मक क द सह न म म. śrī mūkāmbikā divyasahasranāmastotram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "मक क द सह न म म. śrī mūkāmbikā divyasahasranāmastotram"

Transcription

1 मक क द सह न म म śrī mūkāmbikā divyasahasranāmastotram जय जय श र ॐ ल लत मह परस र पर भ रक सम त य च म ळ र पर ण नम jaya jaya śaṅkara om śrī lalitā mahātripurasundarī parābhaṭṭārikā sametāya śrī candramauḻīśvara parabrahmaṇe namaḥ This beautiful Sahasranama of Sri Mukambika Devi is taken from the chapter called Kolapura Maahaatmyam of Skanda Mahapurana. This is a very powerful hymn and a single repition of this hymn is said to be equl to Sahasra Chandi Homa. Sri Mukambika is the combination of not only the three prime deities Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswathi, but also all the other froms of Sridevi like Kaushiki, Mahishamardini, Shatakshi and all other gods and goddesses. By simply chanting this great hymn, one can please all the three hundred crores of devas who reside in Sridevi. This is a lesser known hymn probably because it was handed over from a Guru to Shishya, during the initiation into the Mulamantra of Sri Mookaambika, known as Gauri Panchadashaakshari. Sage Markandeya says that this hymn is of indescribable glory and should never be given to the ignorant who do not worship Sridevi and those who are not into initiated into the secrets of Kulaachaara! I have transliterated this hymn here for all Upasakas Chandi and Durga. Please use it with proper discernment. सत उव च sūta uvāca पर क ल स शखर म क ड य मह म न प ग रज न थ स ग वस वतम सह क त क श न च श खर भगव कत कम द नव न रण कथम

2 purā kailāsaśikhare mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ papraccha girijānāthaṁ siddhagandharvasevitam sahasrārkapratīkāśaṁ trinetraṁ candraśekharaṁ bhagavatyā kṛtaṁ karma dānavānāṁ raṇe katham शव उव च śrī śiva uvāca ण व व म य प रप स गण मह ल य ऽस भ यवत पर य ग न नम व र मतत जस प जषत म त व त मधक टभ तय व रभ य य स वभय रम च ण नहत व त मह म य वम हत अथ द वशर र भत मह र म हष स मह व य अवध म पकम तत द द त द व प त द भ त स ष भगवत द ध ल चनस तम च डम ड मह व य र ब ज भय रम नह द व द नश म व मम श सर मह व य द वत म पणम य म न सस त अवध द क पन द व ऋषय स ग व मद तद त व भ न मतय परम र म śṛṇu vatsa pravakṣyāmi yanmāṁ tvaṁ paripṛcchasi triguṇā śrīrmahālakṣmīḥ yo'saubhāgyavatī parā yoganidrānimagnasya viṣṇoramitatejasaḥ piṁjūṣatatsamudbhūtau vikhyātau madhukaiṭabhau

3 tayoḥ viṣṇorabhūdbhūyo yuddhaṁ sārvabhayaṅkaram cakriṇā nihatāvetau mahāmāyāvimohitau atha devaśarīrebhyaḥ prādurbhūtā maheśvarī mahiṣaṁ sā mahāvīryaṁ avadhīnnāmarūpakam tato daityārditaiḥ devaiḥ puruhūtādibhiḥ stutā saiṣā bhagavatī daityaṁ dhūmralocanasaṁjñitam caṇḍamuṇḍau mahāvīryau raktabījaṁ bhayaṅkaram nihatya devī daityendraṁ niśumbhamuruvikramam śumbhāsuraṁ mahāvīryaṁ devatāmṛtyurūpiṇam yudhyamānaṁ sasainyaṁ taṁ avadhīdambikā punaḥ devāśca ṛṣayaḥ siddhāḥ gandharvāśca mudā tadā tuṣṭuvuḥ bhaktinamrātmamūrtayaḥ parameśvarīm सत उव च sūta uvāca एत शव तत म क ड य मह म न प न सह ण पजय म स त शव म etatcchrutvā śivoktaṁ tat mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ padmairnāmnāṁ sahasreṇa pūjayāmāsa tāṁ śivām ॐ अ मक क य वर द सह न म म ल मह म म क ड य भगव न ऋ ष - ग य छ - म पण मह क ल -मह ल -मह सर त गण क मक क द वत ब ज - श - क लक - मक क वर स द स थ जप व नय ग om asyaśrī mūkāmbikāyāḥ varadivyasahasranāmastotramālāmahāmantrasya mārkaṇḍeya bhagavān ṛṣiḥ - gāyatrī chandaḥ - trimūrtyaikya svarūpiṇī mahākālī-mahālakṣmī-mahāsarasvatī triguṇātmikā śrī mūkāmbikā devatā hrāṁ bījaṁ - hrīṁ śaktiḥ - hrūṁ kīlakaṁ - śrī mūkāmbikā varaprasādasiddhyarthe jape viniyogaḥ

4 [ इ द व मक क य ग र प दश य ब लकम रक व य व सम चर त ] [hrāṁ ityādi vā mūkāmbikāyāḥ gaurī pañcadaśākṣaryākhyā bālakumārikā vidyayā vā nyāsamācaret ] नम dhyānam श ल धर जतनय शर द क टभ न मख ज कर टयत न म श यभ तवरवयकर मन मक क म नसर ऽभयद र म śailādhirājatanayāṁ śaradindukoṭibhāsvan mukhāmbujakirīṭayutāṁ trinetrām śaṅkhāryabhītivaravaryakarāṁ manojñāṁ mūkāmbikāṁ munisurā'bhayadāṁ smarāmi म मधक टभ म हषद नव य ऽवध त सध नयन य सबलच डम ड व प सर दनज भय र नशभश सर अस भगवत सद द वभ त मक क pramatta madhukaiṭabhau mahiṣadānavaṁ yā'vadhīt sadhūmranayanāhvayau sabalacaṇḍamuṇḍāvapi saraktadanujau bhayaṅkaraniśubhaśumbhāsurau asau bhagavatī sadā hṛdi vibhātu mūkāmbikā प जनक मद बलमकदप पह अन सकल धर अ रदर भय त म त ट सरभ सर कटजश लमल त अश ष वभध क अनभज म मक क म prapannajanakāmadāṁ prabalamūkadarpāpahāṁ anuṣṇasukalādharāṁ aridarābhayeṣṭānvitām taṭidvisarabhāsurāṁ kuṭajaśailamūlāśritāṁ aśeṣavibhudhātmikāṁ anubhajāmi mūkāmbikām ल म द प पज lamityādi pañcapūjā म क ड य उव च ऐ ॐ śrī mārkaṇḍeya uvāca

5 śrīṁ hrīṁ aiṁ om मक क मकम त मकव तद यन मह ल मह द व मह र द यन मह दय मह प म म हत व म मनव म वय मह स म वन mūkāmbikā mūkamātā mūkavāgbhūtidāyinī mahālakṣmīḥ mahādevī mahārajyapradāyinī mahodayā mahārūpā mānyā mahitavikramā manuvandyā mantrivaryā maheṣvāsā mansavinī म नक तनय म त म हत म त प जत महत म रजनन म तस ज वन म त महन य मद स म रकसम भ म धव म क प मलय चलव सन menakātanayā mātā mahitā mātṛpūjitā mahatī mārajananī mṛtasaṁjīvinī matiḥ mahanīyā madollāsā mandārakusumaprabhā mādhavī mallikāpūjyā malayācalavāsinī मह भ गन मत मह स र त द म ल क य म म तद म द यन मह प मखफल द मघवद य मर चम त ण मन मह ष ध mahāṅkabhaginī mūrtā mahāsārasvatapradā martyalokāśrayā manyuḥ matidā mokṣadāyinī mahāpūjyā makhaphalapradā maghavadāśrayā marīcimārutaprāṇāḥ manujyeṣṭhā mahauṣadhiḥ मह क णक म भरण म ल द म णम ण श भ मदह न मद ट

6 मह भ यवत म त म थस वत म य व मय म जभ षण मदल लस mahākāruṇikā muktābharaṇā maṅgalapradā maṇimāṇikyaśobhāḍhyā madahīnā madotkaṭā mahābhāgyavatī mandasmitā manmathasevitā māyā vidyāmayī maṁjubhāṣiṇī madalālasā म ड ण म म थन म भ ष म ड य म म स श म न म हषम द न मह दय मह र म ग मह र म न लश तल म म म रव सन mṛḍāṇī mṛtyumathinī mṛdubhāṣā mṛḍapriyā mantrajñā mitrasaṅkāśā muniḥ mahiṣamardinī mahodayā mahoraskā mṛgadṛṣṭiḥ maheśvarī mṛnālaśītalā mṛtyuḥ merumandaravāsinī म म त गमन मह म र पण म घ य म म घन द म न मदन क त मन य मह म य म हष सरम द म नक व त म म नव तप क medhyā mātaṅgagamanā mahāmārīsvarūpiṇī meghaśyāmā meghanādā mīnākṣī madanākṛtiḥ manonmayī mahāmāyā mahiṣāsuramokṣadā menakāvanditā menyā munivanditapādukā म व म द म हन मथन क त मह प म हत म नम नसस त म हन क रवदन मसल यधध र ण मर चम ल म ण भषण म ग मन mṛtyuvandyā mṛtyudātrī mohinī mithunākṛtiḥ mahārūpā mohitāṅgī munimānasasamsthitā

7 mohanākāravadanā musalāyudhadhāriṇī marīcimālā māṇikyabhūṣaṇā mandagāminī म हष म तग त मह ल व यश लन म द गन दन म म दर म दल लस म य मय म हन श म नम नसम र म त डक ट करण म न नव रण mahiṣī mārutagatiḥ mahālāvaṇyaśālinī mṛdaṇganādinī maitrī madirāmodalālasā māyāmayī mohanāśā munimānasamandirā mārtāṇḍakoṭikiraṇā mithyājñānanivāriṇī म ग वदन म गद यन म गन भधक म म तस स मद रत मलग म ह स मदकर मधप नसम त मधर म धवनत म धव म धव चत mṛgāṅkavadanā mārgadāyinī mṛganābhidhṛk mandamārutasamsevyā mudāratarumūlagā mandahāsā madakarī madhupānasamudyatā madhurā mādhavanutā mādhavī mādhavārcitā म त डक टजनन म त डग तद यन म न लम त म य व मह स द यन क क मख क ल कच न जतभ क क क वदन क र तलक ल mārtāṇḍakoṭijananī mārtāṇḍagatidāyinī mṛnālamūrtiḥ māyāvī mahāsāmrājyadāyinī kāntā kāntamukhī kālī kacanirjitabhṛṅgikā kañjākṣī kañjavadanā kastūrītilakojvalā क लक क रवदन कपर म दस त

8 क कल ल पस त कनक क त ब भ त क क ठ क ह र क लद ष वन शन क क क प क भषणर जत kalikākāravadanā karpūrāmodasamyutā kokilālāpasaṅgītā kanakākṛtibimbabhṛt kambukaṇṭhī kañjahārā kalidoṣavināśinī kañcukāḍhyā kañjarūpā kāñcībhūṣaṇarājitā क ठ रव जत म क द म वभ षत कत क णक श भ क न वन वक क न मश भ कनक प क क ठ रवसम स न क ठ रवपर म kaṇṭhīravajitāmadhyā kāñcīdāmavibhūṣitā kṛtakiṅkiṇikāśobhā kāñcanasrāvinīvikā kāñcanottamaśobhāḍhyā kanakāklṛptapādukā kaṇṭhīravasamāsīnā kaṇṭhīravaparākramā क ण कमल क कमन य कल वत क त क त क त कटज चलव सन क व य क ल ल कपद चर क त क ठ रव ज क म प क मतद यन kalyāṇī kamalā kāmyā kamanīyā kalāvatī kṛtiḥ kalpataruḥ kīrtiḥ kuṭajācalavāsinī kavipriyā kāvyalolā kapardīrucirākṛtiḥ kaṇṭhīravadhvajā kāmarūpā kāmitadāyinī कष ण क शवनत कत कश दर क श ध रस स कश क षतप तक कर ग मन क ळ कम र कलभ षण क लद षहर क करव रसम य

9 kṛṣāṇuḥ keśavanutā kṛtaprajñā kṛśodarī kośādhīśvarasaṁsevyā kṛśākarṣitapātakā karīndragāminī keḻī kumārī kalabhāṣiṇī kalidoṣaharā kāṣṭhā karavīrasumapriyā कल प क नत कल धरसप जत क क ण क कल धरमख क व कल कल क व र क मद क ल पण कल क लस कसम कल न kalārūpā kṛṣṇanutā kalādharasupūjitā kubjā kañjekṣaṇā kanyā kalādharamukhā kaviḥ kalā kalāṅgī kāverī kaumudī kālarūpiṇī kalāḍhyā kolasamhartrī kusumāḍhyā kulāṅganā कच त क म क स कसम य कचश भ क लर क चक र यस वत क र गहर कमप क मत व ह कल नन कल ल प कलभ ध र चत kuconnatā kuṅkumāḍhyā kausumbhakusumapriyā kacaśobhā kālarātriḥ kīcakāraṇyasevitā kuṣṭharogaharā kūrmapṛṣṭhā kāmitavigrahā kalānanā kalālāpā kalabhādhīśvarārcitā क तक कसम त क ल सपदद यन कप द न कल म ल क शव चतप क कश ज क शप श क ल पर नव सन क शन थ शह क शस कप पर ketakīkusumaprītā kailāsapadadāyinī kapardinī kalāmālā keśavārcitapādukā kuśātmajā keśapāśā kolāpuranivāsinī kośanāthā kleśahantrī kīśasevyā kṛpāparā

10 क य चतप द क ल कमद लय कन नकत ट क रण कमद ण क क न क रदन कलम ग व तन कब रप जत म त क ल लश तल kaunteyārcitapādābjā kālindī kumudālayā kanatkanakatāṭaṅkā kariṇī kumudekṣaṇā kokastanī kundaradanā kulamārgapravartinī kuberapūjitā skandamātā kīlālaśītalā क ल क मकल क श क शप सम भ क र कमद दक रण क पल क त क यक रण नम मक ट म द कर तव नत क क यक रण पण kālī kāmakalā kāśī kāśapuṣpasamaprabhā kinnarī kumudāhlādakāriṇī kapilākṛtiḥ kāryakāraṇanirmuktā krimikīṭāntamokṣadā kirātavanitā kāntiḥ kāryakāraṇarūpiṇī क पल क पल र कप श जस वत कर ल क तक य जनन क व ह करभ कर ण कप ल तद यन क ल षवरस स कत क त थद kapilā kapilārādhyā kapīśadhvajasevitā karālī kārtikeyākhyajananī kāntavigrahā karabhoruḥ kareṇuśrīḥ kapāliprītidāyinī kolarṣivarasamsevyā kṛtajñā kāṅkṣitārthadā ब ल ब ल नभ ब णध रण ब णप जत बस सननयन बसत नभ क त ब द ब बल ब ल द सम भ

11 बल धर हत ब नलय बगल मख bālā bālanibhā bāṇadhāriṇī bāṇapūjitā bisaprasūnanayanā bisatantunibhākṛtiḥ bahupradā bahubalā bālādityasamaprabhā balādharahitā bindunilayā bagalāmukhī बदर फलव ज ब द वव जत बल बल य ब ब ब बध र ब य ब ललत ब लच वभ षत ब द ब न ब ककसम य badarīphalavakṣojā bāhyadambhavivarjitā balā balapriyā bandhuḥ bandhā bauddhā budheśvarī bilvapriyā bālalatā bālacandravibhūṣitā buddhidā bandhanacchetrī bandhūkakusumapriyā नत तनय च रण बह तसम र बध चतपद ज बह बह ण बह बल शय ब ह जसत ब ह कच ब ज य बल brāhmī brahmanutā bradhnatanayā brahmacāriṇī bṛhaspatisamārādhyā budhārcitapadāmbujā bṛhatkukṣiḥ bṛhadvāṇī bṛhatpṛṣṭhā bileśayā bahirdhvajasutā barhikacā bījāśrayā balā ब प ब ज पर य ब ल श खर बज र व ब ज पण पण ब ध प बह प ब न ब म चन ब स ब ल प ब लर शध रण bindurūpā bījāpūrapriyā bālenduśekharā bijāṅkurodbhavā bījarūpiṇī brahmarūpiṇī bodharūpā bṛhadrūpā bandhinī bandhamocinī bimbasaṁsthā bālarūpā bālarātrīśadhāriṇī

12 वन ग व न क व वनस त व त ज व श व नत र पण वस र वसमत वसध वसद यन व सव दसर र व त व नव तन vanadurgā vahninaukā śrīvandyā vanasaṁsthitā vahnitejā vahniśaktiḥ vanitāratna rūpiṇī vasundharā vasumatī vasudhā vasudāyinī vāsavādisurārādhyā vandhyatāvinivartinī वव कन वश ष व व वप जत प डत खलद र वजय वजय द वल सन व दव वय वश लन व र व प व स वध यन vivekinī viśeṣajñā viṣṇuḥ vaiṣṇavapūjitā paṇḍitākhiladaityāriḥ vijayā vijayapradā vilāsinī vedavedyā viyatpūjyā viśālinī viśveśvarī viśvarūpā viśvasṛṣṭividhāyinī व रप व रम त व रल क द यन वर द वयपद व व वधवर वध व र धस त व रण दसस त व मभ ग धक व म व मम ग वश रद vīrapatnī vīramātā vīralokapradāyinī varapradā varyapadā vaiṣṇavaśrīḥ vadhūvarā vadhūḥ vāridhisañjātā vāraṇādisusaṁsthitā vāmabhāgādhikā vāmā vāmamārgaviśāradā व मन व स स व यधध रण व य व व प व व वम हन

13 व प व नख वय व वव जत वर धशमन व व रत घ वभ तद vāminī vajrisamsevyā vajrādyāyudhadhāriṇī vaśyā vedyā viśvarūpā viśvavandyā vimohinī vidvadrūpā vajranakhā vayovasthāvivarjitā virodhaśamanī vidyā vāritaughā vibhūtidā व क व प शम चन व रण त वबध व व व मणक रण वल ण वश ल व म वर द व प य व रज व रजस व viśvātmikā viśvapāśamocinī vāraṇasthitā vibudhārcyā viśvavandyā viśvabhramaṇakāriṇī vilakṣaṇā viśālākṣī viśvāmitravarapradā virūpākṣapriyā vāarijākṣī vārijasambhavā व मय व त व य प व रणग मन व धग रगमन व रज सत वर वषय वषय स व ऽ व पण व ण धर व प वजय वजय त vāṅgmayī vākpatiḥ vāyurūpā vāraṇagāminī vārdhigambhīragamanā vārijākṣasatī varā viṣayā viṣayāsaktā vidyā'vidyāsvarūpiṇī vīṇādharī viprapūjyā vijayā vijayānvitā वव क व ध त वश वजय चत व ध न शन व व हत व वल सन वश षम नद व वबध त वन शन वपल णजघन व ल य वर जत vivekajñā vidhistutā viśuddhā vijayārcitā vaidhavyanāśinī vaivāhitā viśvavilāsinī

14 viśeṣamānadā vaidyā vibudhārtivināśinī vipulaśroṇijaghanā valitrayavirājitā वजय वधमख व च भरण त वप तस वप रक रण व धर व मय वरज व रस त व दम त व दस र व दभ ष वच ण vijayaśrīḥ vidhumukhī vicitrābharaṇānvitā vipakṣavrātasamhartrī vipatsamhārakāriṇī vidyādharā viśvamayī virajā vīrasamstutā vedamūrtiḥ vedasārā vedabhāṣāvicakṣaṇā व च व भरण वभ षतशर रण व ण ग यनस व तर ग वस द वर गण व स र व व वव जत वभ वस वय व व व चक पण vicitravastrābharaṇā vibhūṣitaśarīriṇī vīṇāgāyanasamyuktā vītarāgā vasupradā virāgiṇī viśvasārā viśvāvasthāvivarjitā vibhāvasuḥ vayovṛddhā vācyavācakarūpiṇī व ह व द व प वर जत तक य व ह तश ल त त त क तफल तष यक रण व व द क व द वय वष त vṛtrahantrī vṛttidātrī vāksvarūpā virājitā vratakāryā vajrahastā vrataśīlā vratānvitā vratātmikā vrataphalā vrataṣāḍguṇyakāriṇī vṛttiḥ vādātmikā vṛttipradā varyā vaṣaṭkṛtā व वबध व वभ वससम त

15 व व वर ध वबध मज वन व र वय न व नघन पण वरव ण वश करण व म हन vijñātrī vibudhā vedyā vibhāvasusamadyutiḥ viśvavedyā virodhaghnī vibudhastomajīvanā vīrastutyā viyadyānā vijñānaghanarūpiṇī varavāṇī viśuddhāntaḥkaraṇā viśvamohinī व ग र व वभ तद यन व रज नन व ण मदर व मम ग व तन व मन वर प व सर नष दन व थ नस व ग ध नद वत vāgīśvarī vāgvibhūtidāyinī vārijānanā vāruṇīmadaraktākṣī vāmamārgapravartinī vāmanetrā virāḍrūpā vetrāsuraniṣūdinī vākyārthajñānasandhātrī vāgadhiṣṭhānadevatā व व व जनन व म य वर नन व र व तह व र वम हन व य व क व प लनत र व ह वन द व रम त वन य vaiṣṇavī viśvajananī viṣṇumāyā varānanā viśvambharī vītihotrā viśveśvaravimohinī viśvapriyā viśvakartrī viśvapālanatatparā viśvahantrī vinodāḍhyā vīramātā vanapriyā वरद व तप नरत व र नब ह ण व भ व तर ग व वगतक ष व जत खलप ष ड व रच त व ह रम र कर र रमण य रण य

16 varadātrī vītapānaratā vīranibarhiṇī vidyunnibhā vītarogā vandyā vigatakalmaṣā vijitākhilapāṣaṇḍā vīracaitanyavigrahā ramā rakṣākarī ramyā ramaṇīyā raṇapriyā र पर र स र रमणर जत र क वदन ण र व जत ध रण र गह रण र न यक र र तपद र जर ज नष वत rakṣāparā rākṣasaghnī rājñī ramaṇarājitā rākenduvadanā rudrā rudrāṇī raudravarjitā rudrākṣadhāriṇī rogahāriṇī raṅganāyikā rājyaśrīrañjitapadā rājarājaniṣevitā चर र चन र च ऋणम चनक रण रजन शकल य रजत नक तन र ग र ग दय र म र वणस वत र ब ज द न र ल चन र द यन rucirā rocanā rocī ṛṇamocanakāriṇī rajanīśakalāyuktā rajatādriniketanā rāgoṣṭhī rāgahṛdayā rāmā rāvaṇasevitā raktabījārdinī raktalocanā rājyadāyinī र व भ र तकर र र व भ र ज समध र जर ज र र त र ध र ध चत र रण रनपर र क र ऋजर श त ऋग क raviprabhā ratikarā ratnāḍhyā rājyavallabhā rājatkusumadhammillā rājarājeśvarī ratiḥ rādhā rādhārcitā raudrī raṇanmañjīranūpurā rākārātriḥ ṛjūrāśiḥ rudradūtī ṛgātmikā

17 र ज जट जट र क मखप ज र वण र द व स र वण श वम हन र ज नकक यर र ज र जत ज र गह रयत र मस वत रणप डत rājaccandrajaṭājūṭā rākendumukhapaṅkajā rāvaṇārihṛdāvāsā rāvaṇeśavimohinī rājatkanakakeyūrā rājatkarajitāmbujā rāgahārayutā rāmasevitā raṇapaṇḍitā र र कटक र जह सगत ग त र जवर तपद र ज स सन त र कर र जव र म डलभ दन द यण द प द नकत द नव द न rambhorū ratnakaṭakā rājahamsagatāgatiḥ rājivarañjitapadā rājasimhāsanasthitā rakṣākarī rājavandyā rakṣomaṇḍalabhedinī dākṣāyaṇī dāntarūpā dānakṛt dānavārdinī द र न शन द दय य र सद जय खशमन गद र य द स कत मर द वम त द यश लन द भ यह रण द व द य वन शन dāridryanāśinī dātrī dayāyuktā durāsadā durjayā duḥkhaśamanī durgadātrī duratyayā dāsīkṛtāmarā devamātā dākṣiṇyaśālinī daurbhāgyahāriṇī devī dakṣayajñavināśinī दय कर द घब तह द व त दय प द वर जस त द धम थ दनक टस श द वष व ह

18 द न च म ण द प द त यन dayākarī dīrghabāhuḥ dūtahantrī divisthitā dayārūpā devarājasamstutā dagdhamanmathā dinakṛtkoṭisaṅkāśā diviṣaddivyavigrahā dīnacintāmaṇiḥ divyasvarūpā dīkṣitāyinī द ध त द पम ल द त द ल चन ग ख घशमन रत र सद य शमन ग म त दग र र द धष भ न dīdhitiḥ dīpamālāḍhyā dikpatiḥ divyalocanā durgā duḥkhaughaśamanī duritaghnī durāsadā durjñeyā duṣṭaśamanī durgāmūrtiḥ digīśvarī durantākhyā duṣṭadāhyā durdharṣā dundubhisvanā धष र र न तजन न ह व दल य मल त धषण त द वत द वद व श द व द शकव भ द वक द वसव द श द शक रण duṣpradharṣā durārādhyā durnītijananigrahā dūrvādalaśyāmalāṅgī drutadṛgdhūṣaṇojjhitā devatā devadeveśī devī deśikavallabhā devikā devasarvasvā deśaprādeśakāriṇī द ष पह द ष र द ष करसम नन द द ज शमन द ह तप दन द डनपर म ण तश लन तत श तपर व भ म वह रण doṣāpahā doṣadūrā doṣākarasamānanā dogdhrī daurjanyaśamanī dauhitrapratipādinī dūtyādikrīḍanaparā dyumaṇiḥ dyūtaśālinī dyotitāśā dyūtaparā dyāvābhūmivihāriṇī

19 द न द डन द द शक वष पह द र द सत द डम जय द दव कर दश व दहन च द ध य दध चवरद द द ण म त पण dantinī daṇḍinī daṁṣṭrī dantaśūkaviṣāpahā dambhadūrā dantisutā daṇḍamātrajayapradā darvīkarā daśagrīvā dahanārciḥ dadhipriyā dadhīcivaradā dakṣā dakṣiṇāmūrtirūpiṇī द नश ल द घव द ण ध र त द डम कसम त ग तह रण जय जनन जलज जय द जर जर यज त जर मरणव जत dānaśīlā dīrghavarṣmā dakṣiṇārdheśvarā dṛtā dāḍimīkusumaprītā durgaduṣkṛtahāriṇī jayantī jananī jyotsnā jalajākṣī jayapradā jarā jarāyujaprītā jarāmaraṇavarjitā ज वन जवनकर जव र वर जत जग न ज नहर ज तव द जल य जत र जत ह र जत क र जग य न य नघन न व नक रण jīvanā jivanakarī jiveśvaravirājitā jagadyoniḥ janiharā jātavedā jalāśrayā jitāmbarā jitāhārā jitākārā jagatpriyā jñānapriyā jñānaghanā jñānavijñānakāriṇī न र नग त त घन शन ज स ज णर हत नन नग चर

20 अ न सन न पण नक रण ज त तशमन ज ह रण नप र jñāneśvarī jñānagamyā jñātājñātaughanāśinī jigjñāsā jīrṇarahitā jñāninī jñānagocarā ajñānadhvamsinī jñānarūpiṇī jñānakāriṇī jātārtiśamanī janmahāriṇī jñānapañjarā ज तह न जग त ज ब लम नव त ज ग क जग जग जग जलज सत ज जग रक रण जत ध जतरत जतच मख ज jātihīnā jaganmātā jābālamunivanditā jāgarūkā jagatpātrī jagadvandyā jagadguruḥ jalajākṣasatī jetrī jagatsamhārakāriṇī jitakrodhā jitaratā jitacandramukhāmbujā य र य फल यजन यमप जत य त य न यव नक य यजक यग क यग क त य गद य य वश रद य म य य च य स यश र yajñeśvarī yajñaphalā yajanā yamapūjitā yatiḥ yoniḥ yavanikā yāyajūkā yugātmikā yugākṛtiḥ yogadātrī yajñā yuddhaviśāradā yugmapriyā yuktacittā yatnasādhyā yaśaskarī य मन य तनहर य ग न य त य य त तकमल य यजम न पण य श य हरण य ण य स वत य दव य प त यमल जनभ न yāminī yātanaharā yoganidrā yatipriyā yātahṛtakamalā yajyā yajamānasvarūpiṇī

21 yakṣeśī yakṣaharaṇā yakṣiṇī yakṣasevitā yādavastrī yadupatiḥ yamalārjunabhañjanā ल ल रण धह रण यन शन तर तमह व तय तर हत तलप सम क रन सक त थ पण तय प त थप द वग पर र vyālālaṅkāriṇī vyādhihāriṇī vyayanāśinī tiraskṛtamahāvidyā tiryakpṛṣṭhā tirohitā tilapuṣpasamākāranāsikā tīrtharūpiṇī tiryagrūpā tīrthapādā trivargā tripureśvarī स गण म त पर क न व भ य णपर यण त रण त रण त र त र प रकल वत त र क त रजप त रत त म trisaṁdhyā triguṇādhyakṣā trimūrtiḥ tripurāntakī trinetravallabhā tryakṣā trayī trāṇaparāyaṇā tāraṇā tāriṇī tārā tārāparikalāvṛtā tārātmikā tārajapā turitāḍhyā tarūttamā तण स द तण रध रण तणस त त षण तणगमन तल ह न ऽतल भ तर ण तर तल त लप ण तननप त त प त रग त पण tūrṇaprasādā tūṇīradhāriṇī tūrṇasaṁskṛtā toṣiṇī tūrṇagamanā tulāhīnā'tulaprabhā taraṅgiṇī taraṅgāḍhyā tulā tundilaputriṇī tanūnapāt tanturūpā tāragī tantrarūpiṇī त रक र त कच तलक ल तल चत

22 तम पह त ग त त मस दव र तप न तप प त पस य तन तप फल तप तल तल नव सन tārakāriḥ tuṅgakucā tilakāliḥ tilārcitā tamopahā tārkṣyagatiḥ tāmasī tridiveśvarī tapasvinī taporūpā tāpaseḍyā trayītanuḥ tapaḥphalā tapassādhyā talātalanivāsinī त डव रस त त टद णस म तनम तन प त ळभ न त ट भ सद सदय सवव त सदस र स स दन सध स द न पण tāṇḍaveśvarasamprītā taṭidīkṣaṇasambhramā tanumadhyā tanūrūpā taḻibhānuḥ taṭitprabhā sadasyā sadayā sarvavanditā sadasatparā sadyaḥprasādinī sudhīḥ saccidānandarūpiṇī स र ग सद क र स र तवस र सर स प भरण सवस भ यद यन स मस स मग त स मश खरव भ स मव स प स मय गफल द saridvegā sadākārā saritpativasundharā sarīsṛpāṅgābharaṇā sarvasaubhāgyadāyinī sāmasādhyā sāmagītā somaśekharavallabhā somavaktrā saumyarūpā somayāgaphalapradā सगण स य स स धक भ द यन सध व ण स धव स स स सर र क तक कसम कच न जतन रद क ल यतभ ल क डल कतक शक

23 saguṇā satkriyā satyā sādhakābhīṣṭadāyinī sudhāveṇī saudhavāsā sujñā suśrīḥ sureśvarī ketakīkusumaprakhyā kacanirjitanīradā kuntalāyitabhṛṅgāliḥ kuṇḍalīkṛtakaiśikī स र तक श क सकप लक कन नकत ट च क क तन सक न स ल तस ब ब लच धत क द नयन प य वणक तन sindūrāṅkitakeśāntā kañjākṣī sukapolikā kanatkanakatāṭaṅkā campakākṛtināsikā nāsālaṅkṛtasanmuktā bimboṣṭhī bālacandradhṛt kundadantā trinayanā puṇyaśravaṇakīrtanā क लव ण कच जतचक र ह रर त कर लक र क द म वर जत र क णक र न वक र क क ह रम ऽग धप करभ नत न kālaveṇī kucajitacakorā hārarañjitā karasthāṅgulikā ratnakāñcīdāmavirājitā ratnakiṅkiṇikā ramyanīvikā ratnakañcukā harimadhyā'gādhapṛṣṭhā karabhoruḥ nitambinī पद न जतप भ ऊ मक र त ल ग य क ण य रमण य ल यत म ण र भरण मधप न वश रद मधम म गत म भ ऽमर चत padanirjitapadmābhā ūrmikārañjitāṅguliḥ gāṅgeyakiṅkiṇīyuktā ramaṇīyāṅgulīyutā māṇikyaratnābharaṇā madhupānaviśāradā madhumadhyā mandagatā mattebhasthā'marārcitā

24 मयरक तजनन मलय चलप क पर धभ ग हय व हन ह रस दर ह टक भ ह रनत ह सग ह स पण हष प ह रप त हय ढ ह र त mayūraketujananī malayācalaputrikā parārdhabhāgā haryakṣavāhanā harisodarī hāṭakābhā harinutā hamsagā hamsarūpiṇī harṣarūpā haripatiḥ hayārūḍhā haritpatiḥ सवग सवद व श स मग न य सत सव प वस सवम लद यन स ध य स गरज सवक सन तन सव प नष त सवश नब ह ण sarvagā sarvadeveśī sāmagānapriyā satī sarvopadravasamhartrī sarvamaṅgaladāyinī sādhupriyā sāgarajā sarvakartrī sanātanī sarvopaniṣadudgītā sarvaśatrinibarhiṇī सनक दम न सद शवमन हर सव सवजनन सव ध र सद ग त सवभत हत स सवश पण सवग सवसखद सव श सवर न sanakādimunistutyā sadāśivamanoharā sarvajñā sarvajananī sarvādhārā sadāgatiḥ sarvabhūtahitā sādhyā sarvaśaktisvarūpiṇī sarvagā sarvasukhadā sarveśī sarvarañjinī शव र शव र शव न शव क सयम डलम शव श रव भ सध व सध ध र सखस पण

25 शव र सवमख स न पण śiveśvarī śivāradhyā śivānandā śivātmikā sūryamaṇḍalamadhyasthā śivā śaṅkaravallabhā sudhāplavā sudhādhārā sukhasamvitsvarūpiṇī śivaṅkarī sarvamukhī sūkṣmajñānasvarūpiṇī अ य न स श भ भ ग ग पवगद व स व व व वद थ वन दन ग रज ज रश त शवण स मद यन म नलय सव र क advayānandasaṁśobhā bhogasvargāpavargadā viṣṇusvasā vaiṣṇavāptā vividārthavinodinī girijā jiriśaprītā śarvaṇī sahrmadāyinī hṛtpadmamadhyanilayā sarvotpattiḥ svarātmikā त ण त ण क भ च च पण त तमय त प त य ॐक रगभ ऽ र क ल क ल पण व र वन त वध व वध भ taruṇī taruṇārkābhā cintyācintyasvarūpiṇī śrutismṛtimayī stutyā stutirūpā stutipriyā omkāragarbhā hyo'ṅkārī kaṅkālī kālarūpiṇī viśvambharī vinītasthā vidhātrī vividhaprabhā कर मत य द च म ग दश सर ज नव णसखद यन स सव व स क ठ म हन व तन म तन मदन नव सन śrīkarī śrīmatī śreyaḥ śrīdā śrīcakramadhyagā dvādaśāntasarojasthā nirvāṇasukhadāyinī sādhvī sarvodbhavā satvā śrīkaṇṭhasvāntamohinī vidyātanuḥ mantratanuḥ madanodyānavāsinī

26 य गल र ल मह ल सर त सद न कर सक व दव त कम र क पल क ल प क प ल च डघ ट मह स व र ह वरव णन yogalakṣmīḥ rājyalakṣmīḥ mahālakṣmīḥ sarasvatī sadānandaikarasikā brahmaviṣṇvādivanditā kumārī kapilā kālī piṅgākṣī kṛṣṇapiṅgalā caṇḍaghaṁṭāḥ mahāsiddhiḥ vārāhī varavarṇinī क यन व यव ग क म कमस ण ग द व मह द व आ दद व मह सन मह व मह म य व ल ल तम मय श च गद ह मह म हषम द न kātyāyanī vāyuvegā kāmākṣī karmasākṣiṇī durgādevī mahādevī ādidevī mahāsanā mahāvidyā mahāmāyā vidyālolā tamomayī śaṅkhacakragadāhastā mahāmahiṣamardinī ख न श लन ब पण भ तद यन व ण ज टन द स शख डन सर र श प मह क ल ज चत इ न य सवद वत न पण khaḍginī śūlinī buddhirūpiṇī bhūtidāyinī vāruṇī jaṭinī trastadaityasaṅghā śikhaṇḍinī sureśvarī śastrapūjyā mahākālī dvijārcitā icchājñānakriyā sarvadevatānandarūpiṇī म श नश च डम ड वघ तन व प मह क हर वत र

27 व ग र मक श मकह वर द ह ध सध म ध ग र परम र ॐ mattaśumbhaniśumbhaghnī caṇḍamuṇḍavighātinī vahnirūpā mahākāntiḥ harā jyotsnāvatī smarā vāgīśvarī vyomakeśī mūkahantrī varapradā svāhā svadhā sudhāśvamedhā śrīḥ hrīḥ gaurī parameśvarī om इ त मह पर ण क ल परमक क म ह उप न द द वरस ह न म शवम iti śrī skāndamahāpurāṇe kolāpuramūkāmbikāmāhātmyākhye upākhyāne śrī devyāḥ divyavarasāhāsranāma stotraṁ śivamastu {Transliterated by R. Harshananda

50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II SEC. 3(i)]

50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II SEC. 3(i)] 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II SEC. 3(i)] अ धस चन नई द ल, 25 जनवर, 2018 स. 2/2018 /2018- स घ र य कर (दर) स.क. न.76 76(अ (अ). स घ र य म ल एव स व कर अ ध नयम, 2017 (2017 क 14) क ध र 8 क

More information

School of Distance Education UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

School of Distance Education UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION UNIVERSITY OF CALICUT SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION B.Com I Semester (2011 Admission onwards) COMMON COURSE IN HINDI COMMUNICATION SKILLS IN HINDI QUESTION BANK बह वक प य न वल 1) द व स द क ब ट क न म य ह?

More information

वण म गळ ग र प ज http://www.mantraaonline.com/ वण म गळ ग र प ज Check List 1. Altar, Deity (statue/photo), 2. Two big brass lamps (with wicks, oil/ghee) 3. Matchbox, Agarbatti 4. Karpoor, Gandha Powder,

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन नई द ल, 29 दस बर, 2017

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन नई द ल, 29 दस बर, 2017 jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L. 33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 04] ubz fnyyh] eaxyokj] tuojh 2] 2018@ikS"k

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ ध स चन गए ववरण न स र " व यवष क लए त वत म सक थ क म य स चक क (आध र =

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ ध स चन गए ववरण न स र  व यवष क लए त वत म सक थ क म य स चक क (आध र = jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1682] ubz fnyyh]

More information

1 अ श त श क व र ल गन / प ज करण / ए श क क द तरह स र ज टर / ल गन कर सकत ह - क ल क UDISE क ड द कर य क ल क न म द कर (UDISE क ड क बन ) 1.1 UDISE क ड ह न पर

1 अ श त श क व र ल गन / प ज करण / ए श क क द तरह स र ज टर / ल गन कर सकत ह - क ल क UDISE क ड द कर य क ल क न म द कर (UDISE क ड क बन ) 1.1 UDISE क ड ह न पर र य म त व य लय श स थ न अ श त स वरत श क क ऑनल इन प ज करण एव श ण क नगर न क लए एनआईओएस प ट ल www.nios.ac.in http://dled.nios.ac.in D.El.Ed क ऑनल इन प ज करण / ल गइन करन क य क व ह ऑन ल इन प ट ल पर न न ल खत

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 197] ubz fnyyh]

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 881] ubz fnyyh]

More information

Online Registration and Submission process begins

Online Registration and Submission process begins University of Allahabad Faculty of Law Please visit auadmissions.com OR Admission-2018 link www.allduniv.ac.in for more details. LL. M. Admission Test-2018 Session: 2018-19 Important event Dates / Time

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 3163] ubz fnyyh]

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 470] ubz fnyyh]

More information

DCA प रय जन क य म ग नद शक द र श नद श लय मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय प ट ह द व व व लय, ग ध ह स, वध (मह र ) DCA-09 Project Work Handbook

DCA प रय जन क य म ग नद शक द र श नद श लय मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय प ट ह द व व व लय, ग ध ह स, वध (मह र ) DCA-09 Project Work Handbook मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय (स सद र प रत अ ध नयम 1997, म क 3 क अ तगत थ पत क य व व व लय) Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (A Central University Established by Parliament by Act No.

More information

श र सत यन र यण प ज.

श र सत यन र यण प ज. श र सत यन र यण प ज http://www.mantraaonline.com/ श र सत यन र यण प ज Check List 1. Altar, Deity (statue/photo), 2. Two big brass lamps (with wicks, oil/ghee) 3. Matchbox, Agarbatti 4. Karpoor, Gandha Powder,

More information

श र गण श प ज.

श र गण श प ज. श र गण श प ज http://www.mantraaonline.com/ श र गण श प ज Check List 1. Altar, Deity (statue/photo), Ganesha Idol 2. Two big brass lamps (with wicks, oil/ghee) 3. Matchbox, Agarbatti 4. Karpoor, Gandha Powder,

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2620] ubz fnyyh]

More information

Employees Provident Fund Organisation. E.P.F.O.Complex,Plot No.-23,Sector-23,Dwarka,New Delhi TENDER DOCUMENT न वद द त व ज

Employees Provident Fund Organisation. E.P.F.O.Complex,Plot No.-23,Sector-23,Dwarka,New Delhi TENDER DOCUMENT न वद द त व ज कम च र भ व य न ध स गठन Employees Provident Fund Organisation य क य लय, द ल (द ण द ण), Regional Office,Delhi (South) ई.प प.एफ एफ.ओ.क ल स क ल स, ल ट ल ट न.23 23,स टर स टर-23 23, रक, नई द ल -110075 110075.

More information

भ रत य कप स नगम ल मट ड

भ रत य कप स नगम ल मट ड भ रत य कप स नगम ल मट ड The Cotton Corporation of India Limited (भ रत सरक र क उप म / A Govt. of India Undertaking ) ल ट न.27, च म ल ब ड ग, व र स वरकर च क, स ट नगर, श हन रव ड़ र ड, Plot No. 27, Chandramauli

More information

DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI Employment Notice

DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI Employment Notice DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI-110012 Employment Notice WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF RESEARCH ASSOCIATE (RA) AND SENIOR RESEARCH FELLOW

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 910] ubz fnyyh]

More information

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BHU) BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASI Fax: Phones:

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BHU) BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASI Fax: Phones: INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BHU) BANARAS HINDU UNIVERSITY VARANASI - 221005 Fax: 0542 2368428 Phones: 0542 6702072 e-mail: registrar@itbhu.ac.in CERTIFICATE FOR TAX(RATE) EXEMPTION UNDER NOTIFICATION

More information

la- 1157] ubz fnyyh] cq/okj] vçsy 26] 6] 1939

la- 1157] ubz fnyyh] cq/okj] vçsy 26] 6] 1939 jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1157] ubz fnyyh]

More information

Indian National Science Academy Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi Recruitment Notice The Academy, a professional body of

Indian National Science Academy Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi Recruitment Notice The Academy, a professional body of Indian National Science Academy Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 www.insaindia.res.in Recruitment Notice The Academy, a professional body of Scientists established with the object of promoting

More information

Both have been put up on the FSSAI website, inviting public/stakeholder comments within 30 days.

Both have been put up on the FSSAI website, inviting public/stakeholder comments within 30 days. Press note FSSAI issues two draft notifications aimed at protecting consumers FSSAI has notified two important draft regulations, both aimed at protecting the interests of consumers. While the Draft Food

More information

rgfly dk;kzy; nkjogk

rgfly dk;kzy; nkjogk मह र श सन महस ल!वभ ग Government Of Maharashtra Revenue Department म हत च आ धक र क यद -2005 कलम 4 (ब) अ तग त rgfly dk;kzy; nkjogk य च क य लय य म हत च þֵÖÓ कट करण Proactive Disclosure Of The Office Of

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 761] ubz fnyyh]

More information

vlk/kj.k Hkkx III [k.m 4 izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k Hkkx III [k.m 4 izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 403] ubz fnyyh] 'kqøokj] vdrwcj 13] 2017@vkf'ou

More information

STUDENT SUPPORT MATERIAL

STUDENT SUPPORT MATERIAL STUDENT SUPPORT MATERIAL Class X Social Science Session 2016-17 KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN NEW DELHI STUDENT SUPPORT MATERIAL ADVISORS Shri Santosh Kumar Mall, IAS, Commissioner, KVS (HQ), New Delhi

More information

TERM-WISE SYLLABUS CLASS- VIII ( )

TERM-WISE SYLLABUS CLASS- VIII ( ) MATHS PERIOD I SYLLABUS FOR HALF YEARLY EXAM. NISCORT FR. AGNEL SCHOOL TERM-WISE SYLLABUS CLASS- VIII (2017-18) PERIOD II SYLLABUS FOR FINAL EXAM..Rational Numbers. Linear Equations in one variable Understanding

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन नई द ल, 19 अ त बर, 2015

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन नई द ल, 19 अ त बर, 2015 jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2286] ubz fnyyh]

More information

No. of Vacancies* % under PwD quota - relevant order for persons with one Leg/one Arm effected only eligible

No. of Vacancies* % under PwD quota - relevant order for persons with one Leg/one Arm effected only eligible F. No. A 46/1/SWA-Recruitment/2017 Government of India Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Hydrological Observation Circle, Central Water Commission, Gandhinagar The office

More information

Affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE) Recog. By Directorate of Education, Govt. of NCT, Delhi F-19, Sec-8, Rohini, Delhi

Affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE) Recog. By Directorate of Education, Govt. of NCT, Delhi F-19, Sec-8, Rohini, Delhi TECNIA INTERNATIONAL SCHOOL Affiliated to Central Board of Secondary Education (CBSE) Recog. By Directorate of Education, Govt. of NCT, Delhi F-19, Sec-8, Rohini, Delhi CLASS x PT1 (10) Periodic Test PT2

More information

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 No- PN/ECI//2017 16 March 2017 Subject- Credibility of Electronic Voting Machines- regarding. Press Note 1. The Election Commission

More information

YOGA - SCIENCE OF LIFE

YOGA - SCIENCE OF LIFE SPECIAL ISSUE ON YOGA YOGA - SCIENCE OF LIFE Page 01 Today our organization has grown and developed as leading Indian Conformity Assessment Body provider of TOTAL QUALITY under single umbrella. We are

More information

Ph.D. Thesis S.No. Tittle Author Guide Year

Ph.D. Thesis S.No. Tittle Author Guide Year S.No. Tittle uthor Guide Year 1. Educational planning in India study in approach and mehhodology 2. n evaluation of nationalized hindi text books (classes I through VIII) of Madhya Pradesh 3. study of

More information

Uttar Pradesh Power Corporation Limited

Uttar Pradesh Power Corporation Limited Page 1 of 39 Uttar Pradesh Power Corporation Limited Subject : Junior Engineer Trainee Civil Engineering Q.1 ग तम ब न अपन पहल धम पद श कह दय थ जस धम च वत न क न म स ज न ज त ह? 1) ल बन 2) ब ध गय 3) स रन थ

More information

UNIT WISE WEIGHTAGE FOR CLASS XI [ HALF YEARLY ]

UNIT WISE WEIGHTAGE FOR CLASS XI [ HALF YEARLY ] UNIT WISE WEIGHTAGE FOR CLASS XI [ HALF YEARLY ] ENGLISH CORE [301] Section - A Reading Skills 20 Section - B Writing Skills & Grammar 30 Section - C Literature & Long Reading Text / Novel The Portrait

More information

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k. vlk/kj.k. EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k. vlk/kj.k. EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr ¹Hkkx IIµ[k.M 3(ii)º jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k REGD. NO. D. L.-33004/99 1 la- 1405] No. 1405] vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section

More information

Small Industries Development Bank of India 5th Floor, Zygon Square, Plot No 1, Block H-1A, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh

Small Industries Development Bank of India 5th Floor, Zygon Square, Plot No 1, Block H-1A, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh 1 भ रत य लघ उ य ग वक स ब क ( सडब ) Small Industries Development Bank of India 5th Floor, Zygon Square, Plot No 1, Block H-1A, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh -201307 www.sidbi.in Ref:- Advertisement issued

More information

ACADEMIC PLAN CLASS-VI

ACADEMIC PLAN CLASS-VI ACADEMIC PLAN 2016-17 CLASS-VI Education is a social process. Education is growth. Education is not a preparation for life; Education is life itself. John Dewey Schools play a major role in ensuring that

More information

GURUKUL VĀRTĀ FOUNDING DIRECTOR TAKES CHARGE. IIT GOA NEWSLETTER, Volume:-1, Issue:-1 OCTOBER, 2017 EDITOR IN CHIEF NEHA SHAH

GURUKUL VĀRTĀ FOUNDING DIRECTOR TAKES CHARGE. IIT GOA NEWSLETTER, Volume:-1, Issue:-1 OCTOBER, 2017 EDITOR IN CHIEF NEHA SHAH GURUKUL VĀRTĀ IIT GOA NEWSLETTER, Volume:-1, Issue:-1 OCTOBER, 2017 EDITOR IN CHIEF NEHA SHAH HINDI TRANSLATION ASHISH KUMAR CONTRIBUTORS ABHISHEK VARGHESE ANSH RAJDEV ASHISH KUMAR HIMALI GOEL REVANTH

More information

EXAM DATE : 20-January-2017 EXAM NAME : SSC Examination 2016 TOTAL MARKS : 200

EXAM DATE : 20-January-2017 EXAM NAME : SSC Examination 2016 TOTAL MARKS : 200 Click to Print logout Challenges EXAM DATE : 20-January-2017 EXAM NAME : SSC Examination 2016 TOTAL MARKS : 200 EXAM START TIME : 10:00:00 EXAM DURATION : 01:15 Hrs TOTAL NO OF QUESTIONS : 100 QID : 1

More information

KENDRIYA HINDI SANSTHAN, AGRA

KENDRIYA HINDI SANSTHAN, AGRA KENDRIYA HINDI SANSTHAN, AGRA At a Glance Introduction Central Institute of Hindi i.e. Kendriya Hindi Sansthan is an autonomous educational institute governed by an autonomous organization Kendriya Hindi

More information

S. RAZA GIRLS HIGH SCHOOL

S. RAZA GIRLS HIGH SCHOOL S. RAZA GIRLS HIGH SCHOOL SYLLABUS SESSION 2017-2018 STD. III PRESCRIBED BOOKS ENGLISH 1) NEW WORLD READER 2) THE ENGLISH CHANNEL 3) EASY ENGLISH GRAMMAR SYLLABUS TO BE COVERED MONTH NEW WORLD READER THE

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 13] ubz fnyyh]

More information

Journal of Religion & Film

Journal of Religion & Film Volume 20 Issue 1 The 2015 International Conference on Religion and Film in Istanbul Journal of Religion & Film 6-15-2017 Films and Religion: An Analysis of Aamir Khan's PK (Hindi translation) Monisa Qadri

More information

TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL VASANT VIHAR SESSION CLASS X

TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL VASANT VIHAR SESSION CLASS X TAGORE INTERNATIONAL SCHOOL VASANT VIHAR SESSION 2018-19 CLASS X MONTH ENGLISH HINDI MATH SOCIAL MAR- APR Ch:12 Electricity MARCH MCB - Unit 1 Health & Medicine. A. Do Indians Get Enough Sleep? B. (i)

More information

DETAILED PLANNER OF ENGLISH (MARCH) CYCLE: 1

DETAILED PLANNER OF ENGLISH (MARCH) CYCLE: 1 DETAILED PLANNER OF ENGLISH (MARCH) CYCLE: 1 CLASS - 1 ST CLASSES TOPIC 2 (40 minutes class period) The Fun Poem Concept: Learning Through Fun Skills: Listening, Speaking, Reading and Writing. Recitation

More information

SE367A Project Report Complex Predicates in Hindi

SE367A Project Report Complex Predicates in Hindi SE367A Project Report Complex Predicates in Hindi By: Sachet Chavan (Dept. of HSS) Pranav Kumar (Dept. of Electrical Engineering) Guide: Prof. Amitabh Mukherjee Abstract: Complex predicates are found in

More information

DOON INTERNATIONAL SCHOOL SYLLABUS

DOON INTERNATIONAL SCHOOL SYLLABUS DOON INTERNATIONAL SCHOOL SYLLABUS 2017 2018 Subject: English Grade: X TERM I Periodic Test I ( March) Two gentlemen of Verona(Literature) The frog and the nightingale(poetry) Chapters 1 4(Novel) Grammar:

More information

HERITAGE SCHOOL JAMMU

HERITAGE SCHOOL JAMMU SUBJECT: ENGLISH HERITAGE SCHOOL JAMMU CLASS: VIII - Syllabus (Session: 2018-19) LITERATURE GRAMMAR MCB WRITING UNIT - I Ch-01: Engine Trouble P-01: The Indian Weavers. Ch-02: Tommy s Missing Dollar Chp-13:

More information

Verb Analyzer for Sanskrit

Verb Analyzer for Sanskrit Chapter-4 Verb Analyzer for Sanskrit This chapter describes the partial implementation of Sanskrit verb analyzer as part of the present M. Phil. R & D. The morphological analysis methodology discussed

More information

Suggestions on Subject Enrichment Activities

Suggestions on Subject Enrichment Activities Suggestions on Subject Enrichment Activities In the recently held Principals Conference at Jalandhar,Principals wanted to know about the number of Subject Enrichment Activities to be conducted per Term

More information

CLASS - LKG APRIL DETAILED PLANNER OF ENGLISH CLASSES REQUIRED PERIODS

CLASS - LKG APRIL DETAILED PLANNER OF ENGLISH CLASSES REQUIRED PERIODS CLASS - LKG DETAILED PLANNER OF ENGLISH APRIL CLASSES REQUIRED TOPIC CONCEPT & SKILLS LEARNING OUTCOMES 18 20 PERIODS ACTION WORDS, OPPOSITES, CURSIVE PATTERNS, CURSIVE LETTERS, RHYMES, RECOGNITION OF

More information

sa%ya ho ik ibajalai ko baaro maom jaanakairyaam^ va kaya- - krnao ka

sa%ya ho ik ibajalai ko baaro maom jaanakairyaam^ va kaya- - krnao ka P`aosa iva&ipt idnaam^k 24 ¹ 05 ¹ 2016 gau$ vamdnaa kond` imanai maata Bavana kaohka - ibalaa[- - maom 15 vaam^ gau$ vamdnaa ko Avasar pr ibajalai ki sadupyaaoigata ivayaya pr pircacaa- kaya-ëma sampnna

More information

M.L. Khanna DAV Public School

M.L. Khanna DAV Public School M.L. Khanna DAV Public School Sector VI, Dwarka, New Delhi 110075 ACADEMIC PLAN 2017-18 CLASS- I Education is a social process. Education is growth. Education is not a preparation for life; Education is

More information

AUSTRALIAN CURRICULUM: LANGUAGES HINDI

AUSTRALIAN CURRICULUM: LANGUAGES HINDI AUSTRALIAN CURRICULUM: LANGUAGES HINDI Context statement The place of the Hindi language and associated cultures in Australia and the world Hindi is an official language of India and Fiji. It is the most

More information

Word Sense Disambiguation in Hindi Language Using Hyperspace Analogue to Language and Fuzzy C-Means Clustering

Word Sense Disambiguation in Hindi Language Using Hyperspace Analogue to Language and Fuzzy C-Means Clustering Word Sense Disambiguation in Hindi Language Using Hyperspace Analogue to Language and Fuzzy C-Means Clustering Devendra K. Tayal Associate Professor IGDTUW, Delhi-110006 Leena Ahuja Ex-Student IGDTUW,

More information

ग ल ड ई 17/ वम 2017 व व : ल ड ई 17 ( ल क ण) व ल : ( ) ल ड ई 17( 12158) ड / ड / ड 27003:2017 म व ज अ व व व ( ग)

ग ल ड ई 17/ वम 2017 व व : ल ड ई 17 ( ल क ण) व ल : ( ) ल ड ई 17( 12158) ड / ड / ड 27003:2017 म व ज अ व व व ( ग) व ट च ल व व : ल ड ई 17 प ल प क ण ज ग क ल ड ई 17/ -26 20 वम 2017 व ल : ( ) 1) च प ण ल क व ट वव व व ड ई, 17 2) इल क व व च प द व वव ट ल ड ई प स 3) अन र वच व ल व म वलव प ल अवल : ल ड ई 17( 12158) ड / ड / ड

More information

A Comparative Study of Svm and New Lesk Algorithm for Word Sense Disambiguation in Hindi Language

A Comparative Study of Svm and New Lesk Algorithm for Word Sense Disambiguation in Hindi Language International Journal of Research Studies in Computer Science and Engineering (IJRSCSE) Volume 2, Issue 5, May 2015, PP 24-28 ISSN 2349-4840 (Print) & ISSN 2349-4859 (Online) www.arcjournals.org A Comparative

More information

Question (1) Question (2) RAT : SEW : : NOW :? (A) OPY (B) SOW (C) OSZ (D) SUY. Correct Option : C Explanation : Question (3)

Question (1) Question (2) RAT : SEW : : NOW :? (A) OPY (B) SOW (C) OSZ (D) SUY. Correct Option : C Explanation : Question (3) Question (1) Correct Option : D (D) The tadpole is a young one's of frog and frogs are amphibians. The lamb is a young one's of sheep and sheep are mammals. Question (2) RAT : SEW : : NOW :? (A) OPY (B)

More information

Academic year Syllabus for GRADE: - V

Academic year Syllabus for GRADE: - V Academic year 2016-17 Syllabus for GRADE: - V Sr.No. Subject Page Number 1. English 2-3 2. Hindi 4-6 3. Marathi 7 4. French 8-9 5. Sanskrit 10-11 6. Maths 12-13 7. EVS 14-15 8. Computer 16 1 Delhi public

More information

digital psk Exported at: Thu Dec :42:52 GMT+0530 (IST) Splash

digital psk Exported at: Thu Dec :42:52 GMT+0530 (IST) Splash digital psk Exported at: Thu Dec 01 2016 12:42:52 GMT+0530 (IST) Splash Select Distric DIGITAL PSK Select State Gujarat Select Distric Rajkot Select Language Gujarati / English SAVE Registration Enter

More information

Curriculum Vitae. Address : C-201, Sun Residency, Koteshwar Road, Motera, Ahmedabad Current Position : Associate.

Curriculum Vitae. Address : C-201, Sun Residency, Koteshwar Road, Motera, Ahmedabad Current Position : Associate. Curriculum Vitae Name : Dr. Vinod Kumar Pandey Date of Birth : 1 July 1957 Address : C-201, Sun Residency, Koteshwar Road, Motera, Ahmedabad-380 005. Current Position : Associate. Professor & Head, Department

More information

DELHI PUBLIC SCHOOL SRINAGAR 1 SYLLABUS BREAKUP

DELHI PUBLIC SCHOOL SRINAGAR 1 SYLLABUS BREAKUP DELHI PUBLIC SCHOOL SRINAGAR 1 SYLLABUS BREAKUP 8th English MARCH LITERATURE: TRAVELLER GRAMMAR/WRITING SKILLS: CHARACTER SKETCH POETRY WRITING PARAGRAPH WRITING PUNCTUATION SENTENCES(SIMPLE/COMPLEX/COMPOUN

More information

Sheet1. Heat & Temperature: A learning by doing module for secondary schools Bartval, Yogambar Singh य य वर यय त क प /

Sheet1. Heat & Temperature: A learning by doing module for secondary schools Bartval, Yogambar Singh य य वर यय त क प / Author Title Aabdi, Vazeer Hasan नव स र म न ज (Shrinivas Ramanuj) Aabdi, Vazeer Hasan नक ल क न क स Abhay Neema ल नन : उनक समय और स घष Agarwal, Deepa The Mango Birds Agarwal, Deepa A real giraffe Amartya

More information

CMP News Letter क न द र य व द य लय स ई म ध प र KENDRIYA VIDYALAYA SAWAI MADHOPUR. April to September 2017

CMP News Letter क न द र य व द य लय स ई म ध प र KENDRIYA VIDYALAYA SAWAI MADHOPUR. April to September 2017 क न द र य व द य लय स ई म ध प र KENDRIYA VIDYALAYA SAWAI MADHOPUR Phone & Fax 07462-222347, Website www.kvswm.org, Email kvsawaimadhopur@gmail.com CMP News Letter April to September 2017 For qualitative

More information

JAWAHAR NAVODYA VIDYALAYA ONGOLE, PRAKASAM DISTRICT (AP)

JAWAHAR NAVODYA VIDYALAYA ONGOLE, PRAKASAM DISTRICT (AP) PRICE: RS. 100/- MR.NO. Date : JAWAHAR NAVODYA VIDYALAYA ONGOLE, PRAKASAM DISTRICT -523001(AP) TENDER FORM FOR THE SUPPLY OF TERMS AND CONDITIONS 1. Jawahar Navodaya Vidyalaya are fully residential Co-educational,

More information

Alumni Association of Madhubani NavodayA Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ranti, Madhubani, Bihar

Alumni Association of Madhubani NavodayA Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ranti, Madhubani, Bihar December 25 th 2016 Alumni Association of Madhubani NavodayA Jawahar Navodaya Vidyalaya, Ranti, Madhubani, Bihar a a m n a e m a g @ g m a i l. c o m Contents 1. Introduction 2. Table of Contents 3. Alumni

More information

ARWACHIN PUBLIC SCHOOL VASUNDHARA CLASS-3 SYLLABUS ( )

ARWACHIN PUBLIC SCHOOL VASUNDHARA CLASS-3 SYLLABUS ( ) SUBJECT-ENGLISH BOOKS: 1. Radiance Communicative English Main course book (Cordova Publications) 2. Radiance Practice Worksheets (Cordova Publications) 3. Zenith Grammar And Composition (Anant Publications)

More information

Curriculum Vitae. Business Management* Rural Development Rural Management. Commerce, Hindi, English Commerce, Hindi, Eng. General Science Social

Curriculum Vitae. Business Management* Rural Development Rural Management. Commerce, Hindi, English Commerce, Hindi, Eng. General Science Social Curriculum Vitae Name : Dr. Lokesh Kumar Jain Date of Birth : 15-03-1970 Address (Residential) : C-203, Swapnvilla -3, Jain Flat, Pethapur- 382610 (Gujarat) Current Position : Associate Professor E-mail

More information

GANDHI BHAWAN University of Delhi. Report by: Dr. Nisha Bala Tyagi, Dy. Dean Academic

GANDHI BHAWAN University of Delhi. Report by: Dr. Nisha Bala Tyagi, Dy. Dean Academic GANDHI BHAWAN University of Delhi Report by: Dr. Nisha Bala Tyagi, Dy. Dean Academic Gandhi Bhawan in collaboration with Delhi State Legal Services Authority (DSLSA), Patiala House Courts, New Delhi imparted

More information

INDEX प म DESIGNATION

INDEX प म DESIGNATION क र. स.. No. BOARD LEVEL / ब र ड ल वल 1 अध यक ष एव प रब ध न द शक CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR 1 न द शक (नवत त) DIRECTOR (FINANCE) 3 न द शक (क मनश यल) DIRECTOR (COMMERCIAL) सतर ड त VIGILANCE ए ब स स (इ

More information

Development of Marathi Part of Speech Tagger Using Statistical Approach

Development of Marathi Part of Speech Tagger Using Statistical Approach Development of Marathi Part of Speech Tagger Using Statistical Approach Jyoti Singh Department of Computer Science Banasthali University Rajasthan, India jyoti.singh132@gmail.com Nisheeth Joshi Department

More information

ENGLISH Month August

ENGLISH Month August ENGLISH 2016-17 April May Topic Literature Reader (a) How I taught my Grand Mother to read (Prose) (b) The Brook (poem) Main Course Book :People Work Book :Verb Forms Objective Enable students to realise

More information

Educational Products Development Program

Educational Products Development Program Educational Products Development Program Story of a new Educational Product research, international standards, benchmarks, parity and best practices sessions of brainstorming and product definitions Defining

More information

Recruitment of B.Sc (Agriculture),B.Sc.,B.Com& BA graduates on purely Temporary Basis.

Recruitment of B.Sc (Agriculture),B.Sc.,B.Com& BA graduates on purely Temporary Basis. ( ³ ÖÖ ü Ÿ Ö Ã Ö ü úö ü ú Ö ˆ Ö Î ú Ö) Ö Ö Ö Ö ú Ö µö ÖÔ» Ö µ Ö : Ö ß. Ö. Ö ü. üö ¾Ö ü, Ö Æ ü»ö ß Ö Ó Ö»Ö, ÃÖ Ö ê Ö Ö üö ê ü, Ö ü»ö Ö²Ö Ö - 5040 0 1. æü ü³ö ÖÂ Ö /Phone : 22 65 38/ 2 267 08.±îú ŒÃÖ/F ax:

More information

Dus Mahavidya Sadhana Kendra

Dus Mahavidya Sadhana Kendra If you are keen to learn the secrets of tantra sadhanas like Dus Mahavidya Sadhana Kendra 1. Maha Kali Sadhna 2. Tara Sadhna 3. Shodashi Sadhana (Also known as Sri Vidya Tripura Sundari) chakra puja Shri

More information

Indian Languages IR using Latent Semantic Indexing

Indian Languages IR using Latent Semantic Indexing Indian Languages IR using Latent Semantic Indexing A.P.SivaKumar 1, Dr.P.Premchand 2, Dr.A.Govardhan 3 1 Assistant Professor, Department of Computer Science Engineering, JNTUACE, Anantapur 2 Professor,

More information

क त क ई-व द य लय पत र क 2016 KENDRIYA VIDYALAYA ADILABAD

क त क ई-व द य लय पत र क 2016 KENDRIYA VIDYALAYA ADILABAD क त क ई-व द य लय पत र क 2016 KENDRIYA VIDYALAYA ADILABAD FROM PRINCIPAL S KALAM Dear all, Only when one is equipped with both, worldly education for living and spiritual education, he/she deserves respect

More information

Sheet1. The Brahman and The Goat. The giant and the dwarf Kesari and the Flying Thief. The Pandavas in Hiding. Vikramaditiya's Throne

Sheet1. The Brahman and The Goat. The giant and the dwarf Kesari and the Flying Thief. The Pandavas in Hiding. Vikramaditiya's Throne Author Title A.P.J. Abdul Kalam Turning Points : A Journey Through Challenges Abdul Kalam, A. P. J. India 2020 : Abell, Sandra K. Designing and teaching the elementary science methods course / Achinstein,

More information

Gyanodaya. Day 1. An experience like no other GYANODAYA 43

Gyanodaya. Day 1. An experience like no other GYANODAYA 43 Gyanodaya An experience like no other As the night descended on 7 th July packing and excitement accelerated with an enthusiasm unknown to me till then. The wait was finally going to be over. The itinerary

More information

REPLIES OF RTI APPLICATION / APPEAL FOR THE MONTH OF JANUARY 2016

REPLIES OF RTI APPLICATION / APPEAL FOR THE MONTH OF JANUARY 2016 REPLIES OF RTI APPLICATION / APPEAL FOR THE MONTH OF JANUARY 2016 Sl/No Name Replied date Page Nos. LIST REPLIES OF RTI APPEALS 1 Shri Bikash Choudhury 01.01.2016 I 2 Ms. Shail Devi 07.01.2016 II 3 Ms.

More information

WALLET TERMS AND CONDITIONS

WALLET TERMS AND CONDITIONS 1. WALLET TERMS AND CONDITIONS (Page 1) 2. okwysv ds fu;e vksj krsa Z (Page 6) 3. व ह ल टच य अट आण शर त (Page 11) WALLET TERMS AND CONDITIONS The following terms and conditions ( T&C s ) are a binding

More information

BGS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL, SECTOR-5, DWARKA, NEW DELHI ENGLISH SYLLABUS- CLASS VI ( )

BGS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL, SECTOR-5, DWARKA, NEW DELHI ENGLISH SYLLABUS- CLASS VI ( ) SUBJECT TEACHER: ADITI KHANNA MONTH April BGS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL, SECTOR-5, DWARKA, NEW DELHI ENGLISH SYLLABUS- CLASS VI (2018-19) Textbooks literature :Stepping Stone (Headword) Grammar : Grammar

More information

WEEKLY. The Doon School. The Essence of Distraction. doonspeak. The Politics of Power. The Roving. Counterpoint 4 Scanner

WEEKLY. The Doon School. The Essence of Distraction. doonspeak. The Politics of Power. The Roving. Counterpoint 4 Scanner Point- Under The Counterpoint 4 Scanner 7 Established in 1936 The Doon School WEEKLY Saturday, August 5, 2017 Issue No. 2473 The Politics of Power The Essence of Distraction 1. The Doon School Weekly Saturday,

More information

METEOR-Hindi : Automatic MT Evaluation Metric for Hindi as a Target Language

METEOR-Hindi : Automatic MT Evaluation Metric for Hindi as a Target Language METEOR-Hindi : Automatic MT Evaluation Metric for Hindi as a Target Language Ankush Gupta, Sriram Venkatapathy and Rajeev Sangal Language Technologies Research Centre IIIT-Hyderabad NEED FOR MT EVALUATION

More information

Kindly keep in mind the following points while doing your holiday home work.

Kindly keep in mind the following points while doing your holiday home work. Khaitan Public School, Sahibabad Holiday Home Work -2017 Class VI As the holidays have begun, it s time for us to have some fun, We will make new friends and play a lot of games, Spend time with them and

More information

CREDENCE HIGH SCHOOL, DUBAI Periodic Review 2 (Formative Assessment): Date-Sheet & Syllabus - Grade 2 DATE / DAY

CREDENCE HIGH SCHOOL, DUBAI Periodic Review 2 (Formative Assessment): Date-Sheet & Syllabus - Grade 2 DATE / DAY Periodic Review 2 (Formative Assessment): Date-Sheet & Syllabus - Grade 2 Education 1. The Sons of Adam 2. I Trust Allah (SWT): The story of Prophet Nuh 3. My God is my Creator Taqwa: Allah (SWT) sees

More information

ENGLISH (VIII)

ENGLISH (VIII) ENGLISH (VIII) 2017-18 Literature 1. The Night We Won the Buick (Prose) Poem: How the Leaves Came Down Writing 1. Notice (Lost/Found) 2. Formal Letter (Application to the Principal) Grammar 1. Sentences

More information

Implementation of English-Text to Marathi-Speech (ETMS) Synthesizer

Implementation of English-Text to Marathi-Speech (ETMS) Synthesizer IOSR Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE) e-issn: 2278-0661,p-ISSN: 2278-8727, Volume 17, Issue 1, Ver. VI (Jan Feb. 2015), PP 34-43 www.iosrjournals.org Implementation of English-Text to Marathi-Speech

More information

~~3ffi- ~ -:em ~ ~ CSIR- CENTRAL LEATHER RESEARCH INSTITUTE. Notification No Engagement of JRF, SRF & Project Assistants

~~3ffi- ~ -:em ~ ~ CSIR- CENTRAL LEATHER RESEARCH INSTITUTE. Notification No Engagement of JRF, SRF & Project Assistants 3ffi- -:em '" CSIR- CENTRAL LEATHER RESEARCH INSTITUTE :IIRCfl am 3f);.ilfTICfl Council of Scientific & Industrial Research '",,-;,1('1fijfTr=I:'1:Jl"'lI"""?";, 'Iffi(f Adyar, Chennai-600 020, Tamil Nadu,

More information

ASSIGNMENT- 2 POLYTECHNIC DIPLOMA (ALL BRANCHES) 1 st Sem.

ASSIGNMENT- 2 POLYTECHNIC DIPLOMA (ALL BRANCHES) 1 st Sem. ASSIGNMENT- 2 POLYTECHNIC DIPLOMA (ALL BRANCHES) 1 st Sem. Assignment No: 2 Programme: Semester: Submitted by :- Candidate s Name:.. Enrollment No.:-.. Roll No. :-. Branch :-.. Mob. No. :-.. Date of Submission:-

More information

Integrated project work for Class-IX

Integrated project work for Class-IX Integrated project work for Class-IX Delhi Heritage Walk Love Delhi...Explore Delhi...Rediscover Delhi!!! SOCIAL SCIENCE - HISTORY 1. Write detailed information of the given monument. 2. The time period

More information

Master Degree Programmes PROGRAMME SUMMARY & FEE STRUCTURE

Master Degree Programmes PROGRAMME SUMMARY & FEE STRUCTURE School of Social Science 1 Master Degree Programmes PROGRAMME SUMMARY & FEE STRUCTURE व क (Contents) Page 1. Master of Arts (Economics) (MAEC17) 2 2. Master of Arts (History) (MAHI17) 23 3. Master of Arts

More information

Formulaic Translation from Hindi to ISL

Formulaic Translation from Hindi to ISL INGIT Limited Domain Formulaic Translation from Hindi to ISL Purushottam Kar Madhusudan Reddy Amitabha Mukerjee Achla Raina Indian Institute of Technology Kanpur Introduction Objective Create a scalable

More information

स स थ न क ननद शक द र, AIISH, म स र म ननमन ककत तकन क / ग र तकन क पद क भरन क ल ए आ दन आम त र त ककय ज त ह :

स स थ न क ननद शक द र, AIISH, म स र म ननमन ककत तकन क / ग र तकन क पद क भरन क ल ए आ दन आम त र त ककय ज त ह : अख ल भ रत व क श रवण स स थ न : म स र 6 ALL INDIA INSTITUTE OF SPEECH & HEARING: MYSURU 6 (An Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare,) Govt. of India), Manasagangothri, Mysuru 570

More information

NATIONAL INSTITUTE OF OCEAN TECHNOLOGY

NATIONAL INSTITUTE OF OCEAN TECHNOLOGY NATIONAL INSTITUTE OF OCEAN TECHNOLOGY (Ministry of Earth Sciences, Govt. of India) Velachery Tambaram Main Road, Pallikaranai, Chennai-600 100 Phone : 91-44-6678 3310/6678 3300 Fax : 91-44-6678 3308 ADVERTISEMENT

More information

Issues in Chhattisgarhi to Hindi Rule Based Machine Translation System

Issues in Chhattisgarhi to Hindi Rule Based Machine Translation System Issues in Chhattisgarhi to Hindi Rule Based Machine Translation System Vikas Pandey 1, Dr. M.V Padmavati 2 and Dr. Ramesh Kumar 3 1 Department of Information Technology, Bhilai Institute of Technology,

More information

Transliterating Devanagari

Transliterating Devanagari Transliterating Devanagari Rupert Snell The whole business of ṭrānsliṭereśan and diacritical marks may seem like the most tedious subject in the world, but it has an important purpose: it allows the reader

More information

ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4389 L2/13-002

ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4389 L2/13-002 ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4389 L2/13-002 2013-01-14 Title: Preliminary Proposal to Encode Nandinagari in ISO/IEC 10646 Source: Script Encoding Initiative (SEI) Author: (pandey@umich.edu) Status: Liaison Contribution

More information