo ky;] dsaæh; ek/;fed f k{kk cksmz ls lac) gsaa 3- lhkh dsaæh; fo ky; lg&f k{kk,oa fefjr fo ky; gsaa 4- rhu Hkk"kkvksa dk f k{k.k& d{kk 6 ls 8 rd vaxzsth] Çgnh rfkk lal r rhu Hkk"kkvksa dk f k{k.k vfuok;z gsa d{kk 9 rfkk 10 esa vaxzsth ds lkfk Çgnh rfkk lal r esa ls dksbz,d Hkk"kk yh tk ldrh gsaa $2 Lrj ij lal r dks Hkh,d,sfPNd fo"k; ds :i esa fy;k tk ldrk gsa 5- vkn kz vksj v ru dk;z iz.kkyh }kjk dsfola 'ks{kf.kd {ks= esa mr "Vrk cuk;s j[kus ds fy, lrr iz;kljr gsa 6- d{kk 8oha rd ds lhkh ym+dksa vksj d{kk 12oha rd dh lhkh ym+fd;ksa] vuqlwfpr tkfr@tutkfr ds fo kæfk;ksa] dsfola ds dezpkfj;ksa ds cppksa rfkk phu vksj ikfdlrku ds fo:) 1962] 1965]1971 rfkk 1999,oa djfxy ;q) esa ekjs x, rfkk fodykax gq, lsu; vf/kdkfj;ksa rfkk dezpkfj;ksa ds cppksa ls dksbz V;w ku Qhl ugha yh tkrh gsa 6 okf"kzd fjiksvz

8 dsuæh; fo ky; laxbu 2- laxbukred lajpuk dsaæh; fo ky;ksa ds fy,,d izhkkoh,oa lqo;oflfkr laxbukred O;oLFkk gsa ekuuh; ekuo lalk/ku fodkl ea=h laxbu ds v/;{k gsaa blds nsfud fø;kdykiksa dk iz kklfud lapkyu vk;qä egksn; }kjk fd;k tkrk gs tks eq[; dk;zdkjh vf/kdkjh gsaa mudh lgk;rkfkz nks vij vk;qä] 05 la;qä vk;qä] 04 mik;qä,oa vu; dezpkjh eq[;ky; ubz fnyyh esa rsukr gsaa v/;{k eklafo ea=h la;qä v/;{k ¼eklafo jkt; ea=h½ fmivh ps;jesu lfpo ¼Ldwy f'k-,oa- lk-½ mik/;{k vij lfpo ¼Ldwy f'k-,oa lk-½ vk;qä vij vk;qä ¼'kSf{kd½ vij vk;qä ¼iz'kklu½ la;qä vk;qä ¼'kSf{kd½ la;qä vk;qä ¼izf'k{k.k½ la;qä vk;qä ¼iz'kklu½ la;qä vk;qä ¼foÙk½ la;qä vk;qä ¼dkfeZd½ mik;qä ¼'kSf{kd½ mik;qä ¼'kSf{kd½ mik;qä ¼iz'kklu½ mik;qä ¼foÙk½ vf/k kklh eamy eq[;ky; Lrj dsaæh; fo ky; laxbu dh vke lhkk vksj vf/k kklh eamy ds izeq[k vfkkzr v/;{k ekuo lalk/ku fodkl ea=h gsa ekuo lalkèku fodkl jkt; ea=h dsaæh; fo ky; laxbu ds la;qä v/;{k gsa Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk fohkkx ds lfpo blds fmivh ps;jesu gsa dsfola ds vf/k kklh eamy esa f k{kkfon] 'ks{kf.kd iz kkld,oa laln lnl; 'kkfey gsaa ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ds,d vf/kdkjh Hkkjr ljdkj }kjk bl mìs ; ds fy, fuæn"v laxbu ds mik/;{k gsa Hkkjr ljdkj }kjk foÿk ea=ky;] j{kk ea=ky;] fuekz.k vksj vkokl] LokLF; ea=ky;] dkæed vksj izf k{k.k fohkkx ds ofj"b vfèkdkfj;ksa] f k{kkfonksa] dsaæh; ek/;fed f k{kk cksmz] jk"vªh; 'ksf{kd vuqla/kku,oa izf k{k.k ifj"kn,oa jkt; ljdkjksa ds izfrfuf/k;ksa ds vykok laln lnl;] efgyk lnl;,oa vuqlwfpr tkfr,oa vuqlwfpr tutkfr ds lnl;ksa dks vf/k kklh eamy ds vu; lnl;ksa ds :i esa fu;qä fd;k tkrk gsa vf/k kklh eamy,d dk;zdkjh fudk; gs ftlds ek/;e ls laxbu viuh lalfkk dh cfgæu;ekoyh esa fu/kkzfjr y{;ksa dks iwjk djus ds fy, viuh fteesnkfj;ksa dk fuozgu djrk gsa fnukad 31 ekpz] 2015 ds vuqlkj vf/k kklh eamy ds lnl;ksa dh lwph ifjf k"v&1 esa nh xbz gsa okf"kzd fjiksvz

9 dsuæh; fo ky; laxbu dsafola esa LoPN 8 okf"kzd fjiksvz

10 dsuæh; fo ky; laxbu Hkkjr vfhk;ku okf"kzd fjiksvz

11 dsuæh; fo ky; laxbu LFkk;h lfefr;ka laxbu ds vf/k kklh eamy esa f k{kk lykgdkj lfefr] foÿk lfefr] iz kklu o LFkkiuk lfefr vksj dk;z lfefr& dqy pkj LFkk;h lfefr;ka gsaa bu lfefr;ksa ds dk;z vksj 'kfä;k la{ksi esa bl izdkj gsa % f k{kk lykgdkj lfefr dsaæh; fo ky;ksa dh 'ksf{kd vksj lg ikb~ kp;kz dk;zøeksa ds ckjs esa lykg nsuk] bu dk;zøeksa ds dk;kzuo;u ds fy, fn kk funsz k rs;kj djus esa lgk;rk djuk] laxbu ds mìs ;ksa dks lkdkj djus esa dsaæh; fo ky;ksa dh enn djuk] vfkkzr f k{kk ds jk"vªh; y{;ksa ds lanhkz esa ^^fo ky; mr "Vrk** ds :i esa fo ky;ksa dks fodflr djuk] jk"vªh;,drk dks c<+kok nsus vksj izdk ku dk;zøeksa dh leh{kk vksj lq/kkj ds fy, lqökko nsuk ¼ifjf k"v&2½a foÿk lfefr laxbu ds ys[kkvksa vksj ctv izkddyuksa dh tkap djuk] izeq[k dk;ks± ij u, [kpz ds fy, fopkj djuk vksj vf/k kklh eamy dks flqkfj k djuk] iquæu;kstu fooj.k vksj ys[kkijh{kk fviif.k;ksa dh tkap djuk vksj laxbu dh foÿkh; leh{kk djus ds lkfk&lkfk fd, x, ys[kk ijh{kk ij lgefr izkir djuk ¼ifjf k"v&3½a iz kklu,oa LFkkiuk lfefr laxbu dks iz kklfud vksj LFkkiuk laca/kh ekeyksa esa uhfr;ka rs;kj djus esa lykg nsuk] bz&'kklu ds ekeyksa esa fn kk&funsz k rs;kj djuk] f kdk;rksa dk fuokj.k,oa f kdk;r fuokj.k ra= dk vuqoh{k.k] fofhkuu Lrjksa ij laxbu dh fofhkuu bdkb;ksa ds chp izhkko kkyh leuo; LFkkfir djuk ¼ifjf k"v&4½a dk;z lfefr laxbu dh dk;z ¼fuekZ.k½ uhfr dh flqkfj k djuk] fuekz.k dk;ksza ij fopkj vksj vuqeksnu djuk] iz kklfud vuqeksnu vksj [kpz dh lalohd`fr tkjh djus ds fy, ekunam fu/kkzfjr djuk] fuekz.k dk;z dh izxfr dh leh{kk] fuek.kz dk;ksza laca/kh uhfrxr ekeyksa ij vf/k kklh eamy dks lykg nsuk ¼ifjf k"v&5½a izf k{k.k rsth ls cnyrs ifjn` ; ds lkfk rkyesy j[kus ds fy, ds-fola- vius vf/kdkfj;ksa@v/;kidksa,oa vu; dezpkfj;ksa dks vius Xokfy;j] eqacbz] eslwj] Hkqous oj,oa pamhx<+ flfkr ikap f k{kk,oa izf k{k.k ds vkpafyd lalfkkuksa ¼thV½ ds ek/;e ls vfhkfou;kl@ izos k@lsokdkyhu izf k{k.k iznku djrk gsa thv~l gsrq dsfola lykgdkj lfefr dsfola Lrj ij rs;kj dh izf k{k.k uhfr ds dk;kzuo;u esa thv~l }kjk dh xbz izxfr dh leh{kk djuk,oa thv~l ds fø;kdykiksa dk vuqoh{k.k djuk,oa muesa vk;ksftr fd, tk jgs izf k{k.k dk;zøeksa dh leh{kk djuk bl lfefr dk eq[; dk;z gs ¼ifjf'k"V&6½A thv lykgdkj lfefr izf k{k.k dh vko ;drk vksj izf k{k.k dk;zdzeksa ds fy, dsfola us Xokfy;j] eqacbz] eslwj] Hkqous oj,oa pamhx<+ esa f k{kk,oa izf k{k.k ds 05 vkapfyd lalfkkuksa dh LFkkiuk dh gs tks iwjh rjg ls vf/kdkfj;ksa@f k{kdksa vksj vu; LVkQ dks izf kf{kr djus ds fy, lefizr gsaa le; ij thv }kjk vk;ksftr izf k{k.k dk;zdzeksa dh vkof/kd leh{kk ds fy, thv lykgdkj lfefr dk xbu fd;k x;k gs ¼ifjf k"v&7½a {ks=h; lykgdkj lfefr {ks=h; dk;kzy; lhkh dsunzh; fo ky;ksa ds izhkkoh izca/ku ds fy, 25 {ks=h; dk;kzy;ksa dh LFkkiuk dh xbz gsa mik;qdr {ks=h; dk;kzy; dk iz/kku gksrk gs] blds vykok izr;sd {ks=h; dk;kzy; esa rhu lgk;d vk;qdr],d iz kklfud vf/kdkjh],d foùk vfèkdkjh vksj lgk;d LVkQ rsukr gsaa ;s {ks=h; dk;kzy; {ks=h; lykgdkj lfefr dh enn ls muds vf/kdkj {ks= ds varxzr vkus okys fo ky;ksa dh dk;ziz.kkyh ns[krs gsa ¼ifjf k"v&8½a dsunzh; fo ky; dkbekamw ¼usiky½] ekldks ¼:l½ vksj rsgjku ¼bZjku½ lh/ks eq[;ky; ls lapkfyr gksrs gsaa fo ky; Lrj j{kk rfkk v/kzlsfud cyksa ds dkfezdksa vksj dsunzh; ljdkj ds LFkkukarj.kh; dezpkfj;ksa ds cppksa dks f k{kk ds lkeku; ikb~;dze ds rgr f k{kk iznku dj mudh 'ksf{kd vko ;drkvksa dks iwjk djus ds mís ; ls ns'khkj esa 1103 fok ky; pyk, tk jgs gsaa fo ky; izca/k lfefr fo ky; dk mfpr lapkyu vksj nsfud dk;z izca/ku laxbu }kjk xfbr fo ky; izca/k lfefr dks lksaik x;k gsa ;g lfefr laxbu dh fu/kkzfjr uhfr;ksa ds <kaps ds Hkhrj laxbu }kjk iznku dh xbz /kujkf k vksj fo ky; }kjk LFkkuh; :i ls izkir fuf/k;ksa ds lkfk fo ky;ksa dk izca/ku ns[krh gsa,d dk;zdkjh lfefr tks ekstwnk fo ky; izca/ku lfefr ds dqn lnl;ksa dk,d dksj xzqi gs] dk Hkh lhkh dsunzh; fo ky;ksa ds Lrj ij xbu fd;k x;k gsa fo ky; ds dkedkt dks lqpk: :i ls lqfuf pr djus ds fy, bl lfefr dks O;kid iz kklfud] 'ks{kf.kd vksj forrh; 'kfdr;ka iznku dh xbz gsa ¼ifjf k"v&9½a 10 okf"kzd fjiksvz

12 dsuæh; fo ky; laxbu,d vpnh laxbukred lajpuk us dsaæh; fo ky; usvodz dk lqfu;ksftr rjhds ls folrkj djus esa lgk;rk dh gsa fofhkuuk LFkkuksa ij fo ky; [kksyus ds fy, vko ;drk ij vk/kkfjr n`f"vdks.k dk vuqlj.k fd;k tkrk gsa j{kk izfr"bkuksa esa dsaæh; fo ky; j{kk ea=ky; dh flqkfj k ij [kksys tkrs gsa vksj vu; LFkkuksa ij dsaæ ljdkj ds fofhkuuk ea=ky;ksa@fohkkxksa] jkt; ljdkj ;k dsaæ ljdkj ds dezpkjh dy;k.k la?kksa dh flqkfj k ij [kksys tkrs gsaa 3- laxbu dk fodkl o"kz 1963 esa 20 fo ky;ksa ls izkjahk gksdj vkt o"kz 2014&15 esa fo ky;ksa dh la[;k 1103 gksuk dsfola ds fy, xoz dk fo"k; gsa 1103 dsaæh; fo ky;ksa esa ls 1102 dsaæh; fo ky;] ftuesa 03 dsaæh; fo ky; fons k vfkkzr ekwldks] dkbekamw,oa rsgjku esa flfkr gsa] izdk;kzred gsaa 1102 izdk;kzred dsaæh; fo ky;ksa esa ls 351 j{kk] 619 flfoy] 26 mpp f k{k.k lalfkku,oa 107 izkstsdv lsdvj esa gsaa dqy 1103 dsaæh; fo ky;ksa esa ls 103 dsaæh; fo ky; mÿkj iwoz esa izdk;kzred gsaa fnukad dks jkt;ksa@dsaæ 'kkflr izns kksa esa dsaæh; fo ky;ksa dh flfkfr bl izdkj ls gs %& Ø-la- jkt; dk uke flfoy j{kk izkstsdv mpp f k-la- dqy 1 vameku o fudksokj ¼la?k kkflr½ vka/kz izns k v:.kkpy izns k vle fcgkj pamhx<+ ¼la?k kkflr½ NŸkhlx< nknj o ukxj gosyh ¼la?k kkflr½ neu o nho ¼la?k kkflr½ fnyyh ¼la?k kkflr½ xksok xqtjkr gfj;k.kk fgekpy izns k teew o d ehj Ökkj[kaM dukzvd dsjy y{k}hi ¼la?k 'kkflr½ e/; izns k egkjk"vª ef.kiqj es?kky; fetksje ukxkysam mm+hlk iqmqpsjh ¼la?k kkflr½ iatkc jktlfkku flfdde rfeyukmq rsyaxkuk f=iqjk mÿkj izns k mÿkjk[kam if Pke caxky dsfola ¼eq-½ dqy okf"kzd fjiksvz

13 dsuæh; fo ky; laxbu jkt;okj dsuæh; fo ky; dsfol ¼eq-½ if'pe caxky mùkjk[k.m mùkj izns'k f=iqjk rsyaxkuk rfeyukmq flfdde jktlfkku iatkc iqmqpsjh ¼la?k 'kkflr½ vksm+hlk ukxkysam fetksje es?kky; ef.kiqj egkjk"vª e/; izns'k y{k}hi ¼la?k 'kkflr½ dsjy dukzvd >kj[kam teew,oa d'ehj fgekpy izns'k gfj;k.kk xqtjkr xksok fnyyh ¼la?k 'kkflr½ neu o nho ¼la?k 'kkflr½ nknj o uxj gosyh ¼la?k 'kkflr½ NÙkhlx<+ pamhx<+ ¼la?k 'kkflr½ fcgkj vle v:.kkpy izns'k vka/kz izns'k vameku o fudksckj ¼la?k 'kkflr½ flfoy j{kk izkstsdv mpp f'k{kk lalfkku 12 okf"kzd fjiksvz

14 dsuæh; fo ky; laxbu ukekadu esa o"kzokj o`f) ¼fiNys 15 o"kks± esa½ dsfo la[;k fo kfkhz la[;k dsuæh; fo ky;ksa esa fo kffkz;ksa dk ukekadu fo kffkz;ksa dh la[;k o"kz okf"kzd fjiksvz

15 dsuæh; fo ky; laxbu dsuæh; fo ky;ksa vksj fo kffkz;ksa dh ukekadu esa o"kzokj o`f) o"kz dsfo dh la[;k fo kæfk;ksa dh la[;k , , , , , ,06, ,19, ,37, ,52, ,68, ,82, ,00, ,24, ,44, ,51, ,77, ,09, ,38, ,66, ,94, ,37, ,21, ,64, ,00,197 o"kz dsfo dh la[;k fo kæfk;ksa dh la[;k ,45, ,66, ,80, ,20, ,31, ,38, ,42, ,45, ,40, ,28, ,20, ,26, ,87, ,42, ,11, ,54, ,94, ,15, ,30, ,58, ,91, ,21, ,48, ,76,682 flfoy lsdvj@j{kk {ks= esa u;k dsunzh; fo ky; [kksyus ds fy, ekud 1- u;k dsunzh; fo ky; ¼lsaVªy Ldwy½ [kksyus ds fy, izlrko ij fueu esa ls,d }kjk iz;ksftr gksus ij gh fopkj fd;k tk,xk% Ø-la (i) ¼d½ Hkkjr ljdkj ds ea=ky; ;k fohkkx ¼[k½ jkt; ljdkj ¼x½ la?k'kkflr iz kklu ¼?k½ ik= Jsf.k;ksa ds dezpkfj;ksa ds laxbu }kjk ¼tSlk fd uhps (iii) esa fn;k x;k gs½ (ii) fueukuqlkj fu% kqyd Hkwfe nh tkuh gs%& LFkku Hkwfe dh vko ;drk ¼,dM+ esa½ I Ekgkuxj 04 II igkm+h {ks= 08 III 'kgjh {ks= 08 IV v/kz kgjh@xzkeh.k {ks= 10 izk;kstd izkf/kdkjh mi;qzdr ekunamksa ds vuqlkj fu% kqyd i;kzir vksj mi;qdr Hkwfe dh igpku vksj lhekadu rfkk dsfola ds i{k esa glrkarfjr djokus ds fy, mrrjnk;h gksxka fpfg~ur o lhekafdr Hkwfe dks dsunzh; fo ky; [kksys tkus ls igys LFkk;h :i ls ;k yht ij dsfola ds i{k esa glrkarfjr djuk gksxka (iii) ¼d½ tc j{kk lsok ;k dsunz ljdkj ;k Hkkjr ljdkj miøe ds O;fDrxr :i ls ;k la;qdr :i ls dezpkfj;ksa dh la[;k 0 ¼fo ks"k Qksdl ftyksa ds ekeys esa 2½ gksa ¼[k½ tc ogka dsunzh; fo ky; [kksyus ds fy, fufnz"v Jsf.k;ksa ds I ls IV ds cppksa dk U;wure lahkkfor ukekadu 200 ;k mlls vf/kd gks ;k izr;sd d{kk esa cppkksa dh vkslr la[;k 30 ;k mlls vf/kd gksa (iv) tc rd dsunzh; fo ky; laxbu miyc/k djkbz xbz Hkwfe ij fo ky; Hkou dk fuekz.k ugha dj ysrk gs rc rd izk;kstd izkf/kdkjh dks dsunzh; fo ky; ds lapkyu ds fy, fu% kqyd ;k ukeek= fdjk, ij vlfkk;h Hkou miyc/k djkuk gksxk] vksj 14 okf"kzd fjiksvz

16 dsuæh; fo ky; laxbu (v) izk;kstd izkf/kdkjh }kjk fo ky; ds de ls de izfr kr LVkQ ds fy, vkokl dh O;oLFkk djuh gksxha,slh vkoklh; bdkb;ksa dh la[;k fo ky; [kksys tkus ls igys fu/kkzfjr dh tkuh pkfg,a 2- Hkkjr ljdkj ds midze ifjlj esa u;k dsunzh; fo ky; [kksyk tk ldrk gs c krsza fd midze izlrkfor fo ky; ds fy, vkokl] Hkwfe vksj Hkfo"; ds fodkl dh lqfo/kk ds fy, vkorhz vksj vukorhz O;; ds lkfk&lkfk vkuqikfrd vu; izhkkj ogu djus ds fy, lger gks vksj lkfk gh ;g Hkh lqfuf pr fd;k tk, fd fo ky; dh LFkkiuk ml LFkku ij osdfyid 'ksf{kd lqfo/kk miyc/k u gksus ds dkj.k dh xbz gsa 3- lkoztfud {ks= ds midze esa fo ky; [kksyus ds fy, fu/kkzfjr 'krkzsa ds vuqlkj mpp f k{k.k lalfkku tsls vkbzvkbzvh] lh,lvkbzvkj iz;ksx kkyk vkfn esa Hkh u;k dsunzh; fo ky; [kksyk tk ldrk gsa o"kz finys ikap o"kks± ds nksjku dsaæh; fo ky;ksa dk {ks=okj forj.k flfoy {ks= j{kk {ks= izkstsdv {ks= mpp f k{k.k lalfkku dqy finys ikap o"kks± ds nksjku dsaæh; fo ky;ksa dk {ks=okj forj.k Cflfoy {ks= Dj{kk {ks= PizkstsDV {ks= mpp f'k{k.k lalfkku o"kz 2014&15 ds nksjku [kksys x, dsaæh; fo ky; Ø-la- ds-fo-dk uke jkt; {ks= 1 lsdvj 28] jksfg.kh fnyyh flfoy 2 f kox<+] ftyk jk;cjsyh mÿkj izns k flfoy 3 tkyksj] ftyk tkyksj jktlfkku flfoy 4 fe;hyxqmk] ftyk ukyxksamk rsyaxkuk flfoy 5 pkejktuxj] ftyk pkejktuxj dukzvd flfoy 6 xaxkjkuh] ftyk dq khuxj mÿkj izns k flfoy 7 egcwckckn] ftyk okjaxy rsyaxkuk flfoy 8 rsukyh] ftyk xqavqj vka/kz izns k flfoy 9 gjnksbz] ftyk gjnksbz mÿkj izns k flfoy 10 lklkjke] ftyk jksgrkl fcgkj flfoy 11 tkatxhj] ftyk tkatxhj] peik Nrhlx<+ flfoy o"kz 2014&15 ds nksjku can fd, x, dsaæh; fo ky; ¼ rd½ Ø-la- ds-fo- dk uke jkt; {ks= 1 tkoj ekbzal jktlfkku izkstsdv 2,u,Q,y ikuhir gfj;k.kk izkstsdv dsaæh; fo ky; ftuesa o"kz 2014&15 ds nksjku f}rh; ikyh 'kq: dh xbz ¼fnukad rd½ dsaæh; fo ky;ksa esa izos k ds fy, c<+rh ekax ds dkj.k] dqn ekstwnk dsaæh; fo ky;ksa esa 'ks{kf.kd l= 2004&05 ls f}rh; ikyh 'kq: dh xbza dqy 1103 dsaæh; fo ky;ksa esa ls] 103 dsfo mÿkj iwoz esa,oa 64 dsfo f}rh; ikyh esa py jgs gsaa 03 dsaæh; fo ky; ftuesa o"kz 2014&15 ds nksjku f}rh; ikyh 'kq: dh xbz % {ks=h; dk;kzy; dk uke Ø-la- ds-fo- dk uke fnyyh 1 cqyan kgj tcyiqj 2 ua- 1],lVhlh tcyiqj tcyiqj 3 oh-,q-tcyiqj okf"kzd fjiksvz

17 a dsuæh; fo ky; laxbu Nk=kokl lqfo/kk,a dsunzh; fo ky; laxbu }kjk lhek {ks= ysg] yn~nk[k] dkjfxy] ef.kiqj] es?kky;] fetksje] ukxkys.m] flfdde] f=iqjk] teew,oa d'ehj] fgekpy izns'k] NRrhlx<+] vle] v:.kkpy izns'k] >kj[kam] vameku,oa fudksckj }hi lewg] xqtjkr ds cppksa dks izos'k nsdj Nk=kokl lqfo/kk izkjehk dh xbz gsa Nk=kokl esa izos'k ds ekeys esa nwjnjkt ls vkus okys cppksa dks izkfkfedrk nh tkrh gsa 15 izfr'kr lhv vuqlwfpr tkfr vksj 7-5 izfr'kr lhv vuqlwfpr tutkfr rfkk 3 izfr'kr lhv 'kkjhfjd :i ls fodykax cppksa ds fy, vkjf{kr gasa dsunzh; fo ky;ksa esa d{kk 1 ls d{kk 12 rd i<+kbz djokbz tkrh gs ijurq Nk=kokl dh lqfo/kk d{kk 6 ls gh miyc/k gsa Nk=kokl dh lqfo/kk ds bpnqd fo kfkhz ;k rks fo eku Ms&Ldkyj Nk= gksa vfkok u, vkosnd gksaa dsunzh; fo ky; esa igys ls gh i<+ jgs Nk= Hkh mfpr dkj.k lfgr Nk=kokl dh lqfo/kk gsrq vu; fo ky; esa vkosnu dj ldrs gsaa,sls ekeyksa ij fopkj dsunzh; fo ky; LFkkukarj.k izek.ki= ¼dsfoVhlh½ ds vk/kkj ij fd, tkrs gsaa fnukad dks Nk=kokl lqfo/kkvksa okys dsaæh; fo ky;ksa dk fooj.k% Ø- ladsfo dk uke {ks=h; dk;kzy; Nk=kokl dh dqy {kerk Nk= Nk=k,a Nk=kokl esa fo kæfk;ksa dk ukekadu jkt; 1 deyk usg: uxj] xkft;kckn ¼yM+dksa ds fy,½ fnyyh mÿkj izns k 2 ysalmkmu ¼yM+dksa ds fy,½ nsgjknwu mÿkjk[kam 3 tokgjuxj ¼yM+dksa ds fy,½ ivuk fcgkj 4 ua- 1] fnyyh dsav ¼yM+fd;ksa ds fy,½ fnyyh fnyyh 5 ÖkTtj ¼yM+dksa ds fy,½ xqm+xkao 22 gfj;k.kk 6 ua- 1] Xokfy;j ¼yM+dksa ds fy,½ vkxjk 60 0 e/; izns k 7,,llh dsaæ ¼nf{k.k½ csaxyw: ¼yM+fd;ksa ds fy,½ csaxyw: dukzvd 8 ipe<+h ¼yM+dksa ds fy,½ Hkksiky 31 e/; izns k dfbu vksj vfr dfbu {ks=ksa esa flfkr dsaæh; fo ky; j{kk {ks=ks a es a dsfola ds cgqr ls ds aæh; fo ky; gs aa j{kk izfr"bkuks vksj v/kzlsfud cyks a dh dbz bdkb;ka nwjnjkt ds {ks=ks a es a rsukr gs a] rks dbz ds aæh; fo ky; Hkh nwjnjkt ds {ks=ks a es a flfkr gs aa,sls LFkkuks a ds fjä inks a dks Hkjus ds fy, fhkuuk HkŸks o LFkkukarj.kks a ds ekeys es a varj@ojh;rk ds mìs ; ls ds aæh; fo ky;ks a dks dfbu@ vfr dfbu LVs kuks a ds :i es a oxhz r fd;k x;k gsa bl rjg ds ds aæh; fo ky;ks a dk {ks=okj fooj.k uhps fn;k x;k gs% fnukad dks dfbu o vfr dfbu LVs kuksa dh lwph {ks=h; dk;kzy; dk uke vgenkckn Ø- la dfbu 1 /kzkax/kzk ¼lsuk½ 2,,Q,l] lekuk 3,,Q,l] ufy;k 4,,Q,l] Hkqt 5 ch,l,q] nkrsokm+k Ø- la vfr dfbu LVs ku 16 okf"kzd fjiksvz

18 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke Hkksiky Hkqous oj csaxyw: Ø- la 6 vks[kk iksvz 7 Hkqt dsav 8 nho dfbu 9 okylqjk] vkb,u,l 10 Ökcqvk 11 vkbzvhchih] djsjk 12 ueznkuxj 13 lkjuh 14 eaxksyh 15 ipe<+h 16 jk;xnk 17 xktkiêh 18 da/keky 19 nksuheykbz 20 dqæseq[k Ø- la vfr dfbu LVs ku pamhx<+ 21 uknksu 1 vkbzvhchih] ljkgu nsgjknwu 22 uysvh 2 lsat dqyyw 23 dlksyh],,q,l 3 fjdkaxfivks ¼fgiz½ 24 lqckfkq 4 ykgksy flifr 25 mÿkjdk kh 26,u,pihlh] /kkjpwyk 27 tks kheb 28 vkbzohvkjvkbz] eqäs oj 29 xokyne 30 dkslkuh 31 ysalmkmu 32 vkbzvhchih] fefkhz 33 elwjh 34 fifkksjkx<+ 35 jktx<+h 36 lksj[kam 37 iksm+h 38 xkspj 39 U;q fvgjh Vkmu {ks=h; dk;kzy; dk uke fnyyh Ø- la 40 vyeksm+k 41 vxlreqfu 42 yksgk?kkv dfbu 43 pkanhuxj],,q,l Ø- la xqokgkvh 44 gklhekjk 5 fnjkax tcyiqj t;iqj vfr dfbu LVs ku 45 dfyeiksax 6 Vsaxk osyh 46 frlrk],ymhih 7 rokax 47 u- 1 chukxqm+h 48 u- 2 chukxqm+h 49 ÇMMksjh cm+~dqgh 51 fl/kh 52,u,,y] chdkusj 53,,Q,l mÿkjykbz ¼ckM+esj½ 54 tfyik dsav 55 ch,l,q] Mkcyk 56 tslyesj],,q,l 57 iks[kju] ch,l,q teew 58 vkehz cdyksg 8 uqczk 59 nqyglrh] fdlrokm+ 9 dkjfxy 60,u,pihlh] pesjk 10 ysg 61 u- 2] pesjk 11 rax/kkj 62 cnjokg 12 ch,l,q] ckanhiqj 63 Çtækg 64 f kdjiqj 65 ch,l,q] jktksjh 66 ckjkewyk 67 mm+h 68,,Q,l] voarhiqj 69 igyxkao 70 vuarukx 71 ua- 1] Jhuxj 72 ua- 2] Jhuxj okf"kzd fjiksvz

19 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke eqacbz ivuk flypj vkxjk,.kkzdqye frulqfd;k Ø- la dfbu 73 ua- 3] Jhuxj 74 xqyexz** 75 djatk],u,mh 76 yksukokyk 77 tokgj uxj 78 e kj[k 79 f kvksgj 80 ÇHkM 81 rkycsgv Ø- la vfr dfbu LVs ku 13 pwm+kpkan~iqj 14 yqaxysg 15 rseaxk yksax 16 m[k:y 17 dokjrh 18 vyax 19 rwçrx 20 rqyh 21 [kksalk jkaph 82 ykrsgj 22,,Q,l]Çlxkjlh jk;iqj 83 x<+ok 84 es?kkgkrqcq: 85 dqrjk 86 dksjkiqv 87,u,Mh] lqucsm+k 88 ua- 1] cksyaxhj] vks,q 89 eydkufxjh 23 csykmsyk ¼nkarsokM+k½ 90 ucjaxiqj 24 fdjunqy 91 HkokuhiVuk 25 cpsyh 92 csdqabiqj 26 tliqj 93 Ökxjk[kaM],lbZlh,y {ks=h; dk;kzy; dk uke Ø- la dfbu 94 tequk dksysjh 95 txnyiqj 96 fpjhfejm 97 dkadsj Ø- la xqm+xkao 98 ua- 3],,Q,l HkÇVMk tykykckn] ch,l,q 100 ch,l,q] vuwix<+ 101 ykyx<+ tkvku 102 ua- 1,,Q,l] lwjrx<+ 103 ua- 2,,Q,l] lwjrx<+ 104 lwjrx<+ dsav 105,lVhih,l lwjrx<+ vfr dfbu LVs ku dfbu@vfr dfbu LVs kuksa ds fu/kkzj.k ds fy, ekunam dfbu@vfr dfbu LVs kuksa ds oxhzdj.k gsrq vuqeksfnr ekud fueufyf[kr gsa%& i) fdjk, ij vkokl dh miyc/krka ii) iii) iv) fpfdrlk lqfo/kk dh miyc/krka f k{kk lqfo/kkvksa dh miyc/krka cktkj dh miyc/krka v) LVs'ku rd igqapus ds fy, ;krk;kr dh lqfo/kka vi) vii) vu; ljdkjh fohkkxksa }kjk LFkku dks dfbu ekuuka Loh r LVkQ dh la[;k ds vuqlkj dsfola dh vkoklh; miyc/krka viii) LFkku,slh txg flfkr gks tgk i;kzoj.k ds [krjs@iznw"k.k cgqr vf/kd gsa vksj blds dkj.k LokLF; dks [krjk gksa ix) udlfy;ksa@vkradokfn;ksa vkfn }kjk yxkrkj geyksa ls lkeku; xfrfof/k;k ckf/kr gksrh gksaa x) fudvre jsyos LVs ku@cl LVs ku ls nwjha xi) fjgk;'kh vkokl] ;fn dksbz izk;kstd izkf/kdkfj;ksa }kjk miyc/k djok, x, gksaa (** vdk;kzred fo ky;) 18 okf"kzd fjiksvz

20 dsuæh; fo ky; laxbu 5] flrecj] 2014 ¼f'k{kd fnol½ ij iz/kkuea=h Jh ujsuæ eksnh Ldwyh cppksa ls lh/kk laaokn djrs gq, okf"kzd fjiksvz

21 dsuæh; fo ky; laxbu dsfola,d fodkl khy laxbu gs ftlds v/khu fnukad dks 1102 fo ky; lapkfyr ¼rUekxZ esa 01 dsfo&xqyexz vizdk;kzred½ gsa vksj d{kk,d ls ckjg rd fo kffkz;ksa dk dqy ukekadu 11]76]682 ¼ ym+ds 56-20%½ vksj ¼ ym+fd;ka 43-80%½ gsa izos k uhfr dsunzh; fo ky;ksa dh LFkkiuk eq[; :i ls dsunzh; ljdkj ds LFkkrkarj.kh; dezpkfj;ksa ds cppkksa dks fujarj f k{kk miyc/k djkus ds mís ; ls dh xbz FkhA izos k esa izkfkfedrk dsunz ljdkj ds dezpkfj;ksa] jkt; ljdkj ds dezpkfj;ksa vksj futh {ks= ds dezpkfj;ksa ds cppkksa ds dze esa nh tkrh gsa izos k izfø;k esa iwoz lsfudksa] ifj;kstuk {ks= ds fo ky;ksa esa ifj;kstuk dezpkfj;ksa] fons k ea=ky; ds dezpkfj;ksa] ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ds dezpkfj;ksa] jkw dezpkfj;ksa] MhMh, dezpkfj;ksa ¼MhMh, }kjk izk;ksftr fo ky;½] bdyksrh du;k larku br;kfn ds fy, Hkh fofhkuu izko/kku fo eku gsaa dsfola }kjk d{kk 1 esa f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2009 ds izkoèkkuksa ds vuqlkj izos'k ds le; detskj oxks±,llh@,lvh@ bmcy;w,l@chih,y@vkschlh ¼ukWu Øheh ys;j½ dks 25% vkj{k.k Hkh iznku fd;k tkrk gsa bl dksvs dks iw.kz djus esa ;fn dksbz deh gks rks 'ks"k 75% izos'kksa esa ls,llh fo kffkz;ksa dks 15% vksj,lvh fo kffkz;ksa dks 7-5% izos'k fn;k tkrk gsa 4 'ksf{kd ifjn` ; 4 ¼d½ fo kæfk;ksa dk ukekadu ftl 'ks{kf.kd o"kz ds nksjku d{kk 1 esa izos k ekaxk tk jgk gs ml o"kz dh 31 ekpz dks cpps dh U;wure vk;q 05 o"kz,oa vf/kdre vk;q 07 o"kz gksuh vko ;d gs ¼1 vizsy dks tuek cppk Hkh fopkj.kh; gskxk½a izkpk;z }kjk 'kkjhfjd fodykax cpps ds ekeys esa vf/kdre vk;q lhek esa 02 o"kz dh NwV nh tk ldrh gsa lhkh dsunzh; fo ky;ksa esa u, izos k esa vuqlwfpr tkfr ds fy, 15 izfr kr lhv vksj vuqlwfpr tutkfr ds fy, 7-5 izfr kr lhv vkjf{kr gsaa vxj dksbz cppkk dsunzh; fo ky; esa,d ckj izos k ys ysrk gs rks og cppkk ekrk&firk ;k ifjokj dk LFkkukarj.k gksus ij Hkh ns k Hkj esa flfkr fdlh Hkh dsunzh; fo ky; esa izos k ds fy, ik= gks tkrk gsa LFkkukarj.k Lopkfyr gs vksj f k{kk l= ds nksjku fdlh Hkh le; fd;k tk ldrk gsa dsfola dh 1963 esa 20 fo ky;ksa dh la[;k dks c<+dj 1103 gks xbza 1102 fo ky;ksa esa ¼rUekxZ esa 01 dsfo&xqyexz vizdk;kzred½ orzeku esa fo kffkz;ksa dk dqy ukekadu gs ftlesa ym+fd;ka ¼43-80%½ vksj ym+ds ¼56-20%½ 'kkfey gsaa dsfola ds jkt;okj] Js.khokj o d{kkokj ukekadu fueukuqlkj lkj.khc) gsaa finys Ng o"kks± ds nksjku fo kæfk;ksa ds ukekadu dh Js.khokj flfkfr Øa-la- o"kz dqy ym+ds ym+fd;ka vtk vttk fodykax Js.kh&I izfr'kr izfr'kr izfr'kr izfr'kr 56.51% 43.48% 16.69% 5.02% 0.23% 47.32% izfr'kr izfr'kr okf"kzd fjiksvz

22 dsuæh; fo ky; laxbu finys Ng o"kks± ds nksjku fo kæfk;ksa ds ukekadu dh flfkfr okf"kzd fjiksvz BNk= GNk=k,a Svuq- tk- ttk- Svuq- P'kk- fo-

23 dks fo kffkz;ksa dk dqy ukekadu dqy = 11]76]682 Nk= = 6]61]290 Nk=k, = 5]15]392 Nk= Nk=k,a okf"kzd fjiksvz % 56.2% dsuæh; fo ky; laxbu

24 dsuæh; fo ky; laxbu fnukad dks fo kffkz;ksa ds ukekadu dh d{kkokj flfkfr Ø- la- {ks=h; dk;kzy; jkt; I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy 1 vkxjk vgenkckn csaxyw: Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydrk y[kuå eqcabz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola ¼eq-½ dsfol dk lexz dqy okf"kzd fjiksvz

25 dsuæh; fo ky; laxbu fnukad dks fo kæfk;ksa ds ukekadu dh flfkfr Ø-la- jkt; dqy ym+ds ym+fd;ka vtk vttk fodykax Js.kh&1 1 vameku o fudksckj vka/kz izns k v:.kkpy izns k vle fcgkj pamhx< NŸkhlx< nknj o uxj gosyh neu o nho fnyyh xksok xqtjkr gfj;k.kk fgekpy izns k teew o d ehj Ökkj[kaM dukzvd dsjy y{k}hi e/;izns k egkjk"vª ef.kiqj es?kky; fetksje ukxkysam mm+hlk iqmqpsjh iatkc jktlfkku flfdde rfeyukmq rsyaxkuk f=iqjk mÿkj izns k mÿkjk[kam if Pke caxky fons k dqy okf"kzd fjiksvz

26 dsuæh; fo ky; laxbu dks jkt; okj fo kfkhz;ksa dk ukedu 0 dqy BOYS ym+ds ym+fd;ka v-tk- SC ST v-uq-t-tk- PH 'kk-fo-] Js.kh & 1 Category I FOREIGN dsfol ¼eq-½ if'pe caxky UTTARAKHAND mùkjk[k.m UTTAR PRADESH mùkj izns'k TRIPURA f=iqjk rfeyukmq flfdde SIKKIM jktlfkku RAJASTHAN iatkc PUNJAB iqmqpsjh ¼la?k 'kkflr½ PUDHUCHERRY vksmh'kk ODISHA ukxkysam fetksje MIZORAM es?kky; ef.kiqj MANIPUR egkjk"vª MAHARASHTRA e/; izns'k MADHYA PRADESH y{;}hi ¼la?k 'kkflr½ dsjy dukzvd KARNATAKA >kj[kam JHARKHAND teew,oa d'ehj JAMMU & KASHMIR fgekpy izns'k gfj;k.kk HARYANA xqtjkr GUJARAT xksok GOA fnyyh ¼la?k 'kkflr½ DAMAN neu o & DIU nho ¼la?k 'kkflr½ nknj o uxj gosyh ¼la?k 'kkflr½ CHHATTISGARH NÙkhlx<+ CHANDIGARH pamhx<+ ¼la?k 'kkflr½ BIHAR fcgkj ASSAM vle v:.kkpy izns'k ANDHRA vka/kz izns'k PRADESH vameku o fudksckj ¼la?k 'kkflr½ okf"kzd fjiksvz

27 dsuæh; fo ky; laxbu 4 ¼[k½ fo kfkhz gekjs dsunz fcanq% mrñ"vrk dh vksj,d izeq[k 'ksf{kd laxbu ds :i esa dsunzh; fo ky; laxbu viuh dk;z ;kstuk cukus vksj mugsa ykxw djus esa lnso fo kffkz;ksa dks vius dsunz fcunq ds :i esa j[krk gsa dsfola us cppkksa ds O;fDrRo ds lexz fodkl dks lqfo/kktud cukus ds fy, cgqr ls LkqO;ofLFkr 'ks{kf.kd dk;zdzeksa ds vykok lhkh fo ky;ksa esa dbz vu; lg 'ksf{kd dk;zdze,oa ;kstuk,a Hkh cukbz gsaa lhkh fo ky;ksa esa,d ls ckjgoha rd dh d{kk,a pyrh gsa vksj lhkh fo ky; dsunzh; ek/;fed f k{kk cksmz ls lac) gsaa lhkh fo ky;ksa esa d{kk,d ls ikap rd fgunh vksj vaxszth Hkk"kk dk v/;;u djk;k tkrk gs vksj d{kk Ng ls fgunh] vaxzsth vksj lalñr rhuksa Hkk"kk,a i<+kbz tkrh gsaa d{kk Ng ls vkb rd ds fo kffkz;ksa dks fons'kh Hkk"kkvksa tsls tezu ;k phuh esa ls dksbz,d fons'kh Hkk"kk vfrfjä fo"k; ds :i esa i<+us dk fodyi gsa d{kk uks ls fo kfkhz tezu Hkk"kk,d vfrfjdr Hkk"kk ds :i esa pqu ldrs gsaa rfkkfi fons'kh Hkk"kk dh d{kkvksa dks izkjahk djus gsrq fo kffkz;ksa dk ukekadu de ls de 15 gksuk pkfg,a blds vykok] vxj 15 ls T;knk fo kfkhz fdlh {ks=h; Hkk"kk dks pqurs gsa rks {ks=h; Hkk"kk ds v/;;u dh lqfo/kk Hkh fo kffkz;ksa dks miyc/k djokbz tkrh gsa d{kk,d ls nl rd lhch,lbz ds fn kk&funsz kksa ds vuq:i lrr vksj O;kid ewy;kadu O;oLFkk lhkh Ldwyksa esa viukbz xbz gsa lrr vksj O;kid f k{k.k ds vfrfjdr ewy;kadu dh lqfo/kk ds fy, vusd dk;zdze rs;kj fd, x, gsaa lh,eih% izkfkfed d{kkvksa ds fy, rs;kj fd, x, U;wure lk>k dk;zøe esa xfrfof/k vk/kkfjr f k{kk dks izkfkfed f k{kk dk dsunz fcunq j[kk gs vksj lkfk esa fofhkuuk lalk/ku tsls iqlrdky;] [ksy ds esnku] f k{k.k&vf/kxe ¼Vh,y,e½] dei;wvj dh lqfo/kk vkfn dks RkS;kj djuk Hkh 'kkfey fd;k x;k gsa blds vykok fofhkuuk mrloksa dks eukuk] d{kk iqlrdky;] lkeqnkf;d yap] 'ks{kf.kd Hkze.k br;kfn dk;zøe Hkh U;wure lka>k dk;zøe esa 'kkfey fd, x, gsaa bzd;wvkbz;wih% mpp izkfkfed d{kkvksa ¼6 ls 8 rd½ esa xq.koùkk lqfuf pr djuk vksj blds fy, fueu izeq[k pkj vk;keh j.kuhfr gs vfkkzr% 1- mpprj izkfkfed Lrj ds fy, rrijrk dk;zdze] 2- Ldwy Lrj ij vuqoh{k.k lg;ksx] 3- f k{k.k&vf/kxe izfdz;k esa lequufr ds fy, lalk/ku lgk;rk vksj lq/kkj ds fy, dne vksj 4- y{; dks izkir djus dh fn kk esa f k{kdksa@izkpk;ks±@mi çkpk;kasz vksj {ks=h; dk;kzy; dh HkwfedkA lexz fodkl% ikb~; lgxkeh xfrfof/k;k dsfola dh izeq[k fo ks"krk,a gsaa cppkksa ds lexz fodkl vksj mudh Nqih gqbz izfrhkk dks izdv djus ds fy, fo ky; Lrj ij o"kzhkj vusd lg&ikb~;p;kz xfrfof/k;ka tsls xk;u] Hkk"k.k] okn fookn] jaxksyh] lqys[k vkfn dk vk;kstu fd;k tkrk gsa bu lg&ikb~;p;kz xfrfof/k;ksa ds vk;kstu ls cppkksa ds lexz fodkl ds lkfk&lkfk muesa usr`ro dh xq.koùkk dk fodkl djus esa enn feyrh gsa bl izdkj fo ky; ds yxhkx lhkh cpps fdlh u fdlh xfrfof/k esa 'kkfey gksrs gsaa fo kffkz;ksa esa Nqih izfrhkk dks fu[kkjus ds fy, vusd xfrfof/k;ksa dk v;kstu fo ky; ds lkfk&lkfk DyLVj Lrj] {ks=h; vksj jk"vªh; Lrj ij fd;k tkrk gsa dsaæh; fo ky;ksa ds fo kffkz;ksa esa fokku dk lao/kzu MkW- txnh k puæ cksl us vius Hkk"k.k es iqjkuh lel;k;ksa ds lek/kku ds ckjs esa ubz l`tukred ladyiuk dh vko ;drk gs ij cy nsrs gq, dgk fd ^^; fi fokku u rks iwoz dk gs vksj u gh if Pke dk vfirq loztuh; gs] fqj Hkh Hkkjr dk fo ks"k rksj ij blesa ;ksxnku gsa Toyar Hkkjrh; dyiuk,d O;kid la[;k esa izdv fojks/kkhkklh rf;ksa dh ubz O;oLFkk ds Øe dks fuæer dj ldrh gs tks fd,dkxzrk dh izo`fÿk ij gsa ;g la;e,d vuar /ks;z ds lkfk lr; dh [kkst ds fy, eflr"d dks 'kfä iznku djrk gsa dsuæh; fo ky;ksa esa v/;ujr fo kæfk;ksa dh Toyar dyiukvksa dks thoar j[kus ds fy, dsuæh; fo ky; laxbu] ljdkj ds fokku,oa izks ksfxdh fohkkx vksj tokgjyky usg# jk"vªh; fokku xf.kr,oa i;kzoj.k izn kzuh ds }kjk vk;ksftr jk"vªh; cky fokku dkaxzsl] balik;j vokmz izksxzke ds csuj rys fofhkuuk Lrjksa ij fokku dk;zøe vk;ksftr djds fo kæfk;ksa dks,d volj iznku djus dk iz;kl djrk gsa dsuæh; fo ky; laxbu dks bl dk;z ds fy, jkt; Lrj dk ntkz izkir gsa 26 okf"kzd fjiksvz

28 dsuæh; fo ky; laxbu dsuæh; fo ky; laxbu tokgjyky usg# fokku xf.kr,oa i;kzoj.k izn kzuh& tokgj yky usg# fokku] xf.kr,oa i;kzoj.k izn kzuh,u lh bz vkj Vh }kjk vk;ksftr fd;s tkus okyk,d fokku dk;zøe gsa fo kfkhz,u lh bz vkj Vh }kjk fu/kkzfjr fo"k; olrq ij izn kzu,oa ek My rs;kj djrs gsaa bl laca/k esa iz u izfr;ksfxrk vksj laxksbh Hkh vk;ksftr dh tkrh gs lozjs"b izn kzu@ekmy dks,u+ lh bz vkj Vh }kjk vk;ksftr ts,u+,u+,l,e bz bz esa lghkkfxrk gsrq Hkstk x;ka lozjs"b ifj;kstuk@ izn kzu@ ek My dk fu.kz;,oa p;u izn kzuh vk;ksftr dj dylvj Lrj@{ks=h; Lrj rfkk dsfola Lrj ij fd;k x;ka p;u izfø;k izfrli/kkzred gs ftlls fo kfkhz miyfc/k;ksa vksj izksrlkgu ds izfr mrlkfgr gks ldsaa dsuæh; fo ky; laxbu ds fueu 04 izkstsdv~l dks,u+ lh bz vkj Vh }kjk vk;ksftr 41osa ts,u+,u+,l,e bz bz 2014 esa Hkkx ysus gsrq p;fur fd;k x;k % Øala- izkstsdv uoizorzudkjh lksyj okvj ghvj gkse fte de okç kx e khu jksfx;ksa ds fy, fo ks"k csm jkscksfvd fotu psei dsuæh; fo ky; dsuæh; fo ky; ua- 1] usoy csl dkspph] dsjy & dsuæh; fo ky;] vk;q/k QsDVªh jk;qij] nsgjknwu dsuæh; fo ky;] uojaxiqj] vksfmlk & dsuæh; fo ky;] iwohz ok;q deku] vij f kyksax] iwohz es?kky;& dsuæh; fo ky; laxbu ds 15osa jk"vªh; ts,u+,u+,l,e bz bz 2015 dk vk;kstu teew lahkkx }kjk 19 vizsy ls 22 vizsy 2015 rd tkya/kj esa fd;k x;ka lelr lahkkxksa ls 476 fo kæfk;ksa ¼Nk= o Nk=k,a½ ds lkfk 56 vuqj{kd v/;kid Hkh bl izn kzu esa lfeefyr gq,a lozjs"b p;fur izn kzuh@izkstsdvl dks uoecj 2015 esa,u+ lh bz vkj Vh }kjk vk;ksftr dh tkus okyh 15 oha ts,u+,u+,l,e bz bz *15 esa Hkkxhnkjh gsrq,u+ lh bz vkj Vh esa Hkstk x;ka izn kzuh ds vfrfjä lelr izfrhkkfx;ksa dks iatkc ds,sfrgkfld LFkkuksa tsls Lo.kZ eafnj] ok?kk ckwmzj] tçy;kokyk ckx] ds Hkze.k dk Hkh volj iznku fd;k x;ka bl izdkj dk;zøe HkO; :i ls lqy jgka jk"vªh; cky fokku Økaxzsl ;g dk;zøe fokku,oa rduhdh fohkkx }kjk vk;ksftr fd;k x;ka ;g 'kks/k vk/kkfjr dk;zøe gsa fo kfkhz dk;z ds eqìs@ lel;k dk p;u fo ky; ds v/;kidksa dh lgk;rk ls vk;kstdksa }kjk fo"k; olrq vksj mi fo"k; olrq ds lacaf/kr ifjos k ds vk/kkj ij fd;k x;ka fo kfkhz ;kstuk cukrs gsa,oa fofhkuuk fø;kdyki tsls% vkadms+ ladyu gsrq losz] {ks= dk nksjk] fjdkwæmx] fu"d"kz fudkyuk,oa nh xbz lel;k dk lek/ku djrs gsa vksj ikslvj cukrs gsa vksj ewy;kadudrkz }kjk ewy;kadu gsrq fu"d"kz fudkyrs gsaa ifj;kstuk dk ewy;kadu izkstsdv dh eksfydrk,oa lekt ij blds izhkko ds vk/kkj ij fd;k tkrk gsa dk;zøe jkstejkz dh lel;kvksa dh vksj lrdzrk dk fodkl djrk gsaa rfkk fo kæfk;ksa dks lel;k dh vksj ml ds lek/kku gsrq fopkj ds fy, izsfjr djrk gsa ;g fo kæfk;ksa esa okdivqrk vksj usr`ro {kerk tsls xq.kksa dk fodkl djrk gsa fo"k; olrq vksj mi fo"k;olrq dk;zøe vk;kstdksa }kjk iznku fd;s tkrs gsaa dsfola jkt; ds rksj ij fo kæfk;ksa ds fy, cky fokku dkaxzs k dk vk;kstu fofhkuuk Lrjksa ij djrk gsa tsls fo ky; Lrj] {ks=h; Lrj rfkk jk"vªh; Lrj br;kfna ds-fola ls jk"vªh; Lrj ij p;fur 42 ifj;kstukvksa ds xzqi yhmj izfro"kz fnlacj ekg ds vafre lirkg esa vk;ksftr jk"vªh; cky fokku dkaxzsl esa Hkkx ysrs gsa ftls Mh,lVh }kjk vk;ksftr fd;k tkrk gsa 22 oha jk"vªh; cky fokku dkaxzsl dk vk;kstu 27 fnlecj 2014 ls 31 fnlecj 2014 rd,l ts ch vkbz Vh rduhdh lalfkku daxsjh] csaxyq# esa fd;k x;ka ds-fo- fo kæfk;ksa us dk;zøe esa lfø; :i ls Hkkx fy;ka eklvj fl)kfkz lkgq] Hkqous'oj lahkkx vksj dq- ik#y regs] jk;iqj lahkkx dks eksf[kd vksj ikslvj izlrqfr esa Øe k% lozjs"b ifj;kstuk izek.k i= o 'khym iznku fd;s x,a dsfola jk"vªh; lkekftd fokku izn'kzuh dsfola dh jk"vªh; lkekftd fokku izn'kzuh&lg&,drk f'kfoj dk vk;kstu dh vo/kkj.kk vf}rh; gsa dsfola 25 Hkkjrh; jkt;ksa,oa 25 ns'kksa dks mudh lkald`frd fojklr&u`r;] laxhr] xhr o lkekftd fodkl ds {ks= esa lekfo"v djrk gsa ;g esxk LièkkZ fo kffkz;ksa dks mudh l`tukredrk] eksfydrk o dyk dks'ky vkfn ds izn'kzu gsrq,d c`gr LFky iznku djrk gsa ;g dk;zdze u dsoy Hkkjr ds jkt;ksa dh lald`fr] ijeijk] dyk o Hkou okf"kzd fjiksvz

29 dsuæh; fo ky; laxbu fuekz.k dyk dks tkuus dk volj nsrk gs cfyd osf'od Kku dk laiknu Hkh djrk gsa lwpukvksa ds laxzg.k dh ryk'k esa fo kfkhz fofhkuu izdkj dh Hkk"kk;h vksj HkkSxksfyd pquksfr;ksa dks ikj djrs gsa vksj muesa,d lqn`<+ jk"vª xksjo dh Hkkouk dk fuekz.k gksrk gs vksj muesa mrre osf'od n`f"vdks.k dk fodkl gksrk gsa la{ksi esa ;g nks fnolh; dk;zdze u dsoy dyk ds ifjo/kzu vfirq Kku ds vtzu o vf/kxe dh izfdz;k dh >kadh izlrqr djrk gsa fofhkuu {ks=h; dk;kzy;kssa ds fo kffkz;ksa }kjk rs;kj dh xbz izn'kzu lkexzh gekjs ns'k dh o vu; ns'kksa ds fofo/k lkald`frd] lkekftd o jktusfrd uoifjorzuksa ij izdk'k Mkyrh gsa lkfk gh blesa ifj;kstuk dk;z ij izfr;ksfxrk vk;ksftr dh tkrh gs tks fd losz{k.k] iqlrd v/;;u] nlrkostksa dk laxzg.k o LFkkuh; yksd laidz vkfn ij vk/kkfjr gksrh gsa u`r; o laxhr izn'kzu fo'ks"k vkd"kz.k gksrs gsaa dsfola esa lkekftd fokku&lg&jk"vªh;,drk f'kfoj dk vk;kstu izfro"kz fo ky;] dylvj] {ks=h; o jk"vªh; Lrj ij fd;k tkrk gsa lhkh {ks=ksa dks vius jkt; ls vyx,d jkt; o ns'k vkcafvr fd;k tkrk gsa fo kfkhz vkcafvr jkt; o ns'k dh lald`fr] jhfr&fjokt] Mªsl] Qly] tyok;q vkfn ij izkstsdv o izn'kz rs;kj djrs gsaa fo kfkhz fn, x, fo"k; ij okn&fookn djrs gsaa jkt; o ns'k dks gj o"kz cny fn;k tkrk gsa bl izdkj ds vk;kstu dk eq[; mn~ns'; cppksa esa,d le`) ekgksy miyc/k djkuk gs tgka os vius dyk&dks'ky] l`tukred] fopkj IkzLrqr dj ldsa vksj Lo;a dks mu yksxksa o LFkyksa ls ifjfpr djk ldsa tks fofhkuu ns'kksa o jkt;ksa ls tqm+s gksaa lkfk gh os ogka dh lkekftd vkffkzd i`"bhkwfe] le`) lkalñfrd fojklr o okrkoj.k ls ifjfpr gksa tgka os jgrs gsaa o"kz 2014 esa iz'kklfud dkj.kksa ls dsfola jk"vªh; lkekftd fokku izn'kzuh&lg&jk"vªh;,drk f'kfoj dk vk;kstu ugha fd;k tk ldka izsj.kk iqjldkj ^^izsj.kk&izsjd vuqla/kku gsrq fokku [kkst esa uohurk** ;g fokku vksj izks ksfxdh ea=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk ykxw,d jk"vªh; dk;zdze gs tks fo kffkz;ksa dh izfrhkk dks fokkku ds v/;;u ds izfr vksj vuqla/kku dks dsfj;j ds :i esa viukus ds fy, vkdf"kzr djrk gsa 00@& #i;s izr;sd dk izsj.kk iqjldkj p;fur fotsrk dks fokku izkstsdv@ekwmy rs;kj djus gsrq fn;k tkrk gsa bu izfrhkkfx;ksa dk p;u d{kk 6 ls 10 esa ls fd;k tkrk gs tks fd 3 Lrjh; izfr;ksfxrk] ;Fkk ftyk] jkt;,oa jk"vªh; Lrj] esa Hkkx ysrs gsaa l= 2014&15 esa] dsuæh; fo ky;ksa ds 524 fo kffkz;ksa us 00@& #i;s izr;sd dk izsj.kk iqjldkj izkir fd,a fnukad 06 ls 08 vdvwcj 2014 dks vkbzvhihvks] izxfr esnku] ubz fnyyh esa vk;ksftr fokku,oa izks ksfxd fohkkx dh prqfkz,u,y bz ih lh esa fueufyf[kr ikap fo kæfk;ksa us Hkkx fy;k& Ø- lafo kfkhz dk uke d{kk ds-fo- dk uke 1 latq ikwy XI vks,uthlh f ko lkxj 2 fouk;d lanhfy;k 3 vkfnfr lkyqa[ks 4 mrd"kz dqekj 5 f kokuh nkl XI X X vks,uthlh tksj gkv,e,u;w] tyxkao vkslh,q] pamhx< IX u- & 5 Hkqous oj {ks=h; dk;kzy; ifj;kstuk dk 'kh"kzd frulqfd;k okvj lsçox,m,uthz gkjosçlvx fllve frulqfd;k eqacbz pamhx< Hkqous oj VsÇix,uthZ Ýke bysdvªks esxsusfvd osol,xzks Qksj bu ou ykbçvx nh ykbot th,l,e cslm gkse,iykbul davªksy eklvj latq ikwy d{kk X;kjg vks,u+thlh f'ko lkxj dh ifj;kstuk dks,u,y bz ih lh esa rhljk LFkku izkir gqvk vksj mugsa blds fy, 00@& #i;s dk psd] dkal; ind],d ysivkwi vksj izek.k i= iznku fd;k x;ka vfnfr lkyqa[ks d{kk nl dh ifj;kstuk dks jkt; Lrj ij igyk LFkku izkir gqvk vksj mugsa nl gtkj #i;s dk psd rfkk izek.k i= iznku fd;k x;ka latq ikwy p;u dks tkiku ljdkj dh igy ij ldqjk,dlpsat dk;zøe ds varxzr tkiku ds nksjs ij tkus ds fy, fd;k x;ka latq ikwy ds-fo-] vks,u+thlh f'ko lkxj 28 okf"kzd fjiksvz

30 dsuæh; fo ky; laxbu dsfola esa xf.kr vksyfei;km dk;zøe& finys l=g o"kks± ls dsfola }kjk nks pj.kksa esa vius ;gkw xf.kr vksyfei;km dk;zøe vk;ksftr fd, tk jgs gsa& twfu;j xf.kr vksyfei;km o {ks=h; xf.kr vksyfei;kma izfr o"kz ns khkj esa 164 dsuæksa ij vksj fons k esa 02 LFkkuksa ij d{kk nloha o X;kjoha ds 15&18 gtkj fo kæfk;ksa twfu;j xf.kr vksfyei;km esa fgllk ysrs gsaa fo kæfk;ksa dh LØhfuxa ds i Pkkr izfro"kz 'kjndkyhu 10 fnu ds vodk k ds nksjku 'kh"kz ij vkus okys 100 cppksa dk p;u dj mugsa Hkkjrh; jk"vªh; xf.kr vksyfei;km ds fy, izhisjsvjh dsei esa Hkstk tkrk gsa vksj fqj dsfola }kjk buesa ls 30 'kh"kz fo kæfk;ksa dh flqkfj k mpprj xf.kr jk"vªh; cksmz }kjk vk;ksftr Hkkjrh; jk"vªh; xf.kr vksyfei;km esa Hkkx ysus ds fy, dh tkrh gsa jk"vªh; Lrj ij p;u ds i Pkkr nwljs jkmum ds izf k{k.k ds ek/;e ls varjk"vªh; xf.kr vksyfei;km esa Hkkx ysus ds fy, p;u fd;k tkrk gsa o"kz 2014&15 esa 17oha twfu;j xf.kr vksyfei;km esa fo kæfk;ksa us Hkkx fy;k ftuesa ls 136 fo kæfk;ksa us lqyrk izkir dh A rnksijkur buesa ls 'kh"kz ds 46 fo kæfk;ksa dks Hkkjrh; jk"vªh; xf.kr vksyfei;km gsrq izhisjsvjh dsei es Hkstk x;ka ftldk vk;kstu fnlecj 2014 ds 'kjndkyhu 10 fnu ds vodk k ds nksjku fd;k x;k FkkA fo kæfk;ksa dh LØhÇux ds i Pkkr 'kh"kz ds 34 fo kæfk;ksa dks,u ch,p,e ¼jk"Vªh; cksmz mpprj xf.kr½ eqecbz }kjk vk;ksftr Hkkjrh; jk"vªh; xf.kr vksyfei;km 2015 esa Hkkx ysus dh lalrqfr dh xbza dsuæh; fo ky;] fujh"v futqzyh] v#.kkpy izns k ds eklvj dqekj vk kqrks"k dks Hkkjrh; jk"vªh; xf.kr vksyfei;km] 2015 ds fy, pquk x;k gsa ;qok laln izfr;ksfxrk,a dsunzh; fo ky;ksa esa ;qok laln izfr;ksfxrk dk vk;kstu lalnh; dk;z ea=ky; ds lg;ksx ls fd;k tkrk gsa ;qok laln izfr;ksfxrk dk vk;kstu yksdra= dh tm+ksa dks etcwr djus] ;qok eu esa vuq'kklu] lgu'khyrk dh LoLFk vknrksa dks isnk djus vksj ;qokvksa dks lalnh; izfdz;kvksa vksj izfkkvksa ds Kku ls voxr djus ds mís'; ls fd;k tkrk gsa ;g ;kstuk fo kffkz;ksa dks lkekftd t:jrksa ij Lora= vksj [kqydj cgl djus vksj fopkj foe'kz ds ckn fu.kz; ij igqapus dh vknr ds ckjs esa tkx#drk fodflr djus dk,d eap Hkh iznku djrh gsa 2014&15 esa vk;ksftr 27oha jk"vªh; ;qok laln izfr;ksfxrk ds ifj.kke %& jk"vªh; Lrj ij izfke LFkku izkir djus ds fy, ia- tokgj yky usg# py laln khy,oa VªkQh% ^^dsuæh; fo ky;] vkbz vkbz Vh [kmxiqj] if Pke caxky** lacaf/kr tksu esa izfke LFkku izkir djus ds fy, VªkQh Øa-l- fo ky; dk uke tksu 1 ds-fo- fifkksjkx<] mrjk[k.m mÿkj 2 ds-fo-u- & 1] lwjrx<] t;iqj] jktlfkku if Pke 3 ds-fo-,p-oh-,q- vkom+h] psuukbz] rfeyukmw nf{k.k 4 ds-fo- u- & 1] banksj] e/; izns k e/; {ks=h; Lrj ij izfke LFkku izkir djus ds fy, VªkQh % Øa-l- fo ky; dk uke lahkkx 1 ds-fo u- & 3 Hkqous oj Hkqous oj 2 ds-fo-,j.kkdqye] dkspph,j.kkdqye 3 ds-fo- ukjaxh xqokgkvh 4 ds-fo- ua- & 1] ve`rlj teew 5 ds-fo- uke :i frulqfd;k 6 ds-fo- gscy] csaxyksj csaxyksj 7 ds-ço ua- & 3] fnyyh dsav fnyyh 8 ds-fo- [kkfy;kj] eamh pamhx< eklvj dqekj vk'kqrks"k dsfo fujh"v futqzyh] v:.kkpy izns'k 9 ds-fo- xkphcksyh] gsnjkckn gsnjkckn okf"kzd fjiksvz

31 dsuæh; fo ky; laxbu ;qok laln xfrfof/k;ka 30 okf"kzd fjiksvz

32 dsuæh; fo ky; laxbu Øa-l- fo ky; dk uke lahkkx 10 dsfo] ua- 2,,Q,l] Xokfy;j vkxjk 11 dsfo] uaa- 1] Qjhnkckn xqm+xkao 12 dsfo] ua- 2,,Q,l] pdsjh] dkuiqj y[kuå 13 dsfo] vks,uthlh] Jhdksuk flypj 14 dsfo] dkeivh] ukxiqj tcyiqj 15 dsfo],,q,l] Fkkoks eqecbz 16 dsfo] ua- bpnkukfk] lwjr vgenkckn 17 dsfo] es?kkgkoqcq#] if'pe flaghkwe jk ph 18 dsfo] ua- 2] jk;iqj jktiqj 19 dsfo] vksym ds.v] bykgkckn okjk.klh 20 dsfo] ua- 1 x;k ivuk 'kkjhfjd,oa LokLF; f'k{kk cpps ds laiw.kz fodkl dks /;ku esa j[krs gq,] dsunzh; fo ky; laxbu fo kffkz;ksa ds 'kkjhfjd LokLF; vksj fodkl dks leku egro nsrk gsa lqcg dh izkfkzuk lhkk ds nksjku ljy O;k;ke vksj [ksydwn dkyka'k ds vykok] izr;sd cpps dks fo ky; Lrj ij fofhkuu izfr;ksfxrkvksa esa vius ilan ds [ksy esa Hkkx ysus dk volj iznku dj varlznuh; izfr;ksfxrkvksa vksj okf"kzd [ksydwn Li/kkZ ds vk;kstu ls izksrlkfgr fd;k tkrk gsa lhkh fo kffkz;ksa dks Vhe xse izfrli/kkz esa Hkkx ysus ds fy, pkj lnuksa esa fohkkftr fd;k tkrk gs tcfd,fkysfvdl Li/kkZvksa esa izfrli/kkz djus ds fy, lkr vk;q lewgksa esa ckavk tkrk gsa izkfkfed d{kkvksa ds fy, izr;sd dsanzh; fo ky; U;wure lka>k dk;zdze ds rgr gj o"kz 14 uoecj dks **cky fnol** ds volj 45 oha dsfola jk"vªh; [ksydwn 2013&14 dk ifj.kke ¼yMfd;k ½ {ks=h; dk;kzy;ksa dh [ksyokj vafre flfkfr ¼yM+hd;ka½ Øa-la- [ksy dk uke ij vyx ls [ksydwn izfr;ksfxrkvksa dk vk;kstu djrk gsa mrd`"v f[kykfm+;ksa dks mfpr volj iznku djus ds fy, dsunzh; fo ky; laxbu Ldwy Lrj ij [ksy dh 'kh"kz lalfkk Hkkjr Ldwy [ksy egkla?k ¼,l th,q vkbz½ }kjk vk;ksftr jk"vªh; [ksyksa esa Hkkx ysrk gsa,lth,qvkbz }kjk dsunzh; fo ky; laxbu dks,d jkt; dk ntkz iznku fd;k x;k gsa ;g [ksydwn igys DyLVj Lrj] fqj {ks=h; Lrj ij] fqj jk"vªh; Lrj vksj var esa,lth,qvkbz ds Lrj rd igqaprs gsaa f[kykfm+;ksa dks izksrlkgu os;frrkd izfrli/kkzvksa esa Lo.kZ] jtr,oa dkal; ind fotsrk lhkh f[kykfm+;ksa dks dze'k% 20@& 2000@& 10@& ds udn iqjldkj fn, x,a Lo.kZ] jtr,oa dkal; ind fotsrk Vhe ds izr;sd lnl; dks dze'k% 0@& 300@& 200@& ds udn iqjldkj fn, x,a,fkysfvdl vksj rsjkdh dh,lth,qvkbz ehv esa tks f[kykm+h Lo.kZ] jtr,oa dkal; ind thrrs gsa mugsa dze'k% 6000@&] 4000@&,oa 2000@& ds udn iqjldkj ds :i esa iznku dh tkrh gsa 45oha ds-fola jk"vªh; [ksydwn izfrli/kkz &2014 dsfola }kjk 7 ls 12 vdvwcj rd fnyyh rfkk xqmxkao esa ymdksa ds fy, rfkk 14 ls 18 vdvwcj rd vgenkckn esa ymfd;ksa ds fy, 45 oha dsfola jk"vªh; [ksy Li/kkZ vk;ksftr dh xbza bu izfr;ksfxrkvksa esa dsfola ds 25 {ks=h; dk;kzy;ksa ds fofhkuuk fo ky;ksa ls yxhkx 6348 ymds ¼fnYyh esa½ rfkk 2511 ym+ds ¼xqMxkoa vksj 4317 ym+fd;ksa ¼vgenkckn esa½ us Hkkx fy;k,oa ftudk [ksyokj flfkfr fueu izdkj gsa {ks=h; dk;kzy; dk uke izfke LFkku f}rh; LFkku r`rh; LFkku 1,FkysfVDl pamhx<] psuukbz eqacbz,j.kkdwye 2 csmçevu,j.kkdwye psuukbz fnyyh 3 'krjat csaxyksj psuukbz],j.kkdwye Hkqous oj 4 twmks xqamxko vkxjk teew 5 ykwu&vsful psuukbz vgenkckn csaxyksj 6 LdsÇVx psuukbz csaxyksj gsnjkckn 7 rsjkdh,ao xksrk[kksjh csaxyksj psuukbz fnyyh 8 Vscy&Vsful dksydkrk psuukbz csaxyksj 9 rkbdoksamks nsgjknwu jkaph vkxjk] teew] ivuk 10 frjankth eqacbz vgenkckn gsnjkckn 11 jllh dwn,j.kkdwye eqacbz gsnjkckn okf"kzd fjiksvz

33 dsuæh; fo ky; laxbu xksjokfuor fotsrk ts"k`bk vgenkckn esa vk;ksftr dsfola jk"vªh; [ksydwn izfr;ksfxrk esa Lo.kZ ind fotsrk(,lth,q vkbz 2014&15 es p;fur es?kuk gkwdh ds fy,,lth,qvkbz 2014&15 esa p;fur dhfoz,,e vgenkckn esa vk;ksftr dsfola jk"vªh; [ksy izfr;ksfxrk esa [kks&[kks esa Lo.kZ ind fotsrk vkdk'k,lvkj ubz fnyyh esa vk;ksftr dsfola jk"vªh; [ksy izfr;ksfxrk esa 'krjat esa Lo.kZ ind fotsrk 'k'kad jsm~mh ;w&13 csmfeavu esa dukvzd csmfeavu,lksfl,'ku }kjk jk"vªh; psfei;uf'ki fotsrk 32 okf"kzd fjiksvz

34 dsuæh; fo ky; laxbu 45 oha dsfola jk"vªh; [ksydwn 2014&15 dk ifj.kke ¼yMfd;k ½] v.mj & 19 {ks=h; dk;kzy;ksa dh [ksyokj vafre flfkfr ¼yM+hd;ka½ Øa-la- [ksy dk uke {ks=h; dk;kzy; dk uke izfke LFkku f}rh; LFkku r`rh; LFkku 1.,FkysfVdl psuus csaxyq: gsnjkckn 2. csmfeavj t;iqj p.mhx<+ csaxyq: 3. ckldv ckwy teew,.kkzdqye nsgjknwu 4. 'krjat,.kkzdqye dksydkrk tcyiqj 5. gsam ckwy tcyiqj y[kuå nsgjknwj 6. gkwdh gsnjkckn eqecbz nsgjknwu 7. twmks fnyyh xqm+xkwo jkaph 8. dcm~mh eqecbz xqokgkvh nsgjknwu 9. [kks&[kks csaxyq: tcyiqj psuus 10. ykwu vsful y[kuå psuus vgenkckn 11. 'kwfvax psuus csaxyq:,.kkzdqye] tcyiqj 12. LdsfVax psuus gsnjkckn tcyiqj 13 rsjkdh,oa xksrk[kkjh csaxyq: psuus dksydkrk 14. Vscy Vsful csaxyq: vgenkckn Hkqous'oj 15. rkbdcksamks vkxjk csaxyq:] fnyyh] y[kuå p.mhx<+] ivuk 16. Fkzks ckwy ivuk vgenkc jk;iqj 17. ckyhcky Hkqous'oj ivuk psuus 18. jllh dwn eqecbz gsnjkckn,.kkzdqye 45 oha dsfola jk"vªh; [ksydwn 2014&15 dk ifj.kke ¼yMds½] v.mj & 17 ¼fØdsV ;w & 16½ {ks=h; dk;kzy;ksa dh [ksyokj vafre flfkfr ¼yM+ds½ Øa-la- [ksy dk uke {ks=h; dk;kzy; dk uke izfke LFkku f}rh; LFkku r`rh; LFkku 1.,FkysfVDl fnyyh gsnjkckn psuus 2. csmfeavu,.kkzdqye t;iqj gsnjkckn 3. ckwfdlax fnyyh xqm+xkao pamhx<+ 4. 'krjat,.kkzdqye csaxyq# psuus 5. fødsv ¼;w&16½ 6. twm+ks ivuk teew eqecbz 7. ykwu Vsful vkxjk frulqfd;k xqckgkvh 8. LdsfVax psuus csaxyq:,.kkzdqye 9. rsjkdh,oa xksrk[kksjh psuus csaxyq: dksydrk 10. Vscy Vsful pamhx<+,.kkzdqye vgenkckn 11. rkbdoksamks fnyyh jkaph pamhx<+ 12. rhjankth jkaph xqm+xkwo eqecbz 13. jllh dwn gsnjkckn fnyyh,.kkzdqye okf"kzd fjiksvz

35 dsuæh; fo ky; laxbu dsuæh; fo ky;ks esa ;ksx 34 okf"kzd fjiksvz

36 dsuæh; fo ky; laxbu 45 oha dsfola jk"vªh; [ksydwn 2014&15 dk ifj.kke ¼yM+ds½] v.mj & 19 {ks=h; dk;kzy;ksa dh [ksyokj vafre flfkfr ¼yM+hd;ka½ Øa-la- [ksy dk uke {ks=h; dk;kzy; dk uke izfke LFkku f}rh; LFkku r`rh; LFkku 1.,FkysfVd fnyyh psuus psmhx<+ 2. csmfeavu xqogkvh csaxyq: fnyyh 3. ckldv ckwy eqecbz t;iqj fnyyh 4. ckwfdlax xqm+xkao fnyyh pamhx<+ 5. 'krjat,.kkzdqye csaxyw: psuus 6. fødsv fnyyh t;iqj eqecbz 7. gsaamokwy fnyyh nsgjknwu p.mhx<+ 8. gkwdh gsnjkckn nsgjknwj y[kuå 9. twmks xqm+xkwo vkxjk fnyyh 10. dcm~mh xqm+xkwo dksydkrk psuus 11. [kks&[kks csaxyq: Hkqous'oj p.mhx<+ 12. ykwu Vsful fnyyh frulqfd;k y[kuå 13 'kwfvax psuus csaxyq: eqecbz 14. LdsfVax psuus csaxyq:,.kkzdqye 15. rsjkdh,oa xksrk[kjh psuus csaxyq: dksydkrk 16. Vscy Vsful csaxyq: xqokgkvh eqecbz 17. VkbdoksaMks fnyyh jkaph p.mhx<+ 18. okyhckwy fnyyh Hkqous'oj gsnjkckn 19. jllhdwn gsnjkckn fnyyh,.kkzdqye 60 oha jk"vªh; fo ky; [ksydwn izfr;ksfxrk 2014&15 Hkkjrh; fo ky;ksa [ksy dwn QsMjs ku }kjk vk;ksftr isarkyhlos dsfola [ksy&dwn izfr;ksfxrk ds nksjku ds-fo-la dk p;u,l-th-,q-vkbz ¼Hkkjrh; fo ky; [ksydwn QsMjs ku½ ds [ksydwn izfr;ksfxrk ds fofhkuuk [ksyksa,oa [ksy dwn Li/kkZ esa Hkkx ysus ds fy, fd;k x;ka bu p;fur f[kykfm+;ksa us rri Pkkr,l-th-,Q-vkbZ }kjk vk;ksftr lkbosa jk"vªh; fo ky; [ksy dwn izfr;ksfxrk esa Hkkx fy;ka,l-th-,q-vkbz- ds 41 bzdkb;ksa ¼jkT;ksa½ esa ls 60 osa jk"vªh; [ksydwn izfr;ksfxrk esa ds-fola us uoksn; fo ky; lfefr ¼37oka LFkku½ ls ind rkfydk esa 62 ind vf/kd vætr djrs gq, 24 oka LFkku izkir fd;ka Hkkjrh; fo ky;ksa [ksydwn QsMjs ku ds }kjk o"kz ds nksjku fofhkuuk [ksyksa,oa [ksydwn Li/kkZ esa dsfola ds ikap f[kykfm;ksa dks Lo.kZ ind] 14 f[kykfm+;ksa dks jtr ind,oa 19 f[kykfm;ksa dks dkal; ind ls iqjl r fd;k x;ka 60 oha,l-th-,q-vkbz- izfr;ksfxrk 2014&15 esa dsfola ds fueufyf[kr 55 fo kæfk;ksa us fofhkuuk [ksyks esa ind vætr fd,a,l-th-,q-vkbz 2014&15 esa LFkku /kkjd% Ø-la izfrhkkxh dk uke Li/kkZ@[ksy LFkku 1) lkxj pun ckwçdlx] ;w&17 ¼yM+ds½] 48& fdyksxzke f}rh; 2) lsgju la/kw ckwçdlx] ;w&19 ¼yM+ds½] 51&54 fdyksxzke f}rh; 3) vtqzu flag ckwçdlx] ;w&19 ¼yM+ds½] 57&60 fdyksxzke f}rh; 4) vafdr dqekj flag ckwçdlx] ;w&19 ¼yM+ds½] 64&69 fdyksxzke f}rh; okf"kzd fjiksvz

37 dsuæh; fo ky; laxbu 45oha jk"vªh; [ksy dwn izfrli/kkz ¼yM+ds½ & dqn >yfd;ka 36 okf"kzd fjiksvz

38 dsuæh; fo ky; laxbu Ø-la izfrhkkxh dk uke LFkku 5) gæ"kr eksaxh;k ckwçdlx] ;w&19 ¼yM+ds½] 75&81 fdyksxzke r`rh; 6) jkfxuh Ns=h twmks] ;w&17 ¼yM+fd;ka½ 52 fdyksxzke r`rh; 7) fjfrdk nfg;k twmks] ;w&17 ¼yM+fd;ka½ 56 fdyksxzke f}rh; 8) f kokuh jkor twmks] ;w&19 ¼yM+fd;ka½ 44 fdyksxzke r`rh; 9) ch-fefkys k jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+ds½] 177 ihi lkbv,;j jkbqy f}rh; 10) ch-fefkys k jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+ds½] 177 ihi lkbv,;j jkbqy izfke 11) lpsr larks"k ihuukkukfk jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+ds½] 177 ihi lkbv,;j jkbqy izfke 12) fo othr Çlg Ökkyk jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+ds½] 177 ihi lkbv,;j jkbqy izfke 13) 'kjuthr dksj jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] 177 vksiu lkbv,;j jkbqy r`rh; 14) izhçrnj dksj jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] 177 vksiu lkbv,;j jkbqy r`rh; 15) uh[kr ;klhu jkbqy 'kwçvx] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] 177 vksiu lkbv,;j jkbqy r`rh; 16) v#u/kfr ns kik.ms rsjkdh] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] eh- czslv LVªksd f}rh; 17) [kq kukt lksuh rsjkdh] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] eh- cv~vj ykbz f}rh; 18) orlyk vnhy rsjkdh] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] 200 eh- Ýh LVkby r`rh; 19) [kq kukt lksuh rsjkdh] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] 100 eh- Ýh LVkby r`rh; 20) dq kkxz ldlsuk V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+ds½] $ 64 fdyksxzke f}rh; 21) vkfnr; dqekj flugk V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+ds½] 35&38 fdyksxzke izfke 22) t;iky ;qojkt flag V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+ds½] 38&41 fdyksxzke r`rh; 23) Jh;ka k ds kjokuh V;dksUMks, ;w&19 ¼yM+ds½] $70 fdyksxzke r`rh; 24) jkgqy iz/kku V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+ds½] 54&58 fdyksxzke izfke 25) vk;q"kh dqekjh V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+fd;ka½] 48&52 fdyksxzke r`rh; 26) fno;k Hkkj}kt V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+fd;ka½] 32&35 fdyksxzke izfke 27) iwæ.kek gyfn;ku V;dksUMks, ;w&17 ¼yM+fd;ka½] 46& fdyksxzke r`rh; 28) jkgqy dqekj jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+ds½] Ýh LVkbZy r`rh; 29),- fouksn dqekj jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Mcy vamj& 30 lsadm izfke 30) Vh-mn; fdju flag jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Ýh LVkbZy r`rh; okf"kzd fjiksvz

39 dsuæh; fo ky; laxbu Ø-la izfrhkkxh dk uke LFkku 31),- fouksn dqekj jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Mcy vamj fjys 30 lsdsam f}rh; 32) ts-; kour jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Mcy vamj fjys 30 lsdsam f}rh; 33) Vh-mn; fdju flag jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Mcy vamj fjys 30 lsdsam f}rh; 34) jfouæ Çlg jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Mcy vamj fjys 30 lsdsam f}rh; 35) lksuw dqekj jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Vhe Ýh LVkbZy f}rh; 36) ts- ; kour jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Vhe Ýh LVkbZy f}rh; 37) ch- lat; jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+ds½] Vhe Ýh LVkbZy f}rh; 38) jfouæ Çlg jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+ds½] Vhe Ýh LVkbZy f}rh; 39) /kujh /kkds jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] Vhe Ýh LVkbZy r`rh; 40) fuf/k eksjs jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] Vhe Ýh LVkbZy r`rh; 41) tslfeu jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] Vhe Ýh LVkbZy r`rh; 42) /kurkyk Jqfr jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] Vhe Ýh LVkbZy r`rh; 43) xksfidk jksi LdhÇix] ;w&17 ¼yM+fd;ka½] Mcy vamj 30 lsdsam f}rh; 44) fjf) kk lkoar jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] LihM 30 lsdsam f}rh; 45) nhfidk jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] LihM fjys 30 lsdsam r`rh; 46) fjf) kk lkaor jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] LihM fjys 30 lsdsam r`rh; 47) lkaph vxyos jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] LihM fjys 30 lsdsam r`rh; 48) lefgrk uhjt jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] LihM fjys 30 lsdsam r`rh; 49) fjf) kk lkaor jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp LihM r`rh; ) iozre f kokuh jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp LihM r`rh; 51) xm~mkyk,s o;z jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp LihM r`rh; 52) lefgrk uhjt jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp LihM r`rh; 53) iozre f kokuh jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp Ýh LVkbZy r`rh; 54) xm~mkyk,s o;z jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp Ýh LVkbZy r`rh; 55) lefgrk uhjt jksi LdhÇix] ;w&19 ¼yM+fd;ka½] Mcy Mp Ýh LVkbZy r`rh; uksv% ;g lwph 60oha jk"vªh; Ldwy xsel 2014&15 iqflrdk esa fn;s x;s ifj.kke ds vuqlkj gsa 38 okf"kzd fjiksvz

40 dsuæh; fo ky; laxbu dsfola jk"vªh; [ksydwn izfr;ksxhrk ¼ckfydk½ & 2014 fotsrk Vhesa VªkWQh ysrs gq, okf"kzd fjiksvz

41 dsuæh; fo ky; laxbu LdkmV vksj xkbm ds fø;k dyki% LdkmÇVx,d fo oo;kih xfrfof/k gsa ;g,d LoSfPNd fø;k dyki gs] bldk vkn kz okd; rs;kj jgks" ekuo tkfr dh lsok vksj iz fr dh lqj{kk ds fy, gsa LdkmÇVx ds fø;k dyki ;qok yksxksa vfkkzr ym+ds vksj ymfd;ksa ds 'kkfjfjd fodkl] ekufld fodkl] lkekftd] vk/;kfred vksj HkkoukRed fodkl esa lgk;d gksrs gsaa fofhkuuk fø;k dyki vk;kstu ls fo kæfk;ksa esa ns k ds izfr fteesnkjh dh Hkkouk Hkjus vksj mudks dq kky Lo;a lsoh cukus esa tks vkikr dkyhu le; vksj izk frd foifÿk;ksa es dke vk,] vkfn vksj jk"vªh; v[k.mrk dks etcwr cukus] vusdrk esa,drk vksj O;ogkfjd vuqhko LdkmV vksú xkbm ds fø;k dyki esa gh fn;s x;s gsaa ;s fø;k dyki vusd izdkj ls O;fäRo dk fodkl djrh gsa vksj leöknkjh] lek;kstu] lg;ksx vksj usr`ro dq kyrk dk fuekz.k] LoLFk izfr;ksfxrk ds lkfk djrh gsaa ch-,lvksj th dk izf k{k.k fo kæfk;ksa ds pfj= fuekz.k esa lgk;d gksrk gs tks muds dk;z&o;ogkj ls muds thou esa ifjyf{kr gksrk gs vksj tks jk"vª vksj lekt dh ije vko ;drk gsa Hkkjr LdkmV vksj xkbm ds vurxzr 47 LdkmÇVx LVsV gsa ftlesa ls ds-fo-la LVsV dk ch-,l- vksj th,d gsa dsfola dk ch-,lvksj th,d vxz.kh vksj lfø; flfkfr gs vksj blls fo kæfk;ksa esa HkkbZpkjs vksj leök ds fodkl ds fy, lhkh vko ;d dne mbkrk gs vksj blls LdkmÇVx dq kyrk dk Hkh fodkl gksrk gsa tks fofhkuuk xfrfof/k;k o"kz 2014&15 ds nksjku dsfola LVsV ch,lvksj th esa fd;s x;s fueufyf[kr gs%& 1- jkt; Lrjh; ;qok egksrlo%& 1½ 2½ 3½ 4½ lelr dsuæh; fo ky;ksa dk iathdj.k@iqu% iathdj.k muds lewgksa dk dsfola LVsV ch,l vksj th ds lkfk ¼u;s [kqys dsfo ds vfrfjä ½- dsfola LVsV ch,l vksj th dk lewg LdkmV~l ds izf k{k.k dseiksa dk vk;kstu djrk gsa xkbm vksj dc@ cqy cqy izos k ds lksiku@dksey ia[k@jtr pj.k@f}rh; pj.k br;fn fo ky; ds Lrj ija lksiku izf k{k.k dsei LdkmV@ xkbm ds fy, vk;kstu ftyk@e.myh; Lrj ij fd;s tk,@ muukfr dk;zøe vksj mrlo dk Hkh vk;kstu ftyk@e.myh; Lrj fd;k tk,a izkjafhkd jkt; iqjldkj ijh{k.k dsei dk lapkyu izr;sd {ks= ls LdkmV@xkbM ds p;u ds fy, fd;k x;k] tslk fd dksvk dk vkoavu fd;k x;k] 2014&15 ds vkapfyd 5½ Lrjh; jkt; iqjldkj ijh{k.k dsei esa Hkkx ysus ds fy,a lhkh 1653 LdkmV~l vksj 1373 xkbm~l dh lalrqfr jkt; iqjldkj vokmz 2014&15 ds fy, dh xbza 3-5 fnlecj 2014 dks dsfo ua- 2 Hkksiky esa Hkksiky lahkkx ds fo ky;ksa ds,myv yhmlz@ldkmv@xkbm@dc@ cqycqy ds fy, ^^Ýh chax eh** dk;z'kkyk vk;ksftr dh xbza 6½ ns'k ds lelr dsuæh; fo ky;ksa esa 22 Qjojh 2015 dks LdkmfVax vkanksyu ds iz.ksrk ykmz cmsu iksosy dk tuefnu fparu fnol ¼Fkhafdx Ms½ ds :i esa euk;k x;ka 7½ 8½ dsfola LVsV ch,l,ma th ds psuus vksj gsnjkckn lhkkx us Øe'k% psuus vksj gsnjkckn ds x.kra= fnol lkekjksgks esa Hkkx fy;ka o"kz 2014&15 esa lhkh fo ky;ksa dh oh,l,ma th ;wfuv }kjk egroiw.kz fnol] ;Fkk fprau fnol] ch,l,am th >amk fnol] fo'o LokLFk fnol] ekuof/kdkj fnol br;kfn ;Fkkfpr :i esa euk, x,a,myv yhmj Vsªfuax %& v½ dsfola LVsV oh,l,ma th us uhyk dqjath dsei] nf{k.k jsyos Vªsfuax lsavj] dvh ÅVh esa 17&18 fnlecj dks,,l vks lh ehv dk vk;kstu fd;k ftlesa dsfola LVsV oh,l,ma th ds 29,,lvkslh us Hkkx fy;ka c½ dsfola ch,l,ma th us 26&30 flrecj 2014 dks,u Vh lh ipem+h esa fo'ks"k :i ls dsfola LVsV ds dfe'ulz ds fy, csfld dkslz dk vk;kstu fd;k ftlesa 29 fmflvªdv deh'kuj ¼LdkmV½,oa 19 fmflvªdv dfe'uj ¼xkbM½ us Hkkx fy;ka l½ dsfola LVsV ch,l,ma th dh fmfotuksa }kjk fueu,l,e@th ds fy, csfld@,mokal@,p MCY;w ch izf'k{k.k dk;zøe vk;ksftr fd, x,a dklz&vuq:i fooj.k fueum gs %& Ø- laikb~;øe dk uke csfld dkslz dh la[;k muur ikb~;øe dh la[;k,pmcy;wch ikb~;øe dh la[;k ykwd yhmj xkbam dsivu dc eklvj LdkmV eklvj okf"kzd fjiksvz

42 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- laikb~;øe dk uke 1 csfld dkslz esa miflfkr f'k{kdksa dh la[;k 2,Mokal dkslz esa miflfkr f'k{kdksa dh la[;k 3,p MCY;woh dkslz esa miflfkr f'k{kdksa dh la[;k ykwd yhmj xkbam dsivu dc eklvj LdkmV eklvj o"kz 2014&15 esa LdkMV foax dh x.kuk Ø- ladc ;wfuv dh la[;k dc dh la[;k LdkmV ;wfuv dh la[;k LdkMV dh la[;k o"kz 2014&15 esa xkbm foax dh x.kuk Ø- lacqycqy ;wfuv dh la[;k cqycqy dh la[;k xkbm ;wfuv dh la[;k xkbm dh la[;k o"kz 2014&15 esa LdkMV yhmj dh la[;k Ø- la- ;wfuv yhmj dk fooj.k 1. ;wfuv yhmj dh la[;k 2.,,yVh dh la[;k 3.,yVh dh la[;k Dc LdkmV cqycqy xkbm 'kwu; 29 'kwu; 24 'kwu; 12 'kwu; jk"vªh; xfrfof/k;ka ;qok izksxzke % 1- yxhkx 204 LdkMV vksj 160 xkbm esa o"kz 2014&15 esa jk"vªifr LdkmV@xkbM vokmz VsfLVax dsei esa Hkkx fy;k ftuesa 189 LdkMVl vksj 148 xkbml dks lqy?kksf"kr fd;k x;ka 2- o"kz 2014&15 esa dsfola LVsV ch,l,ma th ds 295 dc vksj 270 cqycqy dks xksymu,sjks cst+ vokmz izkir fd;ka LdkmV Vªwil vksj 4 xkbm deifu;ka iz/kkuea=h 'khym izfr;ksfxrk 2014&15 ds fy, iathñr dh xb±a 4-8 LdkmV 3 xkbm us 13 ls 17 Qjojh] 2015 dks vk;ksftr jk"vªifr LdkmV@xkbM@jksoj@jsatj jsyh esa Hkkx fy;k vksj jk"vªifr Hkou esa jk"vªifr izek.ki= izkir fd,a 5- dsfola LVsV ch,l,ma th ds 2 dc vksj 2 cqycqy us 19&23 Qjojh 2015 dks us'kuy ;wfk dkeiysdl] xniqjh gfj;k.kk esa vk;ksftr xksymu,sjks vokmz lsjseuh dsei esa Hkkx fy;ka 6- dsfola LVsV ch,l,ma th ds 8 LdkmV vksj 8 xkbm us 3&7 tuojh 2015 dks ch,l,ma th us'kuy ;wfk dkweiysdl] xniqjh] gfj;k.kk esa jk"vªh; Lrj ij vk;ksftr LVsaMMZ tftax dsei & 2015 esa Hkkx fy;ka 7- dsfola LVsV oh,l,ma th ds 8 LdkmV vksj 8 xkbm us 23&27 tuojh 2015 dks dkjesy gkbz Ldwy dseil] pkykdqmh] f='kwj] dsjy esa vk;ksftr jk"vªh;,drk dsei & 2015 esa Hkkx fy;ka 8- dsfola LVsV ch,l,ma th ds 6 dc vksj 6 cqycqy us 19&23 Qjojh 2015 dks ch,l,ma th us'kuy ;wfk dkeiysdl] xniqjh] gfj;k.kk esa jk"vªh; Lrj ij dc cqycqy mrlo & 2015 esa Hkkx fy;ka,myv yhmj izf'k{k.k v½ dsfola LVsV ch,l,ma th ds us Hkkjr LdkmV,Ma xkbm jk"vªh; eq[;ky; ubz fnyyh }kjk vk;ksftr fofhkuu,yvh@,,yvh jk"vªh; Lrj ds ikb;øeksa esa lg;ksx fd;ka c½ dsfola ds,myv yhmlz us Hkkjr LdkmV,Ma xkbm eq[;ky;] ubz fnyyh@jk"vªh; Vªsfuax lsavj] ipe<+h mùkjh {ks= eq[;ky;] ubz fnyyh }kjk vk;ksftr fueu ikb~;øeksa esa Hkkx fy;k % Ø- laikb~;øe dk uke ldkmv foax xkbm foax 01.,pMCY;wch ikb~;øe izh- vfllvsav yhmj ikb~;øe vfllvsav yhmj ikb~;øe yhmj Vªsuj ikb~;øe iqu% vfhkfou;kl ikb~;øe ladsrd lg izkfkfed fpfdrlk ikb~;øe okmzu lg DokVZj eklvj ikb~;øe izf'k{k.k ijkek'kznkrk ikb~;øe glrf'kyi o O;kolkf;d ikb~;øe ik;ksfu;j lg izkddyu ikb~;øe esfiax lg LVkj xsft+ax ikb~;øe varjkz"vªh; xfrfof/k;ka v½ MkW- Jherh fo fot;y{eh] LVsV dfe'uj ¼xkbM~l½ dsfola LVsV ch,l,.m th vksj us'kuy dfe'uj ¼xkbM~l½ ch,l,ma th] ubz fnyyh us gkwx dkwx esa 5&9 tqykbz 2014 okf"kzd fjiksvz

43 dsuæh; fo ky; laxbu LdkmV vksj xkbm xfrfof/k;ka 42 okf"kzd fjiksvz

44 dsuæh; fo ky; laxbu dks vk;ksftr 35oha fo'o dkuýsal esa Hkkx fy;ka c½ dsfola LVsV ch,l,ma th ds lqjh,e oh,u ds T;ksfr],y Vh ¼th½] Jherh uhye volfkh],y Vh ¼th½ vksj Jherh la/;k flga],,y Vh ¼th½ us MCY;w, th th th,l fo'o lsavj] laxe] iq.ks esa 7&11 flrecj 2014 dks vk;ksftr fvªfeax QkWj VªsulZ izksxzke esa Hkkx fy;ka l½ dsfola LVsV ch,l,ma th ds jh Hkqou ckcw],y Vh ¼,l½ us eldv] vkseku esa 5&11 fnlecj 2014 dks,myv yhmlz QkWj bf.m;um LdwYl ds fy, csfld dkslz dk vk;kstu fd;ka n½,l vks lh ¼,l½ vksj,l Vh lh ¼th½ us 4&14 Qjojh 2015 dks LVsV Vªsfuax lsuvj] xaxk uxj] dksydkrk ¼iaca-½ esa vk;ksftr oka,f'k;k&iksflfqd fjtuy csfld esustesav dkslz esa Hkkx fy;ka 4- fo'ks"k miyfc/k;k dsfola LVsV ch,l,ma th ds cqycqy vksj,myv yhmlz us teew&d'ehj ds ck<+ ihfm+rksa ds Ø- la {ks=h; dk;kzy; dk uke fy, 59]53]623 #i;s ¼mulB yk[k frjij gt+kj Ng lks rsbl #i;s½ bdv~bk dj iz/kku ea=h jk"vªh; dksl esa tek fd,a dsfola esa,ulhlh izf'k{k.k 1-,ulhlh dk eq[; mn~ns'; j{kk {ks= ds dsunzh; fok ky;ksa ds fo kffkz;ksa dks vko';d lsu; izf'k{k.k iznku djuk vksj l'kl= cyksa esa 'kkfey gksus ds fy, mugsa izsfjr djuk gsa orzeku esa dsunzh; fo ky;ksa ds fo kfkhz,ulhlh dh xfrfof/k;ksa esa Hkkx ysrs gsaa 1970 n'kd ds izkjfehkd o"kks± esa 107 dsunzh; fo ky;ksa esa,ulhlh 'kq: dh xbz FkhA 2- yxhkx 67 dsunzh; fo ky;ksa us vius ;gka,ulhlh izkjahk djus ds fy, iathdj.k dh vksipkfjdrkvksa dks iwjk dj fy;k gsa vkt dh rkjh[k esa fofhkuu {ks=ksa ds 175 ds-fodks,ulhlh vkoafvr fd;k x;k gs vksj izf'k{k.k py jgk gsa orzeku esa 175 dsunzh; fok ky;ksa esa 11]578 dsmsv gsaa egkfuns'kd],ulhlh us jkt; Lrjh; la;qdrk funs'kdksa dks,ulhlh vkcavu esa dsunzh; fok ky;ksa dks izkfkfedrk nsus ds funsz'k fn, gsaa fofhkuu dsuæh; fo ky;ksa esa,ulhlh ds iathdj.k vksj Vªwi la[;k dk fooj.k ds-fo dh la[;k izrh{kk lwph okys ds-fo dk uke 1 vgenkckn ds-fo vkehz Hkqx 1-,,Q-,l cmksnk 2- xka/kh uxj dsav 3- ua-&1,-,q-,l- tkeuxj 4 bz,e bz cmksnk 2 vkxjk lokbz ek/kksiqj 5- ua-&1 dksvk 6- ua-&1 Ökkalh 7- ua-&3 vyhx< 8- efkqjk dsav 3 csaxyw# Mh vkj Mh vks csaxyw# 9-,,l lh lsavj csaxyw# 4-,,Q,l lkaczk 10- vkbz vkbz,l lh csaxyw# 5- /kkjokm 11-,u,,y csaxyw# 6- ckxydksv 12-,e bz th lsavj 7- vkbz,u,l ekamoh 13- ua-&1 tkygyyh 14- ua-&2 tkygyyh 15- vkj MCyw,Q ;sygadk 16- ch bz,e,y uxj 17- nks.kh eykbz 18- eslwj 19- dkjokj 20- ua-&2 okldks 4 Hkksiky vkeyk 9- flouh] ekyok ds-fo dk uke tgk,u-lh-lh gsa ym+dk ym+dh 21- ua-&1 banksj ¼izFke ikyh½ 22- ua-&2 banksj ¼}rh; ikyh½ 23- vks,q bvkjlh 24- lh ih bz bvkjlh 25- [kamok 26- egw 27- ipe<h 28- uhep okf"kzd fjiksvz dqy

45 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la {ks=h; dk;kzy; dk uke ds-fo dh la[;k izrh{kk lwph okys ds-fo dk uke ds-fo dk uke tgk,u-lh-lh gsa ym+dk ym+dh 5 Hkqcus oj okyvs;j 29-,u, Mh fotkx 30- iqjh 31- xksikyiqj 32- ikjknhi iksvz 33- vkbz,u,l dçyxk 34- ua&3 Hkqcus oj 35- /kuduky 36- ua&1 dvd 37- fpydk 38- ua&1 Hkqcus oj ¼}rh; ikyh½ 39- csjgeiqj 40- ua&1 ckjhink 41-, vkj lh pkjcvh;k 6 pamhx< 'kwu; 42- ua&1 vackyk 43- ua&4 vackyk 44- cìksoky 45- ua&2 pesjk 46- ua&3 ch vkj Mh pamhx< 47- ua&1 gqlsuiqj 48- diwjfkyk 49- lqckfkw - ;ksydsav 7 psuuks ,p ch,q vkomh 12- u&1 f=ph 13- Mh th D;w, psuuks 14- ua&2 f=ph 15- ua&2 iqmqpsjh 16- ÇnMhxqy 8 nsgjknwu iks<h 18- dk khiqj 19- Hksy gfj}kj 20- eqjknkckn 21- elwjh 22- u&1 gkfkhcmdyk 51- vkbz vkbz Vh psuuks 52- ua&1 enqjs 53- ua&2 rkecje 54- djkbzdqmh 55- vuukkuxj 56- lh vkj ih,q vkomh 57- lh lh,q vkomh 58- ua&2 enqjs 59- ua&1 iqmqpsjh 60- chjiqj 61-,,Q,l ljlkok 9 fnyyh Mh,y esjb 62- fl[k ykbzu esjb dsav 63- u&4 fnyyh dsav 64-,UMªtxat 65- u&2 fnyyh dsav 66- VsxkSj xkmzu 67- iatkc ykbzu esjb 68- lsdvj &8 vkj ds iqje 10,.kkZdqye duukwj 69- ua&1 dkspph 70- lh vkj ih,q iyyhiqje 71-,,Q,l vddqye 72- ikuxksms dqy okf"kzd fjiksvz

46 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la {ks=h; dk;kzy; dk uke ds-fo dh la[;k izrh{kk lwph okys ds-fo dk uke 11 xqokgkvh ckxmksxjk 73- lh vkj ih,q vesjhxk x 74- cksjökkj 75- fnxk# 76- [kkukikjk 77- ekyhxk o 78- uksxk o 79- ukjkaxh 80- vkbz vks lh uwuekvh 81- viij f kyk x 82- Vsaxkosyh 83- csaxmqcch 12 xqmxkao fglkj ¼yM+ds½ 27- djuky 28- ukgjk 29- j?kqukfk iqjk 13 gsnjkckn ua&1,,q, 31- ua&1 xksydksamk 32-,,Q,l gkdheisv 33-,u ih, f kojkeiyyh 34- ua&2,,q, 35- xkpphckoyh 36-,u Vh ih lh jkekxqame 37- vks,q esnd 38- dqjuwy 39-,u,Q lh uxj 40- [keee 41- vksuxksys 42- ukyxksumk 43- ;w vks,p xkpphckoyh ds-fo dk uke tgk,u-lh-lh gsa ym+dk ym+dh 84- fglkj 85- jksgrd 86- cksykje 87- fr#eyfxjh 88- ua&1 miiy 89- ua&2 miiy 90-,,Q,l csxeisv 91- ua&2 xksydksamk 92- ckouiyyh 93- fidsv 94- xqavwj 95- lw;zyadk 96- okjkaxy 97-,yq# 98- ua&1 fot;okmk 14 tcyiqj 46 kwu; 'kwu; 99- Nrjiqj 100- lh vks Mh tcyiqj 101- ua&1 th lh,q tcyiqj 102- vks,q ds tcyiqj 103- ua&1 jsok 104- ua&1,l Vh lh tcyiqj ¼igyh ikyh½ 105- ujçlgiqj 15 t;iqj ,,Q,l mÿkjykbz 106- ua&1 vtesj 107- ua&1 chdkusj 108- ua&2 chdkusj 109 ua&1 t;iqj 110- ua&1,,q,l tks/kiqj 111- ua&2,,q,l tks/kiqj 112- ua0&2 vkehz tks/kiqj 113- ch,l,q tks/kiqj 114- lhdj 115- Jhxaxkuxj 116- ua&1 izrkiuxj] mn;iqj teew 59 45&¼06½ 117&127¼11½ dqy okf"kzd fjiksvz

47 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la {ks=h; dk;kzy; dk uke ds-fo dh la[;k izrh{kk lwph okys ds-fo dk uke 17 dksydkrk 46 'kwu; 128- ua&1 dapjkikjk 129- vkbz vkbz Vh [kmxiqj 130- csjgeiqj 131- dekam gksflivy 132- ckyhxat 133-,,Q,l csjdiqj 134- vkbz vkbz,e tksdk 135- QksVZ fofy;e 136- ua&2 [kmxiqj jsyos 137- fprjatu 18 y[kuå 42 'kwu; 138- ua&2 'kkgtgk iqj 139- ch ds Vh y[kuå 140- xkserhuxj 19 eqacbz dksfyokmk 52- vkehz,fú;k iq.ks 53-,e bz vkj lh vgenuxj 54-,u,e ;w tyxk o 55- vksjaxkckn 20 ivuk dfvgkj 57- jktxhj ¼ukyank½ 58- ua&1 x;k ds-fo dk uke tgk,u-lh-lh gsa ym+dk ym+dh 141- vkú vkú lh Qrsgx< 142- ua&3 dksyksck 143- ua&1 vgenuxj 144- ddmckx] ivuk 145- nkukiqj dsav 146- [kkxksy 147- ua&2 x;k 21 jkaph 41 'kwu; 148- jkmydsyk 149- lqanjx<] vksfmlk 1- ua- 1 fguukw jkaph 151- ukedqe jkaph] Ökkj[kaM 152- esfku MSe /kuckn 153-,p bz lh jkaph Ökkj[kaM 22 jk;iqj ua&2 cksyuxhj 60- ua&4 dksjok 61- fcykliqj 23 flypj vksuthlh vxjryk 63- dsyk'kgj 64- dqatou 24 frulqfd;k ua- 2 bzvk uxj 66- fuj"b fujtqyh 67- ehlkekfj dsuv 154- ua&1 jk;iqj 155- ckyk?kkv 156- nqxz 157- HkokuhiVuk 158- flypj 159- yhek[kksax 160- ykeqyisv 161- eklhiqj 162- djhe xat 163-,toky 164- jaxkigkj dsav 165- ua- 1 ok;q lsuk tksjgkv 166- nqfy;ktu 167- ua- 1 rstiqj 168- vks,uthlh uftjk 169- ok;q lsuk poqvk 170- frulqfd;ka 171-,vkjlh nenek 172- ua- 2 ok;q lsuk rstiqj 173- fmczwx< fnutku dqy okjk.klh 31 'kqu; thvhlh okjk.klh dqy okf"kzd fjiksvz

48 dsuæh; fo ky; laxbu fd'kksj f'k{kk dk;zøe ¼,bZih½,u-lh-bZ-vkj-Vh- ds lg;ksx ls fd'kksj f'k{kk dk;zøe ¼,bZih½ dsunzh; fo ky; laxbu ¼dsfola½ ds fo ky;ksa esa ykxw fd;k tk jgk gsa la;qä jk"vª tula[;k dks"k ¼;w,u,Qih,½,oa ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ¼,e-,p-vkj-Mh-½] ds chp lk>snkjh }kjk 2005 ls fd'kkksj f'k{kk dk;zøe ¼,bZih½ pyk;k tk jgk gsa bl dk;zøe dk mís'; ;qok ih<+h dks LoLFk cukus] izhkkoh <ax ls thou dh pquksfr;ksa dk lkeuk djus dk,oa fteesnkjh ls lhkh flfkfr;ksa ls fuivus ds fy, l{ke cukuk gsa,-bz-ih- d{kkvksa esa fd'kksj f'k{kk ekeyksa dks uohu dks'kyksa ds :i esa lekfo"v djrk gs rkfd fd'kksj O;kogkfjd thou esa vey esa yk ik,aa bl lg ikb~;p;kz n`f"vdks.k dk iz;ksx ;qok cppksa dks oklrfod vuqhko gsrq l{ke cukrk gsa bl dk;zøe ds çeq[k mís'; fueu gsa %& fo ky; f'k{kk ds fo"k;ksa vksj izfø;k esa rfkk f'k{kd f'k{kk dk;zøeksa dh izfø;k esa fd'kksj&f'k{kk] f'k{kd&f'k{kk] izks<&f'k{kk dk;zøe ds rroksa dks 'kkfey djuka lhkh ek/;fed vksj mpp ek/;fed fo ky;ksa esa fo kffkz;ksa ds chp thou&dks'ky fodkl ij dsafnzr lg ikb~;p;kz xfrfof/k;ksa dk vk;kstua,bzih dk;zøe ds ek/;e ls tqm+s eqìs %& fd'kksjkolfkk ekuo esa O;Ldrk vksj fd'kksjkolfkk ds e/; 'kkjhfjd vksj ekufld fodkl esa ifjorzu dh,d flfkfr gs fo ky; i;kzoj.k vksj lekt nksuksa esa ifjorzu ds fy, fd'kksjksa dh dqn dfbukb;k vksj eqís gsa ftudks fo ky; f'k{kk esa vhkh rd lozekfur ugha fd;k x;k gsa ;s vko';drk,a vksj eqís Hkkjrh; fd'kksjksa ds izksqkby esa >ydrs gsaa,bzih esa eq[; :i ls LoLFk thou] vkreleeku esa o`f)] ncko ls fuivuk] vkilh laca/kksa dks fuhkkuk] fyax vksj HksnHkko ls lacaf/kr eqís eknd æo;ksa ds lsou vksj iztuu laca/kh laøe.kksa lfgr ;ksu lapkfjr laøe.k ¼,lVhvkbZ½ tsls eqís 'kkfey gsaa ;qok ih<+h ds bu rf;ksa ij izklafxd vuqhkoksa ds vk/kkj ij ;g dk;zøe oklrfod thou dh flfkfr;ksa ls izhkkoh <ax ls fuivus ds fy, ;qokvksa ds thou dks'ky esa o`f) ij dsafær gsa o"kz 2014&15 ds nksjku dsfola dh eq[; miyfc/k;k %& fueufyf[kr xfrfof/k;k leh{kk/khu vof/k esa vk;ksftr dh xb± %& jk"vªh; lalk/ku O;fä;ksa ds fy, fopkj foe'kz dk;z'kkyk, uksmy f'k{kdksa ds fy, izf'k{k.k dk;zøe led{k lqlk/;ksa dk izf'k{k.k ofj"b vf/kdkfj;ksa ds fy,, bz ih lqxzkgh cukuk jk"vªh; ;qok mrlo dsuæh; fo ky;ksa esa fd'kksj dycksa dk xbu dsfola vf/kdkfj;ksa }kjk vuqoh{k.k nksjk, bz ih ds varxzr jk"vªh; lalk/ku O;fä ds fy, fopkj&foe'kz dk;zøe pwafd izkpk;z vius fo ky; dk yhmj gksrk gs vr% lhkh izkpk;ksaz eklvj f'k{kd izf'k{kdksa ¼,eVhVh½ ds fy,, bz ih ij vizsy&ebz 2014 ds nksjkum 05 fnolh; jk"vªh; Lrj dh fopkj foe'kz dk;z'kkyk dsfola],ulhbzvkjvh vksj,,uoh,l }kjk la;qä :i ls vk;ksftr dh xbza bl 06 fnolh; izf'k{k.k dk;zøe esa dsfo- la- ds 125 izfrhkkfx;ksa dks eklvj Vªsuj ds :i esa izf'kf{kr fd;k x;ka bl fopkj&foe'kz dk;z'kkyk dk izeq[k mís'; fd'kksj f'k{kk ds ladyiukred vksj dk;z ç.kkyh lacaèkh igyqvksa ij Kku dks c<+kuk fd'kksj f'k{kk esa fofhkuu f'k{k.k iífr;ksa ds izhkko ds fy, vpnh le> dks fodflr djuk] thou dks'kyksa ds fodkl esa vuqorhz dk;zøeksa dks vk;ksftr djus ds dks'kyksa dk fodkl djuk] thou dks'kyksa ds fodkl gsrq dk;zøe xfrfof/k;ksa ds vuqoh{k.k vksj izca/ku esa lgk;rk vksj,sls dk;zøe dk;kzuo;u djus dh le> vksj lahkkfor Hkwfedk dh ljkguk br;kfn lfefyr gsa bu izf'kf{kr eklvj Mªsuj dks lykg nh xbz fd os vius izf'k{k.k ds 02 ekg ds Hkhrj lacaf/kr {ks= esa uksmy f'k{kdksa vksj led{k f'k{kdksa ds fy, izf'k{k.k dk;zøe vk;ksftr djsaa uksmy f'k{kd izf'k{kd dk;zøe uksmy f'k{kd izf'k{kd dk;zøe dk vk;kstu dsfola ds 25 {ks=h; Lrj ij], bz izf'kf{kr f'k{kdksa dh la[;k c<+kus ds fy, vksj 1%1 fo kfkhz ds vuqikr dks izkir djus ds fy, dsfola ds lhkh okf"kzd fjiksvz

49 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy;ksa esa uksmy f'k{kd izf'k{k.k ¼,u Vh Vh½ dh Ük`a[kyk lapkfgr dh xbza eklvj Vªsujksa ds lewg tksfd, bz ih ekwm;wy ds fy, Fks dh dsfola ds 25 {ks=h; dk;kzy; ds f'k{kdksa dks izf'kf{kr djus ds fy, fu;qdr fd;k x;k nksuksa f'k{kdksa ¼01 iq:"k vksj 01 efgyk½ dks p;fur fd;k x;k rfkk fo ky; Lrj ij, bzz ih dk;zøe dks izkjahk vksj dk;kzfuor djus ds fy, uksmy f'k{kdksa ds :i esa izf'kf{kr fd;k x;ka izf'k{k.k dk;zøe 06 fnol rd c<+k;k x;k ftlds varxzr,bzih ds fofo/k vk;keksa dks] ftlesa c<+us dh dh jksdfkke] eknd æo;ksa dh jksdfkke,oa fofo/k lgk;d dks'ky dks 'kkfey fd;k x;ka blds vfrfjä oklrfod thou ifjflfkfr;ksa esa thou dks'kyksa ds iz;ksx dk fofo/k fof/k;ksa }kjk fo'ys"k.k fd;k x;k % jksy Iys] O;fä v/;;u] ohfm;ks Ökyfd;k ] izlrqrhdj.k] okn&fookn] iz'uksÿkjh rfkk iz'u isfvdk vkfn xfrfof/k;ksa dk iz;ksx dk;zøe esa fd;k x;ka izf'k{k.k ds vkjahk ls igys iwoz&ijh{kk dk lapkyu fd;k x;k( ckn esa izf'k{k.k ds vafre fnu izfrhkkfx;ksa ds Kku dks lqfuf'pkr djus ds fy, izlrkfor ijh{kk yh xbza,bzih izf'k{k.k dk;zøe ds izr;sd dk;zøe dh izfriqf"v Hkh,df=r dh xbza ihvj QSflfyVsVj dk izf'k{k.k fd'kksj f'k{kk dk;zøe ¼, bz ih½ ds varxzr] ;qok yksxksa dks lfeefyr djus gsrq dsfola ds lhkh {ks=h; dk;kzy;ksa esa flracj&vdrwcj] 2014 ds nksjku vfhkfou;kl dk;zøe vk;ksftr fd, x,a fo ky;ksa }kjk vu; fo kffkz;ksa dh igq p ds fy, ihvj izf'k{kdksa dks fu;qä fd;k x;k vksj muds fo ky;ksa esa f'k{k.k vf/kxe okrkoj.k esa iqu% lq/kkj gqvka ihvj izf'k{kdksa ds vfhkfou;kl ds i'pkr izr;sd fo ky; ds fy, nks pj.kksa ds dk;zdykiksa dk lq{kko fn;k x;k rkfd fo ky; ikb;p;kz esa fd'kksj f'kok dk;zøe ds eqíksa dks eq[; /kkjk esa ykus esa lgk;rk fey ldsa blesa d{kk 8oha ls 11oha rd ds fy, Fkhe vk/kkfjr izkfkzuk lhkk vksj dk;z dykiksa dks lfeefyr fd;k tk,a bu xfrfof/k;ksa ds lapkyu ds fy, dqn lanhkz nlrkostksa dk Hkh lq{kko fn;k x;ka ih;j izf'k{kdksa vksj uksmy f'k{kdksa dks Hkh vu; lalk/kuksa dks ns[kus ds fy, izksrlkfgr Hkh fd;k x;k gsa bl izdkj vu; laxr iqlrdksa] lkekpkj i=] bavjusv dh lqfoèkk] bu eqíksa ij vius Kku dks c<+kus ds fy, yh tk,] lkfk gh bls nwljs fo ky; ds fo kffkz;ksa ds lkfk ck Vk tk,a Fkhe vksj dk;zdykiksa dh ekgokj ;kstuk ih;j izf'k{kdksa dks uksmy f'k{kdksa ds ekxzn'kzu lfgr,d egroiw.kz Hkwfedk miyc/k djok,xha ofj"b vf/kdkfj;ksa ds fy, fd'kksj f'k{kk dk lqxzkgh dk;zøe dsfola ds lhkh {ks=h; dk;kzy;ksa ds ofj"b vf/kdkfj;ksa ds fy,,u lh bz vkj Vh vksj ;w,u,q ih, ds lg;ksx ls,d lqxzkgh dk;z'kkyk dk vk;kstu 1&2 twu] 2014 dks ubz fnyyh esa fd;k x;ka fueufyf[kr eqíksa ij folrkj ls ppkz dh xbz] fo ky; ikb;ppkz esa,bzih dk lalfkkdj.k] p;u], bz ih esa eku;rk vksj iqjldkj O;oLFkk, bz ih dk fu/kkzj.k vksj vuqoh{k.k] bl dk;zøe ds lhkh Lrjksa ij fd'kksjksa dh izfrhkkfxrk fo ky; tkus okys fd'kksjksa ds ekufld LokLF; laca/kh ekeyksa dh izfrfø;k bl dk;z'kkyk ds vu; eqís ftuij izdk'k Mkyk x;k, bz ih ls lacaf/kr mrñ"v izn'kzu okys fo ky;ksa dh igpku vksj iqjldkj ¼iqjLdkj gsrq 10 ds fo dh igpku dh xbz Fkh½], bz ih ij MkWD;wesUVjh fqye fjyht rfkk fd'kksjkolfkk lalk/ku dsuæ dh osclkbv ¼,bZih,vkjlh½ rs;kj djuka dsfola ¼eq-½ ls 05 ofj"b vf/kdkfj;ksa] mik;qär vksj izr;sd {ks=h; dk;kzy; ls- lgk;d vk;qä us dk;z'kkyk esa Hkkx fy;ka jk"vªh; ;qok mrlo fd kksj f k{kk ds ekxzn khz izeq[k Çcnqvksa ds vurxzr ;qokvksa ds ekeyksa vksj muds vf/kdkjksa dh tkudkjh nsus] muesa LokfHkeku tkx`r djus] vkrefo okl c<+kus vksj Lo;a ds mÿkjnkf;ro dks leökus vksj vkl ikl ds lekt vksj laca/kksa dks leökus gsrq l{ke gksuk lfeefyr gsa fo ky; ;qokvksa dh Ldwyh miyfc/k;ksa vksj mlds egro dks fu/kkzfjr djus esa,d egroiw.kz Hkwfedk vnk djrk gsa og mudh fopkj izfø;k vksj ewy; O;oLFkk dks ifjekætr djus esa lgk;rk djrk gs tksfd muds iwjs thou Hkj pyrh jgrh gsa bl i`"bhkwfe esa o"kz 2014 ds nksjku bu dk;zøeksa esa ;qokvksa dh izfrhkkfxrk dks c<+kus ds fy, lhkh dsuæh; fo ky;ksa esa l`tukred ys[ku vksj ikslvj cukus dh izfr;ksfxrk fo ky; Lrj vksj {ks=h; Lrj ij,-bz-ih- dh fofhkuuk Fkheksa ds vk/kkj ij vk;ksftr dh xbza jk"vªh; Lrj dh fotsrk izfof"v;ksa dks jk"vªh; Lrj ds mrlo vksj,u-lh-bz-vkj-vh- esa dks ky fuekz.k dk;z kkyk esa Hkstk x;ka 48 okf"kzd fjiksvz

50 dsuæh; fo ky; laxbu blds lkfk gh,u-lh-bz-vkj-vh- vksj ;wukbvsm us kuy ikiqys ku QaM ¼;w-,u-,Q-ih,½ }kjk 28 ls 30 tuojh 2015 dks,u-lh-bzvkj-vh-] ubz fnyyh esa fd kksj f k{kk dk;zøe ds,d fglls ds :i esa ;qok mrlo dk;zøe vk;ksftr fd;k x;ka ;g rhu fnolh; ;qok mrlo ^^esjs liuksa dk fo ky;** fo"k; ij FkkA blesa 13&15 o"kz dh vk;q ds 60 fo kæfk;ksa us vksj ns k Hkj ds fofhkuuk fo ky;ksa ls lkb ¼60½ f k{kdksa us Hkkx fy;ka bl mrlo esa v u nk Li V l`tukred ys[ku vksj ikslvj cukus dh izfr;ksfxrk vk;ksftr dh xbz ftlesa 19 {ks=h; dk;kzy;ksa ds 25 fo kæfk;ksa vksj dsuæh; fo ky; laxbu ds 22 f k{kdksa us,ldkvz ds :i esa Hkkx fy;ka ;g mrlo fofhkuuk fo ky;h i)fr;ksa ij vk/kkfjr Fkk pw fd fo ky;ksa dks ;qok yksxksa dh fo ky;h miyfc/k;ksa dks fu/kkzfjr djus esa,d egroiw.kz Hkwfedk vnk djuh gs vksj izeq[k :i ls mudh fopkj izfø;k vksj ewy; O;oLFkk dks ewæreku djus esa og izhkko vksj fody; muds iwjs thou dks rs;kj djrs gsaa iqu% Hkkjr esa fo ky;h f k{kk ij rfkk rf;ksa ij cy nsrs gq, dgk fd ;qok cpps viuk egroiw.kz le; fo ky; esa O;rhr djrs gsa ;fn f k{kk fd kksjksa dh egrokdka{kkvksa dks iwjk djus ds fy, rs;kj gs rks os mlh l`tukred ys[ku vksj ikslvj }kjk iznæ kr dj ldrs gsaa bl mrlo ds nksjku izfrhkkfx;ksa dks,d lqjf{kr vf/kxe txg dks ewæreku djus ds fy, dgk x;ka,d lkewfgd :i esa vkn kz vf/kxe Lisl] :dks] 'kq:] tkjh ÝksesZV esa O;oLFkk gsrq dh xbz lalrqfr;ksa dks miyc/k djok;k x;ka iqu% mugsa liuksa dks lkdkj djus esa mudh Hkwfedk dh igpku djus gsrq dgk x;ka bldk mìs ; vkdka{kkvksa dks iwjk djus ds fy, O;fäxr ;ksxnku dh vko ;drk ij leökksrk rs;kj djuk FkkA vr% mugksaus ikslvj rs;kj djuk] l`tukred ys[ku ffk;svj ij dk;z kkyk dks kyksa dks rs;kj djus esa 5ok LFkku izkir djus esa lgk;rk dha dsuæh; fo ky;ksa esa fd kksj Dycksa dk xbu vu/kfo oklksa ds fo#) lekt dks tkx:d djus vksj LokLF; dh j{kk laca/kh cqjh vknrksa dks nwj djus ds fy, cppksa ds e/;,d leök dks fodflr djus dh vko ;drk gs rkfd os viuh c<+ksrjh esa tsfod vksj gkjeksul laca/kh ifjorzuksa dks leök ldsaa 'kks/k v/;;u ;g crkrs gsa fd ihvj xzqi esa lh[kus dk viuk,d ykhk gs ftlesa cpps [kqys fnekx ls vius fe=ksa ds lkfk okrkzyki djrs gsa vksj fo ky; esa fdlh Hkh eqís ij ppkz djrs gsaa dsuæh; fo ky; laxbu ds lhkh {ks=h; dk;kzy;ksa }kjk dsuæh; fo ky;ksa esa ^fn kk Dyc* izkjahk fd, x, gsa rkfd fd kksjksa dh lel;kvksa ij /;ku fn;k tk ldsa dsuæh; fo ky; laxbu ds vf/kdkfj;ks }kjk e WWfuVÇjx dsuæh; fo ky; laxbu ds ofj"b vf/kdkfj;ksa vksj dsuæh; fo ky; laxbu esa,-bz-ih- dh Vhe }kjk izf k{k.k dk;zøeksa esa Hkkx fy;k tkrk gs rkfd xq.koùkk dh ij[k dh tk lds rfkk dsuæh; fo ky; laxbu esa,-bz-ih- dk dk;kzuo;u izhkkoh :i ls gks ldsa f k{kk esa izks ksfxdh dk iz;ksx dsuæh; fo ky; laxbu,d xfr fu/kkzjd lalfkk gsa laxbu us ns k esa fo ky;h f k{kk iz.kkyh esa lq/kkj vksj lwpuk,oa izks ksfxdh ¼vkbZ-lh-Vh-½ ds mi;ksx lfgr fofhkuuk v fm;ks@ohfm;ks midj.k ds iz;ksx dh igy dh gsa dsuæh; fo ky; laxbu esa vkbz-lh-vh- cqfu;knh lqfo/kkvksa dh 'kq#vkr cgqr igys 1994 esa gks xbz Fkh tc d{kk ifj;kstuk ds ek/;e ls 291 dsuæh; fo ky;ksa dks chchlh dai;wvj iznku fd, x, A o"kz 1997&2001 ds chp e My Ldwy ;kstuk ds rgr 448 dsuæh; fo ky;ksa esa dai;wvjhdj.k fd;k x;k FkkA blds ckn 2005 ds nksjku 31 dsuæh; fo ky;ksa esa LekVZ Ldwy ;kstuk ykxw dh xbz ftlds varxzr vkbz-lh-vh- cqfu;knh lqfo/ kkvksa dks rs;kj fd;k x;ka blds mijkar pj.kc) rjhds ls fo ky;ksa dks dai;wvjh r fd;k tk jgk gsa dsuæh; fo ky;ksa esa dks vkbz-lh-vh- cqfu;knh <kaps dh flfkfr esa lqèkkj gqvk gsa fo kfkhz dai;wvj vuqikr 53%1 ls c<+dj 19%1 gks x;k gs tks fueukuqlkj gs% dsuæh; fo ky;ksa esa dai;wvj baýklvªdpj Ø-la- en la[;k 1. dk;kzred dsuæh; fo ky;ksa dh dqy la[;k 2. dsuæh; fo ky;ksa esa dai;wvjksa dh dqy la[;k 3. dsuæh; fo ky;ksa esa fo kæfk;ksa dh dqy la[;k 1102* 62,968 11,76, fo kfkhz dai;wvj vuqikr 19:1 5. dai;wvj ysc okys dsuæh; fo ky;ksa dh la[;k 6. bavjusv lqfo/kk okys dsuæh; fo ky;ksa dh la[;k 7. czk McSM lqfo/kk okys dsuæh; fo ky;ksa dh la[;k 8. Lo;a dh osclkbv okys dsuæh; fo ky;ksa dh la[;k *¼dsUæh; fo ky; xqyexz] raxekxz vdk;kzred gs½ 1087 (99%) 1095 (99%) 1074 (97%) 1094 (99%) okf"kzd fjiksvz

51 dsuæh; fo ky; laxbu eyvhehfm;k fmokbl 726 fo ky;ksa dks bavjsfdvo izkstsd ku fmokbl vksj fot;qvykbtj eyvhehfm;k fmokbl lsv iznku fd, x, gsaa 125 fo ky;ksa esa ¼izFke pj.k esa dsuæh; fo ky;ksa vksj nwljs pj.k esa 75 dsuæh; fo ky;ksa½ ftu esa bz&d{kk dh LFkkiuk dh xbz gs] mudks NksM+dj 3 ;k 3 ls T;knk lsd ku okys lhkh fo ky;ksa esa ;s fmokbl lsv miyc/k djk, x,a u;s [kys fo ky;ksa dks NksM+dj lhkh dsuæh; fo ky;ks esa Ük`aO;&n`'; lalk/ku ;Fkk Vsi fjdkwmzj] izkstsdvj br;kfn miyc/k gsaa bz&lkexzh dsuæh; fo ky; laxbu lhkh d{kkvksa ds lhkh fo"k;ksa dh bz&lkexzh dk fodkl Lo;a dj jgk gs ftldk iz;ksx dsuæh; fo ky;ksa }kjk v uykbu@v Qykbu vk/kkj ij fd;k tk ldsa lh-vkbzbz-vh-],u-lh-vkj-vh- ds lg;ksx ls bz&lkexzh ds uohuhdj.k dh izfø;k fu;fer :i ls py jgh gsa vkbz-lh-vh- iqjldkj dsuæh; fo ky; laxbu ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; Hkkjr ljdkj }kjk vkajhk fd, x, vkbz lh Vh iqjldkj esa fu;fer :i ls Hkkx ys jgk gsa ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; }kjk dsuæh; fo ky; laxbu dks nks iqjldkj vkcafvr fd, x, gsaa vksjsdy 'ksf{kd xfrfof/k;k 2014&15 dh fjiksvz vksjsdy vdkneh xfrfof/k;k 2014&15 dh fjiksvz vksjsdy vdkneh dai;wvj fokku f k{kk }kjk Kku ds folrkj] dks kyksa] uokpkj vksj fofo/k izks ksfxdh {ks=ksa ds fy, fo o esa dk;zjr gsa vksjsdy vdkneh us nl yk[k ls vf/kd fo kæfk;ksa dks m ksx laxr dks kyksa dks izkir djus esa lgk;rk dh gsa 21oha lnh esa dai;wvj fokku ¼lh,l½ vksj bathfu;çjx ds fo kæfk;ksa gsrq dqn fo"k;ksa esa blls vusd jklrs [kqysaxsa izf k{kdksa dks tkx:d djus vksj fo kæfk;ksa dh #fp dks c<+kus esa v/;;u ds vusd egroiw.kz {ks=ksa esa lgk;rk dj vksjsdy vdkneh us bz&f k{kk lalkèku dks miyc/k djok;k gs rkfd v ru] m ksx vksj lqlaxr lalk/ku miyc/k gks ldsaa vksjsdy vdkneh us izks ksfxdh ikb~ køe] izf k{k.k] izek.khdj.k vksj lkeqnkf;d laokn ds volj miyc/k djok, gsaa vksjsdy vdkneh dks dsuæh; fo ky; laxbu ds lg;ksx gsrq izluukrk FkhA ;gk muds fø;kdykiksa dh,d laf{kir Ökyd izlrqr gsa xzhu QqV ds iz;ksx ls tkok dk;zøeksa dk l`tu ¼opqZvy balvªdvj fym VªsÇux ¼ohvkbZ QksesZV½ vksjsdy vdkneh us ih th Vh ¼daI;wVj lkbzal½ ds fy, nks csapksa esa 16 flraecj ls 17 väwcj] 2014 rd fopqzvy balvªdvj fym QksesZV esa xzhu QqV VªsÇux dk vk;kstu fd;ka jksclv IysV QkeZ vkq flldks oscsdl ds izf k{k.k esa vkfm;ks ohfm;ks vksj bavj,fdvo Qhpj dk iz;ksx fd;k x;ka xzhuqqv 2 Mh,tqds kuy fotqvy dksm,fmvj lfgr lkw Vos;j Vwy gs tksfd 'ksf{kd [ksyksa vksj led{k ds l`tu esa iz;qä gksrk gsa tkok dks lh[kus dk ;g,d vklku vksj lgt rjhdk gsa xzhuqqv vksjsdy ds lg;ksx ls dsav fo ofo ky; }kjk rs;kj vksj O;ofLFkr fd;k x;k gsa ;g,d Ýh lk Vos;j gs ftls th ih,y ykbzlsal ds rgr tkjh fd;k x;k gsa ebz] 2007 esa ^^tkok VSDuksykWth bu,tqds ku** Js.kh esa xzhuqqv izkstsdv dks ^^M;wd Pokbl vokmz** ls leekfur fd;k x;ka vksj 2010 esa ^^izhfe;j vokmz QkWj,Dlhysal bu bathfu;çjx,tqds ku dkslzcs;j** izkir fd;ka ekpz 2014 esa dsav fo ofo ky; }kjk vksjsdy vksj xzhuqqv dks ^^ukwyst,dlpsat vokmz** ls leekfur fd;ka tkok gj izdkj ds usvodz,iyhds ku dk oklrfod vk/kkj gsa ;g lkw Vos;j] osc vk/kkfjr fo"k;] xsel vksj eksckby dks rs;kj djus vksj Hkstus gsrq,d lozeku; ekud gsa tkok etcwr VwYl ds lkfk,d folr`r vksj lqn`<+ bdksfllve gsa tkok,iyhds kul dks iksvszfcfyvh vksj jksclv :i esa vusd dai;wçvx,uok;jesav esa izlrqr djrk gsa fu"d"kz vc f k{kd tkok vk/kkfjr vfhkfou;kl dk;zøeksa dks vklku rjhds ls f k{k.k dh lac) i)fr;ksa }kjk leökkrs gsaa f k{kd osc dkuýsal ds iz;ksx }kjk vf/kxe dh 'kfä dks igpku jgs gsa vksj os vius cspesv vksj vuqns kksa ds lkfk fofhkuuk LFkkuksa ij laidz dj ikrs gsaa lhkh f k{kdksa ftugksaus lqyrkiwozd izkstsdv dk;z dks iw.kz fd;k gs vc xzhuqqv CykWx }kjk vius izkstsdv dks 'ks;j Hkh dj jgs gsa % lsokdkyhu ikb~ køe esa,fyl vksj LVse f k{kk dk izkjahk&qsl&2,fyl f k{kdksa dks l kä djus dh 08?kaVksa dh ekud dk;z kkyk dk,d Vwy gs vfkok Vh-Vh-Vh- QkesZV gsa ysfdu ;g eglwl fd;k okf"kzd fjiksvz

52 dsuæh; fo ky; laxbu x;k fd leök dks c<+kus ds fy,,fyl dks dsls iz;ksx fd;k tk, bl gsrq f k{kdksa dks izf kf{kr fd;s tkus dh vko ;drk gsa dsuæh; fo ky; laxbu us fnlecj] 2014 esa Qsl&2 ds lsokdkyhu ikb~ køe esa,fyl ds iz;ksx gsrq f k{kdksa dks Kku vksj tkudkjh nsus ds fy, vksjsdy vdkneh dks volj iznku fd;k A ebz vksj twu 2014 esa izfrhkkxh f k{kdksa us ekud,fyl izf k{k.k esa Hkkx fy;ka fnuk d 26] 29 vksj 30 fnlecj] 2014 dks 3 lsd kuksa esa 90 feuv dk flldks oscdl vk;ksftr fd;k x;ka bl lsd ku dk fo"k;,fyl vksj LVse f k{kk Fkk A vla[; mnkgj.kksa ds }kjk,fyl dks leökk;k x;k rkfd fu.kz; ysus] rkædr leök vksj lel;k lek/kku vksj l`tukred lksp ds dks kyksa gsrq izeq[k Çcnq fn, tk ldsa bl l= dk vk;kstu csaxywj ds lqjh dey ihvj vksj lqjh psfkjk 'ksv~vh }kjk fd;k x;ka iwjs ns k esa lsokdkyhu izf k{k.k ds 40 ls Hkh vf/kd dk;zøeksa esa 1000 f k{kdksa dks muds ysiv i ij vuqns k fn, x,a f k{kdksa dk mrlkg ns[kus ;ksx; Fkk lcls cm+h ckr ;g Fkh fd f k{kd] dai;wvj f k{kk vksj dai;wvj ds varj dks leök ik,a blls f k{kdksa dks vius fo"k; dh tkudkjh dai;wvj izksxzkçex ds }kjk nsus esa lgk;rk feysxh A dai;wvj dks kyksa ls,d oklrfod f k{kk nh tk ldsxha bls vu; fo"k;ksa ds f k{k.k ds lkfk tksm+uk Hkh lok±xiw.kz gksxka blds izn kzu ls ek/;fed vksj mpp fo ky; ds fofhkuuk fo"k;ksa ds f k{kdksa us Hkkx fy;k A ;g lqn`<+hdj.k l= cgqr gh mi;ksxh gsa,fyl D;k gs\,fyl 3 Mh 'ksf{kd l QVos;j gs tksfd vksjsdy ds lg;ksx ls dkjusft] esyu ;wfuoælvh es a rs;kj fd;k x;k gsa ;g l QVos;j fo ky;ks a }kjk iz;ksx fd;k tkrk gsa rkfd,fues ku f k{k.k vksj ljy 'ksf{kd [ksyks a dk l`tu fd;k tk ldsa bles a xzkq Vkby rs;kj djds ekud izksxzkçex fooj.k }kjk fo kfkhz dk;zøe rs;kj djrs gsa tksfd 3 Mh,uhesV vkwctsv gs vksj n` ; txr es a cgqr izfl) gsa bl izfø;k es a os rkædd {kerk vksj lel;k lek/kku iìfr;ks a dks lqn`<+ djrs gsaa os ewy fo"k; vfhkfou;kl izksxzkçex] 'kcnkoyh vksj ladyiukvks a dks Hkh le{k ikrs gsa tsls ifjhkk"kk izfø;k] n keyo iz.kkyh] fooj.kks a ds dk;z vksj 'krs± br;kfna blls leökus,oa lh[kus ds,d u, rjhds es a l{ke gks ikrs gsa ftlls lel;k lek/kku es a lel;k fooj.k dks y/kq :i es a djds gy djus vksj n keyo la[;kvks a dks fy[kus es a lgk;rk feyrh gsa osc d ÝsÇlx D;k gs\ vf/kxe vknku iznku dh izfø;k gsa osc d ÝsÇlx esa HkkSxksfyd nwjh ugha jg tkrh gsa osc d ÝsÇlx fdlh ls Hkh fdlh Hkh le; ckrphr dj ldrs gsa blls osc ozks kj esa ckrphr vksj ohfm;ks ds }kjk rkyesy fd;k tkrk gsa osc,dl ds tfj, izr;sd O;fä,d gh le; ij,d gh pht dks vius dai;wvj løhu ij ns[k ldrk gsa ;g izlrqrh nlrkost fp= o lkexzh gks ldrh gsa blesa ge fopkj vksj tkudkjh dks vkil esa lkökk djrs gsa rks ;g mlesa lgk;rk djrk gsa ;g dsoy vknku iznku ds ckjs esa gs izfrhkkxh dgha Hkh fdlh Hkh eap viuh thr vklku dj ldrs gsaa ¼ÇoMks] esd lksykfjl] fy;wdl vksj ;wfudl vksj vc 3 th LekVZ Qksu miyc/k gs½ çkfkfed f'k{kdksa ds fy, lhihihmhihvh dk;z'kkyk okf"kzd fjiksvz

53 dsuæh; fo ky; laxbu 'ksf{kd fu"iknu&2015 ijh{kk ifj.kke fo ys"k.k ;g dsunh; fo ky; ds fy, xoz dk fo"k; gs fd yxhkx fo kfkhz, vkbz,l,l bz 2015 ijh{kk esa lrr O;kid ewy;kadu ¼Ldwy v/kkfjr vksj cksmz vk/kkfjr½ iz.kkyh ds rgr 'kkfey gq, vksj bldk ifj.kke izfr kr jgka dsfola- ds csuj rys iwjs ns k ds 738 fo ky;ksa dk ifj.kke 100 izfr kr jgka o"kz 2015 esa xzsm 1 esa fo kæfk;ksa ds izfr kr esa o`f) gqbza nloha d{kk dh ijh{kk dk ikl izfr kr lhch,lbz ds vkslr ls T;knk jgk] ftldk fooj.k bl izdkj ls gs & nksuksa ijh{kkvksa dk ikl izfr kr% d{kk & X lalfkku dk uke dsaæh; fo ky; uoksn; fo ky; Lora= fo ky; ¼lhch,lbZ½ lexz ifj.kke d{kk & XII lalfkku dk uke dsaæh; fo ky; uoksn; fo ky; Lora= fo ky; ¼lhch,lbZ½ lexz ifj.kke 'ks{kf.kd l= dsfola- ds finys 10 o"kks± ds ifj.kke dk lhch,lbz ds vkslr ifj.kke ds lkfk fo ys"k.k d{kk & X d{kk & XII lhch,lbz % dsfola (%) lhch,lbz % dsfola (%) okf"kzd fjiksvz

54 dsuæh; fo ky; laxbu d{kk 10oha dh ijh{kk esa dsfo ds o"kz okj rqyukred izn'kzu dsuæh; fo ky; uoksn; fo ky; Lora= fo ky; lh ch,lbz ¼lexz½ d{kk 12oha dh ijh{kk esa dsfo ds o"kzckj rqyukred izn'kzu dsuæh; fo ky; uoksn; fo ky; Lora= fo ky; lh ch,lbz ¼lexz½ okf"kzd fjiksvz

55 dsuæh; fo ky; laxbu finys 10 o"kks± ds 10oha d{kk ds fy, vf[ky Hkkjrh; vkslr dh rqyuk esa dsfola ds ifj.kke ds fo'ys"k.k lhch,lbz ¼%½ d{kk X dsfola- ¼%½ d{kk X finys 10 o"kks± ds 12oha d{kk ds fy, vf[ky Hkkjrh; vkslr dh rqyuk esa dsfola ds ifj.kke ds fo'ys"k.k lhch,lbz ¼%½ d{kk X dsfola- ¼%½ d{kk X okf"kzd fjiksvz

56 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- {ks=h; dk;kzy; uke lhkh 25 {ks- dk- us mr "V ifj.kke izlrqr fd, gs] 10oha d{kk dk {ks=&okj xq.kkred vksj ek=kred ifj.kke dk fooj.k bl izdkj gs %& 'kkfey Nk= mÿkh.kz Nk= bzvkbz vksih mÿkh.kz % izr;sd xzsm esa fo kffkz;ksa dh la[;k,1,2 ch1 ch2 lh1 lh2 Mh bz1 bz2 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ lexz ifj.kke , vkbz,l,l bz 2015 ds ijh{kk ifj.kke esa fo kffkz;ksa ds mÿkh.kzrk izfr kr vksj lhthih, dh fofhkuuk Jsf.k;ksa ds fo kfkhz 25 {ks=ksa esa QSys 976 fo ky;ksa esa ls 738 fo ky;ksa dk ijh{kk ifj.kke 100% jgk gsa d{kk 10 dk finys nks o"kks± dk ifj.kke fo ys"k.k Ø-la- o"kz ijh{kk esa 'kkfey fo kffkz;ksa mÿkh.kz fo kffkz;ksa dk % fofhkuuk Jsf.k;ksa esa fo kffkz;ksa dk izfr kr lhthih, (8-9) lhthih, (9-10) lhthih, (10) okf"kzd fjiksvz

57 56 okf"kzd fjiksvz {ks=okj ikl izfr'kr ¼d{kk X½ Avkxjk Avgenkckn csaxyw# Hkksiky BHkqous oj CpaMhx<+ CpSUUkS Dnsgjknwu fnyyh,.kkzdqye GxqM+xkao GxqokgkVh HgSnjkckn tcyiqj J t;iqj J teew dksydkrk y[kuå MeqacbZ PiVuk Rjk;iqj Rjkaph flypj Tfrulqfd;k Vokjk.klh Kdsfola- ¼eq-½ dsuæh; fo ky; laxbu

58 dsuæh; fo ky; laxbu 100% ifj.kke nsus okys fo ky;ksa dk {ks= & okj fooj.k bl izdkj ls gs%& d{kk& X esa 'kr izfr kr ifj.kke nsus okys fo ky;ksa dk fooj.k Ø- la- {ks=h; dk;kzy; dk uke d{kk 10 dh ijh{kk nsus okys fo ky;ksa dh la[;k & 2015 d{kk 10 ds 'kr çfr'kr ifj.kke nsus okys fo ky;ksa dh la[;k & vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ 3 1 lexz ifj.kke finys pkj o"kks± dk 10 lhthih, dk xzkq fo ys"k.k uhps fn;k x;k gsa ftu fo kæfk;ksa us 10 lhthih, xzsm&1 izkir dh gs mugsa 00@& #i;s dk udn iqjldkj,oa cksmz ijh{kk esa muds ljkguh; izn kzu ds fy, izksrlkgu ds #i esa ;ksx;rk izek.k i= iznku fd;k x;k gsa nloh d{kk ds fo kffkz;ksa dk mr "V izn kzu Ø-la lhthih, izkir djus okys fo kffkz;ksa dh la[;k % % % % okf"kzd fjiksvz

59 dsuæh; fo ky; laxbu fo ky;ksa dh dqy la[;k 'kr izfr'kr ifj.kke izkir fo ky;ksa dh la[;k d{kk& X esa 100% ifj.kke izkir djusokys fo ky;ksa dh la[;k dsfola ¼eq-½ okjk.klh frulqfd;k fljlk flypj jkaph jk;iqj ivuk eqecbz y[kuå dksydkrk teew t;iqj tcyiqj gsnjkckn xqokgkvh,j.kkdqye fnyyh nsgjknwu psuus pamhx<+ B Hkqous'oj Hkksiky csaxyq: vgenkckn vkxjk 58 okf"kzd fjiksvz

60 dsuæh; fo ky; laxbu blh izdkj ls] lhch,lbz }kjk vk;ksftr vkwy bafm;k lhfu;j lsds.mjh Ldwy lævfqdsv ijh{kk d{kk & XII esa dsfola- dk ijh{kk ifj. kke 94-75% jgk gs tks lhch,lbz ds vkslr ifj.kke 82% ls T;knk gsa finys o"kz dh vis{kk bl o"kz de fo kfkhz ijh{kk esa 'kkfey gq,a d{kk&xii & ds cksmz ds {ks=&okj ifj.kke ij,d utj Ø- la- {ks=h; dk;kzy; 'kkfey fo kffkz;ksa dh la[;k mùkh.kz fo kffkz;ksa dh la[;k vuqrh.kz fo kffkz;ksa dh la[;k iwjd mùkh.kz fo kffkz;ksa dk % 33 ls 45% fofhkuu Jsf.k;ksa esa fo kffkz;ksa dh la[;k 45 ls 60% 60 ls 75% 75 ls 90% 90 ls 100% fu"iknu bamsdl 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ lexz ifj.kke okf"kzd fjiksvz

61 60 {ks=okj ikl izfr'kr ¼d{kk XII½ okf"kzd fjiksvz Avkxjk Avgenkckn csaxyw# Hkksiky BHkqous oj CpaMhx<+ CpSUUkS Dnsgjknwu fnyyh,.kkzdqye GxqM+xkao GxqokgkVh HgSnjkckn tcyiqj Jt;iqj JtEew dksydkrk y[kuå MeqacbZ PiVuk Rjk;iqj Rjkaph flypj Tfrulqfd;k Vokjk.klh Kdsfola- ¼eq-½ dsuæh; fo ky; laxbu

62 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- fokku ladk; dk {ks= & okj ifj.kke ¼fu"iknu ds vk/kkj ij½ 2015 {ks=h; dk;kzy; 'kkfey fo kfkhz mùkh.kz fo kfkhz çfr'kr 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ lexz ifj.kke Ø- la- okf.kt; ladk; dk {ks= & okj ifj.kke ¼fu"iknu ds vk/kkj ij½ 2015 {ks=h; dk;kzy; 'kkfey fo kfkhz mùkh.kz fo kfkhz mùkhz.k çfr'kr 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ lexz ifj.kke okf"kzd fjiksvz

63 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- {ks=h; dk;kzy; ekufodh ladk; dk {ks= & okj ifj.kke ¼fu"iknu ds vk/kkj ij½ 2015 'kkfey fo kfkhz mùkh.kz fo kfkhz çfr'kr 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh {ks=h; dk;kzy; 'kkfey fo kfkhz mùkh.kz fo kfkhz çfr'kr 14 tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ gsnjkckn lexz ifj.kke ns'k Hkj esa QSys 862 fo ky;ksa esa ls 100 izfr'kr ifj.kke gkfly djus okys fo ky;ksa dh la[;k 349 ls?kvdj 219 gks xbz gs ftudk {ks=&okj C;kSjk fueu gsa d{kk & XII esa 100% ifj.kke izkir djus okys fo ky;ksa dh la[;k Ø- la- Ø- la- {ks=h; dk;kzy; ds-fo dh dqy lq[;k 'kr izfr'kr ifj.kke izkir djus okys dsaæh; fo ky;ksa dh la[;k vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ dqy ds-fo- dh la[;k okf"kzd fjiksvz

64 dsuæh; fo ky; laxbu d{kk& XII esa 100% ifj.kke izkir djusokys fo ky;ksa dh la[;k vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx<+ psuuks nsgjknwu fnyyh,.kkzdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ okf"kzd fjiksvz

65 dsuæh; fo ky; laxbu dsuæh; fo ky;ksa esa lkalñfrd dk;zøe 64 okf"kzd fjiksvz

66 dsuæh; fo ky; laxbu d{kk XII ds VkWilZ & 2015 Ø-la- fo kfkhz dk uke ds-fo- dk uke dsfola lahkkx LVªhe izkirkad vad % LFkku 1 ch vtqzu f=osuæe ive,.kkzdqye fokku eksfgr dqekj okldks & Mh&xkek ua 1 ¼ekaxwj fgyl½ csaxyq# fokku fxfj/kj,l iq.ks,llh eqacbz fokku ds.kk mik/;k; csaxyq# tkygkyh ua 2 csaxyq# okf.kt; Vh\ ds\ ts koark jktk csaxyq#,u,,y csaxyq# fokku lkquk utq#ìhu f=osuæe ikaxksm+s,.kkzdqye okf.kt; lqjh tkx`fr lkgw tudiqjh fnyyh fokku /khjt Çlg jksfg.kh ¼lSDVj 8½ xqm+xk o fokku Jh ".kk 'kekz t;iqj ua 1 ¼ctkt uxj½ t;iqj fokku dkafm;k vksyhosjk dksfpuuk ua 4 ¼vkbZ,u,l æks.kkpk;z½,.kkzdqye okf.kt; iùkla/;k,l enqjbz ua 1 ¼ukfjesnq½ psuukbz okf.kt; u;felk ;kfnrh csaxyq#,,llh csaxyq# ekfudh v{k;,l dqekj f=ouæe ive,.kkzdqye ekfudh vlokfkh os.kqxksiy f=osuæe ive,.kkzdqye ekfudh eks\ f kjkt cq[kkjh dkuiqj dsav y[kuå ekfudh ok.kh bykgkckn iqjkuk dsav okjk.klh ekfudh vkfnr; Çlg jk; cjsyh ua- 1 y[kuå ekfudh izfkes k 'kekz jryke Hkksiky okf.kt; u`r;k vkuan,l,u ekykiiqje,.kkzdqye okf.kt; j kk ijohu dkfydv ua 1 ¼if Pkeh fgyl½,.kkzdqye okf.kt; JqFkh fouksn neksg tcyiqj okf.kt; okf"kzd fjiksvz

67 dsuæh; fo ky; laxbu fokku LVªhe okj d{kk XII ds VkWilZ & 2015 Ø-la- fo kfkhz dk uke ds-fo- dk uke dsfola lahkkx LVªhe izkirkad vad % LFkku 1. ch vtqzu f=osuæe ive,.kkzdqye fokku eksfgr dqekj okldks&mh&xkek ua- 1 ¼ekaxwj fgyl½ csaxyq# fokku fxfj/kj,l iq.ks,llh eqacbz fokku Vh ts koark jktk csaxyq#,u,,y csaxyq# fokku lqjh tkx`fr lkgw tudiqjh fnyyh fokku /khjt Çlg jksfg.kh ¼lSDVj 8½ xqm+xk o fokku Jh ".kk 'kekz t;iqj ua- 1 ¼ctkt uxj½ t;iqj fokku okf.kt; Ø-la- fo kfkhz dk uke ds-fo- dk uke dsfola lahkkx LVªhe izkirkad vad % LFkku 1. ds ".kk mik/;k; csaxyq# tkygkyh ua csaxyq# okf.kt; dkafm;k vksyhosjk dksfpuuk ua- 4 ¼vkbZ,u,l æks.kkpk;z½,.kkzdqye okf.kt; iùkla/;k,l enqjbz ua- 1 ¼ukfjesnq½ psuukbz okf.kt; izkfkzes k 'kekz jryke Hkksiky okf.kt; u`r;k vkuan,l,u ekykiiqje,.kkzdqye okf.kt; j kk ijohu dkfydv ua- 1 ¼if Pkeh fgyl½,.kkzdqye okf.kt; JqFkh fouksn neksg tcyiqj okf.kt; ekfudh Ø-la- fo kfkhz dk uke ds-fo- dk uke dsfola lahkkx LVªhe izkirkad vad % LFkku 1. lkquk utq#ìhu f=osuæe ikaxksm+s,.kkzdqye ekfudh u;felk ;kfnrh csaxyq#,,llh csaxyq# ekfudh v{k; dqekj f=ouæe ive,.kkzdqye ekfudh vlokfkh os.kqxksiy f=osuæe ive,.kkzdqye ekfudh eks\ f kjkt cq[kkjh dkuiqj dsav y[kuå ekfudh ok.kh bykgkckn iqjkuk dsav okjk.klh ekfudh vkfnr; Çlg jk; cjsyh ua- 1 y[kuå ekfudh okf"kzd fjiksvz

68 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- o"kz 2015 ds d{kk&x vksj d{kk&xii ds mu fo ky;ksa dh la[;k tgka dk nksuksa d{kkvksa dk ifj.kke 'kr izfr kr jgk gs {ks=h; dk;kzy; dk uke mu fo ky;ksa dh la[;k tgka X vksj XI nksuksa d{kkvksa dk ifj.kke 'kr çfr'kr jgk 1 vkxjk 8 2 vgenkckn 2 3 csaxyw# 16 4 Hkksiky 7 5 Hkqous oj 7 6 pamhx<+ 4 7 psuuks 17 8 nsgjknwu 13 9 fnyyh 2 10,.kkZdqye xqm+xkao 5 12 xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj 4 15 t;iqj 4 16 teew dksydkrk 3 18 y[kuå 1 19 eqacbz 3 20 ivuk 5 21 jk;iqj 2 o"kz 2015 & d{kk&xii dk fo"k;okj fo ys"k.k Ø- lafo"k; mùkh.k izfr'k fu"iknu bamsdl 1 bfrgkl Hkwxksy tho fokku vaxzsth jlk;u HkkSfrdh dei;wvj lkbal fgunh ys[kk 'kkó O;kolkf;d f k{kk xf.kr vfkz kkó baqksesz ku izsfdvl 'kkjhfjd f k{kk jkaph 7 23 flypj 1 24 frulqfd;k 6 25 okjk.klh dsfola- ¼eq-½ 0 lexz ifj.kke 181 okf"kzd fjiksvz

69 68 Ø- la- {ks= dk uke 'kkfey mùkh.kz o"kz 2015 & d{kk&x dk {ks=okj fo ys"k.k vaxzsth fgunh xf.kr lkekftd fokku fokku lalñr fo kffkz;ksa dk la[;k mùkh.kz izfr'kr 'kkfey mùkh.kz mùkh.kz izfr'kr 'kkfey mùkh.kz mùkh.kz izfr'kr 'kkfey mùkh.kz mùkh.kz izfr'kr 'kkfey mùkh.kz mùkh.kz izfr'kr 'kkfey mùkh.kz mùkh.kz izfr'kr 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks okf"kzd fjiksvz nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ lexz ifj.kke dsuæh; fo ky; laxbu

70 dsuæh; fo ky; laxbu dsfola ds jru dsfo VkilZ eklvj ch vtqzu d{kk & XII, fokku ladk; (99%) 495/0 dsfo] iv~v; ¼{ks=h; dk;kzy;],.kkzdqye½ eklvj ds JhÑ".k mik/;k; d{kk & XII, okf.kt; ladk; (98%) 490/0 ds fo ua- 2] tykgyyh ¼{ks=h; dk;kzy;] csaxyw#½ lqjh lkquk uttq#íhu d{kk & XII, ekufodh ladk; (97.80%) 489/0 dsfo] ikaxksm+s ¼{ks=h; dk;kzy;],.kkzdqye½ okf"kzd fjiksvz

71 dsuæh; fo ky; laxbu 4¼x½ dezpkfj;ksa dk fooj.k f'k{kdksa dh p;u izfø;k orzeku esa dsfola- esa f'k{kdksa dh lh/kh HkrhZ dsuæh r gsa tsls gh ds-fo-la- esa fjfä;ka miyc/k gksrh gsa] vf[ky Hkkjrh; Lrj ij fofhkuuk inksa ds fy, lh/kh HkrhZ gsrq lkeku;r;k jkstxkj lekpkj i= esa ¼lkIrkfgd½ rfkk jk"vªh; vksj LFkkuh; lekpkj i=ksa esa fokkiu izdkf'kr djok, tkrs gsaa visf{kr 'ksf{kd vgzrk,a] vk;q vkfn dh ik=rk j[kus okys vh;æfk;ksa dks ¼HkrhZ fu;eksa ds vuqlkj½ ;ksx; gksus ij fyf[kr ijh{kk nsuh gksrh gsa ftlesa lacaf/ kr fo"k; esa vh;æfk;ksa dh n{krk dk ijh{k.k djus ds fy, olrqfu"b izdkj ds iz u vksj fgunh vksj vaxzsth vfkkzr f}hkk"kh :i esa f k{kd dh n{krk dk ijh{k.k djus ds fy, fgunh,oa vaxzsth nksuksa fo"k;ksa esa ijh{k.k fd;k tkrk gsa ml in ds fy, miyc/k fjä LFkkuksa ds vk/kkj ij fyf[kr ijh{kk esa fu"iknu ds vk/kkj ij esfjv ds vuqlkj vh;æfk;ksa dk lk{kkrdkj ds fy, cqyk;k tkrk gsa fyf[kr ijh{kkvksa vksj lk{kkrdkj esa vh;fkhz ds dqy izkirkadksa ds vuqlkj esfjv ds vk/kkj ij,d p;u isuy rs;kj fd;k tkrk gsa HkrhZ ds bl leiw.kz dk;z dh fofhkuuk izfø;k,a tsls vkosnu eaxokuk] fofhkuuk {ks=ksa ds fofhkuuk dsaæksa ¼ds-fo-@xSj dsfo-½ esa fyf[kr ijh{kk,a lapkfyr djokuk, ewy;kadu, esfjv lwph rs;kj djuk] lk{kkrdkj i=ksa dk izs'k.k br;kfn dk;z,d,tsalh }kjk vk;ksftr djok;s tkrs gsaa rfkkfi laiw.kz ns khkj esa fofhkuuk dsaæh; fo ky;ksa esa fjfä;ksa dh HkrhZ gsrq lk{kkrdkj ds-fo-la- }kjk fy, tkrs gsaa orzeku esa o"kz 2013&14 ds fy, laiw.kz ns'k esa fofhkuuk dsaæh; fo ky;ksa esa fjä inksa dks Hkjus gsrq HkrhZ dh izfø;k iwjh dj yh xbz gs,oa LukrdksŸkj] izf'kf{kr Lukrd] izkfkfed vksj fofo/k Js.kh f'k{kdksa dh rsukrh Hkh dh tk pqdh gsa blds vfrfjä o"kz 2014&15,oa 2015&16 gsrq dsfola esa f k{kdksa dh fofhkuuk Jsf.k;ksa ds fjä inksa dks Hkjus dh izfø;k tkjh gsa blds vykok] dsfola- ds vf/k'kklh eamy }kjk fnukad dks leiuuk 94oha csbd esa vuqeksfnr fuca/ku vksj 'krks± ds vk/kkj ij dsuæh; fo ky;ksa esa lafonk ds vk/kkj ij f'k{kdksa dh fu;qfä dh tk jgh gsa fo kæfk;ksa,oa dsaæh; fo ky;ksa ds fgr gsrq f'k{k.k iz.kkyh ds iwjd ds fy,,d dsuæh; fo ky; ds utnhd ds dsuæh; fo ky;ksa ls f k{kd,d vlfkk;h mik; ds :i esa Hkh miyc/k djok, tkrs gsa rkfd fo kæfk;ksa dh f'k{kk ckf/kr u gksa dsfola }kjk fo ky;ksa esa fjä inksa dks Hkjus gsrq f'k{kdksa dh fu;qfä ds fy, HkrhZ izfø;k iwjh djus ds gj lahko iz;kl fd, tk jgs gsaa rc rd dsuæh; fo ky;ksa esa f'k{kdksa dh deh dks iwjk djus ds fy, {ks=h; dk;kzy; ds Lrj ij vko';d vlfkk;h O;oLFkk dh tk jgh gsa {ks=h; dk;kzy;ksa ds fy, dezpkfj;ksa dk ekud Ø- lainuke o inksa dk oxhzdj.k inksa dh la[;k 1 mik;qä] xzqi, 1 2 lgk;d vk;qä] xzqi, 3 3 iz kklfud vf/kdkjh] xzqi, 1 4 foÿk vf/kdkjh] xzqi ch 1 5 vuqhkkx vf/kdkjh] xzqi ch 2 6 lgk;d] xzqi lh 9 7 ofj"b vk kqfyfid] xzsm&ii xzqi lh 1 8 dfu"b vk kqfyfid] xzsm&iii xzqi lh 2 9 fgunh vuqoknd] xzqi lh 1 10 izoj Js.kh fyfid] xzqi lh 5 11 voj Js.kh fyfid] xzqi lh 5 12 Mªkboj] xzqi lh 1 13 lc&lvkq] xzqi lh 5 dqy okf"kzd fjiksvz

72 dsuæh; fo ky; laxbu finys 20 o"ksz esa dsfo ds dezpkfj;ksa dk fooj.k o"kz lalohñr dezpkjh voflfkr dezpkjh ,581 39, ,170 40, ,069 40, ,794 40, ,191 40, ,114 39, ,833 39, ,496 38, ,530 39, ,215 37,894 o"kz lalohñr dezpkjh voflfkr dezpkjh ,593 39, ,942 39, ,898 44, ,313 48, ,767 49, , ,212 48, ,554 48, ,783 46, ,719 48,349 finys 20 o"kks± esa dsfola LVkQ dk O;ksjk 70,000 60,000,000 40,000 30,000 20,000 lalohñr LVkQ voflfkr LVkQ 10, okf"kzd fjiksvz

73 dsuæh; fo ky; laxbu 31&03&2015 dks lalohñr] fjä vksj Hkjs gq, inksa dk fooj.k Ø- lain dk uke lalohñr in fjdr in Hkjs gq, in 1 vk;qä vij vk;qä ¼iz'kklu½@'kSf{kd la;qä vk;qä la;qä vk;qä ¼foŸk½ mik;qä ¼iz'kklu½ mik;qä ¼foŸk½ mik;qä v/kh{k.k vfhk;ark Ø- lain dk uke lalohñr in fjdr in Hkjs gq, in c 25 eq[;k/;kid LukrdksŸkj f'k{kd Çgnh vaxzsth bfrgkl vfkz'kkó Hkwxksy HkkSfrdh jlk;u fokku lgk;d vk;qä ¼iz'kklu½ xf.kr tho fokku lgk;d vk;qä ¼foŸk½ okf.kt; dei;wvj fokku lgk;d vk;qä ¼{ks-dk-½ vf/k'kklh vfhk;ark izkpk;z xzsm&i izkpk;z mi&izkpk;z lgk;d f'k{kk vfèkdkjh iz'kklfud vfèkdkjh foÿk vf/kdkjh vuqhkkx vf/kdkjh rduhdh vf/kdkjh futh lfpo lgk;d laiknd lgk;d funs'kd ¼jktHkk"kk½ lkaf[;dh; vfèkdkjh vk'kqfyfid xzsm&i v dqy ckw;ks VsDuksykWth l dqy LukrdksŸkj f'k{kd izf'kf{kr Lukrd f'k{kd Çgnh vaxszth lal r lkekftd v/;;u xf.kr tho fokku iz-luk-f'k- ¼'kkjhfjd,oa LokLF; f'k{kk½ iz-luk-f'k- ¼dyk f'k{kk½ iz-luk-f'k- ¼dk;Z vuqhko½ ;ksx f'k{kd iqlrdk/;{k n dqy iz-luk-f'k izkfkfed f'k{kd izkfkfed f'k{kd ¼laxhr½ ; dqy f'k{kd okf"kzd fjiksvz

74 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- lain dk uke lalohñr in fjdr in Hkjs gq, in xsj&'ksf{kd oxz lgk;d ¼ds-fo- 353@{ks-dk-181@eq @tsMvkbZbZVh 5½ iz-js-fy- ¼ds-fo- 1189@{ks-dk-119@eq @tsMvkbZbZVh 5½ v-js-fy- ¼dsa-fo- 1302@{ks- dk-100@ ½ 54 iz;ksx'kkyk lgk;d lc&lvkq vk'kqfyfid xzsm& II vc xzsm I vk'kqfyfid xzsm&iii vc xzsm II Ø- lain dk uke ofj"b Çgnh vuqoknd Çgnh vuqoknd ¼{ksdk- 25@eq- 2½ lalohñr in fjdr in Hkjs gq, in Mªkboj izwq jhmj bysfdvªf'k;u ofj"b xslvsvuj vkijsvj 0 64 dfu"b xslvsvuj vkijsvj 0 Nk=kokl LVkQ voj Js.kh fyfid lc&lvkq ulz j dqy xsj 'ksf{kd dqy ;ksx 57,719 9,370 48,349 (v + c + l + n + ; + j) fvii.kh& ;g tkudkjh 'ksf{kd vuqhkkx] dsfola ¼eq-½ vksj {ks=h; dk;kzy;ksa ls izkir vkadm+ksa ds vk/kkj ij lesfdr dh xbz gs ¼LVkQ fjfä vksj voflfkr flfkfr ds vuqlkj gs½ f'k{kk,oa izf'k{k.k ds vkapfyd lalfkkuksa ¼thV½ gsrq fueufyf[kr laloh r dezpkfj;ksa@fu;fer dezpkfj;ksa dks {ks=h; dk;kzy;ksa@ dsaæh; fo ky;ksa ls iquæu;ksftr dj rsukr fd;k x;k gs% thv dk uke in dk uke izr;sd thv esa lqlohñr in lhkh 5 thv esa lalohñr in mik;qä ¼th esa funs'kd½ 1 05 LukrdksÙkj v/;kid 7 35 dei;wvj izksxzkej 1 05,p-,e eqacbz Hkqous'oj Xokfy;j pamhx<+ eslwj iqlrdk/;{k 1 05 vuqhkkx vf/kdkjh 1 05 vk'kqfyfid ¼xzsM & II½ 1 05 lgk;d 1 05 izoj Js.kh fyfid 1 05 voj Js.kh fyfid 1 05 lc&lvkq ¼iz;ksx'kkykvksa ds fy,½ 2 10 dqy okf"kzd fjiksvz

75 74 okf"kzd fjiksvz dsaæh; fo ky;ksa ds fy, visf{kr ds ekud 1 lsd'ku 2 lsd'ku 3 lsd'ku d{kk $ 2 4 lsd'ku d{kk $ 2 5 lsd'ku d{kk $ 2 in d{kk X d{kk XII d{kk X d{kk XII eku& 1 fokku 2 ekufodh 2 fokku 2 ekufodh fokku okf.kt; rd rd rd rd fodh 1 okf.kt; 1 okf.kt; izkpk;z mi&izkpk;z eq[;k/;kid LukrdksÙkj f'k{kd Çgnh vaxzsth xf.kr HkkSfrdh jlk;u fokku tho fokku bfrgkl Hkwxksy vfkz'kkó okf.kt; dei;wvj fokku izf'kf{kr Lukrd f'k{kd Çgnh vaxzsth xf.kr tho fokku lkekftd fokku lal r izkfkfed f'k{kd ihvkjvh ¼laxhr½ VhthVh ¼'kkjhfjd vksj LokLF; f'k{kk½ VhthVh ¼dyk f'k{kk½ VhthVh ¼dk;Z vuqhko½ iqlrdk/;{k v/kh{kd lgk;d iz-js-fy v-js-fy iz;ksx'kkyk ifjpj lc&lvkq dqy dsuæh; fo ky; laxbu

76 dsuæh; fo ky; laxbu 4¼?k½ f k{kdksa dks izksrlkgu ds-fo- f k{kdksa ds fy, jk"vªh; iqjldkj Hkkjr ljdkj f k{kd fnol ij izfro"kz fofhkuuk laxbuksa ds iz[;kr f k{kdksa dk leeku vksj iqjldkj iznku djrh gsa dsfola- ds 16 f'k{kdks rfkk 5 lalñr f'k{kdksa dks Hkh o"kz 2014&15 esa iq:ldkj izkir gq,a jk"vªh; iqjldkj izkirdrkz f k{kd 2014&15 Js.kh& I ¼ih vkj Vh@,p,e½ Ø-la- uke inuke ds-fo- {ks= 1 Jh eukst dqekj efyd ih vkj Vh vks-,u-th-lh-] dksykx<+ nsgjknwu 2 Jherh ds fo jek y{eh ih vkj Vh ua-& ] miiy gsnjkckn 3 Jherh cythr dksj ih vkj Vh,-,Q-,l-gkbZ xzkmm pamhx<+ 4 Jherh tytk dqekjh ih vkj Vh iv~ve ikyh&,ukzdqye~ 5 Mk- lqjfhk ih vkj Vh,-,Q-,l-] cjsyh y[kuå 6 Jherh izxfr ikmsa ih vkj Vh ¼laxhr½ uksjkstkckn ftyk mefj;k y[kuå Js.kh& II ¼ek/;fed@mPprj ek/;fed] izkpk;z] mi&izkpk;z½ Ø-la- uke inuke ds-fo- {ks= 1 Jherh lfork ckok ih th Vh ¼vaxzsth½ ts-,u-;w-dseil U;w egjksyh jksm fnyyh 2 Jherh :uqfe HkV~VkpkVthZ Vh th Vh lsuvªy ;qfuoælvh rstiqj xqokgkvh 3 Jherh lfcgk 'ks[k ih th Vh ua-&1] gftjk lwjr vgenkckn 4 Jherh ikesyk eq[kthz Vh th Vh ¼laL r½,u-vkbz-vh-] vxjryk flypj 5 lqjh js[kk ldlsuk izkpk;z,-,q-,l-ua-&2] Xokfy;j vkxjk 6 Jh lh eqffk;kg izkpk;z enqjbz psuuks Js.kh& III ¼fo ks"k Js.kh ¼ih vkj Vh@,p,e½ Ø-la- uke inuke ds-fo- {ks= 1 Jh buæ iky ih vkj Vh ¼laxhr½ esu cktkj] dbqvk teew 2 dqekjh rkjk jsm~mh ih vkj Vh vkbz vkbz Vh] eqacbz eqacbz Js.kh& IV ¼fo ks"k Js.kh ¼ek/;fed@mPprj ek/;fed] izkpk;z] mi&izkpk;z½ fofo/k f k{kdksa½ Ø-la- uke inuke ds-fo- {ks= 1 Jh txnh k dqekj yksgkj Vh th Vh,-,Q-,l- ua-&1] tks/kiqj] jkt- t;iqj 2 Jh vej ukjk;.k 'kqdyk ih th Vh ¼vFkZ'kkL=½ ua-&2] jk;iqj] N-x- jk;iqj lal r v/;kid 1 Jh galjkt Vh th Vh ¼laL r½ ua-&3 ch-vkj-mh-] pamhx<+ pamhx<+ 2 Jh HkhepUn Vh th Vh ¼laL r½ ls-&12] }kjdk fnyyh 3 Jh jfouæ ukfk th HkV~V th Vh ¼laL r½,y,,u dseil csaxywj 4 MkW- o:.k dqekj fejk Vh th Vh ¼laL r½,,q,l njhkaxk jk ph 5 Jherh e/kqfydk e/kq Vh th Vh ¼laL r½ uhfjlv Mkd?kj fujtqyh] ftyk ikiqeikjs ¼v-iz-½ okf"kzd fjiksvz

77 dsuæh; fo ky; laxbu 'ksf{kd,oa xsj 'ksf{kd dezpkfj;ksa ds fy, mr "V lsokvksa dk leeku vksj mugsa eku;rk iznku djus ds izksrlkgu iqjldkj 2014&15 mìs ; ls izksrlkgu iqjldkj iznku fd, tkrs gsa rkfd f k{kk ds jk"vªh; iqjldkj ds vfrfjä dsfola }kjk {ks=h; dk;kzy;ksa] dsuæh; {ks= esa mudh leæir lsokvksa vksj lr;fu"bk dk;ks± dh ljkguk fo ky;ksa@thv esa dk;zjr vius f k{kdksa vksj xsj&f k{kdksa dh dh tk lds A o"kz 2014&15 ds nksjku dsfola esa 80 f k{kdksa,oa xsj&f k{kd dezpkfj;ksa dks ;g izksrlkgu iqjldkj izkir gq,a izksrlkgu iqjldkj izkirdrkz dezpkfj;ksa dh lwph bl izdkj gs izkpk;z Ø-la- dezpkjh dk uke ds-fo- dk uke {ks=h; dk;kzy; 1 Jherh 'kkfyuh nhf{kr U;w dsav] bykgkckn okjk.klh 2 lqjh ds-th-lqtk;k dyisvk,ukzdqye~ 3 Jh nkeksnj iqjksfgr ua-&3] Hkqous oj Hkqous oj 4 Mk- jkes oj izlkn ua-&1] m/keiqj teew mi&izkpk;z Ø-la- dezpkjh dk uke ds-fo- dk uke {ks=h; dk;kzy; 1 Jh jfouæ dqekj ua-& ] vkj lh,q] gqlsuiqj pamhx<+ eq[;k/;kid Ø-la- dezpkjh dk uke ds-fo- dk uke {ks=h; dk;kzy; 1 Jherh ukjk;.kh Çlg cpsyh jk;iqj 2 Jherh,u bauceyj vkbz vkbz Vh] psuus psuuks ih th Vh Ø-la- uke fo"k; ds-fo- {ks=h; dk;kzy; 1 Jherh tkx`fr 'kekz ih th Vh ¼jlk;u kkó½ Hkksiky ua-&2 Hkksiky 2 Jherh vi.kkz jk; ih th Vh ¼vaxzsth½ trksxa dsav f keyk pamhx<+ 3 Jherh izhfr fdj.k ih th Vh ¼jlk;u kkó½, th lh vkj dkyksuh ¼izFke ikyh½ fnyyh 4 Jherh peik usxh ih th Vh ¼jlk;u kkó½,q vkj vkbz nsgjknwu nsgjknwu 5 Jherh izfrek esuu ih th Vh ¼Hkwxksy½ ÖkM+kSnk dyka xqm+xk o 6 Jherh 'kdqaryk dksroky ih th Vh ¼tho fokku½ lqutqou teew 7 Jh,l Jhfuoklu ih th Vh ¼xf.kr½ thv eqcabz thv eqcabz 8 Jherh m"kk mik/;k; ih th Vh ¼vaxzsth½ xkserh uxj y[kuå 9 Jh,p ukjk;.k jko ih th Vh ¼ck;ks½,,l lh csaxywj csaxywj 10 Jh oh ij/kklkj/kh ih th Vh ¼vaxzsth½,,Q,l Fkkus eqcabz 11 Jh Mh Mh JhokLro ih th Vh ¼Çgnh½ eydkiqje~] xka/kh xzke Hkqous oj 12 Jh latho dqekj 'kekz ih th Vh ¼jlk;u 'kkó½ efkqjk dsav vkxjk 13 Jherh,l,e gsejkse ih th Vh ¼bfrgkl½ puæiqjk ¼cksdkjks½ jk ph 14 Jh mtty dqekj cuthz ih th Vh ¼jlk;u kkó½ QksVZ fofy;e dksydkrk 15 Jherh lhrk pks/kjh ih th Vh ¼vaxzsth½ ch,l,q tks/kiqj t;iqj 76 okf"kzd fjiksvz

78 dsuæh; fo ky; laxbu Vh th Vh Ø-la- uke fo"k; ds-fo- {ks=h; dk;kzy; 1 Mk- ¼Jherh½ dyiuk 'kekz Vh th Vh ¼xf.kr½,u,Q lh fokku fogkj fnyyh 2 Jh,l- ds- uk;d Vh th Vh ¼xf.kr½ lh vks Mh] tcyiqj tcyiqj 3 lqjh liuk oekz Vh th Vh ¼xf.kr½ ua-&5] izfke ikyh] t;iqj t;iqj 4 Jherh iqfufkekuh,l Vh th Vh ¼xf.kr½,p oh,q vkomh psuuks 5 Jh ts-ds- JhokLro Vh th Vh ¼xf.kr½ vks,u th lh] nsgjknwu nsgjknwu 6 Jh vjfoun dqekj Vh th Vh ¼foKku½ vks bz,q] dkuiqj y[kuå 7 Jh Vh- lnkuunu Vh th Vh ¼Çgnh½ dkathdksm,ukzdqye 8 Jherh vçufnrk pøorhz Vh th Vh ¼foKku½ vkbz vkbz Vh] iobz eqcabz 9 lqjh vjfeunj dksj Vh th Vh ¼lk-v/;;u½ ua-&1] ve`rlj teew 10 Jherh Mh y{eh jko Vh th Vh ¼vaxzsth½ Hkksiky ua-&3 ¼nwljh ikyh½ Hkksiky 11 Jherh uhfyek JhokLro Vh th Vh ¼lk- v/;;u½ ua-&1] cmksnk vgenkckn 12 Jh okbz-,l-lkbz ckcw Vh th Vh ¼foKku½ ua-&2] Jhfot; uxj Hkqous oj 13 Mk- c:.k dqekj fejk Vh th Vh ¼laL r½,,q,l njhkaxk ivuk 14 Jherh vfurk 'kekz Vh th Vh ¼vaxzsth½ ua-&1],p bz lh] jk ph jk ph 15 Jh eueksgu Çlg Vh th Vh ¼xf.kr½ ua-&5] cçbmk dsav xqm+xk o 16 Jherh ikesyk eq thz Vh th Vh ¼laL r½,u vkbz Vh vxjryk flypj 17 Jh puæ ks[kj Ökk Vh th Vh ¼laL r½ ukxksu xqokgkvh izkfkfed v/;kid Ø-la- uke fo"k; ds-fo- {ks=h; dk;kzy; 1 Jherh T;ksfre;hZ lkgq ih vkj Vh cgjkeiqj Hkqous oj 2 Jh lat- dqekj dq kokgk ih vkj Vh ua-&1] vgenkckn vgenkckn 3 Jherh ds- dkafrefkh ih vkj Vh Hkksiky ua-&2 Hkksiky 4 Jherh ds- ia/khlhz mqz vuojlh ih vkj Vh,u,y lh uosyh psuuks 5 'kqjh cythr dksj ih vkj Vh,,Q,l] gkbzxzkbma] pamhx<+ pamhx<+ 6 Jherh e/kq ekyrh ea?kukuh ih vkj Vh ua-&2,,q,l] tks/kiqj t;iqj 7 Jherh 'kkshkk jkuh ih vkj Vh vkbz vkbz Vh iobz eqcabz 8 Jherh lh, pfuædk ih vkj Vh,ukZdqye,ukZdqye 9 Jherh Vh-,p- bzjkcrh Çlg ih vkj Vh,,Q,l cksjökkj xqokgkvh 10 Jherh fot; y{eh 'kekz ih vkj Vh lh vkj ih,q,esfjxksxa xqokgkvh 11 Jherh dqyfouæ dksj ih vkj Vh ua-&1] cfbmk xqm+xk o 12 Jherh fu;kefkqfuu kk ih vkj Vh gsccy csaxywj 13 Jherh vizuk nwcs ih vkj Vh 'kgmksy jk;iqj 14 MkW- nhfyi dqekj f=ikbh ih vkj Vh tudiqjh fnyyh 15 Jh vo;; lq/kkdj ih vkj Vh efkqjk dsav vkxjk 16 MkW-iwÆ.kek ik.ms ih vkj Vh euksjh okjk.klh 17 Jherh fueeh dksy ih vkj Vh uxjksvk teew 18 Jherh Vh-,p- lchrk nsoh ih vkj Vh ua-&1] beqky flypj 19 Jherh lqfurk xksxksbz ih vkj Vh vks,u th lh f ko lkxj frulqfd;k okf"kzd fjiksvz

79 dsuæh; fo ky; laxbu ih vkj Vh Vh th Vh ¼ dyk f k{kk½] 'kjhfjd f k{kk] dk;kzuqeo] ;ksx] ykbcsfj;u½ Ø-la- uke fo"k; ds-fo- {ks=h; dk;kzy; 1 Jh Lons k dqekj tsu Vh th Vh ¼'kkjhfjd f k{kk eqjknkckn nsgjknwu 2 Jh ds ko ojuksfr Vh th Vh ¼dyk f'k{kk½,,q,l- tks/kiqj t;iqj 3 Jherh izxfr ikams ih vkj Vh ¼laxhr½ ua-&1] th lh,q toyiqj tcyiqj 4,e- ch- vxzoky Vh th Vh ¼dk;ZvuqHko½ ua-&2] t;iqj t;iqj 5 MkW- ¼Jherh½ youhr dksj ja/kkok ja.k/kkok Vh th Vh ¼'kkjhfjd f k{kk½ lh vkj ih,q ukxiqj tcyiqj 6 Jh ds ko jke Bkdqj ;ksx f k{kkd ua-&5] ækjdk xqm+xk o 7 Jh ftrsuæ nkl iqlrdky;k/;{k ua-&3] Hkqous oj Hkqous oj 'kkfjfjd Çodykax ¼mPprj ek/;fed½ Ø-la- uke fo"k; ds-fo- {ks=h; dk;kzy; 1 Jh txnh k dqekj yksgkj Vh-th-Vh ¼dyk vuqhko½ u-&1,q-,l- tks/kiqj t;iqj 2 Jherh uhjtk jko iqlrdky;k/;{k vuukk uxj psuukbz 'kkfjfjd Çodykax& eq[; v/;kid@izkfkfed v/;kid Ø-la- uke fo"k; ds-fo- {ks=h; dk;kzy; 1 Jh banj iky izkfkfed f'k{kd laxhr dbqvk teew 2 Jh gjs jke izlkn izkfkfed f'k{kd ch,p;w okjk.klh okjk.klh xsj f k{kd dezpkjh Js.kh@xzqi Ø-la- vf/kdkjh@dezpkjh dk uke in orzeku dk;kzy; lewg & ^d* 1 Jh,l-ds-oekZ mik;qä {ks=h; dk;kzy; fnyyh 1 lewg & ^[k* Jh,e,y fo odekz lgk;d fnyyh 2 Jh ds-ds-;kno vuqhkkx vf/kdkjh ds-fo- u-&2 t;iqj 1 Jh nqxsz k?kks"k izoj Js.kh fyfid ch,p ;w okjk.klh 2 lewg & ^x* Jh,l ih eqnxy izoj Js.kh fyfid ds&fo&la ¼eqa½ 3 Jh psru ikam;k izoj Js.kh fyfid }kjdk] vgenkckn 4 Jh gjds k izoj Js.kh fyfid ds&fo&la ¼eqa½ 1 Jh jktukjk;.k ;kno lc&lvkq ds&fo&la ¼eqa½ lc&lvkq 2 Jh ujs k dqekj lc&lvkq ds-fo ukhkk dsuv ¼{ks-dk- xqmxkao½ 3 Jh mn; ikloku lc&lvkq ds-fo-la ¼eqa½ 'kkfjfjd fodykax 1 Jh nythr flga lc&lvkq u-&3 ve`rlj uokpkj,oa iz;ksxkred iqjldkj & 2014&15 1. oxz&i mpp ek/;fed Lrj Ø-la- v/;kid dk uke in dsfo dk uke lahkkx 1 Jh, ds pkoyk VhthVh ¼xf.kr½ u- 2] Mh,yMcY;w ifv;kyk pamhx<+ 2 Jherh usgk tsu ihthvh ¼ck;ks&Vsd½ u- 1 ctktuxj t;iqj 3 Jherh yhuk eqdqanu VhthVh ¼lkekftd fokku½ dkathdksms vjukdqye 4 Jh oh,l 'kekz ihthvh ¼xf.kr½ lsfud fogkj fnyyh 78 okf"kzd fjiksvz

80 dsuæh; fo ky; laxbu Ø-la- v/;kid dk uke in dsfo dk uke lahkkx 5 Jh ts ds jkevsds VhthVh ¼ck;ks½ vks,q+ vackökjh tcyiqj 6 Jherh eerk 'kekz ihthvh ¼dkWelZ½ csxeisv gsnjkckn 7 Jherh ehuk{kh ers VhthVh ¼ck;ks½ oh,l,u ukxiqj tcyiqj 8 Jh y[kchj Çlg VhthVh ¼xf.kr½ u- 1 Å/keiqj teew 9 Jherh lqxfkh ekyk lksykseu ihthvh ¼vFkZ kkó½ MhthD;w, psuuks psuuks 10 Jh ljkst dqekj lqcqf) VhthVh ¼MCY;wbZVh½ cjgeiqj Hkqous oj 2. oxz&ii izkfkfed Lrj Ø-la- v/;kid dk uke in dsfo dk uke lahkkx fjekdlz 1 (i) Jherh efyydk u;kxe (ii) Jherh dy;k.kh,l (iii) Jherh ih HkzekjEck ihvkjvh ihvkjvh ihvkjvh vkjmcy;w,q+ ;sygadk csaxyw: xzqi vokmz 2 Jherh dqgsy etwenkj eq[;k/;kfidk u- 2 lhvkjih,q+] chch,lvkj Hkqous oj 3 (i) (ii) Jherh,u inek MkW lh jkt eksgu ihvkjvh ihvkjvh u- 1 vks,q+mh f=ph psuus xzqi vokmz 4 Jherh lqjs[kk MsfoM ihvkjvh u- 1,lVhlh tcyiqj tcyiqj 5 Jh dey thr ihvkjvh u- 1,,Q+,l vkneiqj pamhx<+ 6 (i) (ii) Jherh lqeu fc"v Jherh ljkst ckyk ihvkjvh ihvkjvh,,q+,l omksnjk vgenkckn xzqi vokmz 7 Jherh banqckyk cansoj ihvkjvh cjdqgh tcyiqj 8 Jherh vatfy regadj ihvkjvh HkaMwi eqacbz 9 10 (i) (ii) (iii) (i) (ii) Jherh eatw pksgku Jherh lhek lkg Jherh f kizk usxh Jherh os kkyh frokjh Jherh vuqiek pksjfl;k ihvkjvh ihvkjvh ihvkjvh ihvkjvh ihvkjvh v/;kid,dlpsat dk;zøe QqyczkbZV laxbu v/;kid,dlpsat dk;zøe miyc/k djokrk gsa ;g Hkkjr esa ;wukbvsm LVsVl,tqds'ku QkmaMs'ku ¼;w,lbZ,QvkbZ½ ds varxzr dk;z djrk gsa f'k{kk ds vknku&iznku ij bamksa&;w-,l le>ksrk ml le; ds iz/kkuea=h iafmr tokgj yky usg: vksj ;w-,l- jktnwr yks; gsamlzu ds e/; 2 Qjojh] 19 dks gqvk ftlds varxzr ;w,lbz,qvkbz LFkkfir gqvka v/;kidksa ds vknku&iznku dk;zøe vaxzsth] xf.kr vksj fokku ds Hkkjrh; fofhkuu dk;zøeksa ds fy, p;fur v/;kidksa dh lwph,u,lth ekuslj xqm+xk o xzqi vokmz /kkuk tcyiqj xzqi vokmz ek/;fed fo ky; v/;kidksa d{kk 9 ls 12 dks ;w-,l- ds v/;kidksa ds lkfk lh/ks vknku&iznku esa Hkkx ysus ds volj iznku djrk gsa bl dk;zøe esa p;fur Hkkjrh; f'k{kdksa dks,d vesfjdh Ldwy iz.kkyh ds lkfk dke djus dk volj feyrk gs vksj vesfjdh lekt vksj lal fr dk vuqhko izkir gksrk gsa,sls gh vesfjdh v/;kidksa dks,d Hkkjrh; fo ky; esa dk;z djus,oa Hkkjrh; fo kffkz;ksa vksj v/;kidksa ds lkfk muds vuqhko lka>k djus dk volj feyrk gsa Ø- ladezpkjh dk uke inuke ds-fo- dk uke {ks=h; dk;kzy; dk;zøe dk uke ftlds fy, p;u gqvk gs p;u dk o"kz dk;zøe dh vof/k 1. Jherh jhuk ikyhoky ihthvh vfkz'kkl= ua-&3] dksykck eqecbz bavjus'kuy yhmlz bu,tqds'ku izksxzke okf"kzd fjiksvz

81 dsuæh; fo ky; laxbu 4¼³½ fo ky; fujh{k.k fo ky;ksa dk i;zos{k.k ewyr% mudh xq.koÿkk,oa muds dk;z fu"iknu ds ewy;kadu dh n`f"v ls fd;k tkrk gsa blds lkfk&lkfk fo ky;ksa ds nqczy i{kksa dh igpku gsrq Hkh,sls i;zos{k.k fd, tkrs gsa rkfd muds izhkkoh #i ls dk;z djus esa enn fey ldsa i;zos{k.k dk ;g Hkh mìs ; gksrk gs fd dsuæh; fo ky;ksa esa fofhkuuk {ks=ksa tsls 'ksf{kd] iz kklfud] foÿk] ;kstuk] iz;kl] miyfcèk,oa fofhkuuk fgr/kkjdksa dh QhM csd br;kfn ls dsfola- voxr jgsa izfro"kz izr;sd dsuæh; fo ky; ds de ls de nks fujh{k.k] vksj vko ;drk gksus ij rhu fujh{k.k Hkh] fd, tkrs gsa fofhkuuk isjkehvjksa ds vk/kkj ij mudksa iz;os{k.k ds nksjku fofhkuuk xzsm iznku fd, tkrs gsaa fo ky;ksa ds fujh{k.k vksj mugsa ikap Çcnqvksa ds vuqlkj iznÿk xzsm dk {ks=okj fooj.k bl izdkj gs% Ø-la- {ks= dk uke dsfo- dh la[;k fujh{k.k mrñ"v cgqr vpnk vpnk vkslr vkslr ls uhps 1 vkxjk vgenkckn csaxyw# Hkksiky Hkqous oj pamhx< psuuks nsgjknwu fnyyh ,.kkZdqye xqm+xkao xqokgkvh gsnjkckn tcyiqj t;iqj teew 59* dksydkrk y[kuå eqacbz ivuk jk;iqj jkaph flypj frulqfd;k okjk.klh dsfola- ¼eq-½ lexz ifj.kke *¼dsUæh; fo ky; xqyexz esa ¼ruexZ½ esa vfø;kafor½a 80 okf"kzd fjiksvz

82 dsuæh; fo ky; laxbu 5- izf k{k.k% pquksfr;k dk lkeuk djus gsrq l kfädj.k f k{kd,oa xsj f k{kd dezpkfj;ksa dks izf k{k.k iznku djokuk Hkh laxbu dk eq[; /;s; gsa izr;sd o"kz gtkjksa dezpkfj;ksa dks iqu Pk;kZ izf k{k.k dk;zøe esa izf k{k.k iznku fd;k tkrk gsa ;g dguk vfr ;ksfä ugha gksxk fd fo ky;h f k{kk esa dsfola gh ek=,d,slh lalfkk gs tgk folr`r ;kstukxr ikb~ køe fu;fer vkèkkj ij vk;ksftr gksrs gsaa dezpkfj;ksa ds fy, izf k{k.k dh Hkwfedk ds egro,oa bls vkxs c<+kus ds iz;klksa dks /;ku esa j[krs gq,,d dsafær n`f"vdks.k dh vko ;drk eglwl dh xbz vksj Xokfy;j] eqcabz] eslwj] pamhx<+ vksj Hkqous oj esa f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkku [kksys x,a f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkku izr;sd lalfkku dk izeq[k mik;qä@ funs kd gs ftldh lgk;rk gsrq vu; dezpkjhoxz gsaa f k{kd vksj xsj&f k{kd dezpkjh bu ikap vkapfyd izf k{k.k lalfkkuksa esa izf k{k.k izkir djrs gsaa Hkqous oj dks NksM+dj lhkh lalfkkuksa ds vius Hkou,oa Nk=kokl gsaa f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkku dk mìs ; gs% 1- lhkh Lrj ds v/;kidksa] vf/kdkfj;ksa,oa vu; dezpkfj;ksa gsrq izf k{k.k dk;zøeksa dh ;kstuk] fmtkbzu cukuk] izf'k{k.k nsuk,oa ewy;kadu djuk 2- izf k{k.k funs kdksa] lalk/ku O;fä;ksa,oa vu; izf k{k.k dezpkfj;ksa ds fy, vfhkfou;kl dk;zdeksa dk vk;kstu djuk 3- izf k{k.k esuqvyl,oa ekwm~ kwy rs;kj djuk 4- izf k{k.k ls lacaf/kr fo"k;ksa ij vuqla/kku,oa v/;;u djuk 5- izf k{k.k esa uokpkjksa dk iz;ksx djuk 6- dsfola }kjk fu/kkzfjr tuzyl,oa vu; lkexzh ds izdk ku dk dk;z djuk 7- {ks=h; dk;kzy; esa izf k{k.k xfrfof/k;ksa dk i;zos{k.k djuk 8- izf k{k.k dk;zøeksa ds lkaf[;dh; vkadm+ksa dk j[k&j[kko djuk n`f"vdks.k dsaæh; fo ky; laxbu ds dezpkfj;ksa dks izf k{k.k ds }kjk f k{kk ds {ks= esa lgh ek;us esa izkwqs kuy ds :i esa dk;z ds ;ksx; cukuka fe ku f'k{kdksa,oa dezpkfj;ksa dks uohure tkudkfj;ksa ls lqlfttr djus ds fy, xq.koÿkkijd izf k{k.k iznku djuk iznÿk dk;ks± dks izhkkoh :i ls leiuuk djus ds fy, visf{kr dq kyrkvksa dk fodkl djuk vius& vius dk;ks± dks #fp,oa yxu ds lkfk djus ds fy, ldkjkred lksp fodflr djuk vius& vius dk;z {ks= esa oklro esa dk;zdq ky dezpkfj;ksa dks rs;kj djuka lhkh dezpkfj;ksa esa dk;z Hkkouk dh ldkjkred lksp mriuuk djuk rkfd os lekt,oa fo ks"k :i ls vius lalfkku ds fy,,d egroiw.kz vax cu ldsaa izf k{k.k ds y{;% dsfola ds izr;sd 'ksf{kd dezpkjh dks ikap o"kz dh vof/k ds nksjku de ls de rhu lirkg dk izf k{k.k dk;zøe iznku djokuka dsfo ds izr;sd dezpkjh dks rhu o"kz dh vof/k ds nksjku de ls de 05 fnolh; izf k{k.k dk;zøe iznku djokuka dsfola esa izr;sd u, dk;zhkkj xzg.k fd, x, dezpkjh& 'ksf{kd,oa xsj 'ksf{kd nksuksa dks muds dk;zhkkj lahkkyus ls igys vfkok dsfola esa dk;zhkkj xzg.k djus ds Ng ekg ds Hkhrj nl fnu dh vof/k gsrq ços'k çf'k{k.k dk;zøe vk;ksftr djuka ;fn dksbz dezpkjh vius dk;z{ks= esa fdlh izf k{k.k dh vko ;drk eglwl djrk gs rks mls mldh vko ;drk ij vk/kkfjr de ls de 05 fnolh; izf k{k.k dk;zøe iznku djokuka dsfola ds vkns kkuqlkj lhkh dezpkfj;ksa dks uohu ifjorzu vfkok uhfr la kks/ku ds laca/k esa vko ;drkuqlkj le; & le; ij izf k{k.k vk;ksftr djuka f k{kdksa dk f k{k.k lsokdkyhu@iqu Pk;kZ ikb~ køe fdlh Hkh jk"vª ds Hkfo"; dh mr "Vrk gsrq dsoy f k{kd gh bathfu;j,oa f kyidkj gksrs gsa] blh mìs ; dks /;ku esa j[krs gq, dsfola }kjk fujarj Bksl iz;kl fd, tk jgs gsaa f k{kk esa fujarj Js"B cus jgus ds fy, mugsa lsokdkyhu izf k{k.k ikb~ køeksa esa Hkstk tkrk gsa bl mìs ; gsrq dsfola }kjk izf k{k.k ds ik p vkapfyd lalfkku Xokfy;j] eqacbz] eslwj] Hkqous oj,oa pamhx<+ esa LFkkfir fd, x, gsa rkfd dsfola ds f k{kdksa dh izf k{k.k laca/kh okf"kzd fjiksvz

83 dsuæh; fo ky; laxbu thv esa dsfola vf/kdkfj;ksa ds fy, dk;z'kkyk vk;kstu 82 okf"kzd fjiksvz

84 dsuæh; fo ky; laxbu vko ;drkvksa vksj f k{kdksa,oa xsj&f k{kdksa ds fy, vyi vof/k ds ikb~ køeksa dks iwjk fd;k tk ldsa ds-fo-la }kjk fofhkuuk Jsf.k;ksa ds f k{kdksa ds fy, 21&22 fnu ds lsokdkyhu ikb~ køe vk;ksftr fd, tkrs gsaa ;s lsokdkyhu ikb~ køe 02 pj.kksa esa vk;ksftr fd, tkrs gsaa,d 12 fnu dk rfkk vxyk 10 fnu dh vof/k dk ¼dqy 22 fnu½a nksuksa vof/k;ksa ds lsokdkyhu ikb~ køe dh ;kstuk vksj mudk vuqoh{k.k dsfola ¼eq-½ Lrj ij fd;k tkrk gsa rfkkfi fueufyf[kr Jsf.k;ksa ds f k{kdksa ds lsokdkyhu ikb~ køe 21 fnu dh vof/k ds yxkrkj vk;ksftr fd, tkrs gsa%& ¼1½ iqlrdk/;{k ¼2½ iz- Luk- f k- ¼ kk-,oa Lok- f k{kk½ ¼3½ iz- Lukf'k- ¼MªkbZax½ ¼4½ iz- Luk- f k- ¼dk;kZuqHko½ ¼5½ ;ksx f k{kd ¼6½ izkfkfed f k{kd ¼laxhr½A v½ Ø- la- 2014&15 ds nksjku lsokdkyhu ikb~ køeksa esa miflfkr f'k{kdksa ds fooj.k Js.kh@fo"k; LukrdksŸkj f k{kdksa ds fy, ikb~ køe ikb~ køeksa dh la[;k o"kz 2014&15 ds nksjku dsfola }kjk 118 lsokdkyhu ikb~ køe vk;ksftr fd, x, ftuesa fofhkuuk Jsf.k;ksa ds 5590 f k{kdksa dks Hkstk x;k ftuesa ls 4389 f k{kd miflfkr gq,a o"kz 2014&15 ds nksjku vk;ksftr ikb~ køeksa ds fooj.k rkfydk ^v* esa fn;s x, gsaa lhkh Js.kh ds dezpkfj;ksa dks fofhkuuk {ks=ksa esa l kä djus gsrq dsfola }kjk lsokdkyhu izf k{k.k ikb~ køeksa ds vfrfjä y?kq vof/k ds ikb~ køeksa dk vk;kstu fd;k tkrk gsa f k{kdksa ds izf k{k.k ds fy, p;fur funs kdksa vksj lalk/ku O;fä;ksa dks izf k{k.k dk;zøe lapkfyr djus ds fy, mueq[k fd;k tkrk gsa,sls vfhkfou;kl ikb~ køe u dsoy mugsa ikb~ køe ds mìs ;ksa ds fy, rs;kj djrs gs vfirq ikb~ k lkexzh rs;kj djus vksj ikb~ køe dh mfpr dk;zuhfr;ksa dks rs;kj djus esa Hkh lgk;rk djrs gsaa ikb~ køe esa ukfer f k{kdksa dh la[;k ikb~ køe esa miflfkr f k{kdksa dh la[;k 1 fgunh v xzsth xf.kr HkkSfrdh jlk;u fokku tho fokku bfrgkl Hkwxksy vfkz kkó okf.kt; dei;wvj fokku dqy izf kf{kr Lukrd f k{kd ds fy, ikb~ køe 1 fgunh v xzsth lal r xf.kr fokku lkekftd fokku iqlrdk/;{k dyk dk;kzuqhko 'kkjhfjd,oa LokLF; f k{kk dqy izkfkfed f k{kd laxhr dqy eq[; v/;kid dqy ;ksx okf"kzd fjiksvz

85 dsuæh; fo ky; laxbu ¼c½ l= 2014&15 ds nksjku vyi vof/k ikb~;øe Ø- la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køe dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa ds la[;k tsm vkbz bz Vh Hkqous oj ih vkj Vh lsokdkyhu ikb~ køe ds ikb~ køe funs kdksa rfkk lalk/ku O;fä;ksa ds fy, 3 fnolh; vfhkfou;kl ikb~ køe Vh th Vh ¼foKku½ rfkk ih th Vh ¼tho fokku½ gsrq ikb~ køe funs kdksa] lg&ikb~ køe funs kdksa o lalk/ku O;fä;ksa ds fy, vfhkfou;kl ikb~ køe ih th Vh ¼vFkZ'kkL=½ ds fy,{kerk fuekz.k ij 04 fnolh; dk;z kkyk ¼dsaæh; fo ky;] dksydkrk lahkkx½ ih th Vh ¼xf.kr½ ds fy, ifj.kkeksa esa lq/kkj gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ¼jkaph lahkkx½ Vh th Vh ¼foKku½ dsl kfädj.k gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ifj.kkeksa esa lq/kkj gsrq ih th Vh ¼HkkSfrdh½ ds fy, 03 fnolh; dk;z kkyk oulifr fokku esa {kerk fuekz.k ij ih th Vh ¼tho fofokku½ ds fy, 03 fnolh; dk;z kkyk ¼dsfo] ekfyxk o] xqokgkvh lahkkx½ Vh th Vh ¼lkekftd v/;;uk½ ds fy, vfkz kkó esa l kfädj.k gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ¼dsofla- fguq jkaph½ ifj.kkeksa esa lq/kkj gsrq ih th Vh ¼jlk;u fofokku½ dh 03 fnolh; dk;z kkyk Hkk"kk okpu ewy;kadu ¼,,l,y½ ij Vh th Vh ¼vaxzsth½ ds fy, 03 fnolh; dk;z kkyk ¼flYpj rfkk jkaph½ Hkk"kk okpu ewy;kadu ¼,,l,y½ ij Vh th Vh ¼vaxzsth½ ds fy, 02 fnolh; dk;z kkyk ¼Hkqous'oj rfkk dksydkrk½ ih vkj Vh ¼laxhr½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & xqokgkvh lahkkx Vh th Vh ¼dyk f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & xqokgkvh lahkkx Vh th Vh ¼'kk-,,oa LokLF; f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & xqokgkvh lahkkx Vh th Vh ¼dk;kZuqHko f k{kd½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & xqokgkvh lahkkx ih th Vh ¼tho fokku½ ds fy, izk.kh fokku esa {kerk fuekz.k ih vkj Vh ¼laxhr½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & Hkqous oj lahkkx Vh th Vh ¼dyk f kf k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & Hkqous oj lahkkx Vh th Vh ¼'kk-,oa LokLF; f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & Hkqous oj lahkkx Vh th Vh ¼dk;kZuqHko f k{kd½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& Hkqous oj lahkkx Hkk"kk okpu ewy;kadu ¼,,l,y½ gsrq Vh th Vh ¼vaxzsth½ dsfy, 02 fnolh; dk;z kkyk ¼xqokgkVh rfkk frulqfd;k½ ih vkj Vh ¼laxhr½ gsrq ¼flypj lahkkx½& flypj lahkkx Vh th Vh ¼dyk f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& flypj lahkkx Vh th Vh ¼'kk-,oa LokLF; f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu & flypj lahkkx Vh th Vh ¼dk;kZuqHko f k{kd½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& flypj lahkkx Hkqous oj] jkaph] dksydkrk lahkkxksa ds voj Js.kh fyfidksa ds fy, foÿkh; izcuèku ih vkj Vh ¼laxhr½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& jkaph lahkkx Vh th Vh ¼dyk f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& jkaph lahkkx Vh th Vh ¼ k-,oa Lok-½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& jkaph lahkkx Vh th Vh ¼dk;kZuqHko f k{kd½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& jkaph lahkkx okf"kzd fjiksvz

86 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køe dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa ds la[;k ih vkj Vh ¼laxhr½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& dksydkrk lahkkx Vh th Vh ¼dyk f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& dksydkrk lahkkx Vh th Vh ¼dk;kZuqHko f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& dksydkrk lahkkx ih vkj Vh ¼laxhr½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& frulqfd;k lahkkx Vh th Vh ¼laxhr f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& frulqfd;k lahkkx Vh th Vh ¼'kk-,oa LokLF; f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& frulqfd;k lahkkx Vh th Vh ¼dk;kZuqHko f k{kk½ gsrq lrr l?ku ewy;kadu& frulqfd;k lahkkx flypj] frulqfd;k rfkk xqokgkvh lahkkx ds voj Js.kh fyfidksa ds fy, foÿkh; izcuèku izoj Js.kh fyfidksa ds fy, dk;kzy; ys[kk iqlrdk/;{kksa ds fy, fu% kqyd,oa eqä lzksr lk Vos;j mi izkpk;ks± ds fy, foÿkh; izca/ku izkpk;ks± ds fy, foÿkh; izca/ku Vh th Vh ds fy, xf.kr,oa fokku dk,dhdj.k@lekdyu izkpk;ks± ds fy, vkj Vh vkbz ¼vkjVhvkbZ½ fgunh dk dk;zlk/kd Kku,oa bz&fgunh dk iz;ksx Vh th Vh xf.kr,oa fokku ds fy,,dhdj.k@lekdyu ih vkj Vh ds fy, izos'k ikb~;øe ¼Hkqous oj½ ih vkj Vh ds fy] lekos'kh f'k{kk ¼xqokgkVh esa½ ih vkj Vh ds fy, lekos kh f k{kk ¼thV Hkqous oj esa½ 1 38 Vh th Vh ds fy, izos k ikb~ køe ¼Hkqous'oj rfkk jkaph½ ifj;kstuk vk/kkfjr vf/kxe ih th Vh ds fy, izos k ikb~ køe ¼Hkqous'oj rfkk jkaph½ izkfkfed f k{kdksa ds fy, fgunh i<+kus ds rjhds 1 40 tsm vkbz bz Vh, Hkqous oj dqy ;ksx tsm vkbz bz Vh] pamhx<+ 2 u, HkrhZ ih vkj Vh 2014 ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe 1 40 u, HkrhZ VhthVh 09&15 tuojh 2015 ¼vkxjk] pamhx<+] fnyyh] xqm+xk o½ ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe u, HkrhZ ih vkj Vh 2014 ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe Vh th Vh ¼'kk- f k{kk½ ds fy, 05 fnolh; dk;z kkyk ih th Vh ¼jlk;u fokku½ izfke pj.k ds fy, 05 fnolh; dk;z kkyk ih th Vh@Vh th Vh ¼fgUnh½ ds fy, 05 fnolh; dk;z kkyk Vh th Vh ds fy, izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa LokLF;,oa pksv] LokLF; fokku o LoPNrk ij 09&13 ekpz 2015 rd 05 fnolh; dk;z kkyk Vh th Vh ¼'kkjhfjd f k{kk,oa ;ksx½ ds fy, izfke izr;qÿkj dks ky, [ksyksa esa LokLF;,oa pksv] LokLF; fokku o LoPNrk ij 16&20 ekpz 2015 rd 05 fnolh; dk;z kkyk n`f"vckf/kr f k{kdksa ds fy, 05 fnolh; dk;z kkyk 1 22 okf"kzd fjiksvz

87 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køe dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa ds la[;k okpu Hkk"kk ewy;kadu gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ¼pMhx<+ lahkkx½ fnolh; vfhkfou;kl ikb~ køe ¼15&17 ebz] 2014½ fnolh; vfhkfou;kl ikb~ køe ¼15&17 ebz] 2014½ Hkk"kk okpu ewy;kadu gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ¼xqM+xkao lahkkx½ lrr l?ku ewy;kadu gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ¼14-16 tqykbz] 15½ Hkk"kk okpu ewy;kadu ij 03 fnolh; dk;z kkyk ¼tEew lahkkx½ VhthVh ¼foKku½ gsrq ewy;kadu,oa fjdkwmz j[kj[kko esa 03 fnolh; dk;z kkyk lrr l?ku ewy;kadu gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ¼4&6 vxlr] 14½ ihthvh ¼jlk;u fokku½ ds fy, 03 fnolh; dk;z kkyk vf/kxe fodykaxrk ij 03 fnolh; dk;z kkyk Hkk"kk okpu ewy;kadu& 03 fnolh; dk;z kkyk ¼nsgkjknwu] lahkkx½ HkkSfrdh esa ladyiuk esçix ij 03 fnolh; dk;z kkyk vuq kklfud dkjzokbz ds laca/k esa izkpk;ks± gsrq 03 fnolh; dk;z kkyk ih vkj Vh ¼laxhr½ ds fy, vkbz lh Vh ij 03 fnolh; dk;z kkyk VhthVh ¼dyk f k{kk½ ds fy, vkbz lh Vh ij 03 fnolh; dk;z kkyk lg& 'ksf{kd fo"k;ksa dks O;ofLFkr djuk ¼dk;Z f k{kk½ ij 03 fnolh; dk;z kkyk VhthVh ¼dk;kZuqHko½ ds fy, vkbz lh Vh ij 03 fnolh; dk;z kkyk 'ks{kf.kd ijke kznkrkvksa ds fy, 02 fnolh; lhihihmhmhvh vfhkfou;kl dk;zøe ;w-ch-vkbz iksvzy }kjk 'kqyd ladyu ij 01 fnolh; dk;z kkyk csadksa }kjk 'kqyd ladyu ij 01 fnolh; dk;z kkyk & rhljk pj.k tsm vkbz bz Vh] pamhx<+ dqy tsm vkbz bz Vh] Xokfy;j lsokdkyhu ikb~ køeksa esa ihvkjvh gsrq ikb~ køe funs kdksa] lg ikb~ køe funs kdksa o lalk/ku O;fä;ksa ds fy, 03 fnolh; vfhkfou;kl ikb~ køe ihthvh o VhthVh ¼vaxzsth½ gsrq lsokdkyhu ikb~ køeksa ds fy, ikb~ køe funs kdksa] lg ikb~ køe funs kdksa o lalk/ku O;fä;ksa ds fy, 03 fnolh; vfhkfou;kl ikb~ køe vaxzsth esa ihthvh ds fy, vkbz,l lh ¼,lMhlh& 11½ laxhr esa ihvkjvh ds fy, vkbz,l lh iqlrdky; fokku esa VhthVh ds fy, vkbz,l lh VhthVh o ihthvh ds fy, dkjzokbz vuqla/kku dks kyksa ¼, vkj,l½ ij dk;z kkyk ¼,lMhlh&1½ izkfkfed f k{kdksa ds O;olkf;d fodkl gsrq izek.k&i= dk;zøe ds fy, 'ks{kf.kd ijke kznkrkvksa dk izf k{k.k ¼lewg&1½ izkfkfed f k{kdksa ds O;olkf;d fodkl gsrq izek.k&i= dk;zøe ds fy, 'ks{kf.kd ijke kznkrkvksa dk izf k{k.k ¼lewg &2½ csadksa }kjk 'kqyd ladyu gsrq vfhkfou;kl ikb~ køe ¼nks ikyh esa½ ¼,lMhlh& 2½ VhthVh o ihthvh ds fy, vkjvhbz,oa fo kfkhz fodkl dks ky ij dk;z kkyk ¼,lMhlh& 2½ vfkz kkó esa cksmz d{kkvksa ds izn kzu esa lq/kkj dh dk;zuhfr ij dk;z kkyk okf"kzd fjiksvz

88 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køe dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa ds la[;k VhthVh o ihthvh ds fy, izf k{k.k laca/kh fmt+kbu o dk;zuhfr ij dk;z kkyk ¼,lMhlh& 4½ u, HkrhZ ihvkjvh gsrq izos k ikb~ køe u, HkrhZ VhthVh gsrq izos k ikb~ køe u, HkrhZ ihthvh gsrq izos k ikb~ køe lc&lvkq ds fy, iqu Pk;kZ ikb~ køe ¼,lMhlh& 5½ vaxzsth esa ihthvh ds fy, vkbz,llh nwljk pj.k voj Js.kh fyfidksa ds fy, iqu Pk;kZ ikb~ køe ¼,lMhlh& 6½ izoj Js.kh fyfidksa ds fy, iqu Pk;kZ ikb~ køe ¼,lMhlh& 7½ izkpk;ks± ds fy, vuq kklfud dkjzokbz ij dk;z kkyk ¼,lMhlh& 8½ lgk;dksa ds fy, iqu Pk;kZ ikb~ køe ¼,lMhlh& 9½ 'kkjhfjd, LokLF;,oa f k{kk ds fy, vkbz,llh ¼igyk lewg½ 'kkjhfjd, LokLF;,oa f k{kk ds fy, vkbz,llh ¼nwljk lewg½ 'kkjhfjd f k{kk f k{kdksa gsrq izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoPNrk o LokLF; fokku ¼igyk lewg½ 'kkjhfjd f k{kk f k{kdksa gsrq izfke izr;qÿkj dks ky, [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoNrk o LokLF; fokku ¼igyk lewg½ ihvkjvh ds fy, izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoNrk o LokLF; fokku ¼vkxjk rfkk tcyiqj lahkkx½ tsm vkbz bz Vh Xokfy;j dqy tsm vkbz bz Vh eslwj ihvkjvh gsrq ikb~ køe funs kdksa rfkk lalk/ku O;fä;ksa 03 fnolh; vfhkfou;kl dk;zøe vkbz,l lh& ih th Vh ¼Hkwxksy] vfkz kkó] bfrgkl,oa okf.kt;½ o VhthVh ¼lekftd fokku½ ds fy, ikb~ køe funs kdksa] lgk;d ikb~ køe funs kdksa rfkk lalk/ku O;fä;ksa gsrq 03 fnolh; vfhkfou;kl dk;zøe jkthkk"kk dk;kzuo;u ij 02 fnolh; dk;z kkyk ¼gSnjkckn rfkk f=osuæe] psuuks] csaxyq#½ lgk;d@izoj Js.kh fyfid@voj Js.kh fyfid egroiw.kz lalk/ku O;fä;ksa ds fy, izkfkfed,oa ek/;fed Lrjksa ij bz& lkexzh rfkk bz & yéux ds iz;ksx }kjk lhlhbz] jpukoknh fø;kdyki vk/kkfjr f k{k.k& vf/kxe ij 03 fnolh; vfhkfou;kl dk;zøe & lhkh pkj lahkkxksa ls nks VhthVh vaxzsth] fokku rfkk lkekftd fokku,oa 02 eq[;k/;kid@ihvkjvh csaxyq#] psuuks] gsnjkckn],.kkzdqye lahkkx ds lhkh dsaæh; fo ky;ksa ls d{kk IX ls XI rd ds lapkyu ¼gSafMfyax½ gsrq 02 fnolh; Hkk"kk okpu dk;zøe ¼,d ihthvh@ Vh th Vh vaxzsth½ ek/;fed ¼vaxzsth] lkekftd fokku½ gsrq lhlhbz] jpukoknh] f rfkk bz&lkexzh o bz&yéux ds mi;ksx ij 05 fnolh; izf k{k.k dk;zøe ihvkjvh gsrq lhlhbz] jpukoknh] f rfkk bz&lkexzh o bz&yéux ds mi;ksx ij 05 fnolh; izf k{k.k dk;zøe ckjgoha d{kk esa HkkSfrdh] vfkz kkó] xf.kr] jlk;u fokku rfkk tho fokku esa xq.koÿkkijd ifj.kke izkir djus ds fy, vh;kl iz u& i=ksa dks rs;kj djus vksj lkefjd dk;z ;kstuk ds fy, 03 fnolh; dk;z kkyk okf"kzd fjiksvz

89 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køe dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa ds la[;k fokku ij O;k[;ku & HkkSfrdh] jlk;u fokku] tho fokku] xf.kr gsrq dukzvd ih ;w dkwyst ds fy, 10 fnolh; eklvj Vªsuj izf k{k.k izkfkfed@ek/;fed iz;ksxksa vksj vuqla/kku dkjzokbz] uokpkj ij 03 fnolh; izf k{k.k dk;zøe bxuw }kjk ihvkjvh 'ks{kf.kd lykgdkjksa ds fy, 02 fnolh; izf k{k.k csaxyq#@psuuks@gsnjkckn@,.kkzdqye csad ds ek/;e ls 'kqyd laxzg dk nwljk pj.k,.kkzdqye@csaxyq#@psuuks@gsnjkckn vuq kklfud dkjzokbz ds laca/k esa 03 fnolh; izf k{k.k dk;zøe ijke kz vksj ekxzn kzu esa 03 fnolh; izf k{k.k dk;zøe csaxyq# lahkkx ls ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe lalk/ku O;fä;ksa ds fy, izkfkfed f k{kdksa ds fy,,evkj,e iqmqpsjh jkt; izkfkfed f k{kdksa dks izf kf{kr gsrq 03 fnolh; vfhkfou;kl dk;zøe iqmqpsjh jkt; ljdkj dh,evkjih ds fy, 10 fnolh; dk;zøe foÿk vf/kdkjh] lgk;dksa,oa izoj Js.kh fyfidksa ds fy, VSyh ij 02 fnolh; dk;zøe lgk;dksa o izoj Js.kh fyfidksa ds fy, 05 fnolh; iqu Pk;kZ ikb~ køe voj Js.kh fyfidksa ds fy, 05 fnolh; iqu Pk;kZ ikb~ køe izhkkoh Ldwy izca/ku vksj usr`ro ij 05 fnolh; izf k{k.k dk;zøe vfrfjä lek/kku }kjk jkaph] frulqfd;k] csaxyq#] dksydkrk] xqokgkvh] psuuks],.kkzdqye br;kfn ds 'kkjhfjd rfkk LokLF; f k{kk@;ksxk f k{kdksa ds fy, izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoPNrk o LokLF; fokku ij 05 fnolh; dk;zøe tsm vkbz bz Vh] eslwj dqy tsm vkbz bz Vh eqacbz vkbz,u,llh ds fy, 03 fnolh; iqu Pk;kZ ikb~ køe ¼ihthVh HkkSfrdh] jlk;u fokku] xf.kr rfkk dei;wvj fokku½ vkbz,u,llh ds fy, 03 fnolh; iqu Pk;kZ ikb~ køe ¼eq[;k/;kid½ 'ksf{kd iz kklu ij 03 fnolh; dk;z kkyk & mik;qäksa ds fy, Hkk"kk okpu ewy;adu ij 02 fnolh; dk;z'kkyk ¼vgenkckn lahkkx& VhthVh ¼vaxzsth½ xf.kr esa vf/kdre vad izkir djus gsrq 02 fnolh; dk;z kkyk & ihthvh Hkk"kk okpu ewy;kadu ij 02 fnolh; dk;z'kky ¼t;iqj lahkkx&vhthvh ¼vaxzsth½ lajpuk ij 04 fnolh; dk;z kky& izkpk;ks±,oa f k{kdksa Hkk"kk okpu ewy;kadu ij 02 fnolh; dk;z'kky ¼iVuk lahkkx& VhthVh ¼vaxzsth½ foÿkh; ekeyksa vksj ys[kk izfø;k ij 03 fnolh; dk;z kkyk& izkpk;z Hkk"kk okpu ewy;adu ij 02 fnolh; dk;z'kky ¼eqacbZ lahkkx& VhthVh ¼vaxzsth½ dk;kzy; izfø;k ij 03 fnolh; dk;z kkyk & izkpk;z bzoh,l o xf.kr esa 03 fnolh; ewy;kadu ¼vgenkckn o eqacbz lahkkx½& eq[;k/;kid o ihvkjvh bzoh,l o xf.kr esa 03 fnolh; ewy;kadu ¼t;iqj] ivuk o jk;iqj lahkkx½& eq[;k/;kid o ihvkjvh ,p,e rfkk ihvkjvh ds fy, 05 fnolh; bz & lkexzh fodkl okf"kzd fjiksvz

90 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køe dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa ds la[;k lkw V fldyl ij 03 fnolh; dk;z kkyk & ihih,y ,-lh gsrq {kerk fuekz.k ij 05 fnolh; dk;z kkyk oh-ih gsrq {kerk fuekz.k ij 05 fnolh; dk;z kkyk ihthvh ds fy, 05 fnolh; bz& lkexzh fodkl VhthVh ds fy, 05 fnolh; bz& lkexzh fodkl lhlhbz ds v/khu f k{kdksa& VhthVh ¼fofo/k½ rfkk ihvkjvh ¼laxhr½ ds fy, 03 fnolh; lg & ksf{kd {ks=ksa dk ewy;kadu ihvkjvh ds fy, vaxzsth rfkk fgunh esa 03 fnolh; ewy;kadu vk kqfyfidksa o voj Js.kh fyfidksa ds fy, 03 fnolh; jkthkk"kk laxks"bh ,lh o ihih,y gsrq vuq kklfud dk;zokgh ij 04 fnolh; dk;z kkyk VhthVh ¼lkekftd fokku½ ds fy, 03 fnolh; lkexzh lao/kzu izkpk;z],vks],lvks gsrq fof/k lk{kjrk ij 03 fnolh; dk;z kkyk fokku esa ekinam rs;kj djus ij 3 fnolh; dk;z kkyk&ihihy rfkk f k{kd u, HkrhZ ihvkjvh ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe u, HkrhZ VhthVh ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe u, HkrhZ ihthvh ds fy, 07 fnolh; izos k ikb~ køe ;qok laln ds lapkyu ds fy, 02 fnolh; dk;z kkyk& izkpk;z rfkk f k{kd ,ulh,llh ds leuo;dksa ds fy, 02 fnolh; dk;z kkyk & izkpk;z rfkk f k{kd 1 32 bxuw }kjk lhihihmhvh ij 02 fnolh; dk;z kkyk & izkpk;z rfkk f k{kd bxuw }kjk lhihihmhvh ij 02 fnolh; dk;z kkyk & izkpk;z rfkk f k{kd 1 34 ;w-ch-vkbz iksvzy }kjk 'kqyd ladyu ij dk;z kkyk - izkpk;z rfkk f k{kd ;w-ch-vkbz iksvzy }kjk 'kqyd ladyu ij dk;z kkyk - izkpk;z rfkk f k{kd 'kkjhfjd,oa LokLF; f k{kk ds fy, ikb~ køe fodkl ij 03 fnolh; dk;z kkyk& ihbzvh ihbzvh@vhthvh@;ksx f k{kdksa ¼igyk lewg½ gsrq izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoPNrk o LokLF; fokku ij 05 fnolh; dk;z kkyk ihbzvh ¼nwljk lewg½ gsrq izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoPNrk o LokLF; fokku ij 05 fnolh; dk;z kkyk ihbzvh@vhthvh@;ksx f k{kdksa ¼rhljk lewg½ gsrq izfke izr;qÿkj dks ky] [ksyksa esa pksv] LokLF;] LoPNrk o LokLF; fokku ij 05 fnolh; dk;z kkyk tsm vkbz bz Vh] eqacbz dqy ¼l½ l= 2014&15 ds nksjku vyi vof/k ikb~ køe dk lkj Ø-la- tsm vkbz bz Vh dk uke ikb~ køeksa dh la[;k miflfkr f k{kdksa dh la[;k 1 tsm vkbz bz Vh] Hkqous oj tsm vkbz bz Vh] pamhx< tsm vkbz bz Vh] Xokfy;j tsm vkbz bz Vh] eslwj tsm vkbz bz Vh] eqacbz dqy okf"kzd fjiksvz

91 dsuæh; fo ky; laxbu dsuæh; fo ky;ksa esa izos k ds fy, lhkh u, izos k gsrq vuqlwfpr tkfr;ksa ds fy, 15% vksj vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fy, 7-5% lhvsa vkjf{kr gsaa 'kkjhfjd :i ls fodykax cppksa ds fy, 3% lhvsa lalrj :i ls vkjf{kr gksaxha lalrj Lrj ds vkj{k.k dk vfkz ;g gksxk fd vuqlwfpr tkfr ds fodykax cppksa ds fy, 15% dh 3%] vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fodykax cppksa ds fy, 7-5% dh 3% vksj lkeku; Js.kh ds fodykax cppksa ds fy, 77-5% dh 3% lhvsa vkjf{kr gksaxha 6- vkj{k.k uhfr dk dk;kzuo;u dsaæh; fo ky; laxbu esa HkrhZ dsaæh; fo ky; laxbu esa f k{kd vksj xsj& f k{kd dezpkfj;ksa dh HkrhZ ds laca/k esa izr;sd Js.kh ds inksa ds fy, vuqlwfpr tkfr ds fy, 15%] vuqlwfpr tutkfr;ksa ds fy, 7-5%] vu; finm+s oxks± ds fy, 27% vksj iwoz lsu; dkæedksa ds fy, 10% in vkjf{kr gksrs gsaa us=ghu] cf/kj vksj 'kkjhfjd :i ls fu kä ds vkj{k.k ds lanhkz esa dsfola Hkkjr ljdkj ds vuqns kksa@fu;eksa dk vuqlj.k vksj dk;kzuo;u djrk gsa vu; finm+s oxz] vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr ds varxzr vkus okys dezpkfj;ksa ds vkadm+s oxz v-fi-o- v-tk- v-t-tk- v-fi-o- v-tk- v-t-tk- v-fi-o- v-tk- v-t- tk- v-fi-o- v-tk- v-t-tkd [k x dqy lalñr lirkg lekjksg 90 okf"kzd fjiksvz

92 dsuæh; fo ky; laxbu 7- jkthkk"kk uhfr dk dk;kzuo;u dk;kzuo;u laxbu ¼eq-½] lhkh {ks=h; dk;kzy;ksa] f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkkuksa rfkk iwjs ns k esa QSys dsaæh; fo ky;ksa esa o"kz ds nksjku jkthkk"kk ds iz;ksx dks c<+kok nsus ds fy, vusd dne mbk, x,] ftudk lkj fueuor gs%& 1- dsfola ¼eq-½ esa tuojh] 1975 dks vk;qä] dsfola dh v/;{krk esa jkthkk"kk uhfr ds dk;kzuo;u gsrq jkthkk"kk dk;kzuo;u lfefr xfbr dh xbza blh izdkj dh lfefr;k lelr 25 {ks=h; dk;kzy;ksa] 05 f k{kk,oa çf'k{k.k ds vkapfyd lalfkkuksa vksj lhkh dsaæh; fo ky;ksa esa Hkh xfbr gsaa izr;sd frekgh esa bl lfefr dh,d csbd dk vk;kstu Hkh lqfuf'pkr fd;k tkrk gsa 2- dsfola eq[;ky; Lrj ij xfbr jkthkk"kk dk;kzuo;u lfefr dh vhkh rd 97 csbdsa vk;ksftr gks pqdh gsa rfkk bu csbdksa esa Hkkjr ljdkj dh jkthkk"kk uhfr ds dk;kzuo;u esa gqbz izxfr dk fu;fer vuqoh{k.k fd;k tkrk gsa 3- dsaæh; fo ky;ksa ls izkir Çgnh dh frekgh izxfr fjiksvz dh leh{kk {ks=h; dk;kzy;ksa }kjk dh tkrh gsa 25 {ks=h; dk;kzy;ksa,oa 05 f k{kk,oa çf'k{k.k ds vkapfyd lalfkkuksa ls izkir Çgnh dh frekgh izxfr fjiksvz dh leh{kk laxbu ¼eq-½ }kjk vksj lxbu ¼eq-½ dh Çgnh frekgh izxfr fjiksvz dh leh{kk jkthkk"kk fohkkx vksj ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; }kjk dh tkrh gsa 4- dsfola esa jkthkk"kk uhfr ds dk;kzuo;u dk dk;z Çgnh vuqhkkx }kjk fd;k tkrk gsa 5- lekpkj i=ksa esa izdk'ku ds fy, vf[ky Hkkjrh; Lrj ds lhkh fokkiu Çgnh] vaxzsth rfkk {ks=h; Hkk"kkvksa esa lkfk&lkfk izdkf'kr djok, tkrs gsa rfkk jkstxkj lekpkj esa fokkiu rhu Hkk"kkvksa fgunh] vaxzsth vksj mnwz esa izdkf'kr gksrs gsaa 6- dsauæh; fo ky; laxbu }kjk vk;ksftr fd, tkus okys lhkh dk;zøeksa ds fuea=.k&i= Çgnh rfkk vaxzsth :i esa izdkf'kr djok, tkrs gsa 7- jkthkk"kk ds dk;kzuo;u dh izxfr dh leh{kk ds fy, fofhkuuk Lrj ij jkthkk"kk;h fujh{k.k fd, x, rfkk lkfk gh vyx Lrj ij Hkh jkthkk"kk laca/kh leh{kk ds fy, fujh{k.k vk;ksftr fd, x,a o"kz 2014&15 ds nksjku dbz {ks=h; dk;kzy;ksa@dsaæh; fo ky;ksa ds jkthkk"kk laca/kh fujh{k.k eksds ij tkdj vf/kdkfj;ksa }kjk fd, x,a izksrlkgu jkthkk"kk dks c<+kok nsus dh n`f"v ls Hkkjr ljdkj }kjk dk;kzfuor izksrlkgu ;kstukvksa dks ds-fo-la- esa ykxw fd;k x;k gs A Hkkjr ljdkj }kjk fu/kkzfjr ekudksa ds vuqlkj bu ;kstukvksa esa Hkkx ysus okys dezpkfj;ksa dks iqjldkj@izksrlkgu fn, tkrs gsaa bu ;kstukvksa ds vuqlkj dsfola¼eq-½] {ks=h; dk;kzy;ksa@thv vksj dsaæh; fo ky;ksa ds dkqh la[;k esa dezpkjh blls ykhkkfuor gksrs gsaa Çgnh fnol@çgnh i[kokm+k laxbu eq[;ky; esa fgnh i[kokm+s dk vk;kstu fnukad 1 ls 15 flracj 2014 rd fd;k x;ka bl volj ij fofhkuuk izfr;ksfxrkvksa dk Hkh vk;kstu fd;k x;k rfkk fotsrkvksa dks udn iqjldkj vksj izek.k&i= vk;qä egksn; }kjk iznku fd, x,a blls dezpkfj;ksa ds eu esa ljdkjh dke&dkt jkthkk"kk Çgnh esa djus ds izfr #fp mriuuk gqbza fgnh i[kokm+s dk vk;kstu lhkh {ks=h; dk;kzy;ksa@dsaæh; fo ky;ksa esa Hkh flracj 2014 ds eghus esa,d lkfk fd;k x;ka Çgnh vuqokndksa ds fy, lsfeukj@dk;z kkyk jkthkk"kk uhfr ds izhkkoh dk;kzuo;u dks lqfuf Pkr djus rfkk laxbu ds lelr vuqokndksa dks vuqokn dk;z] jkthkk"kk uhfr@ fu;e@mi/kkjkvksa vkfn dh v ru tkudkjh nsus ds fy, 20 ebz ls 22 ebz 2014 rd lsfeukj@dk;z kkyk dk vk;kstu dsfola ¼eq[;ky;½ esa fd;k x;ka bl izf k{k.k ds nksjku mugsa fofhkuuk jkthkk"kk lac/kh Çcnqvksa] vuqokn] izf k{k.k dk;zøe] dk;z kkyk vk;kstu] lalnh; jkthkk"kk lfefr ds fujh{k.k br;kfn fo"k;ksa ls Hkh voxr djk;k x;ka blds lkfk gh dsfola ¼eq[;ky;½ esa lelr vf/kdkfj;ksa,oa inkf/kdkfj;ksa gsrq fgunh dk;z kkyk Hkh vk;ksftr dh xbza uo o"kz dh iwoz la/;k ¼31 fnlacj 2014½ dks dsfola ¼eq[;ky;½ esa jkthkk"kk dfo leesyu vk;ksftr fd;k x;ka bl izdkj ds vusd dk;zøe lelr {ks=h; dk;kzy;,oa fo ky;ksa }kjk Hkh vk;ksftr fd, x,a okf"kzd fjiksvz

93 dsuæh; fo ky; laxbu dei;wvjksa esa f}hkk"kh lkw Vos;j,oa izf k{k.k dsfola ¼eq-½ ds lhkh vuqhkkxksa ds dei;wvjksa esa f}hkk"kh lkw Vos;j dh lqfo/kk miyc/k djok nh xbz gsa ;wfudksm ds ek/;e ls dei;wvj ij Çgnh esa dk;z djus ds fy, eq[;ky; ds dezpkfj;ksa ds fy, fo ks"k dk;z kkyk Hkh vk;ksftr dj mugsa izf kf{kr,oa jkthkk"kk esa dke djus ds fy, izksrlkfgr,oa izsfjr fd;k x;ka lhkh v/khulfk dk;kzy;ksa ds dai;wvjksa esa Çgnh ;wfudksm lfø; gs vksj fgunh esa dke fd;k tk jgk gs A Çgnh vk kqfyfi,oa Çgnh Vad.k dk izf k{k.k dsfola ¼eq-½ esa ftu vk kqfyfidksa vksj voj Js.kh fyfidksa dks Çgnh vk kqfyfi rfkk Çgnh Vad.k dk Kku ugha Fkk muds fy, eq[;ky; esa Çgnh vk kqfyfi,oa Çgnh Vad.k dh fu;fer d{kk,a vk;ksftr dj mugsa izf kf{kr fd;k x;ka bl izdkj o"kz 2014&15 esa 08 voj Js.kh fyfidksa@lc&lvkq us Hkkjr ljdkj ds jkthkk"kk fohkkx] ubz fnyyh }kjk vk;ksftr fgunh Vad.k ijh{kk mÿkh.kz dha vr% orzeku esa laxbu esa dksbz Hkh dezpkjh izf k{k.k ds fy, 'ks"k ugha gsa fgunh Hkk"kk fl[kkus ds fy, Hkh dsfola ¼eq-½ ubz fnyyh esa izf k{k.k dk;zøe pyk;k x;ka blds lkfk gh ns khkj esa flfkr dk;kzy;ksa ds vusd inkf/kdkfj;ksa ds fy, Hkh Hkkjr ljdkj ds jkthkk"kk fohkkx }kjk izf k{k.k dsaæ pyk, tk jgs gsa A iz kklfud 'kcnkoyh ljdkjh dk;ks± esa jkthkk"kk Çgnh ds iz;ksx dks c<+kok nsus vksj bldh izxfr dks xfr nsus ds fy, inuke rfkk laf{kir fviif.k;ksa ds Çgnh i;kz; f}hkk"kh #i esa rs;kj djok dj lhkh vuqhkkxksa esa ifjpkfyr fd, tk pqds gsaa bu 'kcnkofy;ksa ls Çgnh esa fofhkuuk inuke lfgr laf{kir fviif.k;ksa ds,d leku iz;ksx djus ds fy, dezpkfj;ksa dks lgk;rk feysxha lkfk gh Hkkjr ljdkj ds oskkfud,oa rduhdh 'kcnkoyh vk;ksx }kjk izdkf kr iz kklfud 'kcnkoyh dh,d&,d izfr eq[;ky; ds lhkh dkæedksa] ik p&ik p izfr;ka lhkh {ks=h; dk;kzy;ksa,oa thv rfkk nks&nks izfr;ka lhkh fo ky;ksa dks forfjr dh xbz gsaa izdk ku 1- dsaæh; fo ky; laxbu dh okæ"kd fjiksvz vksj ys[kk ijh{kk fjiksvz Hkh f}hkk"kh :i esa izdkf'kr djokbz tkrh gsa 2- ^^f'k{kd fnol** ij Lekfjdk dk izdk'ku Hkh izfro"kz f}hkk"kh :i esa fd;k tkrk gs] ftlesa jk"vªh; iqjldkjksa vksj dsfola ds izksrlkgu iqjldkjksa ds fy, pqus x, v/;kidksa,oa dezpkfj;ksa dk fooj.k la{ksi esa fn;k tkrk gsa dk;kzy;ksa dks jkthkk"kk fu;e 1976 ds fu;e 10¼4½ ds varxzr Hkkjr ljdkj ds jkti= esa vfèklwfpr djokuk,oa fu;e 8¼4½ ds varxzr vkns k ikfjr djuk 1- jkthkk"kk fu;e 1976 ds fu;e 10¼4½ ds vuqlkj mu ljdkjh dk;kzy;ksa dks Hkkjr ljdkj ds jkti= esa vfèklwfpr djok;k tkrk gs tgka dk;zjr 80% ;k blls vf/kd dezpkfj;ksa dks Çgnh dk dk;zlk/kd Kku izkir gsa rnuqlkj laxbu ¼eq-½] 20 {ks=h; dk;kzy;ksa] 04 tsmvkbzbzvh rfkk yxhkx 870 dsaæh; fo ky;ksa dks jkti= esa vf/klwfpr djok;k tk pqdk gsa 'ks"k {ks=h; dk;kzy;ks] tsmvkbzbzvh rfkk dsaæh; fo ky;ksa dks fu;e 10¼4½ ds varxzr vf/klwfpr djokus laca/kh izfø;k tkjh gsa 2- ftu vf/kdkfj;ksa rfkk dezpkfj;ksa dks Çgnh esa izoh.krk izkir gs mugsa O;fä'k% vkns'k ikfjr dj fu;e 8 ¼4½ ds varxzr viuk leiw.kz dk;z Çgnh esa djus ds fy, fofuæn"v fd;k x;ka Hkkjr ljdkj }kjk jkthkk"kk esa mr "V izn'kzu djus gsrq leeku egkefge jk"vªifr Jh iz.ko eq[kthz ds dj deyksa }kjk o"kz 2013&14 esa Lok;Ÿk fudk; ds ^^d** {ks= esa dsfola us ^^bfunjk xka/kh khym** vætr dj izfke LFkku izkir fd;ka la{ksi esa] dsfola }kjk lhkh lahko iz;kl fd, tk jgs gsa fd blds lhkh dk;kzy;ksa esa Hkkjr ljdkj dh jkthkk"kk uhfr dk izhkkoh vuqikyu fd;k tk,a 92 okf"kzd fjiksvz

94 dsuæh; fo ky; laxbu fdlh Hkh laxbu ds lexz dk;z fu"iknu ds fy, i;kzir volajpukred lqfo/kkvksa dk egroiw.kz ;ksxnku gsa blh rf; dks /;ku j[krs gq, dsfola }kjk lkoztfud {ks= ds f k{k.k lalfkkuksa dks NksM+dj dsuæh; fo ky;ksa ds fy, fo ky; Hkou] LVkQ DokVjksa br;kfn ds fuekz.k dh vksj fo ks"k /;ku fn;k tk jgk gsa bu Hkouksa ds j[kj[kko ij Hkh mruk gh /;ku fn;k tkrk gsa dh flfkfr ds vuqlkj 1102* dsuæh; fo ky;ksa esa ls 972 ds-fo- ¼134 ds-fo- ifj;kstuk f k{k.k lalfkku vksj 03 fons kksa esa flfkr rfkk 713 flfoy vksj j{kk {ks= esa flfkr½ vius LFkk;h Hkouksa esa pyk;s tk jgs gsaa 'ks"k 259 ds- foizk;kstd,tsful;ksa }kjk miyc/k djok, x, vlfkk;h Hkouksa esa py jgs gsa ftuesa ls 80 dsuæh; fo ky;ksa ds LFkk;h fo ky; Hkou fuekz.kk/khu gsaa Ø- ladsfo dk uke 8- volajpuk Hkouksa dks ik p Jsf.k;ksa esa oxhz r fd;k x;k gs%& 1- d{kk 1 ls 10 rd izr;sd d{kk esa,d lsd ku rfkk 400 fo kæfk;ksa rd dh la[;k okys fo ky;ksa dks ^,&0* Vkbi esa j[kk x;k gsa 2- d{kk 1 ls 12 rd izr;sd d{kk esa 01 lsd ku rfkk 480 fo kæfk;ksa rd dh la[;k okys fo ky;ksa dks ^,&1* Vkbi esa j[kk x;k gsa 3- d{kk 1 ls 12 rd izr;sd d{kk esa nks lsd kuksa okys rfkk 960 fo kæfk;ksa rd dh la[;k okys fo ky;ksa dks Vkbi ^,* esa j[kk x;k gsa 4- d{kk 1 ls 12 rd izr;sd d{kk esa rhu lsd kuksa okys 1440 fo kæfk;ksa rd dh la[;k okys fo ky;ksa dks Vkbi ^ch* esa j[kk x;k gsa 5- d{kk 1 ls 12 rd izr;sd d{kk esa pkj lsd kuksa okys 1920 fo kæfk;ksa rd dh la[;k okys fo ky;ksa dks Vkbi ^lh* esa j[kk x;k gsa o"kz 2014&15 ds nksjku laloh r fo ky; Hkouksa ds fooj.k jkt; Hkou dk izdkj d{kk ds dejksa dh la[;k dk;z dk {ks= fokku iz;ksx kkyk@ dai;wvj iz;ksx kkyk@fokku iz;ksxk kkyk@ xf.kr iz kklfud vuqeksnu,oa O;; Loh fr ¼#i;s yk[k esa½ laloh fr dh frffk fuekz.k,tsalh iz;ksx kkyk 1. xksyk?kkv vle,& lhihmcywmh 2.,l, ih f=osaæe dsjy ch lhihmcywmh 3. /kkerkjh NŸkhlx<+,& lhihmcywmh 4. tkerkjk Ökkj[kaM+, lhihmcywmh vu; fofo/k d{k 5. u-&4] okjk.klh mÿkj izns k, ,p,llh,y 6. ek/kksiqj Ökkj[kaM+,& lhihmcywmh 7. u-&6] Hkqous oj mm+hlk, ,p,llh,y 8. ckywj?kkv if Pke caxky, lhihmcywmh 9. ohjkexkwo xqtjkr,& lhihmcywmh 10. xjgk e/; izns k, lhihmcywmh 11. ihyhhkhr mÿkj izns k,& lhihmcywmh 12. lsdvj&28] jksfg.kh fnyyh ch ,ihihMCywMh 13. 'kheks?kk dukzvd, ,p,llh,y 14.,Vk mÿkj izns k, lhihmcywmh 15. rkeqyiqj vle, lhihmcywmh 16. dksiiy dukzvd, ,p,llh,y 17. dbqvk teew vksj d ehj, lhihmcywmh 18. bvkok mÿkj izns k ch ;wihts,u 19. PkSjks lyseiqj mÿkj izns k, lhihmcywmh 20. jktx<+h mÿkjk[kam,& lhihmcywmh 21. [kksalk v:.kkpy izns k,& ,ihihMCywMh *ruekxz esa 01 ds-fo- xqyexz vizdk;kzreda okf"kzd fjiksvz

95 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- ladsfo dk uke jkt; Hkou dk izdkj d{kk ds dejksa dh la[;k dk;z dk {ks= fokku iz;ksx dai;wvj iz;ksx iz;ksxk xf.kr iz kklfud vuqeksnu,oa O;; Loh fr ¼#i;s yk[k esa½ laloh fr dh frffk fuekz.k,tsalh iz;ksx kkyk 22. iksm+h mÿkjk[kam, lhihmcywmh vu; fofo/k d{k 23. ywaxysbz fetksje, ,e,,elhvks 24.,uohu] tgkukckn fcgkj ch lhihmcywmh 25. fevkå v:.kkpy izns k, ,ihihMCywMh 26. djheuxj rsayxkuk, lhihmcywmh dkokjrh y{k}hi,& tuojh lhihmcywmh peikbz fetksje,& lhihmcywmh 29. 'kkgtgkaiqj e/; izns k, lhihmcywmh 30. eksgkyh iatkc ch Mh,pihMh 31. vjfj;k fcgkj, lhihmcywmh uksv%&, & I & izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd d{kk esa,d lsd kua,- izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd d{kk esa 02 lsd ku esa I ch & izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd esa 03 lsd ku esaa lh& izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd esa 04 lsd ku esaa o"kz 2014&15 ds nksjku rs;kj fd, fo ky; Hkouksa ds fooj.k Ø- la- dsfo dk uke jkt; Hkou dk izdkj fuekz.k,tsulh fvii.kh 1 osadvfxjh vku/kz izns k, VkbZi,lch $ 9,lD;w $ chmcy;w lhihmcywmh dk;z iw.kz 2 e kjd fcgkj, VkbZi,lch $ 9,lD;w $ chmcy;w lhihmcywmh dk;z iw.kz 3 ukyxksamk vku/kz izns k, VkbZi,lch $ chmcy;w lhihmcywmh dk;z iw.kz 4 ykgksy vksj Lihfr fgekpy izns k, VkbZi,lch $ 9,lD;w $ chmcy;w lhihmcywmh dk;z iw.kz 5 /kez kkyk dsav fgekpy izns k, VkbZi,lch $ 9,lD;w $ chmcy;w,ebz,l dk;z iw.kz 6 egcwc uxj vku/kz izns k, VkbZi,lch $ chmcy;w,p,llh,y dk;z iw.kz 7 Hkæd mm+hlk ch VkbZi,lch $ chmcy;w,p,llh,y dk;z iw.kz 8 mÿkjh y[kheiqj vle, VkbZi,lch $ chmcy;w,ihihmcywmh dk;z iw.kz 9 jkuk?kkv i- caxky, VkbZi,lch $ 9,lD;w $ chmcy;w,ihihmcywmh dk;z iw.kz 10 f[kpm+hiqj fnyyh lh VkbZi,lch Mh,pihMh dk;z iw.kz uksv%&, & I & izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd d{kk esa,d lsd kua,- izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd d{kk esa 02 lsd ku esa I ch & izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd esa 03 lsd ku esaa lh& izr;sd I ls XII d{kk rd izr;sd esa 04 lsd ku esaa o"kz 2014&15 ds nksjku rs;kj fd, x, vfrfjä vkokl ¼d{kk d{k@iz;ksx kkyk@iz k- LFkku@lÆol& LiksV~lZ d{k½ Ø- ladsaæh; fo ky; dk uke jkt; vixzsfmm@ cnyuk d{kk d{k dk;z dh iz fr fokku iz;ksx kkyk@dai;wvj iz;ksx kkyk@ d- fokku iz;ksx kkyk@xf.kr iz;ksx kkyk vu; fofo/k d{k 1- vij dsai nsgkjknwu mÿkjk[kam ^ch* dqy ¾ fuekz.k,tsalh,ebz,l 94 okf"kzd fjiksvz

96 dsuæh; fo ky; laxbu o"kz 2014&15 ds nksjku lalohñr fd, x, vfrfjä vkokl ¼d{kk k- d{k½ Ø- l- 1. dsfo dk uke lhvkjih,q xkaèkhuxj jkt; cnyuk d{kk d{k dk;z dh iz fr fokku iz;ksx dai;wvj iz;ksx d-fokku iz;ksx xf.kr iz;ksx kkyk vu; fofo/k d{k iz kklfud vuqeksnu ¼:i;s yk[k esa½ lalohñfr dh frffk fuekz.k,tsalh xqtjkr vixzsm *,* ebz 2014 lhihmcywmh 2. ih-,y- esjb mÿkj izns k & ebz 2014 lhihmcywmh 3. ehlk dsav vle vixzsm *,* ebz 2014,ihihMCywMh 4. vksajaxkckn egkjk"vª cnyuk ^lh* ebz 2014,ebZ,l 5. ukedqe jkaaph Ökkj[kaM cnyuk ^ch* twu 2014 lhihmcywmh 6. u-&1] Hkqous oj mm+hlk cnyuk ^lh* twykbz 2014 lhihmcywmh 7. u-&2 [km+xiqj i- caxky cnyuk ^lh* vxlr 2014 lhihmcywmh 8. u-1& dksvk jktlfkku cnyuk ^lh* uoacj 2014 ;wih,lds,u,u 9. u-2& dkyhdv dsjy vixzsm *,* uoacj 2014 lhihmcywmh 10. xqavqj vka/kz izns k cnyuk ^ch* uoacj 2014,p,llh,y 11. [kkukikjk vle cnyuk lh$2 lh@vkj tuojh 2015,ihihMCywMh 12. u-1& lruk e/; izns k,$2 lh@vkj tuojh 2015 lhihmcywmh 13. Hkjriqj jktlfkku ch$15 lh@vkj tuojh 2015 lhihmcywmh 14. lhvkjih,q vesfjxksax vle ch$2 lh@vkj tuojh 2015,ihihMCywMh 15.,,Q,l f=osaæe dsjy ^ch* esa vixzsm tuojh 2015 lhihmcywmh 16. U;w dsav] bykgkckn mÿkj izns k ^lh* esa vixzsm &02&2015,ebZ,l 17.,,Q,l ;sykgadk dukzvd ch ls lh VkbZi &02&2015,ebZ,l 18. frulqfd;k vle,&0 ls,&i VkbZi &03&2015,ihihMCywMh okf"kzd fjiksvz

97 dsuæh; fo ky; laxbu o"kz 2014&15 ds nksjku laloh r LVkQ DokVZl ds fooj.k Ø- DokVZjksa ds izdkj dsfo dk uke flfkfr la- I II III IV V vlfkk;h vkokl dqy 1 felk dsav vle djksyh ¼jktLFkku½ jktlfkku vkbz Vh ch ih ¼nsgkjknwu½ mÿkjk[kam {ks=h; dk;kzy; okjk.klh mÿkj izns k ckjkcadh mÿkj izns k vkbtksy fet+ksje frulqfd;k vle [kksalk v#.kkpy izns k xksyk?kkv vle rkeqyiqj vle vfuoku] tgkukckn fcgkj /kerkjh Nrhlx< dbqvk teew rfkk d ehj tkerkjk Ökkj[kaM dksiiy dukzvd fleksxk dukzvd dkokjrh y{k}hi xjgk e/;izns k yqaxysbz fet+ksje Hkqous oj vksm+h kk ,Vk mÿkj izns k bvkok mÿkj izns k psjks] lyseiqj mÿkj izns k ihyhhkhr mÿkj izns k ua- 04 okjk.klh mÿkj izns k iksm+h mÿkjk[kam ckyqj?kkv if Pke caxky dqy DokVjksa dh la[;k o"kz 2014&15 ds nksjku fuæer LVkQ DokVZjksa ds fooj.k Ø- la- dsfo dk uke jkt; dk uke DokVZjksa ds izdkj I II III IV V dqy 1 nkukiqj dsav fcgkj jksikslk fcgkj tekyiqj fcgkj eljd fcgkj ua- 3] Hkqous oj Hkqous oj osadvfxjh rfeyukmq ykgksy Lihfr fgekpy /kez kkyk dsav fgekpy jkuk?kkv if Pke caxky dqy okf"kzd fjiksvz

98 dsuæh; fo ky; laxbu 9- ctv,oa ys[kk dsuæh; fo ky; laxbu dh xfrfof/k;ka Hkkjr ljdkj ek-lafo-ea=ky; ¼Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk fohkkx½ ds }kjk miyc/k djok, x, ;kstuk vksj xsj&;kstuk vuqnkuksa ls foÿk iksf"kr gksrh gsa rfkk lkoztfud {ks= ds miøe vksj mpp f k{k.k lalfkkuksa ds dsuæh; fo ky;ksa dk foÿk iks"k.k izk;kstd izkf/kdj.k }kjk fd;k tkrk gsa ljdkj }kjk foÿk iksf"kr fo ky;ksa rfkk lkoztfud {ks= ds miøe vksj mpp f k{k.k lalfkkuksa }kjk izk;ksftr fo ky;ksa ds fy, dsuæh; fo ky; laxbu dk o"kz 2014&15 dk vuqeksfnr ctv izkddyu rfkk la kksf/kr izkddyu fueufyf[kr Fkk % o"kz 2014&15 dk ctv dqy ¼#- djksm+ esa½ ctv izkddyu 2014&15 la kksf/kr izkddyu 2014&15 ljdkj }kjk foÿkiksf"kr ds-foifj;kstuk ds-foljdkj }kjk foÿkiksf"kr ds-foifj;kstuk ds-fo xsj&;kstuk ;kstuk xsj&;kstuk ;kstuk ctv izkddyu 2014&15 la kksf/kr izkddyu 2014& o"kz 2014&15 ds nksjku ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ¼Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk fohkkx½ us ;kstuk&xr 'kh"kz ds varxzr fo ky; Hkouksa ds fuekz.k] {ks=h; dk;kzy;ksa,oa dsuæh; fo ky;ksa esa fofhkuuk fø;kred {ks=ksa esa dei;wvjhdj.k rfkk u, dsaæh; fo ky;ksa vksj varjkz"vªh; ekr` Hkk"kk fnol lekjksg fo eku fo ky;ksa esa f}rh; ikyh ds fo ky;ksa ¼o"kZ 2003&2004 ls izkjahk dh xbz½ ds dæe;ksa ds osru O;; gsrq 742 djksm+ #i;s vuqeksfnr] laloh r vksj fueqzä fd, x, ¼blesa,ubZvkj ds fy, fu/kkzfjr djksm+ #i;s lfeefyr gsa½a okf"kzd fjiksvz

99 dsuæh; fo ky; laxbu dsuæh; fo ky;ksa esa lkgfld xfrfof/k;ka 98 okf"kzd fjiksvz

100 dsuæh; fo ky; laxbu vf/k kklh e.my dk xbu ifjf k"v&i Ø- lafu;e la- fu;eksa dk izko/kku dsfola ds vf/k kklh e.my ds lnl;ksa dh orzeku vksj irk 1 19 ¼1½ laxbu ds v/;{k Jherh Le`fr t+qfcu bzjkuh ekuuh; ekuo lalk/ku fodkl ea=h] Hkkjr ljdkj vksj v/;{k] dsfola- 'kkóh Hkou] ubz fnyyh 2 19 ¼1½ (i) [v] jkt; ea=h] ek- la- fo- ea=ky; la;qä&v/;{k 3 19 ¼1½ (i) [c] lfpo Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk fohkkx] ek-la-fo-ea-] fmivh ps;jesu 4 19 ¼1½ (i) [l] Hkkjr ljdkj }kjk fofuæn"v ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; dk,d vf/kdkjh mik/;{k ukfer fd;k tk, 5 19 ¼2½ la;qä lfpo] Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk fohkkx] ek-la-fo-ea ¼3½ ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ¼f'k{kk fohkkx½ ds foÿkh; lykgdkj vfkok muds izfrfuf/k 7 19 ¼4½ j{kk ea=ky; }kjk ukfer fd, tkus okys mlh ea=ky; ds izfrfuf/k 8 19 ¼5½ eq[; dy;k.k vf/kdkjh dkæed fohkkx] Hkkjr ljdkj ekuuh; jkt; ea=h] ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; la;qä v/;{k] dsfola] 'kkóh Hkou] ubz fnyyh lqjh o`unk l:i lfpo ¼Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk½,oa fmivh ps;jesu] dsfola ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] 'kkóh Hkou] ubz fnyyh Jherh jhuk js vij lfpo ¼Ldwy f k{kk,oa lk{kjrk½,oa mik/;{k] dsfola ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] 'kkóh Hkou] ubz fnyyh MkW- lrchj flykl csnh la;qä lfpo],lbz& II ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] 'kkóh Hkou] ubz fnyyh Jh ;ksxsaæ f=ikbh la;qä lfpo,oa vkæfkd lykgdkj] ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ¼,lbZ rfkk,y½] 'kkóh Hkou] ubz fnyyh Jh vkj,u nwcs la;q- lfpo ¼izf'k-½,oa lh, vks j{kk ea=ky;] dejk ua- 155] bz CykWd] MygkSt+h jksm] ubz fnyyh& Jh vk kh"k dqekj funs kd,oa eq[; dy;k.k vf/kdkjh dkæed,oa iz kklfud lq/kkj fohkkx] dejk ua- 384] yksd uk;d Hkou] ubz fnyyh 9 19 ¼6½ funs kd],u-lh-bz-vkj-vh- izks- ch- ds- f=ikbh dk;zokgd funs kd],u-lh-bz-vkj-vh] Jh vjçon ekxz] ubz fnyyh& ¼7½ ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk laxbu ds,d lnl; ds #i esa ukfer fd, tkus okys jkt; ljdkj ds,d funs kd] tu vuqns k vfkok funs kd Ldwy@ek/;fed f k{kk ¼8½ ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk laxbu ds,d lnl; ds #i esa ukfer fd, tkus okys jkt; ljdkj ds,d f k{kk lfpo fjä fjä okf"kzd fjiksvz

101 dsuæh; fo ky; laxbu Ø- lafu;e la- fu;eksa dk izko/kku ¼9½ le;-le; ij bl mìs ; ds fy, ekuo lalk/ku fodkl ea=ky;] f k{kk fohkkx] Hkkjr ljdkj }kjk laxbu ds,d vfkok vf/kd lnl; dks ukfer fd;k tk, rfkkfi ;g lqfuf Pkr fd;k tk, fd laxbu ds ukfer fd, tkus okys lnl;ksa esa de ls de,d lnl; efgyk],d lnl; vuqlwfpr tkfr,oa,d lnl; vuqlwfpr tutkfr leqnk; ls gksa,d efgyk izfrfuf/k 13 ¼vuqlwfpr tutkfr lnl;½ fjä 14 ¼vuqlwfpr tutkfr lnl;½ fjä 15 ¼prqFkZ lnl;½ fjä ¼10½ bl mìs ; ds fy, ek-la-fo- ea=ky; }kjk ukfer fd,tkus okys laxbu ds,d lnl;] tks lkaln gksa fjä dsfola ds vf/k kklh e.my ds lnl;ksa dh orzeku fu;qfä@ukekadu vksj irk ¼11½ v/;{k] dsaæh; ek/;fed f k{kk cksmz Mk- lrchj flykl csnh v/;{k ¼izHkkjh½] dsaæh; ek/;fed f k{kk cksmz ^^f'k{kk dsuæ**] 2] lkeqnkf;d dsaæ] izhr fogkj] ubz fnyyh& ¼12½ funs kd f k{kk] lsuk eq[;ky; ¼13½ funs kd f k{kk] ukslsuk eq[;ky; ¼14½ funs kd f k{kk] ok;q lsuk eq[;ky; ¼14½[v] vk;qä] uoksn; fo ky; lfefr ¼14½ [c] ekuo lalk/ku fodkl ea=ky] }kjk dsaæh; iqfyl lalfkkuksa ¼lhih vks½ esa ls ukfer,d izfrfuf/k fjä estj tujy th- ds- pksim+k] vij egkfuns kd] lsuk f k{kk,oa duzy dekamsav] lsuk f k{kk dksj],evh funs kky;] th-,l- czkap] lsuk eq[;ky;] ubz fnyyh dkseksmksj?ku ;ke vksökk iz/kku funs kd] ukslsuk f k{kk] ukslsuk eq[;ky;] f}rh; ry] if Pkeh CykWd &5] Çox &2] jk- -iqje] ubz fnyyh,;j okbl ek kzy,l],u eq[kthz,fllvsav phq vkq,;j LVkQ ¼f'k{kk½] f'k{kk funs kky; jk- - iqje] ubz fnyyh Jh th-,l- cksffk;ky vk;qä] uoksn; fo ky; lfefr ch&15] lsdvj 62] bflvv~;w'uy,fj;k] uks,mk & ] mùkj izns'k fjä ¼14½ [l] ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; }kjk dsaæh; ukfer fd, tkus okys lkoztfud {ks= ds miøeksa dk,d izfrfuf/k fjä ¼15½ laxbu ds vk;qä Jh vfouk'k nhf{kr] vkbz]mh-,-,l] vk;qdr dsfola ¼eq[;k-½ ¼16½ vij vk;qä ¼ç'kk-½,oa laxbu ds insu lfpo Jh th-ds- JhokLro] vkbz],-,l vij vk;qdr ¼iz kk-½ lnl; lfpo] vf/k'kklh e.my] dsfola ¼eq[;k-½ 100 okf"kzd fjiksvz

102 dsuæh; fo ky; laxbu xbu % f k{kk lykgdkj lfefr ifjf k"v&ii 1. Hkkjr ljdkj ds vij lfpo] ek-la-fo-e-,oa v/;{k] dsaæh; fo ky; laxbu v/;{k 2. vk;qä] dsaæh; fo ky; laxbu lnl; 3 ls 11 laxbu ds v/;{k }kjk ukfer izfl) f k{kkfon lnl; dk;z% 12 ek-la-fo-ea=ky; ds izfrfuf/k lnl; 13 vij vk;qä ¼ ksf{kd½ lnl; lfpo 1- dsuæh; fo ky;ksa esa izkjahk fd, tkus okys 'ksf{kd,oa lg&ikb;p;kz dk;zøeksa ds ckjs esa laxbu dks ijke kz nsuka 2- bu dk;zøeksa ds dk;kzuo;u gsrq fn kk funsz k rs;kj djus esa lgk;rk djuka 3- bu dk;zøeksa dh vkof/kd leh{kk djuk rfkk izdk k esa vkbz dfe;ksa vksj =qfv;ksa dks nwj djus gsrq lqökko nsuka 4- laxbu }kjk vu; fo ky;ksa dh rqyuk esa dsuæh; fo ky;ksa ds fy, fueufyf[kr y{; fu/kkzfjr djuk& d½ f k{kk ds jk"vªh; y{;ksa ds lanhkz esa Js"B fo ky;ksa ds :i esa dsuæh; fo ky;ksa dks fodflr djuka [k½ f k{kk ls tqm+s fudk;ksa tsls dsuæh; ek/;fed f k{kk cksmz] jk- ks-vuq-,oa iz- ifj"kn br;kfn ds lg;ksx ls f k{kk ds {ks= esa vfhkuo iz;ksxksa dks izkjahk vksj O;oLFkk djokuka x½ jk"vªh; v[kamrk dks izksuukr djuka?k½ laxbu ds izdk ku dk;zøeksa dh leh{kk djuk vksj lq/kkj gsrq lqökko nsuka okf"kzd fjiksvz

103 dsuæh; fo ky; laxbu xbu foÿk lfefr ifjf k"v & III 1. vij lfpo ¼,lbZ½] ek-la-fo- ea=ky;,oa mik/;{k] dsaæh; fo ky; laxbu v/;{k 2. la;qä lfpo,oa foÿkh; lykgdkj] ek-la-fo- ea=ky; lnl; 3. vk;qä] dsaæh; fo ky; laxbu lnl; 4. mi lfpo ¼izf'k{k.k½] j{kk ea=ky; lnl; 5. la;qä vk;qä ¼foŸk½] dsaæh; fo ky; laxbu lnl; lfpo dk;z% 1- laxbu ds ys[kkvksa,oa ctv izkddyuksa dh leh{kk djuk,oa v/;{k dks lalrqfr izlrqr djuka 2- fuekz.k@ø; ij gksus okys u, [kpks± dks igys lykg gsrq foÿk lfefr ds le{k izlrqr djuka mlds vuqeksnu ds i Pkkr vf/k kklh eamy@v/;{k dks fopkj,oa lalrqfr ds fy, izlrqr djuka 3- ys[kk ijh{kk dh fviif.k;ksa vksj fooj.kksa dh laoh{kk djuk vksj mu ij v/;{k dh lalrqfr gsrq muds le{k izlrqr djuka 4- laxbu ds foÿk dh le; ij leh{kk djuk vksj tc vko ;d gks ys[kkijh{kk dh O;oLFkk djuka 5- laxbu ds foÿk ls lacaf/kr ekeyksa ds laca/k esa eamy@v/;{k dks ijke kz nsuka 102 okf"kzd fjiksvz

104 dsuæh; fo ky; laxbu ifjf k"v & IV iz kklu,oa LFkkiuk lfefr dsaæh; fo ky; laxbu dh vke lhkk us fnukad dks vk;ksftr 33oha csbd esa vu; ckrksa ds lkfk&lkfk dsfola ds la?k dh cfgæu;ekoyh,oa fu;eksa esa,d iz kklu,oa LFkkiuk lfefr dh LFkkiuk ds fu;e 43lh dks vuqeksfnr fd;k] rnuqlkj vf/k kklh eamy dh,d mi&lfefr fnukad ds vkns k 2004 & dsfola@iz kk- II. }kjk vf/klwfpr dh xbz ftlds fueu lnl;,oa dk;z bl izdkj gsa %& 1. mik/;{k] dsfola v/;{k 2. ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; dk,d izfrfuf/k lnl; 3. dkæed,oa izf k{k.k fohkkx dk,d izfrfuf/k lnl; 4. vk;qä] dsfola lnl; 5. vij vk;qä ¼iz'kk-½ dsfola lnl; 6. la;qä vk;qä ¼iz'kk-½@¼dkfeZd½] dsfola lnl;&lfpo dk;z % 1- iz kklu vksj LFkkiuk laca/kh ekeyksa ij fu/kkzfjr dh tkus okyh uhfr;ksa ds laca/k esa laxbu dks lykg nsuk vksj mu uhfr;ksa dks izhkkoh :i ls fofu;fer,oa ekwuhvj djuk iz kklu,oa LFkkiuk lfefr ds dk;z gksaxsa 2- bz&xous±l ds ekeyksa] f kdk;rksa ds fuivku vksj vu; fuokj.k ra= ds vuqoh{k.k laca/kh fn kkfunsz kksa dks rs;kj djus esa lgk;rk djuka 3- laxbu dh fofhkuuk ;wfuvksa ds e/; fofhkuuk Lrjksa ij izhkkoh rkyesy LFkkfir djuka ekuuh; ekuo lalk/ku fodkl ea=h,oa v/;{k] dsfola }kjk ts,l ¼,lbZ½] ek-la-fo- ea=ky; dks bl lfefr dk lnl; ukfer fd;k tk pqdk gsa ek-la-fo-ea=ky; ls dsfola ds vf/klk kh eamy dh mi& lfefr vfkkzr iz kklu,oa LFkkiuk lfefr esa,d mi;qä vf/kdkjh dh fu;qfä ds ekeys dks MhvksihVh ds lkfk ckrphr dj fuivkus gsrq vuqjks/k fd;k x;k gsa okf"kzd fjiksvz

105 dsuæh; fo ky; laxbu dk;z lfefr dk;z lfefr fuekz.k dk;ks± dk vuqeksnu,oa+ fuekz.k dk;z dh izxfr dh leh{kk ftlds fueufyf[kr lnl; gsa& ifjf k"v & V 1 mik/;{k] dsafola v/;{k 2 ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; ds foÿkh; lykgdkj lnl; 3 vk;qä] dsaæh; fo ky; laxbu lnl; 4 funs kd] f k{kk ¼lsuk½] j{kk ea=ky; lnl; 5 funs kd] f k{kk ¼ok;q lsuk½] j{kk ea=ky; lnl; 6 funs kd] f k{kk ¼ukS lsuk½] j{kk ea=ky; lnl; 7 funs kd] lsu; Hkwfe,oa Nkouh] j{kk ea=ky; lnl; 8 bathfu;j bu phq],e bz,l] j{kk ea=ky; lnl; 9 egkfuns kd ¼dk;Z½] dsaæh; yksd fuekz.k fohkkx lnl; 10 foÿkh; lykgdkj] 'kgjh fodkl ea=ky; lnl; 11 lnl; ¼bathfu;fjax½] jsyos cksmz lnl; 12 mik;qä] ¼foÙk½] dsaæh; fo ky; laxbu lnl;&lfpo 104 okf"kzd fjiksvz

106 dsuæh; fo ky; laxbu ifjf k"v & VI tsmvkbzbzvh ds fy, dsfola dh lykgdkj lfefr xbu% 1 vk;qdr ¼dsfola½ v/;{k 2 vij vk;qä ¼iz'kklu½] dsfola lnl; dk;z% 3 vij vk;qä ¼'kSf{kd½] dsfola lnl; 4 la;qä vk;qä ¼'kSf{kd½ lnl; 5 ls 9 lhkh funs kd] tsmvkbzbzvh ¼05½ lnl; 10 ls 11 vk;qä }kjk ukekafdr {ks=h; dk;kzy; ds nks mik;qä lnl; 12 ls 13 iz[;kr f k{kkfon ¼f k{k.k ls lacaf/kr lalfkku½ 02 lnl; 14 la;qä vk;qä ¼izf'k{k.k½ lnl;&lfpo 1- tsmvkbzbzvh }kjk cuk, x, izf'k{k.k uhfr ds dk;kzuo;u dh dsfola Lrj ij leh{kka 2- tsmvkbzbzvh }kjk lapkfyr izf'k{k.k dk;zøeksa,oa fø;kdykiksa dh leh{kka 3- tsmvkbzbzvh esa cqfu;knh <kaps@hkksfrd lqfo/kk,a rfkk vu; lalk/ku tsls iqlrdky;] n`';&jo; lgk;rk vkfn,oa lq/kkj gsrq lykga 4- iwoz ds 'ksf{kd l= vksj vkxkeh l= esa lq/kkj gsrq lqökk, x, ekinam rfkk vxys l= esa lqökko gsrq lykga 5- tsmvkbzbzvh lykgdkj lfefr dh lalrqfr;ksa ij fopkj vksj lqökkbz xbz vuqorhz dkjzokbza okf"kzd fjiksvz

107 dsuæh; fo ky; laxbu ifjf k"v & VII f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkku ¼thV½ lykgdkj lfefr xbu % 1. la;qä vk;qä ¼izf'k{k.k½ v/;{k 2. varxzr vkus okys {ks=h; dk;kzy;ksa ds mik;qä ¼ekeys ds vuqlkj 04 ls 06½ lnl; 3. LFkkuh; dsfo ds,d izkpk;z lnl; 4. lacaf/kr f k{kk,oa izf k{k.k ds vkapfyd lalfkku ds funs kd lnl;&lfpo dk;z % 1- 'ksf{kd l=@l=ksa esa thv esa izf k{k.k dh vko ;drkvksa,oa fd, tkus okys dk;zøeksa ds laca/k esa ijke kz nsuka 2- bu izf k{k.k dk;zøeksa ds dk;kzuo;u gsrq fn kkfunsz k rs;kj djus ij ijke kz nsuka 3- bu dk;zøeksa dh vkof/kd leh{kk djuk vksj ikbz xbz dfe;ka] ;fn dksbz gks] rks muds fuokj.k gsrq lqökko nsuka 4- thv esa volajpuk@hkksfrd lqfo/kkvksa vksj vu; lalk/ku tsls iqlrdky;] n` ;&JO; lkexzh br;kfn dk voyksdu djuk vksj lq/kkj gsrq lqökko nsuka 5- thv dh vu; lalfkkvksa esa igpku cukus gsrq ijke kz nsuk vksj laxbu ds fueufyf[kr mìs ;ksa esa lgk;rk djuk % v½ f k{kk ds jk"vªh; y{;ksa ds lanhkz esa ^^Js"B fo ky;ksa** ds #i esa fo ky;ks dks fodflr djuka c½ f k{kk ls tqm+s vu; fo ks"kk fudk;ksa tsls lhch,lbz],ulhbzvkjvh br;kfn ds lg;ksx ls f k{kk ds {ks= esa iz;ksxkredrk dks izkjehk vksj miyc/k djokuka 106 okf"kzd fjiksvz

108 dsuæh; fo ky; laxbu xbu % {ks=h; lykgdkj lfefr ifjf k"v & VIII 1. lacaf/kr LVs ku ij jkt; ljdkj@la?k 'kkflr {ks= dk f k{kk lfpo v/;{k 2. {ks=h; eq[;ky;] tgka dsaæh; fo ky; flfkr gs] ds j{kk izfr"bkuksa ds,d ofj"b izfrfuf/k lnl; 3. LVs ku ij dsaæh; ljdkj dezpkjh dy;k.k leuo; lfefr ds v/;{k lnl; 4. {ks= esa ifj;kstuk dsaæh; fo ky; ds,d ofj"b izfrfuf/k lnl; 5 o 6 nks izfl} f k{kkfon] ftlesa ls,d efgyk gksxh lnl; 7. lehi ds fdlh iz[;kr fo ky; ds izkpk;z lnl; 8. ds-yks-fu-fo-@,e bz,l ds,d izfrfuf/k] ftudk jsad eq[; ;k v/kh{k.k vfhk;ark ds Lrj ls de dk u gks lnl; 9. ljdkjh ;k lkoztfud] {ks= ds vlirky ls,d izfl} MkDVj lnl; 10. ftyk eftlvªsv@ mik;qä@dysdvj lnl; 11.,d LFkkuh; dsaæh; fo ky; ds izkpk;z lnl; 12. mik;qä] lnl;&lfpo dk;z% 1- ds-fo-la- ¼eq-½ }kjk {ks=h; Lrj ij fuæer 'ksf{kd ;kstukvksa ds dk;kzuo;u dh izxfr dh leh{kk djuka 2- {ks= ds dsaæh; fo ky;ksa esa f k{kk ds uokpkjksa@iz;ksxksa dk vuqoh{k.k djuka 3- {ks= ds fo ky;ksa esa iqlrdky;] iz;ksx kkyk] n` ;&JO; lkefxz;ksa br;kfn lqfo/kkvksa dh ns[kjs[k j[kuka 4- {ks= ds dsaæh; fo ky;ksa esa [ksydwn xfrfof/k;ksa dh izxfr dh leh{kk djuka 5- {ks=h; dk;kzy; ds varxzr dsaæh; fo ky;ksa esa lkal frd fø;k&dykiksa dh izxfr dh leh{kk djuka 6- {ks= esa u, dsaæh; fo ky; [kksyus ds fy, mi;qä LFkku br;kfn dk lqökko nsuka 7- {ks= esa dsaæh; fo ky;ksa dh Nfo dks dk;e djuk vksj mls lajf{kr djuka okf"kzd fjiksvz

109 dsuæh; fo ky; laxbu fo ky; izca/k lfefr dk xbu ifjf k"v & IX j{kk {ks= esa dsaæh; fo ky; v/;{k& 1- laxbu }kjk j{kk ea=ky; ds ijke kz ls j{kk {ks= esa lsuk] ukslsuk] ok;q lsuk dk ofj"b vf/kdkjh] tgk vfuok;z leökk tk,a lnl;& 2- v/;{k] fo ky; izca/k lfefr }kjk rhuksa lsokvksa dh f k{kk dksj ds vf/kdkfj;ksa esa ls ysf VusaV duzy jsad ;k mlls Åij jsad dk ofj"b vf/kdkjh tks LVs ku ij rsukr gks] dks,d lnl; ds :i esa ukfer fd;k tk,a flfoy {ks= esa dsaæh; fo ky; fo ky; dh flfkfr ds vuqlkj laxbu }kjk f k{kk lfpo@izhkkxh; vk;qä/ftyk eftlvªsv ;k muds ukfer@fo o fo ky; ds dqyifr@lkoztfud f k{k.k lalfkku ds funs kd@izfl) f k{kkfon tslk Hkh dsfola }kjk fu.kz; fy;k tk,a ml LVs ku ij dsaæh; ljdkjh dezpkfj;ksa esa xzqi, dk,d lnl; fo ky; izca/k lfefr dk v/;{k ukfer fd;k tk, ftldk Lrj voj lfpo ls uhps dk u gksa lkoztfud {ks= ds midj~e@ mpp f k{k.k lalfkkuksa esa dsaæh; fo ky; ifj;kstuk@lalfkku ds ieq[k ml LVs ku ij dsaæh; ljdkjh dezpkfj;ksa esa xzqi ^,* dk,d lnl; fo ky; izca/k lfefr ds v/;{k }kjk ukfer fd;k tk, ftldk Lrj voj lfpo ls uhps dk u gksa 3,oa 4 nks izfl) f k{kkfon nks izfl) f k{kkfon nks izfl) f k{kkfon 5- lal fr ds {ks= esa mr "V dk;z ds fy, izfl) ml {ks= dk dksbz O;fäo lal fr ds {ks= esa mr "V dk;z ds fy, izfl) ml {ks= dk dksbz O;fä lal fr ds {ks= esa mr "V dk;z ds fy, izfl) ml {ks= dk dksbz O;fä 6,o 7 ml dsaæh; fo ky; esa i<+ jgs cppksa ds 02 vfhkhkkod izkpk;z dh flqkfj k ij v/;{k }kjk ukfer fd, tk,a ftuesa ls,d efgyk gksuh pkfg,a bu lnl;ksa dh vof/k,d f k{kk o"kz dh gksxha ml dsaæh; fo ky; esa i<+ jgs cppksa ds 02 vfhkokod izkpk;z dh flqkfj k ij v/;{k }kjk ukfer fd, tk,a ftuesa ls,d efgyk gksuh pkfg,a bu lnl;ksa dh vof/k,d f k{kk o"kz dh gksxha ml dsaæh; fo ky; esa i<+ jgs cppksa ds 02 vfhkokod izkpk;z dh flqkfj k ij v/;{k }kjk ukfer fd, tk,a ftuesa ls,d efgyk gksuh pkfg,a bu lnl;ksa dh vof/k,d f k{kk o"kz dh gksxha 8- ml {ks= dk dksbz,d izfl) MkWDVj ml {ks= dk dksbz,d izfl) MkWDVj ml {ks= dk dksbz,d izfl) MkWDVj 9- vuqlwfpr tkfr@tutkfr ls lacaf/kr xzqi 1 lsok dk izfrfuf/k ;k f [ksydwn esa izfl) O;fäA ;fn ;s miyc/k u gks vyila[;d leqnk; dk,d lnl; vuqlwfpr tutkfr ls lacaf/kr xzqi 1 lsok dk izfrfuf/k ;k lal f [ksydwn esa izfl) O;fäA ;fn ;s miyc/k u gks vyila[;d leqnk; dk,d lnl; vuqlwfpr tkfr@tutkfr ls lacafèkr xzqi 1 lsok dk izfrfuf/k ;k f [ksydwn esa izfl) O;fäA ;fn ;s miyc/k u gks vyila[;d leqnk; dk,d lnl; 10-,d f k{kd izfrfuf/k,d f k{kd izfrfuf/k,d f k{kd izfrfuf/k 11- dsaæh; fo ky; dk izkpk;z] lnl;&lfpo dsaæh; fo ky; dk izkpk;z] lnl;&lfpo dsaæh; fo ky; dk izkpk;z] lnl;& lfpo 12- lg;ksftr lnl; lg;ksftr lnl; lg;ksftr lnl; 13- v/;{k] lhthbzm~cy;wlhlh v/;{k] lhthbzm~cy;wlhlh v/;{k] lhthbzm~cy;wlhlh 14- fuekz.k Hkwfedk ls lacaf/kr,d rduhdh lnl; ¼ds-yks-fu-fo-@jkT; yks-fu-fo-@,ebz,l ls de ls de dk;zikyd bathfu;j@xsjhlu bathfu;j jsad dk½ fuekz.k Hkwfedk ls lacaf/kr,d rduhdh lnl; ¼dsyks-fu-fo-@jkT; yks-fu-fo-@,ebz,l ls de ls de dk;zikyd bathfu;j@xsjhlu bathfu;j jsad dk½ fuekz.k Hkwfedk ls lacaf/kr,d rduhdh lnl; ¼ds-yks-fu-fo-@jkT; ls de ls de dk;zikyd bathfu;j@xsjhlu bathfu;j jsad dk½ 108 okf"kzd fjiksvz

110 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& vkxjk d{kk,oa Js.kh rd u, izos'k ifjf k"v & X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& vgenkckn d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& csaxyq# d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& Hkksiky d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy okf"kzd fjiksvz

111 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& Hkqous'oj d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& pamhx<+ d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& psuus d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& nsgjknwu d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy okf"kzd fjiksvz

112 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& fnyyh d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke&,.kkzdqye d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& xqm+xkao d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& xqokgkvh d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy okf"kzd fjiksvz

113 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& gsnjkckn d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& tcyiqj d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& t;iqj d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke&teew d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy okf"kzd fjiksvz

114 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& dksydkrk d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& eqacbz d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& y[kuå d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& ivuk d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy okf"kzd fjiksvz

115 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& jk;iqj d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& jkaph d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& flypj d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy {ks=h; dk;kzy; dk uke& frulqfd;k d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy okf"kzd fjiksvz

116 dsuæh; fo ky; laxbu {ks=h; dk;kzy; dk uke& okjk.klh d{kk,oa Js.kh I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII dqy I II III IV V VI ¼ifj;kstuk½ dqy Nk=& dei;wvj vuqikr rd ifjf k"v & XI Ø- la- {ks=h; dk;kzy; fo kffkz;ksa dh la[;k dei;wvjksa dh la[;k vuqikr 1 vkxjk :1 2 vgenkckn :1 3 csaxyq# :1 4 Hkksiky :1 5 Hkqous oj :1 6 pamhxm :1 7 psuuks :1 8 nsgkjknwu :1 9 fnyyh :1 10,.kkZdqye :1 11 xqm+xkao :1 12 xqokgkvh :1 13 gsnjkckn :1 14 tcyiqj :1 15 t;iqj :1 16 teew :1 17 dksydkrk :1 18 y[kuå :1 19 eqacbz :1 20 ivuk :1 21 jk;iqj :1 22 jkaph :1 23 flypj :1 24 frulqfd;k :1 25 okjk.klh :1 26 dsfola ¼eq-½ :1 dqy :1 okf"kzd fjiksvz

117 dsuæh; fo ky; laxbu Nk= & f k{kd vuqikr Ø- la- {ks=h; dk;kzy; fo kffkz;ksa dh la[;k dei;wvjksa dh la[;k vuqikr 1 vkxjk :1 2 vgenkckn :1 3 csaxyq# :1 4 Hkksiky :1 5 Hkqous oj :1 6 pamhxm :1 7 psuuks :1 8 nsgkjknwu :1 9 fnyyh :1 10,.kkZdqye :1 11 xqm+xkao :1 12 xqokgkvh :1 13 gsnjkckn :1 14 tcyiqj :1 15 t;iqj :1 16 teew :1 17 dksydkrk :1 18 y[kuå :1 19 eqacbz :1 20 ivuk :1 21 jk;iqj :1 22 jkaph :1 23 flypj :1 24 frulqfd;k :1 25 okjk.klh :1 26 dsfola ¼eq-½ :1 dqy :1 116 okf"kzd fjiksvz

118 dsuæh; fo ky; laxbu fyax vuqikr Ø- la- {ks=h; dk;kzy; Nk= Nk=k, dqy vuqikr Nk=k, ½ 1 vkxjk :1 2 vgenkckn :1 3 csaxyq# :1 4 Hkksiky :1 5 Hkqous oj :1 6 pamhxm :1 7 psuuks :1 8 nsgkjknwu :1 9 fnyyh :1 10,.kkZdqye :1 11 xqm+xkao :1 12 xqokgkvh :1 13 gsnjkckn :1 14 tcyiqj :1 15 t;iqj :1 16 teew :1 17 dksydkrk :1 18 y[kuå :1 19 eqacbz :1 20 ivuk :1 21 jk;iqj :1 22 jkaph :1 23 flypj :1 24 frulqfd;k :1 25 okjk.klh :1 26 dsfola ¼eq-½ :1 dsfola dk dqy ;ksx :1 okf"kzd fjiksvz

119 dsuæh; fo ky; laxbu,,q,,,q,l,,yvh,vkjlh,,llh chvkjih,y ch,l,math lhch,lbz lhthbzm~cy;wlhlh lhvkbz,l,q lh,yvkjvkbz lhihbz lhvkjih,q lh,lvkbzvkj,;j QkslZ vdkneh,;j QkslZ LVs ku lgk;d yhmj Vªsuj,fo, ku fjlpz lsavj vkehz liykbz dksj cksaxbzxkao fjqkbujh isvªksfy;e fyfefvm Hkkjr LdkmV,oa xkbzm~l lsavªy cksmz vkwq+ lsdamªh,tqds ku lsavªy xoes±v beiyksbzt dks-vksjfmus ku dfefv lsavªy bamflvª;y fld;ksfjvh QkslZ lsavªy ysnj fjlpz baflvv~ kwv lsavªy izwq blvsfcy kesav lsavªy fjtoz iqfyl QkslZ dkmafly Qksj lkbafvfqd,ma bamflvª;y fjlpz lh,lmcy;qvkjvkbz lsavªy 'khi,ma owy fjlpz baflvv~ kqv lhvhih,l MhthD;w, Mh,yMCY;w MhvkjMhvks bzmh;w,l,vh bz,ebz th,vkbz,y thvhlh,pchds,pbzih,pihlh,y,poh,q,pmcy;wch vkbzlhvh vkbz,q,qlhvks vkbzvkbzih vkbzvkbz,llh vkbzvkbzvh vkbz,u,q paæiqj FkeZy ikoj LVs ku Mk;jsDVj tujy vkwq DokfyVh, kksjsal Mhty yksdksekwfvo odlz fmqsal fjlpz MsoYiesaV vkwxzukbzts ku,tqds ku lsvykbzv bysfdvªd edsfudy bathfu;lz xsl vfkkfjvh vkwq bafm;k xksj[kk VªsÇux lsavj gkfkhcm+dyk gkbzmªksbysfdvªd ikoj ÇgnqLrku isij dkjiksjs ku fyfefvm gsoh osghdy QSDVªh fgeky;u oqm QSDVªh baqksesz ku,am de;wfuds ku VsDuksyksth bafm;u QkeZlZ,aM QÆVykbZtlZ dks&vkwijsfvo vkwxzukbzts ku bafm;u baflvv~ kwv vkwq isvªksfy;e bafm;u baflvv~ kwv vkwq lkbzul bafm;u baflvv~ kwv vkwq VsDuksyksth baqsauvªh laf{kfir;ka vkbzvhchih vkbzohvkjvkbz tsvkjlh,ebzth,evksmh,evkjbzlh,u,,y,ulhbzvkjvh,ubzih,,ubzvkjvkbz,lvh,u,pihlh,u,pd;w,uvhlh,uvhihlh,ufo,l vkslh,q vks,uthlh vkjmh,lvks vkjvkj,y vkjmcy;w,q,l,lh,lbzlh,y,lth,qvkbz,l,pbzih,lvksvkbz,lvkslh,lihth,l,lch,lvhlh fodsfo oh,l,u MCY;wlh,y tsmvkbzbzvh bamks&frcsru ckwmzj iqfyl bafm;u osvsujh fjlpz baflvv~ kwv tkv jsthesavy dsei eækl bathfu;çjx xzqi fefulvªh vkwq fmqsul ifjf k"v & XII ekyoh; fjtuy bathfu;çjx dkwyst us kuy,jksuksfvdl fyfefvm us kuy dkmafly vkwq,tqds kuy fjlpz,ma VªsÇux ukwfkz bzlvuz iqfyl vdkmeh uksfkz bzlvuz fjtuy baflvv~ kwv vkwq lkbzul,ma VsDuksyksth us kuy gkbzmªks ikoj dkwjiksjs ku us kuy gsm DokVj us kuy VªsÇux lsavj us kuy FkeZy ikoj dkwjiksjs ku uoksn; fo ky; lfefr vksæmusal DykFk QSDVªh vkwby,ma uspqjy xsl dksjiksjs ku fjlpz fmtkbu,ma LVsaMMZ vkwxzukbzts ku fjtuy fjlpz yscksjsvªh jsy Oghy QSDVªh lsvsykbzv,fiyds kal lsavj lkmfk bzlv dksy fyfefvm LVwMsaV~l xsel QsMªs ku vkwq bafm;k LVsV gkbzmªks bysfdvªd ikoj losz vkwq bafm;k LVsV vkwxzukbzçtx dfe uj Lis ky izksvsd ku xzqi l'kó lhek cy LVsV VªSÇux lsavj fo ks"k dsaæh; fo ky; ok;q lsuk uxj oslvuz dksy QhYM fyfefvm tksuy baflvv~ kwv vkwq,tqds ku Vªsfuax 118 okf"kzd fjiksvz

120 dsuæh; fo ky; laxbu HONOUR & ACCOLADES Mayanh Bhardwaj, KV, Mathura Cantt. getting the Rashtrapati Award for BS&G on okf"kzd fjiksvz

121 120 HONOUR & ACCOLADES okf"kzd fjiksvz Cadet Anoushka of Class XII of KV 1 Uppal who was selected as BEST CADET in the Inter Group competition and received FIRST position in from Prime Minister Mr. Narender Modi on for leading as Contingent Commander for Andhra Pradesh Directorate and for Best Directorate in Drill Competition dsuæh; fo ky; laxbu

122 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN SYNOPSIS Chapter 1 (Introduction) This chapter includes Scheme, Main Objectives and Salient Features of KVS. Chapter 2 (Organizational Set-up) This chapter includes Working of the system, Management at KVS (Hq), ZIETs, ROs and the KVs, constitution and role of Board of Governors, different Administrative Committees. Chapter 3 (Growth of the Organization) This chapter includes our long journey from 20 KVs to 1103 KVs, Summary of State /UT wise Kendriya Vidyalayas, rules and conditions for opening a new KV, Sector wise distribution of KVs, KVs opened/closed during , functioning of 2 nd shift and Hostel facilities in KVs, detailed information of KVs at Hard & Very Hard Station. Chapter 4 (Academic Panorama) 4 (a) : (Enrolment of Students) This section includes category wise enrolment of students as on , region wise/class wise enrolment in Kendriya Vidyalayas as on (b) : (Child in Focus : Towards Excellence) This section includes CMP, EQIUP, Holistic Development, KVS National Social Science Exhibition, National Children Science Congress, INSPIRE Award, Mathematical Olympiad Programme, Youth Parliament, Physical & Health Education, National Sports Meet , Incentives, Scouts & Guides Activities, NCC Training, Excursion/Adventure Activities, Adolescence Education Programme (AEP). Schemes adopted by KVS in its endeavour for excellence like ICT, Oracle, E-Content, No. of Computers & Computer Training Labs including Internet facilities in KVs and KVS initiative with Oracle to bring about a change in education. Result Analysis (Academic Performance 2015) In this section results of Class X (Secondary) and Class XII (Sr. Secondary) declared in 2015, region wise pass percentage based on Grading for Class X and Class XII, comparative Performance of KVS with other organizations for the last 5 consecutive years, comparison of result 2015 with 2014, detailed result analysis and the list of Toppers of KVS (c wise staff in KVS, selection procedure of teachers in KVS. 4(d) : (Incentives to Teachers) This chapter includes National, KVS Incentive Award and Innovation & Experimentation Awards to the winning teachers.teacher Exchange Programme. 4(e) : (Vidyalaya Supervision) This chapter includes consolidated statement regionwise as graded by KVS in based on Inspection Reports. Chapter 5 (Traning : Empowering to meet the challenges) This chapter includes ZIETs, Training programmes Inservice Training/ Refresher Courses/Induction Courses for Teachers, Principals, ACs, DCs etc. Chapter 6 (Implementation of Reservation Policy) This chapter includes reservation policy for General, SC, ST, OBC, PH and other categories as per the Govt. of India s rules. Policy) This chapter includes Publications, Incentives, Observance and Celebration of Hindi Fortnight in Chapter 8 (Infrastructure) This chapter includes details of school building and staff quarters sanctioned/completed during Chapter 9 (Budget & Accounts) This chapter includes Budget Estimate & Revised Estimate for Appendices This includes list of members of BOG, AAC, Finance Committee, Works Committee, Administration & Establishment Committee, KVS Advisory Committee for ZIETs, ZIET Advisory Committee, RAC, Composition of VMC and Fresh admissions in KVs, Pupil-Computer Ratio, Student-Teacher Ratio and Gender Ratio, Abbreviations. Annual Report

123 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 1. INTRODUCTION The Scheme of Kendriya Vidyalayas (Central Schools) was approved in November 1962 by the Govt. of India on the recommendations of the Second Central Pay Commission. It recommended that the Government should develop a scheme to provide uninterrupted education to the wards of transferable Central Government employees. Consequently, Central School Organization was started as a unit of the Ministry of Education (now Ministry of Human Resource Development) of the Govt. of India. Initially, 20 Regimental Schools, then functioning at places having large concentration of defence personnel, were taken over as Central Schools during the academic year The Kendriya Vidyalaya Sangathan was registered as a society under the Societies Registration Act (XXI of 1860) on 15 th December The primary aim of the Sangathan is to provide, establish, endow, maintain, control and manage the Central Schools (Kendriya Vidyalayas) located all over India and abroad. The Over the years, the number of Kendriya Vidyalayas steadily increased to 1103 as on The Kendriya Vidyalayas have a four fold mission, viz., 1. To cater to the educational needs of the children of transferable Central Government employees including Defence and Para-military personnel by providing a common programme of education; of school education; 3. To initiate and promote experimentation and innovations in education in collaboration with other Bodies like the Central Board of Secondary Education (CBSE) and the National Council of Educational Research and Training (NCERT) etc. and 4. To develop the spirit of national integration and create a sense of Indianness among children. In pursuance of the above objectives, the Kendriya Vidyalayas system has following features and norms: 1. Common textbooks and bilingual (English & Hindi) medium of instruction for all Kendriya Vidyalayas. Board of Secondary Education. 3. All Kendriya Vidyalayas are co-educational, composite schools. 4. Teaching of three languages English, Hindi & Sanskrit from Class VI to VIII is compulsory. In Classes IX and X, any one language out of Hindi and Sanskrit can be opted along with English subject. Sanskrit can also be taken as an elective subject at +2 stages. 5. Through an ideal and updated methodology, KVS strives to maintain excellence in academic pursuits. 6. No tuition fee is charged from boys up to Class VIII, girls up to Class XII, SC/ST students, children of the Armed Forces killed or disabled during the wars of 1962, 1965, 1971, 1999 and Kargil War (against China and Pakistan). 122 Annual Report

124 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Kendriya Vidyalayas have an effective and well-knit organizational set-up. The Chairman of the sangathan is Hon ble Minister of Human Resource Development. The day-to-day affairs are conducted by an administrative set-up with the Commissioner as the Chief Executive Joint Commissioners, four Deputy Commissioners and other staff members at the Headquarters in New Delhi. CHAIRMAN (HRM) Joint Chairman (MoS) Deputy Chairman Secretary (SE&L) Vice Chairman (Additional Secretary) Commissioner Additional Commissioner (Academic) Additional Commissioner (Administration) Joint Commissioner (Academic) Joint Commissioner (Training) Joint Commissioner (Administration) Joint Commissioner (Finance) Joint Commissioner (Personnel) Deputy Commissioner (Academic) Deputy Commissioner (Academic) Deputy Commissioner (Administration) Deputy Commissioner (Finance) BOARD OF GOVERNORS The Hon ble Minister of Human Resource Development, as the Chairman heads the General Body of Kendriya Vidyalaya Sangathan and the Board of Governors. The Minister of State in the Ministry of Human Resource Development works as the Joint Chairman. The Secretary of School Education & Literacy Work is thedeputy Chairman. The Board of Governors comprises educationists, educational administrators and members of Parliament. this purpose, is the Vice Chairman of the Sangathan. Other members are appointed by the Government of of Finance, Defence, Works and Housing, Health and department of Personnel and Training as well as distinguished educationists including representatives of the Central Board of Secondary Education, National Council of Educational Research and Training and State Governments besides Members of Parliament, Women representatives and Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Board of Governors is the executive body through which the Sangathan discharges its responsibilities to Annual Report

125 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Association. The list of members of the Board as on March 31, 2015 is given in (Appendix-I). STANDING COMMITTEES Academic Advisory Committee, Finance Committee, Administration & Establishment Committee and Works Committee are the four Standing Committees of the Board of Governors of the Sangathan. The functions and powers of these Committees in brief, are as under: ACADEMIC ADVISORY COMMITTEE To advise about the academic and co-curricular programmes of Kendriya Vidyalayas-to help in preparing guidelines for implementation of these programmesto help Kendriya Vidyalayas realize, among others, the objectives of the Sangathan, viz., to develop the Vidyalayas as Schools of Excellence in the context of the National goals of education - to promote national integration and to review publication programmes and suggest improvements. (Appendix-II) FINANCE COMMITTEE To scrutinize the accounts and budget estimates of the Sangathan - to consider and make recommendation to the Board for new expenditure on account of major workto scrutinize re-appropriation statement and audit notes getting concurrent audit conducted. (Appendix-III) COMMITTEE To advise the Sangathan about the policies to be introduced on the administrative and establishment matters to prepare guidelines in matters of e-governance, settlement of grievances and monitoring of other redressal machinery to bring about effective coordination among the various units of organization at various levels. (Appendix-IV) WORKS COMMITTEE To recommend the work policy of the Sangathan -to consider and approve the work programme- to prescribe norms for issue of administrative approval and expenditure sanction - to review the progress of construction work- to advise the Board on policy matters relating to works programme. (Appendix-V) TRAINING To keep pace with the fast changing scenario, KVS imparts orientation/induction/in-service training to its Institute of Education and Training (ZIETs) at Gwalior, Mumbai, Mysore, Bhubaneswar and Chandigarh. KVS ADVISORY COMMITTEE for ZIETs To review the progress made by the ZIETs in the implementation of the training policy formulated at KVS level and to monitor functioning of ZIETs & review the training programmes being organized. (Appendix-VI) ZIET ADVISORY COMMITTEE KVS has 05 Zonal Institutes of Education and Training (ZIETs) at Mumbai, Gwalior, Mysore, Bhubaneswar and Chandigarh which are entirely dedicated to train is constituted to review periodically these programmes. (Appendix-VII) For effective management and implementation of Kendriya Vidyalaya sangathan s policies formulated established, each headed by a Deputy Commissioner with three Assistant Commissioners, one Administrative under their jurisdiction. (Appendix-VIII) The Kendriya Vidyalayas at Kathmandu (Nepal), Moscow (Russia) and Tehran (Iran) are administered directly from the Headquarters Vidyalayas are functioning all over the country with the objective to cater to the educational needs of the children of transferable Central Government employees including Defence and Para-military personnel by providing a common programme of education. For proper running of the Vidyalaya, its day-to-day Management is entrusted to a Vidyalaya Management Committee, constituted by the Sangathan. This Committee manages the Vidyalayas with funds provided by the Sangathan as well as funds generated locally by the Vidyalaya within the frame- work of the policies laid down by the Sangathan. An Executive Committee, which is a core group of a few members of the existing Vidyalaya Management Committee, has also been constituted at the Vidyalaya level in all Kendriya Vidyalayas. This Committee has been vested with wide ranging administrative, academic and vidyalaya. (Appendix IX) 124 Annual Report

126 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 3. GROWTH OF THE ORGANIZATION A well-knit organizational structure has helped in the expansion of Kendriya Vidyalaya network in a planned manner. A need-based approach is followed in the opening of schools in different locations. Kendriya Vidyalayas are opened in Defence establishments on the recommendation of the Defence Ministry and in other places on the recommendation of various Ministries/ Departments of the Central Government, State Governments or the Central Government Employees Welfare Associations. From 20 school in the year of establishment , KVS is now proud of 1103 schools in the year KVs are functional out of 1103 (1 non-functional KV Gulmarg at Tanmarg), including 3 KVs abroad viz. Moscow, Kathmandu,Tehran. Out of 1102 functional KVs,351 are in Defence, 619 in Civil, 26 in Institutes of Higher Learning & 107 in Project Sector. Out of the total 1103 KVs,103 KVs are functioning in the North East. Summary of State /UT wise Kendriya Vidyalayas as on S.No. Name of State Civil Defence Project Total 1 Andaman & Nicobar (UT) Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Assam Bihar Chandigarh (UT) Chhattisgarh Dadar & Nagar Haveli (UT) Daman & Diu (UT) Delhi (UT) Goa Gujarat Haryana Himachal Pradesh Jammu & Kashmir Jharkhand Karnataka Kerala Lakshadweep (UT) Madhya Pradesh Maharashtra Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Odisha Puducherry (UT) Punjab Rajasthan Sikkim Tamil Nadu Telangana Tripura Uttar Pradesh Uttarakhand West Bengal KVS(HQ) Total Annual Report

127 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KVS(HQ) West Bengal Uttarakhand Uttar Pradesh Tripura Telangana Tamil Nadu Sikkim Rajasthan Punjab Puducherry (UT) Odisha Nagaland Mizoram Meghalaya Manipur Maharashtra Madhya Pradesh Lakshadweep (UT) Kerala Karnataka Jharkhand Jammu & Kashmir Himachal Pradesh Haryana Gujarat Goa Delhi (UT) Daman & Diu (UT) Dadar & Nagar Haveli Chhattisgarh Chandigarh (UT) Bihar Assam Arunachal Pradesh Andhra Pradesh Andaman & Nicobar Civil Defence Project I.H.L 126 Annual Report

128 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NO. OF KVs NO. OF STUDENTS NO. OF STUDENTS Annual Report

129 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN YEAR NO. OF KVS NO. OF STUDENTS , , , , , ,06, ,19, ,37, ,52, ,68, ,82, ,00, ,24, ,44, ,51, ,77, ,09, ,38, ,66, ,94, ,37, ,21, ,64, ,00,197 YEAR NO. OF KVS NO. OF STUDENTS ,45, ,66, ,80, ,20, ,31, ,38, ,42, ,45, ,40, ,28, ,20, ,26, ,87, ,42, ,11, ,54, ,94, ,15, ,30, ,58, ,91, ,21, ,48, ,76,682 NORMS FOR OPENING OF NEW KENDRIYA 1. Proposal for opening of new Kendriya Vidyalaya (Central School) is considered only if sponsored by one of the following:- Sl. No. 128 (i) (a) (b) (c) (d) Ministries or Departments of the Govt. of India. State Governments. Union Territories Administrations. Organization of employees belonging to the eligible categories, (as in iii) Requirement of land (Acres) I Metropolitan city 04 II Hilly Areas 08 III Urban Area 08 IV Semi-Urban/Rural Areas 10 Annual Report The Sponsoring Authority will be liable to identify and demarcate adequate and suitable land as per aforesaid norms, free of cost for its transfer in favour of KVS. be transferred to KVS on lease or permanent transfer prior to opening of new Kendriya Vidyalaya. (iii) (a) (b) When there is a concentration of at least 0 employees of the Defence services or of Central Govt. or of the Govt. of India Undertaking individually or jointly (2 in the case of Special Focus Districts) When there is minimum potential categories for opening a Kendriya Vidyalaya belonging to categories I to IV which may be 200 or an average of 30 per class whichever is more. (iv) When the sponsoring authority makes available, free of rent or on nominal

130 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN rent, temporary accommodation to house the expanding Vidyalaya till the Kendriya Vidyalaya Sangathan does construct its own Vidyalaya building on the land leased to it; and (v) Provision of the residential accommodation to at least % of the staff should be made available by the sponsoring authority. The number of such residential units needs to be earmarked before the school is opened. 2. A new Kendriya Vidyalaya may be opened in the campus of Govt. of India undertaking if it agrees to bear the recurring and non-recurring expenditure including accommodation, land and future development facilities as also the proportionate overhead charges on the proposed Vidyalaya provided the need for such a Vidyalaya is established with reference to the location and non-availability of alternate educational facilities. 3. A new Kendriya Vidyalaya may be opened in the campus of an Institution of Higher Learning, like IIT, CSIR Laboratories etc. on the same terms and conditions as stipulated in respect of Schools for Public Sector Undertaking. Year *SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF Civil Sector Defence Sector Project Sector Institute of Total Civil Sector Defence Sector Project Sector Institute Of Higher Learning KVs Opened During S.No. Name of the KV State Sector 1 Sector 28 Rohini Delhi Civil 2 Shivgarh, Distt. Raebrailley UP Civil 3 Jalore, Distt. Jalore Rajasthan Civil 4 Miryalguda, Distt. Nalgonda Telengana Civil 5 Chamrajnagar, Distt. Chamrajnagar Karnatka Civil 6 Gangarani, Distt. Kushinagar UP Civil 7 Mahabubabad, Distt. Warangal Telengana Civil 8 Tenali, Distt. Guntur Andhra Pradesh Civil 9 Hardoi, Distt. Hardoi UP Civil 10 Sasaram, Distt. Rohtas Bihar Civil 11 Janjgir, Distt. Janjgir Champa Chattisgarh Civil KVs Closed During (as on ) S.No Name of the KV State Sector 1. Zawar Mines Rajasthan Project 2. NFL Panipat Haryana Project Opening of 2 nd Shift in Kendriya Vidyalayas During (as on ) Due to huge demand for admissions in KVs, the scheme of opening of 2 nd shift in some existing KVs has been introduced from the academic session onwards. Out of the total 1103 KVs,103 KVs are functioning in the North East & 64 KVs are running in double Shift. Details of 03 KVs where 2 nd shift has been opened during is as under: Name of Region S.No Name of Kendriya Vidyalaya Delhi 1 Bulandshahar Jabalpur 2 No.1 STC Jabalpur Jabalpur 3 V.F.Jabalpur Annual Report

131 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN The Hostel facility has been introduced by the Kendriya Vidyalaya Sangathan for goving admission to the children belonging to Border area of Leh & Laddakh, Kargil, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, J&K, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Arunachal Pradesh, Jhakhand, A & N Islands, Gujarat also. The Children coming from remote areas are given preference in the matter of admission in a Hostel. 15% and 7.5% seats in the hostels are reserved for Scheduled Casts and Scheduled Tribes respectively and 3% seats are reserved for the children who are physically handicapped. Kendriya Vidyalayas have classes form I to XII but the hostel facility is available to the students from Class - VI onwards. Candidates desirous of seeking hostel accommodation can be either existing day-scholars or fresh applicants. Candidates already studying in a Kendriya Vidyalaya can apply for admission in another Kendriya Vidyalaya with hostel facility with a valid reason, such cases, are entertained on the basis of Kendriya Vidyalaya Transfer Other candidates desirous of seeking fresh admission in a Kendriya Vidyalaya with hostel facility will be required to register their names for fresh admission to particular class in the prescribed registration form. Such prescribed admission criteria and passing the requisite admission test. The details of Kendriya Vidyalayas having Hostels facilities : Details of Kendriya Vidyalaya having Hostel Facilites Sl. No. Name of the KV Region Total capacity of hostel Boys Girls Enrolment of the student in the hostel State Wise 1 Kamla Nehru Nagar Ghaziabad (Boys) Delhi UP 2 Lansdowne (Boys) Dehradun UK 3 Jawaharnagar (Boys) Patna Bihar 4 No. 1 Delhi Cantt (Girls) Delhi Delhi 5 Jhajjar (Boys) Gurgaon 22 Haryana 6 No. 1 Gwalior (Boys) Agra 60 0 MP 7 ASC Center (South) Bangalore (Girls) Bangalore Karnataka 8 Pachmarhi (Boys) Bhopal 31 MP KVs at Very Hard & Hard Stations KVS has a sizable number of KVs in defence sector. Many units of defence establishments and paramilitary forces are located in remote areas. So many KVs are for differential/preferential treatment in the matter of various allowances & transfers, such KVs have been categorized as located at hard/very hard stations. Region wise details of such KVs have been indicated as below: Name of Region S. No. Ahmedabad 1 Hard Station Dharangadhra (Army) 2 AFS Samana 3 AFS Naliya 4 AFS Bhuj 5 BSF Dantiwada S. No. Very Hard Station 130 Annual Report

132 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Name of Region S. No. Hard Station 6 Okha Port 7 Bhuj Cantt. 8 Diu 9 Valsura INS Bhopal 10 Jhabua 11 ITBP Karera 12 Narmadanagar 13 Sarni 14 Mungaoli 15 Pachmarhi Bhubaneswar 16 Rayagada 17 Gajapati 18 Kandhamal Banglore 19 Donimalai 20 Kudremukh S. No. Very Hard Station Chandigarh 21 Nadaun 1 ITBP Sarahan 22 Naleti 2 Sainj Kullu 23 Kasauli AFS 3 Dehradun 25 Uttarkashi Recong Peo (HP) 24 Subathu 4 Lahaul Spiti 26 NHPC Dharchula 27 Joshimath 28 IVRI Mukteshwar 29 Gwaldom 30 Kausani 31 Lansdowne 32 ITBP Mirthi 33 Mussoorie 34 Pithoragarh 35 Rajgarhi 36 Sourkhand 37 Pauri 38 Gauchar Name of Region S. No. Hard Station 39 New Tehri Town 40 Almora 41 Augustyamuni 42 Lohaghat Delhi 43 Chandinagar AFS S. No. Guwahati 44 Hasimara 5 Dirang Very Hard Station 45 Kalimpong 6 Tenga Valley 46 Teesta, LDP 7 Tawang 47 No. 1 Binaguri 48 No. 2 Binaguri Jabalpur 49 Dindori Barkuhi 51 Sidhi Jaipur 52 NAL Bikaner 53 AFS Uttarlai (Barmer) 54 Jalipa Cantt. 55 BSF Dabla 56 Jaisalmer AFS 57 Pokhran BSF Jammu 58 Army Bakloh 8 Nubra 59 Dul Husti Kistwar 9 Kargil 60 NHPC Chamera 10 Leh 61 No.2 Chamera 11 Tangdhar 62 Badarwah 12 BSF Bandipur 63 Jindrah 64 Shikarpur 65 BSF Rajouri 66 Baramula 67 Uri 68 AFS Awantipur 69 Pahalgaon 70 Anantnag 71 No.1 Srinagar Annual Report

133 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Name of Region S. No. Hard Station 72 No.2 Srinagar 73 No.3 Srinagar 74 Gulmarg** Mumbai 75 Karanja NAD 76 Lonavala Patna 77 Jawahar Nagar 78 Mashrakh 79 Sheohar S. No. Very Hard Station Silchar 13 Churachandpur Agra 80 Bhind 81 Talbehat 14 Lungleh 15 Temenglong 16 Ukhrul Ernakulam 17 Kavaratti Tinsukia 18 Along 19 Tuting 20 Tuli 21 Khonsa Ranchi 82 Latehar 22 AFS Singharshi 83 Garhwa 84 Meghahatubru 85 Kutra Raipur 86 Koraput 87 NAD Sunabeda 88 Bolangir No. 1 OF 89. Malkangiri 23 Bailadila (Dantewara) 90 Nabrangpur 24 Kirandul 91 Bhawanipatna 25 Bacheli 92 Baikunthpur 26 Jaspur 93 Jhagrakhand SECL 94 Jamuna Colliery Name of Region S. No. Gurgaon 98 Hard Station 95 Jagdalpur 96 Chirimiri 97 Kanker No.3 AFS Bhatinda 99 Jalalabad, BSF 100 BSF Anupgarh 101 Lalgarh Jattan No.1 AFS Suratgarh No.2 AFS Suratgarh 104 Suratgarh Cantt. 105 STPS Suratgarh S. No. -- Very Hard Station Criteria for Determining Hard/Very Hard Stations The following are the approved criteria to classify a location as hard/very hard station: i) Availability of residential accommodation on rent. ii) iii) iv) Availability of medical facilities. Availability of education facilities. Availability of marketing facilities. v) Availability of transport/accessibility to station. other Govt. Departments. vii) Availability of KVS residential accommodation vis-à-vis the sanctioned strength of staff. viii) Places prone to health hazards due to the fact that the said place is situated where environmental hazards/pollution are very high. ix) Frequent attacks by Naxalites/Terrorist etc. leading to disturbance of normal activities. x) Distance from the nearest Railway Station/Bus Station. xi) Residental accommodation, if any provided by the sponsoring authorities. (** Non- Functional) 132 Annual Report

134 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KVS is a growing organization with 1102 schools functioning (excluding 1 KV non-functional- KV Gulmarg at Tanmarg) as on , and a total enrolment of in classes I to XII ( boys (56.20%) and girls (43.80%)) 4. ACADEMIC PANORAMA Kendriya Vidyalayas were primarily established with an objective of providing uninterrupted education to the wards of transferable Central Govt. employees. Priority in admissions is accorded to children of Central Govt. employees, State Govt. employees and private employees in that order. Various provisions, exist for exservicemen, project employees in project sector schools, MEA employees, MHRD employees, RAW employees, DDA employees (DDA) sponsored school(s), single girl students etc. KVS also provides 25% reservation in class I, at the entry stage to the children belonging to weaker sections and disadvantage groups SC/ ST/EWS/BPL/OBC (non-creamy layer) as per the provisions of RTE The shortfall, if any, in this quota is made good by providing admission in the rest 75% admissions to the tune of 15% to SC and 7.5% to ST students. A child must be minimum 5 years old & maximum 7 years old as on 31 st March, 2015 in the academic year in which admission is sought for class I (child born on 1 st April should also be considered). The maximum age limit can be relaxed by 2 year in case of physically challenged student by the Principal. 15% of seats for Scheduled Caste and 7.5% seats for Scheduled Tribes shall be reserved in all fresh admissions in all Kendriya Vidyalayas. Once a child is admitted in a KV, she/he is eligible for transfer of admission, to another KV anywhere in the country, on the transfer of parent or shifting of the family. The transfer is automatic and can be done at any time, during the academic session. KVS has expanded from 20 schools in 1963 to 1103 schools by The present total enrolment of students in 1102 schools (1 KV nonfunctional -KV Gulmarg at Tanmarg) is with girls (43.80%) and boys (56.20%). The State wise, Category wise and Class wise enrolment of KVS is tabulated. Year Total Boys Girls SC ST PH Cat.-I Percentage Percentage Percentage Percentage 56.51% 43.48% 16.69% 5.02% 0.23% 47.32% Percentage Percentage Annual Report

135 ENROLMENT POSITION DURING THE LAST SIX YEARS Annual Report Boys Girls SC ST PH KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

136 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN BOYS GIRLS 43.8% 56.2% Annual Report

137 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sr. No. Name of Region I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) KVS Annual Report

138 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN TOTAL FOREIGN WEST BENGAL UTTARAKHAND UTTAR PRADESH TRIPURA TELANGANA TAMILNADU SIKKIM RAJASTHAN PUNJAB PUDHUCHERRY ODISHA NAGALAND MIZORAM MEGHALAYA MANIPUR MAHARASHTRA MADHYA PRADESH LAKSHADWEEP KERALA KARNATAKA JHARKHAND JAMMU & KASHMIR HIMACHAL PRADESH HARYANA GUJARAT GOA DELHI DAMAN & DIU DADRA AND NAGAR HAVELI CHHATTISGARH CHANDIGARH BIHAR ASSAM ARUNACHAL PRADESH ANDHRA PRADESH A&N ISLAND 0 BOYS GIRLS SC ST PH Category I Annual Report

139 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN STATE / CATEGORY Sr. No. STATE BOYS SC ST PH Category I 1 A&N ISLAND ANDHRA PRADESH ARUNACHAL PRADESH ASSAM BIHAR CHANDIGARH CHHATTISGARH DADRA AND NAGAR HAVELI DAMAN & DIU DELHI GOA GUJARAT HARYANA HIMACHAL PRADESH JAMMU & KASHMIR JHARKHAND KARNATAKA KERALA LAKSHADWEEP MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MANIPUR MEGHALAYA MIZORAM NAGALAND ODISHA PUDHUCHERRY PUNJAB RAJASTHAN SIKKIM TAMILNADU TELANGANA TRIPURA UTTAR PRADESH UTTARAKHAND WEST BENGAL FOREIGN Grand Total Annual Report

140 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 4(b) As a premier educational organization, KVS always has the child as its focus in planning its programmes and implementing them. Apart from the well structured academic programmes, several other co-scholastic programmes are also planned in all the schools for facilitating a holistic development of the child s personality. from Class I to XII. Hindi, English and Sanskrit languages are taught from Class VI onwards, while Hindi and English languages are taught in classes I to V. Students of class VI to VIII have the option to study foreign languages such as German or Chinese as an additional subject. German language can also be offered as an additional subjects by students from class IX onwards in case students so desire to learn the same. However, enrolment of minimum 15 students is required to start foreign language classes. Apart from this, regional language teaching is also provided in schools where more than 15 students opt for it. Continuous and comprehensive evaluation is carried out in schools in classes I to X, in the framework of CBSE guidelines. To facilitate continuous and comprehensive teaching as well as evaluation, several programmes have been designed: CMP : Common Minimum Programme for motivating primary children aims at focused primary education involving activity based teaching learning, building required resources such as library, play grounds, teaching learning material (TLM), computer facilities, common programmes for primary children such as celebration of days, class libraries, community lunches, EQIUP : Ensuring quality in upper primary (classes VI to VIII), similarly aims at enhancing the quality of education at upper primary level and has four pronged strategy viz. 1. Readiness programme for upper primary stage, 2. monitoring support at school level, 3. resource support and steps for improvement in teaching learning process and 4. role of teachers/principal/vice Principal and Holistic Development: Co-curricular activities (CCA) are the forte of KVS. A number of CCA such as singing, elocutions, debates, rangoli, calligraphy etc. are organized throughout the year as competitions at school level so as to bring out the latent talent of the children and aid in their complete growth. Apart from the holistic development, these activities also help in minimizing the complexes among children and develop the leadership quality among them. While these school level activities involve almost all the students of the school in some activity or the other, several activities are conducted at higher levels also such as Cluster level, Regional level and National level, to bring out the best out of the talented children. Promotion of Science among the students of Kendriya Vidyalayas. Dr. Jagadish Chandra Bose in his speech stated that although science is neither of the East nor of the West but rather International in its universality, yet India is Indian imagination, which can extort new order out of a mass of apparently contradictory facts, is held in check by the habit of concentration. This restraint confers the power to hold the mind to the pursuit of truth with an angle, requires creative imagination. To keep alive the creeping burning imagination of students studying in Kendriya Vidyalayas KVS strives to provide the opportunity to students across the country by organizing science program at different levels under the banner of National Children Science Congress, Inspire Award program organized by Department of Science & Technology and Jawaharlal Nehru National Science Mathematics and Environmental Exhibition organized by leading Govt. Organisation of the country such as Department of Science & Technology(DST), Annual Report

141 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN New Delhi, National Council of Education & Training (NCERT), New Delhi KVS enjoys the status of STATE in all the program. KVS Jawaharlal Nehru Science Mathematics and Environmental Exhibition Jawaharlal Nehru National Science Mathematics and Environmental Exhibition is a science programme organized by NCERT. Students prepare exhibits and models as per theme decided by NCERT. Quiz competition and Seminar are also organized in this connection. The best exhibits/models are sent for participation in JNNSMEE organized by NCERT. Best projects/exhibits/model are decided and selected by organizing Exhibitions at School level/ Cluster Level / Regional Level and KVS National Level. Selection procedure is competitive so that students experience the thrill of achievement and encouragement. 4 KVS projects were selected for participation in 41 st JNNSMEE 2014 organised by NCERT. List of projects selected is presented below: Sl. No. Project 1 Innovative Solar Water Heater 2 Home Gym cum Washing Machine 3 Special Bed for Patient 4 Robotic Vision Champ Vidyalaya Kendriya Vidyalaya No. 1, Naval Base Kochi, Kerala Kendriya Vidyalaya Ordnance Factory Raipur, Dehradun Kendriaya Vidyalaya Nabarangpur, Chautiagusa,P.O/ Dist- Nabarangpur Odisha Kendriya Vidyalaya Eastern Air Command, Upper Shilong, East Khasi Hills, Meghalaya KVS National JNNSMEE 15 was organized by Jammu Region at Jalandhar from 19th April 15 to 22nd April students (Boys & Girls) along with 56 escort teachers gathered in the exhibition from all regions. The best exhibits /Projects selected were sent to NCERT for selection to participate in the JNNSMEE 15 conducted by NCERT in the month of November, Besides the exhibition opportunity was provided to all the participants to visit the historical places of Punjab such as Golden Temple, Wagha Border, Jalian-Wala-Bagh. The programme was a grand success. National Children Science Congress It is a programme conducted by Department of Science & Technology. It is a research based programme. Students work on an issue/problem picked up from surrounding related to main theme and sub themes decided by the organiser with the help of teacher guide of the vidyalaya. The student plan and carry out different activities such as: survey to collect data, problem taken up and prepare posters to present issues addressed and conclusion drawn before the evaluators for evaluation. Evaluation of the project is based on originality of the project, and its impact on the society. The programme develops alertness and draw attention towards the day today problem faced and encourage students to think towards the solution to the problem. It develops Oratory skills and leadership quality of the student. Main theme and sub themes of the project is provided by the programme organizer. As State KVS conducts Children Science Congress at different levels i.e. School Level, Regional Level and National Level. Group leader of the Best 42 projects selected at the KVS National Level participates at National Children Science Congress conducted by DST in the last week of December every year. Two students from the best two projects second in line in the group are selected for participation in Indian Science Congress. 22nd National Children Science Congress was conducted at SJBIT Institute of Technology, Kengeri, Bengaluru from 27 th December 2014 to 31 st December KV students participated in the programme actively. Master Siddharth Sahu of Bhubaneswar Region and Kumari Parul Tamahey from Raipur Region and poster presentation respectively. KVS National Social Science Exhibition The very concept of Social Science Exhibition and Integration camp is unique. KVS is covering twenty- the cultural heritage- dance, music, song, and social progress. This mega-event is a broad platform for the students to display their creativity, originality, artistic skills, etc. It gives them an opportunity to know about the culture, tradition, art and architecture of not only 140 Annual Report

142 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KVS Children s Science Congress an Overview Annual Report

143 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Students display Models at Jawaharlal Nehru National Sceience Mathematics & Environment Exhibition Annual Report

144 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN the states of India but of the world. In the process of satiating the thirst for information, they overcome many challenges and linguistic and geographical barriers and awaken a strong sense of national pride and widen their horizons with a better cosmopolitan outlook. In nut shell, the two days programme not only encompasses performing arts but also provides a glimpse processes through which they learn and acquire knowledge. The students of different regions prepared exhibits to portray the states of our country and different nations to illustrate their vivid cultural, social and political renaissance over a period of time. Further, there was a competition on project work prepared based on survey, study of books and documents and interaction with local people. It is needless to say that the dance and music performances are of special attraction. KVS National Social Science Exhibition cum-national Integration Camp is organized at School, Cluster, Regional & National level every year. All the regions are allotted one State different from their own State and one Country. The students prepare projects/exhibits on the culture, customs, dress, crops, climate etc of the State and of the Country allotted to them. The students also participate in a debate on a particular topic given to them. The States and Countries are exchanged/ rotated each year. The very purpose of organising an event like this is to provide a broad platform to the children to express their artistic skills, creativity, express their views candidly to acquaint themselves with the people and places of different countries and states along with their socioeconomic background, rich cultural heritage and the environment where they inhabit. Following 5 students participated in 4 th NLEPC conducted by DST from 6th to 8th October 2014 at ITPO, Pragati Maidan, New Delhi. Sl. No. Name of the Student 1 Sanju Paul 2 Vinayak Sandilya 3 Aditi Salunkhe 4 Utkarsh Kumar 5 Shivani Das Class XI XI X X Name of the KV ONGC Sivsagar ONGC Jorhat MNU Jalgaon OCF Chandigarh Region Title of the Project Tinsukia Water saving and Energy harvesting System Tinsukia Tapping Energy from Electro Magnetic Waves Mumbai Agro four in one Chandigarh IX No. 5 Bhubaneswar Bhubaneswar Lighting the lives GSM based Home appliance control The project of Sanju Paul of class XI, K V ONGC Sivsagar was placed in 3 rd position at the NLEPC. He was awarded with a Bronze medal, a cheque of Rs. Salunkhe of Class X adjudged as 1 st at the State Level and was awarded with a cheque of Rs /- and under SAKURA exchange programme, a initiated by the Govt of Japan. In the year 2014, KVS National Social Science Exhibition-cum-National Integration Camp could not be organized due to administrative reasons. INSPIRE AWARDS Inspire award is a National programme implemented by the Ministry, Department of Science & Technology for attraction of talent amongst students to study science and pursue career with research. INSPIRE AWARD of Rs.00/- is awarded to selected students for preparing a science project/model. These awardees are selected from classes 6th to 10 th. They participate in 3-tier competitions, at District, State and National Level. In the session , 524 students of Kendriya Vidyalayas received INSPIRE AWARD of Rs. 00/-each. Sanju Paul, XI K V, ONGC Sivsagar Annual Report

145 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Mathematical Olympiad Programme in Kendriya Vidyalaya Sangathan For the last 17 years KVS has been conducting its own Mathematical Olympiad programme in two phases Junior Mathematical Olympiad (JMO) and Regional Mathematical Olympiad (RMO). About thousand students from classes X, XI appear in JMO at about 164 centres all over the country and two abroad every year. After screening the students, about top 100 students are selected to attend the preparatory camp for Indian National Mathematical Olympiad (INMO) / RMO at KVS level for 10 days during winter break every year. KVS recommends about Top 30 students from RMO to participate in INMO conducted by National Board of Higher Mathematics (NBHM). Selection at National level leads to participation at the International Mathematical Olympiad (IMO) through another round of training / test /orientation etc. In , students appeared in 17 th KVS-JMO, Then, top 46 students attended the preparatory camp for Indian National Mathematical Olympiad (INMO) for 10 days during winter break of December, After screening the students by RMO, top 34 students were recommended to appear in Indian National Mathematical Olympiad (INMO) to be conducted by NBHM Mumbai. Master Kumar Ashutosh of KV NERIST, Nirjuli (Arunachal Pradesh) was selected for INMO Award, Youth Parliament Competition The Youth Parliament Competition is organized in Kendriya Vidyalayas in collaboration with Ministry of Parliamentary Affairs. The objectives of Youth Parliament Competition are to strengthen the roots of democracy, to inculcate in the young minds healthy habits of discipline, tolerance, to equip them with the knowledge of Parliamentary procedures and practices. The scheme also provides a forum for the students to develop an awareness of social needs and habit of arriving at decisions after free and frank debates and discussions. The result of the 27 th National Youth Parliament Competition held in is as follows: 1. Pt. Jawaharlal Nehru Running Parliamentary Shield and Trophy for standing First at National Level:- Kendriya Vidyalaya, IIT KHARAGPUR, West Bengal 2. Trophy for standing First in respective Zones S. No. Name of Vidyalaya Zone Kendriya Vidyalaya, Pithoragarh, Uttarakhand Kendriya Vidyalaya, No.1 Suratgarh, Jaipur, Rajasthan Kendriya Vidyalaya, HVF, Avadi, Chennai, Tamil Nadu Kendriya Vidyalaya No.1, Indore, Madhya Pradesh North West South Central Trophy for standing First at regional level S.No. Name of Vidyalaya Region 1 K. V. No.3, Bhubaneswar Bhubaneswar 2 K. V. Ernakulam, Kochi Ernakulam 3 K. V. Narangi Guwahati 4 K. V. No.1, Amritsar Jammu 5 K. V. Namrup Tinsukia 6 K. V. Hebbal, Bangalore Bangalore 7 K. V. No.3, Delhi Cantt. Delhi Kumar Ashutosh (XII) K V, NERIST, Nirjuli, Aruhahal Pradesh 8 K. V. Khaliar, Mandi Chandigarh 9 K. V. Gachibowli, Hyderabad Hyderabad 144 Annual Report

146 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 27 th KVS Youth Parliament Competition Winners Annual Report

147 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S.No. Name of Vidyalaya Region 10 K. V. No. 2, AFS, Maharajpur, Gwalior Agra 11 K. V. No.1, Faridabad Gurgaon 12 K. V. No. 2 AFS, Chakeri, Kanpur Lucknow 13 K. V. ONGC, Srikona Silchar 14 K. V. Kamptee, Nagpur Jabalpur 15 K. V. AFS, Thane Mumbai 16 K. V. No.1, Ichhanath, Surat Ahmedabad 17 K. V. Meghahatuburu, West Singh Bhoom Ranchi 18 K. V. No.2, Raipur Raipur 19 K. V. Old Cantt., Teliyarganj, Allahabad Varanasi 20 K. V. No.1, Gaya Patna Keeping in focus the wholesome development of the child, Kendriya Vidyalaya Sangathan gives equal importance to Physical Health and growth of students. Apart from simple exercises during morning assembly and games periods, every child is encouraged and given opportunity to participate in various games/sports of choice through inter house competitions and Annual Sports Meet at school level. All students are divided into seven age groups to compete in athletics events, while for competing in team games, they are divided into four houses. For primary classes each KV organizes a separate Sports Meet on 14th November Bal Divas every year under Common Minimum Programme. To give an opportunity and exposure to outstanding sports persons, KVS participates in National School Games organized by School Games Federation of India (SGFI), the apex body of Sports at school level. Kendriya Vidyalaya Sangathan has been granted the status of a state by SGFI. The ladder starts at Cluster (inter-kv) level, then Regional level, National level and goes up to SGFI level. All players who won Gold, Silver and Bronze Medals in individuals events were given cash prize of Rs. 20/-, Rs.2000/- and Rs.10/- respectively. Each member of the team winning Gold, Silver and Bronze medal was given a cash prize of Rs. 0/-, Rs. 300/- and Rs. 200/- respectively. All those players who win Gold, Silver and Bronze medals in SGFI Meet in Athletics & Swimming are awarded cash prize of Rs. 6000/-, Rs. 4000/- and Rs. 2000/- each respectively. For team games, each member of the KVS teams which win Gold, Silver and Bronze Medals in SGFI meets are awarded cash prize of Rs. 1000/-, Rs. 7 and Rs.0/- respectively. 45 TH Kendriya Vidyalaya Sangathan organized 45 th National Sports Meet-2014 at Delhi and Gurgaon for Boys between 7 th October 2014 to 12 th October 2014 and for Girls at Ahmedabad between 14 th October 2014 to 18 th October Nearly 6348 Boys at (Delhi) and 2511 Boys at (Gurgaon) and about 4317 Girls at (Ahmedabad), from various Kendriya Vidyalayas of 25 KVS Regions participated in these events and the game-wise position is given as under:- Results of 45 th KVS National Sports Meet (Girls), Under-17 S. No. Name of Game Name of Region 1 st Position 2 nd Position 3 rd Position 1. Athletics Chandigarh, Chennai Mumbai Ernakulam 2. Badminton Ernakulam Chennai Delhi 3. Chess Bangalore Chennai, Ernakulam Bhubaneswar 4. Judo Gurgaon Agra Jammu 5. Lawn Tennis Chennai Ahmedabad Bangalore 6. Skating Chennai Bangalore Hyderabad 7. Swimming & Diving Bangalore Chennai Delhi 8. Table Tennis Kolkata Chennai Bangalore 9. Taekwondo Dehradun Ranchi Agra, Jammu, Patna 10. Archery Mumbai Ahmedabad Hyderabad 11. Rope Skipping Ernakulam Mumbai Hyderabad 146 Annual Report

148 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Proud Achievers Jeshritha won 1 gold and 3 silver medals at the meet held in Ahemdabad. She got selected for SGFI Meghana got Selected for SGFI in the Games of Hockey Keerthi A. M. won a gold medal in kho-kho at the KVS Nationals held in Ahemdabad. Akash S. R. won a silver medal in chess at the KVS National Sports Meet held in New Delhi Shashank Reddy got the national Championship for badminton under 13 orgnized by Karnataka Badminton Association. Annual Report

149 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Results of 45 th KVS National Sports Meet (Girls), Under-19 Final Game-Wise Position of Regions (Girls) S.No. Name of Game Name of Region 1 st Position 2 nd Position 3 rd Position 1. Athletics Chennai Bangalore Hyderabad 2. Badminton Jaipur Chandigarh Bangalore 3. Basket Ball Jammu Ernakulam Dehradun 4. Chess Ernakulam Kolkata Jabalpur 5. Handball Jabalpur Lucknow Dehradun 6. Hockey Hyderabad Mumbai Dehradun 7. Judo Delhi Gurgaon Ranchi 8. Kabaddi Mumbai Guwahati Dehradun 9. Kho-Kho Bangalore Jabalpur Chennai 10. Lawn Tennis Lucknow Chennai Ahmedabad 11. Shooting Chennai Bangalore Ernakulam, Jammu 12. Skating Chennai Hyderabad Jabalpur 13 Swimming & Diving Bangalore Chennai Kolkata 14. Table Tennis Bangalore, Ahmedabad Bhubaneswar 15. Taekwondo Agra Bangalore, Delhi, Lucknow Chandigarh, Patna 16. Throw ball Patna Ahmedabad Raipur 17. Volleyball Bhubaneswar Patna Chennai 18. Rope Skipping Mumbai Hyderabad Ernakulam Results of 45 th KVS National Sports Meet (Boys), Under-17 (* Cricket-U-16) Final Game-Wise Position of Regions (Girls) S.No. Name of Game Name of Region 1 st Position 2 nd Position 3 rd Position 1. Athletics Delhi Hyderabad Chennai 2. Badminton Ernakulam Jaipur Hyderabad 3. Boxing Delhi Gurgaon Chandigarh 4. Chess Ernakulam Bangalore Chennai 5. Cricket (U-16)* 6. Judo Patna Jammu Mumbai 7. Lawn Tennis Agra Tinsukia Guwahati 8. Skating Chennai Bangalore Ernakulam 9. Swimming & Diving Chennai Bangalore Kolkata 10. Table Tennis Chandigarh Ernakulam Ahmedabad 11. Taekwondo Delhi Ranchi Chandigarh 12. Archery Ranchi Gurgaon Mumbai 13. Rope Skipping Hyderabad Delhi Ernakulam 148 Annual Report

150 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 45 th KVS National Sports Meet (Girls) Opening ceremony at Ahmedabad Annual Report

151 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 45 th KVS National Sports Meet (Girls in Action) 1 Annual Report

152 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Results of 45 th KVS National Sports Meet (Boys), Under-19 Final Game-Wise Position of Regions (Girls) S.No. Name of Game Name of Region 1 st Position 2 nd Position 3 rd Position 1. Athletics Delhi Chennai Chandigarh 2. Badminton Guwahati Bangalore Delhi 3. Basket Ball Mumbai Jaipur Delhi 4. Boxing Gurgaon Delhi Chandigarh 5. Chess Ernakulam Bangalore Chennai 6. Cricket Delhi Jaipur Mumbai 7. Handball Delhi Dehradun Chandigarh 8. Hockey Hyderabad Dehradun Lucknow 9. Judo Gurgaon Agra Delhi 10. Kabaddi Gurgaon Kolkata Chennai 11. Kho-Kho Bangalore Bhubaneswar Chandigarh 12. Lawn Tennis Delhi Tinsukia Lucknow 13 Shooting Chennai Lucknow Mumbai 14. Skating Chennai Bangalore Ernakulam 15. Swimming & Diving Chennai Bangalore Kolkata 16. Table Tennis Bangalore Guwahati Mumbai 17. Taekwondo Delhi Ranchi Chandigarh 18. Volleyball Delhi Bhubaneswar Hyderabad 19. Rope Skipping Hyderabad Delhi Ernakulam 60 TH National School Games Organized by SGFI During the 45 th KVS National Sports Meet selections for KVS teams/players were made for participation in SGFI (School Games Federation of India) tournaments in various games and sports events. These selected teams/players subsequently participated in 60 th National School Games, organized by SGFI. Out of 41 units (States) of SGFI, KVS obtained 24 th Rank with a medal tally of 62 ahead of NVS(37 th Rank) in 60 th National School Games players of KVS have been awarded Gold,14 players have been awarded Silver & 19 players have been awarded Bronze medals by School Games Federation of India (SGFI) during the year in various games and sports events. Details in this regard are given as under:- In the 60 th SGFI Meet following 55 students of KVS bagged Medals in different Games/Sports : Positions Holders in SGFI Sl.No. Name of Participants Event/Game Position 1. SAGAR CHAND BOXING, U-17 (BOYS),48- KG. II 2. SEHRAN SANDHU BOXING, U-19 (BOYS),51-54 KG. II 3. ARJUN SINGH BOXING, U-19 (BOYS),57-60 KG. II 4. ANKIT KUMAR SINGH BOXING, U-19 (BOYS),64-69 KG. II Annual Report

153 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl.No. Name of Participants Event/Game Position 5. HARSHIT MONGIA BOXING, U-19 (BOYS),75-81 KG. III 6. RAGINI CHHETRI JUDO, U-17, (GIRLS), -52 KG III 7. REETIKA DAHIYA JUDO, U-17, (GIRLS), -56 KG II 8. SHIVANI RAWAT JUDO, U-19, (GIRLS), -44 KG III 9. B.MITHLESH RIFLE SHOOTING U-19 (BOYS),.177 PEEP SIGHT AIR RIFLE II 10. B.MITHLESH RIFLE SHOOTING U-19 (BOYS),.177 PEEP SIGHT AIR RIFLE I 11. SACHET SANTOSH PINNANATH RIFLE SHOOTING U-19 (BOYS),.177 PEEP SIGHT AIR RIFLE I 12. VISHWAJEET SINGH JHALA RIFLE SHOOTING U-19 (BOYS),.177 PEEP SIGHT AIR RIFLE I 13. SHARANJEET KAUR RIFLE SHOOTING U-19 (GILRS),.177 OPEN SIGHT AIR RIFLE III 14. PREETINDER KAUR RIFLE SHOOTING U-19 (GILRS),.177 OPEN SIGHT AIR RIFLE III 15. NIKHAT YASIN RIFLE SHOOTING U-19 (GILRS),.177 OPEN SIGHT AIR RIFLE III 16. ARUNDHATI S DESHPANDE SWIMMING, U-17 (GIRLS), M BREAST STROKE II 17. KHUSHNAZ SONI SWIMMING, U-19 (GIRLS), M BUTTER FLY II 18. VATSALA ADILE SWIMMING, U-19 (GIRLS), 200 M FREE STYLE III 19. KHUSHNAZ SONI SWIMMING, U-19 (GIRLS), 100 M FREE STYLE III 20. KUSHAGRA SAXENA TAEKWONDO, U-17 (BOYS), +64 KG. II 21. ADITYA KUMAR SINHA TAEKWONDO, U-17 (BOYS), KG. I 22. JAIPAL YUVRAJ SINGH TAEKWONDO, U-17 (BOYS), KG. III 23. SHRIYANSH KESARWANI TAEKWONDO, U-19 (BOYS), +70 KG. III 24. RAHUL PRADHAN TAEKWONDO, U-19 (BOYS), KG. I 25. AYUSHI KUMARI TAEKWONDO, U-17 (GIRLS), KG. III 26. DIVYA BHARDWAJ TAEKWONDO, U-17 (GIRLS), KG. I 27. POORNIMA HALDIYAN TAEKWONDO, U-19 (GIRLS), 46- KG. III 28. RAHUL KUMAR ROPE SKIPPING, U-17 (BOYS), FREE STYLE III 29. A VINOD KUMAR ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), DOUBLE UNDER 30 SEC. I 30. T UDAY KIRAN SINGH ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), FREE STYLE III 152 Annual Report

154 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl.No. Name of Participants Event/Game Position 31. A VINOD KUMAR ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), DOUBLE UNDER RELAY 30 SEC. II 32. J YASHWANTH ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), DOUBLE UNDER RELAY 30 SEC. II 33. T UDAY KIRAN SINGH ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), DOUBLE UNDER RELAY 30 SEC. II 34. RAVINDER SINGH ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), DOUBLE UNDER RELAY 30 SEC. II 35. SONU KUMAR ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), TEAM FREE STYLE II 36. J YASHWANTH ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), TEAM FREE STYLE II 37. B SANJAY ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), TEAM FREE STYLE II 38. RAVINDER SINGH ROPE SKIPPING, U-19 (BOYS), TEAM FREE STYLE II 39. DHANASHREE DHAKE ROPE SKIPPING, U-17 (GIRLS), TEAM FREE STYLE III 40. NIDHI MORE ROPE SKIPPING, U-17 (GIRLS), TEAM FREE STYLE III 41. JAISMINE ROPE SKIPPING, U-17 (GIRLS), TEAM FREE STYLE III 42. DHANTHALA SRUTHI ROPE SKIPPING, U-17 (GIRLS), TEAM FREE STYLE III 43. GOPIKA ROPE SKIPPING, U-17 (GIRLS), DOUBLE UNDER 30 SEC. II 44. RIDDHISHA SAWANT ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), SPEED 30 SEC. II 45. DEEPIKA ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), SPEED RELAY 30 SEC. III 46. RIDDHISHA SAWANT ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), SPEED RELAY 30 SEC. III 47. SANCHI AGLAWAE ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), SPEED RELAY 30 SEC. III 48. SAMHITA NEERAJ ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), SPEED RELAY 30 SEC. III 49. RIDDHISHA SAWANT ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH SPEED III. PARVATHAM SHIVANI ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH SPEED III 51. GADDALA AISHWARYA ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH SPEED III 52. SAMHITA NEERAJ ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH SPEED III 53. PARVATHAM SHIVANI ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH FREE STYLE III 54. GADDALA AISHWARYA ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH FREE STYLE III 55. SAMHITA NEERAJ ROPE SKIPPING, U-19 (GIRLS), DOUBLE DUTCH FREE STYLE III Note: This list is as per result of 60 th National School Games Book. Annual Report

155 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Scouts in Action Scout and Guide Activities 154 Annual Report

156 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Scouts & Guides Activities Scouting is a worldwide movement. It is a voluntary movement and its motto is Be Prepared for the service of mankind and protection of nature. Scouting activities help in physical development, mental development, social development, spiritual development and emotional development of young people (i.e boys & girls). In order to inculcate the sense of responsibility in the students towards country and to prepare them as skilled volunteers to work at the time of emergency and natural calamities, etc. and to strengthen the national integration, unity in diversity, practical experiences are given in the Scouts & Guides Movement by organizing various activities. These activities develop personality by various means and build skills of understanding, adjustment, cooperation and leadership with healthy spirit of competition. The BS&G training helps in life through their acts and deeds which is the utmost requirement of the nation and society. KVS State of BS&G is one among the 47 Scouting States under the Bharat Scouts and Guides. KVS BS&G is a leading and active state and takes all necessary steps to develop brotherhood & understanding among students and also to develop scouting skills. The various activities taken up during in KVS State BS&G are as under- Youth Programme a) All KVs registered/re-registered their Groups with the KVS State BS&G (except newly opened KVs). b) KVs / Groups of KVS State BS&G organized training camps of Scouts/Guides and Cubs / Bulbuls for Pravesh / Pratham Sopan / Komal Pankh / Rajat Pankh / Pratham Charan / Dwitiya Charan etc at Vidyalaya level. c) Dwitiya / Tritiya Sopan Testing Camps for Scouts/ Guides were organised at District/Divisional levels. The Cubs / Bulbuls advancement programme and Utsav were also organised at District / Divisional level. d) Pre-Rajya Puraskar testing camps were conducted in every region to select Scouts/Guides, as per the quota allotted, to participate in the Zonal level Rajya Puraskar Testing Camp In all 1653 Scouts and 1373 Guides were recommended for the Rajya Puraskar Award e) Free Being Me Workshop was organized for adult leaders & Scout/Guides/Cubs/Bulbuls of KVs of Bhopal Region at Bhopal from to at K.V.No.2 Bhopal. f) Birthday of the Founder of the Scouting Movement Lord Baden Powell was celebrated as Thinking Day on in all KVs across the Country. g) Scouts and Guides of Chennai & Hyderabad Divisions of KVS State, BS&G participated in Republic Day Parade Celebration at Chennai & Hyderabad respectively. h) BS&G units of the Vidyalayas celebrated all the important events and days i.e. Thinking Day, BS&G Flag Day, World Health Day and Human Rights Day, etc. during a) KVS State BS&G conducted ASOCs Meet at Neela Kurinji Camp, BS&G, Southern Railway Training Centre Ketti Ooty from & in which 29 ASOCs of KVS State, BS&G participated. b) KVS State BS&G organized Basic Course for Commissioners at NTC Pachmarhi exclusively for KVS State during to which was attended by 24 District Commissioners (Scouts) & 19 District Commissioners (G), [Principals]. c) Divisions of KVS State BS&G Organised the following Basic/ Advanced/HWB Training Courses for SMs/ GCs/CMs/FLs. The Course wise details are as follows: Sl. No Name of the Course No. of Basic Courses No. of Advanced Courses No. of HWB Courses Flock Guide Captain CUB Master Scout Master Annual Report

157 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S. N. 156 Name of the Course 1 No. of Teachers attended Basic Courses 2 No. of Teachers attended Advanced Course 3 No. of Teachers attended HWB Courses Flock Guide Captain CUB Master Scout Master CENSUS OF SCOUT WING FOR THE YEAR Sl. No. No. of Cub Units No. of Cubs No. of Scout Units No. of Scouts CENSUS OF GUIDE WING FOR THE YEAR Sl. No. No. of Bulbul Units No. of Bulbuls No. of Guides Units No. of Guides Sl N. Details of 1. Total No. of Unit Leaders Cub Section Scout Section Bulbul Section Guide Section No. of ALTs NIL 29 NIL No. of LTs Nil 12 NIL 05 (II) National Events :- Youth Programme:- 1. About 204 Scouts and 160 Guides attended Rashtrapati Scout/Guide Award Testing Camp during in which 189 Scouts & Cubs and 270 Bulbuls of KVS State BS&G received Golden Arrow Badge Award in Scout Troops and 4 Guide Companies Registered for the Prime Minister Shield Competition Scouts and 03 Guides attended Rashtrapati/ Scout/Guide/Rover/Ranger Rally from Annual Report to and received Rashtrapati Cubs and 02 Bulbuls of KVS State BS&G attended Golden Arrow Award Ceremony Camp at BS&G, National Youth Complex, Gadpuri Haryana from to Scouts and 08 Guides of KVS State BS&G participated in National Level Standard Judging Camp at BS&G, National Youth Complex, Gadpuri Haryana from to Scouts and 08 Guides of KVS State BS&G participated in National Integration Camp at Karmel High School Campus, Chalakkudy, Thrissur, Kerala from to Cubs and 06 Bulbuls of KVS State BS&G participated in the National Level Cub Bulbul Utsav at BS&G, National Youth Complex, Gadpuri Haryana from to a) LTs/ALTs of KVS State BS&G assisted in various National level Courses Conducted by Bharat Scouts and Guides National Head Quarters New Delhi. b) Adult Leaders of KVS attended following Courses conducted by The Bharat Scouts and Guides National Headquarters New Delhi/National Training Centre Pachmarhi/Northern Region Headquarter, New Delhi. S. N. Name Of Course Scout Wing Guide Wing 01. HWB Course Pre-Assistant Leader Course Assistant Leader Course Leader Trainer Course Re-Orientation Course for Trainers Signaling Cum First Aid Course Warden Cum Quarter Master Course Training Counsellors Course Handicraft & Vocational Course Pioneering Cum Estimation Course Mapping Cum Star Gazing Course (III) International Events :- a) Dr. Mrs V. Vijayalakshmi, State Commissioner (Guides), KVS State BS&G & National

158 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Commissioner (Guides), BS&G, New Delhi attend the 35 th World Conference at Hong Kong from 5 th to 9 th July, b) Ms. M V N K Jyoti, LT(G), Mrs Neelam Awasthi LT(G) & Mrs Sandhya Singh, ALT(G) of KVS State BS&G attended Training of Trainers programme at Sangam, World Centre of WAGGGS, Pune from to c) Mr. Bhuvan Babu, LT(S) of KVS State BS&G conducted the Basic Course for Adult Leaders for Indian Schools at Muscut, Oman from to d) SOC(S) and STC (G) attended the th Regional Basic Management Course for Scout/ Guide Executives held at State Training Centre, Ganga Nagar, Kolkata (W.B) from to (IV) Special Achievement:- Scouts/Guides/Cubs/Bubuls and Adult Leaders of KVS State BS&G have raised Rs. 59,53, ( Rs Fifty Twenty Three Only ) for helping Flood affected people in Jammu & Kashmir and the same has been sent to the Prime Minister s National Relief Fund. NCC Training in KVS 1. NCC aims to provide necessary military training to students of KVs of Defence sector and motivate them to join Armed Forces. At present students of KVs participate in NCC activities. NCC was introduced in 107 KVs in early 70 s. 2. About 67 KVs have approached their nearest NCC units and completed the formalities for registration to start NCC. As on date there are 175 KVs from various regions where NCC has been allotted and the training is going on. At present there are cadets in the 175 KVs. DG NCC has instructed Jt. Directors at State level to give priority to Kendriya Vidyalayas in allotment of NCC. Sl No Name of Region No.of KVs Name of KV Waitlisted Name of KV having NCC BOYS 01 Ahmedabad Army Bhuj 1. AFS Baroda 2. Gandhinagar Cantt* 3. No.1 AFS Jamnagar 4. EME Baroda 02 Agra Sawai Madhopur 5. No. 1 Kota 6. No. 3 Jhansi 7. Aligarh 8. Mathura Cantt. 03 Bangalore DRDO 4. AFS Sambra 5. Dharwad 6. Bagalkot 7. INS Mandovi 9. ASC Centre, Bangalore 10. I.I.Sc., Bangalore 11. NAL, Bangalore 12. MEG, Bangalore 13. No.1 Jalahalli 14. No.2 Jalahalli 15. RWF Yelahanka 16. BEML Nagar 17. Donimalai 18. Mysore 19. Karwar 20. No.2 Vasco Annual Report

159 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KVS NCC Cadets in Action Girl-Cadets 158 Annual Report

160 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KV Students at Republic Day Parade 2015, at Rajpath, New Delhi Annual Report

161 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl No Name of Region No.of KVs 04 Bhopal Amla 9. Seoni Malwa Name of KV Waitlisted Name of KV having NCC BOYS 21. No. 1 Indore (Ist Shift. 22. No. 2 Indore (IInd Shift. 23. OF Itarsi 24. CPE Itarsi 25. Khandwa 26. Mhow, M.P 27. Pachmarhi 28. Neemuch, M.P 05 Bhubaneshwar Waltair 29. NAD Vizag 30. Puri, Odisha 31. Gopalpur Mil. Stn. 32. Paradip Port 33. INS Kalinga 34. No. 3 Bhubaneshwar 35. Dhenakanal 36. No. 1 Cuttack, Odisha 37. Chilika, Odisha 38. No1 BBSR, (2nd shift. Odisha 39. Berhampur, Odisha 40. No. 1Baripada 41. ARC Charbatia, Odisha Chandigarh Nil 42. NO.1 Ambala, Punjab 43. No.4 Ambala, Punjab 44. Baddowal, Punjab 45. Chamera No Chd 3 BRD 47. No.1 Hussainpur 48. Kapurthala, Punjab 49. Subhatu. Yol Cantt, H.P 07 Chennai HVF Avadi 12. No. 1 Trichy 13. DGQA Chennai 14. No. 2 Trichy 15. No. 2 Pondicherry 16. Dindigul 51. IIT Chennai 52. No. 1 Madurai 53. No.2 Tambram 54. Karaikudi 55. Anna Nagar 56. CRPF Avadi 57. OCF Avadi 58. No. 2 Madurai 59. No.1 Pondicherry (S Dehradun Pauri 18. Kashipur 19. BHEL Hardwar 20. Moradabad 21. Mussooriee 22. No.1 HBK Dehradun 60. Birpur, UK (Girls junior & senior wing. 61. AFS Sarsawa, U.P Delhi DL Meerut 62. Sikh Lines, Meerut Cantt. 63. No.4 Delhi Cantt, Delhi 64. Andrews Ganj, Delhi 65. No.2 Delhi Cantt, Delhi 66. Tagore Garden,Delhi 67. Punjab Lines, Meerut 68. Sector -8 RK Puram Annual Report

162 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl No Name of Region No.of KVs Name of KV Waitlisted Name of KV having NCC BOYS 10 Ernakulam Kannur 69. No.1 Kochi, Kerala 70. CRPF Pallipuram 71. AFS Akkulam, Kerala 72. Pangode, Kerala 11 Gurgaon Hisa for boys 26. Karnal 27. Nahara 28. Raghunathpura 73. Hissar, Haryana 74. Rohtak, Haryana Guwahati Bagdogra 75. Amerigog CRPF 76. Borjhar 77. Digaru 78. Khanapara 79. Maligaon 80. Nagaon 81. Narangi 82. Noonmati IOC 83. Upper Shillong 84. Tengavally 85. Bengdubi 13 Hyderabad No.1 AFA 31. No.1 Golconda 32. AFS Hakimpet 33. NPA Shivarampally 34. No.2 AFA 35. Gachibowli 36. NTPC Ramagundam 37. OF Medak 38. Kurnool 39. NFC Nagar 40. Khammam 41. Ongole 42. Nalgonda 43. UOH Gachibowli 86. Bolarum 87. Tirumalagiri 88. No.1 Uppal 89. No.2 Uppal 90. AFS Begumpet 91. No 2 Golconda 92. Bowenpally 93. Picket 94. Guntur 95. Suryalanka 96. Warangal 97. Eluru 98. No. 1 Vijayawada 14 Jabalpur 46 Nil 99. Chattarpur 100. COD 101. No.1 GCF, Jabalpur 102. OFK Jabalpur 103. NO.1 Rewa 104. No.1 STC Jabalpur (1 st Shift) 105. Narsinghpur Jaipur AFS Uttarlai 106. No.1 Ajmer 107. No.1 Bikaner 108. No.2 Bikaner 109. No. 1 Jaipur 110. No.1 AFS Jodhpur 111. No.2 AFS Jodhpur 112. No.2 Army Jodhpur 113. BSF Jodhpur 114. Sikar 115. Sriganganagar 116. No.1, Pratap Nagar, Udaipur Jammu ( (11) Annual Report

163 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl No Name of Region No.of KVs Name of KV Waitlisted Name of KV having NCC BOYS 17 Kolkata 46 Nil 128. No.1 Kanchrapara 129. IIT Kharagpur 130. Berhampur 131. Command Hospital 132. Ballygunge 133. AFS Barrackpur 134. IIM Joka 135. Fort William 136. No. 2 Kharagpur 137. Chittaranjan Nil 138. No. 2 Shahajahanpur 139. BKT Lucknow 140. Gomtinagar, Lucknow 141. RRC Fatehgarh 19 Mumbai Koliwada 52. Army Area Pune 53. MERC Ahmednagar 54. NMU Jalgaon 55. Aurangabad 20 Patna Katihar 57. Rajgir (Nalanda. 58. No.1 Gaya 142. No.3 Colaba 143. No.1 Ahmednagar 144. Kankarbagh, Patna 145. Danapur Cantt Khagaul 147. No.2 Gaya 21 Ranchi 41 Nil 148. Rourkela 149. Sundargarh, Odisha 1. Hinoo (1 st Ranchi) 151. Namkum Ranchi, Jharkand 152. Maithon Dam Dhanbad 153. HEC Ranchi, Jharkand 22 Raipur No. 2 Bolangir 60. No. 4 Korba 61. Bilaspur 23 Silchar ONGC Agartala 63. Kailashahar 64. Kunjaban 24 Tinsukia (Duliajan) Itanagar No Nerist (Nirjuli) 67. Missamari Cantt Raipur No, Balaghat 156. Durg 157. Bhawani Patna 158. Silchar 159. Leimakhong 160. Lamphelpat 161. Masimpur 162. Karimganj 163. Aizal 164. Rangapahar Cantt No. 1 AFS Jorhat 166. Duliajan 167. No. 1 Tezpur 168. ONGC Nazira 169. AFS Chabua 170. Tinsukia 171. ARC Doom Dooma 172. No. 2 AFS Tezpur 173. Dibrugarh 174. Dinjan Varanasi 31 Nil GTC Varanasi Total Annual Report

164 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Adolescence Education Programme (AEP) Adolescence Education Program (AEP) is being implemented in the network of schools of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) with National Council of Educational Research and Training (NCERT) as the coordinating agency. In partnership with the Ministry of Human Resource Development (MHRD), United Nations Population Fund (UNFPA) has been supporting the Adolescence Education Program (AEP) since The objectives of the programme is to provide opportunities for enhancement of life skills for empowering young adolescents to grow healthy, cope with challenges and optimise opportunities in positive and responsible ways. AEP intends to integrate Adolescence Education issues in to the classroom transaction through life skill approach to deal with real life situations of adolescents. The co-curricular approach has been used for building on relevant experiences of young people. Major objectives behind this programme are: in contents and process of school education, teacher education, adult literacy programmes. on life skills development among students in all secondary and higher secondary schools Issues Addressed Through AEP Adolescence is a transitional stage of the physical and mental development occurring between puberty and adulthood of a human being. In the changing school environment and society altogether there are some critical needs and concerns of adolescents that have not been addressed by the school education system AEP s major content areas include issues like process of growing up, understanding adolescence, positive and responsible relationship, issues related to gender and discrimination, HIV and AIDS, substance abuse and drug abuse. It also provided opportunities to acquire needed skills for organising experiential learning activities in school, monitoring and evaluation, better and effective implementation of the AEP. Key Milestones Achieved at KVS During the Year The following activities were undertaken in the reporting period: Persons under AEP Vidyalayas Interactive Workshop for National Resource Persons under AEP Five interactive national level workshops for Master Teacher Trainers (MTT) on AEP were conducted jointly by KVS, NCERT and NVS during April- May During these six days training programme, 125 Participants from KVS were trained as Master Trainers. The main objectives of the Interactive Workshop were: to develop better understanding of the conceptual and methodological aspects of Adolescence Education, to strengthen the knowledge base in the major content areas of Adolescence Education, to develop better understanding of various teaching methodologies effective in Adolescence Education, to develop the skills to organize follow-up programme in life skills development, to develop life skills to help in the monitoring and management of the programme activities and to understand and appreciate the expected roles as programme implementers. The trained master trainers in turn were advised to organise training programme for nodal teachers and peer educators in the concerned region within 2 months period of their training. Nodal Teachers Training Programmes At the regional level to increase the pool of the AE trained teachers and to achieve the ratio of 1: 1 students, series of Nodal Teacher Training (NTT) were Annual Report

165 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN organized in the 25 KVS ROs. The group of master trainers, who were exposed to AEP module, trained the teachers deputed from 25 KVS regions. During NTT programmes were conducted in various KVS ROs. Two teachers of both the gender (1 male and 1 female) were selected and trained as nodal teachers for initiating and implementing AEP programme at the School level. The programme was spread for six days where various dimensions of AEP were covered including process of growing up, prevention of HIV and AIDS, prevention of substance and various skills of facilitator. Besides these application of life skill in real life context were analyzed through various methods. Role play, case studies, situation analysis, video clips quiz contests, presentations, debates and question box activities were the various transaction methods utilized in programme. A pre-test was conducted before the initiating of the training and followed by post test on the last day of the training to ascertain the learning of the participants. Feedback was collected for each programme covered under the training programme of AEP. At school level the trained Nodal Teachers conduct school based sensitization sessions and activities with their students, teachers and parents. The Kendriya Vidyalayas (KVs) also organizes AEP activities at school level for classes VIII to XI. Training of Peer Facilitators Under Adolescence Education Programme (AEP), to engage young people meaningfully in the AEP Peer orientation programme was organised during September October 2014, in all KVS RO. The schools engage the peer educators to reach out to other students and further improve the teaching-learning environment in their schools. After the orientation of peer educators, two sets of activities were suggested for every school that may help in mainstreaming the concerns of Adolescence Education Programme in the school curriculum. These include organisation of theme-based assemblies and activities for classes 8th to 11 th. Certain reference documents have also been suggested to facilitate organization of these activities. Peer educators and nodal teachers are also encouraged to look up other resources, such as, refer to other relevant books, newspapers, access internet, to further enhance their knowledge on these issues and also share it with other school students. A month wise scheme of themes and activities provided a concrete role to peer educators with guidance from nodal teachers. NCERT and UNFPA jointly organized a sensitization of these institutions across the country during June 1-2, 2014 at New Delhi. The following issues were discussed in detail: Institutionalizing AEP in School Curriculum, Selection, Recognition and Reward Mechanisms in AEP, Assessing and Monitoring AEP, Increasing Adolescent Participation at all Stages of the Programme, Responding to Mental Health Concerns of School Going Adolescents. The other highlights of this workshop include: recognition and award of best performing schools in AEP related indicators ( 10 KVs Head Quarter, 1 Deputy Commissioner and 1 Assistant Commissioner from each KVS RO participated in the workshop. National Youth Festival The guiding principles of Adolescence Education propound that the programme should enable young people to articulate their issues and know their rights, to take on responsibility for self, relationships and (to an extent) society around them. Schools play a crucial role in determining young people s scholastic achievements and more importantly, in shaping their thought processes and value systems that will lives. With this background during 2014, to enhance youth engagement in programme activities in all KVs, creative writing and poster making competitions were organised at Vidyalayas and Regional level on various AEP themes. The national level winning entries were sent for the national level festival and skill building workshop at NCERT. 164 Annual Report

166 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN AEP Programe in KVs Annual Report

167 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN In continuation to this, National Council of Educational Research and Training (NCERT) and United Nations Population Fund (UNFPA) organized a Youth Festival as part of the Adolescence Education Programme at NCERT, New Delhi from th January, The three day festival, on the theme, The School of My Dreams was attended by 60 students (in the age range of years) and 60 teachers from different schooling systems across the country. The festival was a culmination of on-the spot creative writing and poster making competitions. 25 KV students from 19 participated in the event. The festival was anchored through different schooling systems as schools are believed to play a crucial role in determining young people s scholastic achievements and more importantly, in shaping their thought that they make throughout their lives. Furthermore, with the emphasis on school education in India and given the fact that young people spend substantial time in meet the aspirations of young adolescents was explored through their creative writings and posters. During the festival, the participants were asked to visualize a safe learning space, creating the Ideal Learning Space as a Collective, provide recommendations for the system through Stop, Start, Continue format. Further they were asked to identify their role in creating the dream learning space as an individual.the objective was to build agreement on the need for an individual s contribution to achieve an aspiration. Finally they were helped in making the 5th space characteristics come alive through skill building workshops on Poster making, Creative writing & Theatre. Constitution of the Adolescence clubs in KVs To bridge the gap and to break the societal allegory against the superstitious beliefs and unhygienic health care practices there is a need to develop consciousness among the children to understand the normal biological and hormonal changes as they grow. Research studies have revealed that the learning from peer group has its own advantages as children get an opportunity to interact with their friends in an open mind to discuss any issues in a school setting. Under this inspiration in Kendriya Vidyalayas to undertake initiative and galvanize the problems of adolescence. (KVS) and the AEP Team at KVS, visited the training programmes for quality assurance and for rigorous AEP implementation in KVs. Kendriya Vidyalaya Sangathan is a pace setting institution and has taken various initiatives for improving and overhauling school education system in the country including various Audio/Video device and application of Information and Communication Technology (ICT). Under ICT infrastructure KVS has made advance way back in year 1994 in which through CLASS Project 291 Kendriya Vidyalayas were provided BBC computers. Between year 1997 to 2001 under Model School Scheme computerization was done in 448 Kendriya Vidyalayas. Then Smart School Scheme was implemented in 31 Kendriya Vidyalayas during 2005 in which ICT infrastructure was created. Thereafter computerization is being done continuously in phased manner and Pupil PC ratio has improved from 53:1 to 19:1 as on , ICT infrastructure in Kendriya Vidyalayas is as follows : ICT INFRASTRUCTURE IN KVS S.No. Item Number 1. Total no. of functional KVs 1102* 2. Total no. of computers available in KVs 62, Total no. of students in KVs 11,76, Student Computer ratio 19:1 5. No. of KVs with computer labs 1087 (99%) No. of KVs having Internet Connectivity No. of KVs having Broad Band Connectivity No. of KVs having their own Websites *(excluded 1 non functional KV, Gulmarg at Tanmarg.) 1095 (99%) 1074 (97%) 1094 (99%) 166 Annual Report

168 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Multimedia Devices 726 Schools have been provided with the multimedia device set having Interactive projection device and visualizer. Two device sets have been given to all schools having 3 sections or more than 3 sections except where e-classrooms have been established i.e. 125 Kendriya Vidyalayas ( Kendriya Vidyalayas in 1 st Phase and 75 in second Phase). All the Kendriya Vidyalayas (except newly opened schools) are having audio visual devices like tape recorders, Television, Projectors etc. E-content KVS is developing its own e-content in all subjects for all classes which may be used by Kendriya Vidyalayas on-line/off-line basis. The process of updating the e-content is going on regular basis in collaboration with CIET-NCERT. ICT Award KVS is regularly participating in ICT Award introduced by M/HRD, Govt. of India. M/HRD has allocated two awards to KVS. Report of Oracle Academy Activities: Oracle Academy is working globally to expand knowledge, skills, innovation and diversity technology Oracle Academy helps more than ten million students gain industry-relevant skills. Few subjects will open as computer science (CS) and engineering. To help educators awaken and deepen students interest in makes available E- education resources that are up-todate, industry-relevant, and engaging. Oracle Academy and community interaction opportunities to members. Oracle Academy was pleased to collaborate with KVS with trendsetting technology interventions. Here is a synoptic view of the session in action: Creating Java Programs using Greenfoot (Virtual Oracle Academy conducted the Greenfoot training in the Virtual Instructor Led format for PGT (CS) from 16 September to 17 October, 2014 for two batches of teachers. The robust platform of Cisco webex was used for training with audio, video and interactive features. Greenfoot is a visual 2D educational software tool with a code editor to create educational games and simulations. This is an easy and fun way to learn Java. Greenfoot is being developed and maintained at the University of Kent, with support from Oracle. It is free software, released under the GPL license. In May 2007, the Greenfoot project was awarded the Duke s Choice Award in the category Java Technology in Education, and in 2010 it won the Premier Award for Excellence in Engineering Education Courseware. In March 2014, Oracle and Greenfoot were honoured with the year s Impact through Knowledge Exchange Award by University of Kent. Java is the foundation for virtually every type of networked application and is the global standard for developing and delivering enterprise software, webbased content, games and mobile applications. Java enjoys a large and mature ecosystem with strong tools support. Java delivers application portability and robust performance across many computing environments. Outcomes: The teachers are now armed with an easy and engaging method of teaching object oriented programming which forms the basis of Java. The teachers experienced the power of learning using web conferencing as they met up with their batch mates and instructors real time though at different geographical locations. All teachers who successfully completed the project work have shared their projects on the greenfoot blog. Alice and STEM Education initiative during Inservice course Phase 2 Alice as a tool empowers teachers in a standard workshop of eight hours or in the TTT format. But it is Annual Report

169 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN felt there is a need to build the teacher know-how on using Alice for enhancing higher-order thinking. Kendriya Vidyalaya Sangathan gave Oracle Academy an opportunity to advance teacher knowledge and understanding of the use of Alice in phase 2 of the inservice course in December The participating teachers had attended the standard Alice training in May and June Three sessions of 90 minutes each were organized in the virtual Instructor led format using Cisco webex on 26 th, 29 th and 30 th December, The session topic was Alice and STEM education. Numerous intelligent examples were drawn up to show how Alice supports STEM education by promoting key STEM skills of logical thinking, decision making, problem solving and critical thinking. The sessions were conducted by Ms. Kamal Peter and Ms. Chaithra Shetty from Bangalore. More than 40 in-service course venues across India got hooked and more than 1000 teachers worked along with their virtual instructor on their desktop or laptop. The teachers enthusiasm was amazing. To a great extent teachers could appreciate the difference between computer and computational literacy. This will help the teachers in introducing some amount of programming to all students irrespective of the subject of specialization. For computational skill to become a true literacy, integrating it with the teaching of other disciplines would probably be ideal. To demonstrate this we had a teacher audience handling different subjects from middle and high school. Such reinforcement sessions are very useful. What is Alice? Alice is a 3D educational software developed at Carnegie Melon University with the support from Oracle. This software is used by schools to teach animation and create simple educational games. By dragging and dropping graphic tiles containing standard programming statements, students develop programs that animate 3D objects that populate a virtual world. In the process, they sharpen their logical thinking and problem solving techniques. They also grasp basic object oriented programming terminology and concepts conditional statements. It enables a new way to think and learn by populating virtual worlds intelligently, breaking problem statements into small tasks, and drawing up algorithmic expressions which help in problem solving. What is Web Conferencing? Learning is all about interaction. Web conferencing helps us do that without the constraints of geographical distance. Web conferencing allows interaction with anyone, anywhere, in real time WebEx combines desktop sharing through a web browser with voice conferencing and video. With Webex everyone sees the same thing on their computer screen at the same time It can be presentations, documents, drawings and even applications. Whether we are sharing information or brainstorming, webex helps us to do it better. It s all about interacting. Participants can win easily from anywhere on any platform. (Windows, Mac, Solaris, Linux and Unix and now on 3G enabled smart phones) E-Content Development workshop at ZIET, Mumbai 168 Annual Report

170 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN National Unity Day Annual Report

171 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN ACADEMIC PERFORMANCE-2015 It is a matter of pride for Kendriya Vidyalaya Sangathan that approximately students appeared in AISSE 2015 under Continuous Comprehensive Evaluation (both school based and Board based) system and achieved 99.39% result. 738 schools achieved 100% result scattered all over the country under the banner of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Percentage of students scoring Grade 1 has also increased in the year Pass percentage in class X examination is higher than the CBSE average. Detail is as under. Pass percentage in both the examinations are as under: Class X Name of Institution Kendriya Vidyalayas Navodaya Vidyalayas Independent Schools (CBSE) Overall Class XII Name of Institution Kendriya Vidyalayas Navodaya Vidyalayas Independent Schools (CBSE) Overall Result Analysis of KVS in Comparison with CBSE Average for Last 10 Years Academic year (Class X) Class XII CBSE % KVS (%) CBSE % KVS (%) Annual Report

172 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Kendriya Vidyalayas Navodaya Vidyalayas Independent Schools (CBSE) Overall YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE OF Kendriya Vidyalayas Navodaya Vidyalayas Independent Schools (CBSE) Overall Annual Report

173 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (Class X)CBSE % Class X KVS % Class XII CBSE % Class XII KVS % Annual Report

174 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN All 25 Regions have shown Excellent Performance Region wise details of Qualitative and Quantitative Results of Class X 2015 is as follows: S N REGION APPRS PASS EIOP Pass % No. of students in each Grade A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E1 E2 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) Overall KVS Result of AISSE pass percentage as well as students in various ranges of CGPA. Out of 976 schools scattered over 25 regions, 738 schools are successful in securing 100% pass percentage. Sl. No. Year Appeared Pass Percentage Percentage of Students in various range CGPA (8-9) CGPA (9-10) CGPA (10) Annual Report

175 Annual Report AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

176 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Region wise number of schools which have produced 100% result has been presented as follows: No. of KVs securing 100% result in class X Sl. No. Name of Region No. of Schools appeared in class X exam in No. of KVs securing 100% Result in class X in AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) 3 1 Overall KVS The details of 10 CGPA scorers in comparison to the last four years has been presented below. Those students who for their meritorious performance in the Board exam. Excellent Performance of class X students S No No. of students securing CGPA % % % % Annual Report

177 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN No. of KVs Securing 100% Result in Class X KVS(HQ) VARANASI TINSUKIA SILCHAR RANCHI RAIPUR PATNA MUMBAI LUCKNOW KOLKATA JAMMU JAIPUR JABALPUR HYDERABAD GUWAHATI GURGAON ERNAKULAM DELHI DEHRADUN CHENNAI CHANDIGARH BHUBANESHWAR BHOPAL BANGALORE AHMEDABAD AGRA TOTAL NO. OF KVs NO OF KVs SECURING 100% 176 Annual Report

178 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN is 94.75% pass percentage which is higher than CBSE average of 82.0%. Number of students appeared is less than the previous year. Class XII Region wise Board Result at a Glance S N Region Appeared PASS COMP Pass % Number of students in various ranges 33 TO 45% 45 TO 60% 60 TO 75% 75 TO 90% 90 TO 100% PI 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) Overall KVS Annual Report

179 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Annual Report AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ)

180 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Region wise Result of Science Stream (performance based) Region wise Result of Commerce Stream (performance based) Sl. No. Region Appeared PASS Pass% Sl. No Region Appeared PASS Pass% 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANE- SHWAR BHUBANE- SHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) Overall KVS CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) Overall KVS Annual Report

181 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Region wise Result of Humanities Stream (performance based) Sl. No Region Appeared PASS Pass% 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANE- SHWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD Sl. No Region Appeared PASS Pass% 14 JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS(HQ) Overall KVS Region wise number of schools securing 100% result has decreased from 349 to 219 out of 862 schools across the country. No of Schools securing 100% Results Class XII S. No. Name of the Region Total No. of KVs in 2015 No. of KVs secured 100% Result Agra Ahmedabad Bangalore Bhopal Bhubaneswar Chandigarh Chennai Dehradun Delhi Ernakulam Sirsa Guwahati Hyderabad Jabalpur Jaipur Jammu Kolkata Lucknow Mumbai Patna Raipur Ranchi Silchar Tinsukia Varanasi KVS (HQ) Total No. of KVs Annual Report

182 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN KVS (HQ) Varanasi Tinsukia Silchar Ranchi Raipur Patna Mumbai Lucknow Kolkata Jammu Jaipur Jabalpur Hyderabad Guwahati Sirsa Ernakulam Delhi Dehradun Chennai Chandigarh Bhubaneswar Bhopal Bangalore Ahmedabad Agra Annual Report

183 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Toppers of Class XII No Name of Students Name of KV KVS Region Stream Marks obtained Marks % Position 1 B ARJUN TRIVANDRUM PATTOM ERNAKULAM Science MOHIT KUMAR VASCO-DA-GAMA NO 1 (MANGOOR HILLS) BANGALORE Science GIRIDHAR S PUNE SC MUMBAI Science K SHRIKRISHNA UPADHYAYA BANGALORE JALAHALLI NO 2 BANGALORE Commerce T K JESHVENTH RAJA SAFNA NAZARUDEEN BANGALORE NAL BANGALORE Science TRIVANDRUM PANGODE ERNAKULAM Humanities SUSHREE JAGRITI SAHOO JANAKPURI DELHI Science DHIRAJ SINGH ROHINI (SEC 8) GURGAON Science SHRIKRISHNA SHARMA JAIPUR NO 1 (BAJAJ NGR) JAIPUR Science CANDIA OLIVERO COCHIN NO 4 (INS DRONACHARYA) ERNAKULAM Commerce PADMASANDHYA S MADURAI NO 1 (NARIMEDU) CHENNAI Commerce NYMISHA YADATI BANGALORE ASC BANGALORE Humanities AKSHAYA S KUMAR TRIVANDRUM PATTOM ERNAKULAM Humanities ASWATHY VENUGOPAL MOHD SHIRAZ BUKHARI TRIVANDRUM PATTOM ERNAKULAM Humanities KANPUR CANTT LUCKNOW Humanities VANI ALLAHABAD OLD CANTT VARANASI Humanities ADITYA SINGH RAE BARELI NO 1 LUCKNOW Humanities PRATHMAISH SHARMA RATLAM BHOPAL Commerce NRITHYA ANAND S N MALAPPURAM ERNAKULAM Commerce RASHA PARVEEN CALICUT NO 1 (WEST HILLS) ERNAKULAM Commerce SRUTHI VINOD DAMOH JABALPUR Commerce Annual Report

184 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Stream wise Toppers of Class XII-2015 Science SL. No Name of Students Name of KV KVS Region Stream Marks obtained Marks % Position 1 B ARJUN TRIVANDRUM PATTOM ERNAKULAM Science MOHIT KUMAR VASCO-DA-GAMA NO 1 (MANGOOR HILLS) BANGALORE Science GIRIDHAR S PUNE SC MUMBAI Science T K JESHVENTH RAJA BANGALORE NAL BANGALORE Science SUSHREE JAGRITI SAHOO JANAKPURI DELHI Science DHIRAJ SINGH ROHINI (SEC 8) GURGAON Science SHRIKRISHNA SHARMA JAIPUR NO 1 (BAJAJ NGR) JAIPUR Science Commerce SL. No 1 Name of Students Name of KV KVS Region Stream K SHRIKRISHNA UPADHYAYA 2 CANDIA OLIVERO 3 PADMASANDHYA S 4 PRATHMAISH SHARMA BANGALORE JALAHALLI NO 2 COCHIN NO 4 (INS DRONACHARYA) MADURAI NO 1 (NARIMEDU) Marks obtained Marks % Position BANGALORE Commerce ERNAKULAM Commerce CHENNAI Commerce RATLAM BHOPAL Commerce NRITHYA ANAND S N MALAPPURAM ERNAKULAM Commerce RASHA PARVEEN CALICUT NO 1 (WEST HILLS) ERNAKULAM Commerce SRUTHI VINOD DAMOH JABALPUR Commerce Humanities SL. No Name of Students Name of KV KVS Region Stream 1 SAFNA NAZARUDEEN TRIVANDRUM PANGODE Marks obtained Marks % 4 Position ERNAKULAM Humanities NYMISHA YADATI BANGALORE ASC BANGALORE Humanities AKSHAYA S KUMAR TRIVANDRUM PATTOM ERNAKULAM Humanities ASWATHY VENUGOPAL TRIVANDRUM PATTOM ERNAKULAM Humanities MOHD SHIRAZ BUKHARI 6 VANI KANPUR CANTT LUCKNOW Humanities ALLAHABAD OLD CANTT VARANASI Humanities ADITYA SINGH RAE BARELI NO 1 LUCKNOW Humanities Annual Report

185 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl. No No of Schools with 100% result in class X as well as XII Name of Region No of Schools having 100% Results in X & XII both classes 1 AGRA 8 2 AHMEDABAD 2 3 BANGALORE 16 4 BHOPAL 7 5 BHUBANESHWAR 7 6 CHANDIGARH 4 7 CHENNAI 17 8 DEHRADUN 13 9 DELHI 2 10 ERNAKULAM GURGAON 5 12 GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR 4 15 JAIPUR 4 16 JAMMU KOLKATA 3 Subject Wise-Analysis of Class XII S No Subject Pass %age PI 1 History Geography Biology English Chemistry Physics Computer Science Hindi Accountancy Business Studies Mathematics Economics Information Practices Phy. Education KVS(HQ) 1 19 LUCKNOW 3 20 MUMBAI 5 21 PATNA 2 22 RAIPUR 7 23 RANCHI 1 24 SILCHAR 6 25 TINSUKIA VARANASI 0 Overall KVS Annual Report

186 Sl. No. Region Region Wise Subject Analysis Class X English Hindi Math S Science Science Sanskrit No. of Students No. of Students No. of Students No. of Students No. of Students No. of Students Appr Pass Pass% Appr Pass Pass% Appr Pass Pass% Appr Pass Pass% Appr Pass Pass% Appr Pass Pass% 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESHWAR CHANDIGARH KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 7 CHENNAI Annual Report DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU KOLKATA KVS(HQ) LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI Overall KVS

187 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN GEMS OF KVS KV TOPPERS Mast B. Arjun Class-XII Science Stream (99%) 495/0 KV, Pattom (Ernakulam Region) Mast. K. Shrikrishna Upadhyaya Class-XII Commerce Steam (98%) 490/0 KV No. 2, Jalahalli (Bangalore Region) Ms. Safna Nazarudeen Class-XII Humanities Stream (97.80%) 489/0 KV, Pangode (Ernakulam Region) 186 Annual Report

188 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Achievements Aditya Rajendran of KV, (inset) has been adjudged as the best photographer at an open contest organised by ET-Travel. The picture sent by him Royal Mysore is now property of ET Travels. Pt. Deendayal Upadhyaya held in the month of Sept Annual Report

189 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 4(c)THE STAFFING Procedure for Selection of Teachers Direct recruitment of teachers in KVS is at present centralized. As and when vacancies occur, an all India advertisement for direct recruitment of various posts in KVS is usually published in the Employment News (Weekly) followed by short advertisement in other National and Local Newspapers. The candidates prescribed for the posts as published in the advertisement (as per Recruitment Rules) are eligible and are required to take a written examination which consist of objective type questions to test competence of the candidates in the concerned subject and bilingual test in Hindi & English languages to test the competence of the candidates to teach both in English & Hindi medium. The candidates are called for interview on merit, based on performance in the written examination depending upon the vacancies available for the post. A Select the candidates in the written examination and interview. The entire recruitment work consisting of processing of applications, conducting written examinations at various centers (KVs /non KVs) coming under different regions, evaluation, preparation of merit lists, dispatch of interview letters etc, are entrusted to an agency. the vacant posts in different Kendriya Vidyalayas all over the country. At present, the process of recruitment up to the year has been completed and PGTs, TGTs, PRTs and Miscellaneous teachers have already been posted. Also, the process for recruitment against vacancies for different categories of teachers in KVS against vacancies for the year and is in process. Apart from this, in Kendriya Vidyalayas, appointments of teachers on contractual basis are effected as per the terms and conditions approved by the Board of Governors of KVS in its 94 th meeting held on Simultaneously, teachers may also be provided from neighbouring Kendriya Vidyalayas to another as a temporary measure to supplement the teaching efforts of contractual teachers, for the betterment of the students as well as the Kendriya Vidyalayas so that the studies of the students do not suffer. KVS is trying hard to complete the recruitment process to post teachers against vacant posts available in the Vidyalaya till such time necessary temporary arrangements is being done of teachers in the KVs concerned for the betterment of the students enrolled in the KV concerned. S.N. No. of Posts 1 Deputy Commissioner, Group A 1 2 Assistant Commissioner, Group A S.O., Group B 2 6 Assistant, Group C 9 7 Sr.Stenographer Grade-II, Group C 1 8 Jr. Stenographer Grade-III, Group C 2 9 Hindi Translator, Group C 1 10 Upper Division Clerk, Group C 5 11 Lower Division Clerk, Group C 5 12 Driver, Group C 1 13 Sub. Staff, Group C 5 Total Annual Report

190 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Year Staff Sanctioned Staff in Position ,581 39, ,170 40, ,069 40, ,794 40, ,191 40, ,114 39, ,833 39, ,496 38, ,530 39, ,215 37,894 Year Staff Sanctioned Staff in Position ,593 39, ,942 39, ,898 44, ,313 48, ,767 49, , ,212 48, ,554 48, ,783 46, ,719 48,349 70,000 60,000,000 40,000 30,000 20,000 Staff Sanctioned Staff in Position 10, Annual Report

191 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN STATEMENT SHOWING SANCTIONED POST, VACANT POST AND IN POSITION POST AS ON S. N. Name of Post Sanctioned Post Vacant Post In Position 1 Commissioner Additional Commissioner (Admn.) / (Acad.) Joint Commissioner Joint Commissioner (Fin.) Deputy Commmissioner (Admn.) Deputy Commmissioner (Fin.) Deputy Commmissioner Superintendent Engineer Assistant Commissioner (Admin.) Assistant Commissioner (Fin.) Assistant Commissioner (RO) Executive Engineer Principal Gr.I Vice Principal / Principal Gr.II Assistant Administrative Private Secretary Assistant Editor Assistant Director (OL) Stenographer Grade A Total S. N. Name of Post Sanctioned Post Vacant Post In Position B 25 Headmaster Post Graduate Teachers Hindi English History Economics Geography Physics Chemistry Maths Biology Commerce Computer Science Bio - Technology C Total PGTs Trained Graduate Teachers Hindi English Sanskrit Social Studies Maths Biology TGT (Physical & Health Education) TGT (Art Education) TGT (Work Experience) Yoga Teacher Librarian D Primary Teachers PRT(Music) E Total Non-Teaching Category Assistant (KVs RO181 / HQ52 ZIET 5) Annual Report

192 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S. N Name of Post UDC (KVs RO119 / HQ35. ZIET 5) LDC (KVs RO100 / HQ. ZIET 5) Sanctioned Post Vacant Post In Position Lab. Asstt Sub Staff Stenographer Grade II Now Grade I (RO25/HQ 11/ZIET 5) Stenographer Grade III Now Grade II (RO 56/ HQ 12/ZIET 0) Sr. Hindi Translator S. N. 59 Name of Post Hindi Translator (RO 25/HQ 2) Sanctioned Post Vacant Post In Position Driver Proof Reader Electrician Sr. Gestetner Operator Jr. Gestetner Operator Hostel Staff LDC Sub Staff Nurse F Total Non- Teaching Grand Total (A + B + C + D + E + F) 14,288 2,954 11,334 57,719 9,370 48, Note: The information has been compiled based on the inputs received from Academic Section KVS(HQ) /Kendriya Vidyalayas: Name of the ZIETs Name of the Post Sanctioned Post in each ZIET Sanction Post in all 5 ZIETs Deputy Commissioner (as Director in ZIET) 1 05 PGT 7 35 Computer Programmer 1 05 Mumbai, Bhubaneswar, Gwalior, Chandigarh & Mysore HM 2 10 Librarian Stenographer (Grade II) 1 05 Assistant 1 05 UDC 1 05 LDC 1 05 Sub. Staff (for Labs) 2 10 Total Annual Report

193 192 Annual Report Norms For Staff Requirement of Kendriya Vidyalaya 1 SEC. 2-SEC. 3 SEC. WITH SEC. WITH SEC. WITH + 2 POST UP TO X WITH +2 UP TO X WITH +2 SC. HUM. COM. 2-SC./ 1-HUM./ 1-COM. 2-SC./ 2-HUM./ 1-COM. Principal Vice Principal HM PGTs Hindi English Maths Physics Chemistry Biology History Geography Economics Commerce Comp.Sc TGTs Hindi English Maths Biology S.St Sanskrit PRTs PRT(Music) TGT(Physical & Health education) TGT(Art Education) TGT(Work Experience) Librarian Supdt Assistant UDC LDC Lab. Attd Group-D Total KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

194 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 4(d) INCENTIVES TO TEACHERS Govt. of India felicitates and awards eminent teachers from different organizations on Teachers Day every year. 16 teachers from KVS received such award. 5 Sanskrit teachers were also selected in Category I (PRT/HM) S. No. Name Designation KV Region 1 Shri Manoj Kumar Malik PRT ONGC Kaulagarh Road Dehradun 2 Smt. K.V. Rama Lakshmi PRT No. 1 Uppal Hyderabad 3 Smt. Baljeet Kaur PRT AFS High Grounds Chandigarh 4 Smt. V. Jalaja Kumari PRT Pattom Shift 1 Ernakulam 5 Dr. Surabhi PRT Air Force Station Bareilly Lucknow 6 Smt. Pragati Pandey PRT (Music) Nowrozabad District -Umaria Lucknow Category II (Secondary/Sr.Sec./Principal/V.P) S.No. Name Designation KV Region 1 Smt. Savita Bawa PGT-English JNU Campus New Mehrauli Road Delhi 2 Smt. Runumi Bhattacharjee TGT Central University Tezpur Post Nappam Guwahati 3 Smt. Sabiha Shaikh PGT No. 1 Hazira Surat Ahmedabad 4 Mrs. Pamela Mukherjee TGT Sanskrit NIT Agartala, Silchar 5 Ms. Rekha Saxena Principal AFS,No. 2, Gwalior Agra 6 Sh. C. Muthiah Principal Madurai Chennai Category III (Special Category for PH (PRT/HM) S. No. Name Designation KV Region 1 Shri lnder Paul PRT (Music) Main Bazar, Kathua Jammu 2 Miss Tara Reddy PRT IIT, Mumbai Mumbai Category IV Special Category for PH-(Sec./Sr.Sec. Teachers/Principals/V.P./Misc. Teachers) S. No. Name Designation KV Region 1 Shri Jagdish Kumar Lohar TGT AFS No. 1, Jodhpur Rajasthan Jaipur 2 Shri Amar Narayan Shukla PGT- Economics No. 2, Raipur, Chattisgarh Raipur Sanskrit Teachers 1 Shri Hans Raj TGT (Sanskrit) KV 3 BRD, Chandigarh Chandigarh 2 Shri Bhim Chand TGT (Sanskrit) Sec 12, Dwarka Delhi 3 Shri Ravindranath G Bhat TGT(Sanskrit) NAL Campus Bangalore 4 Dr. Barun Kumar Mishra TGT (Sanskrit) AFS Darbhanga Ranchi 5 Mrs. Madhulika Madhu TGT (Sanskrit) Nerist, Post Nirjuli, Distt Papumpare, AP Tinsukia Annual Report

195 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN INCENTIVE AWARD FOR TEACHING & NON- Apart from National Award, Incentive Award was instituted by KVS to honour and recognize the meritorious services of its teaching and non-teaching Vidyalayas/ZIETs in appreciation of their dedicated and 80 teaching and non-teaching staff of KVS received this Incentive Award in the year Principal S. No. NAME OF KV NAME OF REGION 1 Dr (Mrs) Shalini Dikshit New Cantt, Allahabad Varanasi 2 Ms.K.G.Sujaya Kalpetta Erankulam 3 Mr. Damodar Purohit No.3, Bhubneshwar Bhubneshwar 4 Dr. Rameshwar Prasad No 1 Udhampur Jammu Vice Principal S. No. NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mr. Ravinder Kumar No.1 RCF Hussainpur Chandigarh HM S. No. NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mrs. Narayani Singh Bacheli Raipur 2 Mrs. N Inbamalar IIT Chennai Chennai PGTs S. NO. SUBJECT NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mrs.Jagrati Sharma PGT(Chemistry) No. 2 Bhopal Bhopal 2 Mrs. Aparna Ray PGT(English) Jutogh Cantt, Shimla Chandigarh 3 Mrs.Preeti Kiran PGT(Chemistry) AGCR Colony(1 shift) Delhi 4 Mrs.Champa Negi PGT(Chemistry) FRI. Dehradun Dehradun 5 Mrs.Pratima Menon PGT (Geo) Jharoda Kalan Gurgaon 6 Mrs. Shakuntala Kotwal PGT(Bio) Sunjuwan Jammu 7 Mr. M.Srinivasan PGT(Maths) ZIET Mumbai ZIET Mumbai 8 Mrs. Usha Upadhyaya PGT (Eng.) Gomti Nagar Lucknow 9 Mr H.Narayana Rao PGT(Bio) ASC Centre, Bangalore Bangalore 10 Mr.V.Pardhasaradhi PGT(English) AFS Thane Mumbai 11 Mr.DD Srivastava PGT(Hindi) Malkapuram, Gandhigram Bhubhneshwar 12 Mr. Sanjeev Kumar Sharma PGT(Chemistry) Mathura Cantt Agra 13 Mrs.S.M.Hemrom PGT(Hist) Chandrapura (Bokaro) Ranchi 14 Mr.Ujjal Kumar Banerjee PGT(Chemistry) Fort William Kolkata 15 Mrs. Sita Choudhary PGT(English) BSF Jodhpur Jaipur 194 Annual Report

196 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN TGTs S. No. SUBJECT NAME OF KV NAME OF REGION 1 Dr.(Ms.)Kalpana Sharma TGT(Maths) NFC Vigyan vihar Delhi 2 Mr.S.K.Nayak TGT(Maths) COD, Jabalpur Jabalpur 3 Ms.Sapna Verma TGT(Maths) No.5 Ist Shift Jaipur Jaipur 4 Mrs. Punithamani S TGT(Maths) HVF Avadi Chennai 5 Mr. J K Srivastava TGT(Maths) ONGC Dehradun Dehradun 6 Mr. Arvind Kumar TGT(Science) OEF, Kanpur Lucknow 7 Mr.T.Sadanandan TGT(Hindi) Kanjikode Ernakulam 8 Mrs.Anindita Chakravarty TGT(Science) IIT Powai Mumbai 9 Ms. Amrinder Kaur TGT(S.St) No.1 Amritsar Jammu 10 Mrs. D. Lakshmi Rao TGT(English) No. 3 Bhopal (II shift) Bhopal 11 Mrs Neelima Shrivastava TGT(S.St) No. 1 Baroda Ahmedabad 12 Mr. Y.S Sai Babu TGT(Bio) No. 2, Sri Vijaynagar Bhubneshwar 13 Dr Barun Kumar Mishra TGT(Sanskrit) AFS Darbhanga Patna 14 Mrs.Anita Sharma TGT(English) No. 1 HEC Ranchi Ranchi 15 Mr.Manmohan Singh TGT(Maths) No. 5, Bathinda Cantt Gurgaon 16 Mrs.Pamela Mukherjee TGT(Sanskrit) NIT Agartala Silchar 17 Mr. Chandra Shekhar Jha TGT(Sanskrit) Nagaon Guwahati PRTs S. No. SUBJECT NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mrs.Jyotirmayee Sahu PRT Berhampur Bhubaneswar 2 Mr. Sanjay Kumar Kushwaha PRT No.1 Ahmedabad Ahmedabad 3 Mrs. K.Kantimathi PRT No. 2 Bhopal Bhopal 4 Mrs. K.Pandhiarasi Alias Anbarasi PRT NLC Neyveli Chennai 5 Ms. Baljeet Kaur PRT AFS Highgrounds, Chandigarh Chandigarh 6 Mrs. Madhu Malati Manghnani PRT No.2 AFS Jodhpur Jaipur 7 Mrs. Shobha Rani PRT IIT Powai Mumbai 8 Mrs. C. A. Chandrika PRT Ernakulam Ernakulam 9 Mrs. TH. Irabati Singh PRT A F S Borjhar Guwahati 10 Mrs. Vijay Laxmi Sharma PRT CRPF Amerigog Guwahati 11 Mrs.Kulwinder Kaur PRT No.1 Bathinda Gurgaon 12 Mrs. Niyamathunnisa PRT Hebbal Bangalore 13 Mrs. Aparna Dubey PRT Shahdol Raipur 14 Dr. Dileep Kumar Tripathi PRT Janakpuri Delhi 15 Mr. Avyaya Sudhakar PRT Mathura Cantt. Agra 16 Dr. (Mrs) Purnima Pandey PRT Manauri Varanasi 17 Mrs. Nimi Kaul PRT Nagrota Jammu 18 Mrs. T. H. Sabita Devi PRT No.1 Imphal Silchar 19 Mrs. Sunita Gogoi PRT ONGC, Sivasagar Tinsukia Annual Report

197 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S. No. SUBJECT NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mr. Swadesh Kumar Jain TGT(P&HE) Mordabad Dehradun 2 Mr. Keshav Varnoti TGT(AE) No.1 AFS Jodhpur Jaipur 3 Mrs.Pragati Pandey PRT(Music) No.1 GCF, Jabalpur Jabalpur 4 Mr.M.B.Agarwal TGT(WE) No.2 Jaipur Jaipur 5 Dr. (Mrs.) Lovneet Kaur Randhawa TGT (P&HE) CRPF,Nagpur Jabalpur 6 Mr.Keshav Ram Thakur Yoga Teacher Sec.5 Dwarka Gurgaon 7 Mr. Jitendra Das Librarian No.3, Bhubneshwar Bhubneshwar PH Sr. Sec. Category S. No. SUBJECT NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mr. Jagdish Kumar Lohar TGT(WE) No.1 AFS Jodhpur Jaipur 2 Mrs.Neerja Rao Librarian Anna Nagar Chennai PH HM/ PRT S. No. SUBJECT NAME OF KV NAME OF REGION 1 Mr.Inder Paul PRT (Music) Kathua Jammu 2 Mr. Hare Ram Prasad PRT BHU Varanasi Varanasi NON - TEACHING STAFF Category/Group S. No. Designation Group - A 1 Sh. S. K. Verma Dy. Commissioner RO Delhi Group - B Group - C Sub Staff PH Category (Non-Teaching) 1 Mr. M. L. Vishwa karma Assistant RO Bhopal 2 Mr. K. K. Yadav KV, No.2 Jaipur 1 Mr. Durgesh Ghosh UDC BHU Varanasi 2 Mr. S. P. Mudgal UDC KVS HQ 3 Mr. Chetan Pandya UDC Dwarka, Ahmedabad 4 Mr. Harkesh UDC KVS HQ 1 Mr. Raj Narayan Yadav Sub staff KVS HQ 2 Mr. Naresh Kumar Sub staff KV, Nabha Cantt (RO Gurgaon) 3 Mr. Uday Paswan Sub staff KVS HQ 1 Mr. Daljit Singh Sub staff No.3 Amritsar INNOVATION AND EXPERIMENTATION AWARDS Sl. No. Name of the Teacher Designation Name of KV Region 1 Sh. A K Chawla TGT(Maths) No-2, DLW, Patiala Chandigarh 2 Smt. Neha Jain PGT(Biotech) No-1, Bajajnagar Jaipur 3 Smt. Leena Mukundan TGT(SST) Kanjikode Ernakulam 4 Sh. V S Sharma PGT(Maths) Sainik Vihar Delhi 196 Annual Report

198 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sl. No. Name of the Teacher Designation Name of KV Region 5 Sh. J K Ramteke TGT(Sc.) OF, Ambajhari Jabalpur 6 Smt. Mamta Sharma PGT(Comm.) Begumpet Hyderabad 7 Smt. Meenakshi Mate TGT(Sci) VSN Nagpur Jabalpur 8 Sh. Lakhbir Singh TGT(Maths) No-1, Udhampur Jammu 9 Smt. Suganthi Mala Solomon PGT(Eco) DGQA, Chennai Chennai 10 Sh. Saroj Kumar Subudhi TGT(WE) Berhampur Bhubaneswar Sl. No Name of the Teacher Desig. Name of KV Region Remarks 1 (i) (ii) (iii) Smt. Mallika Nayagam Smt. Kalyani S Smt. P Bhramaramba PRT PRT PRT RWF, Yelahanka Bangalore Group Award 2 Smt. Kuheli Majumder HM No.2, CRPF, BBSR Bhubaneswar 3 (i) (ii) Smt. N Padma Dr. C Raj Mohan PRT PRT No-1, OFD, Trichy Chennai 4 Smt. Surekha David PRT No.1, STC Jabalpur Jabalpur Group Award 5 Sh. Kamal Jit PRT No.1, AFS, Adampur Chandigarh 6 (i) (ii) Smt. Suman Bisht Smt. Saroj Bala PRT PRT AFS Vadodara Ahmedabad 7 Smt. Indubala Bandewar PRT Barkuhi Jabalpur 8 Smt. Anjali Tamhankar PRT Bhandup Mumbai 9 10 (i) (ii) (iii) (i) (ii) Smt. Manju Chauhan Smt. Seema Sah Smt. Shipra Negi Smt. Vaishali Tiwari Smt. Anupama Choursiya PRT PRT PRT PRT PRT NSG Manesar Dhana Gurgaon Jabalpur Group Award Group Award Group Award Teacher Exchange Programme The Fulbright organization provides Teacher Exchange Programme. It works under the United States Educational Foundation in India (USEFI). The Indo- US agreement on educational exchange, signed by then Prime Minister Pt. Jawahar Lal Nehru and U.S. Ambassador Loy Henderson on February 2, 19 in New Delhi, established the USEFI. Teacher Exchange Programme provides opportunities to India Secondary School Teachers (9 th to 12 th grades) of English, Maths and Science to participate in direct exchange of position with U.S. Teachers. In this programme selected Indian teachers have the opportunity to work within a U.S school system and experience U.S. society and culture. Similarly, U.S. teachers work in an Indian School set up and share their experience with Indian students and teachers. S. No Name of the Employees Designation Name of KV Region Name of the Programme for which selected Session Year of Selection Programme Period 1. Mrs. Reena Paliwal PGT- Economics No. 3 Colaba Mumbai Mumbai International Leaders in Education Prorgamme (ILEP) to Annual Report

199 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Supervision of the schools is primarily carried out to assess the quality and performance. It also aims to identify the strong and weak areas of the schools so as to facilitate their effective function. Objective of Supervision is to observe the functioning of the Kendriya Vidyalayas in different areas namely, Academic, Administrative, Finance, Planning, Efforts, Achievements, Recognition and feedback from various stakeholders. A minimum of two rounds of inspection are carried out every year in each KV and a third round too wherever required. Schools are graded, based on their all round performance, depending on various parameters. The region wise data of school inspection and their gradings S. No Region No. of KVs Inspection Reports Outstanding Very good Good Average Below Average 1 AGRA AHMEDABAD BANGALORE BHOPAL BHUBANESWAR CHANDIGARH CHENNAI DEHRADUN DELHI ERNAKULAM GURGAON GUWAHATI HYDERABAD JABALPUR JAIPUR JAMMU 59* KOLKATA LUCKNOW MUMBAI PATNA RAIPUR RANCHI SILCHAR TINSUKIA VARANASI KVS (HQ) Total *(1 non-functional KV Gulmarg at Tanmarg) 198 Annual Report

200 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 5. Training : Empowering to Meet the Challenges Training of teachers and non-teaching staff is an integral part of the organization. Every year, thousands of employees are provided with Refresher Training Programmes. It is not an exaggeration if it is stated that KVS is the only organization in the school education system where thoroughly planned courses are held on a regular basis. Keeping in view the pivotal role of training for employees and to further augment the efforts, a focused approach was felt necessary and Zonal Institutes of Education and Training were opened at Gwalior, Mumbai, Mysore, Chandigarh and Bhubaneswar. Zonal Institute of Education & Training Each ZIET is headed by a Deputy Commissioner / Director supported by other staff. are trained at each ZIET. All the ZIETs except ZIET, Bhubaneswar have their own building and hostel facilities. The Objectives of established Zonal Institutes are: 1. To plan, design, deliver and evaluate training other staff 2. To conduct orientation programmes for Directors, Resource Persons of training programmes and of other training staff 3. To develop training manuals and modules 4. To undertake research and studies on issues related to training/kvs 5. To initiate innovations in training 6. To undertake publications of journals and other materials as decided by KVS 7. To oversee the training activities in the Regions 8. To maintain statistical details of training programmes VISION Enabling KVS employees to function as true MISSION Providing quality training to equip the Teachers and the Staff with current knowledge Developing skills required for carrying out their assigned tasks effectively Inculcating positive attitude so that they do their work with interest and involvement Developing the employees as true professionals in their domain of work Inculcating positive work culture in all the employees so that they become highly useful to their organization in particular and to the society in general. TRAINING TARGETS Each teaching staff of the KVS shall undergo a training programme for a duration of three weeks All other employees of the KVs shall undergo a training programme for a duration of at least 5 days in a span of every three years Each newly joined employee of the KVS both teaching and non-teaching shall undergo an induction course for a duration of ten days, preferably before joining or at least within six months from the date of joining KVS Any employee found wanting in any area of his work shall undergo need-based training All the employees of the KVS shall undergo training programmes on new initiatives/ policy changes etc. as and when required as per the orders of KVS EDUCATING THE EDUCATORS In-Service/Refresher Courses Realizing the fact that the teachers are engineers of excellence and architects of the Nation s future, KVS has been making concerted efforts to provide such experiences to them through In-service training courses that will enrich and empower them to achieve excellence Annual Report

201 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Education & Training at Bhubaneswar, Chandigarh, Gwalior, Mysore & Mumbai respectively with the mandate to take care of the In-service training needs of the KVS teachers alongwith short term courses for teaching and non-teaching staff. KVS conducts In-service Courses of days duration for various categories of teachers. These Inservice courses are organized in 02 spells i.e. one course of 12 days duration followed by 10 days course (totaling 22 days). Both spells of In-service courses are planned and monitored at the KVS (HQ) level. However, In-service courses of teachers of following categories are conducted in one spell of 21 days duration: (i) Librarian (ii) TGT (P&HE) (iii) TGT (Drg.) (iv) TGT (Work Exp.) (v) Yoga Teacher (vi) PRT (Music) For the year , KVS conducted 118 In-service courses deputing 5590 teachers of various categories. Out of these 4389 teachers attended the courses. The details of the courses conducted during is given in the Table A. Apart from In-service training programmes, KVS conducts Short Term Courses for all categories of 15, 198 Short Term Courses were conducted by all & non-teaching staff, attended these courses. Directors and Resource Persons selected for training the teachers are suitably oriented to conduct the ensuing training programmes. Such orientation courses seek to make them comprehend the objectives of the courses they are to conduct, help them prepare the course material and formulate appropriate strategies for the course Table B. A) No. of Teachers Attended In-service courses During S. No. Category/Subject PGTs Courses No. of Courses No. of Teachers Deputed No. of Teachers Attended 1 Hindi English Maths Physics Chemistry Biology History Geography Economics Commerce Computer Science Total TGTs Courses 1 Hindi English Sanskrit Maths Science Social Science Librarian Drawing Work Exp P & HE Total Primary Teachers Music Total H.Ms Grand Total Annual Report

202 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Training and Workshop at ZIETs Annual Report

203 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN B) Short Term Courses During the Session S.No. Name of ZIET Name of courses Number of courses Number of techers attended ZIET Bhubaneswar 3 Day Orientation Course for Course Directors and RPs of PRT in-service courses Orientation Course for Course Directors, Asso.C.Ds and Resource Persons for TGT Sc. and PGT Biology 4 Day Workshop on Capacity Building for PGT Economics (KV Dum Dum, Kolkata Region) 3 Day Workshop on Result Improvement for PGT Maths (KV Bondamunda, Ranchi Region) Day Workshop on Empowerment of TGT Science Day Workshop on Improvement of Result (PGT Physics) Day Workshop on Capacity Building in Botany for PGT Biology (K V Maligaon, Guwahati Region) Empowerment of TGT S.St. in Economics ( K V Hinoo Ranchi, Ranchi Region) Day Workshop on Improvement of Result (PGT Chemistry) DAY WORKSHOP ON ASL FOR TGT ENGLISH (SILCHAR & RANCHI) 2 DAY WORKSHOP ON ASL FOR TGT ENGLISH (BHUBANESWAR & KOLKATA) CCE for PRT (Music)-Guwahati Region CCE for TGT (ART EDUCATION)-Guwahati Region CCE for TGT (P&HE)-Guwahati Region CCE for TGT (WET)-Guwahati Region CAPACITY BUILDING IN ZOOLOGY-PGTs (BIO) CCE for PRT (Music)-Bhubaneswar Region CCE for TGT (ART EDUCATION) Bhubaneswar Region CCE for TGT (P&HE) Bhubaneswar Region CCE for TGT (WET)--Bhubaneswar Region DAY WORKSHOP ON ASL FOR TGT ENGLISH (GUWAHATI & TINSUKIA) CCE for PRT (Music)-Silchar Region CCE for TGT (ART EDUCATION) Silchar Region CCE for TGT (P&HE) Silchar Region CCE for TGT (WET) Silchar Region Financial Management for LDCs-BBSR, Ranchi, Kolkata regions CCE for PRT (Music)-Ranchi Region CCE for TGT (ART EDUCATION) Ranchi Region CCE for TGT (P&HE) Ranchi Region CCE for TGT (WET) Ranchi Region CCE for PRT (Music)-Kolkata Region CCE for TGT (ART EDUCATION) Kolkata Region Annual Report

204 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S.No. Name of ZIET Name of courses Number of courses Number of techers attended CCE for TGT (WE) Kolkata Region CCE for PRT (Music)-Tinsukia Region CCE for TGT (ART EDUCATION) Tinsukia Region CCE for TGT (P&HE) Tinsukia Region CCE for TGT (WE) Tinsukia Region Financial Management for LDCs-Silchar, Tinsukia & Guwahati regions Free and Open Source Software for Librarians Financial Management for Vice-Principals Financial Management for Principals Integration of Maths and Science for TGTs RTI for Principals fgunh dk dk;zlk/kd Kku,oa bz&fgunh dk iz;ksx Integration of Maths and Science for TGTs Induction Course for PRTs (BBSR) Inclusive Education for PRTs (at Guwahati) Inclusive Education for PRTs (at ZIET BBSR) 1 38 Induction Course for TGTs (BBSR & Ranchi) Project Based Learning Induction Course for PGTs (BBSR & Ranchi) çkfkfed f k{kdksa ds fy, fgunh i<+kus ds rjhds 1 40 ZIET Bhubaneswar ZIET CHANDIGARH 07 DAY Induction Course for newly appointed PRTs day Induction Course for newly recruited TGT s Jan 2015(Agra,Chandigarh,Delhi,Gurgaon), DAY Induction Course for newly appointed PGTs day Workshop for TGT (PHE) Day Workshop for PGT (Chem) 1st Spell day Workshop for PGT/TGT(Hindi) day workshop for TGTs on First Responder s Skills,sports injuries& Health,Hygine & sanitation March 2015 injuries & Health, Hygine & sanitation-tgt(phe)and Yoga March day Workshop for Visually impaired Teachers day workshop - ASL (Chandigarh Region) day Orientation Programme (15-17 May,14) day Orientation Programme (19-21 May,14) day workshop - ASL (Gurgaon Region) day workshop - CCE (14-16 July,14) 1 30 Annual Report

205 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S.No. Name of ZIET Name of courses Number of courses Number of techers attended day workshop - ASL (Jammu Region) day workshop TGT (Sc) - Evaluation strategy & Record keeping day workshop CCE (4-6 Aug,14) day Workshop PGT (Chem) day workshop Learning Disabilities day Workshop - ASL (Dehradun Region) day Workshop on Concept mapping in Physics day Workshop for Principal on Disciplinary Proceedings day Workshop on ICT (PRT Musics) Day Workshop on ICT (TGT AE) day workshop, streamlining of co-scholastic subjects ( work Education) day Workshop on ICT (TGT (WE) days CPPDDT orientation Programme for Academic Councellor day Workshop on Collection of Fee through UBI Portal day Workshop, Collection of Fee through bank -Third phase ZIET CHANDIGARH TOTAL ZIET Gwalior Orientation Course for Course Directors, ACD, RPs of PRT In-service Courses. Orientation Course for Course Directors, ACD, RPs of PGT & TGT(English) In-service Courses ISC for PGTs in English (I Spell) ISC for PRTs in Music ISC for TGTs in Library Science (SDC-1) Workshop on Action Research Skills for TGTs & PGTs. Programme of Professional Development for Primary Teachers (Batch- 1) Programme of Professional Development for Primary Teachers (Batch- 2) Orientation Course on Fee Collection Through Bank (In Two Batch) (SDC-2) Workshop on RTE & Student Developmental Skills for TGTs & PGTs (SDC-3) Workshop on Strategies for Improving Board Class Results In Economics (SDC-4) Workshop On Instructional Design & Strategies for TGTs & PGTs Induction Course for Newly Recruited PRTs Induction Course for Newly Recruited TGTs Annual Report

206 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S.No. Name of ZIET Name of courses Number of courses Number of techers attended Induction Course for Newly Recruited PGTs (SDC-5) Refresher Course for Sub-Staff II Spell ISC for PGTs in English (SDC-6) Refresher Course for LDC (SDC-7) Refresher Course for UDCs (SDC-8) Workshop on Disciplinary Proceedings for Principals (SDC-9) Refresher Course for Assistants ISC for Physical and Health and Education. ( I Batch) ISC for Physical and Health and Education (II Batch) First Responder s Skills, Sports injury, Health, Hygiene & Sanitation For PETs (Ist Batch) First Responder s Skills, Sports injury, Health, Hygiene & Sanitation For PETs (IInd Batch) First Responder s Skills, Sports injury, Health, Hygiene & Sanitation For PRTs (Agra & Jabalpur Region) ZIET Gwalior TOTAL ZIET MYSORE 03 day Orientation Programme for Course Directors, and RPs (PRT). 03 day Orientation Programme for Course Directors, Associate Course Director & RPs for ISC - PGTs (Geography, Economics, History & Commerce) & TGT(S. St. 02 day workshop on Rajbhasha Implementation (Hyderabad & Trivandrum,Chennai, Bangalore) Assistant/ UDC/ LDC. 03-day Orientation Programme for Key Resource Persons for CCE, Constructivist and Activity-based Teachinglearning using e-content and e-learning at Primary and Secondary levels - 2 TGTs each in English, Science and Soc.sc., and 2 HMs/PRTs from each of the four Regions. 02-day Orientation Programme on ASL (One PGT/ TGT(Eng.) handling class IX to XI from each KV of Bengaluru, Chennai, Hyderbad, Ernakulum Region. 05-day Training Programme on CCE, Constructivist, activity-based Teaching-Learning and use of e-content and e-learning Secondary-Eng,Social Science. 05-day Training Programme on CCE, Constructivist, activity-based Teaching-Learning and use of e-content and e-learning PRT 03-day Workshop for preparation of Practice Papers and strategic Action Plan for achieving Quality result in Class XII in Physics, Economics, Mathematics, Chemistry and Biology 10-day Master Trainer s Training to Karnataka PU College Science Lectures Physics, Chemistry, Biology, Maths. 03-day Training Programme on Innovation, Experimentation and Action Research Secondary/primary. 02 day Training of Academic counsellors PRT by IGNOU. Bangalore/Chennai, Hyderabad, Ernakulum Annual Report

207 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S.No. Name of ZIET Name of courses Number of courses Number of techers attended Second phase of Fee collection through bank Ernakulum/ Bangalore/Chennai/Hyderabad day training programme in Disciplinary Proceedings day Training Programme in Counseling and Guidance Day Induction Course for TGTs from Bangalore Region/ PGTs 03 Day orientation Programme for resource persons for primary teachers to train MRM s of puducherry state primary teachers 10 Day programme for MRP of Government of Pondicherry State & UDcs day Refresher Course for UDCs and Assistants day Refresher Course for LDC day Training programme on effective school management & leadership 05-Day Programme on Responder s skills,health & hygiene, sanitation by extra solutions for P&HEs/Yoga Teachers from Ranchi, Tinsukia, Bangalore, Kolkata, Guwahati, Chennai, Ernakulum etc ZIET MYSORE ZIET Mumbai 03 Day Orientation Course for INSC_(PGTs Phy, Chem, Maths & C.S) Day Orientation Course for INSC _( HDMs) Day Workshop on Educational Administration - D.Cs Day Workshop on ASL (Ahmedabad Region) - TGT (Eng) Day Workshop for Scoring in Maths -PGT Day Workshop on ASL (Jaipur Region)- TGT (Eng) Day Workshop on Constructivism - PPL & Trs Day Workshop on ASL (Patna Region)- TGT Eng Day Workshop on Financial Matters and Accounting Procedures-PPLs Day Workshop on ASL (Mumbai Region)- TGT Eng Day - Assessment in EVS & Maths ( Ahmedabad & Mumbai Regions)- HDM & PRT 03 Day - Assessment in EVS & Maths ( Jaipur,Patna & Raipur Regions)- HDM & PRT Day E-Content Development for HMs and PRTs Day Workshop on soft skills-ppls Day Workshop on Capacity Building for A.C Day Workshop on Capacity Building for V.P Day E-Content Development for PGT Annual Report

208 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S.No. Name of ZIET Name of courses Number of courses Number of techers attended Day E-Content Development for TGT Day - Assessment of Co-scholastic areas under CCE for teachers-tgt(misc) & PRT(Music) Day - Assessment in English & Hindi for PRT Day Rajbhasha for LDC & Stenographers Day Workshop on Disciplinary proceedings- AC & PPL Day Content enrichment for TGT Social Science Day Workshop on Legal Literacy- PPL,AO,SO Day Workshop on Module Preparation in Science- PPL & Trs Day Induction Course for newly Recruited PRTs Day Induction Course for newly Recruited TGTs Day Induction Course for newly Recruited PGTs Day Workshop for conduction of Youth Parliament- PPL & Trs Day Workshop for Coordinators of NCSC- PPL & Trs Day Workshop on CPPDPT by IGNOU- PPL & Trs Day Workshop on CPPDPT by IGNOU- PPL & Trs 1 34 Workshop on Fee Collection through UB Portal- PPL & Trs Workshop on Fee Collection through UB Portal- PPL & Trs Day Workshop on Curriculum Development for Physical and Health Education- PET 05 Day Workshop on First Responder s skills, sports injuries, Health Hygiene and sanitation -Batch I- PET/TGT Yoga Trs 05 Day Workshop on First Responder s skills, sports injuries, Health Hygiene and sanitation -Batch II- PET 05 Day Workshop on First Responder s skills, sports injuries, Health Hygiene and sanitation -Batch III- PET/TGT Yoga Trs ZIET Mumbai B) Summary of Short Term Courses During the Session S.No. Name of ZIET Number of courses Number of techers attended 1 ZIET Bhubaneswar ZIET Chandigarh ZIET Gwalior ZIET Mysore ZIET Mumbai Annual Report

209 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN For Admission in KVs For Recruitment in KVS 15% seats for Scheduled Castes and 7.5% for Scheduled Tribes are reserved in all fresh admissions. 3% seats are horizontally reserved for Physically Challenged children. Horizontal reservation would mean that 3% of 15% would be reserved for handicapped children of SC, 3% of 7.5% would be reserved for handicapped children of ST and 3% of 77.5% would be reserved for handicapped children of general categories. For Recruitment of teaching and non teaching staff in KVS a certain percentage of post of each category is reserved for the Scheduled Caste (15%), Scheduled Tribe (7.5%), OBC (27%) and Ex-serviceman (10%). As regards reservation for Visually Handicapped, Orthopedic Handicapped and Hearing Handicapped, KVS is following and implementing the reservation policy as per Government of India Instructions/rules. Group OBC SC ST OBC SC ST OBC SC ST OBC SC ST A B C Total Annual Report

210 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Artists in Making Annual Report

211 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Creative Corner 210 Annual Report

212 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Implementation During the year under review, a number of steps were Headquarters of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, and ZIETs, besides the Kendriya Vidyalayas spread all over the country. A resume is given below: 1. To ensure proper implementation of the Implementation Committee was constituted in January, 1975, in KVS (Hq.) under the chairmanship of Commissioner, KVS. Similar Committees have been constituted in all 25 Vidyalayas. A meeting of the Committee is held in each quarter. Implementation Committee constituted at the KVS, Headquarters have been held and progress made in the implementation of the Language Policy of the Govt. of India is regularly monitored in these meetings. 3. Quarterly Progress Report of Hindi, received from from 25 ROs & 05 ZIETs are reviewed by KVS (Hqrs) and reports of KVS (Hqrs) is reviewed by HRD, New Delhi. 4. The Hindi Section is looking after the KVS. 5. All advertisements of all India nature are issued in Hindi,English and Regional Language for publication in newspapers.in the Employment News advertisements are published in three languages Hindi,,English and Urdu. 6. Invitation cards for all the programmes organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan are printed in Hindi and English simultaneously. implementation, inspections are also conducted inspection has also been conducted. During Incentives the Incentive schemes prescribed by Govt. of India schemes is given awards/incentives as per the norms of Govt. of India. A large number of employees of KVs Hindi Day/Fortnight Hindi Fortnight was also celebrated in the Headquarters of the Sangathan from 1 to 15 September During the Fortnight, various competitions were organized on this occasion and the winners were given cash awards Hindi. Simultaneously in the month of sept.2014 Hindi Vidyalayas. Seminar/Workshop on Hindi policy/rules etc. during the seminar/workshop organized from 20 May to 22 May 2014 in Kendriya Vidyalaya Sangathan Headquarters. During the workshop matters, programmes, organization of workshops, Inspection by were discussed. In addition to this Hindi workshop were of New Year 2015 (31 st December, 2014), Rajbhasha Kavi Sammelan was also ogranised in KVS(Hq.). Such type of programmes were also celebrated by all Bilingual Software in Computers and Hindi Training Bilingual software facilities have been made available in all the computers of the sections in the KVS computers in Hindi through Unicode by organizing special workshop and they were encouraged to work Annual Report

213 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN in Hindi. Hindi Unicode is activated in computers of all done in Hindi. Training of Hindi language, Hindi Shorthand and Hindi Typing The stenographers and LDCs of KVS(HQ) who do not know Hindi shorthand and Hindi Typing respectively were trained in Hindi shorthand and Hindi Typing by conducting regular classes at KVS(HQ). Thus during the year , 8 LDC/Sub-Staff passed Hindi Typing examination c onducted by the Department of the programme for Hindi teaching was also conducted in kvs(hq), New Delhi. Now, therefore, no employee spread all over the country also got training in centers 1. Annual Report and Audit Report of the Kendriya Vidyalaya Sangathan are published bilingually. 2. A Souvenir on Teachers Day is also published every year in English and Hindi wherein the meritorious record of the teachers selected for National and KVS Incentive Awards is given in brief. have got the working knowledge of Hindi is liable in Gazette of India so far. Process is going on for ROs/Kendriya Vidyalayas. Rule Honour by Government of India for excellent In year Kendriya Vidyalaya Sangathan has Shield in the category of Autonomous Body in A Region from the Hon ble Pesident of India, Shri Pranab Mukherjee Ji. In short, KVS is making all efforts to ensure effective of India in HQ. as well as all its of Book Exhibition on the occasion of Hindi Week / Month celebration at KV, Bhandup, Mumbai Region 212 Annual Report

214 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 8. INFRASTRUCTURE Provision of adequate infrastructure facilities contributes in no small measure for the overall performance of any organization. Recognizing this, the KVS has been paying special attention to construction of school building, staff quarters etc. to Kendriya Vidyalayas, other than those set up in PSUs/Institute of Higher Learning. Equal attention is paid to proper special repairs of these buildings as and when the need arises. Out of total 1102* KVs functioning as on , 972 KVs (134 KVs in project/institute of higher learning and 03 in abroad 713 KVs in civil & defence sector) were functioning in their own permanent schools building. Remaining 259 KVs are functioning in the temporary accommodation provided by sponsoring agencies out of which in 80 KVs permanent school building is under construction. 1. From class I to X are A-O Type single section in each class having strength upto From class I to XII are A-1 Type single section in each class having strength upto From class I to XII are A Type with Two section in each class having strength upto From class I to XII are B Type with Three section in each class having strength upto From class I to XII are C Type with Four section in each class having strength upto S. No. Name of Kendriya Vidyalaya State Type of Building No. of class Rooms Scope of work Other Misc. Rooms Amount of AA & ES (Rs. Date of issue of AA&ES Construction Agency 1. Golaghat Assam A-I CPWD 2. SAP Trivandrum Kerala B CPWD 3. Dhamtari Chhatisgarh A-I CPWD 4. Jamtara Jharkhand A CPWD 5. No.IV, Varanasi Uttar Pradesh A HSCL 6. Madhopur Jharkhand A-I CPWD 7. No. VI, Bhubaneswar Odisha A HSCL 8. Baluraghat West Bengal A CPWD 9. Viramgaon Gujrat A-I CPWD 10. Garha M.P A CPWD 11. Pilibhit Uttar Pradesh A-I CPWD 12. Sec-28, Rohini Delhi B APPWD 13. Shimoga Karnataka A HSCL 14. Etah U.P A CPWD 15. Tamulpur Assam A CPWD 16. Koppal Karnataka A HSCL 17. Kathua J&K A CPWD 18. Etawah U.P B UPJN 19. Chero salimpur U.P A CPWD 20. Rajgarhi Uttrakhand A-I CPWD *1 KV non-functional, KV Gulmag at Techang. Annual Report

215 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN S. No. Name of Kendriya Vidyalaya State Type of Building No. of class Rooms Scope of work Other Misc. Rooms Amount of AA & ES (Rs. Date of issue of AA&ES Construction Agency 21. Khonsa Arunachal Pradesh A-I APPWD 22. Pauri Uttrakhand A CPWD 23. Lunglei Mizoram A MAMCO 24. Ainwin, Jehanabad Bihar B CPWD 25. Miao Arunachal Pradesh A APPWD 26. Karimnagar Telangana A CPWD 27. Kavarathi Lakshadweep A-I January 2015 CPWD 28. Champai Mizoram A-I CPWD 29. Shajapur Madhya pradesh A CPWD 30. Mohali Punjab B DHPD 31. Araria Bihar A CPWD Note:- A-I - Single section in each class from I to XII. A- Two section in each class from I to XII. B- three section in each class from I to XII. C- Four section in each class from I to XII. S. No. Name of KVs Name of State Name of work Name of construction agency Remarks 1 Venkatagiri Andhra Pradesh A type SB + 9 SQ + BW CPWD Completed 2 Mashrak Bihar A type SB + 9 SQ + BW CPWD Completed 3 Nalgonda Andhra Pradesh A type SB + BW CPWD Completed 4 Lahaul & Spiti Himachal Pradesh A type SB + 9 SQ + BW CPWD Completed 5 Dharmshala Cantt. Himachal Pradesh A type SB + 9 SQ + BW MES Completed 6 Mahaboob Nagar Andhra Pradesh A type SB + BW HSCL Completed 7 Bhadrak (Odisha) Odisha B type SB + BW HSCL Completed 8 North Lakhimpur Assam A type SB + BW APPWD Completed 9 Ranaghat West Bengal A-I type SB + 9 SQ + BW APPWD Completed 10 Khichripur Delhi C type SB DHPD Completed Note:- A-I - Single section in each class from I to XII. A- Two section in each class from I to XII. B- three section in each class from I to XII. C- Four section in each class from I to XII. Completed During S. No. Name of Kendriya Vidyalaya State Conversion / Up gradation intio Class Rooms Scope of work Other Misc. Rooms Construction Agency 1. Upper Camp Dehradun Uttarakhand B M.E.S. 214 Annual Report

216 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Sanctioned During Scope of work S. No. Name of Kendriya Vidyalaya State Conversion/up gradation No. of class Rooms Other Misc. Rooms Amount of AA & ES (Rs. Date of issue of AA&ES Construction Agency 1. CRPF Gandhi nagar Gujrat Upgrade A May 2014 CPWD 2. P.L Meerut Uttar Pradesh May 2014 CPWD 3. Missa cantt Assam Upgrade A May 2014 APPWD 4. Aurangabad Maharashtra Convert C May 2014 MES 5. Namkum Ranchi Jharkhand Convert B June 2014 CPWD 6. No. I, Bhubaneshwar Odisha Convert C July 2014 CPWD 7. No. II, Kharagpur West Bengal Convert C August 2014 CPWD 8. No. I, Kota Rajasthan Convert C November 2014 UPSKNN 9. No. II, Calicut Kerala Upgrade A November 2014 CPWD 10. Guntur Andhra Pradesh Convert B November 2014 HSCL 11. Khanapara Assam Convert C+2 C/R January 2015 APPWD 12. No.I, Satna Madhya Pradesh A+2 C/R January 2015 CPWD 13. Bharatpur Rajasthan B+15 C/R January 2015 CPWD 14. CRPF, Amerigug Assam B+2 C/R January 2015 APPWD 15. AFS,Trivandrnum Kerala Upgrade into B January 2015 CPWD 16. New Cantt, Allahabad Uttar Pradesh Upgrade into C MES 17. AFS, Yalahanka Karnataka B to C type MES 18. Tinsukia Assam A-0 to A-I type APPWD Annual Report

217 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Details of Staff Quarters Sanctioned During S. No. Name of KV Status Type of Quarters I II III IV V TR Accom. Total 1 Misa Cantt. Assam Karauli (Raj) Rajasthan ITBP Dehradun U.K RO Varanasi U.P Barabanki U.P Aizwal Mizoram Tinsukia Assam Khonsa Ar.P Golaghat Assam Tamulpur Assam Aniwan, Jehanabad Bihar Dhamtari Chhattisgarh Kathua J & K Jamtara Jharkhand Koppal Karnataka Simoga Karnataka Kavarati Lakshadweep Garha MP Lunglai Mizoram Bhubnaswar Odisha Etah U.P Etawah U.P Chero, Salimpur U.P Pillibhit U.P No. 4, Varanasi U.P Pauri Uttrakhand Balurghat West Bengal Total No. of Qtrs S. No Name of KV Name of State Details of Staff Quarters Completed During Type of Quarters I II III IV V 1 Danapur Cantt. Bihar Raupusa Bihar Jamalpur Bihar Masrak Bihar No. 3, Bhubaneshwar Bhubaneshwar Venkatagiri Tamil Nadu Lahual Spiti Himachal Dharmsala Cantt. Himachal Ranaghat West Bengal Annual Report

218 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN 9. BUDGET & ACCOUNTS nanced from Non-Plan and Plan grants made available by the Government of India, Ministry of Human Resource Development (Department of School Education and Public Sector Undertakings and Institutes of Higher Learning in respect of Kendriya Vidyalayas sponsored by them. The approved Budget Estimates and Revised Estimates of the Kendriya Vidyalaya Sangathan for sponsored by Public Sector Undertakings and Institutes of Higher Learning were as follows: Budget for Total (Rs. In Crore) B.E R.E Govt. Financed KVs Govt. Financed KVs Project KVs Non Plan Plan Non - Plan Plan Project KVs B.E R.E During the year , Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy) approved, sanctioned and released Rs crore under Plan head (including Rs crore earmarked for NER) for construction of school buildings, computerization of various functional area in Regional penditure on salaries of new Kendriya Vidyalayas, Second Shift KVs of existing Vidyalayas (Opened/introduced from the year ). Celebration of Grand Parents Day Annual Report

219 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Adventure Activities in Kendriya Vidyalayas 218 Annual Report

220 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Appendix-I NO 1 19(1) Chairperson of the Sangathan 2 19(1)(i)[a] 3 19(1)(i)[b] 4. 19(1)(i)[c] 5. 19(2) 6. 19(3) 7. 19(4) 8. 19(5) 9. 19(6) (7) (8) Minister of State, HRD Joint- Chairman Secretary, Dept of SE &L, MHRD Deputy- Chairman. Vice-Chairman Joint Secretary, Dept of SE&L, MHRD. Financial Advisor of the Ministry of HRD (Dept. of Education) or his representative Representative of Ministry of Defence to be nominated by that Ministry Dept. of Personnel, GOI. Director, National Council of Educational Research & Training One Director of Public Instructions or Director of School/Secondary Education of State Govt. nominated by Govt. of India, Ministry of HRD as member of the Sangathan One Education Secretary of the state Govt. nominated by the Govt. of India, Ministry of HRD as member of the Sangathan APPOINTMENT/NOMINATION AND ADDRESS OF MEMBERS OF BOARD OF GOVERNORS OF KVS (As on ) Smt. Smriti Zubin Irani Hon ble Minister of HRD. Govt of India & Chairperson, KVS Shastri Bhawan, New Delhi Hon ble Minister of State HRD Govt. of India & Joint - Chairman, KVS Shastri Bhawan, New Delhi. Ms. Vrinda Sarup Secretary (SE &L) & Deputy- Chairman, KVS MHRD. Shastri Bhawan, New Delhi Mrs. Rina Ray Additional Secretary (SE &L) & Vice- Chairperson, KVS MHRD, Shastri Bhawan, New Delhi Dr. Satbir Silas Bedi Joint Secretary, SE-II MHRD Shastri Bhawan, New Delhi. Sh. Yogendra Tripathi JS & Financial Advisor, Ministry of HRD (Deptt. of (SE &L) Shastri Bhawan, New Delhi Shri R N Dubey Jt. Secretary (Trg) & CAO, Ministry of Defence, Room No.155, E Block, Dalhousie Road, New Delhi Shri Ashish Kumar Deptt. of Personnel & A.R, Room No 384, Lok Nayak Bhawan, New Delhi. Prof. B K Tripathi Acting Director, NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi Vacant Vacant Annual Report

221 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NO (9) One or more members of the Sangathan who may be nominated by the Govt. of India in the Ministry of HRD, in Dept. of Education for this purpose from time to time. It shall however, be ensured that at least one member from among the women, one member from Scheduled Caste and one member from Scheduled Tribe Community be nominated from members of the Sangathan One woman member APPOINTMENT/NOMINATION AND ADDRESS OF MEMBERS OF BOARD OF GOVERNORS OF KVS (As on ) Vacant 13. -do- (ST Member) Vacant 14. -do- (SC Member) Vacant 15. -do- (4 th Member) Vacant (10) (11) One of the member of Parliament, who is a member of the Sangathan to be nominated by Govt. of India, MHRD for this purpose. Chairman, Central Board of Secondary Education (12) Director of Education, Army Headquarters (13) (14) (14)[a] (14)[b] (14)[c] Director of Education, Naval Headquarters Director of Education, Air Headquarters Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti. A Representative from amongst Central Police Organization (CPOs) to be nominated by the MHRD A Representative from amongst Public Sector Undertaking (PSUs) to be nominated by the MHRD (15) Commissioner of the Sangathan (16) Additional Commissioner (Admn) & Vacant Dr.Satbir Silas Bedi Chairman (I/C), CBSE Shiksha Kendra, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi Major General G.K.Chopra Additional Dir. Gen. Army Education Corps & Col Commandant Army Educational Corps, MT Directorate, GS Branch, Army Headquarters, New Delhi Commodore Ghanashyam Ojha Principal Director, Naval Education, Naval Headquarters, 2nd Floor, West Block-5, Wing-2, R.K.Puram, New Delhi. Air Vice Marshal S.N. Mukerjee Assistant Chief of Air Staff (Education) Directorate of Education Air Headquarters, R.K.Puram, New Delhi. Shri G. S. Bothiyal Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti B-15, Sector 62, Institutional Area, Noida (U.P.) Vacant Vacant Shri. Avinash Dikshit, IDAS Commissioner, KVS [HQ] Shri. GK Srivastava, IAS Additional Commissioner (Admn.) & MEMBER SECRETARY, BOG, KVS KVS [HQ] 220 Annual Report

222 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN COMPOSITION ACADEMIC ADVISORY COMMITTEE Appendix-II 1. Additional Secretary, Govt. of India, Ministry of HRD & Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan Chairman 2. Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan Member 3 to 11 To be nominated by the Chairman of the Sangathan from amongst outstanding Educationists Members 12 Representative from the Ministry of HRD Member 13 Addtional Commissioner(Acad.) Member Secretary FUNCTIONS 1. To advise the Sangathan about academic and co-curricular programmes to be introduced in Kendriya Vidyalayas. 2. To help to prepare guidelines for implementation of these programmes. 4. To help Vidyalayas to realize, among others, the following objectives of the Sangathan: a) To develop Vidyalayas as Schools of excellence in the context of national goals of education. b) To initiate and provide experimentation in education in collaboration with other expert bodies like CBSE, NCERT etc. c) To promote National Integration. d) To review the publication programmes of the Sangathan and suggest improvement. Annual Report

223 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN COMPOSITION FINANCE COMMITTEE Appendix-III 1. Additional Secretary (SE), Ministry of HRD & Vice Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan Chairman 2. Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of HRD Member 3. Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan Member 4. Deputy Secretary (Training), Ministry of Defence Member 5. Joint Commissioner (Finance), Kendriya Vidyalaya Sangathan Member-Secretary FUNCTIONS 1. To scrutinize the accounts and budget estimates of the Sangathan and to make recommendations to the Board/Chairman; 2. To consider and make recommendations to the Board/Chairman on proposals for new expenditure on account of major works and purchases which shall be referred to the Finance Committee for opinion before they are considered by the Board/Chairman; 3. To scrutinize re-appropriation statements and audit notes and make recommendations thereon to the Board/ Chairman; necessary; and the affairs of the Sangathan. 222 Annual Report

224 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Appendix - IV The General Body of Kendriya Vidyalaya Sangathan in its 33 rd meeting held on has inter-alia approved Rule 43-C in the Memorandum of Association and Rules of KVS by adding an Administration and Establishment with the following members and functions. 1. Vice Chairman, KVS Chairman 2. A representative of Ministry of Human Resource Development Member 3. A representative of DOPT Member 4. Commissioner, KVS Member 5. Additional Commissioner (Admn.), KVS Member 6. Joint Commissioner (Admn.)/(Pers.),KVS Member Secretary Function 1. The function of the Administration and Establishment Committee shall be to advise the Sangathan about the policies to be introduced on Administrative and Establishment matters and the means to regulate and monitor those policies effectively. 2. To help to prepare guidelines in matters of e-governance, settlement of grievances and monitoring of others redressal machinery. 3. To bring about effective coordination among the various units of the organization at various levels. The Hon ble HRM and Chairman, KVS has already nominated the JS (SE), MHRD as a member of the said committee. and Establishment Committee, a Sub Committee of the Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Annual Report

225 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN THE WORKS COMMITTEE Appendix - V The works programme is approved and the Works Committee, which comprises the following, reviews the progress of construction work: 1 Vice-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan Chairman 2 Financial Advisor, Ministry of HRD Member 3 Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan Member 4 Director of Education (Army), Ministry of Defence Member 5 Director of Education (Air Force), Ministry of Defence Member 6 Director of Education (Navy), Ministry of Defence Member 7 Director, Military Land & Cantonments, Ministry of Defence Member 8 Engineer-in-Chief, MES, Ministry of Defence Member 9 Director General (Works), CPWD Member 10 Financial Advisor, Ministry of Urban Development Member 11 Member (Engineering), Railway Board Member 12 Deputy Commissioner (Finance), Kendriya Vidyalaya Sangathan Member Secretary 224 Annual Report

226 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN COMPOSITION KVS ADVISORY COMMITTEE for ZIETs Appendix - VI 1. Commissioner (KVS) Chairman 2. Addl. Commissioner (Admn.) KVS Members 3. Addl. Commissioner (Acad) KVS Member 4. Joint Commissioner (Acad) Member 5 to 9 All Directors, ZIET(05) Members 10 to 11 Two Deputy Commissioners of the ROs to be nominated by Commissioner Members 12 & 13 Eminent Educationists (Preferably Training related Institution) 02 Members 14 Joint Commissioner (Trg.) Member Secretary FUNCTIONS: KVS Advisory Committee for ZIETs at KVS level will discharge the following functions:- 1. To review the progress made by the ZIETs in the implementation of the training policy formulated at KVS level. 2. To monitor functioning of ZIETs and review the training programmes being organized. 3. To oversee the infrastructure/physical facilities and other resources such as library, audio-visual aids etc. in ZIETs and advise for improvements. 4. To review the activities and training programmes conducted by the ZIETs in pervious academic sessions and suggest measures for improvement in the next session(s). 5. To consider the recommendations of ZIET Advisory Committees and suggest follow-up. Annual Report

227 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN COMPOSITION ZIET ADVISORY COMMITTEE Appendix-VII 1. Joint Commissioner (Training) Chairman 2. Deputy Commissioner of the Regions covered (04 to 06 as the case may be) Members 3. One Principal of Local KV Member 4. Director of ZIET concerned Member Secretary FUNCTIONS 1. To advise the ZIET about the training needs and programmes to be taken up in the ZIETs in the academic session(s). 2. To advise on preparing guidelines for implementation of these training programmes. if any. 4. To oversee the infrastructure/physical facilities and other resources such as library, audio-visual aids etc. in ZIET and advise for improvements. 5. To help and advise ZIET to realize, among others, the following objectives of the Sangathan: a) To develop Vidyalayas as Schools of excellence in context of national goals of education. b) To initiate and provide experimentation in education in collaboration with other expert bodies like CBSE, NCERT etc. 226 Annual Report

228 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN COMPOSITION Appendix - VIII 1. Education Secretary to the State Govt./UT at the station. Chairman A senior representative of the Defence establishments in which Kendriya Vidyalayas are located at the Regional Headquarters. Chairman of the Central Govt. Employees Welfare Co-ordination Committee at the station. Member Member 4. A senior representative of the Project Kendriya Vidyalayas in the Region. Member 5 & 6 Two Eminent Educationists, at least one of whom will be a lady. Member 7. Principal of a nearby renowned School. Member 8. A representative of the CPWD/MES not below the rank of Chief or Superintending Engineer. Member 9. An eminent Doctor from a Govt. or Public Sector Hospital. Member 10. DM/Deputy Commissioner/Collector Member 11. Principal of a local Kendriya Vidyalaya Member 12. Deputy Commissioner Member-Secretary FUNCTIONS 1. To review the progress of the implementation of the academic policies formulated by the KVS(HQ), at the regional level. 2. To monitor academic innovations/experiments in Kendriya Vidyalayas of the region. 3. To oversee the facilities such as library, laboratory, audio-visuals aids etc. in Vidyalayas of the region. 4. To review the progress of games & sports activities in Kendriya Vidyalayas in the region. 5. To review the progress of cultural activities in Kendriya Vidyalayas in the region. 6. To suggest suitable locations for opening new Kendriya Vidyalayas in the regions. 7. To build and protect the image of Kendriya Vidyalayas in the region. Annual Report

229 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN Appendix - IX KVs in Defence Sector KVs in Civil Sector KVs in Public Sector undertakings / Institute of CHAIRMAN: Army, Navy or Air Force in the Defence Establishment concerned to be appointed by the Sangathan in consultation with the Ministry of Defence, if and where considered necessary. MEMBERS: 2. One member nominated by the Chairman, VMC out of the senior services personnel preferably not below of Education Corps of the three services, if posted in station Education Secretary/Divisional Commissioner / District Magistrate or his nominee/vice- Chancellor of a University/ Director of Public Instructions/Eminent Educationist, as may be decided by the Sangathan according to the location of the Vidyalaya One member nominated by the Chairman VMC, out of the Gr. A Central Govt. employees at the station, preferably not below the rank of Under Secretary Head of the Project/Institute One member nominated by the Chairman VMC, out of the Gr. A Central Govt.employees at the station, preferably not below the rank of Under Secretary 3 & 4. Two eminent Educationists Two eminent Educationists Two eminent Educationists 5. An eminent person of the area known for 6 & 7. Two parents of the children studying in the KV to be nominated by the Chairman, VMC, on the recommendation of the Principal, one of whom should be a woman. The term of these members will be one academic year An eminent person of the area known for Two parents of the children studying in the KV to be nominated by the Chairman, VMC, on the recommendation of the Principal, one of whom should be a woman. The term of these members will be one academic year An eminent person of the area known for outstanding work in the Two parents of the children studying in the KV to be nominated by the Chairman, VMC, on the recommendation of the Principal, one of whom should be a woman. The term of these members will be one academic year 8. An eminent medical doctor of the area An eminent medical doctor of the area An eminent medical doctor of the area 9. A representative of SC/ST belonging to class I service or SC/ST member who is an eminent scientist or eminent personality from Culture/ Education/Games/Sports, if available. If not, a member of the Minority community A representative of SC/ST belonging to class I service or SC/ST member who is an eminent scientist or eminent personality from Culture/Education/Games/ Sports, if available. If not, a member of the Minority community A representative of SC/ST belonging to class I service or SC/ ST member who is an eminent scientist or eminent personality from Culture/ Education / Games/Sports, if available. If not a member of the Minority community 10. A teacher representative A teacher representative A teacher representative 11. Principal of KV as Member secretary Principal of KV as Member secretary Principal of KV as Member secretary 12. Co-opted Member Co-opted Member Co-opted Member 13. Chairman, CGEWCC Chairman, CGEWCC Chairman, CGEWCC 14. One Technical member from Construction on background (at least of the rank of Executive Engineer/Garrison Engineer from CPWD/State PWD/MES) 228 One Technical member from Construction on background (at least of the rank of Executive Engineer/Garrison Engineer from CPWD/State PWD/MES) Annual Report One Technical member from Construction on background (at least of the rank of Executive Engineer/Garrison Engineer from CPWD/State PWD/MES)

230 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NAME OF REGION AGRA CATEGORY NEW ADMISSION UP TO Appendix - X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION AHMEDABAD CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - BANGALORE CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) Annual Report

231 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NAME OF REGION BHUBANESWAR CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - CHANDIGARH CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION CHENNAI CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - DEHRADUN CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) Annual Report

232 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - GURGOAN CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION GUWAHATI CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) Annual Report

233 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NAME OF REGION HYDERABAD CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION JAIPUR CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION JAMMU CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) Annual Report

234 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION MUMBAI CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - PATNA CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) Annual Report

235 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NAME OF REGION - RAIPUR CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - RANCHI CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) NAME OF REGION - TINSUKIA CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) Annual Report

236 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NAME OF REGION - VARANASI CATEGORY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI (PRO) STUDENT-COMPUTER RATIO UPTO Appendix-XI S.NO. REGION NO. OF STUDENTS NO. OF COMPUTERS RATIO 1 AGRA :1 2 AHMEDABAD :1 3 BANGALORE :1 4 BHOPAL :1 5 BHUBANESWAR :1 6 CHANDIGARH :1 7 CHENNAI :1 8 DEHRADUN :1 9 DELHI :1 10 ERNAKULAM :1 11 GURGAON :1 12 GUWAHATI :1 13 HYDERABAD :1 14 JABALPUR :1 15 JAIPUR :1 16 JAMMU :1 17 KOLKATA :1 18 LUCKNOW :1 19 MUMBAI :1 20 PATNA :1 21 RAIPUR :1 22 RANCHI :1 23 SILCHAR :1 24 TINSUKIA :1 25 VARANASI :1 26 KVS HQ : :1 Annual Report

237 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN STUDENT-TEACHERS RATIO S.NO. REGION NO. OF STUDENTS NO. OF TEACHERS RATIO 1 AGRA :1 2 AHMEDABAD :1 3 BANGALORE :1 4 BHOPAL :1 5 BHUBANESWAR :1 6 CHANDIGARH :1 7 CHENNAI :1 8 DEHRADUN :1 9 DELHI :1 10 ERNAKULAM :1 11 GURGAON :1 12 GUWAHATI :1 13 HYDERABAD :1 14 JABALPUR :1 15 JAIPUR :1 16 JAMMU :1 17 KOLKATA :1 18 LUCKNOW :1 19 MUMBAI :1 20 PATNA :1 21 RAIPUR :1 22 RANCHI :1 23 SILCHAR :1 24 TINSUKIA :1 25 VARANASI :1 26 KVS HQ : :1 236 Annual Report

238 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN GENDER RATIO S.NO. REGION BOYS 1 AGRA :1 2 AHMEDABAD :1 3 BANGALORE :1 4 BHOPAL :1 5 BHUBANESWAR :1 6 CHANDIGARH :1 7 CHENNAI :1 8 DEHRADUN :1 9 DELHI :1 10 ERNAKULAM :1 11 GURGAON :1 12 GUWAHATI :1 13 HYDERABAD :1 14 JABALPUR :1 15 JAIPUR :1 16 JAMMU :1 17 KOLKATA :1 18 LUCKNOW :1 19 MUMBAI :1 20 PATNA :1 21 RAIPUR :1 22 RANCHI :1 23 SILCHAR :1 24 TINSUKIA :1 25 VARANASI :1 26 KVS(HQ) : :1 Annual Report

239 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN ABBREVIATIONS Appendix-XII AFA AFS ARC ASC BS&G CBSE CGEWCC CISF CPE CRPF CSIR CSWRI CTBS DGQA DRDO EDUSAT EME GTC HBK HEP HVF HWB ICT IFFCO IIP IISc Air Force Academy Air Force Station Aviation Research Centre Army Supply Core Bharat Scout & Guides Central Board of Secondary Education Central Government Employees welfare Co-ordination Committee Central Industrial Security Force Central Proof Establishment Central Reserve Police Force Research Central Sheep & Wool Research Institute Chandrapura Thermal Power Station Director General of Quality Assurance Defence Research Development Organisation Educational Satellite Electrical Mechanical Engineers Gorkha Training Centre Hathibarkala Hydroelectric Power Hindustan Paper Corporation Heavy Vehicle Factory Himalayan Wood Badge Information and Communication Technology Indian Farmers & Fertilizers Co-operative Organization Indian Institute of Petroleum Indian Institute of Science IIT INF ITBP IVRI JRC MEG MoD MREC NCERT NEPA NERIST NHPC NHQ NTC NTPC NVS OCF ONGC RDSO RWF SAC SGFI SHEP SOI SOC SPG SSB STC VKV VSN ZIET Indian Institute of Technology Infantry Indo-Tibetan Border Police Indian Vetenary Research Institute Jat Regimental Camp Madras Engineering Group Ministry Of Defence Malviya Regional Engineering College National Council of Educational Research & Training North Eastern Police Academy North Eastern Regional Institute of Science & Technology National Hydro Power Corporation National Head Quarter National Training Centre National Thermal Power Corporation Navodaya Vidyalaya Samiti Ordnance Cloth Factory Oil and Natural Gas Corporation Research Design & Standards Organization Rail Wheel Factory Satellite Applications Centre Students Games Federation of India State Hydro Electric Power Survey of India State Organizing Commissioner Special Protection Group Shastra Seema Bal State Training Centre Vishesh Kendriya Vidyalaya VayuSena Nagar Zonal Institute of Educational Training 238 Annual Report

240

Direct Recruitment for post of Medical Officer. Medical Officers Direct Recruitment Examination 2016 (684 posts) Information Booklet

Direct Recruitment for post of Medical Officer. Medical Officers Direct Recruitment Examination 2016 (684 posts) Information Booklet RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033 Phone: 0141-2792644, 2795527 Website: www.ruhsraj.org www.ruhsmo2016.org Direct Recruitment for post

More information

vè;{k dk lans'k Chairman s Message

vè;{k dk lans'k Chairman s Message vè;{k dk lans'k Chairman s Message gesa okf"kzd fjiksvz izlrqr djrs gq, vr;ar izluurk gks jgh gs tks jk"vªh; eqdr fo ky;h f'k{kk lalfkku (,uvkbzvks,l) }kjk o"kz 2011&12 ds nksjku dh xbz izeq[k xfrfof/;ksa

More information

INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT

INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT Dear Student, INSTITUTE OF RAIL TRANSPORT Room No. 17, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi - 110 001 As explained in the prospectus there are Six Assignments [Tutor Mark Assignment (TMA)]in total and

More information

Department of Technical Education and Skill Development

Department of Technical Education and Skill Development Government of Madhya Pradesh Department of Technical Education and Skill Development Technical Education and Skill Development Policy-2012 (As amended on 26 September 2014) 1.0 Prologue- Rapid growth

More information

MAHENDRA'S PREPARATORY EXAM FOR (IBPS PO/MT-2012)

MAHENDRA'S PREPARATORY EXAM FOR (IBPS PO/MT-2012) B-54, ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA, BHATIA COMPLEX, KAPOORTHALACHAURAHA, MAHANAGAR, LUCKNOW MAHENDRA'S PREPARATORY EXAM FOR (IBPS PO/MT-2012) egsuæk izhizsvjh ijh{kk ¼vkbZ-ch-ih-,l- ifjoh{kk/khu vf/kdkjh@izca/k

More information

VIBRANT SSC ACADEMY. The Quality Education Garh GENERAL INTELLIGENCE

VIBRANT SSC ACADEMY. The Quality Education Garh GENERAL INTELLIGENCE SSC CGL- 003 VIBRANT SSC ACADEMY GENERAL INTELLIGENCE a a Directions : In question number 1 to 5, select the related word/letters/number from the given alternatives. funs Z'k % iz'u la[;k 1 ls es a] fn,

More information

BLOOMING BUDS SCHOOL

BLOOMING BUDS SCHOOL BLOOMING BUDS SCHOOL LIST OF BOOKS Class: U.K.G. Session: 2016-2017 S. Book Name Publishers 1 New!~ Learning to communicate Coursebook1 Oxford University 2 Good Grammar 1 Ratna Sagar 3 Gleaming English

More information

Affiliated to the CISCE, New DelhiJaipur. First Terminal Project: May, 2017 Class- IXSc. Marking Scheme

Affiliated to the CISCE, New DelhiJaipur. First Terminal Project: May, 2017 Class- IXSc. Marking Scheme 1 Affiliated to the CISCE, New DelhiJaipur First Terminal Project: May, 2017 Class- IXSc. English Literature:- Henry Cuyler Bunner was a famous American novelist and poet. His poem The Heart of the Tree

More information

Personality Development

Personality Development W WORLD THINK GLOBALLY ), Lucknow, India Personality Development UN ILL ITE T HE D ONE AY I Monthly Bulletin of City Montessori School ( ACT GLOBALLY 2012 Vol IV Issue 4 September Price Re. 1/UNESCO City

More information

D.A.V. Public School

D.A.V. Public School Sl. No. D.A.V. Public School Sector-3, Dhurwa, Ranchi-4 (Syllabus) IV Subject :- English Lesson (2 nd Term) Month 01 Tenali Raman and theth leves June 02 Earth Day July 03 A Grain of wheat July 04 Tilak

More information

CONCISE SYLLABUS OF CLASS - VI FOR THE SESSION

CONCISE SYLLABUS OF CLASS - VI FOR THE SESSION April to July CONCISE SYLLABUS OF CLASS - VI FOR THE SESSION 2017-2018 Month English Hindi Sanskrit Maths Science SST Computer Drawing 1- ohok ve`re 1- ;g gs Hkkjr ns'k gekjk 1- iqujko`fÿk% - Measurement

More information

dqy ik p iz'uksa ds mùkj nsa A iz'u la[;k&1 vfuok;z gs A lhkh iz'uksa ds vad leku gs A 1- fueufyf[kr esa ^lgh* ;k ^xyr* crykb;s %&

dqy ik p iz'uksa ds mùkj nsa A iz'u la[;k&1 vfuok;z gs A lhkh iz'uksa ds vad leku gs A 1- fueufyf[kr esa ^lgh* ;k ^xyr* crykb;s %& NALANDA OPEN UNIVERSITY Intermediate of Art, Examination, 2009 Economics, Paper-I (Principles of Economics) Time: 3.00 Hrs. Full Marks: 80 Answer any Five Questions. Question No. 1 is Compulsory. All questions

More information

CURRICULUM. DIPLOMA IN EDUCATION (D.Ed.)

CURRICULUM. DIPLOMA IN EDUCATION (D.Ed.) BOARD OF SCHOOL EDUCATION HARYANA, BHIWANI CURRICULUM DIPLOMA IN EDUCATION (D.Ed.) 2012 (THIRD & FOURTH SEMESTER) (i) Preface (ii) Scheme of Studies INDEX Sr. Course Course Title No. Code SEMESTER III

More information

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCE Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur- 302033 Phone: 0141-2795527, Fax: 0141-2795550 Website: www.rushraj.org ADMISSIONS TO POST BASIC B.SC. NURSING

More information

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur Phone: ,

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur Phone: , RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -302033 Phone: 0141-2795527, 2795550 Websites: www.ruhsraj.org www.ruhspmc2017.org RAJASTHAN CENTRALIZED

More information

[For Admission Test to VI Class] Based on N.C.E.R.T. Pattern. By J. N. Sharma & T. S. Jain UPKAR PRAKASHAN, AGRA 2

[For Admission Test to VI Class] Based on N.C.E.R.T. Pattern. By J. N. Sharma & T. S. Jain UPKAR PRAKASHAN, AGRA 2 [For Admission Test to VI Class] Based on N.C.E.R.T. Pattern By J. N. Sharma & T. S. Jain 2015 UPKAR PRAKASHAN, AGRA 2 Publishers Dedicated to His Holiness Shri Nantin Maharaj Shyam Khet Nainital Hindi

More information

ST. XAVIER S SCHOOL DORANDA, RANCHI SYLLABUS STD. III - MORAL SCIENCE

ST. XAVIER S SCHOOL DORANDA, RANCHI SYLLABUS STD. III - MORAL SCIENCE STD. III - MORAL SCIENCE CHAPTERS. Let Us Pray God Is Everywhere God Speaks to us Let Us Love God The Lord's Prayer Good Friend's An Ideal Student Let Us Be Grateful Learn To Forgive Prayer Before Class

More information

SESSIONAL WORK (Physics) Sr.no. Name Topic 1 Hemant Planning An Out Of Class Activity To Use Local Resources To Teach Physics. 2 Raj Kumar Preparation

SESSIONAL WORK (Physics) Sr.no. Name Topic 1 Hemant Planning An Out Of Class Activity To Use Local Resources To Teach Physics. 2 Raj Kumar Preparation SESSIONAL WORK (Mathematics) Sr.no. Name Topic 1 Divya Preparation Of An Article Related To Any Mathematical Topic. Student Should Select Those Types Of Topic Which May Be Useful For Creating Mathematical

More information

i) PGTs S.No. Name of Post PGTs 1 Remuneration Rs /- p.m.

i) PGTs S.No. Name of Post PGTs 1 Remuneration Rs /- p.m. A. TIME SCHEDULE : Advertisement to be published on 08.06.2017 or 09.06.2017 in Newspapers(one Hindi and one English newspaper). Interview will be conducted only for all PGTs, FCSA, Art Teacher, Music

More information

IMPORTANT TIPS FOR EXAMINATIONS

IMPORTANT TIPS FOR EXAMINATIONS FEBRUARY 2017 Vol.-04. issue-07 IMPORTANT TIPS FOR EXAMINATIONS Students are of different types and not all of them are brilliant students. Many work hard to get good marks, while others don t and yet

More information

According to the Census of India, rural

According to the Census of India, rural AAJEEVIKA-A FRESH LEASE OF LIFE FOR THE RURAL PEOPLE Dr. Mukesh Kumar Shrivastava According to the Census of India, rural population constitutes 68.84 percent of the total population of the country. Though,

More information

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2014

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2014 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2014 1. NAVODAYA VIDYALAYA SCHEME 1.1 Introduction In accordance with the National Policy of Education (1986) Government

More information

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2018

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2018 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2018 1. NAVODAYA VIDYALAYA SCHEME 1.1 Introduction In accordance with the National Policy of Education (1986) Government

More information

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2016

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2016 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2016 1. NAVODAYA VIDYALAYA SCHEME 1.1 Introduction In accordance with the National Policy of Education (1986) Government

More information

flracj tc flusek us cksyuk lh[kk vifbr dko;ka'k] eqgkojs] lekl n~forh; l= vdvwcj uoacj Hkkjr dh [kkst ikb 6 vafre nksj,d ikb 7 vafre nksj nks

flracj tc flusek us cksyuk lh[kk vifbr dko;ka'k] eqgkojs] lekl n~forh; l= vdvwcj uoacj Hkkjr dh [kkst ikb 6 vafre nksj,d ikb 7 vafre nksj nks ikb~;dze fohkktu ¼2017&18½ d{kk&8 fo"k; & fganh olar &,u lh bz vkj Vh Hkkjr dh [kkst& jpuk lkxj izk0 fy0 esa vksj esjk O;kdj.k & ljlorh gkml izk0 fy0 izfke l= vizsy@ebz olar ikb 1?ofu ikb 2 yk[k dh pwfm+;k

More information

Ref. No.YFI/ Dated:

Ref. No.YFI/ Dated: YOGA FEDERATION OF INDIA (REGD. UNDER THE SOCIETIES REGISTRATION ACT. XXI OF 1860 REGD. NO.1195 DATED 14.02.90) RECOGNIZED BY INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION - OCTOBER, 1998 TO FEBRUARY, 2011 Affiliated to

More information

National rural Health mission Ministry of Health and Family Welfare government of India, new delhi

National rural Health mission Ministry of Health and Family Welfare government of India, new delhi National rural Health mission Ministry of Health and Family Welfare government of India, new delhi Update on the ASHA Programme July 2011 C ontents Introduction... 1 1. Findings of the Recent Evaluations...

More information

Caste Topic & Research Name of Supervisor Place of Research Discrepancies any

Caste Topic & Research Name of Supervisor Place of Research Discrepancies any Item No. 1 : Application Received For Ph.D. Registration Under The Faculty of Arts In The Subject Fine Arts January-2013 Faculty : Arts Date of Presentation : 1.8.2013 at 12.00 noon. From Sr. No. 1 to13

More information

व रण क ए आ दन-पत र. Prospectus Cum Application Form. न दय व kऱय सम त. Navodaya Vidyalaya Samiti ਨਵ ਦ ਆ ਦਵਦ ਆਦ ਆ ਸਦ ਤ. Navodaya Vidyalaya Samiti

व रण क ए आ दन-पत र. Prospectus Cum Application Form. न दय व kऱय सम त. Navodaya Vidyalaya Samiti ਨਵ ਦ ਆ ਦਵਦ ਆਦ ਆ ਸਦ ਤ. Navodaya Vidyalaya Samiti व रण क ए आ दन-पत र ENGLISH / ह द / ਪ ਜ ਬ Prospectus Cum Application Form PROSPECTUS IS FREE OF COST न दय व kऱय सम त Navodaya Vidyalaya Samiti ਨਵ ਦ ਆ ਦਵਦ ਆਦ ਆ ਸਦ ਤ व रण क तन:श ल क Navodaya Vidyalaya Samiti

More information

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2015

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2015 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2015 1. NAVODAYA VIDYALAYA SCHEME 1.1 Introduction In accordance with the National Policy of Education (1986) Government

More information

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2015

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2015 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI PROSPECTUS FOR JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA SELECTION TEST- 2015 1. NAVODAYA VIDYALAYA SCHEME 1.1 Introduction In accordance with the National Policy of Education (1986) Government

More information

JOIN INDIAN COAST GUARD

JOIN INDIAN COAST GUARD 1 JOIN INDIAN COAST GUARD (MINISTRY OF DEFENCE) AS NAVIK (DOMESTIC BRANCH) 10 th ENTRY - 01/2018 BATCH APPLICATION WILL BE ACCEPTED ONLINE FROM 16 TO 23 OCT 2017 1. Applications are invited from Indian

More information

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, RAKH JAGANOO DISTT:UDHAMPUR (J&K)

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, RAKH JAGANOO DISTT:UDHAMPUR (J&K) JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, RAKH JAGANOO DISTT:UDHAMPUR (J&K) ADMISSION NOTICE It is notified for all the concerned Students, Parents, ZEO s and CEO of District Udhampur that JNVST-2018 entrance Exam which

More information

Kendriya Vidyalaya Sangathan

Kendriya Vidyalaya Sangathan Kendriya Vidyalaya Sangathan Intel* Teach Program MEMORANDUM OF UNDERSTANDING This Memorandum of Understanding ("MoU") is made on ^...20. Technology... c"7 between Intel India Private Limited, a company

More information

Recruitment for Teaching posts of RUHS Information Booklet. Refer RUHS website (www.ruhsraj.org) for updated and relevant information.

Recruitment for Teaching posts of RUHS Information Booklet. Refer RUHS website (www.ruhsraj.org) for updated and relevant information. RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur -33 Phone: 41-2795527, 2795550; Fax: 41-2795550 Website: www.ruhsraj.org Recruitment for Teaching posts of

More information

GLOBAL MEET FOR A RESURGENT BIHAR

GLOBAL MEET FOR A RESURGENT BIHAR GLOBAL MEET FOR A RESURGENT BIHAR 19-21 January, 2007, Patna Venue: Hotel Maurya, Patna Organised by Institute for Human Development and The Bihar Times In collaboration with Government of Bihar Organising

More information

Pragmatic Constraints affecting the Teacher Efficacy in Ethiopia - An Analytical Comparison with India

Pragmatic Constraints affecting the Teacher Efficacy in Ethiopia - An Analytical Comparison with India Pragmatic Constraints, Affecting the Teacher Surapaneni B. & Sisay S. 81 REVIEW ARTICLE Pragmatic Constraints affecting the Teacher Efficacy in Ethiopia - An Analytical Comparison with India Surapaneni

More information

Central Institute of Educational Technology (CIET)

Central Institute of Educational Technology (CIET) Central Institute of Educational Technology (CIET) 13.01 Pilot Study of using Mobile Devices for Delivery of Educational Content and Interaction with the Students : To explore the possibilities of delivering

More information

Faculty of Social Sciences. Department of Geography

Faculty of Social Sciences. Department of Geography Ph.D. ed & Reg. 01-07-2013 To 17-02-2014 Department of Economics Faculty of Social Sciences 1 Ankita Jain Impact of emergence of Private Suman Pamecha 12.11.2013 insurance companies on LIC 2 Neelu Shaktawat

More information

A General Class of Noncontext Free Grammars Generating Context Free Languages

A General Class of Noncontext Free Grammars Generating Context Free Languages INFORMATION AND CONTROL 43, 187-194 (1979) A General Class of Noncontext Free Grammars Generating Context Free Languages SARWAN K. AGGARWAL Boeing Wichita Company, Wichita, Kansas 67210 AND JAMES A. HEINEN

More information

From Empire to Twenty-First Century Britain: Economic and Political Development of Great Britain in the 19th and 20th Centuries 5HD391

From Empire to Twenty-First Century Britain: Economic and Political Development of Great Britain in the 19th and 20th Centuries 5HD391 Provisional list of courses for Exchange students Fall semester 2017: University of Economics, Prague Courses stated below are offered by particular departments and faculties at the University of Economics,

More information

NC Community College System: Overview

NC Community College System: Overview NC Community College System: Overview Presentation to Joint Appropriations Subcommittee on Education Brett Altman Mark Bondo Fiscal Research Division March 18, 2015 Presentation Agenda 1. NCCCS Background

More information

FY year and 3-year Cohort Default Rates by State and Level and Control of Institution

FY year and 3-year Cohort Default Rates by State and Level and Control of Institution Student Aid Policy Analysis FY2007 2-year and 3-year Cohort Default Rates by State and Level and Control of Institution Mark Kantrowitz Publisher of FinAid.org and FastWeb.com January 5, 2010 EXECUTIVE

More information

The Comptroller, CCS Haryana Agril. University, Hisar. All Oeans/Directors/HODs/Sections (including outstations), CCS HAU, Hisar.

The Comptroller, CCS Haryana Agril. University, Hisar. All Oeans/Directors/HODs/Sections (including outstations), CCS HAU, Hisar. From The Comptroller, CCS Haryana Agril. University, Hisar All Oeans/Directors/HODs/Sections (including outstations), CCS HAU, Hisar. No.CAUH.B.IV/2017/428/dL\ Dated: 3\ -I)l-\l S--9 Lj lj Subject: Revision

More information

Guidelines and additional provisions for the PhD Programmes at VID Specialized University

Guidelines and additional provisions for the PhD Programmes at VID Specialized University Guidelines and additional provisions for the PhD Programmes at VID Specialized University PART 1. INTRODUCTORY PROVISIONS These guidelines are additional provisions to the Regulation of 11 December 2015

More information

JEFFERSON COLLEGE COURSE SYLLABUS BUS 261 BUSINESS COMMUNICATIONS. 3 Credit Hours. Prepared by: Cindy Rossi January 25, 2014

JEFFERSON COLLEGE COURSE SYLLABUS BUS 261 BUSINESS COMMUNICATIONS. 3 Credit Hours. Prepared by: Cindy Rossi January 25, 2014 JEFFERSON COLLEGE COURSE SYLLABUS BUS 261 BUSINESS COMMUNICATIONS 3 Credit Hours Prepared by: Cindy Rossi January 25, 2014 Ms. Linda Abernathy, Math, Science and Business Division Chair Ms. Shirley Davenport,

More information

Midterm Evaluation of Student Teachers

Midterm Evaluation of Student Teachers Midterm Evaluation of Student Teachers Please complete and return form to the EKU student teaching supervisor on or before midterm week Student Teacher EKU ID # Subject/ Grade(s) Cooperating Teacher s

More information

CHALLENGES FACING DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANS IN PUBLIC SECONDARY SCHOOLS IN MWINGI CENTRAL DISTRICT, KENYA

CHALLENGES FACING DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANS IN PUBLIC SECONDARY SCHOOLS IN MWINGI CENTRAL DISTRICT, KENYA CHALLENGES FACING DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANS IN PUBLIC SECONDARY SCHOOLS IN MWINGI CENTRAL DISTRICT, KENYA By Koma Timothy Mutua Reg. No. GMB/M/0870/08/11 A Research Project Submitted In Partial Fulfilment

More information

COMMISSIONER AND DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION ANDHRA PRADESH :: HYDERABAD NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF TEACHERS 2012

COMMISSIONER AND DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION ANDHRA PRADESH :: HYDERABAD NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF TEACHERS 2012 COMMISSIONER AND DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION ANDHRA PRADESH :: HYDERABAD NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF TEACHERS 2012 INFORMATION BULLETIN 1. In pursuance of the orders of the Government in G.O.Ms.No.159,

More information

ckcklkgsc Hkhejko vecsmdj fo ofo ky; (dsunzh; fo ofo ky;)

ckcklkgsc Hkhejko vecsmdj fo ofo ky; (dsunzh; fo ofo ky;) ckcklkgsc Hkhejko vecsmdj fo ofo ky; (dsunzh; fo ofo ky;) fo k fogkj] jk;cjsyh jksm] y[kuå&226025 BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY (A Central University) Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

More information

The European Higher Education Area in 2012:

The European Higher Education Area in 2012: PRESS BRIEFING The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report EURYDI CE CONTEXT The Bologna Process Implementation Report is the result of a joint effort by Eurostat,

More information

Important Questions For Physics For Maharashtra Board

Important Questions For Physics For Maharashtra Board Important Questions For Physics For Board Free PDF ebook Download: Important Questions For Physics For Download or Read Online ebook important questions for physics for maharashtra board in PDF Format

More information

Greta Bornemann (360) Patty Stephens (360)

Greta Bornemann (360) Patty Stephens (360) Patty Stephens (360) 725-6440 Patty.Stephens@k12.wa.us Greta Bornemann (360) 725-6352 Greta.Bornemann@k12.wa.us Agenda Goal: Provide information to help educators and students adjust to changes in mathematics

More information

CURRICULUM VITAE. To develop expertise in Graph Theory and expand my knowledge by doing Research in the same.

CURRICULUM VITAE. To develop expertise in Graph Theory and expand my knowledge by doing Research in the same. Mrs. JESSICA PEREIRA. BITS Pilani KK Birla Goa Campus. Qtr No. D - 122, Mathematics Department. NH 17B Zuarinagar Goa 403726 India. Office: +91-832-2580445 Mobile: +919921004218 Email: jessica@goa.bits-pilani.ac.in

More information

Dickinson ISD ELAR Year at a Glance 3rd Grade- 1st Nine Weeks

Dickinson ISD ELAR Year at a Glance 3rd Grade- 1st Nine Weeks 3rd Grade- 1st Nine Weeks R3.8 understand, make inferences and draw conclusions about the structure and elements of fiction and provide evidence from text to support their understand R3.8A sequence and

More information

Maharashtra State Board 12th Class Physics

Maharashtra State Board 12th Class Physics Board 12th Class Physics Free PDF ebook Download: Board 12th Class Physics Download or Read Online ebook maharashtra state board 12th class physics in PDF Format From The Best User Guide Database Feb 15,

More information

MODULE 4 Data Collection and Hypothesis Development. Trainer Outline

MODULE 4 Data Collection and Hypothesis Development. Trainer Outline MODULE 4 Data Collection and Hypothesis Development Trainer Outline The following trainer guide includes estimated times for each section of the module, an overview of the information to be presented,

More information

INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA

INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES NOIDA MANDATORY DISCLOSURE- PGDM PROGRAMME The information has been provided by the concerned institution and the onus of authenticity lies with the Institution and not

More information

Procedures for Academic Program Review. Office of Institutional Effectiveness, Academic Planning and Review

Procedures for Academic Program Review. Office of Institutional Effectiveness, Academic Planning and Review Procedures for Academic Program Review Office of Institutional Effectiveness, Academic Planning and Review Last Revision: August 2013 1 Table of Contents Background and BOG Requirements... 2 Rationale

More information

Perspectives of Information Systems

Perspectives of Information Systems Perspectives of Information Systems Springer-Science+ Business Media, LLC Vesa Savolainen Editor and Main Author Perspectives of Information Systems Springer Vesa Savolainen Department of Computer Science

More information

vecsmdj fo'ofo ky; fnyyh

vecsmdj fo'ofo ky; fnyyh vecsmdj fo'ofo ky; fnyyh AMBEDKAR UNIVERSITY DELHI Advt. No. 01/HR/2016 09 June 2016 The Ambedkar University Delhi (AUD) is a State University established by the Government of NCT of Delhi through Dr B.R.

More information

Courses below are sorted by the column Field of study for your better orientation. The list is subject to change.

Courses below are sorted by the column Field of study for your better orientation. The list is subject to change. Provisional list of courses for Exchange students Spring semester 2017: University of Economics, Prague Courses stated below are offered by particular departments and faculties at the University of Economics,

More information

Service Learning Advisory Board Meeting October 25, 2016 East Campus, (2-4pm) Meeting: 3:05 pm

Service Learning Advisory Board Meeting October 25, 2016 East Campus, (2-4pm) Meeting: 3:05 pm Service Learning Advisory Board Meeting October 25, 2016 East Campus, 6-204 (2-4pm) Meeting: 3:05 pm In attendance: Professor Val Woldman; Dean Lee Thomas; Professor Christie Miller; Professor Rhonda Atkinson;

More information

UNIVERSITY OF KASHMIR NAAC Accredited Grade A University Campus, Hazratbal, Srinagar (J&K)

UNIVERSITY OF KASHMIR NAAC Accredited Grade A University Campus, Hazratbal, Srinagar (J&K) UNIVERSITY OF KASHMIR NAAC Accredited Grade A University Campus, Hazratbal, Srinagar (J&K) www.kashmiruniversity.net Advertisement Notice No. IV of 2016 dated: June 29, 2016 Online applications are invited

More information

HCFC Phase-Out Management Plan Servicing Sector

HCFC Phase-Out Management Plan Servicing Sector Implemented by HCFC Phase-Out Management Plan Servicing Sector Roundtable Meeting 5 th March 2014 Seite 1 Implemented by HCFC Phase-Out Management Plan Servicing Sector Roundtable Meeting 5 th March 2014

More information

CIVIL LIST OF IAS OFFICERS 2017

CIVIL LIST OF IAS OFFICERS 2017 CIVIL LIST OF IAS OFFICERS 2017 As on 13 January, 2017 Sl. No. Name Identity No. Dt. of Appointment Source of Recruitment Email Address 1 foosd dqekj

More information

Listening and Speaking Skills of English Language of Adolescents of Government and Private Schools

Listening and Speaking Skills of English Language of Adolescents of Government and Private Schools Listening and Speaking Skills of English Language of Adolescents of Government and Private Schools Dr. Amardeep Kaur Professor, Babe Ke College of Education, Mudki, Ferozepur, Punjab Abstract The present

More information

STRENGTHENING AND EXPANSION OF VOCATIONAL TRAINING IN MADHYA PRADESH. Directorate of Skill Development Madhya Pradesh, Jabalpur

STRENGTHENING AND EXPANSION OF VOCATIONAL TRAINING IN MADHYA PRADESH. Directorate of Skill Development Madhya Pradesh, Jabalpur STRENGTHENING AND EXPANSION OF VOCATIONAL TRAINING IN MADHYA PRADESH Directorate of Skill Development Madhya Pradesh, Jabalpur Vision To facilitate access to employment opportunities in a market economy

More information

Rotary Club of Portsmouth

Rotary Club of Portsmouth Rotary Club of Portsmouth Scholarship Application Each year the Rotary Club of Portsmouth seeks scholarship applications from high school seniors scheduled to graduate who will be attending a post secondary

More information

L131 STATEMENT Of VOTES, PRESIOENTIAL P8I«ARY ELECTION TyESOAY* MARCH 17# 1992 PA6 PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA DEHOCRATIC PART L A

L131 STATEMENT Of VOTES, PRESIOENTIAL P8I«ARY ELECTION TyESOAY* MARCH 17# 1992 PA6 PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA DEHOCRATIC PART L A 1 M Of VO, PO P«Y O yoy M # 92 P6 P OF OF M O P B u y 1 «Y Y M P 6 OF OWP P 1 1 6 4? 96 1--5 1#9? 2 3,47 3 1.49 3 659 1 74 1,652 2,2 2,7 1 5,7 4 3 4 5 64 3 3 3 3 6 4 62 4 6 9 O 72 5 65 4 1,3 5 1, Y Y Y

More information

Special Educational Services in the BELFAST REGION

Special Educational Services in the BELFAST REGION EDUCATION AUTHORITY Special Educational Services in the BELFAST REGION It is important to retain this booklet for your information throughout the statutory assessment procedure July 2015 INTRODUCTION Many

More information

Annex 4 University of Dar es Salaam, Tanzania

Annex 4 University of Dar es Salaam, Tanzania Inception Report for Growth and Employment Platform First phase (August 2011- July 2013) 15 November 2011 Annex 4 University of Dar es Salaam, Tanzania Content: 1. Action plan 2. PhD Courses 3. PhD Scholarships

More information

Council on Postsecondary Education Funding Model for the Public Universities (Excluding KSU) Bachelor's Degrees

Council on Postsecondary Education Funding Model for the Public Universities (Excluding KSU) Bachelor's Degrees Bachelor's Degrees Institution 2013-14 2014-15 2015-16 UK 3,988 4,238 4,540 UofL 2,821 2,832 2,705 EKU 2,508 2,532 2,559 MoSU 1,144 1,166 1,306 MuSU 1,469 1,512 1,696 NKU 2,143 2,214 2,196 WKU 2,751 2,704

More information

INDIAN STATISTICAL INSTITUTE 203, BARRACKPORE TRUNK ROAD KOLKATA

INDIAN STATISTICAL INSTITUTE 203, BARRACKPORE TRUNK ROAD KOLKATA INDIAN STATISTICAL INSTITUTE 203, BARRACKPORE TRUNK ROAD KOLKATA 700 108 A D V E R T I S E M E N T Applications are invited from Indian Nationals for recruitment of following posts required at Kolkata,

More information

NATIONAL INSTITUTE OF HOMOEOPATHY

NATIONAL INSTITUTE OF HOMOEOPATHY (i) (ii) (iii) No.8-012/NIH/DAVP/2012 NATIONAL INSTITUTE OF HOMOEOPATHY (An Autonomous Organisation) Govt. of India Ministry of AYUSH GE Block, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106 Website: www.nih.nic.in

More information

TRENDS IN. College Pricing

TRENDS IN. College Pricing 2008 TRENDS IN College Pricing T R E N D S I N H I G H E R E D U C A T I O N S E R I E S T R E N D S I N H I G H E R E D U C A T I O N S E R I E S Highlights 2 Published Tuition and Fee and Room and Board

More information

Initial steps to be followed before filling Online Application Form

Initial steps to be followed before filling Online Application Form ANDHRA PRADESH STATE TEACHER ELIGIBILITY TEST APTET JANUARY 2012 INFMATION BULLETIN IMPTANT NOTES: 1. Candidates can apply for APTET January 2012 to be held on 08-01-2012 (Sunday) ONLINE only through APTET

More information

PERSPECTIVE ACADEMIC PLANNING

PERSPECTIVE ACADEMIC PLANNING PERSPECTIVE ACADEMIC PLANNING 2017-18 NVS NOIDA PERSPECTIVE ACADEMIC PLANNING-2017-18 1.BRAND EQUITY: The uniqueness of Navodaya Vidyalayas has assured that they have been enjoying this strong brand equity

More information

La Grange Park Public Library District Strategic Plan of Service FY 2014/ /16. Our Vision: Enriching Lives

La Grange Park Public Library District Strategic Plan of Service FY 2014/ /16. Our Vision: Enriching Lives La Grange Park Public Library District Strategic Plan of Service FY 2014/15 2015/16 Our Vision: Enriching Lives Our Mission: To connect you to: personal growth and development; reading, viewing, and listening

More information

EXPANSION PROCEDURES AT THE UNIVERSITY OF ARIZONA

EXPANSION PROCEDURES AT THE UNIVERSITY OF ARIZONA EXPANSION PROCEDURES AT THE UNIVERSITY OF ARIZONA Expansion Procedures at The University of Arizona Throughout the text of this policy, the word fraternity is used synonymously with sorority. I. EXPANSION

More information

Your web browser (Safari 7) is out of date. For more security, comfort and the best experience on this site: Update your browser Ignore

Your web browser (Safari 7) is out of date. For more security, comfort and the best experience on this site: Update your browser Ignore Your web browser (Safari 7) is out of date. For more security, comfort and the best experience on this site: Update your browser Ignore Activitydevelop INTRO DUCTIO N TO PO PU L ATIO N Why are some areas

More information

F.No.29-3/2016-NVS(Acad.) Dated: Sub:- Organisation of Cluster/Regional/National Sports & Games Meet and Exhibition reg.

F.No.29-3/2016-NVS(Acad.) Dated: Sub:- Organisation of Cluster/Regional/National Sports & Games Meet and Exhibition reg. नव दय ववद य लय सम त (म नव स स धन ववक स म त र लय क एक स व यत स स न, ववद य लय श क ष एव स क षरत ववभ ग, भ रत सरक र) ब -15, इन स लयट य यन नल एयरय, स क लर 62, न यड, उत तर रद 201 309 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

More information

INFORMATION OF THE SCHOOL REQUIRED TO BE UPLOADED ON WEBSITE

INFORMATION OF THE SCHOOL REQUIRED TO BE UPLOADED ON WEBSITE 1 INFORMATION OF THE SCHOOL REQUIRED TO BE UPLOADED ON WEBSITE 1. Name of the School with address: Springdales Children s School Nayagaon, Rawatbhata Road (Strictly as per Affiliation sanction Letter or

More information

Higher Education Six-Year Plans

Higher Education Six-Year Plans Higher Education Six-Year Plans 2018-2024 House Appropriations Committee Retreat November 15, 2017 Tony Maggio, Staff Background The Higher Education Opportunity Act of 2011 included the requirement for

More information

Navodaya Vidyalaya Samiti Noida

Navodaya Vidyalaya Samiti Noida Navodaya Vidyalaya Samiti Noida NOTICE Select list of students for admission to Class VI through JNVST-2017 has been released. The following activities may be taken up by the parents/guardians after selection

More information

IMPROVING STUDENTS SPEAKING SKILL THROUGH

IMPROVING STUDENTS SPEAKING SKILL THROUGH IMPROVING STUDENTS SPEAKING SKILL THROUGH PROJECT-BASED LEARNING (DIGITAL STORYTELLING) (A Classroom Action Research at the First Grade Students of SMA N 1 Karanganyar in the Academic Year 2014/2015) A

More information

Educating for innovationdriven

Educating for innovationdriven New Delhi, 9 May 2012 Educating for innovationdriven societies! Stéphan Vincent-Lancrin Senior Analyst & Project Leader OECD Skills and education for innovation «21st Century Skills»! Education and training

More information

Asked Questions (FAQs) and Answers

Asked Questions (FAQs) and Answers CIVIL SERVICES EXAMINATION CSE Medical Examination of the candidates Frequently Asked Questions (FAQs) and Answers i. ii. iii. This FAQ is for information purpose only and is not a substitute for Rules.

More information

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY APPLICATION FORM

RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY APPLICATION FORM RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITY APPLICATION FORM Advertisement No. P/08/ Advertisement No. R/08 Advertisement No. L/08 Advertisement No. UL/08 Advertisement No. DL/08 Advertisement No. PSO/08

More information

On the Formation of Phoneme Categories in DNN Acoustic Models

On the Formation of Phoneme Categories in DNN Acoustic Models On the Formation of Phoneme Categories in DNN Acoustic Models Tasha Nagamine Department of Electrical Engineering, Columbia University T. Nagamine Motivation Large performance gap between humans and state-

More information

User education in libraries

User education in libraries International Journal of Library and Information Science Vol. 1(1) pp. 001-005 June, 2009 Available online http://www.academicjournals.org/ijlis 2009 Academic Journals Review User education in libraries

More information

CREATING AWARENESS ABOUT PARLIAMENTARY SYSTEM AND PROCEDURES

CREATING AWARENESS ABOUT PARLIAMENTARY SYSTEM AND PROCEDURES 144 Handbook on the Working of Ministry of Parliamentary Affairs 15 CREATING AWARENESS ABOUT PARLIAMENTARY SYSTEM AND PROCEDURES BACKGROUND The 4th All India Whips Conference, held at Bombay in 1962, made

More information

THREE-YEAR COURSES FASHION STYLING & CREATIVE DIRECTION Version 02

THREE-YEAR COURSES FASHION STYLING & CREATIVE DIRECTION Version 02 THREE-YEAR COURSES FASHION STYLING & CREATIVE DIRECTION Version 02 Undergraduate programmes Three-year course Fashion Styling & Creative Direction 02 Brief descriptive summary Over the past 80 years Istituto

More information

Canada and the American Curriculum:

Canada and the American Curriculum: Canada and the American Curriculum: A Replicable Investigation of Area Studies content State by State 2013 NRC Conference Columbus, OH: Demonstrating the Impact of NRCs. February 27, 2013 Canadian-American

More information

University Faculty Details Page on DU Web-site

University Faculty Details Page on DU Web-site University Faculty Details Page on DU Web-site Title Dr. First Name Poonam Last Name Dass Photograph Designation Assistant Professor - Law Department Law Centre I, Faculty of Law Address (Campus) Law Centre

More information

The ABCs of O-G. Materials Catalog. Skills Workbook. Lesson Plans for Teaching The Orton-Gillingham Approach in Reading and Spelling

The ABCs of O-G. Materials Catalog. Skills Workbook. Lesson Plans for Teaching The Orton-Gillingham Approach in Reading and Spelling 2008 Intermediate Level Skills Workbook Group 2 Groups 1 & 2 The ABCs of O-G The Flynn System by Emi Flynn Lesson Plans for Teaching The Orton-Gillingham Approach in Reading and Spelling The ABCs of O-G

More information

Higher Education / Student Affairs Internship Manual

Higher Education / Student Affairs Internship Manual ELMP 8981 & ELMP 8982 Administrative Internship Higher Education / Student Affairs Internship Manual College of Education & Human Services Department of Education Leadership, Management & Policy Table

More information

Interdisciplinary Ph.D. in Education Sciences College of Education, University of Kentucky

Interdisciplinary Ph.D. in Education Sciences College of Education, University of Kentucky Interdisciplinary Ph.D. in Education Sciences College of Education, University of Kentucky Program Plan and Curriculum Sheet Name of student: UK-ID#: Contact information Local mailing address: _ Local

More information

Accounting 380K.6 Accounting and Control in Nonprofit Organizations (#02705) Spring 2013 Professors Michael H. Granof and Gretchen Charrier

Accounting 380K.6 Accounting and Control in Nonprofit Organizations (#02705) Spring 2013 Professors Michael H. Granof and Gretchen Charrier Accounting 380K.6 Accounting and Control in Nonprofit Organizations (#02705) Spring 2013 Professors Michael H. Granof and Gretchen Charrier 1. Office: Prof Granof: CBA 4M.246; Prof Charrier: GSB 5.126D

More information