KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN"

Transcription

1 v ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penerapan kemahiran generik di kalangan guru-guru teknikal bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan awan di Sekolah Menengah Teknik (SMT) negeri Johor.Reka bentuk kajian ini adalah secara deskritif menggunakan instrument soal selidik yang diedarkan kepada 73 orang guru teknikal di sembilan buah SMT di negeri Johor. Sampel kajian di pilih secara rawak berstrata. Data dianalisis dengan menggunakan perisisan SPSS (Statistical package For Social Science) versi 11.0 untuk mendapatkan hasil kajian dalam bentuk frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai (SD). Hasil kajian menunjukan bahawa guruguru teknikal telah menerapkan kesemua aspek kemahiran generik dalam mata pelajaran kejuruteraan. Hasil kajian juga menunjukan tahap penerapan yang tinggi serta tiada perbezaan antara faktor jantina dan pengalaman mengajar dalam penerapan kemahiran generik oleh guru-guru teknikal di SMT negeri Johor.

2 vi ABSTRACT The purpose of this research is to identify the use of generic skill among technical teachers for the subject of electrical engineering, mechanical engineering and civil engineering at Technical Secondary School through out the Johor state. This research was done descriptively using the questionnaire instrument which was given to 73 technical teachers from nine Technical Secondary School in Johor. Research sample chosen was stratified sampling method. Data were then analyzed using the SPSS software version 11.0 in other to get the research value of frequency, percentage, mean and standard deviation. The research outcome showed that technical teachers have introduced each generic skill aspect into the engineering subject. The research also shows that the generic skill instill level was high and there were no differences between gender and the teaching experiences of these technical teachers from the Johor state Technical Secondary School.

3 vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGESAHAN STATUS TESIS DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xi xiii xiv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latarbelakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Penutup 11

4 viii BAB II SOROTAN PENULISAN 2.1 Pengenalan Kemahiran-Kemahiran Generik Kemahiran Komunikasi Kemahiran Menggunakan Teknologi Kemahiran Bekerja Dengan Orang Lain Dalam Kumpulan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Kemahiran Memahami Budaya Kemahiran Merancang Dan Mengelola aktiviti Kemahiran Mengurus, Memilih Dan Menganalisa Maklumat Kemahiran Menggunakan Idea Dan Teknik Matematik Kajian Dalam Negara Kajian Luar Negara 20 BAB III METODOLOGI KAJIAN. 3.1 Pengenalan Rekabentuk Kajian Persampelan Tempat Kajian Populasi Kajian Sampel Kajian Instrument Kajian Prosedur Kajian Kajian Rintis Analisis Data Penutup 31

5 ix BAB IV ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan Persoalan Kajian 1 :Apakah jenis kemahiran generik yang sering diterapkan oleh guru teknikal di SMT negeri Johor kepada pelajar semasa proses P&P dalam mata pelajaran : Jenis kemahiran generik yang sering diterapkan oleh guru teknikal di SMT Negeri Johor kepada pelajar semasa proses P&P dalam mata pelajaran PKE Jenis kemahiran generik yang sering diterapkan oleh guru teknikal di SMT negeri Johor kepada pelajar semasa proses P&P dalam mata pelajaran PKM Jenis kemahiran generik yang sering diterapkan oleh guru teknikal di SMT negeri Johor kepada pelajar semasa proses P&P dalam mata pelajaran PKA Persoalan Kajian 2 :Apakah tahap kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal kepada pelajar semasa proses P&P mata pelajaran Tahap kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal kepada pelajar semasa proses P&P mata pelajaran PKE Tahap kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal kepada pelajar semasa proses P&P mata pelajaran PKM Tahap kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal kepada pelajar semasa proses P&P mata pelajaran PKA Persoalan Kajian 3:Apakah faktor demografi yang terpilih iaitu jantina dan pengalaman mengajar mempengaruhi tahap penerapan

6 x kemahiran generik guru-guru Mata Pelajaran Kejuruteraan di SMT negeri Johor? Profil demografi responden Faktor demografi yang mempengaruhi tahap kemahiran generik Faktor jantina Faktor Pengalaman Mengajar 58 BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Rumusan Kajian Perbincangan Kajian Jenis Kemahiran Generik Yang Di Terapkan Oleh Guru-Guru Teknikal Dalam Mata Pelajaran PKE, PKM dan PKA di SMT Tahap Penerapan Kemahiran Generik Yang Di Terapkan Oleh Guru-guru Teknikal bagi mata pelajaran PKE,PKM dan PKA di SMT Faktor Demografi Yang Mempengaruhi Penerapan Kemahiran Generik Cadangan Tindakan Cadangan Kajian Lanjutan Penutup 70 BIBLIOGRAFI 71 LAMPIRAN A -F 75-80

7 xi SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 3.1 Bilangan Populasi Guru Teknikal Mengikut SMT Dan Mata Pelajaran Pengajaran Bilangan Responden Mengikut Mata Pelajaran Pengajaran Bilangan Item Mengikut Jenis Kemahiran Generik Nilai Alpha Cronbach Mengikut Jenis Kemahiran Generik Skala Pemeringkatan 5 Point Kepada 3 Point Perkelasan Skor Peratusan Perkelasan Tahap Min Analisis Item Jenis Penerapan Kemahiran Generik Bagi Mata Pelajaran PKE Analisis Item Jenis Penerapan Kemahiran Generik Bagi Mata Pelajaran PKM Analisis Item Jenis Penerapan Kemahiran Generik Bagi Mata Pelajaran PKA Skor Min Tahap Penerapan Kemahiran Generik Mengikut Pengkhususan Pengajaran Guru Mata Pelajaran PKE Skor Min Tahap Penerapan Kemahiran Generik Mengikut Pengkhususan Pengajaran Guru Mata Pelajaran PKM Skor Min Tahap Penerapan Kemahiran Generik Mengikut Pengkhususan Pengajaran Guru Mata Pelajaran PKA 54

8 xii 4.7 Profil Demografi Responden Faktor Jantina Dalam mempengaruhi Tahap Penerapan Kemahiran Generik Pengalaman Mengajar Dalam mempengaruhi Tahap Penerapan Kemahiran Generik 58

9 xiii SENARAI SINGKATAN SINGKATAN KETERANGAN PTV P&P KPM SMT PKA PKE PKM JPTek SMV PPK UTM PSM JPTK JPN SPSS Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengajaran Dan Pembelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia Sekolah Menengah Teknik Pengajian Kejuruteraan Awan Pengajian Kejuruteraan Elektrik Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Pendidikan Teknikal Sekolah Menengah Vokasional Pusat Perkembangan Kurikulum Universiti Teknologi Malaysia Projek Sarjana Muda Jabatan Pendidikan Teknik dan Kejuruteraan Jabatan Pendidikan Negeri Statistical Packages For Social Science

10 xiv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Contoh Soal Selidik 75 B Surat Pengesahan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 81 C Pengesahan Soal Selidik 82 D Surat Kebenaran Untuk Menjalani Kajian di Sekolah-Sekolah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 83 E Surat Kebenaran untuk Menjalankan Kajian di Sekolah-Sekolah oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. 84 F Jadual Krejcie dan Morgen 85

11 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Dalam menghadapi perubahan era globalisasi, negara perlu membuat pelbagai strategi bermula daripada peringkat yang paling bawah iaitu menghasilkan aset dalam bentuk sumber manusia yang dikenali sebagai aset tenaga pekerja ilmu. Menurut Azalya (2003), bagi menghadapi cabaran globalisasi rakyat Malaysia perlu dilengkapi dengan asas pendidikan dan latihan yang kukuh serta mempunyai pelbagai kemahiran umun termasuk kebolehan berkomunikasi dan menguasai bahasa. Penekanan dalam menguasai kemahiran - kemahiran generik haruslah bermula pada peringkat sekolah dengan menerapkan kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam kelas. Oleh yang demikian kurikulum pendidikan haruslah sentiasa mengikut peredaran zaman bagi memastikan pelajar yang dikeluarkan bukan sahaja mempunyai ilmu pengetahuan malah menguasai kemahiran generik bagi menghadapi era globalisasi pada masa kini. Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) merupakan antara salah satu alternatif dalam sistem pendidikan negara kita. PTV juga memainkan peranan penting dalam membina masyarakat khususnya dalam konteks menjadikan Malaysia sebuah negara industri berasaskan maklumat dan dipertanggungjawabkan dalam memperkenalkan konsep pekerjaan kepada pelajar-pelajar (Robiah Sidin, 1998). Menurut Tajul Ariffin Nordin dan Nor Aini (2001), PTV bermaksud pendidikan untuk membentuk kemahiran, kebolehan, kefahaman, sikap, tabiat

12 2 kerja dan nilai dalam individu untuknya memasuki dan seterusnya memajukan diri dalam sesuatu bidang pekerjaan. Ini dapat menerangkan bahawa PTV bukan sahaja menerapkan kemahiran teknikal namun kemahiran lain yang perlu bagi membentuk pelajar yang lebih berkualiti. Sebagaimana menurut Yahya Emat (2005), asas kepada pelaksanaan sistem PTV ini adalah pendidikan sepanjang hayat, di mana sistem ini juga dapat memenuhi hasrat kerajaan untuk mengeluarkan tenaga kerja separuh mahir bagi memenuhi rancangan pembangunan perindustrian negara. Untuk memenuhi matlamat mewujudkan pelajar yang berilmu dan berkemahiran, kurikulum PTV yang direncanakan mestilah dibantu dengan strategi pengajaran guru supaya mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Fokus pengisian kurikulum PTV dan strategi P&P guru semestinya lebih kepada penguasaan pelbagai kemahiran yang juga dikenali sebagai kemahiran generik seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran berkomunikasi secara berkesan, kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni, kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan, kemahiran kepimpinan dan pengurusan dan sebagainya. Justeru itu, sudah pastinya peranan guru haruslah lebih kreatif dalam merangka strategi P&P supaya lebih terancang bersesuaian dengan kemahiran yang hendak diterapkan kepada pelajar. Menurut Tetty Henney Zulkifli dan Nik Zafri (2000), kualiti kurikulum dan tenaga pengajar mempengaruhi tahap keterampilan pelajar. Oleh itu guru berperanan menerapkan segala kemahiran generik yang bersesuaian dengan keperluan industri masa kini di samping memberi ilmu pengetahuan. Namun mengikut Mok Soon Sang (2003), penerapan kemahiran generik secara berkesan dalam P&P guru bergantung kepada penguasaan mengintegrasikan dengan kemahiran-kemahiran yang lain seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran menilai dan menaksir pengajaran dan tidak kurang pentingnya kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.

13 3 1.2 Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan institusi yang penting dalam melahirkan masyarakat berilmu dan berkemahiran. Bagi merealisasikan wawasan negara menuju negara maju pada tahun 2020, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mula menyediakan institusi untuk melatih pelajar dalam persediaan menjadi pekerja mahir dan separuh mahir terutama dalam bidang kejuruteraan. PTV merupakan salah satu bentuk pendidikan terpenting yang mendukung usaha kerajaan bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, cekap serta berkebolehan dalam meningkatkan kemajuan negara. PTV yang komprehensif merangkumi pelbagai kemahiran, membolehkan individu bersikap versatil, berdikari dan mempunyai kemahiran bagi menyara hidupnya dengan lebih produktif (Sufean Hussin, 2005). Memang tidak dinafikan, pengajian PTV di Sekolah Menengah Teknik (SMT) adalah merupakan sumber negara melahirkan tenaga pekerja mahir terutama dalam bidang kejuruteraan seperti kejuruteraan awan, kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan mekanikal. Ketiga-tiga bidang pengajian kejuruteraan ini adalah merupakan antara pengajian terpenting dalam memenuhi keperluan industri negara menuju negara maju. Namun untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan mampu untuk bersaing dalam era globalisasi semua aspek kemahiran perlu dikuasai termasuk penguasaan kemahiran generik. Dalam pengajian kejuruteraan awan (PKA), pengajian kejuruteraan elektrik (PKE) dan pengajian kejuruteraan mekanikal (PKM) di SMT, kemahirankemahiran generik yang dikenal pasti sebenarnya telah sedia ada dalam kurikulum pendidikan. Namun penggunaan pelbagai strategi P&P yang melibatkan pelajar secara aktif adalah perlu untuk memastikan kemahiran generik dapat dikuasai oleh pelajar dengan baik. Pendidikan dan para pendidik teknikal seharusnya peka dan mempersiapkan diri untuk merancang dan bertindak demi menjamin masa depan pelajar yang lebih cemerlang dan berkualiti.

14 4 Menurut Hashweh (1995), guru yang berpengalaman tetapi kurang berpengetahuan tentang sesuatu topik tertentu lebih cenderung untuk berpandukan buku teks (text-given) semasa merancang sesuatu pengajaran. Ini akan menyebabkan guru lebih cenderung mengikut struktur yang dicadangkan dalam buku teks dan aktiviti-aktiviti yang dihasilkan di dalam kelas juga tidak menerapkan unsur-unsur seperti penerapan kemahiran generik. Ini mengambarkan walaupun dalam kurikulum pendidikan telah disediakan kemahiran generik namun penerapannya tidak menyeluruh dan meluas digunakan dalam proses P&P di sekolah. Dalam PKA, PKE dan PKM di SMT situasi guru teknikal dalam proses menerapkan kemahiran generik adalah berbeza berbanding dengan guru di sekolah kebangsaan. Masalah akan wujud jika guru teknikal lebih memusatkan kepada ilmu kemahiran dalam pengajian yang diikuti hingga mengabaikan penerapan kemahiran generik dalam P&P. Namun untuk mencapai tahap penguasaan yang baik dalam menerapkan kemahiran generik dalam pengajaran, seorang guru teknikal perlu membuat perubahan dalam pengajaran dan menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada secara berterusan. Dengan adanya teknologi maklumat masa kini maka tidaklah sukar bagi seorang guru untuk menambah ilmu pengetahuan atau mendapat maklumat terkini. Dengan kata lain, untuk melahirkan pelajar yang baik guru teknikal itu sendiri perlu meningkatkan kemahiran dalam diri terlebih dahulu. Pendekatan untuk kaedah P&P dalam PTV perlu diubah mengikut kesesuaian kemahiran generik yang hendak diintegrasikan dalam pengajaran (Yahya Emat, 1993). Terdapat juga halangan dan permasalahan yang telah menyebabkan guru teknikal itu sendiri tidak dapat menerapkan kemahiran generik dalam P&P. Masalah berbentuk fizikal seperti kekurangan kemudahan-kemudahan yang disediakan di sekolah akan menyebabkan penerapan kemahiran generik yang boleh dilakukan dalam P&P tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Permasalahan lain yang mungkin wujud apabila guru itu sendiri tidak didedahkan dengan kemahiran generik secara terbuka dan meluas.

15 5 1.3 Pernyataan Masalah Dalam kurikulum pendidikan telah dinyatakan dengan jelas kemahirankemahiran generik yang perlu diterapkan oleh guru kepada pelajarnya. Persoalan di sini adalah untuk mengetahui sama ada guru yang mengajar PKA, PKE dan PKM menerapkan kemahiran generik tersebut dalam P&P serta adakah wujud perbezaan tahap penerapan antara mata pelajaran tersebut. Kajian ini akan mengenal pasti jenis kemahiran generik yang diterapkan dalam P&P dan tahap penerapan oleh guru-guru serta mengenal pasti adakah faktor demografi mempengaruhi tahap penerapan kemahiran generik di kalangan guru teknikal PKA, PKE dan PKM di SMT negeri Johor. Maka, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti sejauh mana penerapan kemahiran generik dilaksanakan dalam P&P mata pelajaran kejuruteraan di SMT. 1.4 Objektif Kajian (i) Mengenal pasti jenis kemahiran generik yang diterapkan dalam proses P&P oleh guru teknikal dalam mata pelajaran PKA, PKE dan PKM (ii) Mengenal pasti tahap penerapan kemahiran generik dalam proses P&P oleh guru teknikal dalam mata pelajaran PKA, PKE dan PKM (iii) Mengenal pasti perbezaan tahap penerapan kemahiran generik mengikut faktor demografi terpilih iaitu jantina dan pengalaman mengajar bagi guruguru mata pelajaran kejuruteraan di SMT negeri Johor. 1.5 Persoalan Kajian Persoalan yang ingin di utarakan dalam kajian ini adalah :- (i) Apakah jenis kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal di SMT kepada pelajar semasa proses P&P dalam mata pelajaran : a) Pengajian Kejuruteraan Elektrik

16 6 b) Pengajian Kejuruteraan Mekanikal c) Pengajian Kejuruteraan Awan (ii) Apakah tahap kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal kepada pelajar semasa proses P&P dalam mata pelajaran : a) Pengajian Kejuruteraan Elektrik b) Pengajian Kejuruteraan Mekanikal c) Pengajian Kejuruteraan Awan (iii) Apakah faktor demografi yang terpilih iaitu jantina dan pengalaman mengajar mempengaruhi tahap penerapan kemahiran generik guruguru teknikal di SMT negeri Johor. 1.6 Kepentingan Kajian Kajian ini mempunyai kepentingan seperti berikut : (i) Memberikan maklumat baru kepada para guru teknikal berkaitan penerapan kemahiran generik dalam proses P&P bagi mata pelajaran PKA, PKE dan PKM. Maklumat ini penting bagi mengenal pasti jenis-jenis kemahiran generik yang diterapkan oleh guru teknikal mengikut mata pelajaran kejuruteraan. Ini seterusnya dapat memberikan gambaran jika terdapat kemahiran generik yang tidak diterapkan sepenuhnya secara berkesan. (ii) Memberikan sumber maklumat kepada pihak KPM jika terdapat perbezaan penerapan kemahiran generik antara jantina dan pengalaman mengajar guru-guru teknikal. Ini dapat membantu pihak kementerian dalam merangka strategi bagi guru-guru yang terlibat dan seterusnya dapat meningkatkan tahap penerapan kemahiran generik dikalangan guru-guru tersebut.

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xiii

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT UNlVERSlTl UTARA MALAYSIA 2000 Untuk menjayakan anjakan paradigma pendidikan masa kini dan

More information

SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH

SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH Kertas projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian keperluan bagi ljazah Sarjana Sains (Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia Oleh SITI ROHAH

More information

ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk meninjau persepsi guru Sains dan Matematik yang mengajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kuala Perlis dengan penggunaan alat ICT dan bahan-bahan sokongan

More information

DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU

DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU ii Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia

More information

PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI

PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI iv PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK OLEH PARA PELAJAR

PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK OLEH PARA PELAJAR PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK OLEH PARA PELAJAR Kertas Projek Sarjana ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan ljazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti

More information

TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT HASFARINA BINTI ABAS Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan

More information

PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN.

PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN. PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN. Kertas projek ini dikemukakan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan penganugerahan

More information

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KVKPM)

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KVKPM) i HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KVKPM) SABARIAH BINTI SIDEK Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

KALANGAN GURU-GURU MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SEJAUH MANAKAH TEKNIK DI SELANGOR OLEH

KALANGAN GURU-GURU MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SEJAUH MANAKAH TEKNIK DI SELANGOR OLEH AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGAN GURU-GURU MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SEJAUH MANAKAH IA DILAKSANAKAN DI TIGA BUAH SEKOLAH TEKNIK DI SELANGOR OLEH AZIZI YAHYA AHMAD JOHARI SIHES SHAHZALINA

More information

INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY

INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY i INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Master of Education

More information

PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH

PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH KERTAS PROJEK SARJANA INI DISERAHKAN KEPADA SEKOLAH SISWAZAH SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGlAN DARIPADA KEPERLUAN IJAZAH SARJANA SAINS

More information

PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR

PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR Tesis diserahkau kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan Izajah Sarjana Sains (Pengurusan)

More information

TEKNOLOGI PENDIDIKAN

TEKNOLOGI PENDIDIKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN APA YANG AKAN DIPELAJARI? Konsep TP Definisi TP dulu & sekarang Tujuan & Peranan TP Domain TP Teknologi Perkataan Latin TEXERE membina menganyam menenun Pengetahuan & kemahiran Masa

More information

Faculty of Computing UniversitiTeknologi Malaysia

Faculty of Computing UniversitiTeknologi Malaysia ADOPTION OF SOCIAL NETWORK SITES FOR TEACHING AND LEARNING SHAMILA SOHAEI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Information

More information

KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING

KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER BASED LEADERSHIP STYLES WITH TEACHERS JOB SATISFACTION MARIA AZWAN BINTI MARIYTEBI

AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER BASED LEADERSHIP STYLES WITH TEACHERS JOB SATISFACTION MARIA AZWAN BINTI MARIYTEBI AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER BASED LEADERSHIP STYLES WITH TEACHERS JOB SATISFACTION MARIA AZWAN BINTI MARIYTEBI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER

More information

LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD i LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of

More information

KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI. Oleh

KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI. Oleh KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI Oleh NORAINI BT. ABDULLAH SAN-I Kertas Projek ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan

More information

PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS Kertas Projek ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan pengajian

More information

CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG

CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG ii CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA

KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA Kertas Projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada kepertuan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan)

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LEADERSHIP STYLES OF MIDDLE MANAGERS IN SECONDARY SCHOOLS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LEADERSHIP STYLES OF MIDDLE MANAGERS IN SECONDARY SCHOOLS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LEADERSHIP STYLES OF MIDDLE MANAGERS IN SECONDARY SCHOOLS HARYATI BINTI BASRAN Dissertation submitted in partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Master of Education

More information

A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT AND ONSCREEN TEXT HAFIZAN KONO BINTI JAMIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT AND ONSCREEN TEXT HAFIZAN KONO BINTI JAMIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT AND ONSCREEN TEXT HAFIZAN KONO BINTI JAMIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT

More information

NORHANIS BINTI JAMALUDIN

NORHANIS BINTI JAMALUDIN KESAN PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL TERHADAP GAYA PENGAJARAN GURU KEJURUTERAAN MEKANIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI TERENGGANU NORHANIS BINTI JAMALUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI

More information

KON CHON MIN. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

KON CHON MIN. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS DALAM MATA PELAJARAN REKA CIPTA DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH KINTA, IPOH, PERAK. KON CHON MIN

More information

AMALAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK.

AMALAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK. AMALAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK. GAN SHIAU LI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi 1 ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji gaya pembelajaran bagi modaliti yang diamalkan oleh pelajar tahun akhir (4SPM1, 4SPM2, 4SPT dan 4SPT(PKPG)), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

THE INFUSION AND ACQUISITION OF SOFT SKILLS IN REAL ESTATE CURRICULUM

THE INFUSION AND ACQUISITION OF SOFT SKILLS IN REAL ESTATE CURRICULUM THE INFUSION AND ACQUISITION OF SOFT SKILLS IN REAL ESTATE CURRICULUM WILSON RANGGA ANAK ANTHONY JIRAM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA DEDICATION Dedicated to my dad, my mom, and family who always encouraged

More information

KANDUNGAN. Perakuan Keaslian Penulisan

KANDUNGAN. Perakuan Keaslian Penulisan KANDUNGAN v Halaman Perakuan Keaslian Penulisan Sinopsis Synopsis Penghargaan Kandungan Lampiran Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan i ii iii iv v xii xiii xv xxi Pengenalan Latar Belakang Kajian

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUSAT BAHASA MELAYU SINGAPURA KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA Cetakan 2011 Hak cipta terpelihara 2011 Pusat Bahasa Melayu Singapura, Kementerian Pendidikan Singapura.

More information

MOIID FAUDZI BIN ABD. HAMID

MOIID FAUDZI BIN ABD. HAMID IIubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Kepuasan Kerja Guru-Guru Di Sekolah Menengah Gred A Di Daerah Kubang Pasu, Kedah Projek Sarjana ini di serahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi

More information

KEBERKESANAN SUBJEK PENGAJARAN MIKRO DALAM MEMBANTU GURU PELATIH BELAJAR UNTUK MENGAJAR MATEMATIK SEMASA KURSUS LATIHAN MENGAJAR HALDY CHEW

KEBERKESANAN SUBJEK PENGAJARAN MIKRO DALAM MEMBANTU GURU PELATIH BELAJAR UNTUK MENGAJAR MATEMATIK SEMASA KURSUS LATIHAN MENGAJAR HALDY CHEW KEBERKESANAN SUBJEK PENGAJARAN MIKRO DALAM MEMBANTU GURU PELATIH BELAJAR UNTUK MENGAJAR MATEMATIK SEMASA KURSUS LATIHAN MENGAJAR HALDY CHEW Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan

More information

SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL

SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL iii SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master in Science (Transport

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MANAGING LINUS PROGRAM IN GOMBAK PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SCHOOL HEADS' AWARENESS, LEADERSHIP STYLES AND COMMITMENT

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MANAGING LINUS PROGRAM IN GOMBAK PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SCHOOL HEADS' AWARENESS, LEADERSHIP STYLES AND COMMITMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MANAGING LINUS PROGRAM IN GOMBAK PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SCHOOL HEADS' AWARENESS, LEADERSHIP STYLES AND COMMITMENT SITI ROHIMAH DINTI MAHMAD REJAD Dissertation submitted

More information

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN

PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN i PENGGUNAAN KOMPUTER DI KALANGAN GURU DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN MATEMATIK DI DAERAH KOTA STAR, KEDAH DANIEL CHAN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU

SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS0 9002 DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU Projek/Tesis yang dikemukakan kepada Sekoiah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada

More information

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR

More information

PENENTUAN VARIABLE OF INTEREST (VOI) UNTUK PENGIRAAN SAIZ SAMPEL: SURVEI EKONOMI

PENENTUAN VARIABLE OF INTEREST (VOI) UNTUK PENGIRAAN SAIZ SAMPEL: SURVEI EKONOMI Research Colloquium 2017 Anjuran Institut Tadbiran Awam Negara (Intan) Dengan Kerjasama Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam PENENTUAN VARIABLE OF INTEREST (VOI) UNTUK PENGIRAAN

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

LAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 SESI 2016/2017 (A162) [dibentangkan di JKPA pada 6 September 2017] (Course Evaluation)

LAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 SESI 2016/2017 (A162) [dibentangkan di JKPA pada 6 September 2017] (Course Evaluation) LAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 SESI 2016/2017 () [dibentangkan di JKPA pada 6 September 2017] (Course Evaluation) [dibentangkan di JKPA pada 23 Januari 2014] BPAQ/JKPA/R07/2017

More information

ASPIRASI KERJAYA PELAJAR - PELAJAR LUAR BANDAR. Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia

ASPIRASI KERJAYA PELAJAR - PELAJAR LUAR BANDAR. Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia ASPIRASI KERJAYA PELAJAR - PELAJAR LUAR BANDAR Projek Sarjana ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan pengajian Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE PUPILS' AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF E-BOOK UTILIZATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS IN SETIU, TERENGGANU

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE PUPILS' AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF E-BOOK UTILIZATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS IN SETIU, TERENGGANU UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE PUPILS' AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF E-BOOK UTILIZATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS IN SETIU, TERENGGANU KHAIRIAH BINTI ABD RAHMAN Dissertation submitted in partial fulfilment

More information

PEMBANGUNAN KOMUNITI Definisi Matlamat/ Tujuan Falsafah Ciri-ciri Liputan Perspektif. asnarul 2016/17

PEMBANGUNAN KOMUNITI Definisi Matlamat/ Tujuan Falsafah Ciri-ciri Liputan Perspektif. asnarul 2016/17 PEMBANGUNAN KOMUNITI Definisi Matlamat/ Tujuan Falsafah Ciri-ciri Liputan Perspektif Satu gerakan yang dibentuk bagi meningkatkan tingkat kehidupan keseluruhan komuniti menerusi penyertaan aktif, dan jika

More information

Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning

Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning i Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning ELHAM MAHMOUDI A project report submitted in partial fulfillment of

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE LEARNING STRATEGY USE AND LANGUAGE PROFICIENCY AMONG STUDENTS IN MALAYSIAN INDEPENDENT CHINESE SECONDARY SCHOOLS LYE CHE YEE FPP 2012 83 RELATIONSHIP

More information

PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY

PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

BAHAGIAN A / PART A. State the functions of a mouse and touch screen. (4) 3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.

BAHAGIAN A / PART A. State the functions of a mouse and touch screen. (4) 3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus. BAHAGIAN A / PART A ARAHAN / INSTRUCTIONS Bahagian A mengandungi 10 soalan. Jawab SEMUA. Part A contains 10 questions. Answer ALL. SOALAN / QUESTIONS Markah / Marks 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL ERNIIRDAYANTIBINTI AHMAD Dissertation submitted in partial fulfilment

More information

AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI

AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

More information

PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR TAHUN EMPAT PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN TERHADAP PROGRAM LATIHAN INDUSTRI

PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR TAHUN EMPAT PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN TERHADAP PROGRAM LATIHAN INDUSTRI PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR TAHUN EMPAT PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN TERHADAP PROGRAM LATIHAN INDUSTRI DAVID LING EE HUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR-PELAJAR TAHUN EMPAT PENDIDIKAN

More information

ROUTEMAP : Menambah baik Pelaksanaan Aktiviti Project Based Learning (PBL) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua di SMK Majakir, Papar.

ROUTEMAP : Menambah baik Pelaksanaan Aktiviti Project Based Learning (PBL) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua di SMK Majakir, Papar. ROUTEMAP : Menambah baik Pelaksanaan Aktiviti Project Based Learning (PBL) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua di SMK Majakir, Papar. Noor Aainah Binti Ag.Jaafar Normahani Binti Jamaludin SMK.Majakir,Papar

More information

APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE TAN YONG JIAN

APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE TAN YONG JIAN APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INTO PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE TAN YONG JIAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master

More information

GAYA PEMBELAJARAN DALAM MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK JOHOR BAHRU

GAYA PEMBELAJARAN DALAM MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK JOHOR BAHRU GAYA PEMBELAJARAN DALAM MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK JOHOR BAHRU RATHI A/P SELVARAJOO Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

KEE TIM MING. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Februari, 2004

KEE TIM MING. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Februari, 2004 ii KEFAHAMAN KONSEP DALAM TAJUK RESPIRASI DALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI KBSM : SATU TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR- PELAJAR TINGKATAN IV DI DAERAH SIBU, SARAWAK KEE TIM MING Laporan projek ini dikemukakan

More information

PENERAPAN ELEMEN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN GURU PTV DI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL (SMPKV) DI MALAYSIA. MOHD FATHI BIN ADNAN

PENERAPAN ELEMEN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN GURU PTV DI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL (SMPKV) DI MALAYSIA. MOHD FATHI BIN ADNAN PENERAPAN ELEMEN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN GURU PTV DI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS VOKASIONAL (SMPKV) DI MALAYSIA. MOHD FATHI BIN ADNAN Disertasi Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian

More information

KEMAHIRAN KEPIMPINAN MELALUI APLIKASI NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) HRDF CLAIMABLE

KEMAHIRAN KEPIMPINAN MELALUI APLIKASI NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) HRDF CLAIMABLE KEMAHIRAN KEPIMPINAN MELALUI APLIKASI NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) HRDF CLAIMABLE 1.0 PENGENALAN Kemahiran pengurusan kepimpinan dan manusia akan maju ke peringkat yang lebih tinggi dengan aplikasi

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTIONS TOWARDS THE LEVEL OF READINESS IN PERFORMING TEACHING PRACTICE

More information

THE ROLE OF LEARNING STYLES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ACHIEVEMENT BY THE EFL LEARNERS (INTERMEDIATE LEVEL)

THE ROLE OF LEARNING STYLES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ACHIEVEMENT BY THE EFL LEARNERS (INTERMEDIATE LEVEL) THE ROLE OF LEARNING STYLES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ACHIEVEMENT BY THE EFL LEARNERS (INTERMEDIATE LEVEL) K KALAI MATHI A/P KERNAGARAN FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY

More information

DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK FOR FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION PROJECT NURJULIANA BT. MOHD NAZARI

DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK FOR FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION PROJECT NURJULIANA BT. MOHD NAZARI DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK FOR FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION PROJECT NURJULIANA BT. MOHD NAZARI A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree

More information

Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik Shaharom Bin Noordin & Nor Fadilah Binti Mohamad Saat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

More information

If a candidate answers more than two questions, only the first two questions chosen will be assessed...2t-

If a candidate answers more than two questions, only the first two questions chosen will be assessed...2t- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2OO4\2O05 Oktober 2004 PLG 515 - Pendidikan dan Pembangunan (Ed ucation an d Develo pm ent) Masa: 21am (Duration: 2 hours) Sila pastikan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AMONG MALAYSIAN ESL TERTIARY LEARNERS ATEFEH HOSSENINI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AMONG MALAYSIAN ESL TERTIARY LEARNERS ATEFEH HOSSENINI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AMONG MALAYSIAN ESL TERTIARY LEARNERS ATEFEH HOSSENINI FPP 2010 36 UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES

More information

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke

More information

VISI & MISI IPG. Apakah visi & misi IPG? Bagaimana visi & misi diberitahu atau disampai kepada pelatih? Adakah tercapai visi & misi?

VISI & MISI IPG. Apakah visi & misi IPG? Bagaimana visi & misi diberitahu atau disampai kepada pelatih? Adakah tercapai visi & misi? VISI & MISI IPG Apakah visi & misi IPG? Bagaimana visi & misi diberitahu atau disampai kepada pelatih? Adakah tercapai visi & misi? KURIKULUM Apakah itu OBE? Apakah itu PLO? Adakah PLO (8) sudah tercapai?

More information

LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PRACTICE SUBAHSHINI DEVI A/P SANMUGAM

LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PRACTICE SUBAHSHINI DEVI A/P SANMUGAM LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PRACTICE SUBAHSHINI DEVI A/P SANMUGAM TESIS INI DIKEMUKAKAN SEBAGAI MEMENUHI SYARAT PENGANUGERAHAN IJAZAH SARJANA MUDA

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

ANNUAR BIN MOHD HAWARI

ANNUAR BIN MOHD HAWARI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN EMPAT: SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERLING, JOHOR BAHRU. ANNUAR BIN MOHD HAWARI Laporan projek

More information

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] Duration : 2 hours [Masa

More information

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan ABSTRAK Pendekatan Pengajaran Guru dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor. Nor Hisham Bin Muhamad Nor (4 SPH) Dr. Zainudin

More information

READING YOUNG ADULT LITERATURE FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

READING YOUNG ADULT LITERATURE FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS READING YOUNG ADULT LITERATURE FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY JOSEPHINE LOURDUNATHAN Thesis submitted to the School of Graduate Studies,

More information

PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH KUALA TERENGGANU

PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH KUALA TERENGGANU PENERAPAN KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP DI SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH KUALA TERENGGANU SAM @ MOHD ADLISHAM BIN ABDUL RASID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ` PSZ 19:16

More information

FATIN FARAHIYAH BINTI SHAARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

FATIN FARAHIYAH BINTI SHAARI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA TANGGAPAN TENAGA PENGAJAR DI INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM), JOHOR BAHRU TERHADAP PENERAPAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN FATIN FARAHIYAH BINTI SHAARI UNIVERSITI TEKNOLOGI

More information

APLIKASI KONSEP FIZIK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERASASKAN STEM BAGI PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS LEE JUN HUNG

APLIKASI KONSEP FIZIK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERASASKAN STEM BAGI PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS LEE JUN HUNG iii APLIKASI KONSEP FIZIK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH YANG BERASASKAN STEM BAGI PELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS LEE JUN HUNG Disertasi Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahkan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PBL IN AN EAP CLASSROOM: AN INSIGHT STUDY ON STUDENTS' LANGUAGE SKILLS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PBL IN AN EAP CLASSROOM: AN INSIGHT STUDY ON STUDENTS' LANGUAGE SKILLS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PBL IN AN EAP CLASSROOM: AN INSIGHT STUDY ON STUDENTS' LANGUAGE SKILLS ZURIANI YAACOB Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW SECTIONS IN HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ARTICLES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW SECTIONS IN HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ARTICLES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW SECTIONS IN HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ARTICLES GERALDINE DE MELLO FBSB 2011 51 GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION

More information

TINJAUAN PEMBELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTUKAN KOMPUTER (AUTOCAD) TERHADAP PELAJAR TAHUN 4 PENDIDIKAN

TINJAUAN PEMBELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTUKAN KOMPUTER (AUTOCAD) TERHADAP PELAJAR TAHUN 4 PENDIDIKAN i TINJAUAN PEMBELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN BERBANTUKAN KOMPUTER (AUTOCAD) TERHADAP PELAJAR TAHUN 4 PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL, FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MOHD FAIRUZ BIN OMAR

More information

ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM

ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Computer Science) Faculty

More information

IMPAK PENGAJARAN TERBEZA KE ATAS MOTIVASI PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BIOLOGI

IMPAK PENGAJARAN TERBEZA KE ATAS MOTIVASI PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BIOLOGI IMPAK PENGAJARAN TERBEZA KE ATAS MOTIVASI PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BIOLOGI Fairuz Adlidna Badrol Hissam, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Nurul Suzaina Joli & Noriah

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] Duration : 2 hours

More information

SHAHRINA BINTI OMAR. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

SHAHRINA BINTI OMAR. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia POLA GAYA PEMBELAJARAN YANG MENJADI KEUTAMAAN DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI EMPAT BUAH SEKOLAH MENENGAH DAERAH JOHOR BAHRU MENGIKUT GAYA PEMBELAJARAN HONEY DAN MUMFORD. SHAHRINA BINTI

More information

Memahami konsep Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC Merancang sesi LW

Memahami konsep Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC Merancang sesi LW Memahami konsep Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC Merancang sesi LW berasal daripada amalan pengurusan eksekutif Hewlett-Packard Teachers requests I would like to learn the art of questioning.

More information

Signature : Name of Supervisor : PUAN FAUZIAH BT ISMAIL Date : APRIL 2006

Signature : Name of Supervisor : PUAN FAUZIAH BT ISMAIL Date : APRIL 2006 I hereby declare that I have read this thesis and in my opinion this thesis is sufficient in terms of scope and quality of the award of the degree of Bachelor of Science and Education (TESL) Signature

More information

PLG Teori-Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

PLG Teori-Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperi ksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2OO4t2OOs Oktober 2004 PLG 561 - Teori-Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

Katakunci : kemahiran memerhati, kemahiran meramal, Sains

Katakunci : kemahiran memerhati, kemahiran meramal, Sains Penguasaan Kemahiran Memerhati Dan Kemahiran Meramal Dalam Mata Pelajaran Sains Di Kalangan Pelajar Tahun Lima Daerah Johor Bahru Mohd Ali Bin Ibrahim & Rohiza Binti Husain Fakulti Pendidikan Universiti

More information

(ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT. Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia

(ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT. Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia (ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia By the end of this workshop, participants will be able to: Assess the quality of an

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM PENGGUNAAN ICT DALAM KALANGAN GURU PELATIH KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN, UTM M.Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Abd. Muezzam Shah Bin Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK:

More information

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP GURU MATA PELAJARAN TEKNIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TANAH MERAH, KELANTAN.

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP GURU MATA PELAJARAN TEKNIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TANAH MERAH, KELANTAN. PERSEPSI PELAJAR TERHADAP GURU MATA PELAJARAN TEKNIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK TANAH MERAH, KELANTAN. ZAKIAH BINTI MD TAHIR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PERSEPSI PELAJAR TERHADAP GURU MATA PELAJARAN

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA GAYA PENGAJARAN PENSYARAH FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA YANG MENGAJAR PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN BERTERUSAN (SPACE) TING SU KHIONG UNIVERSITI

More information

Katakunci : mendefinisi secara operasi, mengawal pembolehubah

Katakunci : mendefinisi secara operasi, mengawal pembolehubah Tahap Penguasaan Kemahiran Mendefinisi Secara Operasi Dan Mengawal Pemboleh Ubah Di Kalangan Pelajar Pendidikan Sains UTM Muslim Jonid & Wan Noraini Wan Razab Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

More information

THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LIM EE YOU BTM (INNOVATION TECHNOLOGY) 2015 i *Saya /

More information

KEYAKINAN GURU-GURU SAINS (ETeMS) DI KAWASAN SKUDAI MENGAJAR SUBJEK SAINS DALAM BAHASA INGGERIS BERPANDUKAN KOMPUTER GAN MIAW YONG

KEYAKINAN GURU-GURU SAINS (ETeMS) DI KAWASAN SKUDAI MENGAJAR SUBJEK SAINS DALAM BAHASA INGGERIS BERPANDUKAN KOMPUTER GAN MIAW YONG KEYAKINAN GURU-GURU SAINS (ETeMS) DI KAWASAN SKUDAI MENGAJAR SUBJEK SAINS DALAM BAHASA INGGERIS BERPANDUKAN KOMPUTER GAN MIAW YONG Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KEMAHIRAN ICT DAN BUDAYA PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI SEKOLAH MENENGAH HAIZA BINTI MAHMUD

KEMAHIRAN ICT DAN BUDAYA PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI SEKOLAH MENENGAH HAIZA BINTI MAHMUD KEMAHIRAN ICT DAN BUDAYA PERKONGSIAN PENGETAHUAN DI SEKOLAH MENENGAH HAIZA BINTI MAHMUD Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan

More information

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI

PROFORMA KURSUS Course Proforma. FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education SEMESTER I, SESI PROFORMA KURSUS Course Proforma FAKULTI PENDIDIKAN Faculty of Education GGGE6433 SEMINAR ALIRAN TERKINI DALAM PENGAJARAN SUMBER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEMINAR ON RECENT TRENDS IN TEACHING RESOURCES AND

More information

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE SYARAT-SYARAT KEMASUKAN DI TATI UNIVERSITY COLLEGE Bil Nama Kursus Pengajian dan Rujukan Kursus Syarat Kelayakan Masuk Dalam Standard Program Yang Diluluskan Tarikh Berkuat Kuasa 1. Bachelor of Computer

More information

PEMBINAAN MODUL PROGRAM PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PEMBINAAN MODUL PROGRAM PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBINAAN MODUL PROGRAM PEMBANGUNAN AKADEMIK PELAJAR TAHUN SATU FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Hassan Bin Hushin & Maznah Bte Che Don Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

More information

TAHAP MASALAH DALAM PERLAKSANAAN MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK TERPILIH BAGI NEGERI JOHOR, MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN

TAHAP MASALAH DALAM PERLAKSANAAN MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK TERPILIH BAGI NEGERI JOHOR, MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN TAHAP MASALAH DALAM PERLAKSANAAN MATA PELAJARAN MEMBUAT PERABOT DI SEKOLAH MENENGAH AKADEMIK TERPILIH BAGI NEGERI JOHOR, MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN ZAINUDIN BIN OTHMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i

More information