स ल न र य त ल सव म य मक श ळ त ल इय त दह व त शकण य सव व य य च म नसश य च चण (कल च चण

Size: px
Start display at page:

Download "स ल न र य त ल सव म य मक श ळ त ल इय त दह व त शकण य सव व य य च म नसश य च चण (कल च चण"

Transcription

1 ल च चण २०१७

2 प व भ म श सन नण य : मह र र य म य मक व उ च म य मक श ण म डळ श स ल न र य त ल सव म य मक श ळ त ल इय त दह व त शकण य सव व य य च म नसश य च चण (कल च चण घ य त य ईल.य म यम तन म यम त न य न उ च श ण अथव यवस य स ठ य य च नवड कर य स सह य क न आव यकत न स र व य तक म ग दश न व सम पद शन कर य त य ई

3 उ श १) इय त दह व य य क व य य ल यवस य म ग दश स व व र श णक व य वस यक च नवड कर य स म ग दश न करण. २) व य थ व प लक य न व वध श णक व य वस यक च म हत द ऊन ज ण व ज ग त करण

4 कल च चण २०१७ वभ ग य म डळ म फ त कलच चण क रत च CD द. १० फ व पय त वतर त कर य त य त ल. कलच चण य स क त थळ स दरर ज पह व त थ दल य स च म ण क म प ण कर. सव व य थ च कलच चण द. २५ फ व र २०१७ प व प ण क

5 कल च चण २०१७ म च २०१७ म य म य मक श ल त म णप पर स थ व ट ह ण य सव व य य च कल च चण फ व र म ह य त घ य त य ण र आह. कल च चण द. १० फ व र २०१७ त २५ फ व र २०१ य क ल वध त आय जत कर य त य ईल. व य थ च गट व र नय जन कर य च क म श ळ न कलच चण क रत नय त क ल य श क म फ त कर वय च आह. कलच चण क रत अ द ज ४० म नट कव व य य च पर ह ईपय त क ल वध य व. एक दवस त एक स गणक वर ६ व ळ कलच चण घ य त य व. य म ण व य थ च गट व र नय जन कर व.

6 कल च चण २०१७ कल च चण च जब बद र य क श ळ त ल श क च आह. य श क च नय त श ळ म ख न कर व. य श क न वत: च, श ळ च व स गणक स वध च म हत य स क त थळ वर स दर कर व कल च चण ब बत य सव स चन य स क त थळ वर आप य login म य प हत य त ल.

7 कल च चण स ठ नवडल ल म च २०१६ स ठ घ य त आल य कल च चण स ठ प च नवड य त ह त १. आर य ( MEDICAL) २. अ भय क (ENGINEERING) ३. कल (ARTS) ४. व ण य (COMMERCE) ५. थ प य कल (FINE ART) म च २०१७ प स न वर दल य सह अज न द न व ढ व य त आल आह त. ६. श त (AGRI) 7. स र ण ( DEFENCE)

8 कल च चण व प सह वर आध रत १४० क त दश क वध न आह त. य म य असण -य १४० वध न न तस द द ण अ नव य आह. सव स ध रणपण य व गव ग य ग ट आपण करत य त ल क ण य ग ट त ह ल ध य न आवडत त ह समज न घ ण ह य कल च चण च उ श आह. आपण कर त असल य अन क क त च ह एक य द आह. य प क क ह क त त ह ल आवड य असत ल क व नसत ल, हण न य क व य व च न त म य आवड नवड न स र त ह ल य य व टत असल ल पय य नवड न उ तर य. एख द क त त ह ल कत आवडत क व न ह य वर आध र त य य पय य नवड न उ तर य. य क प न वर ५ वध न आह त. प ढ ल प न वर ज य च बटन लक कर य प व व य थ य च तस द बदल शकत.

9 कल च चण - क म च च ट प ) र ज शन ड ऊनल ड ) FILE RUN करण कल च चण पर BATCHES तय र करण य पर फ डर उपल ड करण व म णप जम करण

10 ) र ज शन सव थम श ळ च र ज शन कर व. य तच य क म स ठ न चत क ल य श क च म हत भर व. ह म हत भरत न श ळ च ई म ल ॲ स, म य य पक च न व व म ब ईल न. तस च श क च ईम ल व न व आ ण म ब ईल न. आव यक आह. श क म हत भरत न प सवड वच रल ज त. त थ आपण प सवड तय र कर व. य एक अ र क पटल एख द न बर व ब क अ र म ल ल टर य म ण प सवड तय र कर व.

11 ब. ड ऊनल ड य न तर श ळ च (ब ड न दल ल ) इ ड स न. उद. २१ ०५०४० ह य जर आयड व आपण श क च म हत भरत न तय र क ल ल प सवड व प न श क ल ग न कर व. श क ल ग न झ य वर त न स टव अस ड ऊनल ड कर य य ल क द य आह त. य ड ऊनल ड कर य त. ह करत न थम Win Rar ड ऊनल ड कर. य स ठ Download Winrar Setup to Extract the.rar Files य न तर ड ट न ट 2.0 च आवशकत अस ल तर ड ऊनल ड कर. य स ठ To Download.Net Framework 2.0 exe file

12 क) ) FILE RUN कर रण त नह स टव अर ड ऊनल डड झ य न तर इ प शन ट ल ज थ ड ऊनल ड झ ल अस ल त थ ज ऊन य वर र ईट लक कर. फ ईल ओपन कर य स ठ डबल लक क न Extract कर. स गणक वर ड ऊनल ड क ल ल file आह त file इतर य स गणक वर पर घ ण र आह त य स गणक वर peste क न run कर

13 ड) कल च चण पर र BATCHES ल च चण पर य BATCHES स ठ कल च चण श क म ख न आप य स य न स र दन क १० फ व र त २५ व र पय त BATCHES प ड न क य व ह कर व.

14 य पर TCHES प ड य न तर नय जन न स र पर य व. च चण Online व Offline य द ह प त न श ळ न आय जत करत य ण र आह. च चण कर त Thin client / N Computing स गणक व परत य त ल. in Client / N Computing स गणक मध ल SERVER वर पर घ ऊ नक. य थ पर म क अच क ट क व. GE वर ल प ण न च पय य नवड व त व SUBMIT कर व. न स पल न तर GIVE UP य ईल

15 व य थ न कलच चण द य न तर यक स गणक य ड कट प वर एक फ डर तय र ह इल व य म य SSC ब ठक म क च फ ईल तय र ह य ल. पर घ त य न तर व य य य तय र ह ण य सव FIL एक एक FOLDER जम म कर य त. पर थ य सव file तय र झ य आह त क य च ख क न घ ण आव क आह. तय र ह ण य file Dot txt फ म त म य आह क यच ख कर व. फ डरल SCHOOL INDEx म क द ऊन RENAME कर व

16 ई) फ डर उपल ड करण व म णप जम क अपल ड ब बत य स चन स क त थळ वर द य त य त ल. सव व य थ च कलच चण प ण झ य न तर य सव फ इ स झ क न अपल ड कर वय य आह त. फ ईल अपल ड क य न तर आपण स म णप online म णप द य त य ईल त downlode क न, त वभ ग य म डळ त जम कर वय च आह. य क / त ड पर य ग ण प क स बत १.कल च चण म णप, २. व य थ उप थत व य य च उप थत सह असल ल ३.अन प थत प क वभ ग य म डळ य क य लय त स दर कर व त.

17 कल च चण २०१७ वभ ग य म डळ म फ त कलच चण क रत च CD द १० फ व र य त वतर त कर य त य त ल. कलच चण य स क त थळ स दरर ज पह व त थ दल य स चन म ण क म प ण कर. सव व य थ च कलच चण द. २५ फ व र २०१७ प प ण कर.

18 मह व च च चण श ळ तच य व. CYBER CAFE म य घ ऊ नय त. ( म ल च फ ट, म हत द पय ग ) ग रस य अस य स श ज र ल श ळ त न च चण य व. DATA UPLOAD झ य च ख कर व. DATA BACK UP ठ व व.

19 श क सम ध न

20 सम वयक. म न अ नल ह रर म म ब ईल म क ९७६६५९९७८०. च डक अवध त भ प ल म ब ईल म क ९९२२४१३७१९. ज धव स तश जग न थ म ब ईल म क ९१२१२१७०५८. ग यकव ड अ नल द त य म ब ईल म क ९४२३९८९४५३. र सकर अ क श व ल म ब ईल म क ९०९६५१५३४९

21

DCA प रय जन क य म ग नद शक द र श नद श लय मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय प ट ह द व व व लय, ग ध ह स, वध (मह र ) DCA-09 Project Work Handbook

DCA प रय जन क य म ग नद शक द र श नद श लय मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय प ट ह द व व व लय, ग ध ह स, वध (मह र ) DCA-09 Project Work Handbook मह म ग ध अ तरर य ह द व व व लय (स सद र प रत अ ध नयम 1997, म क 3 क अ तगत थ पत क य व व व लय) Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (A Central University Established by Parliament by Act No.

More information

S. RAZA GIRLS HIGH SCHOOL

S. RAZA GIRLS HIGH SCHOOL S. RAZA GIRLS HIGH SCHOOL SYLLABUS SESSION 2017-2018 STD. III PRESCRIBED BOOKS ENGLISH 1) NEW WORLD READER 2) THE ENGLISH CHANNEL 3) EASY ENGLISH GRAMMAR SYLLABUS TO BE COVERED MONTH NEW WORLD READER THE

More information

वण म गळ ग र प ज http://www.mantraaonline.com/ वण म गळ ग र प ज Check List 1. Altar, Deity (statue/photo), 2. Two big brass lamps (with wicks, oil/ghee) 3. Matchbox, Agarbatti 4. Karpoor, Gandha Powder,

More information

Question (1) Question (2) RAT : SEW : : NOW :? (A) OPY (B) SOW (C) OSZ (D) SUY. Correct Option : C Explanation : Question (3)

Question (1) Question (2) RAT : SEW : : NOW :? (A) OPY (B) SOW (C) OSZ (D) SUY. Correct Option : C Explanation : Question (3) Question (1) Correct Option : D (D) The tadpole is a young one's of frog and frogs are amphibians. The lamb is a young one's of sheep and sheep are mammals. Question (2) RAT : SEW : : NOW :? (A) OPY (B)

More information

क त क ई-व द य लय पत र क 2016 KENDRIYA VIDYALAYA ADILABAD

क त क ई-व द य लय पत र क 2016 KENDRIYA VIDYALAYA ADILABAD क त क ई-व द य लय पत र क 2016 KENDRIYA VIDYALAYA ADILABAD FROM PRINCIPAL S KALAM Dear all, Only when one is equipped with both, worldly education for living and spiritual education, he/she deserves respect

More information

ENGLISH Month August

ENGLISH Month August ENGLISH 2016-17 April May Topic Literature Reader (a) How I taught my Grand Mother to read (Prose) (b) The Brook (poem) Main Course Book :People Work Book :Verb Forms Objective Enable students to realise

More information

ह द स ख! Hindi Sikho!

ह द स ख! Hindi Sikho! ह द स ख! Hindi Sikho! by Shashank Rao Section 1: Introduction to Hindi In order to learn Hindi, you first have to understand its history and structure. Hindi is descended from an Indo-Aryan language known

More information

HinMA: Distributed Morphology based Hindi Morphological Analyzer

HinMA: Distributed Morphology based Hindi Morphological Analyzer HinMA: Distributed Morphology based Hindi Morphological Analyzer Ankit Bahuguna TU Munich ankitbahuguna@outlook.com Lavita Talukdar IIT Bombay lavita.talukdar@gmail.com Pushpak Bhattacharyya IIT Bombay

More information

The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics NUMBER 95 APRIL

The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics NUMBER 95 APRIL The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics NUMBER 95 APRIL 2011 33 50 Machine Learning Approach for the Classification of Demonstrative Pronouns for Indirect Anaphora in Hindi News Items Kamlesh Dutta

More information

Detection of Multiword Expressions for Hindi Language using Word Embeddings and WordNet-based Features

Detection of Multiword Expressions for Hindi Language using Word Embeddings and WordNet-based Features Detection of Multiword Expressions for Hindi Language using Word Embeddings and WordNet-based Features Dhirendra Singh Sudha Bhingardive Kevin Patel Pushpak Bhattacharyya Department of Computer Science

More information

F.No.29-3/2016-NVS(Acad.) Dated: Sub:- Organisation of Cluster/Regional/National Sports & Games Meet and Exhibition reg.

F.No.29-3/2016-NVS(Acad.) Dated: Sub:- Organisation of Cluster/Regional/National Sports & Games Meet and Exhibition reg. नव दय ववद य लय सम त (म नव स स धन ववक स म त र लय क एक स व यत स स न, ववद य लय श क ष एव स क षरत ववभ ग, भ रत सरक र) ब -15, इन स लयट य यन नल एयरय, स क लर 62, न यड, उत तर रद 201 309 NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

More information

CROSS LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL: IN INDIAN LANGUAGE PERSPECTIVE

CROSS LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL: IN INDIAN LANGUAGE PERSPECTIVE CROSS LANGUAGE INFORMATION RETRIEVAL: IN INDIAN LANGUAGE PERSPECTIVE Pratibha Bajpai 1, Dr. Parul Verma 2 1 Research Scholar, Department of Information Technology, Amity University, Lucknow 2 Assistant

More information

व रण क ए आ दन-पत र. Prospectus Cum Application Form. न दय व kऱय सम त. Navodaya Vidyalaya Samiti ਨਵ ਦ ਆ ਦਵਦ ਆਦ ਆ ਸਦ ਤ. Navodaya Vidyalaya Samiti

व रण क ए आ दन-पत र. Prospectus Cum Application Form. न दय व kऱय सम त. Navodaya Vidyalaya Samiti ਨਵ ਦ ਆ ਦਵਦ ਆਦ ਆ ਸਦ ਤ. Navodaya Vidyalaya Samiti व रण क ए आ दन-पत र ENGLISH / ह द / ਪ ਜ ਬ Prospectus Cum Application Form PROSPECTUS IS FREE OF COST न दय व kऱय सम त Navodaya Vidyalaya Samiti ਨਵ ਦ ਆ ਦਵਦ ਆਦ ਆ ਸਦ ਤ व रण क तन:श ल क Navodaya Vidyalaya Samiti

More information

SECTION 12 E-Learning (CBT) Delivery Module

SECTION 12 E-Learning (CBT) Delivery Module SECTION 12 E-Learning (CBT) Delivery Module Linking a CBT package (file or URL) to an item of Set Training 2 Linking an active Redkite Question Master assessment 2 to the end of a CBT package Removing

More information

i>clicker Setup Training Documentation This document explains the process of integrating your i>clicker software with your Moodle course.

i>clicker Setup Training Documentation This document explains the process of integrating your i>clicker software with your Moodle course. This document explains the process of integrating your i>clicker software with your Moodle course. Center for Effective Teaching and Learning CETL Fine Arts 138 mymoodle@calstatela.edu Cal State L.A. (323)

More information

1 Instructional Design Website: Making instruction easy for HCPS Teachers Henrico County, Virginia

1 Instructional Design Website: Making instruction easy for HCPS Teachers Henrico County, Virginia 1 Instructional Design Website: Making instruction easy for HCPS Teachers Short Overview The teachers of Henrico County Public Schools had many resources available to them but the resources were scattered

More information

STUDENT MOODLE ORIENTATION

STUDENT MOODLE ORIENTATION BAKER UNIVERSITY SCHOOL OF PROFESSIONAL AND GRADUATE STUDIES STUDENT MOODLE ORIENTATION TABLE OF CONTENTS Introduction to Moodle... 2 Online Aptitude Assessment... 2 Moodle Icons... 6 Logging In... 8 Page

More information

Online Administrator Guide

Online Administrator Guide Online Administrator Guide Copyright 2017 by Educational Testing Service. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners. Table of Contents About the Online Administrator Guide...

More information

Using SAM Central With iread

Using SAM Central With iread Using SAM Central With iread January 1, 2016 For use with iread version 1.2 or later, SAM Central, and Student Achievement Manager version 2.4 or later PDF0868 (PDF) Houghton Mifflin Harcourt Publishing

More information

MOODLE 2.0 GLOSSARY TUTORIALS

MOODLE 2.0 GLOSSARY TUTORIALS BEGINNING TUTORIALS SECTION 1 TUTORIAL OVERVIEW MOODLE 2.0 GLOSSARY TUTORIALS The glossary activity module enables participants to create and maintain a list of definitions, like a dictionary, or to collect

More information

A process by any other name

A process by any other name January 05, 2016 Roger Tregear A process by any other name thoughts on the conflicted use of process language What s in a name? That which we call a rose By any other name would smell as sweet. William

More information

Carnegie Mellon University Department of Computer Science /615 - Database Applications C. Faloutsos & A. Pavlo, Spring 2014.

Carnegie Mellon University Department of Computer Science /615 - Database Applications C. Faloutsos & A. Pavlo, Spring 2014. Carnegie Mellon University Department of Computer Science 15-415/615 - Database Applications C. Faloutsos & A. Pavlo, Spring 2014 Homework 2 IMPORTANT - what to hand in: Please submit your answers in hard

More information

Cambridge NATIONALS. Creative imedia Level 1/2. UNIT R081 - Pre-Production Skills DELIVERY GUIDE

Cambridge NATIONALS. Creative imedia Level 1/2. UNIT R081 - Pre-Production Skills DELIVERY GUIDE Cambridge NATIONALS Creative imedia Level 1/2 UNIT R081 - Pre-Production Skills VERSION 1 APRIL 2013 INDEX Introduction Page 3 Unit R081 - Pre-Production Skills Page 4 Learning Outcome 1 - Understand the

More information

Please find below a summary of why we feel Blackboard remains the best long term solution for the Lowell campus:

Please find below a summary of why we feel Blackboard remains the best long term solution for the Lowell campus: I. Background: After a thoughtful and lengthy deliberation, we are convinced that UMass Lowell s award-winning faculty development training program, our course development model, and administrative processes

More information

Houghton Mifflin Online Assessment System Walkthrough Guide

Houghton Mifflin Online Assessment System Walkthrough Guide Houghton Mifflin Online Assessment System Walkthrough Guide Page 1 Copyright 2007 by Houghton Mifflin Company. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form

More information

Science Olympiad Competition Model This! Event Guidelines

Science Olympiad Competition Model This! Event Guidelines Science Olympiad Competition Model This! Event Guidelines These guidelines should assist event supervisors in preparing for and setting up the Model This! competition for Divisions B and C. Questions should

More information

Introduction to Moodle

Introduction to Moodle Center for Excellence in Teaching and Learning Mr. Philip Daoud Introduction to Moodle Beginner s guide Center for Excellence in Teaching and Learning / Teaching Resource This manual is part of a serious

More information

ACADEMIC TECHNOLOGY SUPPORT

ACADEMIC TECHNOLOGY SUPPORT ACADEMIC TECHNOLOGY SUPPORT D2L Respondus: Create tests and upload them to D2L ats@etsu.edu 439-8611 www.etsu.edu/ats Contents Overview... 1 What is Respondus?...1 Downloading Respondus to your Computer...1

More information

Updated: 7/17/12. User Manual v. 2

Updated: 7/17/12. User Manual v. 2 Updated: 7/17/12 User Manual v. 2 Table of Contents Introduction to IndianaIEP PCG Overview................................................ Security....................................................

More information

Excel Intermediate

Excel Intermediate Instructor s Excel 2013 - Intermediate Multiple Worksheets Excel 2013 - Intermediate (103-124) Multiple Worksheets Quick Links Manipulating Sheets Pages EX5 Pages EX37 EX38 Grouping Worksheets Pages EX304

More information

Moodle 2 Assignments. LATTC Faculty Technology Training Tutorial

Moodle 2 Assignments. LATTC Faculty Technology Training Tutorial LATTC Faculty Technology Training Tutorial Moodle 2 Assignments This tutorial begins with the instructor already logged into Moodle 2. http://moodle.lattc.edu/ Faculty login id is same as email login id.

More information

Shared Portable Moodle Taking online learning offline to support disadvantaged students

Shared Portable Moodle Taking online learning offline to support disadvantaged students Shared Portable Moodle Taking online learning offline to support disadvantaged students Stephen Grono, School of Education University of New England, Armidale sgrono2@une.edu.au @calvinbal Shared Portable

More information

AWARENESS, ACCESS AND USE OF ACADEMIC DATABASES BY FACULTY MEMBERS: A CASE STUDY OF BAYERO UNIVERSITY LIBRARY

AWARENESS, ACCESS AND USE OF ACADEMIC DATABASES BY FACULTY MEMBERS: A CASE STUDY OF BAYERO UNIVERSITY LIBRARY International Journal of Library & Information Science (IJLIS) Volume 6, Issue 3, May June 2017, pp. 13 26, Article ID: IJLIS_06_03_003 Available online at http://www.iaeme.com/ijlis/issues.asp?jtype=ijlis&vtype=6&itype=3

More information

Preparing for the School Census Autumn 2017 Return preparation guide. English Primary, Nursery and Special Phase Schools Applicable to 7.

Preparing for the School Census Autumn 2017 Return preparation guide. English Primary, Nursery and Special Phase Schools Applicable to 7. Preparing for the School Census Autumn 2017 Return preparation guide English Primary, Nursery and Special Phase Schools Applicable to 7.176 onwards Preparation Guide School Census Autumn 2017 Preparation

More information

Preferences...3 Basic Calculator...5 Math/Graphing Tools...5 Help...6 Run System Check...6 Sign Out...8

Preferences...3 Basic Calculator...5 Math/Graphing Tools...5 Help...6 Run System Check...6 Sign Out...8 CONTENTS GETTING STARTED.................................... 1 SYSTEM SETUP FOR CENGAGENOW....................... 2 USING THE HEADER LINKS.............................. 2 Preferences....................................................3

More information

Illinois State Board of Education Student Information System. Annual Fall State Bilingual Program Directors Meeting

Illinois State Board of Education Student Information System. Annual Fall State Bilingual Program Directors Meeting Illinois State Board of Education Student Information System Annual Fall State Bilingual Program Directors Meeting 1 September 2013 Agenda ISBE SIS Project Team Capture of Culturally and Linguistically

More information

Your School and You. Guide for Administrators

Your School and You. Guide for Administrators Your School and You Guide for Administrators Table of Content SCHOOLSPEAK CONCEPTS AND BUILDING BLOCKS... 1 SchoolSpeak Building Blocks... 3 ACCOUNT... 4 ADMIN... 5 MANAGING SCHOOLSPEAK ACCOUNT ADMINISTRATORS...

More information

ecampus Basics Overview

ecampus Basics Overview ecampus Basics Overview 2016/2017 Table of Contents Managing DCCCD Accounts.... 2 DCCCD Resources... 2 econnect and ecampus... 2 Registration through econnect... 3 Fill out the form (3 steps)... 4 ecampus

More information

Dialogue Live Clientside

Dialogue Live Clientside Dialogue Live Clientside Logger Setup www.skillsoft.com Copyright 2008 SkillSoft Corporation. All rights reserved SkillSoft Corporation 107 Northeastern Blvd. Nashua, NH 03062 603-324-3000 87-SkillSoft

More information

Moodle 3.2 Backup and Simple Restore

Moodle 3.2 Backup and Simple Restore Moodle 3.2 Backup and Simple Restore Center for Effective Teaching and Learning CETL Fine Arts 138 cetl@calstatela.edu Cal State L.A. (323) 343-6594 Table of Contents Create a Backup File of your Course...

More information

Filing RTI Application by your own

Filing RTI Application by your own We at filertinow.com file RTIs anywhere in India. Filing RTI through us is an easy 3 minutes process. Our experts have information about RTI filing for thousands of government offices across the country

More information

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH KOLKATA Mohanpur Ref.No.: IISER-K/Rectt.NT-01/2016/Admn Date:

INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH KOLKATA Mohanpur Ref.No.: IISER-K/Rectt.NT-01/2016/Admn Date: -741 246 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH KOLKATA Mohanpur 741 246 Ref.No.: IISER-K/Rectt.NT-01/2016/Admn Date: 13.09.2016 (Apply online on or before 30.09.2016) INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE

More information

An Industrial Technologist s Core Knowledge: Web-based Strategy for Defining Our Discipline

An Industrial Technologist s Core Knowledge: Web-based Strategy for Defining Our Discipline Volume 17, Number 2 - February 2001 to April 2001 An Industrial Technologist s Core Knowledge: Web-based Strategy for Defining Our Discipline By Dr. John Sinn & Mr. Darren Olson KEYWORD SEARCH Curriculum

More information

USER GUIDANCE. (2)Microphone & Headphone (to avoid howling).

USER GUIDANCE. (2)Microphone & Headphone (to avoid howling). Igo Campus Education System USER GUIDANCE 1 Functional Overview The system provide following functions: Audio, video, textual chat lesson. Maximum to 10 multi-face teaching game, and online lecture. Class,

More information

Ministry of Education, Republic of Palau Executive Summary

Ministry of Education, Republic of Palau Executive Summary Ministry of Education, Republic of Palau Executive Summary Student Consultant, Jasmine Han Community Partner, Edwel Ongrung I. Background Information The Ministry of Education is one of the eight ministries

More information

PowerTeacher Gradebook User Guide PowerSchool Student Information System

PowerTeacher Gradebook User Guide PowerSchool Student Information System PowerSchool Student Information System Document Properties Copyright Owner Copyright 2007 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. This document is the property of Pearson Education,

More information

TeacherPlus Gradebook HTML5 Guide LEARN OUR SOFTWARE STEP BY STEP

TeacherPlus Gradebook HTML5 Guide LEARN OUR SOFTWARE STEP BY STEP TeacherPlus Gradebook HTML5 Guide LEARN OUR SOFTWARE STEP BY STEP Copyright 2017 Rediker Software. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. The software described

More information

eportfolio Guide Missouri State University

eportfolio Guide Missouri State University Social Studies eportfolio Guide Missouri State University Updated February 2014 Missouri State Portfolio Guide MoSPE & Conceptual Framework Standards QUALITY INDICATORS MoSPE 1: Content Knowledge Aligned

More information

The Language Of ICT: Information And Communication Technology (Intertext) By Tim Shortis

The Language Of ICT: Information And Communication Technology (Intertext) By Tim Shortis The Language Of ICT: Information And Communication Technology (Intertext) By Tim Shortis If searching for the book The Language of ICT: Information and Communication Technology (Intertext) by Tim Shortis

More information

Section 2 Command Economies Study Guide Answers

Section 2 Command Economies Study Guide Answers Section 2 Command Economies Study Guide Answers If looking for the book Section 2 command economies study guide answers in pdf format, then you have come on to the faithful site. We furnish complete option

More information

Date : Controller of Examinations Principal Wednesday Saturday Wednesday

Date : Controller of Examinations Principal Wednesday Saturday Wednesday Tamil /Hindi /Malayalam /French N6BXX2TX1A/B/C/D @@ @# English for Enrichment N6BXX2T62Z @@ Sree Saraswathi Thyagaraja College (Autonomous), Pollachi 642 107 06.05.2017 10.05.2017 13.05.2017 I B.Sc (MAT)

More information

Course Prerequisite: CE 2407 Adobe Illustrator or equivalent experience

Course Prerequisite: CE 2407 Adobe Illustrator or equivalent experience Syllabus: Package Design Continuing Education-FALL 11 CE*2904C Package Design 10 Tuesdays, 7:00 10:00pm, Oct 4-Dec 6 Sarah Gager Lochrie, sarah@sarahgager.com Course Description This course emphasizes

More information

Using E-portfolios and Voice Thread With Elementary Students Presented by Lillian Salama and Basma Salem Cairo American College

Using E-portfolios and Voice Thread With Elementary Students Presented by Lillian Salama and Basma Salem Cairo American College What is an E-Portfolio? Using E-portfolios and Voice Thread With Elementary Students Presented by Lillian Salama and Basma Salem Cairo American College An e-portfolio is an electronic online learning record

More information

Sri Lankan Teachers Guide Science Grade 10

Sri Lankan Teachers Guide Science Grade 10 Sri Lankan Teachers Guide Science Grade 10 If looking for a book Sri lankan teachers guide science grade 10 in pdf form, in that case you come on to the correct website. We furnish full option of this

More information

From Self Hosted to SaaS Our Journey (LEC107648)

From Self Hosted to SaaS Our Journey (LEC107648) From Self Hosted to SaaS Our Journey (LEC107648) Kathy Saville Director of Instructional Technology Saint Mary s College, Notre Dame Saint Mary s College, Notre Dame, Indiana Founded 1844 Premier Women

More information

U of S Course Tools. Open CourseWare (OCW)

U of S Course Tools. Open CourseWare (OCW) Open CourseWare (OCW) January 2014 Overview: Open CourseWare works by using the Public Access settings in your or Blackboard course. This document explains how to configure these basic settings for your

More information

SCOPUS An eye on global research. Ayesha Abed Library

SCOPUS An eye on global research. Ayesha Abed Library SCOPUS An eye on global research Ayesha Abed Library What is SCOPUS Scopus launched in November 2004. It is the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature: scientific journals,

More information

Creating an Online Test. **This document was revised for the use of Plano ISD teachers and staff.

Creating an Online Test. **This document was revised for the use of Plano ISD teachers and staff. Creating an Online Test **This document was revised for the use of Plano ISD teachers and staff. OVERVIEW Step 1: Step 2: Step 3: Use ExamView Test Manager to set up a class Create class Add students to

More information

POWERTEACHER GRADEBOOK

POWERTEACHER GRADEBOOK POWERTEACHER GRADEBOOK FOR THE SECONDARY CLASSROOM TEACHER In Prince William County Public Schools (PWCS), student information is stored electronically in the PowerSchool SMS program. Enrolling students

More information

Mussoorie International School. Become the EXTRAORDINAIRE

Mussoorie International School. Become the EXTRAORDINAIRE Mussoorie International School Become the EXTRAORDINAIRE Welcome to Mussoorie International School Overview Located in the pristine hills of Mussoorie, the school's campus is encompassed by the allure

More information

Online Testing - Quick Troubleshooting Tips

Online Testing - Quick Troubleshooting Tips Online Testing - Quick Troubleshooting Tips This document outlines quick troubleshooting tips for some common issues related to online testing that may impact the Test Coordinators/ Administrators or the

More information

A Cost-Effective Cloud Service for E-Learning Video on Demand

A Cost-Effective Cloud Service for E-Learning Video on Demand European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.55 No.4 (2011), pp.569-579 EuroJournals Publishing, Inc. 2011 http://www.eurojournals.com/ejsr.htm A Cost-Effective Cloud Service for E-Learning

More information

1 Use complex features of a word processing application to a given brief. 2 Create a complex document. 3 Collaborate on a complex document.

1 Use complex features of a word processing application to a given brief. 2 Create a complex document. 3 Collaborate on a complex document. National Unit specification General information Unit code: HA6M 46 Superclass: CD Publication date: May 2016 Source: Scottish Qualifications Authority Version: 02 Unit purpose This Unit is designed to

More information

MyUni - Turnitin Assignments

MyUni - Turnitin Assignments - Turnitin Assignments Originality, Grading & Rubrics Turnitin Assignments... 2 Create Turnitin assignment... 2 View Originality Report and grade a Turnitin Assignment... 4 Originality Report... 6 GradeMark...

More information

Basic German: CD/Book Package (LL(R) Complete Basic Courses) By Living Language

Basic German: CD/Book Package (LL(R) Complete Basic Courses) By Living Language Basic German: CD/Book Package (LL(R) Complete Basic Courses) By Living Language If searching for the book by Living Language Basic German: CD/Book Package (LL(R) Complete Basic Courses) in pdf format,

More information

Protocol for using the Classroom Walkthrough Observation Instrument

Protocol for using the Classroom Walkthrough Observation Instrument Protocol for using the Classroom Walkthrough Observation Instrument Purpose: The purpose of this instrument is to document technology integration in classrooms. Information is recorded about teaching style

More information

Introduction to WeBWorK for Students

Introduction to WeBWorK for Students Introduction to WeBWorK 1 Introduction to WeBWorK for Students I. What is WeBWorK? WeBWorK is a system developed at the University of Rochester that allows professors to put homework problems on the web

More information

2 User Guide of Blackboard Mobile Learn for CityU Students (Android) How to download / install Bb Mobile Learn? Downloaded from Google Play Store

2 User Guide of Blackboard Mobile Learn for CityU Students (Android) How to download / install Bb Mobile Learn? Downloaded from Google Play Store 2 User Guide of Blackboard Mobile Learn for CityU Students (Android) Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 How to download / install Bb Mobile Learn? Downloaded from Google Play Store How to access e Portal via

More information

Applying Information Technology in Education: Two Applications on the Web

Applying Information Technology in Education: Two Applications on the Web 1 Applying Information Technology in Education: Two Applications on the Web Spyros Argyropoulos and Euripides G.M. Petrakis Department of Electronic and Computer Engineering Technical University of Crete

More information

DO NOT DISCARD: TEACHER MANUAL

DO NOT DISCARD: TEACHER MANUAL DO NOT DISCARD: TEACHER MANUAL Adoption Registration Guide for Teachers & Students FOR ONLINE ACCESS TO: Mastering MyLab Instructor Resource Center This manual supports only those programs listed online

More information

Designing for Visualization & Communication

Designing for Visualization & Communication Spring 2014 Designing for Visualization & Communication Spring 2014 - Weekly Schedule Professor Judy Birchman WK Lecture Laboratory Assignment Lecture Reading Assignment 1 T 1/14 T 1/14 TH 1/16 Basics

More information

भ रत य व ज ञ न व क ष ए अन स ध न स स थ न वतर पवत

भ रत य व ज ञ न व क ष ए अन स ध न स स थ न वतर पवत ADVT. NO.: 01/2017 (Apply on or before February 15, 2017) Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, is a premier autonomous Institution established by the Ministry of Human Resource

More information

Funding Of The Performing And Visual Arts: Report And Minutes Of Proceedings First Report (House Of Commons Papers) By National Heritage Committee

Funding Of The Performing And Visual Arts: Report And Minutes Of Proceedings First Report (House Of Commons Papers) By National Heritage Committee Funding Of The Performing And Visual Arts: Report And Minutes Of Proceedings First Report (House Of Commons Papers) By National Heritage Committee If searching for the ebook by National Heritage Committee

More information

Ascension Health LMS. SumTotal 8.2 SP3. SumTotal 8.2 Changes Guide. Ascension

Ascension Health LMS. SumTotal 8.2 SP3. SumTotal 8.2 Changes Guide. Ascension Ascension Health LMS Ascension SumTotal 8.2 SP3 November 16, 2010 SumTotal 8.2 Changes Guide Document Purpose: This document is to serve as a guide to help point out differences from SumTotal s 7.2 and

More information

Study Guide Of Business Studies Grade 12

Study Guide Of Business Studies Grade 12 Study Guide Of Business Studies Grade 12 If you are searched for a ebook Study guide of business studies grade 12 in pdf format, then you have come on to the loyal site. We furnish utter option of this

More information

Course Groups and Coordinator Courses MyLab and Mastering for Blackboard Learn

Course Groups and Coordinator Courses MyLab and Mastering for Blackboard Learn Course Groups and Coordinator Courses MyLab and Mastering for Blackboard Learn MyAnthroLab MyArtsLab MyDevelopmentLab MyHistoryLab MyMusicLab MyPoliSciLab MyPsychLab MyReligionLab MySociologyLab MyThinkingLab

More information

Class Numbers: & Personal Financial Management. Sections: RVCC & RVDC. Summer 2008 FIN Fully Online

Class Numbers: & Personal Financial Management. Sections: RVCC & RVDC. Summer 2008 FIN Fully Online Summer 2008 FIN 3140 Personal Financial Management Fully Online Sections: RVCC & RVDC Class Numbers: 53262 & 53559 Instructor: Jim Keys Office: RB 207B, University Park Campus Office Phone: 305-348-3268

More information

Contents. (1) Activities Units of learning outcomes and expert interviews... 2

Contents. (1) Activities Units of learning outcomes and expert interviews... 2 Contents (1) Activities... 2 Units of learning outcomes and expert interviews... 2 Allocation of ECVET-points and assessment of learning outcomes... 2 Meeting of EASYMetal advisory committee... 2 Meeting

More information

Cambridge English First Masterclass Students Book

Cambridge English First Masterclass Students Book Cambridge English First Masterclass Students Book If you are looking for a ebook Cambridge English First Masterclass Students Book in pdf form, then you have come on to faithful site. We present complete

More information

Illinois Assessment Update. Illinois State Board of Education July 07, 2017

Illinois Assessment Update. Illinois State Board of Education July 07, 2017 Illinois Assessment Update Illinois State Board of Education July 07, 2017 PARCC 2018 Test Administration Window March 5, 2018 to April 20, 2018 2 2016-17 PARCC (Partnership for Assessment of Readiness

More information

EGE. Netspace/iinet. Google. Edmodoo. /enprovides. learning. page, provider? /intl/en/abou t. Coordinator. post in forums, on. message, Students to

EGE. Netspace/iinet. Google. Edmodoo. /enprovides. learning. page, provider? /intl/en/abou t. Coordinator. post in forums, on. message, Students to Name of Service URL of Service What does online service provide? http://webmail.bhnps.vic.edu.au/ An email service for student use. General Informationn EduBlogs http:/ //global2.vic.edu.au/ Digital Portfolios,

More information

Access Card For Four Portraits, One Jesus Interactive Workbook: For Student Use On Blackboard Learn By Mark L. Strauss

Access Card For Four Portraits, One Jesus Interactive Workbook: For Student Use On Blackboard Learn By Mark L. Strauss Access Card For Four Portraits, One Jesus Interactive Workbook: For Student Use On Blackboard Learn By Mark L. Strauss If you are searching for a ebook Access Card for Four Portraits, One Jesus Interactive

More information

McGraw-Hill Education Preparation For The GED Test 2nd Edition By McGraw-Hill Education Editors

McGraw-Hill Education Preparation For The GED Test 2nd Edition By McGraw-Hill Education Editors McGraw-Hill Education Preparation For The GED Test 2nd Edition By McGraw-Hill Education Editors If looking for the ebook McGraw-Hill Education Preparation for the GED Test 2nd Edition by McGraw-Hill Education

More information

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Getting Started with Voki Classroom Oddcast, Inc. Published: July 2011 Contents: I. Registering for Voki Classroom II. Upgrading to Voki Classroom III. Getting Started with Voki Classroom

More information

Detailed Information and Rules

Detailed Information and Rules The Strings Attached Orchestra s Young Composers Initiative 2017 We fill our lives with Music and we share it with others The Strings Attached Orchestra is a Canadian Registered Charity. Registration No.

More information

RETURNING TEACHER REQUIRED TRAINING MODULE YE TRANSCRIPT

RETURNING TEACHER REQUIRED TRAINING MODULE YE TRANSCRIPT RETURNING TEACHER REQUIRED TRAINING MODULE YE Slide 1. The Dynamic Learning Maps Alternate Assessments are designed to measure what students with significant cognitive disabilities know and can do in relation

More information

The Moodle and joule 2 Teacher Toolkit

The Moodle and joule 2 Teacher Toolkit The Moodle and joule 2 Teacher Toolkit Moodlerooms Learning Solutions The design and development of Moodle and joule continues to be guided by social constructionist pedagogy. This refers to the idea that

More information

Outreach Connect User Manual

Outreach Connect User Manual Outreach Connect A Product of CAA Software, Inc. Outreach Connect User Manual Church Growth Strategies Through Sunday School, Care Groups, & Outreach Involving Members, Guests, & Prospects PREPARED FOR:

More information

Automating Outcome Based Assessment

Automating Outcome Based Assessment Automating Outcome Based Assessment Suseel K Pallapu Graduate Student Department of Computing Studies Arizona State University Polytechnic (East) 01 480 449 3861 harryk@asu.edu ABSTRACT In the last decade,

More information

3D DIGITAL ANIMATION TECHNIQUES (3DAT)

3D DIGITAL ANIMATION TECHNIQUES (3DAT) 3D DIGITAL ANIMATION TECHNIQUES (3DAT) COURSE NUMBER: DIG3305C CREDIT HOURS: 3.0 SEMESTER/YEAR: FALL 2017 CLASS LOCATION: OORC, NORMAN (NRG) 0120 CLASS MEETING TIME(S): M 3:00 4:55 / W 4:05 4:55 INSTRUCTOR:

More information

ALEKS. ALEKS Pie Report (Class Level)

ALEKS. ALEKS Pie Report (Class Level) ALEKS ALEKS Pie Report (Class Level) The ALEKS Pie Report at the class level shows average learning rates and a detailed view of what students have mastered, not mastered, and are ready to learn. The pie

More information

KSKV Kachchh University Invites Applications for PhD Program

KSKV Kachchh University Invites Applications for PhD Program KSKV Kachchh University Invites Applications for PhD Program Applications are invited by Krantiguru Shyamji Krishna Verma Kachchh University (KSKV) for admission into full time Doctor of Philosophy (PhD)

More information

TIMSS ADVANCED 2015 USER GUIDE FOR THE INTERNATIONAL DATABASE. Pierre Foy

TIMSS ADVANCED 2015 USER GUIDE FOR THE INTERNATIONAL DATABASE. Pierre Foy TIMSS ADVANCED 2015 USER GUIDE FOR THE INTERNATIONAL DATABASE Pierre Foy TIMSS Advanced 2015 orks User Guide for the International Database Pierre Foy Contributors: Victoria A.S. Centurino, Kerry E. Cotter,

More information

Soulbus project/jamk Part B: National tailored pilot Case Gloria, Soultraining, Summary

Soulbus project/jamk Part B: National tailored pilot Case Gloria, Soultraining, Summary Soulbus project/jamk Part B: National tailored pilot Case Gloria, Soultraining, Summary Juurakko Anu, Multicultural Center Gloria Paalanen Kaisu, Jamk UAS Hopia Hanna, Jamk UAS Sihvonen Sanna, Jamk UAS

More information

Spring 2015 Achievement Grades 3 to 8 Social Studies and End of Course U.S. History Parent/Teacher Guide to Online Field Test Electronic Practice

Spring 2015 Achievement Grades 3 to 8 Social Studies and End of Course U.S. History Parent/Teacher Guide to Online Field Test Electronic Practice Spring 2015 Achievement Grades 3 to 8 Social Studies and End of Course U.S. History Parent/Teacher Guide to Online Field Test Electronic Practice Assessment Tests (epats) FAQs, Instructions, and Hardware

More information

Master Program: Strategic Management. Master s Thesis a roadmap to success. Innsbruck University School of Management

Master Program: Strategic Management. Master s Thesis a roadmap to success. Innsbruck University School of Management Master Program: Strategic Management Department of Strategic Management, Marketing & Tourism Innsbruck University School of Management Master s Thesis a roadmap to success Index Objectives... 1 Topics...

More information

Metropolitan Museum Studies In Art, Science, And Technology, Volume 1, 2010

Metropolitan Museum Studies In Art, Science, And Technology, Volume 1, 2010 Metropolitan Museum Studies In Art, Science, And Technology, Volume 1, 2010 If you are searching for a book Metropolitan Museum Studies in Art, Science, and Technology, Volume 1, 2010 in pdf form, in that

More information

Creating a Test in Eduphoria! Aware

Creating a Test in Eduphoria! Aware in Eduphoria! Aware Login to Eduphoria using CHROME!!! 1. LCS Intranet > Portals > Eduphoria From home: LakeCounty.SchoolObjects.com 2. Login with your full email address. First time login password default

More information

POFI 1301 IN, Computer Applications I (Introductory Office 2010) STUDENT INFORMANTION PLAN Spring 2013

POFI 1301 IN, Computer Applications I (Introductory Office 2010) STUDENT INFORMANTION PLAN Spring 2013 POFI 1301 IN, Computer Applications I (Introductory Office 2010) STUDENT INFORMANTION PLAN Spring 2013 INSTRUCTOR: Patty Balderas PHONE: 281 756 3507 CLASSROOM: MyBlackboard E MAIL:MyBlackboard or pbalderas@alvincollege.edu

More information

Presentation Advice for your Professional Review

Presentation Advice for your Professional Review Presentation Advice for your Professional Review This document contains useful tips for both aspiring engineers and technicians on: managing your professional development from the start planning your Review

More information