REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL"

Transcription

1 1 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL SITI ROSSULIANA BT. MD SAMSUDIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2 2

3 3

4 4 REKACIPTA INSTRUMEN STORK STAND BALANCE TEST BERTEKNOLOGI MICROCONTROLLER BAGI UJIAN KECERGASAN FIZIKAL SITI ROSSULIANA BT. MD SAMSUDIN Tesis ini di hantar untuk memenuhi kelayakan anugerah Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia OKTOBER 2008

5 5

6 6 Untuk abah & mak tersayang. En Samsudin bin Siran & Pn. Rosilawati bt Rosdi Doa, jasa & pengorbanan mak & abah mengiringi kehidupan & kejayaan ya Semoga mak & abah mendapat kerahmatn-nya Jasa & pengorbanan kalian tak akan pernah terbalas Ya Allah, kasihanilah mak & abah sepertimana mak & abah mengasihiku sejak kecil lagi. Amin. Buat adik-adik yang kakak kasihi.. Maman, ucu, alim, anip & amin Perhatian kalian menjadi pembakar semangat buat kakak Juga buat keluargaa terdekat..& arwah atuk yang sentiasa ada dalam hati ini.. Semoga kalian sentiasa diberkati Allah Insan yang tersayang yang banyak memberikan sokongan dan dorongan.. Yang tak jemu-jemu membantu dikala ya memerlukan Terima kasih.. Dan Buat sahabatku wawa, Terima kasih atas dorongan & bantuan yang kalian berikan Perkukuhkan silaturrahim antara kita demi Allah s.w.t.. insyaallah..

7 7 PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia Nya serta nikmat iman, Islam dan usia yang dianugerahkannya dapatlah saya menyiapkan Projek Sarjana Muda(PSM) yang diamanahkan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada penyelia saya, En. Mohd Hafiz Ismail atas segala bimbingan, bantuan dan nasihat yang diberikan sepanjang tempoh menyiapkan kajian ini. Semoga keikhlasan dan keluhuran En Hafiz dalam menyampaikan ilmu kepada saya yang serba kekurangan ini diredhai dan dirahmati Allah.Selain itu, penghargaan juga dituju kepada En Najeb Jamaludin, dalam membantu menghasilkan instrument ini. Penghargaan juga ditujukan kepada rakan-rakan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains serta Pendidikan (Sains Sukan) yang telah memberi kerjasamaa menjadi subjek kepada kajian ini. Tidak lupa juga terima kasih buat rakan-rakan yang bekerjasama menjadi subjek untuk kajian rintis. Jasa kalian member makna yang besar kepada saya. Semoga Allah sentiasa memberi kejayaan dan kebahagian buat kalian. Akhir sekali, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak sehingga saya dapat menyempurnakan kajian ini, sesungguhnya hanya Allah yang dapat membalasnya. Amin

8 8 ABSTRAK Ujian imbangan statik dikenali juga sebagai stork stand balance test. Ujian ini adalah salah satu komponen ujian kecergasan fizikal dalam sukan. Ujian imbangan statik ini bertujuan untuk menguji tahap keseimbangan badan seseorang secara statik dengan menggunakan sebelah kaki. Imbangan badan secara statik menggunakan sebelah kaki diukur berdasarkan kepada kebolehan seseorang itu mengekalkan posisi berdiri dengan sebelah kaki dominan semaksimum mungkin tanpa melakukan lakuan yang menyebabkan ujian ini terbatal. Gred seseorang individu itu diukur berdasarkan norma tersedia. Kajian ini bertujuan merekabentuk instrumen baru, berteknologi microcontroller yang mudah alih bagi memudahkan kaedah pengukuran. Kebolehpercayaan instrument diuji ke atas 22 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan). Instrumen ini direkabentuk dengan menggunakan teknologi microcontroller sebagai asas. Prosedur ujian dijalankan dengan subjek akan melakukan lakuan stork stand balance test di atas platform yang disediakan yang terdapat suiz diatasnya. Suiz berkenaan akan bersambung dengan microcontroller yang akan mencatatkan masa imbangan yang dilakukan seterusnya mengeluarkan bacaan norma bagi masa yang dilakukan. Hasil keputusan kajian adalah ujian t sampel berpasangan menunjukkan bahawa nilai t(21) = -.742, p =.466 adalah lebih besar daripada nilai aras signifikan ditetapkan iaitu p<0.05. Dapatan kajian ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kaedah manual dengan kaedah yang menggunakan instrumen.

9 9 ABSTRACT Stork stand balance test or as known as static balance test is one of the component in physical fitness test. The function of this test is to discover the level of static body balance of a person by standing with one leg. The level can be determine based on the ability of the person to remain in the standing position with a dominant leg without doing any actions that can contribute to the failure of the test. The grade of the individual will be measured based on the available norms. The main purpose of this study is to design a new portable instrument with microcontroller technology to make the measuring process easier. The reliability of the instrument has been tested to 22 students of Degree in Science and Education (Sport Science). The instrument is designed based on the technology of microcontroller. During the test, the respondents were required to stand on the platform that equipped with a switch on it. The switch was connected with the microcontroller that functions to take the time of balancing and later it showed the reading of norms. The result from Paired-Sample T Test shows that the value of t(21) = -.742, p =.466. It demonstrates that the value of t is bigger than the significant value which is p<0.05 and the value shows high reliability towards the instrument.

10 10 KANDUNGAN BAB PERKARA MUKASURAT DEKLARASI DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii ix x xi 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Kepentingan Kajian Persoalan Kajian Limitasi Kajian Skop kajian Definasi Operasional 8 2 SOROTAN KAJIAN 2.1 Pengenalan Kajian-kajian Berkaitan Kesimpulan 16

11 viii 11 3 METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Populasi dan Persampelan Instrumen Kajian Prosedur Kajian Rekabentuk Instrumen Kajian Pengumpulan Data Penganalisaan Data Kajian Rintis Kesimpulan 34 4 PENGANALISAAN DATA 4.1 Pengenalan Penganalisaan Deskriptif Penganalisaan inferensi 44 5 PERBINCANGAN, CADANGAN DAN RUMUSAN 5.1 Pengenalan Perbincangan Masalah-masalah Yang Dihadapi Kesimpulan Cadangan Penutup 53 RUJUKAN 54 LAMPIRAN 58

12 12 SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK HALAMAN Analisis biodata subjek bagi 22 orang pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan). Perbandingan skor ujian kaedah pengukuran lama denga ujian menggunakan instrument yang dibangunkan untuk ujian stork stand balance test

13 13 SENARAI RAJAH NO. RAJAH TAJUK HALAMAN 3.1 Spesifikasi Microcontroller 16F Microcontroller 16F Prosedur stork stand balance test Paparan skrin monitor Stork stand balance test kaedah manual Kerja kayu untuk platfom dan pemegang kotak skrin monitor. Stork stand balance test menggunakan instrumen yang dibangunkan. Peratusan subjek mengikut umur Peratusan subjek mengikut tinggi Perbandingan skor ujian stork stand balance test menggunakan kaedah pengukuran terdahulu dan pengukuran menggunakan instrumen berteknologi microcontroller Perbandingan skor ujian stork stand balance test menggunakan kaedah pengukuran terdahulu dan pengukuran menggunakan instrumen berteknologi microcontroller. 43

14 14 SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK HALAMAN A B C D E F G Rekod Kesihatan Dan Kecergasan Diri. Surat Lantikan. Surat Persetujuan. Kajian Rintis - Borang Skor Ujian Individu stork stand balance test. Borang Skor Ujian Individu stork stand balance test. Jadual Perbandingan Skor Bagi Kaedah Pengukuran Lama Dan Menggunakan Instrumen yang Dibangunkan melalui stork stand balance test. Kos Perbelanjaan Pembangunan Instrumen

15 15 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Kecergasan menurut ahli fisiologi merupakan keadaan dimana seseorang itu mempunyai keupayaan melakukan kerja hariannya tanpa kelesuaan dengan menggunakan tenaga yang optima serta mempunyai tenaga lebihan untuk digunakan di masa kesenggangan dan ketika dalam keadaan kecemasan. Kecergasan fizikal adalah kemampuan dan kebolehan seseorang melakukan aktiviti seharian tanpa merasa letih serta masih mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti kesenggangan. "Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi seseorang individu perlindungan dari ancaman penyakit-penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan berbagai-bagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi-fungsi dan keupayaan seseorang itu yang membolehkan beliau bertanding dalam aktiviti sukan dengan lebih tenaga daya kuasa, kekuatan, daya tahan, kemahiran dan sebagainya. Kecergasan fizikal pula dapat dibahagikan kepada dua aspek iaitu berlandaskan kesihatan(daya tahan kardiovaskular, kelembutan, kekuatan otot, daya tahan otot,

16 16 komposisi badan) dan berlandaskan perlakuan motor ( koordinasi, ketangkasan, kelajuan, imbangan, masa tindakbalas dan kuasa) (Charles B. C. et al, 2002). Dewasa ini prestasi atlit meningkat dengan mendadaknya dan kebanyakan jurulatih menyatakan kecergasan fizikal adalah elemen penting untuk menghasilkan pencapaian yang baik. Namun begitu terdapat beberapa faktor lain turut mempengaruhi prestasi seperti pembawaan genetik, komposisi badan, morfologi badan dan fisiologi. Atlit yang hanya mempunyai kecergasan fizikal terbaik mungkin tidak dapat menunjukkan prestasi yang baik jika lemah dari segi kemahiran, taktik, pemakanan dan mental. Peningkatan jumlah masa latihan adalah akibat pencarian yang tidak ada kesudahan untuk menghasilkan prestasi terbaik. Keadaan ini disebabkan atlit beranggapan lebih banyak masa mereka berlatih maka prestasi akan bertambah. Pada hakikatnya lebih lama masa diambil untuk berlatih tidak selalunya menghasilkan keputusan yang baik kerana atlit perlu mengikuti prinsip-prinsip latihan dengan cara yang saintifik untuk menghasilkan keputusan yang baik pada masa yang tepat. Ini adalah kerana keadaan adaptasi setiap individu terhadap latihan adalah berbeza (Wilmore dan Costill, 1994). Setiap individu mempunyai tindak balas yang berbeza terhadap tekanan latihan yang sama. Seseorang mungkin merasakan latihan tersebut mungkin terlalu membebankan tetapi atlit lain mungkin di bawah kapasiti mereka. Oleh sebab itu adalah penting untuk jurulatih mengenal pasti perbezaan individu dalam mereka bentuk program latihan. Perkembangan teknologi yang semakin maju telah memudahkan kerja-kerja yang sukar dilakukan. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan banyak tenaga dan hanya memerlukan jari-jari untuk memicit-micit butang sahaja untuk melakukan sesuatu kerja. Jika dahulu, orang terpaksa mengambil air di perigi untuk mandi dan sebagainya, sekarang ni hanya perlu memusingkan kepala paip. Perkembangan sains sukan juga seiring dengan kemajuan teknologi pada masa ini, ia banyak membantu meningkatkan prestasi atlit khususnya di Malaysia dan secara amnya di seluruh dunia. Kemajuan

17 17 teknologi sains sukan yang diaplikasikan seperti modifikasi alatan, pakaian, dan juga cara latihan yang lebih sitematik. Perkembangan ini juga telah mempengaruhi teknologi pengukuran digital yang bertujuan meningkatkan prestasi atlit. Pada tahun 1960an peningkatan dan perkembangan serius dapat kita lihat di dalam bidang teknologi khususnya dalam penganalisisan gerak laku manusia. Pelbagai alat tercipta kerana terdorong dengan perkembangan teknologi dan peredaran masa yang semakin mementingkan kebolehpercayaan yang tinggi., muscle stimulator, electromyography, dynamometer adalah antara alatan yang ada dipasaran. Alatan-alatan ini telah menjadi satu pencetus idea untuk mengkaji dan merekacipta alatan lain dari aspek biomekanik untuk meningkatkan prestasi atlit. Alatan lain adalah seperti latihan isokinetik, isometrik dan isotonik yang juga banyak membantu atlit dalam meningkatkan daya fizikal mengikut keperluan masing-masing (Sheikh Kamarudin Sheikh Ahmad, 2000) 1.2 Latar Belakang Masalah Imbangan badan secara fizikal bukan sahaja diperlukan oleh ahli sukan untuk sukan tertentu, tetapi ia juga penting untuk aktiviti dalam kehidupan kita setiap hari. Seseorang yang mempunyai tahap imbangan yang lemah tidak dapat membuat aktiviti seharian dengan baik (David K.Miller, 2002). Imbangan badan dari segi fizikal atau balance ditakrifkan sebagai kebolehan kita untuk mengekalkan imbangan badan samada dalam keadaan statik atau sedang bergerak (David K.Miller, 2002). Imbangan juga boleh dibahagikan kepada imbangan statik dan dinamik.

18 18 Di dalam bidang sukan, imbangan amat penting terutama dalam sukan gimnastik, renang, meluncur, memanah dan banyak lagi. Jika atlit-atlit tersebut tidak mempunyai imbangan yang baik, mereka mungkin akan mendapat kecederaan. Contohnya atlit sukan gimnastik yang membuat rutin dalam disiplin palang sejajar harus mempunyai imbangan yang baik supaya tidak jatuh dan cedera. Terdapat banyak ujian kecergasan yang menguji tahap imbangan kita seperti stork stand balance test, Johnson Modification of the Bass Test of Dynamic Balance. Ujian-ujian tersebut membolehkan kita mengetahui tahap imbangan kita. Ia juga dapat membantu jurulatih atau guru untuk memilih atlit dan menyesuaikan dengan sukan yang patut diambil dengan tahap imbangan mereka. Teknologi yang semakin hari semakin berkembang khususnya dalam bidang sains sukan seperti terciptanya alat untuk menguji kecergasan atlit telah mencetuskan idea kepada penyelidik untuk merekacipta alat untuk menguji imbangan secara statik. Memandangkan Ujian stork stand hanya dijalankan secara manual yang hanya memerlukan stop watch dan permukaan rata ia mungkin akan mempunyai kesahihan dan kebolehpercayaan yang rendah. Ini kerana munkin penguji (tester) akan terlepas pandang atau menekan stopwatch lambat atau cepat dan bias terhadap sesetengah atlit. Kelemahan ujian secara manual juga kadangkala penguji tidak menyatakan secara terperinci arahan seperti perkara yang menyebabkan ujian itu batal dan juga norm ujian tersebut.

19 19 Oleh yang demikian penyelidik merekacipta alat untuk ujian stork stand yang menggunakan teknologi microcontroller yang dapat mencatatkan masa ujian dan mengeluarkan norm sejurus ujian tersebut batal atau tamat. Buzzer dan lampu juga digunakan untuk menunjukkan ujian sedang berjalan dan sudah terbatal, ia mungkin menjadi pemangkin untuk digunakan golongan orang kurang upaya (OKU) yang ingin membuat ujian ini. 1.3 Pernyataan Masalah Imbangan badan dari segi fizikal atau balance ditakrifkan sebagai kebolehan kita untuk mengekalkan imbangan badan samada dalam keadaan statik atau sedang bergerak. Imbangan juga boleh dibahagikan kepada imbangan statik dan dinamik. Kajian lepas menunjukkan ujian imbangan untuk sebelah kaki boleh meramalkan samada seseorang itu mengalami ankle sprains (T H Trojian, D B McKeag, 2005). Dewasa ini terdapat banyak alat tercipta bagi meningkatkan kecergasan iaitu alatan yang terdapat di gymnasium seperti leg curl, shoulder press.selain itu alatan seperti Ab Roller V Crunch yang berfungsi bagi membentuk otot abdominals yang terdapat dalam ruangan Smart Shop boleh dibeli dengan mudah. Tetapi, alat-alat seumpama ini hanyalah untuk meningkatkan kecergasan dan bukan untuk menguji kecergasan. Oleh yang demikian jurulatih dan juga guru akan menghadapi kesukaran

20 20 untuk menguji kecergasan kerana tiada alat untuk menguji kecergasan disamping bilangan atlit atau pelajar yang ramai. Selain itu, kos untuk membeli alatan yang terdapat dipasaran juga amat tinggi dan diluar kemampuan pihak sekolah. Bagaimanapun, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini peruntukan kewangan untuk kokurikulum diberi secara pukal pada kadar RM3,000 untuk sekolah menengah, RM 1, untuk sekolah rendah gred A dan RM 750 untuk sekolah rendah yang lain. Nisbah agihan kasar bagi peruntukan ini ialah sebanyak RM2.56 bagi seorang murid setahun. Kadar ini terlalu kecil untuk menampung perbelanjaan kegiatan kokurikulum tahunan murid yang terbahagi kepada tiga bidang utama iaitu pasukan pakaian seragam; kelab dan persatuan; serta sukan dan permainan (sukan untuk semua bukan sukan prestasi tinggi). YB. Dato Sri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia. Ini ditambah pula dengan jumlah pelajar yang ramai pastinya memerlukan kuantiti yang banyak untuk satu-satu alat. Jurulatih juga menghadapi masalah untuk mengumpulkan semua atlit pada satu-satu masa untuk membuat ujian kerana alat yang terhad dan mungkin akan mengganggu masa latihan atlit tersebut. Alatan yang sedia ada juga sukar untuk di bawa kerana saiznya yang besar serta berat. Ia juga tidak mesra pengguna dan mereka yang tahu menggunakan sahaja boleh mengendalikannya. Kita juga agak sukar untuk mendapatkan alat menguji kecergasan

21 21 yang boleh terus memberikan kita norm untuk ujian yang kita jalankan secara digital. Oleh itu penyelidik merekacipta alat untuk ujian stork stand yang mempunyai fungsi mudah alih atau portable selain mesra pengguna dan mudah digunakan selain dapat memberikan secara automatik bacaan berapa lama kita dapat melakukan ujian tersebut juga norm bagi ujian tersebut. Oleh itu kita dapat mengetahui tahap keseimbangan kita pada masa itu juga. Penciptaan alat ini juga menitikberatkan faktor keselamatan dan pengguna dapat melakukan ujian ini secara bersendirian dan boleh melakukan dimana sahaja dan ditempat yang bersesuaian. 1.4 Objektif Kajian Objektif bagi kajian ini adalah seperti berikut: Menghasilkan instrumen untuk ujian keseimbangan badan secara fizikal (statik) stork stand yang menggunakan teknologi microcontroller.

22 Menguji kebolehpercayaan instrumen untuk ujian keseimbangan badan secara fizikal (statik) stork stand yang menggunakan teknologi microcontroller dengan menjalankan ujian keseimbangan (stork stand balance test). 1.5 Kepentingan Kajian Hasil daripada kajian ini, akan dapat memberi faedah kepada beberapa perkara berikut: Kajian ini adalah untuk menghasilkan instrumen stork stand balance test yang bercorak digital. Alat pengukuran sedia ada adalah berbentuk manual dimana hanya memerlukan stop watch dan permukaan yang rata dan tahap kebolehpercayaan diragui. Melalui kaedah sedia ada berkemungkinan alat ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan membantu atlit juga pelajar menguji imbangan secara statik Kajian ini juga mempunyai kepentingan kepada beberapa pihak: a) UTM:

TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT

TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT TAHAP, AMALAN DAN MASALAH PENGURUSAN BILIK DARJAH GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH DAERAH SEGAMAT HASFARINA BINTI ABAS Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan

More information

DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU

DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU DEDICATION I WOULD LIKE TO DEDICATE THIS THESIS TO H.S., THANK YOU FOR YOUR INSPIRATIONS & TO MY LATE FATHER, AROKIASAMY SAVIRIMUTHU ii Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia

More information

PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HARIAN DI DAERAH PASIR GUDANG, JOHOR SALWANA BINTI MOHAMED NOR

PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HARIAN DI DAERAH PASIR GUDANG, JOHOR SALWANA BINTI MOHAMED NOR iii PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HARIAN DI DAERAH PASIR GUDANG, JOHOR SALWANA BINTI MOHAMED NOR Disertasi ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah

More information

PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH

PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH PENGURUSAN PERUBAHAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN KURIKULIJM SAINS SEKOLAH RENDAH KERTAS PROJEK SARJANA INI DISERAHKAN KEPADA SEKOLAH SISWAZAH SEBAGAI MEMENUHI SEBAHAGlAN DARIPADA KEPERLUAN IJAZAH SARJANA SAINS

More information

PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY

PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY PENGUASAAN BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR PERALIHAN DI TIGA BUAH SEKOLAH DI DAERAH SKUDAI INDHUMATHY A/P MUNUSAMY Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

More information

KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING

KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING KEPUASAN KERJA GURU-GURU ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH TEKNIK DI NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM WOO YOKE LING Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

PEMBELAJARAN BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PERSEKITARAN WEB 2.0 DAN KESANNYA DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH.

PEMBELAJARAN BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PERSEKITARAN WEB 2.0 DAN KESANNYA DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH. 3 i PEMBELAJARAN BERKONSEPKAN TEORI KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PERSEKITARAN WEB 2.0 DAN KESANNYA DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH. KHAIRUNISA BINTI MOHAMAD FAKRI Laporan projek ini dikemukakan

More information

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) PELAJAR TINGKATAN 4 DALAM PENYELESAIAN MASALAH MATEMATIK NUR WAHIDA BINTI AZIS Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

More information

KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA

KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA KEBERKESANAN KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEKERJA Kertas Projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada kepertuan Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan)

More information

KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR DI DAERAH SEGAMAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERJAWATAN GURU CEMERLANG WAN ZARINA BT WAN ISMAIL

KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR DI DAERAH SEGAMAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERJAWATAN GURU CEMERLANG WAN ZARINA BT WAN ISMAIL KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR DI DAERAH SEGAMAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERJAWATAN GURU CEMERLANG WAN ZARINA BT WAN ISMAIL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH LUAR

More information

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN

KANDUNGAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN TATANAMA SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xiii

More information

PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK OLEH PARA PELAJAR

PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK OLEH PARA PELAJAR PEMILIHAN KE SEKOLAH MENENGAH TEKNIK OLEH PARA PELAJAR Kertas Projek Sarjana ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan ljazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti

More information

PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR

PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR PELAKSANAAN SISTEM KAWALAN GELAGAT DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN DI ALOR SETAR Tesis diserahkau kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan Izajah Sarjana Sains (Pengurusan)

More information

KERJA : SATU KAJIAN KE ATAS PEGAWAI BARISAN HADAPAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA DI PINTU MASUK SELATAN, JOHOR BAHRU. SUWATI BINTI SURATMAN MH092141

KERJA : SATU KAJIAN KE ATAS PEGAWAI BARISAN HADAPAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA DI PINTU MASUK SELATAN, JOHOR BAHRU. SUWATI BINTI SURATMAN MH092141 HUBUNGAN ANTARA PEMBELAJARAN INFORMAL DENGAN KEPUASAN KERJA : SATU KAJIAN KE ATAS PEGAWAI BARISAN HADAPAN JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA DI PINTU MASUK SELATAN, JOHOR BAHRU. SUWATI BINTI SURATMAN MH092141

More information

PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN.

PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN. PERSEPSl GURU YANG BERKUALITI: SAT11 TINJAUAN DI DAERAH KULIM DAERAH KULIM KEDAH DARUL AMAN. Kertas projek ini dikemukakan kepada Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan penganugerahan

More information

ABSTRAK. Diploma dalam mempelajari bahasa Jerman di Institut Jerman-Malaysia dan juga untuk

ABSTRAK. Diploma dalam mempelajari bahasa Jerman di Institut Jerman-Malaysia dan juga untuk ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar Diploma dalam mempelajari bahasa Jerman di Institut Jerman-Malaysia dan juga untuk mengetahui hubungan gaya

More information

TINGKAH LAKU VANDALISME DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI ZON LABIS, JOHOR GAN SWEE ENG

TINGKAH LAKU VANDALISME DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI ZON LABIS, JOHOR GAN SWEE ENG ii TINGKAH LAKU VANDALISME DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DI ZON LABIS, JOHOR GAN SWEE ENG Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan

More information

AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI

AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI AN INVESTIGATION OF THE READING STRATEGIES USED BY TESL UNDERGRADUATE STUDENTS WHEN COMPREHENDING A LITERARY TEXT SITI SABARIAH BINTI ALI Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada

More information

MOIID FAUDZI BIN ABD. HAMID

MOIID FAUDZI BIN ABD. HAMID IIubungan Antara Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dengan Kepuasan Kerja Guru-Guru Di Sekolah Menengah Gred A Di Daerah Kubang Pasu, Kedah Projek Sarjana ini di serahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi

More information

LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD

LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD i LEARNING STYLES AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG BUILDING CONSTRUCTION STUDENTS MIMI MOHAFFYZA BINTI MOHAMAD A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of

More information

PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI

PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI iv PUBLIC VALUE DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS OF FUTURE UNIVERSITY ANIS SYAHIRA BTE ZULKIFLI A dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of

More information

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR HASIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ROLE OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN COMPREHENDING READING TEXT NORZALINA BINTI NOR

More information

KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI. Oleh

KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI. Oleh KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI Oleh NORAINI BT. ABDULLAH SAN-I Kertas Projek ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan

More information

(ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT. Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia

(ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT. Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia (ADVANCED) REPORT WRITING FOR PROGRAMME AUDIT Dr. Ahmad Hj Mohamad Director Quality Centre Universiti Sains Malaysia By the end of this workshop, participants will be able to: Assess the quality of an

More information

ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM

ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM ONLINE FORUM THREAD RETRIEVAL USING DATA FUSION AMEER TAWFIK ABDULLAH ALBAHEM A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Computer Science) Faculty

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPAL LEADERSHIP STYLE AND TEACHERS' JOB SATISFACTION IN A PRIVATE SCHOOL ERNIIRDAYANTIBINTI AHMAD Dissertation submitted in partial fulfilment

More information

ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk meninjau persepsi guru Sains dan Matematik yang mengajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Kuala Perlis dengan penggunaan alat ICT dan bahan-bahan sokongan

More information

EFFECT OF COOPERATIVE DIRECTED READING ON THE WRITING PERFORMANCE OF ESL UNDERGRADUATE STUDENTS

EFFECT OF COOPERATIVE DIRECTED READING ON THE WRITING PERFORMANCE OF ESL UNDERGRADUATE STUDENTS EFFECT OF COOPERATIVE DIRECTED READING ON THE WRITING PERFORMANCE OF ESL UNDERGRADUATE STUDENTS By TOURAN AHOUR Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment

More information

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007

KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) NORAINI BINTI ISMAIL FAKULTI ALAM BINA UNIVERSITI MALAYA 2007 LAMPIRAN A Contoh catatan pada kulit depan disertasi dan tulang tepi disertasi KEPERLUAN SUSUNATUR DAN PERANCANGAN TAPAK BAGI KESELAMATAN KEBAKARAN (ARIAL 18 ) X cm NORAINI BINTI ISMAIL X cm FAKULTI ALAM

More information

BAHAGIAN A / PART A. State the functions of a mouse and touch screen. (4) 3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus.

BAHAGIAN A / PART A. State the functions of a mouse and touch screen. (4) 3. Nyatakan DUA tanda-tanda komputer anda telah dijangkiti virus. BAHAGIAN A / PART A ARAHAN / INSTRUCTIONS Bahagian A mengandungi 10 soalan. Jawab SEMUA. Part A contains 10 questions. Answer ALL. SOALAN / QUESTIONS Markah / Marks 1. Nyatakan fungsi tetikus dan skrin

More information

SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL

SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL iii SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA iv SAFER MODE CHOICE TO SCHOOL A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master in Science (Transport

More information

PELAKSANAAN PROGRAM LINUS DI SEKOLAH RENDAH DAERAH MUAR

PELAKSANAAN PROGRAM LINUS DI SEKOLAH RENDAH DAERAH MUAR PELAKSANAAN PROGRAM LINUS DI SEKOLAH RENDAH DAERAH MUAR ROSLAN BIN KADRI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan

More information

Centre for Graduate Studies BORANG LAPORAN PEMERIKSA TESIS SEMINAR (PRA-VIVA) THESIS EXAMINER S REPORT FORM FOR SEMINAR (PRE-VIVA)

Centre for Graduate Studies BORANG LAPORAN PEMERIKSA TESIS SEMINAR (PRA-VIVA) THESIS EXAMINER S REPORT FORM FOR SEMINAR (PRE-VIVA) CGS 06 Centre for Graduate Studies SULIT BORANG LAPORAN PEMERIKSA TESIS SEMINAR (PRA-VIVA) THESIS EXAMINER S REPORT FORM FOR SEMINAR (PRE-VIVA) Nama Calon Candidate s Name Fakulti / Pusat Pengajian Faculty

More information

SEQUENTIAL STRATEGY FOR SOFTWARE PROCESS MEASUREMENT USING STATISTICAL PROCESS CONTROL MUHAMMAD ABUBAKAR ALHASSAN

SEQUENTIAL STRATEGY FOR SOFTWARE PROCESS MEASUREMENT USING STATISTICAL PROCESS CONTROL MUHAMMAD ABUBAKAR ALHASSAN SEQUENTIAL STRATEGY FOR SOFTWARE PROCESS MEASUREMENT USING STATISTICAL PROCESS CONTROL MUHAMMAD ABUBAKAR ALHASSAN A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the

More information

SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH

SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH SIKAP GURU DALAM PENGAJARAN SEJARAH Kertas projek diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian keperluan bagi ljazah Sarjana Sains (Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia Oleh SITI ROHAH

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MANAGING LINUS PROGRAM IN GOMBAK PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SCHOOL HEADS' AWARENESS, LEADERSHIP STYLES AND COMMITMENT

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MANAGING LINUS PROGRAM IN GOMBAK PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SCHOOL HEADS' AWARENESS, LEADERSHIP STYLES AND COMMITMENT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MANAGING LINUS PROGRAM IN GOMBAK PRIMARY SCHOOLS: A CASE STUDY OF SCHOOL HEADS' AWARENESS, LEADERSHIP STYLES AND COMMITMENT SITI ROHIMAH DINTI MAHMAD REJAD Dissertation submitted

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY) LAPORAN PEMERIKSAAN TESIS (EXAMINER S REPORT ON THESIS) Nama Calon : (Name of Candidate) Tajuk Tesis : (Title of Thesis)

More information

Faculty of Computing UniversitiTeknologi Malaysia

Faculty of Computing UniversitiTeknologi Malaysia ADOPTION OF SOCIAL NETWORK SITES FOR TEACHING AND LEARNING SHAMILA SOHAEI A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Information

More information

READING YOUNG ADULT LITERATURE FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

READING YOUNG ADULT LITERATURE FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS READING YOUNG ADULT LITERATURE FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM AMONG UNDERGRADUATES IN MALAYSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY JOSEPHINE LOURDUNATHAN Thesis submitted to the School of Graduate Studies,

More information

IMPROVED SPIKEPROP ALGORITHM FOR NEURAL NETWORK LEARNING FALAH.Y.H.AHMED

IMPROVED SPIKEPROP ALGORITHM FOR NEURAL NETWORK LEARNING FALAH.Y.H.AHMED i IMPROVED SPIKEPROP ALGORITHM FOR NEURAL NETWORK LEARNING FALAH.Y.H.AHMED A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy (Computer Science) Faculty

More information

PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS

PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS PENGARUH FAKTOR SOSIOEKONOMI TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS Kertas Projek ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan pengajian

More information

FAKTOR-FAKTOR KELEWATAN DALAM PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN PENDIDIKAN MARA IDRIS BIN ALIAS

FAKTOR-FAKTOR KELEWATAN DALAM PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN PENDIDIKAN MARA IDRIS BIN ALIAS FAKTOR-FAKTOR KELEWATAN DALAM PROJEK PEMBINAAN BANGUNAN PENDIDIKAN MARA IDRIS BIN ALIAS Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah Sarjana Sains Pengurusan

More information

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KVKPM)

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KVKPM) i HUBUNGAN KECERDASAN EMOSI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR-PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KVKPM) SABARIAH BINTI SIDEK Laporan projek ini dikemukakan sebagai

More information

TUJUAN 1. MEMAHAMI KRITERIA PENGHAKIMAN 2. PENYELARASAN PEMARKAHAN

TUJUAN 1. MEMAHAMI KRITERIA PENGHAKIMAN 2. PENYELARASAN PEMARKAHAN TAKLIMAT PENGHAKIMAN KPS 2011 24 Mac 2011 Bilik Persidangan MRSM Alor Gajah, Melaka CIKGU MOHD KADIR BIN KAMIS GC Fizik, MRSM AG TUJUAN 1. MEMAHAMI KRITERIA PENGHAKIMAN 2. PENYELARASAN PEMARKAHAN MAKLUMAT

More information

AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER BASED LEADERSHIP STYLES WITH TEACHERS JOB SATISFACTION MARIA AZWAN BINTI MARIYTEBI

AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER BASED LEADERSHIP STYLES WITH TEACHERS JOB SATISFACTION MARIA AZWAN BINTI MARIYTEBI AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER BASED LEADERSHIP STYLES WITH TEACHERS JOB SATISFACTION MARIA AZWAN BINTI MARIYTEBI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i AN EVALUATION TOWARDS HEAD TEACHERS GENDER

More information

TAHAP PRESTASI KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KEMAHIRAN MOTOR BAGI PASUKAN BOLA KERANJANG SEKOLAH TUN FATIMAH JOHOR BAHRU MASTURA BINTI YAHYA

TAHAP PRESTASI KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KEMAHIRAN MOTOR BAGI PASUKAN BOLA KERANJANG SEKOLAH TUN FATIMAH JOHOR BAHRU MASTURA BINTI YAHYA TAHAP PRESTASI KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KEMAHIRAN MOTOR BAGI PASUKAN BOLA KERANJANG SEKOLAH TUN FATIMAH JOHOR BAHRU MASTURA BINTI YAHYA Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada

More information

LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PRACTICE SUBAHSHINI DEVI A/P SANMUGAM

LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PRACTICE SUBAHSHINI DEVI A/P SANMUGAM LECTURERS AND TESL TEACHER TRAINEES PERCEPTION TOWARDS THE EFFECTIVENESS OF TEACHING PRACTICE SUBAHSHINI DEVI A/P SANMUGAM TESIS INI DIKEMUKAKAN SEBAGAI MEMENUHI SYARAT PENGANUGERAHAN IJAZAH SARJANA MUDA

More information

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program

yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program ABSTRAK Kajian ini telah dikendalikan untuk menguji kebolehan komunikasi enam kanak-kanak yang menghadapi masalah Down Syndrome. Mereka telah menghadiri satu program Intervensi di dalam kelas yang dikendalikan

More information

INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY

INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY i INVESTIGATING PERSONALITY AND COMMUNICATION STRATEGIES USED BY ESL LEARNERS FARAH LIYANA AHMAD AZMEY A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of Master of Education

More information

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENTADBIRAN DI KALANGAN STAF SOKONGAN NAFIAH MAT UNlVERSlTl UTARA MALAYSIA 2000 Untuk menjayakan anjakan paradigma pendidikan masa kini dan

More information

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS PSZ 19 : 16 ( Pind.1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL: KEBERKESANAN LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KEMAHIRAN MOTOR TERHADAP ATLET HOKI UNIVERSITI TEKNOLOGI

More information

PENENTUAN VARIABLE OF INTEREST (VOI) UNTUK PENGIRAAN SAIZ SAMPEL: SURVEI EKONOMI

PENENTUAN VARIABLE OF INTEREST (VOI) UNTUK PENGIRAAN SAIZ SAMPEL: SURVEI EKONOMI Research Colloquium 2017 Anjuran Institut Tadbiran Awam Negara (Intan) Dengan Kerjasama Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam PENENTUAN VARIABLE OF INTEREST (VOI) UNTUK PENGIRAAN

More information

Faculty of Computing Universiti Teknologi Malaysia

Faculty of Computing Universiti Teknologi Malaysia A SCHEDULING ANALYSIS FRAMEWORK FOR PREDICTING THE WEAKLY HARD REAL-TIME SYSTEMS HABIBAH BINTI ISMAIL A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE LEARNING STRATEGY USE AND LANGUAGE PROFICIENCY AMONG STUDENTS IN MALAYSIAN INDEPENDENT CHINESE SECONDARY SCHOOLS LYE CHE YEE FPP 2012 83 RELATIONSHIP

More information

Sistem Pendaftaran Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Kuala Penyu

Sistem Pendaftaran Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Kuala Penyu 1 Sistem Pendaftaran Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Kuala Penyu 1 Farah Adilla Binti Abdul Latip, 2 Lizawati Mi Yusuf 1,2 Fakulti Komputeran, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 81310,

More information

SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU

SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU SISTEM PENGURUSAN KUALITI IS0 9002 DI SEKOLAH : HUBUNGKAIT STATUS PELAKSANAAN DENGAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI GURU Projek/Tesis yang dikemukakan kepada Sekoiah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada

More information

Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning

Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning i Iranian Language Learners Attitude, Motivation and Performance toward Learning Vocabulary Using Computer Assisted Language Learning ELHAM MAHMOUDI A project report submitted in partial fulfillment of

More information

CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG

CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG ii CRITICAL REQUIREMENTS OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR PROJECT MANAGER IN CONSTRUCTION SUN ZHENDONG A project report submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree

More information

PERKAITAN ANTARA HUBUNGAN KELUARGA, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN KECERDASAN EMOSI DENGAN TINGKAH LAKU DELINKUEN PELAJAR MAIZATUL AKMAM BT ABU BAKAR

PERKAITAN ANTARA HUBUNGAN KELUARGA, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN KECERDASAN EMOSI DENGAN TINGKAH LAKU DELINKUEN PELAJAR MAIZATUL AKMAM BT ABU BAKAR PERKAITAN ANTARA HUBUNGAN KELUARGA, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN KECERDASAN EMOSI DENGAN TINGKAH LAKU DELINKUEN PELAJAR MAIZATUL AKMAM BT ABU BAKAR Kajian ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian daripada

More information

HUBUNGAN PENGUASAAN KONSEP FIZIK DENGAN MINAT DAN KEMAHIRAN BELAJAR DALAM KALANGAN PELAJAR FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

HUBUNGAN PENGUASAAN KONSEP FIZIK DENGAN MINAT DAN KEMAHIRAN BELAJAR DALAM KALANGAN PELAJAR FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN PENGUASAAN KONSEP FIZIK DENGAN MINAT DAN KEMAHIRAN BELAJAR DALAM KALANGAN PELAJAR FIZIK DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HASIMAH BINTI BUANG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN PENGUASAAN

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERMOHONAN MENGADAKAN PERSIDANGAN CR7 (APPLICATION TO ORGANISE A CONFERENCE)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERMOHONAN MENGADAKAN PERSIDANGAN CR7 (APPLICATION TO ORGANISE A CONFERENCE) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PERMOHONAN MENGADAKAN PERSIDANGAN CR7 (APPLICATION TO ORGANISE A CONFERENCE) JENIS PERMOHONAN (TYPES OF APPLICATION) [tandakan x pada ruangan yang disediakan] [mark x on the space

More information

COMPARISON BETWEEN THE STANDARD FORMS OF BUILDING CONTRACT USED IN NIGERIA AND MALAYSIA BAWA MUSTAPHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

COMPARISON BETWEEN THE STANDARD FORMS OF BUILDING CONTRACT USED IN NIGERIA AND MALAYSIA BAWA MUSTAPHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA COMPARISON BETWEEN THE STANDARD FORMS OF BUILDING CONTRACT USED IN NIGERIA AND MALAYSIA BAWA MUSTAPHA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i COMPARISON BETWEEN THE STANDARD FORMS OF BUILDING CONTRACT USED IN

More information

Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik

Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik Tahap Kefahaman Kemahiran Memerhati Dan Mentakrif Secara Operasi Dalam Kalangan Pelajar Tahun Dua Pendidikan Fizik Shaharom Bin Noordin & Nor Fadilah Binti Mohamad Saat Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF AUTOMATED NEIGHBORHOOD PATTERN SENSITIVE FAULTS SYNDROME GENERATOR FOR STATIC RANDOM ACCESS MEMORY

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF AUTOMATED NEIGHBORHOOD PATTERN SENSITIVE FAULTS SYNDROME GENERATOR FOR STATIC RANDOM ACCESS MEMORY UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA DEVELOPMENT OF AUTOMATED NEIGHBORHOOD PATTERN SENSITIVE FAULTS SYNDROME GENERATOR FOR STATIC RANDOM ACCESS MEMORY JULIE ROSLITA BINTI RUSLI FK 2011 114 DEVELOPMENT OF AUTOMATED

More information

ANNUAR BIN MOHD HAWARI

ANNUAR BIN MOHD HAWARI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN EMPAT: SATU KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERLING, JOHOR BAHRU. ANNUAR BIN MOHD HAWARI Laporan projek

More information

PERSEPSI TENAGA PENGAJAR DAN MAJIKAN INDUSTRI TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT LATIHAN VOKASIONAL DAN INDUSTRI DI MALAYSIA

PERSEPSI TENAGA PENGAJAR DAN MAJIKAN INDUSTRI TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT LATIHAN VOKASIONAL DAN INDUSTRI DI MALAYSIA III PERSEPSI TENAGA PENGAJAR DAN MAJIKAN INDUSTRI TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT LATIHAN VOKASIONAL DAN INDUSTRI DI MALAYSIA NORISHAM BIN A.RAHIM Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH LAPORAN PEMERIKSA TESIS (PEMERIKSAAN SEMULA) THESIS EXAMINER S REPORT (REEXAMINATION) SULIT INSTITUE OF POSTGRADUATE STUDIES Nama Calon Candidate s

More information

REKACIPTA INSTRUMEN PUZZLE HEKSAGON KIT BAGI UJIAN KETANGKASAN AHMAD SYUKRI BIN MUHAMMAD

REKACIPTA INSTRUMEN PUZZLE HEKSAGON KIT BAGI UJIAN KETANGKASAN AHMAD SYUKRI BIN MUHAMMAD REKACIPTA INSTRUMEN PUZZLE HEKSAGON KIT BAGI UJIAN KETANGKASAN AHMAD SYUKRI BIN MUHAMMAD Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan)

More information

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA

PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA PENILAIAN ESEI BERBANTUKAN KOMPUTER MENGGUNAKAN TEKNIK BAYESIAN DAN PENGUNDURAN LINEAR BERGANDA MOHD AZWAN BIN MOHAMAD@HAMZA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA Khas buat ibu, abah, isteri, puteri dan bakal

More information

ASPIRASI KERJAYA PELAJAR - PELAJAR LUAR BANDAR. Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia

ASPIRASI KERJAYA PELAJAR - PELAJAR LUAR BANDAR. Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia ASPIRASI KERJAYA PELAJAR - PELAJAR LUAR BANDAR Projek Sarjana ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan pengajian Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti

More information

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT. PENGAKUAN ii DEDIKASI iii PENGHARGAAN iv ABSTRAK v ABSTRACT vi 1 ABSTRAK Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji gaya pembelajaran bagi modaliti yang diamalkan oleh pelajar tahun akhir (4SPM1, 4SPM2, 4SPT dan 4SPT(PKPG)), Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

SILA TANDATANGAN DI DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN UNTUK PERAKUAN (Please initial in space provided for the recommendation)

SILA TANDATANGAN DI DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN UNTUK PERAKUAN (Please initial in space provided for the recommendation) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA IJAZAH DOKTOR KEJURUTERAAN (DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING) LAPORAN PEMERIKSAAN DISERTASI EngD (EXAMINER S REPORT ON EngD DISSERTATION) UTM.SPS.B (BPB)/20/2015 Pind.0/2015

More information

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LEADERSHIP STYLES OF MIDDLE MANAGERS IN SECONDARY SCHOOLS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LEADERSHIP STYLES OF MIDDLE MANAGERS IN SECONDARY SCHOOLS UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA LEADERSHIP STYLES OF MIDDLE MANAGERS IN SECONDARY SCHOOLS HARYATI BINTI BASRAN Dissertation submitted in partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Master of Education

More information

PROFIL PERSONALITI DOMINAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH DI ZON PASIR GUDANG, JOHOR BAHRU PUSPA A/P SUPPIAH

PROFIL PERSONALITI DOMINAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH DI ZON PASIR GUDANG, JOHOR BAHRU PUSPA A/P SUPPIAH i PROFIL PERSONALITI DOMINAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT DI TIGA BUAH SEKOLAH MENENGAH DI ZON PASIR GUDANG, JOHOR BAHRU PUSPA A/P SUPPIAH Laporan ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan ijazah

More information

AUTOMATIC BRAIN TUMOR SEGMENTATION METHOD USING IMPROVED FUZZY C-MEANS AND FUZZY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

AUTOMATIC BRAIN TUMOR SEGMENTATION METHOD USING IMPROVED FUZZY C-MEANS AND FUZZY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AUTOMATIC BRAIN TUMOR SEGMENTATION METHOD USING IMPROVED FUZZY C-MEANS AND FUZZY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION SAEED ZANGANEH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA AUTOMATIC BRAIN TUMOR SEGMENTATION METHOD USING

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW SECTIONS IN HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ARTICLES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW SECTIONS IN HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ARTICLES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION AND LITERATURE REVIEW SECTIONS IN HOSPITALITY MANAGEMENT RESEARCH ARTICLES GERALDINE DE MELLO FBSB 2011 51 GENRE ANALYSIS OF THE INTRODUCTION

More information

TINJAUAN MENGENAI KATEGORI MASALAH DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR DARUL TAKZIM.

TINJAUAN MENGENAI KATEGORI MASALAH DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR DARUL TAKZIM. TINJAUAN MENGENAI KATEGORI MASALAH DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN SATU, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, SKUDAI, JOHOR DARUL TAKZIM. Hassan Bin Hushin & Vaskalista Dua Nurak Pelipos Fakulti

More information

THE ROLE OF LEARNING STYLES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ACHIEVEMENT BY THE EFL LEARNERS (INTERMEDIATE LEVEL)

THE ROLE OF LEARNING STYLES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ACHIEVEMENT BY THE EFL LEARNERS (INTERMEDIATE LEVEL) THE ROLE OF LEARNING STYLES AND STRATEGIES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY ACHIEVEMENT BY THE EFL LEARNERS (INTERMEDIATE LEVEL) K KALAI MATHI A/P KERNAGARAN FACULTY OF LANGUAGES AND LINGUISTICS UNIVERSITY

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AMONG MALAYSIAN ESL TERTIARY LEARNERS ATEFEH HOSSENINI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AMONG MALAYSIAN ESL TERTIARY LEARNERS ATEFEH HOSSENINI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AMONG MALAYSIAN ESL TERTIARY LEARNERS ATEFEH HOSSENINI FPP 2010 36 UNDERSTANDING THE USE OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES

More information

A SCHEDULING ANALYSIS FRAMEWORK FOR PREDICTING THE WEAKLY HARD REAL-TIME SYSTEMS HABIBAH BINTI ISMAIL

A SCHEDULING ANALYSIS FRAMEWORK FOR PREDICTING THE WEAKLY HARD REAL-TIME SYSTEMS HABIBAH BINTI ISMAIL A SCHEDULING ANALYSIS FRAMEWORK FOR PREDICTING THE WEAKLY HARD REAL-TIME SYSTEMS HABIBAH BINTI ISMAIL A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian]

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA. CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA First Semester Examination 2014/2015 Academic Session December 2014/January 2015 CPT341 Software Design & Architecture [Reka Bentuk & Seni Bina Perisian] Duration : 2 hours [Masa

More information

INSTRUMEN PENILAIAN PEMBIMBING DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PELAJAR DI INDUSTRI AZMAN BIN HASAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

INSTRUMEN PENILAIAN PEMBIMBING DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PELAJAR DI INDUSTRI AZMAN BIN HASAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PEMBIMBING DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PELAJAR DI INDUSTRI AZMAN BIN HASAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PEMBIMBING DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRICULUM ORIENTATION OF MALAYSIAN UNIVERSITY EDUCATORS IN DESIGNING LEARNING OUTCOME-BASED CURRICULUM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRICULUM ORIENTATION OF MALAYSIAN UNIVERSITY EDUCATORS IN DESIGNING LEARNING OUTCOME-BASED CURRICULUM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CURRICULUM ORIENTATION OF MALAYSIAN UNIVERSITY EDUCATORS IN DESIGNING LEARNING OUTCOME-BASED CURRICULUM ADY HAMEME BIN NOR AZMAN FPP 2011 47 CURRICULUM ORIENTATION OF MALAYSIAN

More information

IMPAK PENGAJARAN TERBEZA KE ATAS MOTIVASI PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BIOLOGI

IMPAK PENGAJARAN TERBEZA KE ATAS MOTIVASI PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BIOLOGI IMPAK PENGAJARAN TERBEZA KE ATAS MOTIVASI PELAJAR PINTAR DAN BERBAKAT DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUBJEK BIOLOGI Fairuz Adlidna Badrol Hissam, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Nurul Suzaina Joli & Noriah

More information

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT ABSTRAK

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT ABSTRAK PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN MODUL PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membangunkan dan menilai modul penulisan karangan Bahasa Melayu yang berasaskan kemahiran

More information

AMALAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK.

AMALAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK. AMALAN STRATEGI PEMBELAJARAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MUTIARA RINI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK. GAN SHIAU LI Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

More information

Sains Humanika. Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 dan 15 Tahun. Full paper

Sains Humanika. Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 dan 15 Tahun. Full paper Full paper Sains Humanika Kesahan Ujian Spesifik Sukan Bola Sepak dalam Kalangan Pemain Lelaki Berumur 14 dan 15 Tahun Muhamad Hafiz Ismail a*, Ahmad Hashim b a Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

GLOBAL OPTIMIZATION USING HOMOTOPY WITH 2-STEP PREDICTOR-CORRECTOR METHOD KERK LEE CHANG

GLOBAL OPTIMIZATION USING HOMOTOPY WITH 2-STEP PREDICTOR-CORRECTOR METHOD KERK LEE CHANG GLOBAL OPTIMIZATION USING HOMOTOPY WITH 2-STEP PREDICTOR-CORRECTOR METHOD KERK LEE CHANG A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Science (Mathematics)

More information

Hajimolkan Abu Bakar Mohamed Shah Abdul Manan Meor Mohd Makhfudz Abu Hassan

Hajimolkan Abu Bakar Mohamed Shah Abdul Manan Meor Mohd Makhfudz Abu Hassan Tahap Prestasi Kecergasan Fizikal Guru Pelatih Berumur 18 Hingga 20 Tahun Kursus PISMP Institut Pendidikan Guru Di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Perak. Hajimolkan Abu Bakar Mohamed Shah Abdul Manan

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KEBERKESANAN MODUL LATIHAN FIZIKAL TERHADAP PENINGKATAN KEYAKINAN DIRI DAN KETAHANAN MENTAL PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA, MALAYSIA NORSYAHRINA ABD MANAF IPSS 2013 1

More information

AN ENHANCEMENT OF SLICING TEST ALGORITHM FOR INTEGRATION TESTING OF EMBEDDED SYSTEM AHMED SHEIKH ABDULLAHI MADEY

AN ENHANCEMENT OF SLICING TEST ALGORITHM FOR INTEGRATION TESTING OF EMBEDDED SYSTEM AHMED SHEIKH ABDULLAHI MADEY i AN ENHANCEMENT OF SLICING TEST ALGORITHM FOR INTEGRATION TESTING OF EMBEDDED SYSTEM AHMED SHEIKH ABDULLAHI MADEY A dissertation report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award

More information

REKA CIPTA: ALAT TEKAN TUBI DWI-SENSOR CHEE LEE MING

REKA CIPTA: ALAT TEKAN TUBI DWI-SENSOR CHEE LEE MING REKA CIPTA: ALAT TEKAN TUBI DWI-SENSOR CHEE LEE MING UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PSZ 19:16 (Pind. 1/17) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS*** JUDUL : REKA CIPTA: ALAT TEKAN

More information

TAHAP PENGETAHUAN BAKAL GURU FIZIK TENTANG PERATURAN DAN KESELAMATAN MAKMAL

TAHAP PENGETAHUAN BAKAL GURU FIZIK TENTANG PERATURAN DAN KESELAMATAN MAKMAL TAHAP PENGETAHUAN BAKAL GURU FIZIK TENTANG PERATURAN DAN KESELAMATAN MAKMAL Hj. Shaharom Bin Noordin & Nur Adila Binti Mohamad Zulkapli Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Tahap

More information

ITERATIVE DIAGNOSIS TO IMPROVE DIAGNOSTIC RESOLUTION ANDREW CHUAH HOOI LEONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

ITERATIVE DIAGNOSIS TO IMPROVE DIAGNOSTIC RESOLUTION ANDREW CHUAH HOOI LEONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ITERATIVE DIAGNOSIS TO IMPROVE DIAGNOSTIC RESOLUTION ANDREW CHUAH HOOI LEONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA i ITERATIVE DIAGNOSIS TO IMPROVE DIAGNOSTIC RESOLUTION ANDREW CHUAH HOOI LEONG A project report

More information

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ECONOMIC FREEDOM, INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ECONOMIC FREEDOM, INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ECONOMIC FREEDOM, INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES NORHAZLIN BINTI ISMAIL FEP 2014 12 ECONOMIC FREEDOM, INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING

More information

MULTIPLE INTELLIGENCE IN EMPLOYABILITY AMONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MANAGEMENT GRADUATES NOORAZILAH MOHAMED

MULTIPLE INTELLIGENCE IN EMPLOYABILITY AMONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MANAGEMENT GRADUATES NOORAZILAH MOHAMED iii MULTIPLE INTELLIGENCE IN EMPLOYABILITY AMONG UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA MANAGEMENT GRADUATES NOORAZILAH MOHAMED A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree

More information

THE EFFECT OF PERCEIVED TRUST, PERCEIVED SECURITY AND ATTITUDE ON ONLINE PURCHASE INTENTION IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES

THE EFFECT OF PERCEIVED TRUST, PERCEIVED SECURITY AND ATTITUDE ON ONLINE PURCHASE INTENTION IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES THE EFFECT OF PERCEIVED TRUST, PERCEIVED SECURITY AND ATTITUDE ON ONLINE PURCHASE INTENTION IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES FATEMEH MESKARAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE EFFECT OF PERCEIVED TRUST,

More information

ZALINAH BINTI MOHAMED

ZALINAH BINTI MOHAMED i INTEGRITI GURU DALAM PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DI EMPAT BUAH SEKOLAH RENDAH DI DAERAH TAMPOI, JOHOR BAHRU ZALINAH BINTI MOHAMED Laporan projek ini dikemukakan

More information

MODEL ANALISIS RANGKAIAN PEMBELAJARAN SOSIAL MENGGUNAKAN TEKNIK PENGELOMPOKAN ONTOLOGI DAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERMAKNA

MODEL ANALISIS RANGKAIAN PEMBELAJARAN SOSIAL MENGGUNAKAN TEKNIK PENGELOMPOKAN ONTOLOGI DAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERMAKNA MODEL ANALISIS RANGKAIAN PEMBELAJARAN SOSIAL MENGGUNAKAN TEKNIK PENGELOMPOKAN ONTOLOGI DAN CIRI-CIRI PEMBELAJARAN BERMAKNA ANDI BESSE FIRDAUSIAH MANSUR Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian

More information

THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA THE DRIVERS OF GAME BASED LEARNING (GBL) IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION TOWARD STUDENTS PERFORMANCE LIM EE YOU UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA LIM EE YOU BTM (INNOVATION TECHNOLOGY) 2015 i *Saya /

More information