4. انخجرح )الخبرات االكاديمية و التخصصية(:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "4. انخجرح )الخبرات االكاديمية و التخصصية(:"

Transcription

1 فهى ) )) السيرة الذاتية)) ان عهىيب انشخص خ: االضى : ك بل عى فبضم انج ص : ركر انحبنخ االجز بع خ : يزسوط انج ط خ : عرال خ انذ ب خ : يطهى ربر خ ويكب ان ال : / 7 / انع ىا : واضظ / انعس س خ / انحفر خ / انذاور انغرث E.MAIL: انهغخ األو :انعرث خ انهغب األخري : ا جه س ) لراءح كزبثخ ركهى انهمت انعه : يذرش انىظ فخ انحبن خ: اضزبر جبيع انشهبا انعه خ)ان ؤهال األكب خ( : انذرجخ انعه خ انكه خ انجبيعخ انجهذ ض خ انحصىل عه ان ؤهم ( كزىرا يبجطز ر ثكبنىر ىش( ثكبنىر ىش يحبضجخ يبجطز ر يحبضجخ االارح وااللزصب االارح وااللزصب ثغذا ثغذا انىظبئف انز شغههب: انىظ فخ رئ ص لطى يطؤول شعجخ انزذل ك وانرلبثخ انذاخه خ يطؤول وحذح االرشب انزرثى يطؤول انىحذح ان بن خ ربر خ االنزحبق ثهب انكه خ/انجبيعخ انخجرح )الخبرات االكايمية و التخصصية(: انزذر ص ف انزعه ى انعبن : ان بح انذراض خ يجبئ يحبضجخ يحبضجخ يزىضطخ يحبضجخ شركب يحبضجخ يزىضطخ يجبئ يحبضجخ يحبضجخ يزخصصخ يحبضجخ كهفخ يحبضجخ يزىضطخ ان رحهخ االون االون االون انمطى انكه خ / ان عهذ ان عهذ انزم / ان ط ت ان عهذ انزم / ان ط ت ان عهذ انزم / ان ط ت انط خ انذراض خ

2 انخجرا انعه خ و انزطج م خ: يهخص انخجرح ورح ف ان ظبو ان حبضج ان ىحذ رئ ص نج خ ي بلشخ ثحىس طهجخ رذر ص اكضر ي يبح عضى نج خ ي بلشخ ف يؤر ر انجحىس انطالث خ عضى انهج خ انزحض ر خ ف يؤر ر انجحىس انطالث خ انجهخ ان طزف ذح ثهذ خ انحفر خ كه خ انكى انجبيعخ كه خ انكى انجبيعخ يعهذ انزم انصى رح يعهذ انزم انصى رح انط خ االستشا ارت في مجال التخصص: يهخص االضزشبرح راضخ اضزحذاس لطى رم ب ان فظ وانغبز راضخ اضزحذاس لطى اارح االع بل اعذا ورلخ عه خ حىل خطخ انز خ انىط خ نهط ىا انجهخ ان طزف ذح انط خ الخب ارت االارية: يهخص انخجرح األر خ عضى نج خ ان طبثمخ ف انجر انط ى عضى نج خ انجر انط ى يطؤول انزذل ك وانرلبثخ انذاخه خ رئ ص شعجخ االرشب انزرثى يطؤول انىحذح ان بن خ انجهخ ان طزف ذح انط خ

3 5.انذورا و ان ىر را و ورظ انع م: اضى انذورح/ ان ؤر ر/ انىرشخ ورح طرائك رذر ص اون خ ورح االضئهخ ان ىضىع خ ورح اارح انىلذ ورح انهغخ انعرث خ انكه خ يركس رطى ر ان الكب يركس رطى ر ان الكب يركس رطى ر ان الكب ان عهذ انزم انصى رح يكب اال عمب انجبيعخ ه ئخ انزعه ى انزم ه ئخ انزعه ى انزم ه ئخ انزعه ى انزم انجبيعخ انزم خ انىضط انجهذ ربر خ ا عمبهب ورح وانزذل ك ورشخ ع م وانزذل ك ان عهذ انزم انصى رح يركس انزعه ى ان طز ر انجبيعخ انزم خ انىضط انجبيعخ انزم خ انىضط.7 6.انجحىس و انذراضب ان جسح ان شىرح و انز ف اال جبز: ع ىا انجحش/ انذراضخ حطبة كهفخ انطبنت حطت انمطى انعه رمى ى كفب خ ااء ان صبرف انزجبر خ ل بش اصر ان زغ را انك خ عه االضزهالن انعبئه اضزخذاو يرو خ انطهت االرفبل خ ف يعرفخ ان ظ االضزهالك ركهفخ ان ع وانزمى ى وورهب ف اارح انجىح انشبيهخ يفر / يشزرن يفر يشزرن يشزرن يشزرن يفر يجهخ ان شر يجهخ جبيعخ ثبثم كه خ انكى نهعهىو االلزصب خ واالار خ يجهخ انزم نهجحىس االار خ يجهخ انزم نهجحىس االار خ يجهخ كه خ ثغذا نهعهىو االلزصب خ

4 7.ان هبرا: 8.انهىا ب: انمراءح انسراعخ 9. انج ع ب و ان مبثب: 10.االخري:

5 Curriculum Vitae Personal information: - Name:Kamal OadaFadhel - Permanent Address : Wasit suwira- E.MAIL: - Place and date of Birth: Place of Residence:wasit -suwira -Nationality: iraqi -Sex: male - Social status:married - Mother Tongue: arabic; Other Language:English(read, write, speak&understand). - Scientific Title :lecturer - Current job: university professor Academic Qualifications: Degree (PhD;Mas;BSC) Bachelor master College University Country Administration and Economics Administration and Economics Year of qualification BAGHDAD IRAQ 1980 BAGHDAD IRAQ 1987 Jobs filled: NO Occupation Joining Date by College / university 1 Head of Department Internal Audit and Oversight Division Head of Educational Guidance Division 4 Financial Unit Officer

6 Experience (academic and specialized): Teaching in higher education: Subject Principles Stage of stage Stage Section Section Intermediate companies Intermediate Principles of Specialized 7. Cost accounting 8. Intermediate College/Institute First Technical Institute / Musayyib second Technical Institute / Musayyib second Technical Institute / Musayyib second First second First second Year Scientific and applied expertise: Summary of experience A course in the unified accounting system Head of Student Research Committee The beneficiary Municipality of Al- Hafriya Kut University College Year 2005 Teaching more than one subject Kut University College 5. Member of the discussion committee at the student research conference Member of the Preparatory Committee at the Student Research Conference Counseling in the field of specialization: Summary of Counseling Study of the development of oil and gas technology department Study of the introduction of the Department of Business Administration Preparing a scientific paper on the national development plan for the years The beneficiary Year

7 Administrative experience: 5. Summary of Administrative experience Member of the Compliance Committee in the annual inventory Member of the Annual Inventory Committee Internal Audit and Control Officer Head of Educational Guidance Division Financial Unit Officer The beneficiary Year Courses, conferences and workshops: Courses, Conferences / workshops Name Course of primary teaching methods The objective questions session Development Center foundation Technical Time Management Course Arabic Language Course and auditing course and Auditing Workshop Place Date of College University Country session Development Center foundation Technical Iraq 1989 Education Iraq 1995 Education foundation Iraq Development Center Technical 1997 Education middle Iraq Technical University middle Iraq Technical University middle Iraq Continuing Technical Education Center University

8 6. Research & Studieswere published & in achievement: Research /study Title Single / Shared Publishing Journal حطبة كهفخ انطبنت حطت انمطى انعه يفر يجهخ جبيعخ ثبثم رمى ى كفب خ ااء ان صبرف انزجبر خ يشزرن كه خ انكى نهعهىو االلزصب خ ل بش اصر ان زغ را انك خ عه االضزهالن انعبئه يشزرن يجهخ انزم واالار خ نهجحىس االار خ يجهخ انزم نهجحىس االار خ يشزرن يجهخ كه خ ثغذا نهعهىو يفر االلزصب خ اضزخذاو يرو خ انطهت االرفبل خ ف يعرفخ ان ظ ركهفخ ان ع وانزمى ى االضزهالك وورهب ف اارح انجىح انشبيهخ 6. 7.skills: 8.The Hobbies : reading Agriculture 9.Associations and unions : 10.Others: