PEMBANGUNAN WEB E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ELEMEN VIDEO DALAM TOPIK WORK AND ENERGY BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PEMBANGUNAN WEB E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ELEMEN VIDEO DALAM TOPIK WORK AND ENERGY BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL"

Transcription

1 PEMBANGUNAN WEB E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ELEMEN VIDEO DALAM TOPIK WORK AND ENERGY BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL AHMAD KHAIRI BIN MAT ALI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: PEMBANGUNAN WEB E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ELEMEN VIDEO DALAM TOPIK WORK AND ENERGY BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL SESI PENGAJIAN: 2007/2008 Saya AHMAD KHAIRI BIN MAT ALI (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sabagai pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam (AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: 378 KAMPUNG TEBAUK, 21200, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU D.I. (TANDATANGAN PENYELIA) Nama Penyelia: ENCIK SHAHARUDDIN BIN MD. SALLEH Tarikh: 28 APRIL 2008 Tarikh: 28 APRIL 2008 CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

3 PENGAKUAN Saya/Kami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Fizik). Tandatangan :.. Nama Penyelia : ENCIK SHAHARUDDIN BIN MD SALLEH Tarikh : 28 APRIL 2008

4 PEMBANGUNAN WEB E-PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ELEMEN VIDEO DALAM TOPIK WORK AND ENERGY BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL AHMAD KHAIRI BIN MAT ALI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Fizik) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL, 2008

5 ii PENGAKUAN Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya. Tandatangan :.. Nama Pelajar : AHMAD KHAIRI BIN MAT ALI. Tarikh : 28 APRIL 2008

6 iii DEDIKASI Teristimewa buat. Pemimpin-pemimpin dunia Pendidik-pendidik Pakar-pakar IT Rakyat jelata Teman dan rakan seperjuangan Keluarga tercinta Kalian semua adalah rantai-rantai yang saling terikat di antara satu sama lain untuk menyempurnakan sebuah kehidupan Seandainya kalian cuba meleraikannya dek lagak sombong, maka hilanglah kesempurnaan kehidupan kalian

7 iv PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi dengan limpah taufik dan inayahnya maka siaplah sudah Projek Sarjana Muda (PSM) saya ini. Berkat doa ibu-bapa, keluarga dan rakan-rakan seperjuangan mengiringi sebuah perjuangan keilmuan bagi mengecapi seribu impian. Terima kasih tidak terhingga diucapkan kepada barisan pendidik UTM yang bertungkus lumus mengajar dan mendidik mahasiswa-mahasiswi UTM ke arah pembentukan masyarakat yang terbilang di suatu masa nanti. Semoga semua usaha kita ini jika diniatkan ikhlas kerana Allah, justeru bakal memberi manfaat yang besar di akhirat kelak. Sekian, terima kasih.

8 v ABSTRAK Keperluan mengintegrasikan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada semua peringkat persekolahan kini semakin mendesak. E-Pembelajaran berasaskan web telah dilihat sebagai satu alternatif yang berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana kaedah ini mampu mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar yang terarah kendiri, kadar kendiri dan akses kendiri. Walaubagaimanapun, perkembangan pesat dunia internet pada hari ini mewujudkan aliran baru dalam penyampaian informasi iaitu berbentuk Flash Video yang lebih mudah dan cepat diakses. Projek ini dibangunkan dengan memperkenalkan E-Pembelajaran berasaskan Video On Demand dengan mengekalkan konsep pembelajaran secara Sosial Konstruktivisme. Bahan E-Pembelajaran yang bertajuk Work and Energy bagi subjek Fizik Tingkatan Empat ini menyediakan aktiviti pembelajaran secara Tutorial, Video, Quiz, Forum dan Extra Notes di samping aktiviti tertentu yang membenarkan pengguna berinteraksi secara spontan terhadap bahan pembelajaran. Sistem E-Pembelajaran yang dibangunkan ini membenarkan pengguna untuk berkongsi bahan-bahan berbentuk video dan nota tambahan dengan kawalan pihak pentadbir. E- Pembelajaran ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan bantu mengajar(bbm) yang efektif kepada guru-guru sebagai satu tarikan kepada pelajar untuk lebih meminati subjek fizik.

9 vi ABSTRACT The needs to integrate ICT into the process of teaching and learning at all levels in school is now very important. Web based E-Learning have been an effective alternative in the process of teaching and learning as this new method is capable to create students-centered learning for self-directed, self-paced and self-accessed learning. However, with the fast development of the internet world nowadays, there is a new trend in the information delivery; Flash video which is easier and faster to be accessed. This project is developed by introducing Video On Demand based E-Learning with still conserving the learning concept by Social Constructivism. E-Learning material entitled Work and Energy for Form Four physics also provided learning activities in Tutorial, Video, Quiz, Forum and Extra Notes as well as other activities that let the user to interact spontaneously with the learning materials. This E-Learning system also allow the users to share materials such as videos and notes with the administrator. This E-Learning is hoped to be an effective teaching aids for the teachers as it will attract the students to love physics more.

10 vii KANDUNGAN BAB PERKARA PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA JUDUL PENGAKUAN PELAJAR DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN HALAMAN i ii iii iv v vi vii xi xii 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Penyataan Masalah Objektif Projek Kepentingan Projek Pelajar Guru Sekolah Ibu Bapa dan Masyarakat Skop dan Batasan Projek 11-12

11 viii 1.7 Kerangka Teori Projek Definisi Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Pelajar Web Portal Pendidikan Pembelajaran Video Kesimpulan SOROTAN PENULISAN 2.1 Pengenalan Kebaikan dan Kelemahan E-Pembelajaran Kebaikan E-Pembelajaran Kelemahan E-Pembelajaran E-Pembelajaran berasaskan Kontruktivisme Sosial Elemen Video dalam E-Pembelajaran Teknologi dan Kelebihan Video Streaming Penggunaan Elemen Video Dalam Pembelajaran Fizik Sejarah Awal Penggunaan video Eksperimen Berasaskan Video Pemerhatian Kualitatif Pembangunan Web Dinamik Dan Interaktif Active Server Pages Sepintas Lalu Fenomena Dalam Kajian Berkaitan 34 Dengan Tajuk Work and Energy Kesukaran Pelajar Terhadap 34 Topik Work and Energy 2.9 Penutup 36

12 ix 3.0 PROSEDUR PEMBANGUNAN 3.1 Pengenalan Kaedah Pelaksanaan Fasa analisa keperluan Kumpulan sasaran Pemilihan Perkakasan Pemilihan Perisian Fasa Rekabentuk Reka bentuk informasi Reka bentuk interaksi Reka bentuk persembahan Fasa pembangunan dan perlaksanaan Penutup PEMBANGUNAN WEB E-PEMBELAJARAN 4.1 Pengenalan Penghasilan Bahan-bahan Pembelajaran Objektif Pembelajaran Bahan Pembelajaran Proses Ubahsuai dan Pemampatan Antaramuka Laman Web Antaramuka Login Antaramuka Tutorial Antaramuka Video Antaramuka Quiz Antaramuka Forum Antaramuka Extra Notes Antaramuka Search Pengurusan Pentadbir Administrator 60-64

13 x 4.4 Fungsi logout Penyebaran Web E-Pembelajaran Pelayan Web Kaedah Pemindahan Data Penutup PERBINCANGAN, CADANGAN DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Kelebihan Web E-Pembelajaran Kelemahan Web E-Pembelajaran Masalah-Masalah Yang Dihadapi Semasa 71 Penghasilan Projek Kesilapan Memilih Pelayan Web (Webhosting) Kesukaran Merekabentuk Masalah Kepakaran Cadangan Projek Lanjutan Penutup 74 RUJUKAN LAMPIRAN 79-80

14 xi SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK HALAMAN 1.1 Kerangka Teori Projek Single Window Format Double Window Format Rekabentuk bertemakan Fokus Antaramuka Sign up Antaramuka Winner of this week 50 dan Vote in our poll 4.4 Antaramuka Tutorial Antaramuka Chatroom Tutorial Antaramuka Video Embed Code daripada Web YouTube Antaramuka Video mengikut subtopik Antaramuka Video pilihan Antaramuka Quiz Antaramuka Forum Antaramuka Extra Notes Antaramuka Search Antaramuka Pentadbir Antaramuka tutorial dan video Pentadbir Antaramuka chatroom dan quiz Pentadbir 64

15 xii SENARAI LAMPIRAN NO. LAMPIRAN TAJUK HALAMAN A Carta Alir Utama Bagi Pembangunan 79 Laman Web E-Pembelajaran B Papan Cerita untuk Laman Utama 80

16 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pendahuluan Falsafah Pendidikan Negara yang menekankan pembelajaran secara berterusan menjurus kepada bercambahnya golongan-golongan intelektual dan berkembangnya ilmu penaakulan secara saintifik, abstrak dan ilmiah (M. O Loughlin, 1992). Teknologi informasi pada hari ini telah berjaya mewujudkan sebuah dunia maya yang sarat dengan perpustakaan digital, dan membentuk paradigma baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di samping menimbulkan ide-ide baru dalam penerokaan ilmu. Pembelajaran yang dicetuskan oleh teknologi informasi pada masa kini telah berupaya meminimumkan masa untuk melangkau lebih ke hadapan. Di Malaysia, konsep sekolah bestari dilaksanakan sebagai satu daripada aplikasi perdana MSC, yang bertujuan bagi melahirkan generasi muda negara yang akan mewarisi negara kita dan memanfaatkan serta mengembangkan infrastruktur MSC. Sekolah bestari merujuk kepada sekolah yang memberikan peluang teknologi maklumat interaktif untuk memainkan peranan penting dalam pengajaran dan pembelajaran serta proses

17 2 pengurusan. Sekolah ini memfokuskan usaha melahirkan pelajar yang kreatif, dan berupaya menjana idea baru. Disamping itu, dapat melahirkan golongan pemikir dan bukan hanya individu yang hanya mengeluarkan semula pengetahuan. Sekolah bestari mengutamakan perkembangan individu secara menyeluruh dari segi intelektual dan afektif. Teknologi terkini akan digunakan untuk mengembangkan peranan pengajaran ke arah akses sendiri, terarah pelajar dan mengikut kadar pembelajaran individu. Oleh itu, prasarana elektronik adalah diperlukan bagi membolehkan berlakunya aliran maklumat dua hala, akses dan input sumber pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum di sekolah perlu disesuaikan dengan peranan guru dan pelajar yang lebih ditumpukan kepada proses pembelajaran kendiri. Laman web merupakan komponen yang menjadikan internet lebih menarik dan paling diminati oleh sesiapa sahaja yang dapat mengaksesnya yang mengandungi sumber maklumat yang tidak terhingga kandungannya. Para pendidik boleh mendapatkan kandungan teks penuh, artikel, rancangan pengajaran dan lain-lain bahan pengajaran pembelajaran melaluinya yang boleh diperolehi dengan mudah dan cepat. Ester Gnanamalar Sarojini Danial (1999) dan Ritchie, et al., (1996) berpendapat bahawa In other words, if web pages are designed carefully based on educational theory, web-based materials can be highly sucessful in delivering instructional activities effectively Sherry pada tahun 1996 menjelaskan bahawa pendidikan berasaskan web semakin berkembang dengan meluas dan mendapat perhatian disebabkan keupayaan interaktifnya dan multimedia yang membolehkan penyimpanan dan perkongsian maklumat dengan cepat, mesra pengguna dan boleh diakses di mana jua. Pencapaian kepada Internet melalui web memberikan penekanan kepada capaian ilmu dan maklumat melalui jaringan web yang tidak terbatas merangkumi pelbagai disiplin. Peluang pembelajaran ini melangkaui batasan waktu dan geografi dan lebih bersifat terbuka asalkan mempunyai keupayaan mengakses dan kemahiran menggunakan teknologi ICT.

18 3 E-Pembelajaran (pembelajaran elektronik) ataupun kadangkala disebut juga sebagai pengajaran berasaskan web (Web Based Instruction) adalah merupakan satu perkembangan dalam pendidikan hasil daripada ledakan dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (Ismail Zain, 2002). E-Pembelajaran adalah sebarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau Internet) untuk menyampaikan isi kandungan, interaksi ataupun pemudahcaraan. Ia termasuklah internet, intranet, satelit, tape audio/video, tv interaktif dan Cd-Rom. Justeru itu, tidak hairanlah banyak sekolah-sekolah dan institut pengajian tinggi yang menggunakan E-Pembelajaran sebagai medium perantaraan dan pengajaran di antara guru dan pelajar. Video sebenarnya adalah sebuah medium yang sangat berkuasa dan berkesan dalam mempengaruhi tingkahlaku pelajar sekaligus memberi impak kepada pengajaran dan pembelajaran dalam E-Pembelajaran. Video boleh mempersembahkan sesuatu maklumat dengan sangat menarik secara terkawal. Kajian daripada pakar-pakar menunjukkan perkembangan teknologi multimedia dan komunikasi telah menunjukkan sistem pembelajaran yang efektif dengan menggunakan video (C. Sorensen and D.M. Baylen, 1999). Kemunculan video digital interaktif membenarkan pelajar berinteraksi dengan video melalui maklumat atau arahan yang diberikan. Ini membolehkan pelajar meningkatkan kefahaman dan memperbaiki mutu pembelajaran ke tahap maksimum. Kebaikan daripada pembelajaran berbantukan video interaktif adalah pelajar boleh mengakses kandungan video secara bebas (G. Salomon, D. Perkins and T. Globerson, 1991); pelajar berhak memilih maklumat mana yang diingini dan mengulang tayang maklumat yang tidak difahami. Para penyelidik teori kognitif beranggapan bahawa penambahan multimedia sebenarnya dapat memperbaiki proses pembelajaran jika beberapa kaedah yang sesuai digunakan. Dengan menggunakan kaedah auditori dan visual dalam mempersembahkan sesuatu maklumat, pelajar dapat memproses maklumat dengan lebih cepat, kekal lama, dan meningkatkan tahap pembelajaran (Campbell, Lum, & Singh, 2000).

19 4 1.2 Latar Belakang Masalah Dalam konteks psikologi pembelajaran, setiap individu mempunyai daya kognitif yang berbeza untuk memproses, menganalisis, menginterpretasi atau menaakul hasil persepsi mereka terhadap rangsangan yang diterima (Luodusamy,1994). Justeru itu, pelbagai inovasi untuk memenuhi tuntutan sistem pendidikan yang lebih koperatif dan berasaskan teknologi perlu dijanakan. Persediaan guru dalam mengharungi cabaran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran amat penting dewasa ini. Ini adalah kerana selain dapat meringankan beban guru, ia juga dapat memberikan guru maklumat yang terkini dan membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan di sekolah. Dr. Kim Phaik Lah, Ms Yeow Chaik Choo dan Ym Tengku Datuk Dr Azzman Shariffadeen (1999) mengatakan bahawa The Mobile Internet Unit iniative falls under the E-learning umbrella and its objectives are to assist individuals and organizations, specially teachers and students, in their migration to the E-world Pelajar kerap kali sukar untuk memahami sesuatu konsep melalui fakta yang cuba disampaikan oleh guru dalam bentuk lisan atau teks. Situasi pengajaran tradisional ini masih wujud lagi sehingga hari ini walaupun pelbagai modul yang bewarna-warni diperkenalkan. Dalam pengajaran dan pembelajaran Fizik, guru membincangkan pergerakan objek, daya yang bertindak, cas elektrik, graviti, haba atau pelbagai fenomena yang berlaku di persekitaran, yang mana sangat berkait rapat dengan konsep fizik, tetapi seringkali sukar bagi pelajar membuat hubungkait yang jelas. Video interaktif membantu pelajar menjadikan Fizik lebih hidup dan nyata dalam kehidupan mereka dan bagaimana hukum-hukum Fizik dapat diterjemahkan dan dihubungkaitkan dengan persekitaran sekaligus meningkatkan motivasi dan minat pelajar terhadap

20 5 matapelajaran Fizik. Razali Ismail (2002) berpendapat bahawa pengajaran secara tradisional memberi penekanan kepada mengingati konsep-konsep dan istilah-istilah saintifik secara terasing yang mana akhirnya akan dilupai. Fenomena Fizik yang biasa berlaku, seperti pantulan cahaya, pergerakan objek sehinggalah fenomena Fizik berbentuk simulasi seperti patung manusia yang diletakkan di dalam kereta kemudian dilakukan perlanggaran, semua ini dapat divisualkan dan dipetakan konsep dalam minda pelajar. Bagi fizik, dalam lain perkataan a picture certainly is worth a thousand words. Bagaimana mungkin pelajar dapat memahami fenomena Fizik jika tidak ditunjukkan secara visual? Lazimnya, pengajaran tradisional dalam bilik darjah menggunakan overhead transparencies, chalk and talk, nota guru dan sebagainya tidak cukup untuk membawa pengajaran Fizik lebih menarik dan mudah untuk pelajar menguasai konsep. Oleh yang demikian, penggunaan E-Pembelajaran berbentuk video interaktif sebagai bahan bantu mengajar merupakan satu alternatif dalam meringankan beban guru bagi menangani pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelbagai tahap pemikiran secara lebih berkesan. Menurut Wan Salihin Wong Abdullah, Hj Mat Jizat Abdul, Mohamad Bilal Ali, (1999) serta Kozma dan Johnston (1993) telah mencadangkan beberapa cara bagaimana teknologi ini dapat digunakan dalam membantu pengajaran dan pembelajaran:- i. Membolehkan penglibatan aktif dalam pembinaan pengetahuan, ii. Menyediakan situasi pembelajaran sebenar (real-world situations), iii. Kepelbagaian bahan pengajaran (multimedia, internet), iv. Latih tubi dalam konsep asas untuk mencapai tahap masteri, v. Kemudahan aktiviti kerjasama, dan vi. Perkaitan konsep melalui hiperteks.

21 6 1.3 Penyataan Masalah Merangkumi masalah masa dan juga sikap pelajar itu sendiri. Kebiasaannya waktu yang diperuntukkan dalam pengajaran dan pembelajaran amat terhad dan ia digunakan oleh guru sepenuhnya untuk menghabiskan silibus yang dirancang pada hari tersebut. Oleh itu, pelajar mempunyai batasan waktu untuk bertanya tentang persoalan yang mereka ingin tanya. Pelajar yang aktif untuk mencari sebanyak mana sumber maklumat akan berusaha menemui guru tersebut untuk bertanya sesuatu hal yang mereka tidak faham. Tetapi bagaimana pula dengan pelajar yang lebih suka mengambil pendekatan mencari sendiri maklumat yang diingini? Adakah maklumat yang diperolehi sahih dan dapat membantu pelajar tersebut? Di samping itu, interaksi pelajar dengan mata pelajaran itu sendiri akan turut terbatas. Sesuai dengan penyataan Jamaludin Harun & Zaidatun Tasir (2003), keadaan ini berlaku kerana adalah agak sukar untuk seseorang guru untuk mengajar mengikut keperluan pelajarnya serta memenuhi tahap keupayaan setiap pelajar di bawah bimbingannya. Pelajar juga sukar untuk menentukan sejauh mana mereka boleh memahami mata pelajaran tersebut. Seperti yang diketahui umum, waktu pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran fizik adalah lebih kurang satu jam empat puluh minit. Tempoh itu adalah tidak mencukupi untuk guru menghabiskan silibus mata pelajaran dan dalam masa yang sama memberi pemahaman yang menyeluruh kepada pelajar. Ini menyebabkan guru terpaksa membuat kelas tambahan bagi menghabiskan silibus. Pelajar pula terpaksa ke sekolah untuk belajar di luar waktu pengajaran dan pembelajaran, dan ini dilihat sebagai memaksa pelajar untuk belajar. Selain itu, ia juga mengganggu waktu rehat guru di rumah untuk menunaikan tanggungjawab pada keluarga.

22 7 Dalam sistem pendidikan yang sedia ada, proses pengajaran dan pembelajaran hanya melibatkan dua entiti utama sahaja iaitu di kalangan guru dan pelajar. Di samping itu ia lebih banyak menggunakan konsep hafalan terhadap fakta yang diberikan oleh guru. Menurut Jamaludin Harun & Zaidatun Tasir (2003), cara sebegini sebenarnya menimbulkan banyak masalah terutama untuk mengingat fakta yang terlalu banyak dan tidak banyak dokumen bertulis yang boleh dirujuk mengenainya apabila diperlukan. Jumlah pelajar yang ramai dalam sesebuah kelas juga adakalanya menyebabkan kurang interaksi di antara pelajar dan guru. Menurut Jamaludin Harun & Zaidatun Tasir (2003), ini seterusnya menyebabkan pelajar kurang aktif akan menjadi seorang pelajar yang pasif. Akibatnya pelajar tersebut hanya memandam rasa dan lama kelamaan mata pelajaran tersebut di lihat terlalu sukar untuk di fahami. Dalam pengajaran kini, komunikasi sehala banyak berlaku di mana seseorang guru memainkan tugas utama sebagai penyalur maklumat manakala pelajar pula hanya duduk, mendengar dan mencatat isi penting yang diperlukan. Menurut Jamaludin Harun & Zaidatun Tasir (2003), Situasi sebegini akan mengurangkan minat pelajar terhadap mata pelajaran tersebut dan seterusnya mengkategorikan mata pelajaran tersebut sebagai sukar untuk difahami. Mengikut Keller (1983), motivasi merujuk kepada kecenderungan manusia untuk membuat pilihan tentang pengalaman, matlamat yang ingin diterokainya dan membuat pilihan tentang kuantiti usaha yang perlu dijanakan untuk mencapai pilihan tersebut. Apabila pelajar mula berdepan dengan masalah, dapat dilihat pelajar tersebut kurang bermotivasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan seterusnya akan menyebabkan pelajar hilang tumpuan ketika dalam pengajaran dan pembelajaran.

23 8 1.4 Objektif Projek Objektif bagi projek pembangunan web E-Pembelajaran ialah :- i. Membangunkan web portal yang mengandugi elemen video dalam topik Work and Energy Tingkatan Empat berasaskan Teori Konstruktivisme Sosial. 1.5 Persoalan Projek Berikut adalah persoalan projek : 1. Adakah web E-Pembelajaran berasaskan elemen video ini berjaya dibangunkan? 2. Adakah tajuk Work and Energy dalam Fizik Tingkatan Empat berjaya dibangunkan dalam web E-Pembelajaran ini? 3. Adakah web E-Pembelajaran yang dibangunkan ini berjaya mengaplikasikan Teori Konstruktivisme Sosial?

24 9 1.5 Kepentingan Projek Pelajar Para pelajar dapat menggunakan web portal yang disediakan bagi membantu menambahkan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan sumber rujukan. Dalam konteks pengajaran pula, ICT boleh diguna sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi (KPM, 2001). Para pelajar dapat menjadikan bahan bantu mengajar ini untuk mengulangkaji pelajaran dalam situasi sebenar di mana mereka dapat melihat rakaman video pengajaran dalam kelas sekaligus merasai suasana pembelajaran dalam kelas walaupun sebenarnya mereka berada di rumah dan ia dapat dicapai bila-bila masa dan di mana jua. Menurut Tina Lim Swee Kim (2006), kelebihan web terletak pada penggunaan sistem hiperteks dan hipermedia serta alat komunikasi bersinkroni seperti Internet Relay Chat, dan alat komunikasi tak sinkroni seperti mel elektronik dan ruangan forum. Melalui web portal ini, para pelajar dapat berkomunikasi secara live dengan menggunakan chatroom yang disediakan di setiap item video yang ditayangkan. Pelajar boleh memberi refleksi kepada rakaman video pengajaran guru serta video tambahan lain yang berkaitan dengan topik. Ruangan forum pula disediakan untuk guru membimbing pelajar mendapatkan penjelasan yang sebenar berkaitan perkara yang tidak difahami. Di samping itu, para pelajar dapat mencari sendiri maklumat yang dikehendaki tanpa bantuan guru dengan melihat kepada nota elektronik yang dipaparkan bersamasama video pengajaran. Sesuai dengan pernyataan Jamaludin Harun & Zaidatun Tasir (2003), dalam proses pembelajaran berbantukan komputer, penggunaan komputer adalah

25 10 menumpu kepada cara dan strategi persembahan maklumat yang digunakan bagi memindahkan ianya kepada ilmu pengetahuan yang bermakna serta bermanfaat. Teks isi mata pelajaran yang panjang boleh diringkaskan atau dipersembahkan semula menggunakan media-media yang lebih menarik dan bersifat lebih dinamik. Para pelajar juga dapat membuat latihtubi mengulangkaji sehingga mahir tanpa rasa segan dan malu jika melakukan kesilapan semasa menjawab latihan-latihan yang terdapat di dalam perisian tersebut. Mereka juga dapat meneroka (eksploratori) tentang topik tersebut dengan lebih mendalam lagi di samping dapat berkomunikasi sesama mereka dan dengan guru. Segala latihan-latihan serta aktiviti-aktiviti yang disediakan akan dimberi maklum balas serta merta. Ini dapat membantu pelajar mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan mereka Guru Hasil daripada ledakan dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, guru seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan ICT agar tidak ketinggalan zaman. Dengan wujudnya web portal ini, dapat mengurangkan beban guru kerana rekod bagi setiap pelajar telah direkod. Bagi memudahkan pengurusan, guru dapat menyemak kelemahan pelajar mereka dan mengenalpasti masalah yang mereka hadapi. Selain itu, guru juga boleh mendapat sumber pengajaran di dalam web portal yang disediakan ini.

26 Sekolah Projek ini amat penting digunakan oleh pihak sekolah kerana ia boleh membawa dimensi baru dalam pendekatan sekolah untuk memaksimumkan tahap akademik pelajar Ibu Bapa dan Masyarakat Dalam menuju era ICT, adalah amat wajar jika setiap masyarakat didedahkan dengan penggunaan web portal ini di sekolah sebagai langkah mewujudkan masyarakat Malaysia yang celik IT. Secara tidak lansung ibu bapa dapat memantau prestasi anakanak mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ibu bapa juga dapat melihat gaya pembelajaran anak-anak mereka di samping masalahmasalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran.

TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT HASFARINA BINTI ABAS Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS UTPSZ 19:16 (Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTIONS TOWARDS THE LEVEL OF READINESS IN PERFORMING TEACHING PRACTICE

More information

MYAPPOINTMENT SYSTEM WOON PEI WEN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MYAPPOINTMENT SYSTEM WOON PEI WEN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MYAPPOINTMENT SYSTEM WOON PEI WEN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: MyAppointment System SESI PENGAJIAN: SESI 2014/2015 Saya Woon Pei Wen mengaku membenarkan tesis

More information

BAHAGIAN A / PART A. State the functions of a mouse and touch screen. (4) 3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.

BAHAGIAN A / PART A. State the functions of a mouse and touch screen. (4) 3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus. BAHAGIAN A / PART A ARAHAN / INSTRUCTIONS Bahagian A mengandungi 10 soalan. Jawab SEMUA. Part A contains 10 questions. Answer ALL. SOALAN / QUESTIONS Markah / Marks 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin

More information

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR

More information

DEVELOPMENT OF A COMPUTER ASSISTED LEARNING (CAL) FOR ELECTRIC AND ELECTRONIC STUDIES (EEES): ELECTROMAGNETISM

DEVELOPMENT OF A COMPUTER ASSISTED LEARNING (CAL) FOR ELECTRIC AND ELECTRONIC STUDIES (EEES): ELECTROMAGNETISM DEVELOPMENT OF A COMPUTER ASSISTED LEARNING (CAL) FOR ELECTRIC AND ELECTRONIC STUDIES (EEES): ELECTROMAGNETISM LOH KIONG SOON UNIVERSITY TECHNOLOGY MALAYSIA PSZ 19:16(Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

More information

SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH

SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH Kertas projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian keperluan bagi ljazah Sarjana Sains (Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia Oleh SITI ROHAH

More information

PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH

PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH KERTAS PROJEK SARJANA INI DISERAHKAN KEPADA SEKOLAH SISWAZAH SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGlAN DARIPADA KEPERLUAN IJAZAH SARJANA SAINS

More information

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS

A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS A SURVEY ON UTM TESL UNDERGRADUATES READING PREFERENCE: BETWEEN HYPERTEXTS AND BOOKS DAYANG MAS MULIANY BINTI ABANG ABU BAKAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ii UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

ROUTEMAP : Menambah baik Pelaksanaan Aktiviti Project Based Learning (PBL) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua di SMK Majakir, Papar.

ROUTEMAP : Menambah baik Pelaksanaan Aktiviti Project Based Learning (PBL) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua di SMK Majakir, Papar. ROUTEMAP : Menambah baik Pelaksanaan Aktiviti Project Based Learning (PBL) Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua di SMK Majakir, Papar. Noor Aainah Binti Ag.Jaafar Normahani Binti Jamaludin SMK.Majakir,Papar

More information

DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU

DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU ii Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia

More information

ONLINE VIRTUAL CLASSROOM NURFATIN ZAYANI BINTI SAHAR

ONLINE VIRTUAL CLASSROOM NURFATIN ZAYANI BINTI SAHAR ONLINE VIRTUAL CLASSROOM NURFATIN ZAYANI BINTI SAHAR This Report Is Submitted In Partial Fulfillment Of Requirements For The Bachelor Degree of Electronic Engineering (Computer Enginering) Faculty Kejuruteraan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE PUPILS' AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF E-BOOK UTILIZATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS IN SETIU, TERENGGANU

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE PUPILS' AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF E-BOOK UTILIZATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS IN SETIU, TERENGGANU UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE PUPILS' AND TEACHERS' PERCEPTIONS OF E-BOOK UTILIZATION IN TEACHING AND LEARNING PROCESS IN SETIU, TERENGGANU KHAIRIAH BINTI ABD RAHMAN Dissertation submitted in partial fulfilment

More information

CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG

CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG ii CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT UNlVERSlTl UTARA MALAYSIA 2000 Untuk menjayakan anjakan paradigma pendidikan masa kini dan

More information

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xiii

More information

PEMBELAJARAN BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PERSEKITARAN WEB 2.0 DAN KESANNYA DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH.

PEMBELAJARAN BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PERSEKITARAN WEB 2.0 DAN KESANNYA DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH. 3 i PEMBELAJARAN BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PERSEKITARAN WEB 2.0 DAN KESANNYA DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH. KHAIRUNISA BINTI MOHAMAD FAKRI Laporan projek ini dikemukakan

More information

KALANGAN GURU-GURU MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SEJAUH MANAKAH TEKNIK DI SELANGOR OLEH

KALANGAN GURU-GURU MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SEJAUH MANAKAH TEKNIK DI SELANGOR OLEH AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGAN GURU-GURU MATA PELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL: SEJAUH MANAKAH IA DILAKSANAKAN DI TIGA BUAH SEKOLAH TEKNIK DI SELANGOR OLEH AZIZI YAHYA AHMAD JOHARI SIHES SHAHZALINA

More information

A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT AND ONSCREEN TEXT HAFIZAN KONO BINTI JAMIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT AND ONSCREEN TEXT HAFIZAN KONO BINTI JAMIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT AND ONSCREEN TEXT HAFIZAN KONO BINTI JAMIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA A STUDY ON ESL LEARNERS READING PREFERENCES BETWEEN PRINTED TEXT

More information

Centre for Graduate Studies BORANG LAPORAN PEMERIKSA TESIS SEMINAR (PRA-VIVA) THESIS EXAMINER S REPORT FORM FOR SEMINAR (PRE-VIVA)

Centre for Graduate Studies BORANG LAPORAN PEMERIKSA TESIS SEMINAR (PRA-VIVA) THESIS EXAMINER S REPORT FORM FOR SEMINAR (PRE-VIVA) CGS 06 Centre for Graduate Studies SULIT BORANG LAPORAN PEMERIKSA TESIS SEMINAR (PRA-VIVA) THESIS EXAMINER S REPORT FORM FOR SEMINAR (PRE-VIVA) Nama Calon Candidate s Name Fakulti / Pusat Pengajian Faculty

More information

TEKNOLOGI PENDIDIKAN

TEKNOLOGI PENDIDIKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN APA YANG AKAN DIPELAJARI? Konsep TP Definisi TP dulu & sekarang Tujuan & Peranan TP Domain TP Teknologi Perkataan Latin TEXERE membina menganyam menenun Pengetahuan & kemahiran Masa

More information

PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI

PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI iv PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

IDENTIFICATION OF CAUSES OF VARIATION IN THE SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PROCESSESS BY STATISTICAL ANALYSIS: A SIX SIGMA APPROACH TAN SWEE JEN

IDENTIFICATION OF CAUSES OF VARIATION IN THE SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PROCESSESS BY STATISTICAL ANALYSIS: A SIX SIGMA APPROACH TAN SWEE JEN IDENTIFICATION OF CAUSES OF VARIATION IN THE SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PROCESSESS BY STATISTICAL ANALYSIS: A SIX SIGMA APPROACH TAN SWEE JEN This report is submitted in particular fulfillment of the

More information

PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY

PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING

KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE

PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BAGI TOPIK POLYGONS II UNTUK PELAJAR TINGKATAN TIGA BERASASKAN MOODLE SHAMSHIYATUL BAQIYAH BT ABDUL WAHAB UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN BAHAN E-PEMBELAJARAN

More information

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME. Profesor Dr. Kamarulzaman Kamaruddin

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME. Profesor Dr. Kamarulzaman Kamaruddin PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME Profesor Dr. Kamarulzaman Kamaruddin Apa itu Konstruktivisme The constructivist approach to education attempts to shift education from a teacher-dominated

More information

AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI

AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] Duration : 2 hours [Masa

More information

KANDUNGAN. Perakuan Keaslian Penulisan

KANDUNGAN. Perakuan Keaslian Penulisan KANDUNGAN v Halaman Perakuan Keaslian Penulisan Sinopsis Synopsis Penghargaan Kandungan Lampiran Senarai Rajah Senarai Jadual Senarai Singkatan i ii iii iv v xii xiii xv xxi Pengenalan Latar Belakang Kajian

More information

THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LIM EE YOU BTM (INNOVATION TECHNOLOGY) 2015 i *Saya /

More information

KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA

KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA Kertas Projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada kepertuan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan)

More information

PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR

PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR Tesis diserahkau kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan Izajah Sarjana Sains (Pengurusan)

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY) LAPORAN PEMERIKSAAN TESIS (EXAMINER S REPORT ON THESIS) Nama Calon : (Name of Candidate) Tajuk Tesis : (Title of Thesis)

More information

THE EVALUATION OF TEACHERS PERCEPTION ON ETEMS COURSES IN THE AREA OF JOHOR BAHRU SHAHAZATUL MASLINA BINTI SUAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

THE EVALUATION OF TEACHERS PERCEPTION ON ETEMS COURSES IN THE AREA OF JOHOR BAHRU SHAHAZATUL MASLINA BINTI SUAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE EVALUATION OF TEACHERS PERCEPTION ON ETEMS COURSES IN THE AREA OF JOHOR BAHRU SHAHAZATUL MASLINA BINTI SUAID UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG

More information

APLIKASI PEMBELAJARAN MUDAH ALIH KURSUS BAHASA PENGATURCARAAN JAVA (m-java)

APLIKASI PEMBELAJARAN MUDAH ALIH KURSUS BAHASA PENGATURCARAAN JAVA (m-java) APLIKASI PEMBELAJARAN MUDAH ALIH KURSUS BAHASA PENGATURCARAAN JAVA (m-java) NOR SAKINAH BINTI EMBONG RODZIAH LATIH Fakulti Teknologi & Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia ABSTRAK Aplikasi mudah

More information

KEMAHIRAN KEPIMPINAN MELALUI APLIKASI NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) HRDF CLAIMABLE

KEMAHIRAN KEPIMPINAN MELALUI APLIKASI NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) HRDF CLAIMABLE KEMAHIRAN KEPIMPINAN MELALUI APLIKASI NLP (NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING) HRDF CLAIMABLE 1.0 PENGENALAN Kemahiran pengurusan kepimpinan dan manusia akan maju ke peringkat yang lebih tinggi dengan aplikasi

More information

IRENE LOI CHIN CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

IRENE LOI CHIN CHIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PENGHASILAN PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK) DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERTAJUK ANKLE SPRAIN DALAM SUBJEK KECEDERAAN DALAM SUKAN. IRENE LOI CHIN CHIN

More information

ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk meninjau persepsi guru Sains dan Matematik yang mengajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kuala Perlis dengan penggunaan alat ICT dan bahan-bahan sokongan

More information

EFFECT OF COOPERATIVE DIRECTED READING ON THE WRITING PERFORMANCE OF ESL UNDERGRADUATE STUDENTS

EFFECT OF COOPERATIVE DIRECTED READING ON THE WRITING PERFORMANCE OF ESL UNDERGRADUATE STUDENTS EFFECT OF COOPERATIVE DIRECTED READING ON THE WRITING PERFORMANCE OF ESL UNDERGRADUATE STUDENTS By TOURAN AHOUR Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment

More information

RUGAYAH BINTI AZIZ. Universiti Teknologi Malaysia

RUGAYAH BINTI AZIZ. Universiti Teknologi Malaysia TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBUAT INFERENS, MEMBUAT HIPOTESIS DAN MENTAFSIR DATA DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN EMPAT IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS) RUGAYAH BINTI AZIZ Universiti Teknologi

More information

ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM

ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Computer Science) Faculty

More information

Examination & Quiz system (EQs) ONG RHUI YONG UNIVERSITY TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Examination & Quiz system (EQs) ONG RHUI YONG UNIVERSITY TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA Examination & Quiz system (EQs) ONG RHUI YONG UNIVERSITY TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA 0 BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL: SESI PENGAJIAN: Saya (HURUF BESAR) mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2016/2017 Academic Session December 2016 / January 2017 CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] Duration : 2 hours

More information

SILA TANDATANGAN DI DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN UNTUK PERAKUAN (Please initial in space provided for the recommendation)

SILA TANDATANGAN DI DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN UNTUK PERAKUAN (Please initial in space provided for the recommendation) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IJAZAH DOKTOR KEJURUTERAAN (DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING) LAPORAN PEMERIKSAAN DISERTASI EngD (EXAMINER S REPORT ON EngD DISSERTATION) UTM.SPS.B (BPB)/20/2015 Pind.0/2015

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL ERNIIRDAYANTIBINTI AHMAD Dissertation submitted in partial fulfilment

More information

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

More information

Faculty of Computing UniversitiTeknologi Malaysia

Faculty of Computing UniversitiTeknologi Malaysia ADOPTION OF SOCIAL NETWORK SITES FOR TEACHING AND LEARNING SHAMILA SOHAEI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Information

More information

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KURIKULUM BERASASKAN SEKOLAH INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INOVASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PUSAT BAHASA MELAYU SINGAPURA KEMENTERIAN PENDIDIKAN SINGAPURA Cetakan 2011 Hak cipta terpelihara 2011 Pusat Bahasa Melayu Singapura, Kementerian Pendidikan Singapura.

More information

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM

MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM MEMBANGUN WEB PORTAL BERASASKAN MOODLE BERTAJUK PROBABILITY SPM Muhini binti Muhamed & Noor Hidayah binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Pembelajaran berasaskan web

More information

PLG Teori-Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

PLG Teori-Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperi ksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2OO4t2OOs Oktober 2004 PLG 561 - Teori-Teori Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

More information

PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN.

PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN. PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN. Kertas projek ini dikemukakan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan penganugerahan

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH LAPORAN PEMERIKSA TESIS (PEMERIKSAAN SEMULA) THESIS EXAMINER S REPORT (REEXAMINATION) SULIT INSTITUE OF POSTGRADUATE STUDIES Nama Calon Candidate s

More information

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam

RANCANGAN KURSUS. Muka surat : 1 daripada 6. Nama dan Kod Kursus: Komputer dalam Pendidikan Kimia(MPS1343) Jumlah Jam Pertemuan: 3 x 14 = 42 jam s Muka surat : 1 daripada 6 Nama Pensyarah : Prof. Dr. Rio Sumarni Shariffudin No. Bilik : C21 219 No. Telefon Bilik : 07-5534076 / 019-7717380 E-mel : rio.sumarni@gmail.com Sinopsis : Kursus ini membincangkan

More information

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI

PENGESAHAN PENYELIA. Tandatangan : PROF DR. NOOR AZLAN BIN AHMAD ZANZALI PENGESAHAN PENYELIA " Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Serta Pendidikan

More information

(ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT. Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia

(ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT. Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia (ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia By the end of this workshop, participants will be able to: Assess the quality of an

More information

SITI SURIA SALIM DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SITI SURIA SALIM DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA By: SITI SURIA SALIM DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA suria@educ.upm.edu.my 1 Effective School Definitions of effective school Characteristics of effective

More information

PEMBANGUNAN LAMAN WEB BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME BAGI SUBJEK FIZIK TINGKATAN EMPAT YANG BERTAJUK DAYA DAN TEKANAN TING KANG CHEONG

PEMBANGUNAN LAMAN WEB BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME BAGI SUBJEK FIZIK TINGKATAN EMPAT YANG BERTAJUK DAYA DAN TEKANAN TING KANG CHEONG PEMBANGUNAN LAMAN WEB BERASASKAN TEORI KONSTRUKTIVISME BAGI SUBJEK FIZIK TINGKATAN EMPAT YANG BERTAJUK DAYA DAN TEKANAN TING KANG CHEONG Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK DINAMIK TINGKATAN DUA

MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK DINAMIK TINGKATAN DUA MEMBANGUNKAN BAHAN E-PEMBELAJARAN BERASASKAN MOODLE BAGI TAJUK DINAMIK TINGKATAN DUA Shaharom bin Noordin & Nur Liyana binti Mat Daut Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Revolusi

More information

KERJA : SATU KAJIAN KE ATAS PEGAWAI BARISAN HADAPAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA DI PINTU MASUK SELATAN, JOHOR BAHRU. SUWATI BINTI SURATMAN MH092141

KERJA : SATU KAJIAN KE ATAS PEGAWAI BARISAN HADAPAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA DI PINTU MASUK SELATAN, JOHOR BAHRU. SUWATI BINTI SURATMAN MH092141 HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN INFORMAL DENGAN KEPUASAN KERJA : SATU KAJIAN KE ATAS PEGAWAI BARISAN HADAPAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA DI PINTU MASUK SELATAN, JOHOR BAHRU. SUWATI BINTI SURATMAN MH092141

More information

Memahami konsep Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC Merancang sesi LW

Memahami konsep Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC Merancang sesi LW Memahami konsep Learning Walks sebagai salah satu kaedah PLC Merancang sesi LW berasal daripada amalan pengurusan eksekutif Hewlett-Packard Teachers requests I would like to learn the art of questioning.

More information

INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY

INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY i INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Master of Education

More information

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MODELING COMPLEX AND DYNAMIC REAL LIFE SCENARIO This report submitted in accordance with requirement of the Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) for the Bachelor

More information

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : MOHD ZULHILMI BIN AHMAD. Saya

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : MOHD ZULHILMI BIN AHMAD. Saya BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS* JUDUL : DEVELOPMENT OF 3D GAME FOR LEARNING CRITICAL THINKING TECHNIQUE: "MR.RIGHT HAT" SESI PENGAJIAN : 2010 / 2014 Saya MOHD ZULHILMI BIN AHMAD mengaku membenarkan tesis

More information

LAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 SESI 2016/2017 (A162) [dibentangkan di JKPA pada 6 September 2017] (Course Evaluation)

LAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 SESI 2016/2017 (A162) [dibentangkan di JKPA pada 6 September 2017] (Course Evaluation) LAPORAN PENILAIAN PEMBELAJARAN IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER 2 SESI 2016/2017 () [dibentangkan di JKPA pada 6 September 2017] (Course Evaluation) [dibentangkan di JKPA pada 23 Januari 2014] BPAQ/JKPA/R07/2017

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA BAGI SUBJEK KIMIA, TINGKATAN 4, ELECTROCHEMICAL SERIES BERDASARKAN TEORI KONSTRUKTIVISME FATIMAH HISHAMUDDIN

PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA BAGI SUBJEK KIMIA, TINGKATAN 4, ELECTROCHEMICAL SERIES BERDASARKAN TEORI KONSTRUKTIVISME FATIMAH HISHAMUDDIN PEMBANGUNAN PERISIAN MULTIMEDIA BAGI SUBJEK KIMIA, TINGKATAN 4, ELECTROCHEMICAL SERIES BERDASARKAN TEORI KONSTRUKTIVISME FATIMAH HISHAMUDDIN Laporan ini dikemukakan bagi memenuhi sebahagian daripada penganugerahan

More information

MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK PEMBIAKAN TUMBUHAN BERBUNGA MATA PELAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 5

MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK PEMBIAKAN TUMBUHAN BERBUNGA MATA PELAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 5 MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK PEMBIAKAN TUMBUHAN BERBUNGA MATA PELAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 5 HU LEE LEE UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT

More information

Perkhidmatan Bahasa Melayu

Perkhidmatan Bahasa Melayu Perkhidmatan Bahasa Melayu 1 of 15 Matlamat Kami 1. Menyemai sikap positif dan rasa seronok membaca dalam bahasa ibunda (MTL) 2. Mempromosi rasa cinta terhadap amalan membaca dalam bahasa ibunda dalam

More information

TUJUAN 1. MEMAHAMI KRITERIA PENGHAKIMAN 2. PENYELARASAN PEMARKAHAN

TUJUAN 1. MEMAHAMI KRITERIA PENGHAKIMAN 2. PENYELARASAN PEMARKAHAN TAKLIMAT PENGHAKIMAN KPS 2011 24 Mac 2011 Bilik Persidangan MRSM Alor Gajah, Melaka CIKGU MOHD KADIR BIN KAMIS GC Fizik, MRSM AG TUJUAN 1. MEMAHAMI KRITERIA PENGHAKIMAN 2. PENYELARASAN PEMARKAHAN MAKLUMAT

More information

CC603: PROJECT MANAGEMENT

CC603: PROJECT MANAGEMENT SECTION A : 40 MARKS BAHAGIAN A : 40 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of TEN (10) short questions. Answer ALL questions. ARAHAN : Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan pendek. Jawab semua

More information

VISI & MISI IPG. Apakah visi & misi IPG? Bagaimana visi & misi diberitahu atau disampai kepada pelatih? Adakah tercapai visi & misi?

VISI & MISI IPG. Apakah visi & misi IPG? Bagaimana visi & misi diberitahu atau disampai kepada pelatih? Adakah tercapai visi & misi? VISI & MISI IPG Apakah visi & misi IPG? Bagaimana visi & misi diberitahu atau disampai kepada pelatih? Adakah tercapai visi & misi? KURIKULUM Apakah itu OBE? Apakah itu PLO? Adakah PLO (8) sudah tercapai?

More information

AIU-IRSYAD International School

AIU-IRSYAD International School AIU-IRSYAD International School PRIMARY SCHOOL / SEKOLAH RENDAH SCHOLARSHIP APPLICATION FORM / BORANG PERMOHONAN BIASISWA Applicant Photo / Gambar Pemohon PART 1: APPLICANT S (CHILD) PERSONAL DETAIL BAHAGIAN

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4

PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER SUBJEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI BAGI TAJUK KESELAMATAN KOMPUTER TINGKATAN 4 STILLAH BINTI SITIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

MODEL ANALISIS RANGKAIAN PEMBELAJARAN SOSIAL MENGGUNAKAN TEKNIK PENGELOMPOKAN ONTOLOGI DAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERMAKNA

MODEL ANALISIS RANGKAIAN PEMBELAJARAN SOSIAL MENGGUNAKAN TEKNIK PENGELOMPOKAN ONTOLOGI DAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERMAKNA MODEL ANALISIS RANGKAIAN PEMBELAJARAN SOSIAL MENGGUNAKAN TEKNIK PENGELOMPOKAN ONTOLOGI DAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERMAKNA ANDI BESSE FIRDAUSIAH MANSUR Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

KALKULATOR DAN KOMPUTER DALAM BILIK DARJAH MINGGU 5

KALKULATOR DAN KOMPUTER DALAM BILIK DARJAH MINGGU 5 KALKULATOR DAN KOMPUTER DALAM BILIK DARJAH MINGGU 5 DULU DAN KINI SEKOLAH TELAH BERUBAH Adakah Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah turut berubah? Has technology arrived in the classroom? THE

More information

ZòíŠ ì a. y ÞïÈb8g

ZòíŠ  ì a. y ÞïÈb8g @ ZòíŠ þa@pbóýèûa@õbäi@ @áîôûa@òîàçc ìäûa@ñ ì òíìiûa@áîôûa@œèjû@ò a J ¼c@µäb y ÞïÈb8g... 1.. :.. - * 1 324 2 ( 1981 4 : ) : ) : : ) 8-7 ( 1993.11 ( 1993 bï e À ãþ fia óýª ã2010@ íïüíî L 1 ÉÜa@L7 Ý1a bî

More information

SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU

SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS0 9002 DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU Projek/Tesis yang dikemukakan kepada Sekoiah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PBL IN AN EAP CLASSROOM: AN INSIGHT STUDY ON STUDENTS' LANGUAGE SKILLS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PBL IN AN EAP CLASSROOM: AN INSIGHT STUDY ON STUDENTS' LANGUAGE SKILLS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PBL IN AN EAP CLASSROOM: AN INSIGHT STUDY ON STUDENTS' LANGUAGE SKILLS ZURIANI YAACOB Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master

More information

PEMBANGUNAN PERISIAN BBM BERASASKAN ANIMASI BERKOMPUTER BAGI SIMULASI TEORI KINETIK JIRIM (MATA PELAJARAN FIZIK KBSM TINGKATAN EMPAT) POEY SOK HUA

PEMBANGUNAN PERISIAN BBM BERASASKAN ANIMASI BERKOMPUTER BAGI SIMULASI TEORI KINETIK JIRIM (MATA PELAJARAN FIZIK KBSM TINGKATAN EMPAT) POEY SOK HUA PEMBANGUNAN PERISIAN BBM BERASASKAN ANIMASI BERKOMPUTER BAGI SIMULASI TEORI KINETIK JIRIM (MATA PELAJARAN FIZIK KBSM TINGKATAN EMPAT) POEY SOK HUA Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD i LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISRUPTIVE BEHAVIOURS AND CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES OF TEACHERS AT A SECONDARY SCHOOL IN SERIAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISRUPTIVE BEHAVIOURS AND CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES OF TEACHERS AT A SECONDARY SCHOOL IN SERIAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA DISRUPTIVE BEHAVIOURS AND CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES OF TEACHERS AT A SECONDARY SCHOOL IN SERIAN WILSON SELING JALONG Dissertation submitted in partial fulfilment ofthe requirements

More information

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT ABSTRAK

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT ABSTRAK PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai modul penulisan karangan Bahasa Melayu yang berasaskan kemahiran

More information

If a candidate answers more than two questions, only the first two questions chosen will be assessed...2t-

If a candidate answers more than two questions, only the first two questions chosen will be assessed...2t- UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2OO4\2O05 Oktober 2004 PLG 515 - Pendidikan dan Pembangunan (Ed ucation an d Develo pm ent) Masa: 21am (Duration: 2 hours) Sila pastikan

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA THE EFFECTIVENESS OF ARCS EMBEDDED COMPUTER ASSISTED LEARNING MATERIALS IN SUPPORTING AN INTEGRATED APPROACH TO TEACHING ENGLISH GRAMMAR NOR SYAHIZA SHAHABANI Thesis submitted

More information

MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK SISTEM PEMBIAKAN MANUSIA MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN TIGA YAP CHIN KENT

MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK SISTEM PEMBIAKAN MANUSIA MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN TIGA YAP CHIN KENT MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK SISTEM PEMBIAKAN MANUSIA MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN TIGA YAP CHIN KENT Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions.

SULIT FP511: HUMAN COMPUTER INTERACTION/SET 1. INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. SECTION B: 70 MARKS BAHAGIAN B: 70 MARKAH INSTRUCTION: This section consists of SIX (6) structured questions. Answer ALL questions. ARAHAN: Bahagian ini mengandungi ENAM (6) soalan berstruktur. Jawab semua

More information

PEMBANGUNAN PROTOTAIP LAMAN WEB SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR BAGI TAJUK PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBANGUNAN PROTOTAIP LAMAN WEB SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR BAGI TAJUK PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PROTOTAIP LAMAN WEB SEBAGAI BAHAN BANTU MENGAJAR BAGI TAJUK PENGGUNAAN INTERNET DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NORAINI BINTI MOHD LAZIM UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PEMBANGUNAN PROTOTAIP

More information

Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

Rancangan Pendidikan Individu (RPI) Rancangan Pendidikan Individu (RPI) Dr Lee Lay Wah PPK 213 2015 Apakah RPI? Rancangan Pendidikan Individu (RPI) ialah satu pernyataan bertulis mengenai program pendidikan yang dirancang untuk memenuhi

More information

DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK FOR FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION PROJECT NURJULIANA BT. MOHD NAZARI

DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK FOR FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION PROJECT NURJULIANA BT. MOHD NAZARI DECISION SUPPORT SYSTEM FRAMEWORK FOR FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION PROJECT NURJULIANA BT. MOHD NAZARI A project report submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning

Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning i Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning ELHAM MAHMOUDI A project report submitted in partial fulfillment of

More information

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

More information

TINGKAH LAKU VANDALISME DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI ZON LABIS, JOHOR GAN SWEE ENG

TINGKAH LAKU VANDALISME DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI ZON LABIS, JOHOR GAN SWEE ENG ii TINGKAH LAKU VANDALISME DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI ZON LABIS, JOHOR GAN SWEE ENG Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan

More information

SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL

SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL iii SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master in Science (Transport

More information

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK NUR WAHIDA BINTI AZIS Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

More information

BENGKEL 21ST CENTURY LEARNING DESIGN PERINGKAT DAERAH KUNAK, 2016 NAMA : CIK. DG NORAFINI BINTI DATU MOHAMAD SEKOLAH : SK TANJUNG KERAMAT, KUNAK

BENGKEL 21ST CENTURY LEARNING DESIGN PERINGKAT DAERAH KUNAK, 2016 NAMA : CIK. DG NORAFINI BINTI DATU MOHAMAD SEKOLAH : SK TANJUNG KERAMAT, KUNAK BENGKEL 21ST CENTURY LEARNING DESIGN PERINGKAT DAERAH KUNAK, 2016 NAMA : CIK. DG NORAFINI BINTI DATU MOHAMAD SEKOLAH : SK TANJUNG KERAMAT, KUNAK Page 1 21 st CLD Learning Activity Cover Sheet 1. Title

More information

TAI LI YUNG. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2009

TAI LI YUNG. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2009 i PEMBANGUNAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN PENDEKATAN PERMAINAN BAGI MATA PELAJARAN FIZIK TINGKATAN EMPAT: FORCES AND MOTION WORK, ENERGY AND POWER. TAI LI YUNG Laporan projek

More information

PEMBANGUNAN KOMUNITI Definisi Matlamat/ Tujuan Falsafah Ciri-ciri Liputan Perspektif. asnarul 2016/17

PEMBANGUNAN KOMUNITI Definisi Matlamat/ Tujuan Falsafah Ciri-ciri Liputan Perspektif. asnarul 2016/17 PEMBANGUNAN KOMUNITI Definisi Matlamat/ Tujuan Falsafah Ciri-ciri Liputan Perspektif Satu gerakan yang dibentuk bagi meningkatkan tingkat kehidupan keseluruhan komuniti menerusi penyertaan aktif, dan jika

More information