Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti"

Transcription

1 Projekta Nr. 3 Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās izstrādes gaita un starpposma rezultāti Dace Namsone

2 ZINĀŠANAS PRASMES ATTIEKSMES REĀLĀS DZĪVES SITUĀCIJAS = KOMPETENCE PĀRNESUMS

3 Informāci ja PARADIGMAS MAIŅA Tradicionālais mācīšanas modelis Dziļas mācīšanās modelis TEORĒTISKAIS MODELIS SKOLOT ĀJS REZULTĀTS Dziļa izpratne, jēga TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS Mācīšana un mācīšanās SKOLĒN S SKOLĒ NS SKOLĒ NS SKOLĒ NS SKOLĒ NS Kognitīvās darbības dziļums «mācīšanās kā zināšanu konstruēšana» Attīstīt prasmes, kompetences KOMPETENCES KONTEKSTI (ikdienas situācijas, variatīvi starp mācību priekšmetiem) Metakognitīvie rīki Skolēna mācīšanās mērķi Atgriezeniskā saite «Ziņa» (idea) Kognitīvie rīki IT rīki KOPĀ AR CITIEM Sadarbība Komunikācija

4 1. un 3. uzdevums 1. Pētījums par skolēnu sasniegumu vērtēšanu kompetenču pieejā, tās ieviešanas iespējām. 3. Pētījumos balstīti ieteikumi izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem: skolēnu sasniegumu vērtēšana kompetenču pieejā balstīta satura apguvei STEM priekšmetos. (Tiks turpināts 2017.gadā.)

5 Kāda ir situācija valsts līmeņa pārbaudes darbos, uzsākot reformas (pēc 2006.) gadā? Kādas tendences vērojamas dažādu tipu skolās?

6 Comparison of the levels of cognitive demand Level of cognitive demand PISA level Nationa l testing Lesson observatio n SOLO taxonomy High 5, 6 High 3 Extended abstract; relational Medium 3,4 Medium 2 Multi-structural Low 1a, 2 Low 1 Non-structural Under low 1b 0 Pre-structural

7 Kategoriju salīdzinājums mācību satura reformās Izvēlēti mācību satura aspekti 2006* Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts Caurviju kompetences 2016 Mācīšanās mācīties Izvēlēti kritēriji (skolēns, mācīšanās) Mācīšanās mērķi Atgriezeniskā saite Analītiski kritiskais aspekts Problēmrisināšana, analītiskā un kritiskā domāšana Kognitīvās darbības līmenis Pašizpausmes un radošais aspekts Sociālais un sadarbības aspekts Ideju, inovatīvu risinājumu radīšana Sadarbība un līdzdalība Sadarbības iespējas Matemātiskais Digitālā kompetence Informācijas tehnoloģiju

8 Diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs un matemātikā 2015., gadā Kognitīvā darbība, tās dziļums. Prasmes darbā ar informāciju: prasmes darbā ar informāciju; prasme skaidrot; prasme lietot specifisko valodu. Pētnieciskās darbības prasmes.

9 Diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs un matemātikā 2015., gadā Rezultātu datu kopa: kl. skolēnu 2015.g., skolēnu 2016.g.; kl. skolēnu 2015.g., skolēnu 2016.g. Skolēnu darbu padziļināta analīze (8 sk.)/243 (9 sk.). Datu analīzei izmatoti: Iteman Test Analysis Program; IRT analīzes programma WinSteps; jautājuma atbildes teorijas Raša modelis. Centralizētais eksāmens ķīmijā ( ). Mācību stundu vērojumi.

10 Prasmes darbā ar informāciju DZ g. 38 % ; DZ g. 25% no visiem testelementiem Atrast tekstā: atsevišķa elementāra prasme atrast (atpazīt) tekstā (vienlaidus, vizuālā) konkrētu informāciju, atrast datus tabulā, 60-75%; teksts komplicētāks, satur lieku informāciju, jāinterpretē, jāsaista ar pieredzi, 20-45%; vienlaikus dažāda veida informācija vārdisks teksts, attēls, shēma, grafiks u.c %. Grafiska informācija grafiks, diagramma, shēma: elementāra situācija (piem., nolasīt punktu no vienkārša grafika), 70-80%; kompleksā situācija 25-50%; pašiem jārada 30-50%.

11 Kognitīvā darbība Kognitīvās prasmju mērīšanas līmeņi darbos (DZ g.): - zema līmeņa (atsevišķu terminu atcerēšanās; elementāras prasmes) - 30% uzdevumu; - augsta līmeņa - 8% uzdevumu. Skolēnu rezultāti: 16 36% spēj izpildīt uzdevumus, kuros nepieciešama augstāka līmeņa domāšana.

12 PIEMĒRS: PILOT- EKSĀMENS ĶĪMIJA 12.KL. Vērtēšanas kritērijs: izmantojot tabulā doto informāciju, uzraksta vienu iemeslu, kāpēc aprikozēs, kuras tiek konservētas pēc sēra dedzināšanas metodes, bieži tiek pārsniegta sēra(iv) oksīda pieļaujamā norma. (52%) Iespējas: pamatot, kāpēc ar šo metodi tiek pārsniegta pieļaujamā norma izveidot apgalvojumu, kas ietver to faktoru analīzi, no kā ir atkarīgs rezultāts. Faktori atrodami esošajā tekstā, tie pamatoti faktos. 0 Nesatur faktus no dotās informācijas. Ir ar būtiskām nepilnībām, t.i., atrasti tekstā fakti; atrasts tekstā viens 1 faktors, apgalvojums nav izveidots. 2 Ir apgalvojums; satur 1-2 tekstā atrastus faktorus, kas ietekmē. Apgalvojums ir pilnīgs un pamatots satur 1-2 tekstā atrastus faktorus, 3 kas pamatojas faktos (virsmas laukums cik biezi saliktas ; laiks cik stundas turētas; koncentrācija; kas vēl papildus tiek darīts...). 4 Apgalvojums ir pilnīgs un pamatots ietverts, cik biezi saliktas, cik stundas turētas, koncentrācija, kas vēl papildus tiek darīts... Tas ir sasaistīts ar zināšanām par SO2 relatīvo blīvumu pret gaisu u.c.

13 PIEMĒRS: EKSĀMENS LATVIJAS VĒSTURĒ 9.KL.

14 DD dabaszinātnēs 9.klasei 2015./16. PRASMES DARBĀ AR INFORMĀCIJU INFORMĀCIJAS NOLASĪŠANA (teksts, tabula, shēma) 60 80% INFORMĀCIJAS LIETOŠANA (secinājumi, avotu analīze) 20 50% TEKSTĀ ATRAST PĒTĀMO JAUTĀJUMU 75% PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS PRASMES IZVĒLĒTIES LIELUMU VIENĀDU APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAI EKSPERIMENTĀ IEDZIĻINĀTIES DATOS UN EKSPERIMENTA NOSACĪJUMOS 55 % 30%

15 DD dabaszinātnēs 9.klasei 2015./16. UZDEVUMI 12 no 37 PĀRBAUDA ZEMĀKĀ LĪMEŅA IZZIŅAS DARBĪBU (atsevišķu jēdzienu, procedūru atcerēšanos) 3 no 37 PĀRBAUDA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA IZZIŅAS DARBĪBU SPĒJ IZPILDĪT 16% 25% 36%

16 Sākotnējie secinājumi (1) Skolēnu sniegums ir labs (70 un vairāk %) uzdevumos, kuros mēra elementāras zināšanas vai prasmes. Valsts līmeņa pārbaudes darbos pamatā tiek mērīta zema līmeņa kognitīva darbība. Rezultātā uz skolu tiek raidītas divas pretrunīgas informācijas plūsmas (standarti un pārbaudes darbi).

17 Sākotnējie secinājumi (2) Piedāvātie pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriji, analīzes teksti u.c. (līdzīgi kā mācību stundās) identificē problēmu, ka jaunās paradigmas elementi tiek darbināti vecajā modelī (rakstot, ka tiek mērīta prasme, bet faktiski vai apgalvojums ir pareizs/nepareizs u.c.)

18 Kāds atbalsts skolotājiem ir nepieciešams, lai mācītu skolēniem domāt dziļāk?

19 2. uzdevums Uz pētījumu bāzes radīto labās prakses piemēru un vērtēšanas paraugu aprobācija izmēģinājumskolās.

20 Skolotāji Kopā 13 skolu komandas, kuras iesaistītas valsts pētījumu programmā (2 sākumskolas skolotāji un koordinators). Izvēlētajai apakškompetencei piesaistītas 2-3 skolu komandas. Skolas komanda ir piedalījusies 1. mācību ciklā par efektīvu mācīšanu.

21 Kā notiek aprobācijas pētījums? Pētījumos balstītu piemēru radīšana (research based design) Piemēru un modeļu izstrāde Teorētiskais pamatojums un modelis Piemērs pēc parauga (stundas plāns) Uzdevumi Aktivitāšu apraksts Formatīvā vērtēšana Izstrādāto piemēru aprobācija Aprobēšanas instrumentu izstrāde piemēriem Aprobēšana (klasē ilgākā periodā) Skolēnu rezultātu analīze (skolēnu darbi, uzlabojums) Skolotāju mācības Ekspertu mācības Refleksija, analīze Skolu vadības refleksija Skolotāju refleksija Anketas pirms/pēc aprobācijas Pirms/pēc dati, rezultāti

22 Aprobācijas shēma Skolotājs Iepazīst, analizē Rada pēc modeļa Paraugs, plāns, teorētiskā bāze Jauns nodarbības plāns Pārliecinās, salīdzina Īsteno Skolēnu darbi, dati Iegūst Nodarbība Vēro Ekspertu fokusgrupa Ārējais vērotājs Vēro, izmantojot vērošanas rubriku Atgriezeniskā saite Atgriezeniskā saite Skolotāju fokusgrupa Sākuma dati (darba sākums) Beigu dati (darba beigas)

23 2. uzdevuma rādītāji Turpināts iepriekšējā periodā uzsāktais, kopā ar 51 skolotāju izveidoti 28 moduļi. Turpinās ieviešana 13 izmēģinājumskolās (39 dalībnieki, kl. skolotāju un koordinatoru komandas), izvērtēšana. Veikta iegūto datu analīze ietekmes izpētei. Notikuši 8 aprobācijas semināri. Noticis 1 mācību seminārs ekspertiem. Izdots pieredzes materiālu krājums: 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem Rosināsim skolotājus iedziļināties! un 17 izvērsti piemēri interneta vietnē

24 Skolotāju mācīšanās modelis Stundas efektivitāte Lasītprasme IT prasmes Jaunā pieredze Saskati Sadarbība Kopiena Atbalsts Uzticēšanās Runā Raksti Domā Refleksija

25 SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA ĶĪMIJAS STUNDĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES KOMPETENCES SKOLĒNU PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANĀ SKOLOTĀJU ZINĀŠANU, ATTIEKSMES, UZSKATU UN MĀCĪŠANAS PRAKSES TEORĒTISKAIS MODELIS (WILKINS, 2008) PROFESIONĀLĀ DARBĪBA KOMPETENCES PLĀNOŠANA MĀCĪBU PROCESA VEIDOŠANA MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANA METOŽU IZMANTOŠANA SADARBĪBAS ORGANIZĒŠANA SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA MOTIVĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA PRIEKŠMETA SATURS ĶĪMIJAS PRIEKŠMETA SATURS PAŠREGULĀCIJA UZSKATI REFLEKTĒŠANA PROBLĒMU RISINĀŠANA SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA ATTIEKSME GRIBA MAINĪTIES

26 Prot izvēlēties izvirzītajam mērķim atbilstošus mācību paņēmienus. Prot veidot produktīvas mācību aktivitātes. Prot panākt, ka ikkatrs skolēns iesaistās sarunā, diskusijā. Prot iesaistīt skolēnus jēgpilnā IKT rīku izmantošanā. Prot īstenot formatīvās vērtēšanas paņēmienus, nodrošināt atgriezenisko saiti. Prot... Prot nodrošināt atgriezenisko saiti mācību procesā. Prot analizēt savu novadīto stundu. Prot analizēt savu un citu kolēģu darbu un pastāstīt par to. Prot... Prot organizēt sadarbību starp skolēniem klasē. Iesaistās skolotāju ilgtermiņa mācībās sadarbojoties. Sadarbojas ar kolēģiem skolā un ārpus skolas. Sadarbojas ar vecākiem. Prot...

27 Skolotāja kompetences Es zinu, es daru (PCK) Apakškompetences (kategorijas) Mācību priekšmeta saturā MĀCĪŠANA (teorija, pieejas, prasmes darīt tehnika...) ES (Hattie) Prasmes darbībā (snieguma kritēriji) 0.74 PRODUKTĪVAS MĀCĪBU AKTIVITĀTES KATRA SKOLĒNS IESAISTĀS 0.67 SKOLĒNU METAKOGNITĪVĀS STRATĒĢIJAS DARBINĀŠANA SKOLĒNU IESAISTE IT RĪKU IZMANTOŠANĀ

28 Skolotāju prasmes iespējams novērtēt Komunicēšana par sasniedzamo rezultātu Skolotājs nedara zināmu stundas sasniedzamo rezultātu vai tas notiek formāli, skolēniem nesaprotami. Skolotājs izvirza labi noformulētu mērķi, bet nepārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolotājs izvirza mērķi skolēniem saprotamā valodā un pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolotājs izvirza mērķi un skaidrus snieguma kritērijus, pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams. Skolēni iesaistās mērķu formulēšanā, precizēšanā, koriģēšanā.

29 Kādam būtu jābūt profesionālās pilnveides mērķim, ieviešot dziļās mācīšanās pieeju?

30 Model for teacher change (Guskey, 2002) PROFESSIONAL DEVELOPMENT Change in TEACHERS CLASSROOM PRACTICES Change in STUDENT LEARNING OUTCOMES Change in TEACHERS BELIEFS & ATTITUDES New materials, curricula, teaching methods Evidence

31 SKOLĀ TIEK IEVIESTAS PĀRMAIŅAS Pārmaiņu Iniciatori Skola kā mācīšanās kopiena Skolas vadītājs kā pārmaiņu līderis Analizē situāciju un saprot vajadzības. Formulē mērķus un uzdevumus. Iesaista skolas skolotājus, skolēnus, vecākus. Kopā mācās. Stundās iet cits pie cita. Kopā plāno, analīzē stundas. Savā starpā nodrošina atgriezenisko saiti. Izvirza sasniedzamus mērķus. Organizē pieredzes apmaiņu. Organizē sadarbību visos līmeņos. Sniedz atbalstu. Iesaistās kopīgajās mācībās.

32 Kā pētījumu rezultāti tiek nodoti sabiedrībai?

33 Uzdevums Rekomendāciju izstrāde izglītības politikas veidotājiem un tautsaimniecības partneriem.

34

35 Pieredzes materiālu krājums, piemērs

36 Publikācijas un konferenču tēzes Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp ). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: Dudareva, I., Namsone D. (iesniegts). TEACHERS` CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND USAGE OF ICT IN TEACHING/LEARNING PROCESS. Accepted for publication Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. (iesniegts). Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21 st Century Skills. Proceedings of the ICERI2016, Seviļja, Spānija Volkinsteine, J., Namsone, D. (iesniegts). Science Teachers Learning Team for the Action Research as a Way to improve Inquiry Teaching Practice. Proceedings of ICERI 2016, Seviļja, Spānija Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders. 3rd HOPE Annual Forum. Konstanta, Rumānija Butkēviča, A., Zobena, A. (iesniegts). Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion. 10th International Scientific Conference ''Rural Environment, Education, Personality'', 2017 (Latvia, Jelgava).

37 Publikācijas un konferenču tēzes France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp.51-65). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: Volkinsteine, J., Namsone, D. (2016). Acquisition of Students Scientific Inquire Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II, (pp ). Rēzekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburga, Vācija

38 Uzstāšanās konferencēs, kongresos Namsone, D. Ko rāda 9.klases diagnosticējošā darba rezultāti? LU 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija Prezentācija pieejama: France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Volkinsteine, J., Namsone, D. Acquisition of Student Scientific Inquiry Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science: Experience from Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburga, Vācija

39 Uzstāšanās konferencēs, kongresos France, I., Sarceviča-Kalviške, D. Kā sākumskolā skolotājiem izdodas veidot stundas, lai mācītu skolēniem domāt kā inženieriem? LU 74. zinātniskā konference, Rīga, Latvija Prezentācija pieejama: D. Sarceviča-Kalviške. Pēcstundas diskusija dabaszinātņu skolotāja refleksijas prasmju pilnveidei. Latvijas Universitātes 74. konference, Dudareva, I., Namsone D. (2016). How to Develop Next Stage Teacher Countinuous Professional Development Model: ICT in Science and Math Teaching/Learning Process. 58th International Scientific Conference of Daugavpils University, Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Rēzekne, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Dudareva I. Workshop for Science and Math Teachers as Lab for a Teacher Leaders. 3rd HOPE Annual Forum 2016, Konstanta, Rumānija, Volkinšteine J., Namsone D. Latvian Science Teacher Experience in Learning Team for Improvement of Inquiry Teaching Practice. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Sevilla, Spain Namsone, D. Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21 st Century Skills. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation ICERI Sevilla, Spain

40

41 Seminārs: Pētījumi par inovatīvo skolotāju profesionālajā pilnveidē (24.07)

42 Aktivitātes g. ERAF Praktiskas ievirzes pētījums sadarbībā ar Baltijas Datoru akadēmiju. Nosaukums: Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai. Mērķis: analizēt skolotāju kompetenču pārvaldības procesu un tā ietekmi uz skolas mērķu sasniegšanu.

43 Uzdevumi g. Monogrāfijas ar pagaidu nosaukumu Kā mācīt iedziļinoties? pirmvarianta nodošana recenzēšanai. Pētījuma rezultātu publiskošana. Rezultātu izplatīšana skolās starp skolotājiem.

44 Paldies par uzmanību!

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Monta JAKOVĻEVA TRENERU PROFESIONĀLĀS DIDAKTISKĀS KOMPETENCES PILNVEIDE TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ Promocijas darba kopsavilkums Pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta zinātnes

More information

BIONIKA VIDUSSKOLAS FIZIKAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ

BIONIKA VIDUSSKOLAS FIZIKAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJAS PĒTĪJUMU INSTITŪTS Jānis POPLAVSKIS BIONIKA VIDUSSKOLAS FIZIKAS MĀCĪBU SATURA APGUVĒ Promocijas darba kopsavilkums Doktora

More information

Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education?

Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? Quality of Promoting of New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? Dr.habil.paed. Irina Maslo, irinam@lanet.lv Dr.paed. Andra Fernate, fernate@lanet.lv Dra. Daiga Kalnina, daiga.kalnina@inbox.lv

More information

PROJEKTA. rokasgrāmata.

PROJEKTA. rokasgrāmata. PROJEKTA rokasgrāmata www.etwinning.lv Ievads Izdevējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija Rīga, 2017 Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

More information

Procedures for Granting Scholarships to Foreigners

Procedures for Granting Scholarships to Foreigners Republic of Latvia Cabinet Regulation No. 68 Adopted 24 January 2012 Procedures for Granting Scholarships to Foreigners Issued pursuant to Section 8. 1 of the Law On Institutions of Higher Education I.

More information

FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA STUDIJU PROCESĀ

FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA STUDIJU PROCESĀ LATVIJAS UNIVERSITĀTE PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE PEDAGOĢIJAS NODAĻA FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA STUDIJU PROCESĀ PROMOCIJAS DARBS DOKTORA ZINĀTNISKĀ GRĀDA IEGŪŠANAI PEDAGOĢIJĀ AUGSTSKOLAS PEDAGOĢIJAS

More information

9. Problems of Educational Philosophy and Sociology. Dr. Zanda Rubene (Latvia), Dr. Palmira Peciuliauskiene (Lithuania)

9. Problems of Educational Philosophy and Sociology. Dr. Zanda Rubene (Latvia), Dr. Palmira Peciuliauskiene (Lithuania) 9. Problems of Educational Philosophy and Sociology Chairs: Dr. Zanda Rubene (Latvia), Dr. Palmira Peciuliauskiene (Lithuania) Satura rādītājs / Contents MODEL OF STRUCTURE OF PERSONAL INNOVATIVENESS IN

More information

SKOLĒNU ATBIRŠANA PAMATSKOLĀS. PROBLĒMAS RISINĀJUMI

SKOLĒNU ATBIRŠANA PAMATSKOLĀS. PROBLĒMAS RISINĀJUMI SKOLĒNU ATBIRŠANA PAMATSKOLĀS. PROBLĒMAS RISINĀJUMI Rīga 2007 Šis dokuments ir veidots ar 75% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda, 25% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par

More information

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS

Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE Jeļena Laškova PIEAUGUŠO DARBA MEKLĒTĀJU KARJERAS VADĪBAS PRASMJU VEIDOŠANĀS NODARBINĀTĪBAS ATBALSTA PROGRAMMĀS Promocijas darba kopsavilkums

More information

PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI

PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. May 25 th -26 th, 2012. ISSN 1691-5887 PUSAUDŽU AR VALODAS TRAUCĒJUMIEM KOMUNIKATĪVĀS KOMPETENCES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN RĀDĪTĀJI Evaluation Criteria and Indicators of

More information

BOOK OF ABSTRACTS. 1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists

BOOK OF ABSTRACTS. 1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists BOOK OF ABSTRACTS Multilingualism and multiculturalism: opportunities and challenges in a contemporary speech-language therapy ISSN 2255-9647 ISBN 978-9934-14-069-3 MARCH 21, 2014 RIGA, LATVIA Speech Therapists

More information

Social Dialogue as Precondition for Social Work Professionalization in the Context of Non-Formal Education

Social Dialogue as Precondition for Social Work Professionalization in the Context of Non-Formal Education Social Dialogue as Precondition for Social Work Professionalization in the Context of Non-Formal Education Sociāls dialogs kā sociālā darba profesionalizācijas priekšnosacījums neformālās izglītības kontekstā

More information

ES STRUKTŪRFONDU IETEKMES UZ LATVIJAS MAKROEKONOMISKIEM RĀDĪTĀJIEM EKONOMETRISKĀ MODELĒŠANA

ES STRUKTŪRFONDU IETEKMES UZ LATVIJAS MAKROEKONOMISKIEM RĀDĪTĀJIEM EKONOMETRISKĀ MODELĒŠANA Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte Sekcija Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā ES STRUKTŪRFONDU IETEKMES UZ LATVIJAS MAKROEKONOMISKIEM

More information

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION DOI: 10.21277/sw.v2i6.257 INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT FOR PUPILS WITH SPECIAL NEEDS IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION Rezekne Academy of Technologies, Latvia Abstract The paper is focused on the analysis

More information

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA DATORSISTĒMAS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA DATORSISTĒMAS RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE DATORZINĀTNES UN INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE 2010.g. " Apstiprināts RTU Senāta sēdē ", protokola Nr. Mācību prorektors.. U. Sukovskis PROFESIONĀLO STUDIJU PROGRAMMA

More information

LU PPMF PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA

LU PPMF PEDAGOĢIJAS ZINĀTNISKĀ INSTITŪTA LATVIJAS UNIVERSITĀTE Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte Pedagoģijas zinātniskais institūts Jūrmalas gatve 74/76, Rīga LV-1083, tālrunis 67034042, fakss 67033860, e-pasts: pzi@lu.lv, www.pzi.lu.lv

More information

SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345)

SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345) LATVIJAS UNIVERSITĀTES Ekonomikas un vadības fakultāte SABIEDRĪBAS VADĪBAS MAĢISTRA (KODS 45345) STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 2004.-2010.a.g. Rīga, 2010 1 Latvijas Izglītības un zinātnes

More information

Ievads Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības. raksti. Remigijs Počs Velga Ozoliņa

Ievads Valsts pētījumu programmas 5.2. Tautsaimniecības. raksti. Remigijs Počs Velga Ozoliņa raksti LATVIJAS EKONOMIKAS KONKURĒTSPĒJAS IZPĒTES INSTRUMENTĀRIJS Remigijs Počs remigijs.pocs@rtu.lv Velga Ozoliņa velga.ozolina@rtu.lv Atslēgas vārdi: konkurētspējas izpētes metodoloģija, starptautiskā

More information

Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons

Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons Oskars Kalpaks Liepaja Secondary School No. 15 Using Latvian folk song melodies in the vocabulary acquisition process in foreign language lessons Scientific research Foreign linguistics Author: Džūlija

More information

Lēvenes Boloņas procesa ministru konferences komunikē

Lēvenes Boloņas procesa ministru konferences komunikē Lēvenes Boloņas procesa ministru konferences komunikē G.Rēvalde Izglītības un zinātnes ministrija Augstākās izglītības departamenta direktore Konferences norises vieta Leuven/Louvain-la-Neuve (Beļģija),

More information

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas DATORSISTĒMAS Pašnovērtējuma ziņojums Rīga, 2004 Saturs

More information

LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām

LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām LEAN pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām 06.03.2015. Kāpēc izvēlēties LEAN? Kā radās LEAN Kas ir LEAN "5 Kāpēc?" metode LEAN uzturēšana un pilnveidošana LEAN domāšana Kāpēc

More information

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts. Anna Laizāne

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts. Anna Laizāne Latvijas Lauksaimniecības universitāte Izglītības un mājsaimniecības institūts Anna Laizāne LATVIJAS LAUKU SKOLU IZGLĪTĪBAS VIDES MAINĪBAS UN DAUDZVEIDĪBAS IZVĒRTĒŠANA Promocijas darba kopsavilkums Pedagoģijas

More information

TŪRISMA VADĪBA. Pašnovērtējuma ziņojums par / studiju gadu LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

TŪRISMA VADĪBA. Pašnovērtējuma ziņojums par / studiju gadu LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma TŪRISMA VADĪBA (kods 42812) Pašnovērtējuma ziņojums par 2009. / 2010. studiju gadu APSTIPRINĀTS LiepU Senāta

More information

52.STARTPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI

52.STARTPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES MATERIĀLI DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE DAUGAVPILS UNIVERSITY DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES ZINĀTĽU DAĻA SCIENCE DEPARTMENT OF DAUGAVPILS UNIVERSITY DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES JAUNO ZINĀTNIEKU ASOCIĀCIJA DAUGAVPILS UNIVERSITY

More information

TELEMATIKA TJI\ LOGISTIKA

TELEMATIKA TJI\ LOGISTIKA Transporta un sakaru insfitbts DOKTORA STUDIJU PROGRAVIMA TELEMATIKA TJI\ LOGISTIKA Transporta un sakaru institflts Lomonosova iela l, RIga, LV-1019, Latvija Reg. Nr.40003458903 Tdlr. : 7 I 00650, fakss

More information

EDUCATION. Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

EDUCATION. Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia EDUCATION ROLE OF UNIVERSITY LIFELONG Inguna Jurgelane 1, Tamara Grizane 2, Liga Jankova 3 1 Riga Technical University, Latvia 2 School of Business Administration Turiba, Latvia 3 Riga Teacher Training

More information

Mārketings. 1.lekcija. Ilze Eglāja

Mārketings. 1.lekcija. Ilze Eglāja Mārketings 1.lekcija Ilze Eglāja 05.09.2012. Ilze Eglāja: momentfoto Kas tas īsti ir? Kas tas īsti ir? Mārketings ir produktu, pakalpojumu un ideju radīšanas, cenas noteikšanas, izplatīšanas un pārdošanas

More information

Atzīšana un atvērtie izglītības resursi. Tematiskais ziņojums par jaunāko informāciju Eiropas gada pārskatā par atzīšanu

Atzīšana un atvērtie izglītības resursi. Tematiskais ziņojums par jaunāko informāciju Eiropas gada pārskatā par atzīšanu Atzīšana un atvērtie izglītības resursi Tematiskais ziņojums par jaunāko informāciju Eiropas 2016. gada pārskatā par atzīšanu Atzīšana un atvērtie izglītības resursi Tematiskais ziņojums par jaunāko informāciju

More information

Ēnu ekonomika gada 23. martā

Ēnu ekonomika gada 23. martā Ēnu ekonomika 2010. gada 23. martā Ēnu ekonomikas definīcija Ēnu ekonomika* apvieno visus ekonomiskās darbības veidus, kuri būtu aplikti ar nodokļiem, ja dati par tiem būtu pieejami nodokļu iestādēm: Neuztvertā

More information

E-LEARNING A CONTEMPORARY TERTIARY EDUCATION SOLUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION

E-LEARNING A CONTEMPORARY TERTIARY EDUCATION SOLUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION E-LEARNING A CONTEMPORARY TERTIARY EDUCATION SOLUTION IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION Mag. phil. Anita Emse Mag. sc. comp. Sundars Vaidesvarans School of Business Administration Turība, Latvia Graudu street

More information

Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) INTE Teacher - pedagogical creativity and developer promoter

Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) INTE Teacher - pedagogical creativity and developer promoter Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 ( 2015 ) 4068 4073 INTE 2014 Teacher - pedagogical creativity and developer promoter M. Zivitere a*,

More information

Training of Financial Technology Specialists with RTU Bachelor Program in "Financial Engineering"

Training of Financial Technology Specialists with RTU Bachelor Program in Financial Engineering Training of Financial Technology Specialists with RTU Bachelor Program in "Financial Engineering" Andrejs Matvejevs, Riga Technical University, andrejs.matvejevs@rtu.lv Oksana Pavlenko, Riga Technical

More information

ORGANIZĀCIJAS KOMUNIKĀCIJA AR ĀRĒJO VIDI: SIA LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS PIEMĒRS

ORGANIZĀCIJAS KOMUNIKĀCIJA AR ĀRĒJO VIDI: SIA LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS PIEMĒRS ORGANIZĀCIJAS KOMUNIKĀCIJA AR ĀRĒJO VIDI: SIA LATVIJAS LAUKU KONSULTĀCIJU UN IZGLĪTĪBAS CENTRS PIEMĒRS ORGANIZATION S COMMUNICATION WITH EXTERNAL ENVIRONMENT: EXAMPLE OF LATVIAN RURAL ADVISORY AND TRAINING

More information

Discourse-related word order variation in Latvian Ar diskursu saistītas vārdu secības variācijas latviešu valodā

Discourse-related word order variation in Latvian Ar diskursu saistītas vārdu secības variācijas latviešu valodā VALODA: NOZĪME UN FORMA 5 Discourse-related word order variation in Latvian Ar diskursu saistītas vārdu secības variācijas latviešu valodā Toms Voits 1 University College London Division of Psychology

More information

PERSPECTIVES ON DEVELOPING E-LEARNING AT THE STATE BORDER GUARD COLLEGE OF THE REPUBLIC OF LATVIA

PERSPECTIVES ON DEVELOPING E-LEARNING AT THE STATE BORDER GUARD COLLEGE OF THE REPUBLIC OF LATVIA PERSPECTIVES ON DEVELOPING E-LEARNING AT THE STATE BORDER GUARD COLLEGE OF THE REPUBLIC OF LATVIA Mārtiņš Spridzāns 1, Jans Pavlovičs 2, 1 State Border Guard College, Latvia, e-mail: martins.spridzans@rs.gov.lv

More information

Bakalaura darba rakstīšanas vadlīnijas Metodisks materiāls

Bakalaura darba rakstīšanas vadlīnijas Metodisks materiāls RTU EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Vides zinātnes bakalaura studiju programma Bakalaura darba rakstīšanas vadlīnijas Metodisks materiāls Rīgas Tehniskā universitāte 1 PRIEKŠVĀRDS Bakalaura

More information

Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību

Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību Pētniecības ziņojums Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību 3. Nodevums. Noslēguma ziņojums Šis ziņojums ir izstrādāts ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas

More information

Leonardo da Vinci. Projektu katalogs Project Compendium

Leonardo da Vinci. Projektu katalogs Project Compendium Leonardo da Vinci Projektu katalogs Project Compendium 2007 2008 www.viaa.gov.lv/leonardo 2007. GADA PROJEKTI [ 2 ] SATURS / TABLE OF CONTENTS Priekšvārds / Introduction...3 Izdevumā izmantotie valstu

More information

ISSN KALBŲ STUDIJOS NR. * STUDIES ABOUT LANGUAGES NO. 22

ISSN KALBŲ STUDIJOS NR. * STUDIES ABOUT LANGUAGES NO. 22 ISSN 1648-2824 KALBŲ STUDIJOS. 2013. 22 NR. * STUDIES ABOUT LANGUAGES. 2013. NO. 22 Term Ontogenesis in Educational Research Discourse: Focus on Term Language Jeļena Zaščerinska, Ludmila Aļeksejeva, Mihails

More information

THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON A TEACHER

THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON A TEACHER Abstract THE IMPACT OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON A TEACHER Ivars Muzis Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia Introduction. This paper outlines socio cultural factors which

More information

SPORT STUDENT FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND USE HABITS

SPORT STUDENT FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND USE HABITS SPORT STUDENT FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND USE HABITS Ieva Rudzinska Monta Jakovļeva Latvian Academy of Sport Education, Latvia Abstract. The aim of the research is to analyze sport student foreign language

More information

LU Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku vērtējumā

LU Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku vērtējumā LU Bibliotēkas pakalpojumi un to kvalitāte Medicīnas fakultātes studentu un mācībspēku vērtējumā Latvijas Universitātes 71. zinātniskā konference: Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija 2013.gada

More information

ZINĀTNISKIE RAKSTI DATORTEHNOLOĢIJAS VĒSTURES AVOTU REPREZENTĀCIJĀ, EDĪCIJĀ UN AVOTPĒTNIECISKAJĀ KRITIKĀ. Aleksandrs Ivanovs

ZINĀTNISKIE RAKSTI DATORTEHNOLOĢIJAS VĒSTURES AVOTU REPREZENTĀCIJĀ, EDĪCIJĀ UN AVOTPĒTNIECISKAJĀ KRITIKĀ. Aleksandrs Ivanovs ZINĀTNISKIE RAKSTI 5 DATORTEHNOLOĢIJAS VĒSTURES AVOTU REPREZENTĀCIJĀ, EDĪCIJĀ UN AVOTPĒTNIECISKAJĀ KRITIKĀ Aleksandrs Ivanovs Dr. hist., Daugavpils Universitātes profesors, Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas

More information

THE LATVIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE LATVIEŠU VALODA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

THE LATVIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE LATVIEŠU VALODA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ White Paper Series Balto grāmatu sērija THE LATVIAN LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE LATVIEŠU VALODA DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ Inguna Skadiņa Andrejs Veisbergs Andrejs Vasiļjevs Tatjana Gornostaja Iveta Keiša Alda

More information

STUDENTU VESELĪGA DZĪVESVEIDA IZPRATNES UN PARADUMU VEIDOŠANĀS MIJSAKARĪBAS

STUDENTU VESELĪGA DZĪVESVEIDA IZPRATNES UN PARADUMU VEIDOŠANĀS MIJSAKARĪBAS LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Helēna VECENĀNE STUDENTU VESELĪGA DZĪVESVEIDA IZPRATNES UN PARADUMU VEIDOŠANĀS MIJSAKARĪBAS Promocijas darba kopsavilkums Pedagoģijas doktora grāda iegūšanai sporta

More information

Prevention of Speech and Language Disorders in Preschool Children

Prevention of Speech and Language Disorders in Preschool Children 10.2478/v10196-011-0023-0 SARMITE TUBELE Riga Teacher Training and Educational Management Academy University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Latvia Prevention of Speech and Language

More information

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts RTU Būvniecības fakultāte Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMS 2008. gada decembris SATURS 1. STUDIJU PROGRAMMAS

More information

SWRL: RULE ACQUISITION USING ONTOLOGY SWRL: LIKUMU IEGŪŠANA, IZMANTOJOT ONTOLOĢIJU. D. Plinere, A. Borisov

SWRL: RULE ACQUISITION USING ONTOLOGY SWRL: LIKUMU IEGŪŠANA, IZMANTOJOT ONTOLOĢIJU. D. Plinere, A. Borisov SWRL: RULE ACQUISITION USING ONTOLOGY SWRL: LIKUMU IEGŪŠANA, IZMANTOJOT ONTOLOĢIJU D. Plinere, A. Borisov Keywords: ontology, rule acquisition, Protégé, SWRL rules Tab, Jess Abstract - Nowadays rule-based

More information

Norādāmie vietniekvārdi kā vietas deiksi latviešu valodā Demonstrative pronouns as space deixis in Latvian

Norādāmie vietniekvārdi kā vietas deiksi latviešu valodā Demonstrative pronouns as space deixis in Latvian GRAMATIKA UN SAZIŅA Norādāmie vietniekvārdi kā vietas deiksi latviešu valodā Demonstrative pronouns as space deixis in Latvian Madara Kalniete Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte E-pasts:

More information

Media Literacy as a Tool in the Agency Empowerment Process

Media Literacy as a Tool in the Agency Empowerment Process ISSN 1392-5016. ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA 2016 37 DOI: http://dx.doi.org/10.15388/actpaed.2016.37.????? tarpkultūrinis ugdymas ir komunikacija Media Literacy as a Tool in the Agency Empowerment Process

More information

Part I. Country Reports. 01 Latvia Report _ Rita Birzina. 02 Philippines Report _ Juvy Lizette Gervacio. 03 UK Report _ Sarah Jones

Part I. Country Reports. 01 Latvia Report _ Rita Birzina. 02 Philippines Report _ Juvy Lizette Gervacio. 03 UK Report _ Sarah Jones Part I Country Reports 01 Latvia Report _ Rita Birzina 02 Philippines Report _ Juvy Lizette Gervacio 03 UK Report _ Sarah Jones e-learning for Lifelong Learning in Latvia 01 Rita Birzina Doctor of Pedagogy

More information

Licences, patenti un autortiesības

Licences, patenti un autortiesības Licences, patenti un autortiesības Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte 2014. gada 15. oktobrī Licences, patenti un autortiesības Programmatūra Kārlis Kalviškis, LU Bioloģijas fakultāte Brīvības pakāpes

More information

CONTRACTIVE AND APPLIED LINGUISTICS. SfSSTflTAMfl UN LIETISKfl VflLODNIECIBfl

CONTRACTIVE AND APPLIED LINGUISTICS. SfSSTflTAMfl UN LIETISKfl VflLODNIECIBfl CONTRACTIVE AND APPLIED LINGUISTICS SfSSTflTAMfl UN LIETISKfl VflLODNIECIBfl RIGA 1998 LATVIJAS UNIVERSITATE Svesvalodu fakultate Sastatamas valodniectbas katedra S A S T A T A M A U N L I E T L S K A

More information

Methodology for describing prepositions

Methodology for describing prepositions Prievārdu pētīšanas metodes 1 Methodology for describing prepositions Egle Žilinskaite-Šinkūniene (Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė) Viļņas Universitāte Universiteto g. 5, Viļņa, LT-01513 E-pasts: egle.zilinskaite@flf.vu.lt

More information

PRIMARY SCHOOL TEACHERSí VIEWS ON A HOLISTIC APPROACH TO FACILITATING THE ACQUISITION OF MUSICAL CULTURAL VALUES

PRIMARY SCHOOL TEACHERSí VIEWS ON A HOLISTIC APPROACH TO FACILITATING THE ACQUISITION OF MUSICAL CULTURAL VALUES DOI: 10.2478/jtes-2013-0013 Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 15, no. 2, pp. 78ñ90, 2013 PRIMARY SCHOOL TEACHERSí VIEWS ON A HOLISTIC APPROACH TO FACILITATING THE ACQUISITION OF MUSICAL

More information

THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL IN THE STUDY PROCESS Gita Verdina 1, Nijol Kaš tien 2

THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL IN THE STUDY PROCESS Gita Verdina 1, Nijol Kaš tien 2 THE ROLE OF THE INTERNAL CONTROL IN THE STUDY PROCESS Gita Verdina 1, Nijol Kaš tien 2 1 School of Business and Finance, Kr. Valdemara str. 161, LV-13 Riga, Latvia E-mail: gita.verdina@ba.lv 2 EKF Naugarduko

More information

Stance and politeness in spoken Latvian

Stance and politeness in spoken Latvian 2015L lingua posnaniensis lvii (1) DOI 10.1515/linpo-2015-0002 Stance and politeness in spoken Latvian Joanna Chojnicka University of Bremen, joanna.chojnicka@uni-bremen.de Abstract: Joanna Chojnicka.

More information

LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE MAREKS NIKLASS PROMOCIJAS DARBS

LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE MAREKS NIKLASS PROMOCIJAS DARBS LATVIJAS UNIVERSITĀTE SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE MAREKS NIKLASS JAUNIEŠU AR ZEMU IZGLĪTĪBU IEKĻAUŠANĀS DARBA TIRGŪ LATVIJĀ PROMOCIJAS DARBS Doktora grāda iegūšanai socioloģijas nozarē Apakšnozare: lietišķā

More information

PORTUGAL. Google Earth

PORTUGAL. Google Earth PORTUGAL Google Earth Institutional Partners The project, goals & the challenge Outcomes Outputs The team Dissemination Other Activities Safety matters, why? Fatal work accidents under 25 Y (EU) 2012 2013

More information

Inclusive Education: from Policy Dialogue to Collaborative Action

Inclusive Education: from Policy Dialogue to Collaborative Action Regional Preparatory Conference for the 48 th session of the International Conference on Education (Europe and the North American Region) Inclusive Education: from Policy Dialogue to Collaborative Action

More information

ADVANCES OF EBIG3 COURSE IMPLEMENTATION AND A VISION ON THE EPORTFOLIO SYSTEM POSSIBLE INTEGRATION

ADVANCES OF EBIG3 COURSE IMPLEMENTATION AND A VISION ON THE EPORTFOLIO SYSTEM POSSIBLE INTEGRATION ADVANCES OF EBIG3 COURSE IMPLEMENTATION AND A VISION ON THE EPORTFOLIO SYSTEM POSSIBLE INTEGRATION Aleksandrs Gorbunovs 1 Dipl.ing. & M.sc.edu.; Atis Kapenieks 2 Dr.phys.; Kristaps Kapenieks 3 B.ba.; Guna

More information

AUTONOMOUS ENGLISH ACQUISITION IN BLENDED E-STUDIES FOR ADULTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ACTIVE RESEARCH

AUTONOMOUS ENGLISH ACQUISITION IN BLENDED E-STUDIES FOR ADULTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ACTIVE RESEARCH AUTONOMOUS ENGLISH ACQUISITION IN BLENDED E-STUDIES FOR ADULTS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ACTIVE RESEARCH Ināra Bojāre Daugavpils University, Latvia Abstract. Holistic approach is the main princip of

More information

SUMMER SCHOOL GEODESY AND GLOBAL WARMING VASARAS SKOLA ĂEODĒZIJA UN GLOBĀLĀ SASILŠANA

SUMMER SCHOOL GEODESY AND GLOBAL WARMING VASARAS SKOLA ĂEODĒZIJA UN GLOBĀLĀ SASILŠANA ISSN 1691-4341 GEOMATICS ĂEOMĀTIKA 2008-4341 SUMMER SCHOOL GEODESY AND GLOBAL WARMING VASARAS SKOLA ĂEODĒZIJA UN GLOBĀLĀ SASILŠANA Ivars Aleksejenko Laboratory asistant of Geomatic department, Bc.sc. ing,

More information

HIGHER EDUCATION GOVERNANCE IN THE KNOWLEDGE SOCIETY BY Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Ilmars Slaidins, Ilze Buligina

HIGHER EDUCATION GOVERNANCE IN THE KNOWLEDGE SOCIETY BY Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Ilmars Slaidins, Ilze Buligina HIGHER EDUCATION GOVERNANCE IN THE KNOWLEDGE SOCIETY BY Atis Kapenieks, Bruno Zuga, Ilmars Slaidins, Ilze Buligina Riga Technical University, Riga, Latvia Azenes iela 12, Riga, Latvia, desc@rsf.rtu.lv

More information

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. III daļa SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION

SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. III daļa SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION RĒZEKNES AUGSTSKOLA IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE REZEKNE HIGHER EDUCATION INSTITUTION FACULTY OF EDUCATION AND DESIGN ISSN 2256-0637 SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA Starptautiskās zinātniskās konferences

More information

Intergenerational Learning in Organisations - IGLOO

Intergenerational Learning in Organisations - IGLOO Intergenerational Learning in Organisations - IGLOO Progress/Final Report Public Part Project information Project acronym: Project title: Project number: Sub-programme or KA: Project website: IGLOO Intergenerational

More information

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI 20 (2)

VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI 20 (2) Liepājas Universitāte Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI Rakstu krājums 20 (2) Valoda un vide Terminoloģija Tulkošanas jautājumi 1 Liepāja 2016 Vārds un tā pētīšanas

More information

Aging With Active Knowledge and Experience

Aging With Active Knowledge and Experience Aging With Active Knowledge and Experience EDUCATIONAL NEEDS AND EXPECTATIONS OF PEOPLE OVER 50 Final report ISBN 978-9984-48-105-0 Latvia, 2013 This publication does not represent the point of view of

More information

Lifelong Learning Programme Centralised Actions

Lifelong Learning Programme Centralised Actions Lifelong Learning Programme Centralised Actions Ute Haller-Block Head of Unit Lifelong Learning: Leonardo, Grundtvig and Dissemination Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture LLP Programme

More information

Velga LAUGALE Liepājas Universitāte

Velga LAUGALE Liepājas Universitāte ISSN 2335-2019, e-issn 2335-2027 DARNIOJI DAUGIAKALBYSTĖ / SUSTAINABLE MULTILINGUALISM. 2/2013 http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.2.9 Velga LAUGALE Liepājas Universitāte FRAZEOLOĢISMU APGUVE AUGSTĀKAJĀ

More information

SHARING INFORMATION ON PROGRESS (SIP) June 2015

SHARING INFORMATION ON PROGRESS (SIP) June 2015 SHARING INFORMATION ON PROGRESS (SIP) June 2015 Statement of Renewed Commitment Alberta College is a higher educational institution which implements higher educational standards and keeps in line with

More information

BIOLOGY CONTENTS IN CURRICULA OF COMPULSORY EDUCATION IN SERBIA, FINLAND AND ENGLAND

BIOLOGY CONTENTS IN CURRICULA OF COMPULSORY EDUCATION IN SERBIA, FINLAND AND ENGLAND Arch. Biol. Sci., Belgrade, 66 (2), 859-866, 2014 DOI:10.2298/ABS1402859O BIOLOGY CONTENTS IN CURRICULA OF COMPULSORY EDUCATION IN SERBIA, FINLAND AND ENGLAND ANA DJOKIĆ-OSTOJIĆ 1, TOMKA MILJANOVIĆ 2,

More information

LANGUAGE POLICY AND PROTECTION OF THE STATE LANGUAGE IN LATVIA

LANGUAGE POLICY AND PROTECTION OF THE STATE LANGUAGE IN LATVIA LANGUAGE POLICY AND PROTECTION OF THE STATE LANGUAGE IN LATVIA Ina Druviete After 50 years of incorporation into the USSR the independence of the Republic of Latvia (founded in 1918) was re-established

More information

Various Methods of Knowledge Assessment during the Training of IT Specialists

Various Methods of Knowledge Assessment during the Training of IT Specialists ISSN 2255-8691 (online) ISSN 2255-8683 (print) May 2017, vol. 21, pp. 80 85 doi: 10.1515/acss-2017-0011 https://www.degruyter.com/view/j/acss Various Methods of Knowledge Assessment during the Training

More information

DIDACTIC MODEL FOR THE STUDIES OF GEODESY

DIDACTIC MODEL FOR THE STUDIES OF GEODESY DIDACTIC MODEL FOR THE STUDIES OF GEODESY Inese Bimane Latvia University of Agriculture, Abstract: The article deals with a brief overview of history of didactic models, the most popular models in Germany

More information

Accreditation materials

Accreditation materials Riga Teacher Training and Educational Management Academy Faculty of Pedagogy Second level short cycle professional study program Teacher-Speech Therapist Accreditation materials Program director Mg.paed.

More information

Latvian verbs of speaking and their relations to evidentiality

Latvian verbs of speaking and their relations to evidentiality ISSN 1392 1517. Online ISSN 2029 8315. KALBOTYRA. 2016 69 DOI: https://doi.org/10.15388/klbt.2016.10367 Latvian verbs of speaking and their relations to evidentiality Joanna Chojnicka Postcolonial Language

More information

Understanding entrepreneurship development in Latvia: a cross-disciplinary approach

Understanding entrepreneurship development in Latvia: a cross-disciplinary approach Int. J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 13, No. 3, 2011 293 Understanding entrepreneurship development in Latvia: a cross-disciplinary approach Tatjana Koke Faculty of Education and Psychology,

More information

Kā būt inovatīvam zirgkopības nozarē?

Kā būt inovatīvam zirgkopības nozarē? EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Kā būt inovatīvam zirgkopības nozarē? Ceļvedis Centrālās Baltijas jūras reģiona valstu praksē Kā būt inovatīvam zirgkopības nozarē?

More information

Development of the. University of Latvia Campus in Riga City Environment

Development of the. University of Latvia Campus in Riga City Environment Development of the University of Latvia Campus in Riga City Environment Indriėis Muižnieks, Uăis Šēnbergs, September 2009 OECD IMHE Meeting, Higher Education Spaces and Places, Riga, December 6 8, 2009

More information

Achievement Equity by Urbanization in Latvia s Primary Education Analysis of PIRLS 2006 and TIMSS 2007 Data

Achievement Equity by Urbanization in Latvia s Primary Education Analysis of PIRLS 2006 and TIMSS 2007 Data Achievement Equity by Urbanization in Latvia s Primary Education Analysis of PIRLS 2006 and TIMSS 2007 Data Ieva Johansone, TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, johansoi@bc.edu Abstract

More information

Greece / Grèce (799) UNITWIN/ UNESCO Chairs Programme. Progress Report. Period of activity: March May 2010

Greece / Grèce (799) UNITWIN/ UNESCO Chairs Programme. Progress Report. Period of activity: March May 2010 Greece / Grèce (799) UNITWIN/ UNESCO Chairs Programme Progress Report Period of activity: March 2008 - May 2010 UNESCO Chair in Information and Communication Technologies (ICTs) in Education for Sustainable

More information

Language Network for Quality Assurance

Language Network for Quality Assurance Progress Report Public Part 134307-LLP-1-2007-1-UK-ERASMUS-ENW Project information Project acronym: Project title: Project number: Sub-programme or KA: Project website: LANQUA Language Network for Quality

More information

PRINCIPLES OF SAMPLING IN EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION

PRINCIPLES OF SAMPLING IN EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Andreas Ahrens, Jeļena Zaščerinska. Principles of in Educational Research in Higher Education PRINCIPLES OF SAMPLING IN EDUCATIONAL RESEARCH IN HIGHER EDUCATION Andreas Ahrens Department of Electrical

More information

Maximizing Learning in an ESOLinfused Classroom: Instructional Dynamics and Management. Chapter 8 G. Poole Power Point by: J.

Maximizing Learning in an ESOLinfused Classroom: Instructional Dynamics and Management. Chapter 8 G. Poole Power Point by: J. Maximizing Learning in an ESOLinfused Classroom: Instructional Dynamics and Management Chapter 8 G. Poole Power Point by: J. Govoni Teach the Text Backward 1. Skim through Chapter 8. 2. Review the bold

More information

The ToWe Project Enhancing Opportunities for Toddlers Wellbeing. Monika Röthle Klingenthal,

The ToWe Project Enhancing Opportunities for Toddlers Wellbeing. Monika Röthle Klingenthal, The ToWe Project Enhancing Opportunities for Toddlers Wellbeing Monika Röthle Klingenthal, 1. 6. 2017 Enhancing the Education and Wellbeing of Disadvantaged Toddlers through the Development of Training

More information

THE PRINCIPAL S ROLE IN THE FINNISH SCHOOLS

THE PRINCIPAL S ROLE IN THE FINNISH SCHOOLS Metodički obzori 9; vol. 5(2010)1 Professional paper UDK: 371.111 Primljeno: 27. 4. 2010. THE PRINCIPAL S ROLE IN THE FINNISH SCHOOLS Nikola Radivojevic, MSc Economic High School Kragujevac/Serbia e-mail:

More information

Introductory Programming Training of First Year Students at Riga Technical University

Introductory Programming Training of First Year Students at Riga Technical University Introductory Programming Training of First Year Students at Riga Technical University Natalya Prokofyeva, Marina Uhanova, Sabina Katalnikova, Oksana Zavyalova and Aleksejs Jurenoks Faculty of Computer

More information

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personal information Surname(s) / First name(s) Telephone(s) +371-67100654 Fax(es) +371-67100535 E-mail(s) Work experience Occupation or position held Main activities and responsibilities

More information

PLEASE NOTE! THIS IS SELF ARCHIVED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE

PLEASE NOTE! THIS IS SELF ARCHIVED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE PLEASE NOTE! THIS IS SELF ARCHIVED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE To cite this Article: K. Komulainen, P. Tani, T. Ylikoski (2017) FACILITATING THE TRANSITION TO HIGHER EDUCATION WITH A DIGITAL PATHWAY,

More information

Kick-Off-Meeting April 1 st 3 rd 2009 Large Conference Hall of Hotel Riga

Kick-Off-Meeting April 1 st 3 rd 2009 Large Conference Hall of Hotel Riga Baltic Sea Region Programme 2007-2013 project Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change BalticClimate Kick-Off-Meeting April 1 st 3 rd 2009 Large Conference

More information

Monitoring & Evaluation System in Supporting Quality Compulsory Education in China

Monitoring & Evaluation System in Supporting Quality Compulsory Education in China Monitoring & Evaluation System in Supporting Quality Compulsory Education in China Delegation of P. R. China April 18, 2007 Monitoring & Evaluation System in Supporting Quality Compulsory Education in

More information

Ineta Helmane Emotions of Primary School Pupils in Mathematics Lessons

Ineta Helmane Emotions of Primary School Pupils in Mathematics Lessons Signum Temporis 2016; 8(1): 22 29 Research Article Ineta Helmane Emotions of Primary School Pupils in Mathematics Lessons Open Access DOI 10.1515/sigtem-2016-0013 Abstract: The article describes and analyses

More information

Groningen Declaration: Helping Digital Data Move

Groningen Declaration: Helping Digital Data Move Groningen Declaration: Helping Digital Data Move is the future user centric? Victoriano Giralt Groningen Declaration Network President ICT Director / CIO University of Málaga Digitālie dati mobilitātes

More information

ICT Competences Acquisition using the Concorde e-learning Platform

ICT Competences Acquisition using the Concorde e-learning Platform ICT Competences Acquisition using the Concorde e-learning Platform Mircea Giurgiu To cite this version: Mircea Giurgiu. ICT Competences Acquisition using the Concorde e-learning Platform. International

More information

RTI: Does it work? WERA Annual Assessment Conference December 8-10, 2011

RTI: Does it work? WERA Annual Assessment Conference December 8-10, 2011 RTI: Does it work? WERA Annual Assessment Conference December 8-10, 2011 Mike Jacobsen Director of Assessment/Curriculum & RTI Coordinator-White River School District mjacobse@whiteriver.wednet.edu Definitions

More information

Analysis of Teachers Use of Web Technologies: Focus on Teachers Enterprise 3.0 Application

Analysis of Teachers Use of Web Technologies: Focus on Teachers Enterprise 3.0 Application Journal of Information Technology and Application in Education Vol. 3 Iss. 1, March 2014 doi: 10.14355/jitae.2014.0301.04 www.jitae.org Analysis of Teachers Use of Web Technologies: Focus on Teachers 3.0

More information

European Research Council Established by the European Commission

European Research Council Established by the European Commission ERC Advanced Grants 216 Outcome: Indicative statistics Reproduction is authorised provided the source 'ERC' is acknowledged. NB: In these graphs, 'grantee' refers to a candidate selected for ERC funding.

More information