Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti"

Transcription

1 Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti Dace Namsone

2 ZINĀŠANAS PRASMES ATTIEKSMES REĀLĀS DZĪVES SITUĀCIJAS = KOMPETENCE PĀRNESUMS

3 Informāci ja PARADIGMAS MAIŅA Tradicionālais mācīšanas modelis Dziļas mācīšanās modelis TEORĒTISKAIS MODELIS SKOLOT ĀJS REZULTĀTS Dziļa izpratne, jēga TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS Mācīšana un mācīšanās SKOLĒN S SKOLĒ NS SKOLĒ NS SKOLĒ NS SKOLĒ NS Kognitīvās darbības dziļums «mācīšanās kā zināšanu konstruēšana» Attīstīt prasmes, kompetences KOMPETENCES KONTEKSTI (ikdienas situācijas, variatīvi starp mācību priekšmetiem) Metakognitīvie rīki Skolēna mācīšanās mērķi Atgriezeniskā saite «Ziņa» (idea) Kognitīvie rīki IT rīki KOPĀ AR CITIEM Sadarbība Komunikācija

4 1. un 3. uzdevums 1. Pētījums par skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā, tās ieviešanas iespējām. 3. Pētījumos balstīti ieteikumi izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem: skolēnu sasniegumu vērtēšana kompetenču pieejā balstīta satura apguvei STEM priekšmetos. (Tiks turpināts 2017.gadā.)

5 Kāda ir situācija valsts līmeņa pārbaudes darbos, uzsākot reformas (pēc 2006.) gadā? Kādas tendences vērojamas dažādu tipu skolās?

6 Comparison of the levels of cognitive demand Level of cognitive demand PISA level Nationa l testing Lesson observatio n SOLO taxonomy High 5, 6 High 3 Extended abstract; relational Medium 3,4 Medium 2 Multi-structural Low 1a, 2 Low 1 Non-structural Under low 1b 0 Pre-structural

7 Kategoriju salīdzinājums mācību satura reformās Izvēlēti mācību satura aspekti 2006* Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts Caurviju kompetences 2016 Mācīšanās mācīties Izvēlēti kritēriji (skolēns, mācīšanās) Mācīšanās mērķi Atgriezeniskā saite Analītiski kritiskais aspekts Problēmrisināšana, analītiskā un kritiskā domāšana Kognitīvās darbības līmenis Pašizpausmes un radošais aspekts Sociālais un sadarbības aspekts Ideju, inovatīvu risinājumu radīšana Sadarbība un līdzdalība Sadarbības iespējas Matemātiskais Digitālā kompetence Informācijas tehnoloģiju

8 Diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs un matemātikā 2015., gadā Kognitīvā darbība, tās dziļums. Prasmes darbā ar informāciju: prasmes darbā ar informāciju; prasme skaidrot; prasme lietot specifisko valodu. Pētnieciskās darbības prasmes.

9 Diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs un matemātikā 2015., gadā Rezultātu datu kopa: kl. skolēnu 2015.g., skolēnu 2016.g.; kl. skolēnu 2015.g., skolēnu 2016.g. Skolēnu darbu padziļināta analīze (8 sk.)/243 (9 sk.). Datu analīzei izmatoti: Iteman Test Analysis Program; IRT analīzes programma WinSteps; jautājuma atbildes teorijas Raša modelis. Centralizētais eksāmens ķīmijā ( ). Mācību stundu vērojumi.

10 Prasmes darbā ar informāciju DZ g. 38 % ; DZ g. 25% no visiem testelementiem Atrast tekstā: atsevišķa elementāra prasme atrast (atpazīt) tekstā (vienlaidus, vizuālā) konkrētu informāciju, atrast datus tabulā, 60-75%; teksts komplicētāks, satur lieku informāciju, jāinterpretē, jāsaista ar pieredzi, 20-45%; vienlaikus dažāda veida informācija vārdisks teksts, attēls, shēma, grafiks u.c %. Grafiska informācija grafiks, diagramma, shēma: elementāra situācija (piem., nolasīt punktu no vienkārša grafika), 70-80%; kompleksā situācija 25-50%; pašiem jārada 30-50%.

11 Kognitīvā darbība Kognitīvās prasmju mērīšanas līmeņi darbos (DZ g.): - zema līmeņa (atsevišķu terminu atcerēšanās; elementāras prasmes) - 30% uzdevumu; - augsta līmeņa - 8% uzdevumu. Skolēnu rezultāti: 16 36% spēj izpildīt uzdevumus, kuros nepieciešama augstāka līmeņa domāšana.

12 PIEMĒRS: PILOT- EKSĀMENS ĶĪMIJA 12.KL. Vērtēšanas kritērijs: izmantojot tabulā doto informāciju, uzraksta vienu iemeslu, kāpēc aprikozēs, kuras tiek konservētas pēc sēra dedzināšanas metodes, bieži tiek pārsniegta sēra(iv) oksīda pieļaujamā norma. (52%) Iespējas: pamatot, kāpēc ar šo metodi tiek pārsniegta pieļaujamā norma izveidot apgalvojumu, kas ietver to faktoru analīzi, no kā ir atkarīgs rezultāts. Faktori atrodami esošajā tekstā, tie pamatoti faktos. 0 Nesatur faktus no dotās informācijas. Ir ar būtiskām nepilnībām, t.i., atrasti tekstā fakti; atrasts tekstā viens 1 faktors, apgalvojums nav izveidots. 2 Ir apgalvojums; satur 1-2 tekstā atrastus faktorus, kas ietekmē. Apgalvojums ir pilnīgs un pamatots satur 1-2 tekstā atrastus faktorus, 3 kas pamatojas faktos (virsmas laukums cik biezi saliktas ; laiks cik stundas turētas; koncentrācija; kas vēl papildus tiek darīts...). 4 Apgalvojums ir pilnīgs un pamatots ietverts, cik biezi saliktas, cik stundas turētas, koncentrācija, kas vēl papildus tiek darīts... Tas ir sasaistīts ar zināšanām par SO2 relatīvo blīvumu pret gaisu u.c.

13 PIEMĒRS: EKSĀMENS LATVIJAS VĒSTURĒ 9.KL.

14 DD dabaszinātnēs 9.klasei 2015./16. PRASMES DARBĀ AR INFORMĀCIJU INFORMĀCIJAS NOLASĪŠANA (teksts, tabula, shēma) 60 80% INFORMĀCIJAS LIETOŠANA (secinājumi, avotu analīze) 20 50% TEKSTĀ ATRAST PĒTĀMO JAUTĀJUMU 75% PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS PRASMES IZVĒLĒTIES LIELUMU VIENĀDU APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAI EKSPERIMENTĀ IEDZIĻINĀTIES DATOS UN EKSPERIMENTA NOSACĪJUMOS 55 % 30%

15 DD dabaszinātnēs 9.klasei 2015./16. UZDEVUMI 12 no 37 PĀRBAUDA ZEMĀKĀ LĪMEŅA IZZIŅAS DARBĪBU (atsevišķu jēdzienu, procedūru atcerēšanos) 3 no 37 PĀRBAUDA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA IZZIŅAS DARBĪBU SPĒJ IZPILDĪT 16% 25% 36%

16 Sākotnējie secinājumi (1) Skolēnu sniegums ir labs (70 un vairāk %) uzdevumos, kuros mēra elementāras zināšanas vai prasmes. Valsts līmeņa pārbaudes darbos pamatā tiek mērīta zema līmeņa kognitīva darbība. Rezultātā uz skolu tiek raidītas divas pretrunīgas informācijas plūsmas (standarti un pārbaudes darbi).

17 Sākotnējie secinājumi (2) Piedāvātie pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji, analīzes teksti u.c. (līdzīgi kā mācību stundās) identificē problēmu, ka jaunās paradigmas elementi tiek darbināti vecajā modelī (rakstot, ka tiek mērīta prasme, bet faktiski vai apgalvojums ir pareizs/nepareizs u.c.)

18 Kāds atbalsts skolotājiem ir nepieciešams, lai mācītu skolēniem domāt dziļāk?

19 2. uzdevums Uz pētījumu bāzes radīto labās prakses piemēru un vērtēšanas paraugu aprobācija izmēģinājumskolās.

20 Skolotāji Kopā 13 skolu komandas, kuras iesaistītas valsts pētījumu programmā (2 sākumskolas skolotāji un koordinators). Izvēlētajai apakškompetencei piesaistītas 2-3 skolu komandas. Skolas komanda ir piedalījusies 1. mācību ciklā par efektīvu mācīšanu.

21 Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis Piemērs pēc parauga (stundas plāns) Uzdevumi Aktivitāšu apraksts Formatīvā vērtēšana Izstrādāto piemēru aprobācija Aprobēšanas instrumentu izstrāde piemēriem Aprobēšana (klasē ilgākā periodā) Skolēnu rezultātu analīze (skolēnu darbi, uzlabojums) Skolotāju mācības Ekspertu mācības Refleksija, analīze Skolu vadības refleksija Skolotāju refleksija Anketas pirms/pēc aprobācijas Pirms/pēc dati, rezultāti

22 Aprobācijas shēma Skolotājs Iepazīst, analizē Rada pēc modeļa Paraugs, plāns, teorētiskā bāze Jauns nodarbības plāns Pārliecinās, salīdzina Īsteno Skolēnu darbi, dati Iegūst Nodarbība Vēro Ekspertu fokusgrupa Ārējais vērotājs Vēro, izmantojot vērošanas rubriku Atgriezeniskā saite Atgriezeniskā saite Skolotāju fokusgrupa Sākuma dati (darba sākums) Beigu dati (darba beigas)

23 2. uzdevuma rādītāji Turpināts iepriekšējā periodā uzsāktais, kopā ar 51 skolotāju izveidoti 28 moduļi. Turpinās ieviešana 13 izmēģinājumskolās (39 dalībnieki, kl. skolotāju un koordinatoru komandas), izvērtēšana. Veikta iegūto datu analīze ietekmes izpētei. Notikuši 8 aprobācijas semināri. Noticis 1 mācību seminārs ekspertiem. Izdots pieredzes materiālu krājums: 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem Rosināsim skolotājus iedziļināties! un 17 izvērsti piemēri interneta vietnē

24 Skolotāju mācīšanās modelis Stundas efektivitāte Lasītprasme IT prasmes Jaunā pieredze Saskati Sadarbība Kopiena Atbalsts Uzticēšanās Runā Raksti Domā Refleksija

25 SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA ĶĪMIJAS STUNDĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES KOMPETENCES SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANĀ SKOLOTĀJU ZINĀŠANU, ATTIEKSMES, UZSKATU UN MĀCĪŠANAS PRAKSES TEORĒTISKAIS MODELIS (WILKINS, 2008) PROFESIONĀLĀ DARBĪBA KOMPETENCES PLĀNOŠANA MĀCĪBU PROCESA VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANA METOŽU IZMANTOŠANA SADARBĪBAS ORGANIZĒŠANA SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA MOTIVĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA PRIEKŠMETA SATURS ĶĪMIJAS PRIEKŠMETA SATURS PAŠREGULĀCIJA UZSKATI REFLEKTĒŠANA PROBLĒMU RISINĀŠANA SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA ATTIEKSME GRIBA MAINĪTIES

26 Prot izvēlēties izvirzītajam mērķim atbilstošus mācību paņēmienus. Prot veidot produktīvas mācību aktivitātes. Prot panākt, ka ikkatrs skolēns iesaistās sarunā, diskusijā. Prot iesaistīt skolēnus jēgpilnā IKT rīku izmantošanā. Prot īstenot formatīvās vērtēšanas paņēmienus, nodrošināt atgriezenisko saiti. Prot... Prot nodrošināt atgriezenisko saiti mācību procesā. Prot analizēt savu novadīto stundu. Prot analizēt savu un citu kolēģu darbu un pastāstīt par to. Prot... Prot organizēt sadarbību starp skolēniem klasē. Iesaistās skolotāju ilgtermiņa mācībās sadarbojoties. Sadarbojas ar kolēģiem skolā un ārpus skolas. Sadarbojas ar vecākiem. Prot...

27 Skolotāja kompetences Es zinu, es daru (PCK) Apakškompetences (kategorijas) Mācību priekšmeta saturā MĀCĪŠANA (teorija, pieejas, prasmes darīt tehnika...) ES (Hattie) Prasmes darbībā (snieguma kritēriji) 0.74 PRODUKTĪVAS MĀCĪBU AKTIVITĀTES KATRA SKOLĒNS IESAISTĀS 0.67 SKOLĒNU METAKOGNITĪVĀS STRATĒĢIJAS DARBINĀŠANA SKOLĒNU IESAISTE IT RĪKU IZMANTOŠANĀ

28 Skolotāju prasmes iespējams novērtēt Komunicēšana par sasniedzamo rezultātu Skolotājs nedara zināmu stundas sasniedzamo rezultātu vai tas notiek formāli, skolēniem nesaprotami. Skolotājs izvirza labi noformulētu mērķi, bet nepārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolotājs izvirza mērķi skolēniem saprotamā valodā un pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolotājs izvirza mērķi un skaidrus snieguma kritērijus, pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolēni iesaistās mērķu formulēšanā, precizēšanā, koriģēšanā.

29 Kādam būtu jābūt profesionālās pilnveides mērķim, ieviešot dziļās mācīšanās pieeju?

30 Model for teacher change (Guskey, 2002) PROFESSIONAL DEVELOPMENT Change in TEACHERS CLASSROOM PRACTICES Change in STUDENT LEARNING OUTCOMES Change in TEACHERS BELIEFS & ATTITUDES New materials, curricula, teaching methods Evidence

31 SKOLĀ TIEK IEVIESTAS PĀRMAIŅAS Pārmaiņu Iniciatori Skola kā mācīšanās kopiena Skolas vadītājs kā pārmaiņu līderis Analizē situāciju un saprot vajadzības. Formulē mērķus un uzdevumus. Iesaista skolas skolotājus, skolēnus, vecākus. Kopā mācās. Stundās iet cits pie cita. Kopā plāno, analīzē stundas. Savā starpā nodrošina atgriezenisko saiti. Izvirza sasniedzamus mērķus. Organizē pieredzes apmaiņu. Organizē sadarbību visos līmeņos. Sniedz atbalstu. Iesaistās kopīgajās mācībās.

32 Kā pētījumu rezultāti tiek nodoti sabiedrībai?

33 Uzdevums Rekomendāciju izstrāde izglītības politikas veidotājiem un tautsaimniecības partneriem.

34

35 Pieredzes materiālu krājums, piemērs

36 Publikācijas un konferenču tēzes Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp ). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: Dudareva, I., Namsone D. (iesniegts). TEACHERS` CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND USAGE OF ICT IN TEACHING/LEARNING PROCESS. Accepted for publication Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. (iesniegts). Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21 st Century Skills. Proceedings of the ICERI2016, Seviļja, Spānija Volkinsteine, J., Namsone, D. (iesniegts). Science Teachers Learning Team for the Action Research as a Way to improve Inquiry Teaching Practice. Proceedings of ICERI 2016, Seviļja, Spānija Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders. 3rd HOPE Annual Forum. Konstanta, Rumānija Butkēviča, A., Zobena, A. (iesniegts). Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion. 10th International Scientific Conference ''Rural Environment, Education, Personality'', 2017 (Latvia, Jelgava).

37 Publikācijas un konferenču tēzes France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp.51-65). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: Volkinsteine, J., Namsone, D. (2016). Acquisition of Students Scientific Inquire Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp ). Rēzekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburga, Vācija

38 Uzstāšanās konferencēs, kongresos Namsone, D. Ko rāda 9.klases diagnosticējošā darba rezultāti? LU 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija Prezentācija pieejama: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Volkinsteine, J., Namsone, D. Acquisition of Student Scientific Inquiry Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science: Experience from Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburga, Vācija

39 Uzstāšanās konferencēs, kongresos France, I., Sarceviča-Kalviške, D. Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? LU 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija Prezentācija pieejama: D. Sarceviča-Kalviške. Pēcstundas diskusija dabaszinātņu skolotāja refleksijas prasmju pilnveidei. Latvijas Universitātes 74. konference, Dudareva, I., Namsone D. (2016). How to Develop Next Stage Teacher Countinuous Professional Development Model: ICT in Science and Math Teaching/Learning Process. 58th International Scientific Conference of Daugavpils University, Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dudareva I. Workshop for Science and Math Teachers as Lab for a Teacher Leaders. 3rd HOPE Annual Forum 2016, Konstanta, Rumānija, Volkinšteine J., Namsone D. Latvian Science Teacher Experience in Learning Team for Improvement of Inquiry Teaching Practice. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Sevilla, Spain Namsone, D. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21 st Century Skills. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Sevilla, Spain

40

41 Seminārs: Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē (24.07)

42 Aktivitātes g. ERAF Praktiskas ievirzes pētījums sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju. Nosaukums: Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai. Mērķis: analizēt skolotāju kompetenču pārvaldības procesu un tā ietekmi uz skolas mērķu sasniegšanu.

43 Uzdevumi g. Monogrāfijas ar pagaidu nosaukumu Kā mācīt iedziļinoties? pirmvarianta nodošana recenzēšanai. Pētījuma rezultātu publiskošana. Rezultātu izplatīšana skolās starp skolotājiem.

44 Paldies par uzmanību!

HOW TO DEVELOP THE NEXT STAGE TEACHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL: ICT IN SCIENCE AND MATH TEACHING/LEARNING PROCESS

HOW TO DEVELOP THE NEXT STAGE TEACHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL: ICT IN SCIENCE AND MATH TEACHING/LEARNING PROCESS HOW TO DEVELOP THE NEXT STAGE TEACHERS CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL: ICT IN SCIENCE AND MATH TEACHING/LEARNING PROCESS Dr.phys. Inese Dudareva Dr.paed. Dace Namsone DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES

More information

Mācām dabaszinātnēs un matemātikā lietot iepriekš apgūto Teaching to use in science and mathematics previously acquired skills

Mācām dabaszinātnēs un matemātikā lietot iepriekš apgūto Teaching to use in science and mathematics previously acquired skills Mācām dabaszinātnēs un matemātikā lietot iepriekš apgūto Teaching to use in science and mathematics previously acquired skills Ilze France, Dace Namsone, Līga Čakāne, Uldis Dzērve, Jānis Vilciņš, Latvijas

More information

The collection of scientific papers 2013, ISSN

The collection of scientific papers 2013, ISSN ACQUISITION OF MUSICAL CULTURAL VALUES IN PRIMARY EDUCATION: APPRAISING THE VIRTUE OF HOLISTIC APPROACH HOLISTISKĀS PIEEJAS IZPĒTE MUZIKĀLĀS KULTŪRAS VĒRTĪBU APGUVĒ PAMATIZGLĪTĪBĀ Jelena BADJANOVA Parades

More information

8. nodaļa. Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam. Kas ir digitālā kompetence

8. nodaļa. Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam. Kas ir digitālā kompetence https://doi.org/10.22364/ml.2018.8 8. nodaļa Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam Inese Dudareva Šobrīd reti kura darbības joma ir iedomājama bez informācijas tehnoloģiju (IT) lietojuma.

More information

THE POSSIBILITIES OF LIFELONG LEARNING IN THE PROFESSIONAL EDUCATION: THE ASSESSMENT OF THE CONTENT OF PROFESSIONAL SECONDARY EDUCATION

THE POSSIBILITIES OF LIFELONG LEARNING IN THE PROFESSIONAL EDUCATION: THE ASSESSMENT OF THE CONTENT OF PROFESSIONAL SECONDARY EDUCATION THE POSSIBILITIES OF LIFELONG LEARNING IN THE PROFESSIONAL EDUCATION: THE ASSESSMENT OF THE CONTENT OF PROFESSIONAL SECONDARY EDUCATION Mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā: profesionālās vidējās

More information

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Monta JAKOVĻEVA TRENERU PROFESIONĀLĀS DIDAKTISKĀS KOMPETENCES PILNVEIDE TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ Promocijas darba kopsavilkums Pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes

More information

Teacher Education for the Sustainability of Rural Cultural Environment in Latvia Skolotāju izglītība lauku kultūrvides ilgtspējībai Latvijā

Teacher Education for the Sustainability of Rural Cultural Environment in Latvia Skolotāju izglītība lauku kultūrvides ilgtspējībai Latvijā Teacher Education for the Sustainability of Rural Cultural Environment in Latvia Skolotāju izglītība lauku kultūrvides ilgtspējībai Latvijā Irēna Katane, Svetlana Krugļija Institute of Education and Home

More information

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS. Ludmila VASIĻJEVA

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS. Ludmila VASIĻJEVA DZĪVES UN DARBA GĀJUMS 1.VISPĀRĪGAS ZIŅAS: PERSONAS DATI Vārds, uzvārds IZGLĪTĪBA 1961.-1966. inženieris- mehāniķis. Ludmila VASIĻJEVA ZINĀTNISKIE GRĀDI 1992. Ekonomikas doktore, Rīgas Tehniskā universitāte;

More information

Introduction. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2018, 817. sēj.

Introduction. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2018, 817. sēj. LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2018, 817. sēj. IZGLĪTĪBAS VADĪBA https://doi.org/10.22364/ped.luraksti.817.09 95. 104. lpp. Policy of Multilingualism at a Higher Education Institution of Latvia in Context

More information

SEMINĀRA PROGRAMMA. ENTER ( CZ01-KA ) Uzņēmējdarbības izglītība profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanā

SEMINĀRA PROGRAMMA. ENTER ( CZ01-KA ) Uzņēmējdarbības izglītība profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanā SEMINĀRA PROGRAMMA ENTER () Uzņēmējdarbības izglītība profesionālās izglītības kvalitātes uzlabošanā DATUMS: 25.05.2018 NORISES VIETA: Rēzeknes tehnikums, Varoņu iela 11a, Rēzekne 13:00 13:20 Dalībnieku

More information

ICT in Education: Is it Still Challenge for Teachers? Andris Grinfelds University of Latvia Faculty of Education, Psychology and Art

ICT in Education: Is it Still Challenge for Teachers? Andris Grinfelds University of Latvia Faculty of Education, Psychology and Art ICT in Education: Is it Still Challenge for Teachers? Andris Grinfelds University of Latvia Faculty of Education, Psychology and Art Research programs regarding ICT in schools IEA (International Association

More information

SKILLS AND COMPETENCES DEVELOPMENT AND INNOVATIVE PEDAGOGY

SKILLS AND COMPETENCES DEVELOPMENT AND INNOVATIVE PEDAGOGY European Centre for the Development of Vocational Training SKILLS AND COMPETENCES DEVELOPMENT AND INNOVATIVE PEDAGOGY DETAILED THEMATIC OVERVIEW THEME 07 REFERNET EKNOWVET DATABASE RIGA 2007 07 - SKILLS

More information

Erasmus+ KA1 projekta Satura un valodas integrētās apguves pieejas īstenošana projektu darbībā rezultātu un labas prakses piemēru apkopojums

Erasmus+ KA1 projekta Satura un valodas integrētās apguves pieejas īstenošana projektu darbībā rezultātu un labas prakses piemēru apkopojums Erasmus+ KA1 projekta Satura un valodas integrētās apguves pieejas īstenošana projektu darbībā rezultātu un labas prakses piemēru apkopojums 0 1 SATURS lpp. Priekšvārds (Nadežda Polianoviča) 2 Erasmus+

More information

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE)

RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) RA4AL MAPPING THE IMPLEMENTATION OF POLICY FOR INCLUSIVE EDUCATION (MIPIE) VISU IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIEGUMU PAAUGSTINĀŠANA IEKĻAUJOŠAS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE GALVENĀS PROJEKTA ATZIŅAS Ievads Šī dokumenta

More information

BIONIKA VIDUSSKOLAS FIZIKAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ

BIONIKA VIDUSSKOLAS FIZIKAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS Jānis POPLAVSKIS BIONIKA VIDUSSKOLAS FIZIKAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ Promocijas darba kopsavilkums Doktora

More information

PROJEKTA. rokasgrāmata.

PROJEKTA. rokasgrāmata. PROJEKTA rokasgrāmata www.etwinning.lv Ievads Izdevējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija Rīga, 2017 Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

More information

Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education?

Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? Dr.habil.paed. Irina Maslo, irinam@lanet.lv Dr.paed. Andra Fernate, fernate@lanet.lv Dra. Daiga Kalnina, daiga.kalnina@inbox.lv

More information

Procedures for Granting Scholarships to Foreigners

Procedures for Granting Scholarships to Foreigners Republic of Latvia Cabinet Regulation No. 68 Adopted 24 January 2012 Procedures for Granting Scholarships to Foreigners Issued pursuant to Section 8. 1 of the Law On Institutions of Higher Education I.

More information

READINESS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY INDICATORS AND METHODOLOGY

READINESS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY INDICATORS AND METHODOLOGY READINESS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY INDICATORS AND METHODOLOGY Regīna Baltušīte Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics Abstract There are fast changing processes happening

More information

Daugavpilī I. DARBA BURTNĪCAS

Daugavpilī I. DARBA BURTNĪCAS DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME DAUGAVPILS. VIDUSSKOLA Reģ. Nr. 27190107, Raiņa iela 0, Daugavpils LV-5401, tālr. 4200, 42192, fakss 4200 e-pasts: daugvsk@inbox.lv, mājas lapa: www.daugvsk.lv Daugavpilī Daugavpils.vidusskola

More information

LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, Latvija, LV-1301, fakss: ,

LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, Latvija, LV-1301, fakss: , Translated from Latvian LATVIJAS REPUBLIKAS CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE Lāčplēša iela 1, Rīga, Latvija, LV-1301, fakss: 67366658, www.csb.gov.lv POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 PERSON QUESTIONNAIRE

More information

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS Biznesa departamenta Profesionālās maģistra studiju programmas Veselības vadība STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS par 2016./2017. studiju gadu Programmas direktors I. Ludviga Departamenta vadītājs L.Rutka

More information

FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA STUDIJU PROCESĀ

FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA STUDIJU PROCESĀ LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE PEDAGOĢIJAS NODAĻA FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA STUDIJU PROCESĀ PROMOCIJAS DARBS DOKTORA ZINĀTNISKĀ GRĀDA IEGŪŠANAI PEDAGOĢIJĀ AUGSTSKOLAS PEDAGOĢIJAS

More information

9. Problems of Educational Philosophy and Sociology. Dr. Zanda Rubene (Latvia), Dr. Palmira Peciuliauskiene (Lithuania)

9. Problems of Educational Philosophy and Sociology. Dr. Zanda Rubene (Latvia), Dr. Palmira Peciuliauskiene (Lithuania) 9. Problems of Educational Philosophy and Sociology Chairs: Dr. Zanda Rubene (Latvia), Dr. Palmira Peciuliauskiene (Lithuania) Satura rādītājs / Contents MODEL OF STRUCTURE OF PERSONAL INNOVATIVENESS IN

More information

Dr. habil. philol., profesors JĀNIS VALDMANIS dzīves un darba gājums (Curriculum vitae)

Dr. habil. philol., profesors JĀNIS VALDMANIS dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) Dr. habil. philol., profesors JĀNIS VALDMANIS dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS Dzimšanas gads un vieta Rīgā 1948. Pilsonība Latvijas Republika Tautība Latvietis Telefons 67201680

More information

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Izglītības un mājsaimniecības institūts

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Mg.paed. Nataļja Vronska TOPOŠO SKOLOTĀJU INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU INTEGRĒŠANAS PRASMJU

More information

Reģionālā attīstība (studiju projekts) Regional Development (study project) Jelgavā

Reģionālā attīstība (studiju projekts) Regional Development (study project) Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte APSTIPRINĀTA Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta akadēmiskā personāla sēdē 2015. gada 10. februārī Reģionālā

More information

A MODEL FOR FACILITATING SUSTAINABLE TRADITIONAL CULTURE IN PRIMARY SCHOOLS

A MODEL FOR FACILITATING SUSTAINABLE TRADITIONAL CULTURE IN PRIMARY SCHOOLS A MODEL FOR FACILITATING SUSTAINABLE TRADITIONAL CULTURE IN PRIMARY SCHOOLS Gunta Siliņa-Jasjukeviča Dr.paed. Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia guntasilina35@gmail.com Abstract:

More information

LATVIJAS UNIVERSITĀTE. Mārīte Rozenfelde

LATVIJAS UNIVERSITĀTE. Mārīte Rozenfelde LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE Mārīte Rozenfelde Skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanas vispārējās izglītības iestādēs atbalsta sistēma PROMOCIJAS DARBS DOKTORA

More information

Gundars Berzins University of Latvia

Gundars Berzins University of Latvia Gundars Berzins University of Latvia 2009.10.17. 1 Economic situation in Latvia State policy changes in education and University funding Student response to crises University response to decreased financing

More information

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS Promocijas darba kopsavilkums

More information

PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI

PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. May 25 th -26 th, 2012. ISSN 1691-5887 PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI Evaluation Criteria and Indicators of

More information

Social Dialogue as Precondition for Social Work Professionalization in the Context of Non-Formal Education

Social Dialogue as Precondition for Social Work Professionalization in the Context of Non-Formal Education Social Dialogue as Precondition for Social Work Professionalization in the Context of Non-Formal Education Sociāls dialogs kā sociālā darba profesionalizācijas priekšnosacījums neformālās izglītības kontekstā

More information

HOW PRIMARY SCHOOL TEACHERS SUCCEED IN DESIGNING LESSONS TO TEACH STUDENTS 21 ST CENTURY SKILLS

HOW PRIMARY SCHOOL TEACHERS SUCCEED IN DESIGNING LESSONS TO TEACH STUDENTS 21 ST CENTURY SKILLS HOW PRIMARY SCHOOL TEACHERS SUCCEED IN DESIGNING LESSONS TO TEACH STUDENTS 21 ST CENTURY SKILLS Dr. paed. Dace Namsone Mag. math. Līga Čakāne The Interdisciplinary Center for Educational Innovation of

More information

Patriotisma nedēļa skolā. kā mācīt komisko literatūrā. Starpdisciplināra mācību vide. Matemātika sākumskolā: Vai maz atalgots darbs var būt cienījams?

Patriotisma nedēļa skolā. kā mācīt komisko literatūrā. Starpdisciplināra mācību vide. Matemātika sākumskolā: Vai maz atalgots darbs var būt cienījams? Nr. Nr. 33(74); 06. 06. 11. 11. 2014. 2014. Matemātika sākumskolā: stāstījums atmirst, dominē darbība Iknedēļas e-žurnāls izglītības profesionāļiem Starpdisciplināra mācību vide Vai maz atalgots darbs

More information

SKOLĒNU ATBIRŠANA PAMATSKOLĀS. PROBLĒMAS RISINĀJUMI

SKOLĒNU ATBIRŠANA PAMATSKOLĀS. PROBLĒMAS RISINĀJUMI SKOLĒNU ATBIRŠANA PAMATSKOLĀS. PROBLĒMAS RISINĀJUMI Rīga 2007 Šis dokuments ir veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda, 25% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par

More information

BOOK OF ABSTRACTS. 1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists

BOOK OF ABSTRACTS. 1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists BOOK OF ABSTRACTS Multilingualism and multiculturalism: opportunities and challenges in a contemporary speech-language therapy ISSN 2255-9647 ISBN 978-9934-14-069-3 MARCH 21, 2014 RIGA, LATVIA Speech Therapists

More information

The Theoretical Nature and Practical Necessity of Pedagogical Supervision

The Theoretical Nature and Practical Necessity of Pedagogical Supervision The Theoretical Nature and Practical Necessity of Pedagogical Supervision Lolita Ērgle 1 Mag.paed.; Lucija Rutka 2 Dr.psych. Riga Higher Institute of Religious Sciences affiliated to the Pontifical Lateran

More information

DEVELOPMENT OF THE SCHOOL AS MULTIFUNCTIONAL COMMUNITY RESOURSE IN LATVIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

DEVELOPMENT OF THE SCHOOL AS MULTIFUNCTIONAL COMMUNITY RESOURSE IN LATVIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES DEVELOPMENT OF THE SCHOOL AS MULTIFUNCTIONAL COMMUNITY RESOURSE IN LATVIA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES Aija Tūna Initiative Change Opportunities for Schools, Soros Foundation Latvia (SFL) Abstract. In

More information

Augstākā izglītība, zinātne, ekonomika

Augstākā izglītība, zinātne, ekonomika Augstākā izglītība, zinātne, ekonomika Mārcis Auziņš Latvijas Universitāte, 2011. gada 2. februāris Zinātnes, gan fundamentālās, gan lietišķās, attīstība ir vitāli svarīga valsts un sabiedrības attīstībai

More information

Lēvenes Boloņas procesa ministru konferences komunikē

Lēvenes Boloņas procesa ministru konferences komunikē Lēvenes Boloņas procesa ministru konferences komunikē G.Rēvalde Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības departamenta direktore Konferences norises vieta Leuven/Louvain-la-Neuve (Beļģija),

More information

UZŅĒMĒJKOMPETENCES ATTĪSTĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA IZGLĪTĪBAS PARADIGMAS MAIŅAS APSTĀKĻOS

UZŅĒMĒJKOMPETENCES ATTĪSTĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA IZGLĪTĪBAS PARADIGMAS MAIŅAS APSTĀKĻOS UZŅĒMĒJKOMPETENCES ATTĪSTĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA IZGLĪTĪBAS PARADIGMAS MAIŅAS APSTĀKĻOS Dr. oec., Latvijas Universitātes profesore emeritus vbikse@lu.lv Tālrunis: 29152582 ESF projekta Profesionālajā izglītībā

More information

ENGINEERING STUDENTS BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION

ENGINEERING STUDENTS BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION ENGINEERING STUDENTS BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION Andreas Ahrens Faculty of Engineering, Department of Electrical Engineering and Computer Science, Hochschule Wismar, University of Technology,

More information

Implementation of the higher education accessibility principle in Latvia: Current situation and its development possibilities

Implementation of the higher education accessibility principle in Latvia: Current situation and its development possibilities SHS Web of Conferences 2, 00031 (2012) DOI: 10.1051/shsconf/20120200031 C Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2012 Implementation of the higher education accessibility principle in Latvia:

More information

ES STRUKTŪRFONDU IETEKMES UZ LATVIJAS MAKROEKONOMISKIEM RĀDĪTĀJIEM EKONOMETRISKĀ MODELĒŠANA

ES STRUKTŪRFONDU IETEKMES UZ LATVIJAS MAKROEKONOMISKIEM RĀDĪTĀJIEM EKONOMETRISKĀ MODELĒŠANA Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Sekcija Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā ES STRUKTŪRFONDU IETEKMES UZ LATVIJAS MAKROEKONOMISKIEM

More information

KEY CONCEPTS: Galvenie jēdzieni

KEY CONCEPTS: Galvenie jēdzieni Glossary Vārdnīca This glossary provides definitions/explanations for all English words or phrases used in the survey selected by partners from across EU member states as possibly requiring clarification

More information

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION DOI: 10.21277/sw.v2i6.257 INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION Rezekne Academy of Technologies, Latvia Abstract The paper is focused on the analysis

More information

Jeļena Titko, Dr.oec. Ekonomikas un kultūras augstskola Prorektore zinātniskajā darbā

Jeļena Titko, Dr.oec. Ekonomikas un kultūras augstskola Prorektore zinātniskajā darbā Jeļena Titko, Dr.oec. Ekonomikas un kultūras augstskola Prorektore zinātniskajā darbā Mācību-metodiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā", Rīgā, 2016. gada 27.

More information

E-izglītība IT nākotnes vīziju kontekstā

E-izglītība IT nākotnes vīziju kontekstā E-izglītība IT nākotnes vīziju kontekstā Dr. vadībzin., Mag. Phys. Imants Gorbāns Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte 12.12.2013. Rīga, Latvija https://moodle.org/sites/ Skat. Arī:http://www.nasa.gov/mission_pages/NPP/news/earth-at-night.html

More information

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA DATORSISTĒMAS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA DATORSISTĒMAS RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE 2010.g. " Apstiprināts RTU Senāta sēdē ", protokola Nr. Mācību prorektors.. U. Sukovskis PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA

More information

Museums Education and Modern Sociaty

Museums Education and Modern Sociaty Museums Education and Modern Sociaty European Union s Lifelong Learning Programme Comenius 08. 01.2009 07.31.2011 The Goal of the Presentation To inform students, teachers, parents and local society about

More information

Baltijas Starptautiskā Akadēmija. Studiju programmas Uzņēmējdarbība pašnovērtējums par 2010./2011. mācību gadu ( 2005./2011.

Baltijas Starptautiskā Akadēmija. Studiju programmas Uzņēmējdarbība pašnovērtējums par 2010./2011. mācību gadu ( 2005./2011. Baltijas Starptautiskā Akadēmija Studiju programmas Uzņēmējdarbība pašnovērtējums par 2010./2011. mācību gadu ( 2005./2011. mācību periods) Rīga, 2011 Satura rādītājs 1.Studiju programmas mērķi un uzdevumi...4

More information

Alens INDRIKSONS KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ

Alens INDRIKSONS KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE Alens INDRIKSONS KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ Promocijas darba kopsavilkums Doktora zinātniskā

More information

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE DABASZINĀTŅU UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE Profesionālās bakalaura studiju programmas INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS pašnovērtējuma ziņojums par 2009./2010. studiju gadu Programma akreditēta

More information

LU PPMF PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA

LU PPMF PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA LATVIJAS UNIVERSITĀTE Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pedagoģijas zinātniskais institūts Jūrmalas gatve 74/76, Rīga LV-1083, tālrunis 67034042, fakss 67033860, e-pasts: pzi@lu.lv, www.pzi.lu.lv

More information

PIEAUGUŠO PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANĀS TAUTAS SKOLĀ

PIEAUGUŠO PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANĀS TAUTAS SKOLĀ LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE PEDAGOĢIJAS NODAĻA PIEAUGUŠO PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANĀS TAUTAS SKOLĀ PROMOCIJAS DARBS doktora zinātniskā grāda (Dr. paed.) iegūšanai

More information

LU abonēto e-resursu izmantošana un vajadzības: gada statistikas datu un aptaujas "Elektroniskie resursi LU Bibliotēkā" rezultātu analīze

LU abonēto e-resursu izmantošana un vajadzības: gada statistikas datu un aptaujas Elektroniskie resursi LU Bibliotēkā rezultātu analīze LU abonēto e-resursu izmantošana un vajadzības: 2012. gada statistikas datu un aptaujas "Elektroniskie resursi LU Bibliotēkā" rezultātu analīze LU 71. konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes

More information

Zenta Anspoka, Dr. paed. Atslēgas vārdi: komunikatīvā pieeja, valodas prasme, valodas mācības, valodas mācība

Zenta Anspoka, Dr. paed. Atslēgas vārdi: komunikatīvā pieeja, valodas prasme, valodas mācības, valodas mācība raksti Komunikatīvā pieeja dzimtās valodas didaktikā: daži teorijas un prakses aspekti Zenta Anspoka, Dr. paed. Atslēgas vārdi: komunikatīvā pieeja, valodas prasme, valodas mācības, valodas mācība Viena

More information

DEVELOPMENT OF HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES IN RE- GIONAL HEIS OF LATVIA

DEVELOPMENT OF HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES IN RE- GIONAL HEIS OF LATVIA DEVELOPMENT OF HUMAN AND FINANCIAL RESOURCES IN RE- GIONAL HEIS OF LATVIA Dace Vīksne, Gunita Mazūre Latvia University of Agriculture The contribution of HEI to regional development is a theme that has

More information

4. Kā rast inovatīvas idejas un risinājumus? 4.1 Ideju ģenerēšanas pamatprincipi

4. Kā rast inovatīvas idejas un risinājumus? 4.1 Ideju ģenerēšanas pamatprincipi Atslēgvārdi "Vislabākais veids, kā iegūt labu ideju, ir radīt pēc iespējas vairāk ideju" (Linus Pauling) Radošums, Radošās spējas, Inovācija, Racionalizators, Inovators, Radoša vide, Ideju ģenerēšana,

More information

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA UZŅĒMĒJDARBĪBA RESTORĀNU BIZNESĀ (programmas kods 41811) PAŠNOVĒRTĒJUMS Rīga 2012 1. Programmas mērķi, uzdevumi un rezultāti... 2 2. Studiju

More information

The Use of ICT in the Science Lessons: Experience from Latvia

The Use of ICT in the Science Lessons: Experience from Latvia The Use of ICT in the Science Lessons: Experience from Latvia Inese Dudareva, Dace Namsone*, Liga Cakane University of Latvia 5th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES 15-17 October 2015

More information

Anda Adamsone-Fiskovica

Anda Adamsone-Fiskovica PERSONAL INFORMATION Anda Adamsone-Fiskovica Stirnu iela 35a-53, Riga, LV-1084, Latvia + 371 26881187 anda@lza.lv https://www.researchgate.net/profile/anda_adamsone-fiskovica Sex Female Date of birth 09/06/1978

More information

Ievads Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības. raksti. Remigijs Počs Velga Ozoliņa

Ievads Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības. raksti. Remigijs Počs Velga Ozoliņa raksti LATVIJAS EKONOMIKAS KONKURĒTSPĒJAS IZPĒTES INSTRUMENTĀRIJS Remigijs Počs remigijs.pocs@rtu.lv Velga Ozoliņa velga.ozolina@rtu.lv Atslēgas vārdi: konkurētspējas izpētes metodoloģija, starptautiskā

More information

Home Economics and Technologies at an Elementary School: Problems and Solutions

Home Economics and Technologies at an Elementary School: Problems and Solutions Home Economics and Technologies at an Elementary School: Problems and Solutions Elita Volāne Dr. paed. Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia elita.volane@rpiva.lv Abstract: The

More information

SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345)

SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345) LATVIJAS UNIVERSITĀTES Ekonomikas un vadības fakultāte SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345) STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 2004.-2010.a.g. Rīga, 2010 1 Latvijas Izglītības un zinātnes

More information

DIVERSITY OF SECONDARY EDUCATIONAL CURRICULA IN ESTABLISHMENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN LATVIA

DIVERSITY OF SECONDARY EDUCATIONAL CURRICULA IN ESTABLISHMENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN LATVIA DIVERSITY OF SECONDARY EDUCATIONAL CURRICULA IN ESTABLISHMENTS OF GENERAL SECONDARY EDUCATION IN LATVIA Valdis Krastins Riga Secondary School No 93, Latvia Vairis Laudams Riga Teacher Training and Educational

More information

Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons

Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons Oskars Kalpaks Liepaja Secondary School No. 15 Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons Scientific research Foreign linguistics Author: Džūlija

More information

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas DATORSISTĒMAS Pašnovērtējuma ziņojums Rīga, 2004 Saturs

More information

A Passport to Social Cohesion and Economic Prosperity

A Passport to Social Cohesion and Economic Prosperity SOROS FOUNDATION Ð LATVIA A Passport to Social Cohesion and Economic Prosperity Report on Education in Latvia 2000 Riga 2001 A Passport to Social Cohesion and Economic Prosperity Report on Education in

More information

The question of the content of school history course in the publications of historians-methodologists in the 1920s and 1930s

The question of the content of school history course in the publications of historians-methodologists in the 1920s and 1930s Istorija / History 2016, t. 104, Nr. 4, p. 100 108 / Vol. 104, No. 4, pp. 100 108, 2016 The question of the content of school history course in the publications of historians-methodologists in the 1920s

More information

11 th International Conference TEACHING MATHEMATICS: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVES PROCEEDINGS

11 th International Conference TEACHING MATHEMATICS: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVES PROCEEDINGS DAUGAVPILS UNIVERSITY 11 th International Conference TEACHING MATHEMATICS: RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVES May 6 7, 2010, Daugavpils, Latvia PROCEEDINGS 11. Starptautiskā zinātniskā konference MATEMĀTIKAS

More information

PROFESSIONAL TRAINING OF THE STATE BORDER GUARD OFFICIALS OF THE REPUBLIC OF LATVIA: ESSENTIALS, CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS

PROFESSIONAL TRAINING OF THE STATE BORDER GUARD OFFICIALS OF THE REPUBLIC OF LATVIA: ESSENTIALS, CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS PROFESSIONAL TRAINING OF THE STATE BORDER GUARD OFFICIALS OF THE REPUBLIC OF LATVIA: ESSENTIALS, CHALLENGES AND POSSIBLE SOLUTIONS Ivars Zālītis 1, Diāna Soboļeva 2, Inta Madžule 3 1 State Border Guard,

More information

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Lappuse 1 no 6 KURSA KODS STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA Kursa nosaukums latviski Ekonomikas pamati Kursa nosaukums angliski Basics of Economics Kursa nosaukums otrā svešvalodā (ja kursu docē krievu,

More information

Factors That Influence the Formation of the Communication Skills of Docents and Students at a Military Educational Institution Alens INDRIKSONS

Factors That Influence the Formation of the Communication Skills of Docents and Students at a Military Educational Institution Alens INDRIKSONS 2017 2nd International Conference on Advanced Education and Management Engineering (AEME 2017) ISBN: 978-1-60595-524-7 Factors That Influence the Formation of the Communication Skills of Docents and Students

More information

Baltijas Starptautiskā akadēmija. pašumu p rvaldba

Baltijas Starptautiskā akadēmija. pašumu p rvaldba Baltijas Starptautiskā akadēmija Studiju virziena Vadba, ī administr ē šana un nekustamo pašumu p rvaldba ī ā ī Pašnov ē rt ē juma zi ņ ojums par 2013./2014.māc.g. APSTIPRINĀTS BSA Senāta sēdē 2014.gada

More information

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN LATVIA

VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN LATVIA VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING IN LATVIA COUNTRY REPORT (previous Thematic Overview) FIRST ISSUE ReferNet Latvia RIGA 2009 Table of Content 01 - General context framework for the knowledge society...

More information

Anda Adamsone-Fiskovica

Anda Adamsone-Fiskovica PERSONAL INFORMATION Anda Adamsone-Fiskovica Stirnu iela 35a-53, Riga, LV-1084, Latvia + 371 26881187 anda@lza.lv https://www.researchgate.net/profile/anda_adamsone-fiskovica Sex Female Date of birth 09/06/1978

More information

VALODAS UN TO FUNKCIONALITĀTE PILSĒTU PUBLISKAJĀ TELPĀ: BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA

VALODAS UN TO FUNKCIONALITĀTE PILSĒTU PUBLISKAJĀ TELPĀ: BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA Latvijas Universitāte Humanitāro zinātņu fakultāte SOLVITA POŠEIKO VALODAS UN TO FUNKCIONALITĀTE PILSĒTU PUBLISKAJĀ TELPĀ: BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA PROMOCIJAS DARBS FILOLOĢIJAS DOKTORA GRĀDA

More information

52.STARTPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI

52.STARTPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE DAUGAVPILS UNIVERSITY DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES ZINĀTĽU DAĻA SCIENCE DEPARTMENT OF DAUGAVPILS UNIVERSITY DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES JAUNO ZINĀTNIEKU ASOCIĀCIJA DAUGAVPILS UNIVERSITY

More information

Epistemic modality in professional communication Epistēmiskā modalitāte profesionālajā saziņā

Epistemic modality in professional communication Epistēmiskā modalitāte profesionālajā saziņā https://doi.org/10.22364/vnf.9.15 Epistemic modality in professional communication Epistēmiskā modalitāte profesionālajā saziņā Gunta Roziņa, Indra Karapetjana Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu

More information

TŪRISMA VADĪBA. Pašnovērtējuma ziņojums par / studiju gadu LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

TŪRISMA VADĪBA. Pašnovērtējuma ziņojums par / studiju gadu LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma TŪRISMA VADĪBA (kods 42812) Pašnovērtējuma ziņojums par 2009. / 2010. studiju gadu APSTIPRINĀTS LiepU Senāta

More information

Lai pieteiktos CE aizstāt ar SE:

Lai pieteiktos CE aizstāt ar SE: Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā Ar 2015./2016.m.g. stājas spēkā Ministru kabineta

More information

TECHNOLOGY USE FOR COLLABORATION IN BLENDED LEARNING

TECHNOLOGY USE FOR COLLABORATION IN BLENDED LEARNING TECHNOLOGY USE FOR COLLABORATION IN BLENDED LEARNING 83 Lasma Ulmane-Ozolina Liepaja University, Liepaja, Latvia E-mail: luo@liepu.lv Abstract E-learning traditionally is seen as individually oriented

More information

LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām

LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām 06.03.2015. Kāpēc izvēlēties LEAN? Kā radās LEAN Kas ir LEAN "5 Kāpēc?" metode LEAN uzturēšana un pilnveidošana LEAN domāšana Kāpēc

More information

Class Lessons as a Means for Promoting Supportive Social Environment

Class Lessons as a Means for Promoting Supportive Social Environment Class Lessons as a Means for Promoting Supportive Social Environment Baiba Kaļķe 1 Dr.paed., Ilze Šūmane 2 Dr.paed. University of Latvia, Latvia 1,2 baiba.kalke@lu.lv 1 ; ilze.sumane@lu.lv 2 Abstract:The

More information

ROLE OF DEMOGRAPHIC AND SOCIAL FACTORS IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION ATTAINMENT IN LATVIA

ROLE OF DEMOGRAPHIC AND SOCIAL FACTORS IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION ATTAINMENT IN LATVIA ROLE OF DEMOGRAPHIC AND SOCIAL FACTORS IN FORMATION AND DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION ATTAINMENT IN LATVIA Demogrāfisko un sociālo faktoru loma iedzīvotāju augstākās izglītības līmeņa veidošanā un attīstībā

More information

ŠANAI CRITERIA FOR PUPILS CATERING QUALITY EVALUATION

ŠANAI CRITERIA FOR PUPILS CATERING QUALITY EVALUATION KRITĒRIJI SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAI CRITERIA FOR PUPILS CATERING QUALITY EVALUATION V.Kozule 1, I. Vingris, I.Skrupskis 1, J. AržaĦika 1 LLU Uztura katedra, 2 LLU Pārtikas un vides higiēnas

More information

PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION: EXPERIENCE AND DEVELOPMENTAL TENDENCIES AT LIEPAJA UNIVERSITY

PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION: EXPERIENCE AND DEVELOPMENTAL TENDENCIES AT LIEPAJA UNIVERSITY PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION: EXPERIENCE AND DEVELOPMENTAL TENDENCIES AT LIEPAJA UNIVERSITY Alida Samusevica, Dr.paed., prof. Santa Striguna, PhD student, Liepaja University, Latvia Abstract: Constant

More information

Pārskats par 2016./2017.ak.gadā veiktajām darbībām STUDIJU VIRZIENA VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA pilnveidei

Pārskats par 2016./2017.ak.gadā veiktajām darbībām STUDIJU VIRZIENA VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA pilnveidei APSTIPRINĀTS Banku augstskolas Senāta 09.01.2018. sēdē, protokols Nr.1 Pārskats par 2016./2017.ak.gadā veiktajām darbībām STUDIJU VIRZIENA VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA pilnveidei

More information

DEMAND FOR AND SUPPLY OF HIGHER EDUCATION IN LATVIA

DEMAND FOR AND SUPPLY OF HIGHER EDUCATION IN LATVIA DEMAND FOR AND SUPPLY OF HIGHER EDUCATION IN LATVIA Aija Sannikova 1, Dr.oec., Tamara Grizane 2, Dr.oec., Aina Dobele 3, Dr.oec. 1 University of Economics and Culture, 2 School of Business Administration

More information

Sector Expert Councils (SECs) and their role in developing occupational standards

Sector Expert Councils (SECs) and their role in developing occupational standards Sector Expert Councils (SECs) and their role in developing occupational standards Anita Līce Employers Confederation of Latvia (LDDK) Riga, 27 May 2016 Sectoral Expert councils project experience What

More information

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts. Anna Laizāne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts. Anna Laizāne Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Anna Laizāne LATVIJAS LAUKU SKOLU IZGLĪTĪBAS VIDES MAINĪBAS UN DAUDZVEIDĪBAS IZVĒRTĒŠANA Promocijas darba kopsavilkums Pedagoģijas

More information

DIALOGUE AS WAY TO SUSTAINABLE EDUCATION IN PRESENT SOCIETY

DIALOGUE AS WAY TO SUSTAINABLE EDUCATION IN PRESENT SOCIETY DIALOGUE AS WAY TO SUSTAINABLE EDUCATION IN PRESENT SOCIETY Vilnis Purēns Mg.hist. Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia vilnis@raka.lv Abstract. In his research the author analyses

More information

Grāmatvežu profesionālās izglītošanas un prasmju novērtēšanas sistēmas pilnveidošana

Grāmatvežu profesionālās izglītošanas un prasmju novērtēšanas sistēmas pilnveidošana Saturs Grāmatvežu profesionālās izglītošanas un prasmju novērtēšanas sistēmas pilnveidošana Ruta Šneidere, asoc.prof. LU EVF Grāmatvedības un audita katedras vadītāja, LRGA valdes pr. vietniece Grāmatvedības

More information

Pašvērtējuma ziņojums

Pašvērtējuma ziņojums Profesionālās izglītības kompetences centrs "RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA" Valsts akreditēta augstākās profesionālās izglītības mācību iestāde ar struktūrvienību profesionālā vidusskola Pašvērtējuma ziņojums

More information

BIZNESA PROCESU IZPILDES PERSONALIZĒŠANA UZŅĒMUMU LIETOTNĒS

BIZNESA PROCESU IZPILDES PERSONALIZĒŠANA UZŅĒMUMU LIETOTNĒS RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Informācijas tehnoloģijas institūts Inese Šūpulniece Doktora studiju programmas Informācijas tehnoloģija doktorante BIZNESA

More information

Language situation in i n L a L t a v t i v a i

Language situation in i n L a L t a v t i v a i Language situation in Latvia Study by Latvian Language Agency «Language Situation in Latvia: 2004 2010» Authors of the study: Pauls Balodis Māris Baltiņš Vineta Ernstsone Valts Ernštreits Gunta Kļava Dite

More information

Mārketings. 1.lekcija. Ilze Eglāja

Mārketings. 1.lekcija. Ilze Eglāja Mārketings 1.lekcija Ilze Eglāja 05.09.2012. Ilze Eglāja: momentfoto Kas tas īsti ir? Kas tas īsti ir? Mārketings ir produktu, pakalpojumu un ideju radīšanas, cenas noteikšanas, izplatīšanas un pārdošanas

More information

PZI Pedagoģijas vēstures pētniecības virziens Izglītība kā kultūras mantojums Pētnieku grupa

PZI Pedagoģijas vēstures pētniecības virziens Izglītība kā kultūras mantojums Pētnieku grupa PZI Pedagoģijas vēstures pētniecības virziens Izglītība kā kultūras mantojums Mērķis: Saprast un izskaidrot izglītības procesu transformācijas laikā un telpā Pētnieku grupa Profesori: Iveta Ķestere, Aīda

More information