स ल न र य त ल सव म य मक श ळ त ल इय त दह व त शकण य सव व य य च म नसश य च चण (कल च चण

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "स ल न र य त ल सव म य मक श ळ त ल इय त दह व त शकण य सव व य य च म नसश य च चण (कल च चण"

Transcription

1 ल च चण २०१७

2 प व भ म श सन नण य : मह र र य म य मक व उ च म य मक श ण म डळ श स ल न र य त ल सव म य मक श ळ त ल इय त दह व त शकण य सव व य य च म नसश य च चण (कल च चण घ य त य ईल.य म यम तन म यम त न य न उ च श ण अथव यवस य स ठ य य च नवड कर य स सह य क न आव यकत न स र व य तक म ग दश न व सम पद शन कर य त य ई

3 उ श १) इय त दह व य य क व य य ल यवस य म ग दश स व व र श णक व य वस यक च नवड कर य स म ग दश न करण. २) व य थ व प लक य न व वध श णक व य वस यक च म हत द ऊन ज ण व ज ग त करण

4 कल च चण २०१७ वभ ग य म डळ म फ त कलच चण क रत च CD द. १० फ व पय त वतर त कर य त य त ल. कलच चण य स क त थळ स दरर ज पह व त थ दल य स च म ण क म प ण कर. सव व य थ च कलच चण द. २५ फ व र २०१७ प व प ण क

5 कल च चण २०१७ म च २०१७ म य म य मक श ल त म णप पर स थ व ट ह ण य सव व य य च कल च चण फ व र म ह य त घ य त य ण र आह. कल च चण द. १० फ व र २०१७ त २५ फ व र २०१ य क ल वध त आय जत कर य त य ईल. व य थ च गट व र नय जन कर य च क म श ळ न कलच चण क रत नय त क ल य श क म फ त कर वय च आह. कलच चण क रत अ द ज ४० म नट कव व य य च पर ह ईपय त क ल वध य व. एक दवस त एक स गणक वर ६ व ळ कलच चण घ य त य व. य म ण व य थ च गट व र नय जन कर व.

6 कल च चण २०१७ कल च चण च जब बद र य क श ळ त ल श क च आह. य श क च नय त श ळ म ख न कर व. य श क न वत: च, श ळ च व स गणक स वध च म हत य स क त थळ वर स दर कर व कल च चण ब बत य सव स चन य स क त थळ वर आप य login म य प हत य त ल.

7 कल च चण स ठ नवडल ल म च २०१६ स ठ घ य त आल य कल च चण स ठ प च नवड य त ह त १. आर य ( MEDICAL) २. अ भय क (ENGINEERING) ३. कल (ARTS) ४. व ण य (COMMERCE) ५. थ प य कल (FINE ART) म च २०१७ प स न वर दल य सह अज न द न व ढ व य त आल आह त. ६. श त (AGRI) 7. स र ण ( DEFENCE)

8 कल च चण व प सह वर आध रत १४० क त दश क वध न आह त. य म य असण -य १४० वध न न तस द द ण अ नव य आह. सव स ध रणपण य व गव ग य ग ट आपण करत य त ल क ण य ग ट त ह ल ध य न आवडत त ह समज न घ ण ह य कल च चण च उ श आह. आपण कर त असल य अन क क त च ह एक य द आह. य प क क ह क त त ह ल आवड य असत ल क व नसत ल, हण न य क व य व च न त म य आवड नवड न स र त ह ल य य व टत असल ल पय य नवड न उ तर य. एख द क त त ह ल कत आवडत क व न ह य वर आध र त य य पय य नवड न उ तर य. य क प न वर ५ वध न आह त. प ढ ल प न वर ज य च बटन लक कर य प व व य थ य च तस द बदल शकत.

9 कल च चण - क म च च ट प ) र ज शन ड ऊनल ड ) FILE RUN करण कल च चण पर BATCHES तय र करण य पर फ डर उपल ड करण व म णप जम करण

10 ) र ज शन सव थम श ळ च र ज शन कर व. य तच य क म स ठ न चत क ल य श क च म हत भर व. ह म हत भरत न श ळ च ई म ल ॲ स, म य य पक च न व व म ब ईल न. तस च श क च ईम ल व न व आ ण म ब ईल न. आव यक आह. श क म हत भरत न प सवड वच रल ज त. त थ आपण प सवड तय र कर व. य एक अ र क पटल एख द न बर व ब क अ र म ल ल टर य म ण प सवड तय र कर व.

11 ब. ड ऊनल ड य न तर श ळ च (ब ड न दल ल ) इ ड स न. उद. २१ ०५०४० ह य जर आयड व आपण श क च म हत भरत न तय र क ल ल प सवड व प न श क ल ग न कर व. श क ल ग न झ य वर त न स टव अस ड ऊनल ड कर य य ल क द य आह त. य ड ऊनल ड कर य त. ह करत न थम Win Rar ड ऊनल ड कर. य स ठ Download Winrar Setup to Extract the.rar Files य न तर ड ट न ट 2.0 च आवशकत अस ल तर ड ऊनल ड कर. य स ठ To Download.Net Framework 2.0 exe file

12 क) ) FILE RUN कर रण त नह स टव अर ड ऊनल डड झ य न तर इ प शन ट ल ज थ ड ऊनल ड झ ल अस ल त थ ज ऊन य वर र ईट लक कर. फ ईल ओपन कर य स ठ डबल लक क न Extract कर. स गणक वर ड ऊनल ड क ल ल file आह त file इतर य स गणक वर पर घ ण र आह त य स गणक वर peste क न run कर

13 ड) कल च चण पर र BATCHES ल च चण पर य BATCHES स ठ कल च चण श क म ख न आप य स य न स र दन क १० फ व र त २५ व र पय त BATCHES प ड न क य व ह कर व.

14 य पर TCHES प ड य न तर नय जन न स र पर य व. च चण Online व Offline य द ह प त न श ळ न आय जत करत य ण र आह. च चण कर त Thin client / N Computing स गणक व परत य त ल. in Client / N Computing स गणक मध ल SERVER वर पर घ ऊ नक. य थ पर म क अच क ट क व. GE वर ल प ण न च पय य नवड व त व SUBMIT कर व. न स पल न तर GIVE UP य ईल

15 व य थ न कलच चण द य न तर यक स गणक य ड कट प वर एक फ डर तय र ह इल व य म य SSC ब ठक म क च फ ईल तय र ह य ल. पर घ त य न तर व य य य तय र ह ण य सव FIL एक एक FOLDER जम म कर य त. पर थ य सव file तय र झ य आह त क य च ख क न घ ण आव क आह. तय र ह ण य file Dot txt फ म त म य आह क यच ख कर व. फ डरल SCHOOL INDEx म क द ऊन RENAME कर व

16 ई) फ डर उपल ड करण व म णप जम क अपल ड ब बत य स चन स क त थळ वर द य त य त ल. सव व य थ च कलच चण प ण झ य न तर य सव फ इ स झ क न अपल ड कर वय य आह त. फ ईल अपल ड क य न तर आपण स म णप online म णप द य त य ईल त downlode क न, त वभ ग य म डळ त जम कर वय च आह. य क / त ड पर य ग ण प क स बत १.कल च चण म णप, २. व य थ उप थत व य य च उप थत सह असल ल ३.अन प थत प क वभ ग य म डळ य क य लय त स दर कर व त.

17 कल च चण २०१७ वभ ग य म डळ म फ त कलच चण क रत च CD द १० फ व र य त वतर त कर य त य त ल. कलच चण य स क त थळ स दरर ज पह व त थ दल य स चन म ण क म प ण कर. सव व य थ च कलच चण द. २५ फ व र २०१७ प प ण कर.

18 मह व च च चण श ळ तच य व. CYBER CAFE म य घ ऊ नय त. ( म ल च फ ट, म हत द पय ग ) ग रस य अस य स श ज र ल श ळ त न च चण य व. DATA UPLOAD झ य च ख कर व. DATA BACK UP ठ व व.

19 श क सम ध न

20 सम वयक. म न अ नल ह रर म म ब ईल म क ९७६६५९९७८०. च डक अवध त भ प ल म ब ईल म क ९९२२४१३७१९. ज धव स तश जग न थ म ब ईल म क ९१२१२१७०५८. ग यकव ड अ नल द त य म ब ईल म क ९४२३९८९४५३. र सकर अ क श व ल म ब ईल म क ९०९६५१५३४९

21

फ न वस ल (Call Management for Loan Recovery)

फ न वस ल (Call Management for Loan Recovery) फ न वस ल (Call Management for Loan Recovery) अन म णक म हत... 2 How To Register... 2 How To LOGIN... 6 श ख च म हत भरण... 8 RECOVERY OFFICER भरण... 10 नव न कज द र च म हत भरण... 11 म ब इल APP Installation

More information

PUNE JILHA GANIT ADHYAPAK MANDAL C/o Shri. V. D. Godbole, 383/B, Shaniwar Peth, Pune gmail.

PUNE JILHA GANIT ADHYAPAK MANDAL C/o Shri. V. D. Godbole, 383/B, Shaniwar Peth, Pune gmail. PUNE JILHA GANIT ADHYAPAK MANDAL C/o Shri. V. D. Godbole, 383/B, Shaniwar Peth, Pune-411030. Email: punemathsassociation@ gmail.com Outward No: 5 /16-17 Date: 25-7-2016 Ganit Prabhutwa Spardha(GPS) Respected

More information

PRESS COVERAGE FOR December 2015 Auto Cluster Exhibition Centre, Pune, India

PRESS COVERAGE FOR December 2015 Auto Cluster Exhibition Centre, Pune, India PRESS COVERAGE FOR 18 20 December 2015 Auto Cluster Exhibition Centre, Pune, India Government to announce minimum import price of steel soon The MIP, the minister pointed out would help in stopping the

More information

स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड )

स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) 1 स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) सभ.०७/ २०१८ दन क ३०.०६.२०१८ थळ- स ई नव स अ तथ ग ह, शड व ळ- सक ळ १०.०० व जत स ईब ब स थ न यव थ पन स मत च सव स ध रण सभ ग व र द.२८.०६.२०१८ र ज शड य थ ल स थ नच स ई नव स अ तथ

More information

Media Coverage on Inauguration of High Performance Computing System held on 28 th February 2014 at Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune

Media Coverage on Inauguration of High Performance Computing System held on 28 th February 2014 at Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune Media Coverage on Inauguration of High Performance Computing System held on 28 th February 2014 at Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune 1 Contents: 1. Sakal, Pune 2 nd March 2014 2. Pudhari 1

More information

BUDGETARY OFFER NO / (ESTIMATE PURPOSE)

BUDGETARY OFFER NO / (ESTIMATE PURPOSE) BUDGETARY OFFER NO------------/2014-15 (ESTIMATE PURPOSE) Sealed budgetary offers are invited from original manufacturer, Authorized Dealers, having experience of installation of Bladder Type Vessel with

More information

स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड )

स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) 1 स ईब ब स थ न व व त यव थ ( शड ) सभ.०६/ २०१८ दन क ०१.०६.२०१८ थळ- स ई नव स अ तथ ग ह, शड व ळ- द प र १२.०० व जत स ईब ब स थ न यव थ पन स मत च सव स ध रण सभ श व र दन क ०१.०६.२०१८ र ज द प र १२.०० व जत स थ नच शड

More information

Q.P. Code : [Time: Three Hours] [ Marks:100]

Q.P. Code : [Time: Three Hours] [ Marks:100] [Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. N.B: 1. Attempt any four questions. 2. All questions carry equal marks. 3. Cite case laws wherever necessary 4E9 D61344E9DB

More information

Government of India Press Information Bureau P R E S S N O T E

Government of India Press Information Bureau P R E S S N O T E Government of India Press Information Bureau P R E S S N O T E CENTRAL ARMED POLICE FORCES (ASSISTANT COMMANDANTS) EXAMINATION, 2013 DECLARATION OF RESULT OF WRITTEN PART On the basis of the results of

More information

व यक य श ण व औषध य वभ ग म बई, मह र र य अ ध ठ त,श सक य व यक य मह व य लय व ण लय, च प र

व यक य श ण व औषध य वभ ग म बई, मह र र य अ ध ठ त,श सक य व यक य मह व य लय व ण लय, च प र Price: Rs.1,50,000/- व यक य श ण व औषध य वभ ग म बई, मह र र य अ ध ठ त,श सक य व यक य मह व य लय व ण लय, च प र E-Tender Website: http//dmer.maharashtra.etenders.in College website : www. gmcchandrapur.org Email

More information

Government of India Department of Space Indian Space Research Organisation National Remote Sensing Centre Balanagar, Hyderabad

Government of India Department of Space Indian Space Research Organisation National Remote Sensing Centre Balanagar, Hyderabad Government of India Department of Space Indian Space Research Organisation National Remote Sensing Centre Balanagar, Hyderabad 500 037 Advt No.NRSC:RMT:02:2016 March 14, 2016 NRSC invites online applications

More information

व क य श ण व औषध य वभ ग म बई, मह र र य अ ध ठ त,श सक य व क य मह व लय व ण लय, च प र

व क य श ण व औषध य वभ ग म बई, मह र र य अ ध ठ त,श सक य व क य मह व लय व ण लय, च प र Price: Rs. 20,000/- व क य श ण व औषध य वभ ग म बई, मह र र य अ ध ठ त,श सक य व क य मह व लय व ण लय, च प र E-Tender Website: http//dmer.maharashtra.etenders.in College website : www. gmcchandrapur.org Email

More information

Advertisement. contractual basis for Project entitled National programme on Containment of Antimicrobial

Advertisement. contractual basis for Project entitled National programme on Containment of Antimicrobial भ रत सरक र Government of India व य एव प रव र क य ण ण म लय Ministry of Health & Family Welfare वध म न मह व र म डकल ल क ल ज एव सफदरज ग अ पत ल प त ल, नई द ल 110029 - Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung

More information

LLB-5 Years Course Admission Process Instructions for Applicants before Filling the Application

LLB-5 Years Course Admission Process Instructions for Applicants before Filling the Application LLB-5 Years Course 2018-19 Admission Process Instructions for Applicants before Filling the Application 1. The admission process for Law Universities in Maharashtra is completely online for the academic

More information

Qualification. Media and Entertainment CS Satara Y. C., Satara. Page no 2...

Qualification. Media and Entertainment CS Satara Y. C., Satara. Page no 2... RAYAT SHIKSHAN SANSTHA, SATARA-415001 WANTED Walk-in-Interview Senior College Interview for Local Appointment on Purely Temporary basis. (2018-2019) Online application are invited for the various posts

More information

Mahatma Gandhi Vidyamandir s Karmveer Bhausaheb Hiray Arts, Science & Commerce College Nimagaon Tal Malegaon Dist. Nashik MS

Mahatma Gandhi Vidyamandir s Karmveer Bhausaheb Hiray Arts, Science & Commerce College Nimagaon Tal Malegaon Dist. Nashik MS Prospectus: 2017-2018 Dr. Subhash Nikam Principal 1 College at a Glance: Arts College Nimgaon is situated on rural area at Nimgaon of the Malegaon Tahsil, Nashik District of the Maharashtra State. The

More information

Please check whether you have got the right question paper. 1. All question are compulsory.

Please check whether you have got the right question paper. 1. All question are compulsory. N.B: [Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All question are compulsory. 30343 39303437 4373930343739 929CE4373930343739303 41929CE43739303437393033E 63941929CE43739303437393033EB

More information

स स चन ब य र भ रत सरक र स न ट

स स चन ब य र भ रत सरक र स न ट स स चन ब य र भ रत सरक र स न ट स वल स व ( र भक) पर क ष, 2013 क प रण म उन उम म दव र क लए जन ह भ रत य वन स व ( ध न) पर क ष, 2013 म व श क लए अहर क घ षत कय गय ह दन क 26.05.2013 क आय जत स वल स व ( र भक) पर क

More information

र ज व ग ध व न व त न आय ग मह र श सन अहव ल 2014-2015 RAJIV GANDHI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMISSION GOVERNMENT OF MAHARASHTRA REPORT 2014-2015 (प च) त वन र ज व ग ध ग व न व त न आय ग, मह र श सन र ज व ग ध

More information

Policy on Public Bicycle Share System for Pune (Draft) November 2017

Policy on Public Bicycle Share System for Pune (Draft) November 2017 प ण शहर मध य स र वजन क स यकल व यर स थ ध रण (Draft) न व ह बर 2017 १. ध रण वर ह ग र ल क सर व कष र व हत क आर खड २००८ आण प स यकल आर खड २०१७ य मध य नम द क ल ल य र व हत क ध य य न स र (व व हजन), तस च म ट र र

More information

Rules and. Way. Ahead. writing. the winners 1000) not eligible to. 6. र ट र य fee. लए र ट र य क म यम क प म ह द नब ध ल खन.

Rules and. Way. Ahead. writing. the winners 1000) not eligible to. 6. र ट र य fee. लए र ट र य क म यम क प म ह द नब ध ल खन. DRDO@60Celebration ड आर ड ओ र ट र य तर नब ध प र तय गत, 2017 क लए नयम और दश नद श Rules and guidelines for DRDO National Level Essay Competition, 2017 ड आरड ओ क य व व ज ञ नक न क ल, क ल ज, अ डर-ग र ज एट और

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ ध स चन गए ववरण न स र " व यवष क लए त वत म सक थ क म य स चक क (आध र =

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ ध स चन गए ववरण न स र  व यवष क लए त वत म सक थ क म य स चक क (आध र = jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 1682] ubz fnyyh]

More information

CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINATION, 2013 भ रत सरक र स न ट

CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINATION, 2013 भ रत सरक र स न ट भ रत सरक र स न ट स वल स व ( र भक) पर क ष, 2013 दन क 26.05.2013 क आय जत स वल स व ( र भक) पर क ष, 2013 क प रण म क आध र पर, नम न ल खत अन बम क व ल उम म दव र न स वल स व ( ध न) पर क ष, 2013 म व श क लए अहर त

More information

[Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory.

[Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. N.B: [Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. [Marks:100] Q.1 (A) Fill in the blanks (Any ten) (10) 1. Business is a activity. (a)

More information

C0146 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)(CBSGS)(75:25)SEM VI / C0191 BUSINESS ECONOMICS.: PAPER VI. [Time: Hours]

C0146 BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)(CBSGS)(75:25)SEM VI / C0191 BUSINESS ECONOMICS.: PAPER VI. [Time: Hours] N.B: [Time: 2 1 2 Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. 2. Figures to the right indicate full marks. 3. Draw neat and clear diagrams wherever

More information

URL :

URL : प व व न ण ल स गठन (ईएसएसओ) प व व न म लय (एमओईएस), भ रत सरक र भ रत य उ णद श य म सम व न स थ न ड. ह म भ भ र ड़, प ष ण, प ण 411 008 ( व पन स. प ईआ र/03/2018) भ रत य उ णद श य म सम व न स थ न (आ ईआ ईट एम), प ण,

More information

1 व थ सभ नद श क ख़ द पढ़ और अपन स परव इज़र क भ अ नव य प स पढ़ ए.

1 व थ सभ नद श क ख़ द पढ़ और अपन स परव इज़र क भ अ नव य प स पढ़ ए. Research Subjects and Guidelines for the Students of School of Journalism and Media Studies (January-June, 2019) प क रत और म डय अ ययन क ल क व थ य क लए लघ श ध ब ध क वषय और नद श जनवर -ज न, 2019 1 For the

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 376] ubz fnyyh] lkseokj] fnlecj 29] 2014@ikS"k

More information

मह र टर क ण ख र वक स मह म डळ, प ण सचन भवन, ब रण र ड, म गळव र प ठ, प ण व र षक ल ख ख सन व त य वर ल म

मह र टर क ण ख र वक स मह म डळ, प ण सचन भवन, ब रण र ड, म गळव र प ठ, प ण व र षक ल ख ख सन व त य वर ल म मह र टर क ण ख र वक स मह म डळ, प ण सचन भवन, ब रण र ड, म गळव र प ठ, प ण -411011 व र षक ल ख सन 2015-16 व त य वर ल म. मह ल ख प ल (ल ख प रक ष -1) मह र टर य च अलग ल ख पर क षण अहव ल व मह म मडळ च अन प लन मह र

More information

50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II SEC. 3(i)]

50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II SEC. 3(i)] 50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II SEC. 3(i)] अ धस चन नई द ल, 25 जनवर, 2018 स. 2/2018 /2018- स घ र य कर (दर) स.क. न.76 76(अ (अ). स घ र य म ल एव स व कर अ ध नयम, 2017 (2017 क 14) क ध र 8 क

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 281] ubz fnyyh]

More information

[Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory.

[Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. N.B: Q.1. A. Fill in the Blanks (Any TEN) [Time: Three Hours] Please check whether you have got the right question paper. 1. All questions are compulsory. 1. The term business literally means. a) A state

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 173] ubz fnyyh]

More information

Tender Type Open Tender Form Of Contract Fixed-rate Tender Category Works No. of Covers 2 General Technical Evaluation

Tender Type Open Tender Form Of Contract Fixed-rate Tender Category Works No. of Covers 2 General Technical Evaluation NIT Tender Details Print Basic Details Organisation Chain RDD-CEO-NASHIK NASHIK-Dy. CEO V.P. TRIMBAK ROHILE Tender Reference Number E TENDER NOTICE NO.1/2017-18 Tender ID 2017_NASHI_235183_1 Tender Type

More information

The Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005

The Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 The Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 Act 1 of 2005 Keyword(s): University of Health Sciences, Health Science, University, Student, Campus, Academic Council Amendment appended: 13 of 2013

More information

GOVERNMENT OF INDIA PRESS INFORMATION BUREAU PRESS NOTE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 2012

GOVERNMENT OF INDIA PRESS INFORMATION BUREAU PRESS NOTE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 2012 GOVERNMENT OF INDIA PRESS INFORMATION BUREAU PRESS NOTE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION ENGINEERING SERVICES EXAMINATION, 2012 On the basis of the result of the written part of the Engineering Services

More information

A Quick Start Guide to submitting answers/nivedan via department Logins and Transfer Intimation to Branch

A Quick Start Guide to submitting answers/nivedan via department Logins and Transfer Intimation to Branch A Quick Start Guide to submitting answers/nivedan via department Logins and Transfer Intimation to Branch Department Manual This manual explains the steps required to be followed by Mantralaya Department

More information

स वद पद ह त स क र म स य पद-न म एव वषय अ नव य य यत 1 तक र श क PGT भ तकश म 50% अ क क स थ तक र पर ब.एड. य समक ड / ड ल म 2 श त तक श क TGT

स वद पद ह त स क र म स य पद-न म एव वषय अ नव य य यत 1 तक र श क PGT भ तकश म 50% अ क क स थ तक र पर ब.एड. य समक ड / ड ल म 2 श त तक श क TGT स वद पद ह त स क र प ण त: अ शक लक अन ब ध क आध र पर स 2017-18 क लए नय ह त प नल बन य ज न ह इ छ क अ यथ ज क य व लय स गठन क नयम न स र आव यक य यत ए रखत ह,स क र ह त दन क 03.07.2017श व र क त: 10.00 बज अपन सम त

More information

The Deccan in the Eighteenth Century

The Deccan in the Eighteenth Century MHRD Scheme on Global Initiative on Academic Network (GIAN) The Deccan in the Eighteenth Century Overview One of the critical social issues of our time is the abrupt, even cataclysmic, decline in empathy

More information

DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI Employment Notice

DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI Employment Notice DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI-110012 Employment Notice WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF RESEARCH ASSOCIATE (RA) AND SENIOR RESEARCH FELLOW

More information

RECRUITMENT TO THE POST OF SENIOR EXECUTIVE (HINDI)

RECRUITMENT TO THE POST OF SENIOR EXECUTIVE (HINDI) INDIAN INSTITUTE OF TROPICAL METEOROLOGY, (An Autonomous Institute under Ministry of Earth Sciences, Government. of India) Dr. Homi Bhabha Road, Pashan, Pune- 411008. (Advertisement No. PER/06/2012) RECRUITMENT

More information

2. All information of e-tendering is available on the following websites / Notice Board 1. (Informatory Notice)

2. All information of e-tendering is available on the following websites / Notice Board 1.  (Informatory Notice) GOVERNMENT OF MAHARASHTRA PUBLIC WORKS DEPARTMENT Public Works Circle,Nanded E-TENDER NOTICE NO.31 FOR 2017-18 Notice Inviting Bid Bid/Package No AU-114 AU-115 AU-116 Year 2017-18 Sub :- Hybrid Annuity

More information

मह र ष ट र र ज य रस त व क स मह म डळ मय व त.,

मह र ष ट र र ज य रस त व क स मह म डळ मय व त., मह र ष ट र र ज य रस त व क स मह म डळ मय व त., (मह र ष ट र श सन च उपक रम) व द र र क ल म शन ड प सम र, क.स.म र ग, व द र (प), म बई 400 050. दरध वन : (022) 26433826, Website : www.msrdc.org स आयएन: U45200MH1996SGC101586,

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. No. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I [k.m 1 PART I Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 253] ubz fnyyh] 'kqøokj]] tqykbz 27] 2018@Jko.k

More information

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Published

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Published Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/01 Paper 1 Reading and Writing MARK SCHEME Maximum Mark:

More information

1 अ श त श क व र ल गन / प ज करण / ए श क क द तरह स र ज टर / ल गन कर सकत ह - क ल क UDISE क ड द कर य क ल क न म द कर (UDISE क ड क बन ) 1.1 UDISE क ड ह न पर

1 अ श त श क व र ल गन / प ज करण / ए श क क द तरह स र ज टर / ल गन कर सकत ह - क ल क UDISE क ड द कर य क ल क न म द कर (UDISE क ड क बन ) 1.1 UDISE क ड ह न पर र य म त व य लय श स थ न अ श त स वरत श क क ऑनल इन प ज करण एव श ण क नगर न क लए एनआईओएस प ट ल www.nios.ac.in http://dled.nios.ac.in D.El.Ed क ऑनल इन प ज करण / ल गइन करन क य क व ह ऑन ल इन प ट ल पर न न ल खत

More information

ड क कन एज य क शन स स यट च ब हन मह र ष ट र क ल ज ऑफ क म स, प ण ४ व द य र थय स ठ महत च स चन स न रल स क टर वशष ट य त त य जन मह व द य लय न व द य प ठ स तर य व द य र थय स ठ (Central Sector Scheme of Scholarship

More information

98(अ)- क य सरक र, ज वन ब म नगम अ ध नयम, 1956 (1956 क 31) क ध र

98(अ)- क य सरक र, ज वन ब म नगम अ ध नयम, 1956 (1956 क 31) क ध र jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 54] ubz fnyyh] 'kqøokj]

More information

सम त जल म ज ट//व र ठ प लस अध क/प लस अध क, उ र द श ग ह (प लस) अन भ ग-5 लखनऊ, दन क 28 सत बर, 2017

सम त जल म ज ट//व र ठ प लस अध क/प लस अध क, उ र द श ग ह (प लस) अन भ ग-5 लखनऊ, दन क 28 सत बर, 2017 षक, स व म, भगव न व प, स चव, उ तर द श श सन सम त जल म ज ट//व र ठ प लस अध क/प लस अध क, उ र द श फ स/ई0म ल/क ट क स/सव च थ मकत स य -6/2017/ रट-572/छ:-प -5-2017-800(01)/2016 ग ह (प लस) अन भ ग-5 लखनऊ, दन क 28

More information

DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI Employment Notice

DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI Employment Notice DIVISION OF AGRICULTURAL PHYSICS ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE PUSA, NEW DELHI-110012 Employment Notice WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF SENIOR RESEARCH FELLOW (SRF) The Head, Division

More information

The Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012

The Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012 The Rajiv Gandhi Tribal University, Udaipur Act, 2012 Act 31 of 2012 Keyword(s): Tribal University, Udaipur, Rajiv Gandhi Tribal University DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your

More information

SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA UNIVERSITY, Dnyanteerth, Vishnupuri, Nanded (Maharashtra, India) Website:

SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA UNIVERSITY, Dnyanteerth, Vishnupuri, Nanded (Maharashtra, India) Website: SWAMI RAMANAND TEERTH MARATHWADA UNIVERSITY, Dnyanteerth, Vishnupuri, Nanded - 431 606 (Maharashtra, India) Website: www.srtmun.ac.in PERSPECTIVE PLAN FOR THE ACADEMIC YEAR 2016 17 1. No Professional

More information

Certificate Programmes Programme Summary & Fee Details

Certificate Programmes Programme Summary & Fee Details Certificate Programmes Programme Summary & Fee Details वषय न म (Contents) 1. Certificate Course in Panchayati Raj (CCPR-17) 2. Certificate in Memory Enhancement (CME-17) 1 1 2. Certificate in Vedic Karmkand

More information

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Published

Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education. Published Cambridge Assessment International Education Cambridge International General Certificate of Secondary Education HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/02 Paper 2 Listening MARK SCHEME Maximum Mark: 30 Published

More information

DCA प रय जन क य म ग नद शक द र श नद श लय मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय प ट ह द व व व लय, ग ध ह स, वध (मह र ) DCA-09 Project Work Handbook

DCA प रय जन क य म ग नद शक द र श नद श लय मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय प ट ह द व व व लय, ग ध ह स, वध (मह र ) DCA-09 Project Work Handbook मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय (स सद र प रत अ ध नयम 1997, म क 3 क अ तगत थ पत क य व व व लय) Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (A Central University Established by Parliament by Act No.

More information

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI CORRIGENDUM

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI CORRIGENDUM ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110 029 CORRIGENDUM Ref.: Advertisement No. 01/2018-(FC)-Contract regarding appointment to the posts of Assistant Professors on contractual

More information

The Career Point University, Kota Act, 2012

The Career Point University, Kota Act, 2012 The Career Point University, Kota Act, 2012 Act 13 of 2012 Keyword(s): Career Point University, Kota, AICTE, CSIR, Distance Education, Fee, Higher Education, Hostel, Student of the University, Study Centre,

More information

The Rajasthan Schools (Regulation of Collection of Fee) Act, 2013

The Rajasthan Schools (Regulation of Collection of Fee) Act, 2013 The Rajasthan Schools (Regulation of Collection of Fee) Act, 2013 Act 14 of 2013 Keyword(s): Fee Collection Regulation, Academic Year, Aided School, Fee, Government School, Local Authority Management,

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 383] ubz fnyyh] cq/okj] vdrwcj 4] 2017@vkf'ou

More information

CLAIMANT S STATEMENT - DEATH CLAIM द व कत र क व व य- म त य द व

CLAIMANT S STATEMENT - DEATH CLAIM द व कत र क व व य- म त य द व Date & Time Stamp (Office use only) त र ख व समय क म हर (क वल क य र लय उपय ग ह त ) CLAIMANT S STATEMENT - DEATH CLAIM द व कत र क व व य- म त य द व Claimant s photo (Signed Across) द व कत र क फ ट (ह त क षर

More information

The JECRC University, Jaipur Act, 2012

The JECRC University, Jaipur Act, 2012 The JECRC University, Jaipur Act, 2012 Act 15 of 2012 Keyword(s): JECRC University, Jaipur, AICTE, CSIR, Distance Education, Fee, Higher Education, Hostel, Student of the University, Study Centre, UGC

More information

THE HERITAGE SCHOOL, GURGAON FORMATIVE ASSESSMENT- III TOOLS BREAKUP( )

THE HERITAGE SCHOOL, GURGAON FORMATIVE ASSESSMENT- III TOOLS BREAKUP( ) THE HERITAGE SCHOOL, GURGAON FORMATIVE ASSESSMENT- III TOOLS BREAKUP( 2014-15) Grade Subject Tool 1 Maximum (Tool 1) Criteria (Tool 1) Tool 2 Maximum (Tool 2) Criteria (Tool 2) X FIT Pen Paper Test 20

More information

प रव य य इतर अट, व नमय २००६ मध ल न त क ल य य य म ण व म. र य आय ग न व ळ व ळ द य ज ण य आद श स अन स न क ल ज त.

प रव य य इतर अट, व नमय २००६ मध ल न त क ल य य य म ण व म. र य आय ग न व ळ व ळ द य ज ण य आद श स अन स न क ल ज त. 1 : D.D.F. हणज क य? उर- D.D.F. हणज Dedicated Distribution Facility. हणज च मर ठत हक ध त वतरण स वध. 2 : D.D.F. च अ मलबज वण कश क ल ज त? उर- D.D.F. च अ मलबज वण म. र य आय ग य व त प रवठ स हत आण प रवय य इतर अट,

More information

0549 HINDI AS A SECOND LANGUAGE

0549 HINDI AS A SECOND LANGUAGE CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com MARK SCHEME for the May/June 2014 series 0549 HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/13 Paper

More information

P. R. Pote Group of Educational Institute, Amravati

P. R. Pote Group of Educational Institute, Amravati P. R. Pote Group of Educational Institute, Amravati A Report On N.S.S. Activity for the Year 2016-17 Submitted by: Prof. Bhushan R. Mankar (NSS Program Officer) Principal P. R. Pote Patil Education and

More information

Part-A. State Eligibility Test Hindi. (Model Answer Key) Q1 : A ब ग B प श च C ह दव D दखनव Q2 : A 1993 B 1893 C 1918 D 1936 Q3 : A ध र वम

Part-A. State Eligibility Test Hindi. (Model Answer Key) Q1 : A ब ग B प श च C ह दव D दखनव Q2 : A 1993 B 1893 C 1918 D 1936 Q3 : A ध र वम State Eligibility Test 2017 Hindi (Model Answer Key) Part-A Q1 द खन ह द क द सर न म य ह? A ब ग B प श च C ह दव D दखनव Answer Key C Q2 क श न गर च रण सभ क थ पन कब ह ई A 1993 B 1893 C 1918 D 1936 Answer Key

More information

rgfly dk;kzy; nkjogk

rgfly dk;kzy; nkjogk मह र श सन महस ल!वभ ग Government Of Maharashtra Revenue Department म हत च आ धक र क यद -2005 कलम 4 (ब) अ तग त rgfly dk;kzy; nkjogk य च क य लय य म हत च þֵÖÓ कट करण Proactive Disclosure Of The Office Of

More information

CSIR-NATIONAL INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY इ ड यल ए ट ट ड क घर, प पन क ड, त वन तप रम

CSIR-NATIONAL INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY इ ड यल ए ट ट ड क घर, प पन क ड, त वन तप रम स एसआईआर- र य अ त वषय व न तथ य गक स थ न CSIR-NATIONAL INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY इ ड यल ए ट ट ड क घर, प पन क ड, त वन तप रम-6959 Industrial Estate PO, Pappanamcode, Thiruvananthapuram-6959

More information

BANK OF BARODA HEAD OFFICE, BARODA. NOTICE INVITING TENDER Page :1 TENDER ISSUED ON LAST DATE OF SUBMISSION OF TENDER

BANK OF BARODA HEAD OFFICE, BARODA. NOTICE INVITING TENDER Page :1 TENDER ISSUED ON LAST DATE OF SUBMISSION OF TENDER BANK OF BARODA HEAD OFFICE, BARODA. NOTICE INVITING TENDER Page :1 NAME OF THE WORK: Courier Services for despatch of Mails / Documents. Important dates :- TENDER ISSUED ON 05.12.2009 LAST DATE OF SUBMISSION

More information

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD. (A Government of India Undertaking) Branch Office: Bathinda (Punjab) WALK - IN - INTERVIEW

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD. (A Government of India Undertaking) Branch Office: Bathinda (Punjab) WALK - IN - INTERVIEW 1) Name of the Post 2) Number of vacancies 3) Eligibility Qualification THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD. (A Government of India Undertaking) Branch Office: Bathinda (Punjab) WALK - IN - INTERVIEW RECRUITMENT

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 645] ubz fnyyh]

More information

Hkkx 4 ¼d½ jktlfkku fo/kku eamy ds vf/kfu;ea

Hkkx 4 ¼d½ jktlfkku fo/kku eamy ds vf/kfu;ea jktlfkku jkt&i= fo ks"kkad lkf/kdkj izdkf kr RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority ps= 4] lkseokj] 'kkds 1935&ekpZ 25] 2013 Chaitra 4, Monday, Saka 1935 March 25, 2013 Hkkx 4 ¼d½ jktlfkku

More information

एक ल खक च र वण ज धव ई स ह त य प रह ष ठ न

एक ल खक च र वण ज धव ई स ह त य प रह ष ठ न अ एक ल खक च www.esahity.com अ म अ एक ल खक च Email :- jadhavrevan@rediffmail.com Ph : 09370522501 इम र क र. २३, घर क र. ५८२, एम.आय.ज., क लन, ग खल नगर, शक ल हनकम उद य न जवळ, पण ४११०१६. म ब ईल य पस क ल ल

More information

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI ADVERTISEMENT NO. 01/2013-(FC) WALK-IN INTERVIEW

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI ADVERTISEMENT NO. 01/2013-(FC) WALK-IN INTERVIEW ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110 029 ADVERTISEMENT NO. 01/2013-(FC) WALK-IN INTERVIEW All India Institute of Medical Sciences, New Delhi will conduct walk-in interview

More information

vlk/kj.k Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr व म लय अ धस चन

vlk/kj.k Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr व म लय अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 439] ubz fnyyh]

More information

HINDI AS A SECOND LANGUAGE

HINDI AS A SECOND LANGUAGE HINDI AS A SECOND LANGUAGE Paper 0549/01 Reading and Writing Key Messages In Exercises 1, 3 and 5 the emphasis is on reading skills. Spelling errors are tolerated provided they do not interfere with the

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 449] ubz fnyyh]

More information

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI ADVERTISEMENT NO. 02/2013-(FC) WALK-IN INTERVIEW

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI ADVERTISEMENT NO. 02/2013-(FC) WALK-IN INTERVIEW ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ANSARI NAGAR, NEW DELHI-110 029 ADVERTISEMENT NO. 02/2013-(FC) WALK-IN INTERVIEW All India Institute of Medical Sciences, New Delhi will conduct walk-in interview

More information

RECRUITMENT OF PRINCIPAL AND OTHER TEACHING POSTS IN KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN.

RECRUITMENT OF PRINCIPAL AND OTHER TEACHING POSTS IN KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN. Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) 18, Institutional Area, SaheedJeet Singh Marg, New Delhi-110016. Phone 26858570,Fax- 26514179 Website: www.kvsangathan.nic.in ADVT NO. : 11 RECRUITMENT OF PRINCIPAL AND

More information

The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu Act, 2013

The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu Act, 2013 The Rajasthan Sports University, Jhunjhunu Act, 2013 Act 31 of 2013 Keyword(s): Sports University, Jhunjhunu, Sports, Academic Council, Agriculture, Affiliated College, University, Extension Education

More information

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) Bill No. 23 of 2012 THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) BILL, 2012 (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) Bill No. 23 of 2012

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ ध स चन

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ ध स चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m PART II Section 3 Sub-section izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 413] ubz fnyyh] lkseokj]

More information

National Institute of Science Education and Research (NISER) Notice

National Institute of Science Education and Research (NISER) Notice National Institute of Science Education and Research (NISER) NISER/FA/Rct.NA/2018/ November 30, 2018 Notice Advertisement for recruitment for the post of Scientific Officer-D (Medical Practitioner) was

More information

NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY (an autonomous research institute) Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi

NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY (an autonomous research institute) Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi NATIONAL INSTITUTE OF IMMUNOLOGY (an autonomous research institute) Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi -110067 National Institute of Immunology (NII) is an autonomous research Institute under the administrative

More information

vlk/kj.k Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन

vlk/kj.k Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 114] ubz fnyyh]

More information

INSTRUCTIONS FOR APPLYING TO STATE TEACHER AWARD (

INSTRUCTIONS FOR APPLYING TO STATE TEACHER AWARD ( INSTRUCTIONS FOR APPLYING TO STATE TEACHER AWARD ( 1. For the state teacher award, the teacher can recommend himself/herself or can be recommended by his/her Head of School or Block/District Officer(,,

More information

The Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur Act, 2012

The Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur Act, 2012 The Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur Act, 2012 Act 32 of 2012 Keyword(s): University, Police, Security, Criminal Justice, Sardar Patel University, Academic Council,

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. No. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (i) PART II Section 3 Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 167] ubz fnyyh]

More information

The Tantia University, Sri Ganganagar Act, 2013

The Tantia University, Sri Ganganagar Act, 2013 The Tantia University, Sri Ganganagar Act, 2013 Act 32 of 2013 Keyword(s): Tantia University, Sri Ganganagar, AICTE, CSIR, Distance Education, Fee, Higher Education, Hostel, Student of the University,

More information

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr

vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II [k.m 3 mi&[k.m (ii) PART II Section 3 Sub-section (ii) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 2620] ubz fnyyh]

More information

Syllabus for SYJC (XII) Commerce. Subject: English (01)

Syllabus for SYJC (XII) Commerce. Subject: English (01) Syllabus for SYJC (XII) Commerce Subject: English (01) Unit one: Self 1.1 The person I am looking for 1.2 A two-billion-dollar dream 1.3 The turning point of my life 1.4 To be a somebody, remain a nobody

More information

स र श SUMMARY (कर ड़ पए) (In crores of Rupees)

स र श SUMMARY (कर ड़ पए) (In crores of Rupees) अन द न क म ग क स र श, 2013-2014 Summary of Demands For Grants (v) स र श SUMMARY म ग स. स व, प रश सन No.of Demand अथव क ष त र जसस म ग क स ब ध ह Service, Administration or Area to which the Demand relates

More information

Administration of Dadra & Nagar Haveli, U.T., Directorate of Medical & Health Services State Health Society (NHM Section)

Administration of Dadra & Nagar Haveli, U.T., Directorate of Medical & Health Services State Health Society (NHM Section) Administration of Dadra & Nagar Haveli, U.T., Directorate of Medical & Health Services State Health Society (NHM Section) No.SHS/NRHM/Appoint/2013/III/ ADVERTISEMENT Silvassa Date : /11/2014 The State

More information

Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012

Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012 Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur Act, 2012 Act 30 of 2012 Keyword(s): Bimrao Ambedkar, BR Ambedkar Law University, jaipur, Academic Council, Affiliated College, Autonomous College, Student of

More information

The Raffles University, Neemrana (Alwar) Act, 2011

The Raffles University, Neemrana (Alwar) Act, 2011 The Raffles University, Neemrana (Alwar) Act, 2011 Act 3 of 2011 Keyword(s): Raffles University, Neemrana, Alwar, AICTE, CSIR, Distance Education, Fee, Higher Education, ICAR, MCI, NAAC, NCTE, Regulating

More information

0549 HINDI AS A SECOND LANGUAGE

0549 HINDI AS A SECOND LANGUAGE CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS Cambridge International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2015 series 0549 HINDI AS A SECOND LANGUAGE 0549/12 Paper 1 (Reading

More information

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन नई द ल, 29 दस बर, 2017

vlk/kj.k izkf/dkj ls izdkf'kr अ धस चन नई द ल, 29 दस बर, 2017 jftlvªh laö Mhö,yö&33004@99 REGD. NO. D. L. 33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III [k.m 4 PART III Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 04] ubz fnyyh] eaxyokj] tuojh 2] 2018@ikS"k

More information